Z obsahu. Únor Cena 5,-Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu. Únor 2010. Cena 5,-Kč"

Transkript

1 Z obsahu Únor 2010 Cena 5,-Kč Z historie Skalné vodovod ve Skalné Informace ze základní školy Zimní události v mateřské školce Výjezdy SDH Skalná Důchodové pojištění od

2 Z historie Skalné (Wildstein, Vildštejn) Vodovod ve Skalné Naše město má jiţ téměř 100 let svou vodovodní síť. Dne byla zadána práce firmě Rudolf Braun z Plané, na jímání pramenů ve vybraných lokalitách v okolí Skalné, v celkové částce korun. Stejná firma dne zahájila práce na samotném vodojemu, přívodu a také na rozvodech po městě, v celkové částce tehdejších korun. Prameniště se nacházela jednak v polesí Skalná, které bylo v majetku hraběte Engelhardta Wolkenstein Trostburg, které prodal v roce 1909 firmě H. Rupp a synové z Lichtenfelsu v Bavorsku. Dále pak v polesí Mattelberg, jehoţ majitelem byl Wilhelm Edler von Helmfeld, panství Starý Rybník. Kvůli nedostatkům v projektu (ukázalo se, ţe pro jímání pramenů bude potřeba místo 104 m trubek 485 m, bylo nutno pouţít silnějších trubek atd.) se práce výrazně zdraţily a celkové náklady nakonec dosáhly korun. Slavnostní otevření vodovodu se konalo dne 14. prosince 1913 u vodojemu, který měl objem 200 m3. Dílu poţehnal tehdejší farář Anton Friedrich za účasti čelních osobností města. V suchých letech byl velký nedostatek vody. Muselo se přistoupit k jímání dalšího prameniště pod Novým světem. Vzhledem k nízké poloze nemohla odtud být voda přivedena přímo do vodojemu, musela být vybudována přečerpávací stanice, která čerpala vodu z dolní nádrţe ( u potoka před koupalištěm) do horního vodojemu. Náklady tohoto díla dosáhly Kč. Na přelomu roku 1933/1934 (prosinecúnor), kdy byla suchá zima byl vodovod pouštěn pouze na 4 hodiny od 8 12 hodin. Další velmi suchá období byla v roce 1947 a obzvlášť v roce 1964, kdy potok za koupalištěm (Scheibenbach, přítok do potoka Sázek) úplně vyschnul. V roce 1981 byl vedle starého vodojemu postaven nový se dvěmi nádrţemi, kaţdá s obsahem 500 m 3. V letech byl vybudován nový přivaděč z Antonínovy Výšiny do Skalné a dále do Plesné a Lubů. V roce 1993 byla uvedena do provozu čistírna odpadních vod ve Skalné. Poznámka: Dnešní Nový svět se dříve nazýval Tischerbühl (volný překlad- Stolový vrch). Dnešní Lipové ulici včetně náměstíčka a domů kolem se říkalo Neue Welt (Nový svět) Stará vodárna ve Skalné Řidiči senioři by neměli zapomínat na lékařské prohlídky Václav Vrba Drţitelé řidičských oprávnění jsou povinni se podrobit pravidelné lékařské prohlídce u praktického lékaře nejdříve 6 měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku. Po dosaţení věku 68 let musí absolvovat lékařskou prohlídku pravidelně kaţdé dva roky ( 87 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů). Jako řidiči motorového vozidla musí mít při řízení u sebe doklad o zdravotní způsobilosti řidiče. Vzor posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel stanoví vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Posudek musí vţdy obsahovat náleţitosti uvedené ve vzoru posudku, a jak vyplývá z 4 odst. 1 uvedené vyhlášky jej lze vydat i v jiném formátu a uspořádání, neţ je uvedeno v jeho vzoru. Osoby, které v provozu na pozemních komunikacích řídí motorová vozidla a nejsou drţiteli platného posudku o zdravotní způsobilosti, se dopouštějí přestupku podle ust. 22 odst. 1 písm. e) bod 4. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění, a hrozí jim za to pokuta od 5000 do Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku. Pavel Sýkora, vedoucí oddělení dopravně správních deliktů, při MěÚ Cheb

