MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ"

Transkript

1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2004

2 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Plnění rozpočtu výdajů Výdaje v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu Výdaje v odvětví dopravy Výdaje v odvětví školství Výdaje v odvětví kultury Výdaje v odvětví zdravotnictví Výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu Výdaje na prezentaci kraje a ediční plán Výdaje v odvětví životního prostředí Výdaje v odvětví sociálních věcí Výdaje v odvětví krizového řízení Výdaje na činnost zastupitelstva Výdaje na činnost krajského úřadu Konsolidace Financování Veřejnosprávní kontrola - porušení rozpočtové kázně Reprodukce majetku kraje Reprodukce majetku kraje vyjma ISPROFIN Program reprodukce majetku ISPROFIN Dotační programy Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce Granty v odvětví životního prostředí Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce Granty v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu Granty v odvětví dopravy Granty v odvětví životního prostředí Dotační programy vyhlášené v roce Granty v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu Granty v odvětví dopravy Granty v odvětví školství Granty v odvětví kultury Granty v odvětví zdravotnictví Granty v odvětví životního prostředí a zemědělství Granty v odvětví sociálních věcí Akce spolufinancované z prostředků Evropské unie Předvstupní pomoc Evropské unie

3 4.2 Podpora členským státům ze Strukturálních fondů Evropské unie Peněžní fondy Sociální fond Zajišťovací fond Regionální rozvojový fond Finanční vypořádání přijatých dotací ze státního rozpočtu Dotace poskytnuté Ministerstvem financí Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí Dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí České republiky Dotace poskytnuté Státním fondem dopravní infrastruktury České republiky Dotace poskytnuté Státním úřadem pro jadernou bezpečnost Hospodaření s majetkem Majetek kraje Přehled majetku kraje Majetek kraje vedený v jeho účetní a pomocné operativní evidenci Majetek vedený na účtech příspěvkových organizací Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Hospodaření příspěvkových organizací Příspěvkové organizace v odvětví dopravy Příspěvkové organizace v odvětví školství Příspěvkové organizace v odvětví kultury Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí Obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolným svazkům obcí a k hospodaření dalších osob Finanční vztahy k rozpočtům obcí Finanční vztahy k rozpočtům dobrovolných svazků obcí Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Závěr Přílohy Tabulková část

4 13.3 Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Příloha účetní uzávěrky územních samosprávných celků včetně dodatku Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 M) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok

5 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2004 Rozpočet kraje na rok 2004 byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 20/688/2 ze dne a byl schválen jako vyrovnaný ve výši tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů představoval dotace ve výši tis. Kč, daňové příjmy ve výši tis. Kč a nedaňové a kapitálové příjmy ve výši tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů se členil na běžné výdaje ve výši tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši tis. Kč. Zapojením přebytku hospodaření za rok 2003 ve výši tis. Kč se stal rozpočet schodkovým. V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu po konsolidaci na hodnotu rozpočtu příjmů tis. Kč a rozpočtu výdajů tis. Kč. Objemově nejvýznamnější vliv na výši upraveného rozpočtu mělo přijetí dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady na vzdělávání pro školy, jejichž zřizovatelem je kraj a obce (ve výši tis. Kč). Bylo provedeno 198 rozpočtových opatření v celkovém úhrnu tis. Kč. Rada kraje v rozsahu jí svěřeném zastupitelstvem kraje schválila rozpočtová opatření v objemu 9,4 % schváleného rozpočtu příjmů sníženého o schválený rozpočet přijatých dotací. Rozpočtové hospodaření kraje za rok 2004 bylo ukončeno kladným zůstatkem ve výši tis. Kč, z toho saldo příjmů a výdajů je ve výši tis. Kč a zapojení přebytku hospodaření za rok 2003 ve výši tis. Kč. Tento přebytek hospodaření za rok 2004 byl vytvořen vyšším plněním příjmů oproti výdajům a neuskutečněním vybraných akcí schválených v rozpočtu kraje v jejich plné výši, účelným nečerpáním resp. vytvářením rezerv v druhé polovině roku 2004 v souvislosti s přípravou novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, a přijetím daru od LNM Holdings v závěru roku. Moravskoslezský kraj nepřijal v roce 2004 půjčku, úvěr ani nevydal komunální obligace. 5

