Z obsahu. Únor Cena 5,-Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu. Únor 2010. Cena 5,-Kč"

Transkript

1 Z obsahu Únor 2010 Cena 5,-Kč Z historie Skalné vodovod ve Skalné Informace ze základní školy Zimní události v mateřské školce Výjezdy SDH Skalná Důchodové pojištění od

2 Z historie Skalné (Wildstein, Vildštejn) Vodovod ve Skalné Naše město má jiţ téměř 100 let svou vodovodní síť. Dne byla zadána práce firmě Rudolf Braun z Plané, na jímání pramenů ve vybraných lokalitách v okolí Skalné, v celkové částce korun. Stejná firma dne zahájila práce na samotném vodojemu, přívodu a také na rozvodech po městě, v celkové částce tehdejších korun. Prameniště se nacházela jednak v polesí Skalná, které bylo v majetku hraběte Engelhardta Wolkenstein Trostburg, které prodal v roce 1909 firmě H. Rupp a synové z Lichtenfelsu v Bavorsku. Dále pak v polesí Mattelberg, jehoţ majitelem byl Wilhelm Edler von Helmfeld, panství Starý Rybník. Kvůli nedostatkům v projektu (ukázalo se, ţe pro jímání pramenů bude potřeba místo 104 m trubek 485 m, bylo nutno pouţít silnějších trubek atd.) se práce výrazně zdraţily a celkové náklady nakonec dosáhly korun. Slavnostní otevření vodovodu se konalo dne 14. prosince 1913 u vodojemu, který měl objem 200 m3. Dílu poţehnal tehdejší farář Anton Friedrich za účasti čelních osobností města. V suchých letech byl velký nedostatek vody. Muselo se přistoupit k jímání dalšího prameniště pod Novým světem. Vzhledem k nízké poloze nemohla odtud být voda přivedena přímo do vodojemu, musela být vybudována přečerpávací stanice, která čerpala vodu z dolní nádrţe ( u potoka před koupalištěm) do horního vodojemu. Náklady tohoto díla dosáhly Kč. Na přelomu roku 1933/1934 (prosinecúnor), kdy byla suchá zima byl vodovod pouštěn pouze na 4 hodiny od 8 12 hodin. Další velmi suchá období byla v roce 1947 a obzvlášť v roce 1964, kdy potok za koupalištěm (Scheibenbach, přítok do potoka Sázek) úplně vyschnul. V roce 1981 byl vedle starého vodojemu postaven nový se dvěmi nádrţemi, kaţdá s obsahem 500 m 3. V letech byl vybudován nový přivaděč z Antonínovy Výšiny do Skalné a dále do Plesné a Lubů. V roce 1993 byla uvedena do provozu čistírna odpadních vod ve Skalné. Poznámka: Dnešní Nový svět se dříve nazýval Tischerbühl (volný překlad- Stolový vrch). Dnešní Lipové ulici včetně náměstíčka a domů kolem se říkalo Neue Welt (Nový svět) Stará vodárna ve Skalné Řidiči senioři by neměli zapomínat na lékařské prohlídky Václav Vrba Drţitelé řidičských oprávnění jsou povinni se podrobit pravidelné lékařské prohlídce u praktického lékaře nejdříve 6 měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku. Po dosaţení věku 68 let musí absolvovat lékařskou prohlídku pravidelně kaţdé dva roky ( 87 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů). Jako řidiči motorového vozidla musí mít při řízení u sebe doklad o zdravotní způsobilosti řidiče. Vzor posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel stanoví vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Posudek musí vţdy obsahovat náleţitosti uvedené ve vzoru posudku, a jak vyplývá z 4 odst. 1 uvedené vyhlášky jej lze vydat i v jiném formátu a uspořádání, neţ je uvedeno v jeho vzoru. Osoby, které v provozu na pozemních komunikacích řídí motorová vozidla a nejsou drţiteli platného posudku o zdravotní způsobilosti, se dopouštějí přestupku podle ust. 22 odst. 1 písm. e) bod 4. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění, a hrozí jim za to pokuta od 5000 do Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku. Pavel Sýkora, vedoucí oddělení dopravně správních deliktů, při MěÚ Cheb