3 K U L T U R A Přehled kulturních pořadů pro měsíc ú n o r 2010 : Západočeské divadlo Cheb od Terasa jemně surrealistická komedie scénáristy Miloše Formana divadlo od Tak trochu sváteční Shakespearovská pošta Shakespearovy Sonety studio D od Maratón tři muţi a před nimi dlouhá trať na které se ţije studio D od Legenda o křídovém kruhu dobrodruţný příběh na motivy staré orientál. legendy studio D od Práskni do bot komedie o čtyřech dlaţdičích studio D od Od praotce k tatíčkovi pohybově-taneční inscenace (premiéra) divadlo od Od praotce k tatíčkovi pohybově-taneční inscenace E divadlo od Práskni do bot komedie o čtyřech dlaţdičích studio D od Pane, Vy jste vdova! slavná filmová komedie v muzikálové úpravě divadlo Produkční centrum Kamenná Cheb od BENA HAVLU Hudba v dřevě zakletá, nová technika hry na xylofon. klášterní knihovna od AG FLEK moravská folkrocková skupina velký sál PC Kamenná od REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA CHEBU všechny sály PC Kamenná Kino SVĚT Cheb od Karolína a svět za tajnými dveřmi 3D dobrodruţný příběh, který vzdáleně připomíná Alenčinu výpravu od Princezna a žabák americký film pro celou rodinu s českým dabingem. od sezony v pekle český film o střetu bohémů s tvrdou diktaturou od Paranormal aktivity americký horor. Hrůza přichází do domu kaţdou noc od Mimozemšťané v akci 3D americký film v českém dabingu ve formátu 3D od Velké podmořské dobrodružství 3D cesta napříč světovými oceány, s pohledem na barevný mořský ţivot. od rok 2012 je posledním rokem mayského kalendáře. Podle mnoha lidí i rokem konce světa od Mikulášovy patálie francouzský film s českým dabingem. Film pro celou rodinu. od Sherlock Holmes akční film. Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla Sira Arthura Conana Doyla od Oko ve zdi český psychologický thriller. Hrají Karel Roden, Jana Brejchová, Soňa Valentová a další od Astro Boy japonský film s českým dabingem. Film pro celou rodinu od Nebe, peklo, zem slovenský film o mladé, sebevědomé baletce Kláře Nebe, peklo, zem slovenský film o mladé, sebevědomé baletce Kláře od Skřítek Rolli Rolli a jeho trolí kamarádi se vydají na dobrodruţnou výpravu. Americký animovaný film od Avatar 3D americký velkofilm, vyprávějící o bývalém vojákovi vrţeném proti své vůli na neznámou planetu. Kino Plesná od a Princezna a žabák americký film pro celou rodinu s českým dabingem. Z Městské knihovny Od října 2009 probíhá kaţdý pátek v prostorách knihovny PC kurz. Po dobu konání tohoto kurzu je veřejný internet přístupný pouze do hodin. Dále bych ráda upozornila všechny čtenáře, aby dodrţovali lhůtu pro vrácení vypůjčených knih. Výpůjční lhůta je stanovena na 1 měsíc. Kaţdé pozdější vrácení knih, byť by se jednalo o 1 den, je pokutováno. Pokuty vykázané počítačem nebudou promíjeny. Z důvodu opakujících se dotazů uvádím znovu www adresu knihovny a postup pro vstup ke čtenářskému kontu. Adresa knihovny Při vstupu do čtenářského konta je nutno uvést číslo čtenáře (červené číslo čtenářského průkazu) a datum narození, kdy PIN je složen z roku narození, dále měsíc narození a den (např ). Uvedeným informacím věnujte pozornost, čímţ předejdete moţným nedorozuměním Městská knihovna Skalná Polívková Věra