6 1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření Tabulka 1.1: Příjmy a výdaje kraje v členění dle rozpočtové skladby (v tis. Kč) třída schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost plnění (%) daňové příjmy ,9 nedaňové příjmy ,2 kapitálové příjmy ,4 přijaté dotace ,9 konsolidace příjmů x příjmy po konsolidaci ,8 běžné výdaje ,0 kapitálové výdaje ,2 konsolidace výdajů x výdaje po konsolidaci ,6 SALDO příjmů a výdajů x 1.2 Plnění rozpočtu příjmů Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2004 ve výši tis. Kč. V upraveném rozpočtu k dosáhly příjmy výše tis. Kč. Příjmy byly splněny na 101,8 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových a nedaňových příjmů. Příjmy Moravskoslezského kraje dělíme dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace Daňové příjmy V roce 2004 dosáhly příjmy z daní výše tis. Kč, tj. 110,9 % upraveného rozpočtu. Tabulka 1.2: Plnění jednotlivých příjmů z daní (v tis. Kč) daň upravený rozpočet skutečnost plnění (%) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ,5 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ ,4 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů ,9 daň z příjmů právnických osob ,5 daň z příjmů právnických osob za kraje ,0 daň z přidané hodnoty ,9 celkem ,9 Novelizací zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, s účinností od 1. ledna 2002 byl stanoven krajům podíl na sdílených daních. Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanoveným dle výše jmenovaného zákona. Pro Moravskoslezský kraj bylo stanoveno 9, %. Daňová predikce Ministerstva financí na rok 2004 byla naplněna na 99,97 %. Meziroční nárůst celkových daňových výnosů 6

7 Moravskoslezského kraje byl 11 %, tj. v absolutní výši tis. Kč. I přesto byla činnost kraje v roce 2004 financována především prostřednictvím účelových dotací ze státního rozpočtu. Podíl příjmů z podílu kraje na sdílených daních na celkových příjmech kraje činí pouze 10,4 %. Daňovým příjmem kraje byla rovněž daň z příjmů právnických osob ve výši tis. Kč, zaplacená krajem jako daňovým poplatníkem, která byla místně příslušným finančním úřadem vrácena do 30 dnů po zaplacení. Plnění jednotlivých daní a vývoj daňových příjmů byl v průběhu roku 2004 nerovnoměrný, což dokládá graf č. 1. S ohledem na zkušenosti s nerovnoměrným inkasem sdílených daní v roce 2002 a 2003 byl tento trend očekáván a podřídilo se mu řízení finančních toků. Graf č. 1: Výnos jednotlivých daní Moravskoslezskému kraji v lednu až prosinci roku 2004 v tis. Kč leden duben srpen listopad prosinec Daň z příjmů FO Daň z příjmů PO DPH celkem 1/12 bez doplatku r Mezi daňové příjmy (dle třídní rozpočtové skladby) jsou dále zahrnuty správní poplatky ze správních činností v objemu tis. Kč, což je o 602 tis. Kč méně než v roce Nižšího výběru proti roku 2003 bylo dosaženo zejména na úseku životního prostředí. Správní poplatky byly vybírány rovněž na úseku dopravy a silničního hospodářství, na úseku zdravotnictví a na úseku vnitřních věcí Nedaňové a kapitálové příjmy Vlastní příjmy nedaňové a kapitálové dosáhly v roce 2004 výše tis. Kč, tj. plnění na 164,5 % upraveného rozpočtu. Objemově významným nedaňovým příjmem byl dar od společnosti LNM Holdings, N.V. se sídlem Penstraat 105, Nizozemské Antily ve výši ,9 tis. Kč určený ve prospěch Programu regionálního rozvoje s cílem posílit aktivní 7