3 K U L T U R A Přehled kulturních pořadů pro měsíc ú n o r 2010 : Západočeské divadlo Cheb od Terasa jemně surrealistická komedie scénáristy Miloše Formana divadlo od Tak trochu sváteční Shakespearovská pošta Shakespearovy Sonety studio D od Maratón tři muţi a před nimi dlouhá trať na které se ţije studio D od Legenda o křídovém kruhu dobrodruţný příběh na motivy staré orientál. legendy studio D od Práskni do bot komedie o čtyřech dlaţdičích studio D od Od praotce k tatíčkovi pohybově-taneční inscenace (premiéra) divadlo od Od praotce k tatíčkovi pohybově-taneční inscenace E divadlo od Práskni do bot komedie o čtyřech dlaţdičích studio D od Pane, Vy jste vdova! slavná filmová komedie v muzikálové úpravě divadlo Produkční centrum Kamenná Cheb od BENA HAVLU Hudba v dřevě zakletá, nová technika hry na xylofon. klášterní knihovna od AG FLEK moravská folkrocková skupina velký sál PC Kamenná od REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA CHEBU všechny sály PC Kamenná Kino SVĚT Cheb od Karolína a svět za tajnými dveřmi 3D dobrodruţný příběh, který vzdáleně připomíná Alenčinu výpravu od Princezna a žabák americký film pro celou rodinu s českým dabingem. od sezony v pekle český film o střetu bohémů s tvrdou diktaturou od Paranormal aktivity americký horor. Hrůza přichází do domu kaţdou noc od Mimozemšťané v akci 3D americký film v českém dabingu ve formátu 3D od Velké podmořské dobrodružství 3D cesta napříč světovými oceány, s pohledem na barevný mořský ţivot. od rok 2012 je posledním rokem mayského kalendáře. Podle mnoha lidí i rokem konce světa od Mikulášovy patálie francouzský film s českým dabingem. Film pro celou rodinu. od Sherlock Holmes akční film. Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla Sira Arthura Conana Doyla od Oko ve zdi český psychologický thriller. Hrají Karel Roden, Jana Brejchová, Soňa Valentová a další od Astro Boy japonský film s českým dabingem. Film pro celou rodinu od Nebe, peklo, zem slovenský film o mladé, sebevědomé baletce Kláře Nebe, peklo, zem slovenský film o mladé, sebevědomé baletce Kláře od Skřítek Rolli Rolli a jeho trolí kamarádi se vydají na dobrodruţnou výpravu. Americký animovaný film od Avatar 3D americký velkofilm, vyprávějící o bývalém vojákovi vrţeném proti své vůli na neznámou planetu. Kino Plesná od a Princezna a žabák americký film pro celou rodinu s českým dabingem. Z Městské knihovny Od října 2009 probíhá kaţdý pátek v prostorách knihovny PC kurz. Po dobu konání tohoto kurzu je veřejný internet přístupný pouze do hodin. Dále bych ráda upozornila všechny čtenáře, aby dodrţovali lhůtu pro vrácení vypůjčených knih. Výpůjční lhůta je stanovena na 1 měsíc. Kaţdé pozdější vrácení knih, byť by se jednalo o 1 den, je pokutováno. Pokuty vykázané počítačem nebudou promíjeny. Z důvodu opakujících se dotazů uvádím znovu www adresu knihovny a postup pro vstup ke čtenářskému kontu. Adresa knihovny Při vstupu do čtenářského konta je nutno uvést číslo čtenáře (červené číslo čtenářského průkazu) a datum narození, kdy PIN je složen z roku narození, dále měsíc narození a den (např ). Uvedeným informacím věnujte pozornost, čímţ předejdete moţným nedorozuměním Městská knihovna Skalná Polívková Věra