4 Informace ze základní školy Land art 6. a 7. třídy V úterý jsme se ţáky 6. a 7. třídy vyuţili příznivého počasí a dostatku sněhu a vyrazily jsme v rámci hodin výtvarné výchovy tvořit ven. Inspirovali jsme se novodobým trendem tvoření, kterému se říká "Land art". Ke konci jsme si vyzkoušeli trefováním sněhovou koulí do stromu, jakou máme "trefu". Děti si hodinu uţili. Kateřina Hnilicová Malování na sněhu Tak jako naši starší spoluţáci, i my jsme vyrazili na výtvarnou výchovu ven. Vytvořili jsme si pod okny naší třídy malou sněhovou galerii. Plány jsme měli veliké, někomu se dařilo lépe a někomu hůře. Výsledek je ale úţasný a my jsme na sebe hrdí. Ţáci 4. A Splývavé čtení Jiţ čtvrtým rokem se na naší škole pouţívá v 1. třídě metoda splývavého čtení, díky které ţáci snáze zvládnou techniku čtení. Metodu si velmi pochvalují také naše paní učitelky, které by se ke klasické výuce jiţ vracet nechtěly. O této metodě u nás v únoru natáčela reportáţ Česká televize. Reportáţ můţete zhlédnout na webových stránkách ČT (odkaz naleznete na stránkách školy). Momentky ze zápisu V pondělí 8. února 2010 bylo v malé budově ţivo po celý den. Sotva učitelky odvedly ţáčky do šaten, na oběd či do druţiny, chystaly vše pro zápis - halu, třídy, občerstvení pro rodiče i děti... Protoţe jsme rodiče s dětmi neobjednávali předem, museli někteří chvíli čekat. Mohli si dát kávu, koláček, děti limonádu, pro děti běţely pohádky z videa, bavily se i skákáním panáka či s obručemi. Dvě skupiny zapisujících učitelek se mezitím nezastavily, aţ po páté hodině s posledním zapsaným ţáčkem. K zápisu se podle zákona dostavilo rekordních třicet předškoláků. Někteří si sice prodlouţí docházku do mateřské školy, místo nich ale nastoupí ti, kteří dostali odklad loni. K dnešnímu dni tedy máme 100% naplněno! Zavři oči, brouku a! S touto, starší generaci velmi dobře známou větou, se mohli ve středu 3. února seznámit také ţáci 5. aţ 9. ročníku. Navštívili jsme totiţ představení Západočeského divadla v Chebu Pane, vy jste vdova! Dětem se velmi líbilo, někteří by neváhali a záţitek by si rádi zopakovali. Kromě výtečných hereckých výkonů, skvělé hudby a zpěvu byla pro mnohé diváky lákadlem také přítomnost herce, kterého znají z televizního seriálu Petra Konáše. Ovšem nejlepší hodnocení v naší malé anketce získala Radmila Urbanová za roli Evelíny Keletyové a Stuarta Hampla. Všichni se těší na další návštěvu divadla. Denisa Goldová Lyžařský kurz Od se konal lyţařský kurz na Klínovci. I přes ne moc kvalitní ubytovací podmínky se lyţařský kurz velice povedl.ubytováni bylo sice slabší,ale na druhou stranu jsme bydleli přímo na sjezdovce a ţáci měli moţnost kdykoliv se jít zahřát nebo napít na chatu. Měli jsme moţnost vybírat si ze dvou jídel a vţdy bylo po ruce něco k zakousnutí, pokud nás večer přepadl hlad. Ve srovnání s jinými kurzy se naši ţáci naučili velice dobře lyţovat, chovat na sjezdovce, spolupracovat ve skupinách a pomáhat jeden druhému. Všichni ţáci byli velice fajn. Chválil nás majitel i personál restaurace, kterou jsme měli kdykoliv k dispozici. Za to všem patří můj veliký dík. Myslím, ţe jsme si všichni odvezli z Klínovce krásné záţitky a doufám, ţe se příští rok zase v hojném počtu na Klínovci pozdravíme : lyţím zdar! Na konec bych chtěla poděkovat Městu Skalná za dotování dopravy, Sdruţení rodičů za příspěvek a paní Hoffmannové, která také na lyţařský kurz přispěla. Věra Heřmánková - 4 -

