Z obsahu. Únor Cena 5,-Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu. Únor 2010. Cena 5,-Kč"

Transkript

1 Z obsahu Únor 2010 Cena 5,-Kč Z historie Skalné vodovod ve Skalné Informace ze základní školy Zimní události v mateřské školce Výjezdy SDH Skalná Důchodové pojištění od

2 Z historie Skalné (Wildstein, Vildštejn) Vodovod ve Skalné Naše město má jiţ téměř 100 let svou vodovodní síť. Dne byla zadána práce firmě Rudolf Braun z Plané, na jímání pramenů ve vybraných lokalitách v okolí Skalné, v celkové částce korun. Stejná firma dne zahájila práce na samotném vodojemu, přívodu a také na rozvodech po městě, v celkové částce tehdejších korun. Prameniště se nacházela jednak v polesí Skalná, které bylo v majetku hraběte Engelhardta Wolkenstein Trostburg, které prodal v roce 1909 firmě H. Rupp a synové z Lichtenfelsu v Bavorsku. Dále pak v polesí Mattelberg, jehoţ majitelem byl Wilhelm Edler von Helmfeld, panství Starý Rybník. Kvůli nedostatkům v projektu (ukázalo se, ţe pro jímání pramenů bude potřeba místo 104 m trubek 485 m, bylo nutno pouţít silnějších trubek atd.) se práce výrazně zdraţily a celkové náklady nakonec dosáhly korun. Slavnostní otevření vodovodu se konalo dne 14. prosince 1913 u vodojemu, který měl objem 200 m3. Dílu poţehnal tehdejší farář Anton Friedrich za účasti čelních osobností města. V suchých letech byl velký nedostatek vody. Muselo se přistoupit k jímání dalšího prameniště pod Novým světem. Vzhledem k nízké poloze nemohla odtud být voda přivedena přímo do vodojemu, musela být vybudována přečerpávací stanice, která čerpala vodu z dolní nádrţe ( u potoka před koupalištěm) do horního vodojemu. Náklady tohoto díla dosáhly Kč. Na přelomu roku 1933/1934 (prosinecúnor), kdy byla suchá zima byl vodovod pouštěn pouze na 4 hodiny od 8 12 hodin. Další velmi suchá období byla v roce 1947 a obzvlášť v roce 1964, kdy potok za koupalištěm (Scheibenbach, přítok do potoka Sázek) úplně vyschnul. V roce 1981 byl vedle starého vodojemu postaven nový se dvěmi nádrţemi, kaţdá s obsahem 500 m 3. V letech byl vybudován nový přivaděč z Antonínovy Výšiny do Skalné a dále do Plesné a Lubů. V roce 1993 byla uvedena do provozu čistírna odpadních vod ve Skalné. Poznámka: Dnešní Nový svět se dříve nazýval Tischerbühl (volný překlad- Stolový vrch). Dnešní Lipové ulici včetně náměstíčka a domů kolem se říkalo Neue Welt (Nový svět) Stará vodárna ve Skalné Řidiči senioři by neměli zapomínat na lékařské prohlídky Václav Vrba Drţitelé řidičských oprávnění jsou povinni se podrobit pravidelné lékařské prohlídce u praktického lékaře nejdříve 6 měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku. Po dosaţení věku 68 let musí absolvovat lékařskou prohlídku pravidelně kaţdé dva roky ( 87 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů). Jako řidiči motorového vozidla musí mít při řízení u sebe doklad o zdravotní způsobilosti řidiče. Vzor posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel stanoví vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Posudek musí vţdy obsahovat náleţitosti uvedené ve vzoru posudku, a jak vyplývá z 4 odst. 1 uvedené vyhlášky jej lze vydat i v jiném formátu a uspořádání, neţ je uvedeno v jeho vzoru. Osoby, které v provozu na pozemních komunikacích řídí motorová vozidla a nejsou drţiteli platného posudku o zdravotní způsobilosti, se dopouštějí přestupku podle ust. 22 odst. 1 písm. e) bod 4. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění, a hrozí jim za to pokuta od 5000 do Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku. Pavel Sýkora, vedoucí oddělení dopravně správních deliktů, při MěÚ Cheb