4 Informace ze základní školy Land art 6. a 7. třídy V úterý jsme se ţáky 6. a 7. třídy vyuţili příznivého počasí a dostatku sněhu a vyrazily jsme v rámci hodin výtvarné výchovy tvořit ven. Inspirovali jsme se novodobým trendem tvoření, kterému se říká "Land art". Ke konci jsme si vyzkoušeli trefováním sněhovou koulí do stromu, jakou máme "trefu". Děti si hodinu uţili. Kateřina Hnilicová Malování na sněhu Tak jako naši starší spoluţáci, i my jsme vyrazili na výtvarnou výchovu ven. Vytvořili jsme si pod okny naší třídy malou sněhovou galerii. Plány jsme měli veliké, někomu se dařilo lépe a někomu hůře. Výsledek je ale úţasný a my jsme na sebe hrdí. Ţáci 4. A Splývavé čtení Jiţ čtvrtým rokem se na naší škole pouţívá v 1. třídě metoda splývavého čtení, díky které ţáci snáze zvládnou techniku čtení. Metodu si velmi pochvalují také naše paní učitelky, které by se ke klasické výuce jiţ vracet nechtěly. O této metodě u nás v únoru natáčela reportáţ Česká televize. Reportáţ můţete zhlédnout na webových stránkách ČT (odkaz naleznete na stránkách školy). Momentky ze zápisu V pondělí 8. února 2010 bylo v malé budově ţivo po celý den. Sotva učitelky odvedly ţáčky do šaten, na oběd či do druţiny, chystaly vše pro zápis - halu, třídy, občerstvení pro rodiče i děti... Protoţe jsme rodiče s dětmi neobjednávali předem, museli někteří chvíli čekat. Mohli si dát kávu, koláček, děti limonádu, pro děti běţely pohádky z videa, bavily se i skákáním panáka či s obručemi. Dvě skupiny zapisujících učitelek se mezitím nezastavily, aţ po páté hodině s posledním zapsaným ţáčkem. K zápisu se podle zákona dostavilo rekordních třicet předškoláků. Někteří si sice prodlouţí docházku do mateřské školy, místo nich ale nastoupí ti, kteří dostali odklad loni. K dnešnímu dni tedy máme 100% naplněno! Zavři oči, brouku a! S touto, starší generaci velmi dobře známou větou, se mohli ve středu 3. února seznámit také ţáci 5. aţ 9. ročníku. Navštívili jsme totiţ představení Západočeského divadla v Chebu Pane, vy jste vdova! Dětem se velmi líbilo, někteří by neváhali a záţitek by si rádi zopakovali. Kromě výtečných hereckých výkonů, skvělé hudby a zpěvu byla pro mnohé diváky lákadlem také přítomnost herce, kterého znají z televizního seriálu Petra Konáše. Ovšem nejlepší hodnocení v naší malé anketce získala Radmila Urbanová za roli Evelíny Keletyové a Stuarta Hampla. Všichni se těší na další návštěvu divadla. Denisa Goldová Lyžařský kurz Od se konal lyţařský kurz na Klínovci. I přes ne moc kvalitní ubytovací podmínky se lyţařský kurz velice povedl.ubytováni bylo sice slabší,ale na druhou stranu jsme bydleli přímo na sjezdovce a ţáci měli moţnost kdykoliv se jít zahřát nebo napít na chatu. Měli jsme moţnost vybírat si ze dvou jídel a vţdy bylo po ruce něco k zakousnutí, pokud nás večer přepadl hlad. Ve srovnání s jinými kurzy se naši ţáci naučili velice dobře lyţovat, chovat na sjezdovce, spolupracovat ve skupinách a pomáhat jeden druhému. Všichni ţáci byli velice fajn. Chválil nás majitel i personál restaurace, kterou jsme měli kdykoliv k dispozici. Za to všem patří můj veliký dík. Myslím, ţe jsme si všichni odvezli z Klínovce krásné záţitky a doufám, ţe se příští rok zase v hojném počtu na Klínovci pozdravíme : lyţím zdar! Na konec bych chtěla poděkovat Městu Skalná za dotování dopravy, Sdruţení rodičů za příspěvek a paní Hoffmannové, která také na lyţařský kurz přispěla. Věra Heřmánková - 4 -

5 Zimní události ze školky V měsíci lednu jsme díky ochotě pana faráře uskutečnili s dětmi všech tříd návštěvu místního kostela a prohlídku Betlému. Děti si prohlédly nejen svatou rodinu, ale také zvířata a poznaly i Tři krále. Sněhu bylo letos spousty, tak jsme ho vyuţili k různým hrám, experimentům, výtvorům i malování. V úterý 19. ledna nás navštívilo karlovarské hudební divadlo s pohádkou Duch Bambula, ve které si zahrály i některé děti. Představení se všem líbilo a společně jsme si zazpívali. Koncem ledna se uskutečnila jiţ tradiční akce naší MŠ s názvem Zimní lesní den. Děti společně s myslivcem zakrmily zvěři do krmelců různé dobroty vhodné pro lesní zvěř. Dobroty děti předem přinesly do MŠ suché pečivo, jablka, mrkev, zelí a pan myslivec přidal zvířátkům seno, obilí, kaštany a výprava ke krmelcům začala. Cestou společně poznávaly zimní les, jeho obyvatele, pozorovaly a poznávaly stopy zvěře na sněhu. Děti nezapomínají také poctivě pečovat o krmítka pro ptáčky na zahradě školky, kde pozorujeme sýkorky, kosa, sojku, hrdličky, vrabce i straku. Třída Motýlků pořádala i v letošním roce soutěţ O nejkrásnější ptačí dort vyrobený dětmi ve školce z nejrůznějších ptačích dobrot semínka, obilí, jeřabiny, šípky, bukvice, ovesné vločky, mák, strouhanka, plátky jablíček a mrkve aj. Z vyrobených dortů je ve školce uspořádána výstavka a po vyhodnocení soutěţe odneseme dorty ptáčkům do krmítek. Všichni tvořitelé dostali sladkou odměnu, vítězové diplom a drobný věcný dárek. V úterý 2. února nás navštívil opravdový klaun se svým zábavným vystoupením Concertino Pepino. Děti zaţily spoustu legrace, viděly ukázky hry na nejméně 8 hudebních nástrojů a dobře se pobavily. Vhodně jsme tak ve všech třídách přešly k tématu Maškaření dle našeho školního vzdělávacího programu. V pátek 5. února navštívili předškoláci prvňáčky na ZŠ. Děti se ještě před zápisem do ZŠ seznámily - 5 -