5 Zimní události ze školky V měsíci lednu jsme díky ochotě pana faráře uskutečnili s dětmi všech tříd návštěvu místního kostela a prohlídku Betlému. Děti si prohlédly nejen svatou rodinu, ale také zvířata a poznaly i Tři krále. Sněhu bylo letos spousty, tak jsme ho vyuţili k různým hrám, experimentům, výtvorům i malování. V úterý 19. ledna nás navštívilo karlovarské hudební divadlo s pohádkou Duch Bambula, ve které si zahrály i některé děti. Představení se všem líbilo a společně jsme si zazpívali. Koncem ledna se uskutečnila jiţ tradiční akce naší MŠ s názvem Zimní lesní den. Děti společně s myslivcem zakrmily zvěři do krmelců různé dobroty vhodné pro lesní zvěř. Dobroty děti předem přinesly do MŠ suché pečivo, jablka, mrkev, zelí a pan myslivec přidal zvířátkům seno, obilí, kaštany a výprava ke krmelcům začala. Cestou společně poznávaly zimní les, jeho obyvatele, pozorovaly a poznávaly stopy zvěře na sněhu. Děti nezapomínají také poctivě pečovat o krmítka pro ptáčky na zahradě školky, kde pozorujeme sýkorky, kosa, sojku, hrdličky, vrabce i straku. Třída Motýlků pořádala i v letošním roce soutěţ O nejkrásnější ptačí dort vyrobený dětmi ve školce z nejrůznějších ptačích dobrot semínka, obilí, jeřabiny, šípky, bukvice, ovesné vločky, mák, strouhanka, plátky jablíček a mrkve aj. Z vyrobených dortů je ve školce uspořádána výstavka a po vyhodnocení soutěţe odneseme dorty ptáčkům do krmítek. Všichni tvořitelé dostali sladkou odměnu, vítězové diplom a drobný věcný dárek. V úterý 2. února nás navštívil opravdový klaun se svým zábavným vystoupením Concertino Pepino. Děti zaţily spoustu legrace, viděly ukázky hry na nejméně 8 hudebních nástrojů a dobře se pobavily. Vhodně jsme tak ve všech třídách přešly k tématu Maškaření dle našeho školního vzdělávacího programu. V pátek 5. února navštívili předškoláci prvňáčky na ZŠ. Děti se ještě před zápisem do ZŠ seznámily - 5 -

6 s prostředím školy, šatnou, prostornou halou i se svou budoucí paní učitelkou. Paní učitelka Mgr. E. Schveinerová nás přivítala ve své třídě a připravila pro nás s prvňáčky ukázku souhrnného opakování psaní, počítání, splývavého čtení i společných her pro děti. Předškoláci se tak nenásilně dokázali včlenit do prostředí 1.třídy. Po návštěvě se těší do školy všichni, tak jim přejeme, aby jim to co nejdéle vydrţelo. Za MŠ Broňa Kuţelková - 6 -