3 K U L T U R A Přehled kulturních pořadů pro měsíc ú n o r 2010 : Západočeské divadlo Cheb od Terasa jemně surrealistická komedie scénáristy Miloše Formana divadlo od Tak trochu sváteční Shakespearovská pošta Shakespearovy Sonety studio D od Maratón tři muţi a před nimi dlouhá trať na které se ţije studio D od Legenda o křídovém kruhu dobrodruţný příběh na motivy staré orientál. legendy studio D od Práskni do bot komedie o čtyřech dlaţdičích studio D od Od praotce k tatíčkovi pohybově-taneční inscenace (premiéra) divadlo od Od praotce k tatíčkovi pohybově-taneční inscenace E divadlo od Práskni do bot komedie o čtyřech dlaţdičích studio D od Pane, Vy jste vdova! slavná filmová komedie v muzikálové úpravě divadlo Produkční centrum Kamenná Cheb od BENA HAVLU Hudba v dřevě zakletá, nová technika hry na xylofon. klášterní knihovna od AG FLEK moravská folkrocková skupina velký sál PC Kamenná od REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA CHEBU všechny sály PC Kamenná Kino SVĚT Cheb od Karolína a svět za tajnými dveřmi 3D dobrodruţný příběh, který vzdáleně připomíná Alenčinu výpravu od Princezna a žabák americký film pro celou rodinu s českým dabingem. od sezony v pekle český film o střetu bohémů s tvrdou diktaturou od Paranormal aktivity americký horor. Hrůza přichází do domu kaţdou noc od Mimozemšťané v akci 3D americký film v českém dabingu ve formátu 3D od Velké podmořské dobrodružství 3D cesta napříč světovými oceány, s pohledem na barevný mořský ţivot. od rok 2012 je posledním rokem mayského kalendáře. Podle mnoha lidí i rokem konce světa od Mikulášovy patálie francouzský film s českým dabingem. Film pro celou rodinu. od Sherlock Holmes akční film. Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla Sira Arthura Conana Doyla od Oko ve zdi český psychologický thriller. Hrají Karel Roden, Jana Brejchová, Soňa Valentová a další od Astro Boy japonský film s českým dabingem. Film pro celou rodinu od Nebe, peklo, zem slovenský film o mladé, sebevědomé baletce Kláře Nebe, peklo, zem slovenský film o mladé, sebevědomé baletce Kláře od Skřítek Rolli Rolli a jeho trolí kamarádi se vydají na dobrodruţnou výpravu. Americký animovaný film od Avatar 3D americký velkofilm, vyprávějící o bývalém vojákovi vrţeném proti své vůli na neznámou planetu. Kino Plesná od a Princezna a žabák americký film pro celou rodinu s českým dabingem. Z Městské knihovny Od října 2009 probíhá kaţdý pátek v prostorách knihovny PC kurz. Po dobu konání tohoto kurzu je veřejný internet přístupný pouze do hodin. Dále bych ráda upozornila všechny čtenáře, aby dodrţovali lhůtu pro vrácení vypůjčených knih. Výpůjční lhůta je stanovena na 1 měsíc. Kaţdé pozdější vrácení knih, byť by se jednalo o 1 den, je pokutováno. Pokuty vykázané počítačem nebudou promíjeny. Z důvodu opakujících se dotazů uvádím znovu www adresu knihovny a postup pro vstup ke čtenářskému kontu. Adresa knihovny Při vstupu do čtenářského konta je nutno uvést číslo čtenáře (červené číslo čtenářského průkazu) a datum narození, kdy PIN je složen z roku narození, dále měsíc narození a den (např ). Uvedeným informacím věnujte pozornost, čímţ předejdete moţným nedorozuměním Městská knihovna Skalná Polívková Věra