6 s prostředím školy, šatnou, prostornou halou i se svou budoucí paní učitelkou. Paní učitelka Mgr. E. Schveinerová nás přivítala ve své třídě a připravila pro nás s prvňáčky ukázku souhrnného opakování psaní, počítání, splývavého čtení i společných her pro děti. Předškoláci se tak nenásilně dokázali včlenit do prostředí 1.třídy. Po návštěvě se těší do školy všichni, tak jim přejeme, aby jim to co nejdéle vydrţelo. Za MŠ Broňa Kuţelková - 6 -

7 Tajemství opravdového odpočinku spočívá v relaxaci, která přináší úlevu od napětí a harmonizuje celý organismus. Vyberte si z našich novinek. Zklidňující pivní koupel Koupel v pivní soli s výtažkem z pivovarských kvasnic a chmele, který zlepšuje pružnost pokožky a povzbuzuje její prokrvení je doprovázena jemnou hořkosladkou vůní a sklenkou piva. Cena: 320 Kč Vinná koupel Příjemná dvousložková olejová vinná koupel s bohatou pěnou s výtažkem pravého moravského vína Vás příjemně uvolní a zregeneruje. Dopřejte svému tělu neodolatelný omlazující prožitek doplněný sklenkou vinného střiku Cena: 320 Kč RESTAURACE Kazdův Dvůr Zveme Vás do naší restaurace, která nabízí široký výběr klasické české kuchyně, mezinárodních specialit i kvalitních vín. Přijďte strávit příjemné chvilky s Vašimi blízkými v příjemném prostředí. pondělí čtvrtek hod. pátek sobota hod. neděle hod. Využijte vhodné prostory hotelu a objednejte si u nás rodinou oslavu, svatební hostinu či společenské setkání s přáteli. Připravíme Vám nabídku k pohodlnému a dokonalému průběhu Vaší akce. O vše se postaráme. Rádi Vám zajistíme také ubytování a veškeré doplňkové aktivity. Spa & Wellness hotel Kazdův Dvůr, Vonšov Kontakt tel.: ,

8 P r o d e j s l e p i č e k P E T R L U K E Š nabízí: * žaluzie: vertikální + horizontální * těsnění do oken a dveří * polstrování dveří * shrnovací dveře: dřevěné, plastové, koženkové * shrnovací stěny * garnyže, vitrážky, záclonové tyče * panoramatická kukátka * rolety: vnitřní-látkové, venkovní-plastové a hliníkové * venkovní zastínění - balkónové i zahradní, markýzy * garážová vrata - na elektrický nebo ruční pohon * protihmyzové sítě - na okna a dveře * renovace interiérových dveří Bližší informace: Žaluzie, servis, montáž - Petr Lukeš Anglická 310/65, Františkovy Lázně tel.: , mobil: (jsme plátci DPH) Důchodci a novomanželé sleva 3% Pronajmu restauraci Rozporka ve Skalné. Možnost ubytování nájemce. Volná od nebo dohodou. Nájemné dohodou. Info Drůbeţ Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Hisex hnědý,tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý. Stáří slepiček týdnů Garantujeme začátek snášky maximálně do 4 týdnů od data prodeje. Cena Kč/ks dle stáří. Je moţno si telefonicky objednat i slepičky 10 týdenní - cena 95 Kč / ks Prodeje se uskuteční : ve S k a l n é Ve středu 17.března 2010 u fotbalového hřiště - v hod Případné bliţší informace tel : , , F K K E M A S K A L N Á P O Z V Á N K A V sobotu od hodin proběhne Valná hromada FK Skalná v restauraci Pohoda ve Skalné. Program valné hromady 1. Zahájení 2. Volba mandátové a návrhové komise 3. Zpráva o činnosti FK 4.Zprávy jednotlivých druţstev 5.Zpráva o hospodaření FK 6.Zpráva revizní komise 7.Diskuse 8.Návrh na usnesení 9.Závěr Václav Slepička sekretář FK - 8 -