7 Tajemství opravdového odpočinku spočívá v relaxaci, která přináší úlevu od napětí a harmonizuje celý organismus. Vyberte si z našich novinek. Zklidňující pivní koupel Koupel v pivní soli s výtažkem z pivovarských kvasnic a chmele, který zlepšuje pružnost pokožky a povzbuzuje její prokrvení je doprovázena jemnou hořkosladkou vůní a sklenkou piva. Cena: 320 Kč Vinná koupel Příjemná dvousložková olejová vinná koupel s bohatou pěnou s výtažkem pravého moravského vína Vás příjemně uvolní a zregeneruje. Dopřejte svému tělu neodolatelný omlazující prožitek doplněný sklenkou vinného střiku Cena: 320 Kč RESTAURACE Kazdův Dvůr Zveme Vás do naší restaurace, která nabízí široký výběr klasické české kuchyně, mezinárodních specialit i kvalitních vín. Přijďte strávit příjemné chvilky s Vašimi blízkými v příjemném prostředí. pondělí čtvrtek hod. pátek sobota hod. neděle hod. Využijte vhodné prostory hotelu a objednejte si u nás rodinou oslavu, svatební hostinu či společenské setkání s přáteli. Připravíme Vám nabídku k pohodlnému a dokonalému průběhu Vaší akce. O vše se postaráme. Rádi Vám zajistíme také ubytování a veškeré doplňkové aktivity. Spa & Wellness hotel Kazdův Dvůr, Vonšov Kontakt tel.: ,

8 P r o d e j s l e p i č e k P E T R L U K E Š nabízí: * žaluzie: vertikální + horizontální * těsnění do oken a dveří * polstrování dveří * shrnovací dveře: dřevěné, plastové, koženkové * shrnovací stěny * garnyže, vitrážky, záclonové tyče * panoramatická kukátka * rolety: vnitřní-látkové, venkovní-plastové a hliníkové * venkovní zastínění - balkónové i zahradní, markýzy * garážová vrata - na elektrický nebo ruční pohon * protihmyzové sítě - na okna a dveře * renovace interiérových dveří Bližší informace: Žaluzie, servis, montáž - Petr Lukeš Anglická 310/65, Františkovy Lázně tel.: , mobil: (jsme plátci DPH) Důchodci a novomanželé sleva 3% Pronajmu restauraci Rozporka ve Skalné. Možnost ubytování nájemce. Volná od nebo dohodou. Nájemné dohodou. Info Drůbeţ Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Hisex hnědý,tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý. Stáří slepiček týdnů Garantujeme začátek snášky maximálně do 4 týdnů od data prodeje. Cena Kč/ks dle stáří. Je moţno si telefonicky objednat i slepičky 10 týdenní - cena 95 Kč / ks Prodeje se uskuteční : ve S k a l n é Ve středu 17.března 2010 u fotbalového hřiště - v hod Případné bliţší informace tel : , , F K K E M A S K A L N Á P O Z V Á N K A V sobotu od hodin proběhne Valná hromada FK Skalná v restauraci Pohoda ve Skalné. Program valné hromady 1. Zahájení 2. Volba mandátové a návrhové komise 3. Zpráva o činnosti FK 4.Zprávy jednotlivých druţstev 5.Zpráva o hospodaření FK 6.Zpráva revizní komise 7.Diskuse 8.Návrh na usnesení 9.Závěr Václav Slepička sekretář FK - 8 -