4 Informace ze základní školy Land art 6. a 7. třídy V úterý jsme se ţáky 6. a 7. třídy vyuţili příznivého počasí a dostatku sněhu a vyrazily jsme v rámci hodin výtvarné výchovy tvořit ven. Inspirovali jsme se novodobým trendem tvoření, kterému se říká "Land art". Ke konci jsme si vyzkoušeli trefováním sněhovou koulí do stromu, jakou máme "trefu". Děti si hodinu uţili. Kateřina Hnilicová Malování na sněhu Tak jako naši starší spoluţáci, i my jsme vyrazili na výtvarnou výchovu ven. Vytvořili jsme si pod okny naší třídy malou sněhovou galerii. Plány jsme měli veliké, někomu se dařilo lépe a někomu hůře. Výsledek je ale úţasný a my jsme na sebe hrdí. Ţáci 4. A Splývavé čtení Jiţ čtvrtým rokem se na naší škole pouţívá v 1. třídě metoda splývavého čtení, díky které ţáci snáze zvládnou techniku čtení. Metodu si velmi pochvalují také naše paní učitelky, které by se ke klasické výuce jiţ vracet nechtěly. O této metodě u nás v únoru natáčela reportáţ Česká televize. Reportáţ můţete zhlédnout na webových stránkách ČT (odkaz naleznete na stránkách školy). Momentky ze zápisu V pondělí 8. února 2010 bylo v malé budově ţivo po celý den. Sotva učitelky odvedly ţáčky do šaten, na oběd či do druţiny, chystaly vše pro zápis - halu, třídy, občerstvení pro rodiče i děti... Protoţe jsme rodiče s dětmi neobjednávali předem, museli někteří chvíli čekat. Mohli si dát kávu, koláček, děti limonádu, pro děti běţely pohádky z videa, bavily se i skákáním panáka či s obručemi. Dvě skupiny zapisujících učitelek se mezitím nezastavily, aţ po páté hodině s posledním zapsaným ţáčkem. K zápisu se podle zákona dostavilo rekordních třicet předškoláků. Někteří si sice prodlouţí docházku do mateřské školy, místo nich ale nastoupí ti, kteří dostali odklad loni. K dnešnímu dni tedy máme 100% naplněno! Zavři oči, brouku a! S touto, starší generaci velmi dobře známou větou, se mohli ve středu 3. února seznámit také ţáci 5. aţ 9. ročníku. Navštívili jsme totiţ představení Západočeského divadla v Chebu Pane, vy jste vdova! Dětem se velmi líbilo, někteří by neváhali a záţitek by si rádi zopakovali. Kromě výtečných hereckých výkonů, skvělé hudby a zpěvu byla pro mnohé diváky lákadlem také přítomnost herce, kterého znají z televizního seriálu Petra Konáše. Ovšem nejlepší hodnocení v naší malé anketce získala Radmila Urbanová za roli Evelíny Keletyové a Stuarta Hampla. Všichni se těší na další návštěvu divadla. Denisa Goldová Lyžařský kurz Od se konal lyţařský kurz na Klínovci. I přes ne moc kvalitní ubytovací podmínky se lyţařský kurz velice povedl.ubytováni bylo sice slabší,ale na druhou stranu jsme bydleli přímo na sjezdovce a ţáci měli moţnost kdykoliv se jít zahřát nebo napít na chatu. Měli jsme moţnost vybírat si ze dvou jídel a vţdy bylo po ruce něco k zakousnutí, pokud nás večer přepadl hlad. Ve srovnání s jinými kurzy se naši ţáci naučili velice dobře lyţovat, chovat na sjezdovce, spolupracovat ve skupinách a pomáhat jeden druhému. Všichni ţáci byli velice fajn. Chválil nás majitel i personál restaurace, kterou jsme měli kdykoliv k dispozici. Za to všem patří můj veliký dík. Myslím, ţe jsme si všichni odvezli z Klínovce krásné záţitky a doufám, ţe se příští rok zase v hojném počtu na Klínovci pozdravíme : lyţím zdar! Na konec bych chtěla poděkovat Městu Skalná za dotování dopravy, Sdruţení rodičů za příspěvek a paní Hoffmannové, která také na lyţařský kurz přispěla. Věra Heřmánková - 4 -

5 Zimní události ze školky V měsíci lednu jsme díky ochotě pana faráře uskutečnili s dětmi všech tříd návštěvu místního kostela a prohlídku Betlému. Děti si prohlédly nejen svatou rodinu, ale také zvířata a poznaly i Tři krále. Sněhu bylo letos spousty, tak jsme ho vyuţili k různým hrám, experimentům, výtvorům i malování. V úterý 19. ledna nás navštívilo karlovarské hudební divadlo s pohádkou Duch Bambula, ve které si zahrály i některé děti. Představení se všem líbilo a společně jsme si zazpívali. Koncem ledna se uskutečnila jiţ tradiční akce naší MŠ s názvem Zimní lesní den. Děti společně s myslivcem zakrmily zvěři do krmelců různé dobroty vhodné pro lesní zvěř. Dobroty děti předem přinesly do MŠ suché pečivo, jablka, mrkev, zelí a pan myslivec přidal zvířátkům seno, obilí, kaštany a výprava ke krmelcům začala. Cestou společně poznávaly zimní les, jeho obyvatele, pozorovaly a poznávaly stopy zvěře na sněhu. Děti nezapomínají také poctivě pečovat o krmítka pro ptáčky na zahradě školky, kde pozorujeme sýkorky, kosa, sojku, hrdličky, vrabce i straku. Třída Motýlků pořádala i v letošním roce soutěţ O nejkrásnější ptačí dort vyrobený dětmi ve školce z nejrůznějších ptačích dobrot semínka, obilí, jeřabiny, šípky, bukvice, ovesné vločky, mák, strouhanka, plátky jablíček a mrkve aj. Z vyrobených dortů je ve školce uspořádána výstavka a po vyhodnocení soutěţe odneseme dorty ptáčkům do krmítek. Všichni tvořitelé dostali sladkou odměnu, vítězové diplom a drobný věcný dárek. V úterý 2. února nás navštívil opravdový klaun se svým zábavným vystoupením Concertino Pepino. Děti zaţily spoustu legrace, viděly ukázky hry na nejméně 8 hudebních nástrojů a dobře se pobavily. Vhodně jsme tak ve všech třídách přešly k tématu Maškaření dle našeho školního vzdělávacího programu. V pátek 5. února navštívili předškoláci prvňáčky na ZŠ. Děti se ještě před zápisem do ZŠ seznámily - 5 -