9 Výjezdy jednotky Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné za měsíc leden 2010 Požár skladu briket v Třebeni na Chebsku Dne 13. ledna v čase 01,16 hodin byl vyhlášen operačním střediskem HZS Karlovarského kraje poplach jednotce SDH Skalná. Jednalo se likvidaci poţáru skladu briket v obci Třebeň na Chebsku. V době našeho příjezdu k poţáru na místě jiţ zasahovali dvě jednotky profesionálních hasičů z Chebu. Poţár byl lokalizován na ploše 10 x 10 metrů, kdy cca jedna třetina objektu byla zcela zničena. Vně budovy hořelo plným plamenem několik tun briket. V budově bylo mimo těchto briket uskladněno i několik kusů zemědělské techniky, strojů a traktor. Tato část haly byla díky rychlému zásahu hasičů zachráněna a nedošlo k zničení těchto strojů. Vlivem vysokého ţáru došlo však k zřícení střešní konstrukce nad místem poţáru briket. Po poradě s velitelem zásahu byla naše jednotka rozdělena na dvě druţstva, kdy jedno druţstvo ve spolupráci s jednotkou HZS Cheb se přímo podílelo na samotné likvidaci poţáru a rozebírání zasaţené konstrukce. Druhé druţstvo vytvořilo na místním rybníku čerpací stanoviště pro zasahující cisterny. Celý zásah značně stěţoval silný mráz kolem mínus 13 stupňů celsia. Díky tomuto mrazu zamrzala hasičům čerpadla i poţární vedení. Na uhašení tohoto poţáru bylo zapotřebí veliké mnoţství vody, proto byla povolána na místo další jednotka s cisternou z SDH Kynšperku nad Ohří. Celkem bylo na likvidaci poţáru zapotřebí cca litrů vody. Poţár byl zlikvidován po dvou hodinách. Škoda na majetku přesáhla ,- Kč. Příčina poţáru se vyšetřuje, ale pravděpodobně se jednalo o špatné uskladnění briket a jejich samovznícení. Požár panelového domu v Plesné Dne 15. ledna v čase 06,28 hodin, byl vyhlášen operačním střediskem HZS Karlovarského kraje jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné poplach. Jednalo se o poţár panelového bytu v Plesné ul. Zahradní. Jednotka SDH Skalná vyjela na místo ohlášené události během několika minut a jiţ k místu zásahu jsme se připravovali na velice sloţitý zásah poţáru výškové budovy. Po dojezdu na místo bylo zjištěno, ţe hoří ve čtyřpatrovém panelovém domě byt v přízemí a ve čtvrtém patře plným plamenem. Ostatní byty byly silně zakouřeny včetně únikového schodiště. Ihned ve spolupráci s ostatními hasičskými jednotkami jsme se podíleli na evakuaci nájemníků, kteří zůstaly uvězněny v panelovém domě. V dýchací technice byl prohlídnut kaţdý byt panelového domu. Bylo evakuováno celkem

10 osob. Viditelnost v budově byla nulová. Hasiči nasadili přetlakový ventilátor pro odvětrání kouře z budovy. Třem osobám včetně jedné důchodkyně musela být nasazena vyváděcí maska. Jedna osoba, která se nadýchala kouře, byla převezena rychlou záchrannou sluţbou do chebské nemocnice. Během této evakuace hasiči také prováděli hasební práce, kdy se podařilo zvládnout plameny a oheň uhasit. Na likvidaci následků tohoto poţáru se podílela jednotka profesionálních hasičů ze stanice HZS Cheb a jednotky sborů dobrovolných hasičů z Plesné, Skalné a Lubů. Celkem bylo nasazeno šest hasičských cisteren, jeden automobilový ţebřík a cca 30 hasičů. Dále na místě zasahovala policie ČR a rychlá záchranná sluţba z Chebu. Příčinou poţáru byla technická závada na regulačním ventilu plynového kotle. Škoda na majetku přesáhla ,-Kč. Náhradní ubytování pro majitele a nájemníky zasaţených bytů zajistilo město Plesná. Požár rodinného domu v Křižovatce Dne 18. ledna v čase 20,45 hodin byl vyhlášen operačním střediskem HZS Karlovarského kraje poplach jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné. Jednalo se, o likvidaci poţáru rodinného domu v obci Křiţovatka. Dále byla povolána také jednotka profesionálních hasičů ze stanice HZS Cheb a jednotka SDH Luby. Naše jednotka vyjela na ohlášené místo během několika minut a na místě jsme byli jako první. Ihned po dojezdu na místo zásahu byl proveden průzkum a započali hasební práce. Ohnisko poţáru bylo v prvním patře rodinného domu. Hasební zásah značně komplikovalo silné zakouření domu a nahromaděné odpadky v domě. Bylo vytvořeno jedno útočné vedení a po té byl oheň uhašen. Pro odvětrání kouře byla pouţita nucená ventilace. V zasaţeném objektu byl nalezen zraněný jednapadesátiletý muţ. Jednalo se o majitele rodinného domu, který se nadýchal kouře a mněl popálené dýchací cesty. Tohoto muţe hasiči vynesli do bezpečí a do příjezdu rychlé záchranné sluţby mu poskytli první pomoc. Jeho zdravotní stav byl však natolik váţný, ţe musel být tento muţ ihned transportován do praţské Vinohradské nemocnice popáleninového centra. Jeho zdravotní stav je nadále váţný. Příčina poţáru se vyšetřuje, ale pravděpodobně se jednalo o nedbalost nebo úmyslné zaloţení poţáru. Škoda na majetku byla odhadnuta na 5 000,- Kč. Po celou dobu na místě zasahovala a hasičům pomáhala hlídka státní policie z Plesné, která zajišťovala místo zásahu jiţ před příjezdem hasičů Roman Melničuk jednatel SDH Skalná