9 Výjezdy jednotky Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné za měsíc leden 2010 Požár skladu briket v Třebeni na Chebsku Dne 13. ledna v čase 01,16 hodin byl vyhlášen operačním střediskem HZS Karlovarského kraje poplach jednotce SDH Skalná. Jednalo se likvidaci poţáru skladu briket v obci Třebeň na Chebsku. V době našeho příjezdu k poţáru na místě jiţ zasahovali dvě jednotky profesionálních hasičů z Chebu. Poţár byl lokalizován na ploše 10 x 10 metrů, kdy cca jedna třetina objektu byla zcela zničena. Vně budovy hořelo plným plamenem několik tun briket. V budově bylo mimo těchto briket uskladněno i několik kusů zemědělské techniky, strojů a traktor. Tato část haly byla díky rychlému zásahu hasičů zachráněna a nedošlo k zničení těchto strojů. Vlivem vysokého ţáru došlo však k zřícení střešní konstrukce nad místem poţáru briket. Po poradě s velitelem zásahu byla naše jednotka rozdělena na dvě druţstva, kdy jedno druţstvo ve spolupráci s jednotkou HZS Cheb se přímo podílelo na samotné likvidaci poţáru a rozebírání zasaţené konstrukce. Druhé druţstvo vytvořilo na místním rybníku čerpací stanoviště pro zasahující cisterny. Celý zásah značně stěţoval silný mráz kolem mínus 13 stupňů celsia. Díky tomuto mrazu zamrzala hasičům čerpadla i poţární vedení. Na uhašení tohoto poţáru bylo zapotřebí veliké mnoţství vody, proto byla povolána na místo další jednotka s cisternou z SDH Kynšperku nad Ohří. Celkem bylo na likvidaci poţáru zapotřebí cca litrů vody. Poţár byl zlikvidován po dvou hodinách. Škoda na majetku přesáhla ,- Kč. Příčina poţáru se vyšetřuje, ale pravděpodobně se jednalo o špatné uskladnění briket a jejich samovznícení. Požár panelového domu v Plesné Dne 15. ledna v čase 06,28 hodin, byl vyhlášen operačním střediskem HZS Karlovarského kraje jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné poplach. Jednalo se o poţár panelového bytu v Plesné ul. Zahradní. Jednotka SDH Skalná vyjela na místo ohlášené události během několika minut a jiţ k místu zásahu jsme se připravovali na velice sloţitý zásah poţáru výškové budovy. Po dojezdu na místo bylo zjištěno, ţe hoří ve čtyřpatrovém panelovém domě byt v přízemí a ve čtvrtém patře plným plamenem. Ostatní byty byly silně zakouřeny včetně únikového schodiště. Ihned ve spolupráci s ostatními hasičskými jednotkami jsme se podíleli na evakuaci nájemníků, kteří zůstaly uvězněny v panelovém domě. V dýchací technice byl prohlídnut kaţdý byt panelového domu. Bylo evakuováno celkem

10 osob. Viditelnost v budově byla nulová. Hasiči nasadili přetlakový ventilátor pro odvětrání kouře z budovy. Třem osobám včetně jedné důchodkyně musela být nasazena vyváděcí maska. Jedna osoba, která se nadýchala kouře, byla převezena rychlou záchrannou sluţbou do chebské nemocnice. Během této evakuace hasiči také prováděli hasební práce, kdy se podařilo zvládnout plameny a oheň uhasit. Na likvidaci následků tohoto poţáru se podílela jednotka profesionálních hasičů ze stanice HZS Cheb a jednotky sborů dobrovolných hasičů z Plesné, Skalné a Lubů. Celkem bylo nasazeno šest hasičských cisteren, jeden automobilový ţebřík a cca 30 hasičů. Dále na místě zasahovala policie ČR a rychlá záchranná sluţba z Chebu. Příčinou poţáru byla technická závada na regulačním ventilu plynového kotle. Škoda na majetku přesáhla ,-Kč. Náhradní ubytování pro majitele a nájemníky zasaţených bytů zajistilo město Plesná. Požár rodinného domu v Křižovatce Dne 18. ledna v čase 20,45 hodin byl vyhlášen operačním střediskem HZS Karlovarského kraje poplach jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné. Jednalo se, o likvidaci poţáru rodinného domu v obci Křiţovatka. Dále byla povolána také jednotka profesionálních hasičů ze stanice HZS Cheb a jednotka SDH Luby. Naše jednotka vyjela na ohlášené místo během několika minut a na místě jsme byli jako první. Ihned po dojezdu na místo zásahu byl proveden průzkum a započali hasební práce. Ohnisko poţáru bylo v prvním patře rodinného domu. Hasební zásah značně komplikovalo silné zakouření domu a nahromaděné odpadky v domě. Bylo vytvořeno jedno útočné vedení a po té byl oheň uhašen. Pro odvětrání kouře byla pouţita nucená ventilace. V zasaţeném objektu byl nalezen zraněný jednapadesátiletý muţ. Jednalo se o majitele rodinného domu, který se nadýchal kouře a mněl popálené dýchací cesty. Tohoto muţe hasiči vynesli do bezpečí a do příjezdu rychlé záchranné sluţby mu poskytli první pomoc. Jeho zdravotní stav byl však natolik váţný, ţe musel být tento muţ ihned transportován do praţské Vinohradské nemocnice popáleninového centra. Jeho zdravotní stav je nadále váţný. Příčina poţáru se vyšetřuje, ale pravděpodobně se jednalo o nedbalost nebo úmyslné zaloţení poţáru. Škoda na majetku byla odhadnuta na 5 000,- Kč. Po celou dobu na místě zasahovala a hasičům pomáhala hlídka státní policie z Plesné, která zajišťovala místo zásahu jiţ před příjezdem hasičů Roman Melničuk jednatel SDH Skalná