8 politiku zaměstnanosti. Dar byl poskytnut kraji na základě rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. Vybraný nabyvatel, tj LNM Holdings, N.V. se zavázal poskytnout Moravskoslezskému kraji v letech 2003 a 2004 tyto finanční prostředky. Závazek byl splněn v roce Podstatným nedaňovým příjmem jsou odvody příspěvkových organizací, které byly naplňovány dle splátkového kalendáře do výše tis. Kč. Dalším významným nedaňovým příjmem jsou příjmy z úroků na bankovních účtech, které činily tis. Kč. Mezi další nedaňové příjmy patří podíl kraje na poplatku za odebrané množství podzemní vody ve výši tis. Kč. Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů dle 88 odst. 15 je část poplatků za odběr podzemní vody ve výši 50 % příjmem rozpočtu kraje na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, zbytek je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na zřízení a doplňování zvláštního účtu do objemu tis. Kč. Splátky návratných finančních výpomocí od 3 příspěvkových organizací kraje činily tis. Kč (tj. plnění na 100 % upraveného rozpočtu) a pojistné náhrady za škody způsobené na majetku kraje tis. Kč. Ve 4. čtvrtletí roku 2004 kraj přijal platby za pronájem movitých věcí od příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví ve výši ,2 tis. Kč a platbu od obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. za pronájem podniku Letiště Ostrava-Mošnov ve výši tis. Kč. Součástí vlastních příjmů jsou rovněž prostředky ve výši tis. Kč, které představují příjmy z vypořádání roku 2003, a to především v odvětví školství, mládeže a sportu, odvětví kultury, dopravy a regionálního rozvoje. Sankční platby byly přijaty ve výši tis. Kč, což bylo způsobeno zejména sankcemi v odvětví dopravy ve výši 961 tis. Kč. za porušení povinností dopravců, vyplývajících ze zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 103/2004 Sb. Kapitálové příjmy jsou za sledované období plněny v objemu ,2 tis. Kč na 101,4 %. Z toho částka ve výši tis. Kč tvoří příjmy z prodeje nemovitostí a částka ve výši 3.232,3 tis. Kč představuje příjmy z prodeje pozemků, jejichž podstatnou část tvoří úhrada kupní ceny pozemku v katastrálním území Poruba-sever, který byl prodán p. Luďku Kubáňovi na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne ve výši tis. Kč. Částku tis. Kč a plnění 72,1 % tvoří příjmy z prodeje ostatních nemovitostí. Mezi další kapitálové příjmy patří příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 3 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje opotřebované výpočetní techniky. 8

9 Tabulka 1.3: Přehled nedaňových a kapitálových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění (v tis. Kč) druh příjmu upravený plnění skutečnost rozpočet (%) nedaňové vlastní příjmy ,2 příjmy z poskytování služeb a výrobků ,2 odvody PO ,9 příjmy z pronájmu ,8 úroky ,8 přijaté sankční platby příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ,4 ostatní přijaté vratky transferů ,6 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku přijaté neinvestiční dary ,0 přijaté pojistné náhrady ,5 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,2 ostatní nedaňové příjmy ,5 platby za odebrané množství podzemní vody splátky půjčených prostředků od PO ,0 kapitálové vlastní příjmy ,4 příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ,1 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku nedaňové a kapitálové příjmy celkem , Přijaté dotace Moravskoslezský kraj přijal v roce 2004 ze státního rozpočtu dotace v úhrnné výši ,6 tis. Kč, z toho dotace v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN činily tis. Kč. Poskytovateli těchto dotací byly ministerstva, státní fondy a Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Objemy přijatých dotací v roce 2004 dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu jsou uvedeny v následující tabulce. 9