6 s prostředím školy, šatnou, prostornou halou i se svou budoucí paní učitelkou. Paní učitelka Mgr. E. Schveinerová nás přivítala ve své třídě a připravila pro nás s prvňáčky ukázku souhrnného opakování psaní, počítání, splývavého čtení i společných her pro děti. Předškoláci se tak nenásilně dokázali včlenit do prostředí 1.třídy. Po návštěvě se těší do školy všichni, tak jim přejeme, aby jim to co nejdéle vydrţelo. Za MŠ Broňa Kuţelková - 6 -

7 Tajemství opravdového odpočinku spočívá v relaxaci, která přináší úlevu od napětí a harmonizuje celý organismus. Vyberte si z našich novinek. Zklidňující pivní koupel Koupel v pivní soli s výtažkem z pivovarských kvasnic a chmele, který zlepšuje pružnost pokožky a povzbuzuje její prokrvení je doprovázena jemnou hořkosladkou vůní a sklenkou piva. Cena: 320 Kč Vinná koupel Příjemná dvousložková olejová vinná koupel s bohatou pěnou s výtažkem pravého moravského vína Vás příjemně uvolní a zregeneruje. Dopřejte svému tělu neodolatelný omlazující prožitek doplněný sklenkou vinného střiku Cena: 320 Kč RESTAURACE Kazdův Dvůr Zveme Vás do naší restaurace, která nabízí široký výběr klasické české kuchyně, mezinárodních specialit i kvalitních vín. Přijďte strávit příjemné chvilky s Vašimi blízkými v příjemném prostředí. pondělí čtvrtek hod. pátek sobota hod. neděle hod. Využijte vhodné prostory hotelu a objednejte si u nás rodinou oslavu, svatební hostinu či společenské setkání s přáteli. Připravíme Vám nabídku k pohodlnému a dokonalému průběhu Vaší akce. O vše se postaráme. Rádi Vám zajistíme také ubytování a veškeré doplňkové aktivity. Spa & Wellness hotel Kazdův Dvůr, Vonšov Kontakt tel.: ,

8 P r o d e j s l e p i č e k P E T R L U K E Š nabízí: * žaluzie: vertikální + horizontální * těsnění do oken a dveří * polstrování dveří * shrnovací dveře: dřevěné, plastové, koženkové * shrnovací stěny * garnyže, vitrážky, záclonové tyče * panoramatická kukátka * rolety: vnitřní-látkové, venkovní-plastové a hliníkové * venkovní zastínění - balkónové i zahradní, markýzy * garážová vrata - na elektrický nebo ruční pohon * protihmyzové sítě - na okna a dveře * renovace interiérových dveří Bližší informace: Žaluzie, servis, montáž - Petr Lukeš Anglická 310/65, Františkovy Lázně tel.: , mobil: (jsme plátci DPH) Důchodci a novomanželé sleva 3% Pronajmu restauraci Rozporka ve Skalné. Možnost ubytování nájemce. Volná od nebo dohodou. Nájemné dohodou. Info Drůbeţ Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Hisex hnědý,tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý. Stáří slepiček týdnů Garantujeme začátek snášky maximálně do 4 týdnů od data prodeje. Cena Kč/ks dle stáří. Je moţno si telefonicky objednat i slepičky 10 týdenní - cena 95 Kč / ks Prodeje se uskuteční : ve S k a l n é Ve středu 17.března 2010 u fotbalového hřiště - v hod Případné bliţší informace tel : , , F K K E M A S K A L N Á P O Z V Á N K A V sobotu od hodin proběhne Valná hromada FK Skalná v restauraci Pohoda ve Skalné. Program valné hromady 1. Zahájení 2. Volba mandátové a návrhové komise 3. Zpráva o činnosti FK 4.Zprávy jednotlivých druţstev 5.Zpráva o hospodaření FK 6.Zpráva revizní komise 7.Diskuse 8.Návrh na usnesení 9.Závěr Václav Slepička sekretář FK - 8 -