11 Důchodové pojištění od Od 1. ledna 2010 dochází k významným změnám v oblasti důchodového pojištění. Jedná se především o úpravu důchodového věku, potřebné doby pojištění či koncepce invalidity. Mění se tedy základní podmínky nároku na dávky i parametry pro výpočet jejich výše. Dosud získané nároky v oblasti důchodového pojištění zůstanou kromě výjimek zachovány, dílčí omezení se dotknou aţ důchodových nároků vzniklých v budoucnu. Účinky parametrických změn se začnou projevovat postupně tak, aby veřejnost měla dostatek času se novým podmínkám přizpůsobit. Zásadním způsobem se mění ustanovení, které upravuje podmínky nároku na přiznání tzv. řádného starobního důchodu. Dosavadní právní úprava stanovila, ţe pojištěnec musí dosáhnout důchodového věku a získat alespoň 25 let doby pojištění. Nově se potřebná doba pojištění postupně prodluţuje aţ na 35 let. Pro zjištění minimální délky doby pojištění u konkrétního pojištěnce je rozhodující, ve kterém kalendářním roce dotyčný dosahuje důchodového věku. Kalendářní rok, v němž je dosaženo důchodového věku: před rokem 2010 Potřebná doba pojištění činí: 25 let let let let let let let let let let po roce let Pojištěnci, který ke dni dosaţení důchodového věku nezískal potřebnou dobu pojištění, nemůţe být starobní důchod k tomuto dni přiznán. K přiznání důchodu můţe případně dojít aţ následně od pozdějšího data, ke kterému jiţ potřebnou dobu pojištění získal. Pokud jde o tzv. předčasný starobní důchod, zůstává i nadále zachována moţnost poţádat o přiznání této dávky aţ 3 roky před dovršením důchodového věku. U osob, jejichţ důchodový věk činí 63 let a více, bude dokonce moţné odejít do tohoto důchodu jiţ v 60 letech u osob, jejichţ důchodový věk činí 65 let (muţi, bezdětné ţeny a ţeny s jedním dítětem), můţe tedy doba předčasnosti nově činit aţ 5 roků

12 U pojištěnců narozených mezi lety 1936 až 1968 se stanoví takto Rok narození Důchodový věk činí u mužů žen s počtem vychovaných dětí a více * *Poznámka: (60 let a 2 měsíců) Za KOS zpracovala, Mgr. Lucie Pevná Pouţitá literatura: Informační server, ČSSZ Praha, Redakce děkuje všem přispěvatelům. Neotištěné příspěvky budou zveřejněny v dalších číslech. Názory redakce se vţdy nemusí shodovat s názory přispěvatelů. SKALENSKÝ ZPRAVODAJ měsíčník Skalenské radnice vychází 12x ročně vydává a tiskne Město Skalná, Sportovní 9, Skalná, IČO: vydávání povoleno pod registrační značkou MK ČR E šéfredaktor - Radek Voborník tel příspěvky zasílejte na adresu MěÚ Skalná, Sportovní 9, em: uzávěrka kaţdého čísla k 10.dni daného měsíce vyšlo 15. ledna příspěvky v elektronické podobě uvítáme