11 Důchodové pojištění od Od 1. ledna 2010 dochází k významným změnám v oblasti důchodového pojištění. Jedná se především o úpravu důchodového věku, potřebné doby pojištění či koncepce invalidity. Mění se tedy základní podmínky nároku na dávky i parametry pro výpočet jejich výše. Dosud získané nároky v oblasti důchodového pojištění zůstanou kromě výjimek zachovány, dílčí omezení se dotknou aţ důchodových nároků vzniklých v budoucnu. Účinky parametrických změn se začnou projevovat postupně tak, aby veřejnost měla dostatek času se novým podmínkám přizpůsobit. Zásadním způsobem se mění ustanovení, které upravuje podmínky nároku na přiznání tzv. řádného starobního důchodu. Dosavadní právní úprava stanovila, ţe pojištěnec musí dosáhnout důchodového věku a získat alespoň 25 let doby pojištění. Nově se potřebná doba pojištění postupně prodluţuje aţ na 35 let. Pro zjištění minimální délky doby pojištění u konkrétního pojištěnce je rozhodující, ve kterém kalendářním roce dotyčný dosahuje důchodového věku. Kalendářní rok, v němž je dosaženo důchodového věku: před rokem 2010 Potřebná doba pojištění činí: 25 let let let let let let let let let let po roce let Pojištěnci, který ke dni dosaţení důchodového věku nezískal potřebnou dobu pojištění, nemůţe být starobní důchod k tomuto dni přiznán. K přiznání důchodu můţe případně dojít aţ následně od pozdějšího data, ke kterému jiţ potřebnou dobu pojištění získal. Pokud jde o tzv. předčasný starobní důchod, zůstává i nadále zachována moţnost poţádat o přiznání této dávky aţ 3 roky před dovršením důchodového věku. U osob, jejichţ důchodový věk činí 63 let a více, bude dokonce moţné odejít do tohoto důchodu jiţ v 60 letech u osob, jejichţ důchodový věk činí 65 let (muţi, bezdětné ţeny a ţeny s jedním dítětem), můţe tedy doba předčasnosti nově činit aţ 5 roků

12 U pojištěnců narozených mezi lety 1936 až 1968 se stanoví takto Rok narození Důchodový věk činí u mužů žen s počtem vychovaných dětí a více * *Poznámka: (60 let a 2 měsíců) Za KOS zpracovala, Mgr. Lucie Pevná Pouţitá literatura: Informační server, ČSSZ Praha, Redakce děkuje všem přispěvatelům. Neotištěné příspěvky budou zveřejněny v dalších číslech. Názory redakce se vţdy nemusí shodovat s názory přispěvatelů. SKALENSKÝ ZPRAVODAJ měsíčník Skalenské radnice vychází 12x ročně vydává a tiskne Město Skalná, Sportovní 9, Skalná, IČO: vydávání povoleno pod registrační značkou MK ČR E šéfredaktor - Radek Voborník tel příspěvky zasílejte na adresu MěÚ Skalná, Sportovní 9, em: uzávěrka kaţdého čísla k 10.dni daného měsíce vyšlo 15. ledna příspěvky v elektronické podobě uvítáme

Výjezdy 2013. Statistika výjezdů za rok 2013

Výjezdy 2013. Statistika výjezdů za rok 2013 Výjezdy 2013 Statistika výjezdů za rok 2013 Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Celkem Požár 2 3 1 1 1 2 10 Tech. pomoc 1 3 4 Cvičení 1 1 Dopravní nehoda Planný poplach 1 1 2 Celkem