9 Výjezdy jednotky Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné za měsíc leden 2010 Požár skladu briket v Třebeni na Chebsku Dne 13. ledna v čase 01,16 hodin byl vyhlášen operačním střediskem HZS Karlovarského kraje poplach jednotce SDH Skalná. Jednalo se likvidaci poţáru skladu briket v obci Třebeň na Chebsku. V době našeho příjezdu k poţáru na místě jiţ zasahovali dvě jednotky profesionálních hasičů z Chebu. Poţár byl lokalizován na ploše 10 x 10 metrů, kdy cca jedna třetina objektu byla zcela zničena. Vně budovy hořelo plným plamenem několik tun briket. V budově bylo mimo těchto briket uskladněno i několik kusů zemědělské techniky, strojů a traktor. Tato část haly byla díky rychlému zásahu hasičů zachráněna a nedošlo k zničení těchto strojů. Vlivem vysokého ţáru došlo však k zřícení střešní konstrukce nad místem poţáru briket. Po poradě s velitelem zásahu byla naše jednotka rozdělena na dvě druţstva, kdy jedno druţstvo ve spolupráci s jednotkou HZS Cheb se přímo podílelo na samotné likvidaci poţáru a rozebírání zasaţené konstrukce. Druhé druţstvo vytvořilo na místním rybníku čerpací stanoviště pro zasahující cisterny. Celý zásah značně stěţoval silný mráz kolem mínus 13 stupňů celsia. Díky tomuto mrazu zamrzala hasičům čerpadla i poţární vedení. Na uhašení tohoto poţáru bylo zapotřebí veliké mnoţství vody, proto byla povolána na místo další jednotka s cisternou z SDH Kynšperku nad Ohří. Celkem bylo na likvidaci poţáru zapotřebí cca litrů vody. Poţár byl zlikvidován po dvou hodinách. Škoda na majetku přesáhla ,- Kč. Příčina poţáru se vyšetřuje, ale pravděpodobně se jednalo o špatné uskladnění briket a jejich samovznícení. Požár panelového domu v Plesné Dne 15. ledna v čase 06,28 hodin, byl vyhlášen operačním střediskem HZS Karlovarského kraje jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné poplach. Jednalo se o poţár panelového bytu v Plesné ul. Zahradní. Jednotka SDH Skalná vyjela na místo ohlášené události během několika minut a jiţ k místu zásahu jsme se připravovali na velice sloţitý zásah poţáru výškové budovy. Po dojezdu na místo bylo zjištěno, ţe hoří ve čtyřpatrovém panelovém domě byt v přízemí a ve čtvrtém patře plným plamenem. Ostatní byty byly silně zakouřeny včetně únikového schodiště. Ihned ve spolupráci s ostatními hasičskými jednotkami jsme se podíleli na evakuaci nájemníků, kteří zůstaly uvězněny v panelovém domě. V dýchací technice byl prohlídnut kaţdý byt panelového domu. Bylo evakuováno celkem

10 osob. Viditelnost v budově byla nulová. Hasiči nasadili přetlakový ventilátor pro odvětrání kouře z budovy. Třem osobám včetně jedné důchodkyně musela být nasazena vyváděcí maska. Jedna osoba, která se nadýchala kouře, byla převezena rychlou záchrannou sluţbou do chebské nemocnice. Během této evakuace hasiči také prováděli hasební práce, kdy se podařilo zvládnout plameny a oheň uhasit. Na likvidaci následků tohoto poţáru se podílela jednotka profesionálních hasičů ze stanice HZS Cheb a jednotky sborů dobrovolných hasičů z Plesné, Skalné a Lubů. Celkem bylo nasazeno šest hasičských cisteren, jeden automobilový ţebřík a cca 30 hasičů. Dále na místě zasahovala policie ČR a rychlá záchranná sluţba z Chebu. Příčinou poţáru byla technická závada na regulačním ventilu plynového kotle. Škoda na majetku přesáhla ,-Kč. Náhradní ubytování pro majitele a nájemníky zasaţených bytů zajistilo město Plesná. Požár rodinného domu v Křižovatce Dne 18. ledna v čase 20,45 hodin byl vyhlášen operačním střediskem HZS Karlovarského kraje poplach jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné. Jednalo se, o likvidaci poţáru rodinného domu v obci Křiţovatka. Dále byla povolána také jednotka profesionálních hasičů ze stanice HZS Cheb a jednotka SDH Luby. Naše jednotka vyjela na ohlášené místo během několika minut a na místě jsme byli jako první. Ihned po dojezdu na místo zásahu byl proveden průzkum a započali hasební práce. Ohnisko poţáru bylo v prvním patře rodinného domu. Hasební zásah značně komplikovalo silné zakouření domu a nahromaděné odpadky v domě. Bylo vytvořeno jedno útočné vedení a po té byl oheň uhašen. Pro odvětrání kouře byla pouţita nucená ventilace. V zasaţeném objektu byl nalezen zraněný jednapadesátiletý muţ. Jednalo se o majitele rodinného domu, který se nadýchal kouře a mněl popálené dýchací cesty. Tohoto muţe hasiči vynesli do bezpečí a do příjezdu rychlé záchranné sluţby mu poskytli první pomoc. Jeho zdravotní stav byl však natolik váţný, ţe musel být tento muţ ihned transportován do praţské Vinohradské nemocnice popáleninového centra. Jeho zdravotní stav je nadále váţný. Příčina poţáru se vyšetřuje, ale pravděpodobně se jednalo o nedbalost nebo úmyslné zaloţení poţáru. Škoda na majetku byla odhadnuta na 5 000,- Kč. Po celou dobu na místě zasahovala a hasičům pomáhala hlídka státní policie z Plesné, která zajišťovala místo zásahu jiţ před příjezdem hasičů Roman Melničuk jednatel SDH Skalná

11 Důchodové pojištění od Od 1. ledna 2010 dochází k významným změnám v oblasti důchodového pojištění. Jedná se především o úpravu důchodového věku, potřebné doby pojištění či koncepce invalidity. Mění se tedy základní podmínky nároku na dávky i parametry pro výpočet jejich výše. Dosud získané nároky v oblasti důchodového pojištění zůstanou kromě výjimek zachovány, dílčí omezení se dotknou aţ důchodových nároků vzniklých v budoucnu. Účinky parametrických změn se začnou projevovat postupně tak, aby veřejnost měla dostatek času se novým podmínkám přizpůsobit. Zásadním způsobem se mění ustanovení, které upravuje podmínky nároku na přiznání tzv. řádného starobního důchodu. Dosavadní právní úprava stanovila, ţe pojištěnec musí dosáhnout důchodového věku a získat alespoň 25 let doby pojištění. Nově se potřebná doba pojištění postupně prodluţuje aţ na 35 let. Pro zjištění minimální délky doby pojištění u konkrétního pojištěnce je rozhodující, ve kterém kalendářním roce dotyčný dosahuje důchodového věku. Kalendářní rok, v němž je dosaženo důchodového věku: před rokem 2010 Potřebná doba pojištění činí: 25 let let let let let let let let let let po roce let Pojištěnci, který ke dni dosaţení důchodového věku nezískal potřebnou dobu pojištění, nemůţe být starobní důchod k tomuto dni přiznán. K přiznání důchodu můţe případně dojít aţ následně od pozdějšího data, ke kterému jiţ potřebnou dobu pojištění získal. Pokud jde o tzv. předčasný starobní důchod, zůstává i nadále zachována moţnost poţádat o přiznání této dávky aţ 3 roky před dovršením důchodového věku. U osob, jejichţ důchodový věk činí 63 let a více, bude dokonce moţné odejít do tohoto důchodu jiţ v 60 letech u osob, jejichţ důchodový věk činí 65 let (muţi, bezdětné ţeny a ţeny s jedním dítětem), můţe tedy doba předčasnosti nově činit aţ 5 roků

12 U pojištěnců narozených mezi lety 1936 až 1968 se stanoví takto Rok narození Důchodový věk činí u mužů žen s počtem vychovaných dětí a více * *Poznámka: (60 let a 2 měsíců) Za KOS zpracovala, Mgr. Lucie Pevná Pouţitá literatura: Informační server, ČSSZ Praha, Redakce děkuje všem přispěvatelům. Neotištěné příspěvky budou zveřejněny v dalších číslech. Názory redakce se vţdy nemusí shodovat s názory přispěvatelů. SKALENSKÝ ZPRAVODAJ měsíčník Skalenské radnice vychází 12x ročně vydává a tiskne Město Skalná, Sportovní 9, Skalná, IČO: vydávání povoleno pod registrační značkou MK ČR E šéfredaktor - Radek Voborník tel příspěvky zasílejte na adresu MěÚ Skalná, Sportovní 9, em: uzávěrka kaţdého čísla k 10.dni daného měsíce vyšlo 15. ledna příspěvky v elektronické podobě uvítáme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003 STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 24 I. UDÁLOSTI EVIDOVANÉ U HZS MSK V roce 24 bylo u HZS MSK *1) evidováno celkem 17 337 událostí *2), což je o 136 událostí více než za

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Informace o činnosti duben 2015

Informace o činnosti duben 2015 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice, Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti duben 2015 24. března 2015 v 16:07 hodin Jednotka SDH Mirovice vyjela s CAS 32 Tatra 815 k technické pomoci do Husovy

Více

Statistika výjezdů za rok 2012

Statistika výjezdů za rok 2012 2012 Statistika výjezdů za rok 2012 Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Celkem Požár 1 1 1 1 2 1 4 11 Tech. pomoc 9 1 1 11 Cvičení Dopravní nehoda 1 1 Planný poplach Celkem 11 1 1 1

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

www.zsspecrymarov.cz Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček 1. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2012 Obec Úžice, Nádražní 200, 277 45 Úžice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Úžice, Nádražní 200, 277 45 Úžice schvaluje a vydává dne 9. 2. 2012 v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška města Kožlany č. 1/2007 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

Obecně závazná vyhláška města Kožlany č. 1/2007 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Obecně závazná vyhláška města Kožlany č. 1/2007 Zastupitelstvo města Koţlany vydává dne 14.03.2007 na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA DESNÁ Zastupitelstvo města Desná se na svém zasedání dne 22.2.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015

Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015 OBEC HLAVEČNÍK Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015 Požární řád obce Hlavečník Schváleno na zasedání zastupitelstva obce Hlavečník dne : Účinnost od : OBEC HLAVEČNÍK Zastupitelstvo obce Hlavečník