Více

Z obsahu. Skalná získala ocenění v soutěži Vesnice roku 2012. Srpen 2012. Pozvánka na zastupitelstvo. Cena 5,-Kč. Červenec v Traktor klubu

Z obsahu. Skalná získala ocenění v soutěži Vesnice roku 2012. Srpen 2012. Pozvánka na zastupitelstvo. Cena 5,-Kč. Červenec v Traktor klubu Z obsahu Srpen 2012 Cena 5,-Kč Skalná získala ocenění v soutěži Vesnice roku 2012 Pozvánka na zastupitelstvo Červenec v Traktor klubu Rozlosování FK Skalná: Podzim 2012 Vážení spoluobčané, jistě je mnohým

Více

Prosinec 2009. Cena 3,-Kč. Z obsahu

Prosinec 2009. Cena 3,-Kč. Z obsahu Prosinec 2009 Cena 3,-Kč Z obsahu Zvýšení cen za odvoz odpadu Z historie Skalné Dění v mateřské školce Rozpis bohoslužeb ve Skalné Informace ze ZŠ Výjezdy SDH Prodej vánočních kaprů Společenská kronika

Více

se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí.

se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí. OBEC RYBÍ se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí. Zastupitelstvo obce Rybí se na svém 7. zasedání dne 14.12.2011 usnesením č. 122

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Povodňový plán B Ě L Á

Povodňový plán B Ě L Á Povodňový plán B Ě L Á Vodní tok: Oleška S přítokem : Tampelačka Správce toku: Povodí Labe Zpracoval: Vladimír Svoboda Poslední aktualizace: 15.1.2004 B) Druh a rozsah ohrožení Ohrožená místa Č.p., majitel,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Rekreační zařízení RADOST Svatby Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Velká svatba: STYLOVÁ JÍDELNA 60 80 osob Kontakt www.rz-radost.cz info@rz-radost.cz tel: 608 071 009 RADOST

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

V LESNÍM KINĚ SPOJÍME TROCHU Z TRADICE LESNÍ MOUDROSTI A ÚCTY K LESU JAKO MÍSTU POTŘEBNÉHO NEJEN PRO ODPOČINEK, ALE ŽIVOT VŮBEC.

V LESNÍM KINĚ SPOJÍME TROCHU Z TRADICE LESNÍ MOUDROSTI A ÚCTY K LESU JAKO MÍSTU POTŘEBNÉHO NEJEN PRO ODPOČINEK, ALE ŽIVOT VŮBEC. MOBILNÍ LESNÍ KINO V NĚKTERÝCH ČESKÝCH LESÍCH, HÁJÍCH NEBO PARCÍCH SE BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN OBJEVÍ ZVLÁŠTNÍ ÚKAZ. NEPŮJDE O ŽÁDNÝ VÍCE ČI MÉNĚ ZNÁMÝ DRUH FAUNY ČI FLÓRY, ALE O NĚCO ZCELA MILÉHO A PŘÁTELSKÉHO,

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2015 LÁZEŇSKÉ

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Z obsahu. Září 2010. Pozvánka na oslavy 110.výročí Halštrovské dráhy Zahájení školního roku v MŠ Potvrzení ţádostí o byt Úspěchy SDH.

Z obsahu. Září 2010. Pozvánka na oslavy 110.výročí Halštrovské dráhy Zahájení školního roku v MŠ Potvrzení ţádostí o byt Úspěchy SDH. Září 2010 Cena 5,-Kč Z obsahu Pozvánka na oslavy 110.výročí Halštrovské dráhy Zahájení školního roku v MŠ Potvrzení ţádostí o byt Úspěchy SDH Historický vlak zastaví ve stanici Skalná dne 18.9.2010 v 10.20

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10.

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. jubilejní ročník Jako jediná organizace u nás pomáháme výhradně pacientům s EB, tzv.

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

NABÍDKA AREÁLU WWW.AMFIKBUKOVINA.CZ

NABÍDKA AREÁLU WWW.AMFIKBUKOVINA.CZ NABÍDKA AREÁLU WWW.AMFIKBUKOVINA.CZ KRYTÉ PROSTORY PROVOZOVNA: Popovice 379, tel.: (+420) 724 390 839 e-mail: info@amfikbukovina.cz RESTAURACE Kapacita: 40 míst + 40 míst terasa Příjemné posezení na letní

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á.

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á. Testové otázky 2014 Správná odpověď je Á. Požární taktika oblast a 1. Lokalizace požáru znamená, že: A) je zabráněno jeho dalšímu šíření a síly a prostředky postačují pro jeho likvidaci B) požár je uhašen

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Váţené hasičky, váţení hasiči!