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Obec Dubno. Obecně závazná vyhláška obce Dubno č. 1/2011, kterou se vydává Požární řád obce Dubno

Obec Dubno. Obecně závazná vyhláška obce Dubno č. 1/2011, kterou se vydává Požární řád obce Dubno Obec Dubno Obecně závazná vyhláška obce Dubno č. 1/2011, kterou se vydává Požární řád obce Dubno Zastupitelstvo obce Dubno schvaluje a vydává dne 21.2.2011 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2)

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

*MVCRX02UOZP1* MVCRX02UOZP1

*MVCRX02UOZP1* MVCRX02UOZP1 *MVCRX02UOZP1* MVCRX02UOZP1 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 PRAHA 414 IČO: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Požární řád obce Číhaň. Obecně závazná vyhláška č.1/2014

Požární řád obce Číhaň. Obecně závazná vyhláška č.1/2014 Požární řád obce Číhaň Obecně závazná vyhláška č.1/2014 Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém veřejném zasedání dne 15.12.2014 usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 Požární řád Obec Vřeskovice vydává ve smyslu 14 odst. 1/písm. i) a 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. v plném znění, po schválení obecním zastupitelstvem

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

OBEC VILÉMOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává. Požární řád obce

OBEC VILÉMOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává. Požární řád obce OBEC VILÉMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce se na svém zasedání konaném dne 23. února 2017 usnesením č. 318/2017 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

Obec Kamenné Zboží. Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Zboží. číslo 03/2004 ze dne 22. dubna Požární řád obce

Obec Kamenné Zboží. Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Zboží. číslo 03/2004 ze dne 22. dubna Požární řád obce Obec Kamenné Zboží Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Zboží číslo 03/2004 ze dne 22. dubna 2004 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Kamenné Zboží příslušné podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 7. 5. 2009 usneslo vydat na základě ust. 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Opatov se na svém zasedání konaném dne 29. 9. 2015 usneslo vydat na základě 29

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy

POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy Název procesu/ Číslo Vlastník POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy a/ Popis vykonávané činnosti a charakteristika požárního nebezpečí. Školní objekty slouží k výuce žáků a vzdělávání dětí pod dozorem zaměstnanců

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

v, r v, POZARNI RAD OBCE ČI. 1 Úvodní ustanovení

v, r v, POZARNI RAD OBCE ČI. 1 Úvodní ustanovení I ÁVRH Obecně závazná vyhláška č.1120 10 Obec Velký Luh na základě usnesení zastupitelstva ze dne.. ~r(:~ (0.... podle 29 odst. 1 písmo o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

OBEC Lomnice Zastupitelstvo obce Lomnice Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce

OBEC Lomnice Zastupitelstvo obce Lomnice Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce OBEC Lomnice Zastupitelstvo obce Lomnice Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Lomnice se na svém zasedání konaném dne 08. 12. 2015 usneslo usnesením

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

MĚSTO OPOČNO Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 Požární řád města

MĚSTO OPOČNO Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 Požární řád města (Jj) fhiaoif M f S T O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 Požární řád města Zastupitelstvo města Opočno se na svém zasedání konaném dne 22. 6. 2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, I Obec Malé Výkleky Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,, tanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a tanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající

Více

OBEC BULOVKA. Obecně závazná vyhláška č.5/2007

OBEC BULOVKA. Obecně závazná vyhláška č.5/2007 OBEC BULOVKA Bulovka čp. 101 464 01 Frýdlant IČO: 262692, e-mail: ou_bulovka@volny.cz http://www.obec-bulovka.cz, KB Liberec/pob. Frýdlant v Č. č..účtu: 2925-461/0100, Č.tel./fax.: 482 343 006, tel.: 482

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006 O B E C V R CH O V A N Y --------------------------------------------------------------- O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 2/2006 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Výjezdy 2013. Statistika výjezdů za rok 2013

Výjezdy 2013. Statistika výjezdů za rok 2013 Výjezdy 2013 Statistika výjezdů za rok 2013 Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Celkem Požár 2 3 1 1 1 2 10 Tech. pomoc 1 3 4 Cvičení 1 1 Dopravní nehoda Planný poplach 1 1 2 Celkem

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí.

se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí. OBEC RYBÍ se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí. Zastupitelstvo obce Rybí se na svém 7. zasedání dne 14.12.2011 usnesením č. 122

Více

Vyhláška. č. 1/2008. Požární řád obce Myslín. Článek 1 Úvodní ustanovení

Vyhláška. č. 1/2008. Požární řád obce Myslín. Článek 1 Úvodní ustanovení Vyhláška č. 1/2008 Obec Myslín na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. 4. 2008 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 1 odst. 3 písm.

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další

Více

DOBROVOLNÍ HASIČI OBCE PLANDRY

DOBROVOLNÍ HASIČI OBCE PLANDRY DOBROVOLNÍ HASIČI OBCE PLANDRY PREZENTACI ZPRACOVAL: Miroslav LUKÁŠ, starosta obce Plandry, leden 2010 rozšířená prezentace z roku 2008 KRÁTCE Z HISTORIE HASIČSKÉHO SBORU V PLANDRERCH Hasičský sbor v Plandrech

Více

M ě s t o R o k y c a n y

M ě s t o R o k y c a n y M ě s t o R o k y c a n y Strana 1 (celkem 6) Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Požární řád města Rokycany Zastupitelstvo města Rokycany se na svém zasedání dne 20. dubna 2015 usnesením č. 3933 usneslo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Obec Slaná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2007,

Obec Slaná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2007, Obec Slaná Obecně závazná vyhláška č. 4/2007, kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy

Více

Obecně závazná vyhláška obce Výprachtice. č. 1/2012 Požární řád obce Výprachtice

Obecně závazná vyhláška obce Výprachtice. č. 1/2012 Požární řád obce Výprachtice Obecně závazná vyhláška obce Výprachtice č. 1/2012 Požární řád obce Výprachtice Zastupitelstvo obce Výprachtice se na svém zasedání dne 29. 2. 2012 usnesením č. 28 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

Požární řád obce Malínky

Požární řád obce Malínky Obecně závazná vyhláška č. 01/2003 Obec Malínky na základě usnesení č. VII/1 zastupitelstva ze dne 5. prosince 2003 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko Květen 2014

Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko Květen 2014 Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko Květen 2014 2014_16_06 00:32 hodin - 1.5. dopravní nehoda, vyproštění osob, silnice Chornice - Konice Technika : Renault CAS 20, 1+5, HZS Moravská

Více

Oficiální statistika zásahů JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic v letech 2002 2015

Oficiální statistika zásahů JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic v letech 2002 2015 Oficiální statistika zásahů JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic v letech 2002 2015 Obec: Starosta obce: Dobrá Voda u Českých Budějovic U Domova důchodců 33 37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic Mgr. Jiří

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 25. září 2013 Částka: 44 O B S A H : Část I. 44. Rozkaz generálního ředitele

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 Obec Staré Hradiště OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 Zastupitelstvo obce Staré Hradiště se na svém zasedání dne 26. srpna 2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Obec Benešov u Semil. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec Benešov u Semil. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Benešov u Semil Obecně závazná vyhláška č. 5/2006 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

P o ž ární řád obce L h o t k a

P o ž ární řád obce L h o t k a P o ž ární řád obce L h o t k a OBEC LHOTKA Zastupitelstvo obce Lhotka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Lhotka se na svém zasedání konaném dne 19.

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o.

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. na rok 2012 _ 27.01. Bezpečnost práce členů JSDH při výkonu služby /pátek/

Více

Město Litomyšl Zastupitelstvo města

Město Litomyšl Zastupitelstvo města O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A L I T O M Y Š L č. 02/11 kterou se vydává požární řád města Litomyšle Litomyšl se na svém zasedání dne 12.05.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1

Více

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009 Obec Svojetice Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Svojetice na základě usnesení zastupitelstva ze dne 2.9.2009 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

OBEC JANOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Článek 1 Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

OBEC JANOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Článek 1 Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci OBEC JANOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Janovice se na svém zasedání konaném dne 05.06.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č 133/1985 Sb.,

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

Město Nová Role OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2011

Město Nová Role OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2011 Město Nová Role OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2011 Zastupitelstvo města Nová Role se na svém zasedání dne 2.5.2011 usnesení č. 4/05-1) usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŠUMPERKA č. 3/2004

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŠUMPERKA č. 3/2004 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ŠUMPERKA Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání ze dne 18.11.2004 usnesením č. 1000/04 vydává na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 kterou se vydává požární řád obce

OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 kterou se vydává požární řád obce OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Babice se na svém zasedání dne 14. 11. 2016 usnesením č. 2/16/2016 usneslo

Více

Obec Ublo POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Ublo POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Ublo Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Ublo Zastupitelstvo obce Ublo se na svém 8. zasedání dne 19. 12. 2011 usnesením č.43/12/11 usneslo vydat na základě ustanovení

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

STATISTICKÉ INFORMACE

STATISTICKÉ INFORMACE STATISTICKÉ INFORMACE O ZÁSAZÍCH JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY A POŽÁRECH ZA ROK 21 I. ZÁSAHY JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V období od 1. ledna 21 do 31. prosince 21 zasahovaly jednotky požární ochrany v Plzeňském

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 9. 1. 2016 Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte, abych vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2015. K dnešnímu dni má náš

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

*MVCRX01TFCYI* Rozhodnutí. Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 17. února 2014 Počet listů: 7

*MVCRX01TFCYI* Rozhodnutí. Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 17. února 2014 Počet listů: 7 *MVCRX01TFCYI* MVCRX01TFCYI MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.:

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Provozní řád MŠ Oficiální název: Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více