Váţené hasičky, váţení hasiči! Váţené hasičky, váţení hasiči! Scházíme se na pravidelném Shromáţdění představitelů sborů, tentokrát v obci Dobříč. Máme za sebou nelehké období jak v hasičské práci, tak i v našich osobních a pracovních

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Restřík. CAMINO 88, spol s.r.o. 3 Hronek design s.r.o. 4 Interstyl s.r.o. 5. AV Media 6 Dokuchyne.cz, dokoupelny.cz 7 Dormeo 8 ČEIS a.s.

Restřík. CAMINO 88, spol s.r.o. 3 Hronek design s.r.o. 4 Interstyl s.r.o. 5. AV Media 6 Dokuchyne.cz, dokoupelny.cz 7 Dormeo 8 ČEIS a.s. Restřík Bytoví architekti CAMINO 88, spol s.r.o. 3 Hronek design s.r.o. 4 Interstyl s.r.o. 5 Bytové doplňky Dveře AV Media 6 Dokuchyne.cz, dokoupelny.cz 7 Dormeo 8 ČEIS a.s. 22 Alex systémy s.r.o. 9 NEXT

Více

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Hlízov se usneslo dne 23.8.2004 podle 29 odst. l písm. o) bod l. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VARIANTA 1. Víkendový pobyt pro rodiče a děti. V ceně pobytu: ubytování, plná penze, program pro děti (doprovod rodiče u aktivit dětí nutný)

VARIANTA 1. Víkendový pobyt pro rodiče a děti. V ceně pobytu: ubytování, plná penze, program pro děti (doprovod rodiče u aktivit dětí nutný) VARIANTA 1 Víkendový pobyt pro rodiče a děti Délka pobytu: pátek až neděle (2 noci) pro 2 dospělé osoby a 1 dítě do 12 let V ceně pobytu: ubytování, plná penze, program pro děti (doprovod rodiče u aktivit

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Co se týče slučování organizací, toto není náplní kontrolního výboru a neměl by se k tomu vůbec vyjadřovat

Co se týče slučování organizací, toto není náplní kontrolního výboru a neměl by se k tomu vůbec vyjadřovat Vyjádření: opomenu-li skutečnost, ţe členové kontrolní skupiny nenavrhují opatření, ale pouze zjišťují nedostatky, musím konstatovat, ţe jejich závěry nejsou pravdivé. Skupina po celou dobu kontroly seděla

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obec Nový Kramolín na základě usnesení zastupitelstva obce )1? r.,fjj.. podle 29 odst.l písmo o) bod 1( zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům:

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům: Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák Ostatní: Program zasedání : 1. Záměr obce Petrovice na pronájem

Více

Jaký hasicí přístroj na co použít

Jaký hasicí přístroj na co použít Jaký hasicí přístroj na co použít Nedejte ohni šanci zničit Váš majetek a zastavte ho hned na začátku! Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně

Obecně závazná vyhláška města Kadaně Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 4/2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D M Ě S T A Zastupitelstvo města Kadaně se dne 1. dubna 2004 usneslo usnesením č. 315/2004 v souladu s ustanoveními 10

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora.

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. SVATEBNÍ NABÍDKA Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. Hotel GOLD****, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz

Více

Leden 2011. Cena 5,-Kč. Z obsahu

Leden 2011. Cena 5,-Kč. Z obsahu Z obsahu Leden 2011 Cena 5,-Kč Co čeká město v roce 2011? Informace o ordinaci praktického lékaře Pozvánka k zápisu do 1.třídy Vánoce v MŠ Pozvánka na Reprezentační ples města Skalná Výjezdy SDH Čím se

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

1.LEDNA 31.PROSINCE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 2011

1.LEDNA 31.PROSINCE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 2011 Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 211 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE STATISTICKÝ PŘEHLED UDÁLOSTÍ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA OBDOBÍ : 1.LEDNA

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

Květen 2011. Cena 5,-Kč

Květen 2011. Cena 5,-Kč Květen 2011 Cena 5,-Kč Z obsahu 20 let na partnerské cestě Silnice se dočká opravy Z historie Skalné mlýny Pozvánka na dětský den Vyhlášení soutěţe o nejhezčí květinovou výzdobu Jarní události z MŠ Informace

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

P r o v o z n í ř á d š k o l n í d r u ž i n y

P r o v o z n í ř á d š k o l n í d r u ž i n y Příloha k ŠVP školní druţiny č. 1 Základní škola v Jemnici, příspěvková organizace, nám. Svobody 88, 675 31, Jemnice P r o v o z n í ř á d š k o l n í d r u ž i n y Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více