10 Tabulka 1.4: Objemy poskytnutých dotací v roce 2004 (v tis. Kč) poskytovatel dotace poskytnuto Ministerstvo práce a sociálních věcí ISPROFIN , ,0 Ministerstvo životního prostředí 32,7 Ministerstvo pro místní rozvoj 467,0 Ministerstvo průmyslu a obchodu ISPROFIN 3.001, ,9 Ministerstvo zemědělství 8.132,1 Ministerstvo školství, mládeže a sportu ,5 Ministerstvo kultury ISPROFIN 7.517, ,0 Ministerstvo zdravotnictví ISPROFIN , ,0 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 7,9 Státní fond životního prostředí České republiky 2.000,2 Státní fond dopravní infrastruktury České republiky 1.193,0 Ministerstvo financí Souhrnný dotační vztah , ,0 CELKEM ISPROFIN , ,9 Finanční vypořádání poskytnutých dotací je uvedeno v kapitole 6 Finanční vypořádání přijatých dotací ze státního rozpočtu. Přílohou zákona č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004, byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši tis. Kč. Usnesením č. 515 ze dne vláda posílila příspěvek na dopravní obslužnost v autobusové dopravě o tis. Kč, a tím navýšila finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje na tis. Kč. Finanční vztah byl tvořen dotacemi a příspěvky obsaženými v následující tabulce. Finanční prostředky jsou poskytovány prostřednictvím Ministerstva financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Tabulka 1.5: Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje za rok 2004 (v tis. Kč) příspěvek, dotace poskytnuto příspěvek na výkon státní správy dopravní obslužnost - autobusová dopravní obslužnost - drážní výkon zřizovatelských funkcí a činností převedených z OkÚ, obcí, příp. resortů krajům financování reprodukce majetku celkem Finančnímu vypořádání podléhá pouze příspěvek na dopravní obslužnost autobusovou a drážní (viz kapitola 6 Finanční vypořádání přijatých dotací ze státního rozpočtu). Ostatní finanční prostředky poskytnuté v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje nepodléhají finančnímu vypořádání. 10

11 V roce 2004 byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty 4 neinvestiční dotace od obcí v celkové výši 312 tis. Kč. Jedná se o tyto neinvestiční dotace: - Vrbno pod Pradědem ve výši 20 tis. Kč, - Rýmařov ve výši 20 tis. Kč, - Frenštát pod radhoštěm ve výši 40 tis. Kč, - Statutární město Ostrava ve výši 232 tis. Kč. Přijaté finanční prostředky byly určeny na úhradu části nákladů spojených s konáním veletrhů Regiontour 2004 a Holiday World 2004, na kterých byly obce partnerem Moravskoslezského kraje. Jedná se úhradu společných nákladů, a to za pronájem výstavní plochy, prezentaci turistického potenciálu na veletrzích a výstavách a na prezentaci v médiích, tisku a odborných časopisech. 1.3 Plnění rozpočtu výdajů Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2004 ve výši tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k výše tis. Kč, z toho běžných výdajů tis. Kč a kapitálových výdajů tis. Kč (viz tabulka 1.6). Celkové navýšení bylo kryto zejména dotacemi ze státního rozpočtu, zvýšenými nedaňovými příjmy a zapojeným přebytkem hospodaření roku Skutečné čerpání výdajů k dosáhlo výše tis. Kč, což představuje plnění na 97,6 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 99,0 % a kapitálové výdaje na 83,2 % upraveného rozpočtu. Tabulka 1.6: Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2004 (v tis. Kč) výdaje schválený upravený rozpočet rozpočet skutečnost plnění (%) běžné výdaje celkem ,0 kapitálové výdaje celkem ,2 konsolidace výdajů x výdaje celkem x výdaje celkem po konsolidaci ,6 Rozpočet výdajů Moravskoslezského kraje je v následujících podkapitolách podrobně analyzován z pohledu výdajů v jednotlivých odvětvích. Výjimkou jsou výdaje, které jsou podrobněji rozvedeny v samostatných kapitolách závěrečného účtu, a to výdaje účelově určené na reprodukci majetku kraje (kapitola 2), výdaje vynaložené v rámci dotačních programů vyhlášených zastupitelstvem kraje (kapitola 3), výdaje na akce spolufinancované z prostředků Evropské unie (kapitola 4), výdaje související se zřizovatelskou funkcí Moravskoslezského kraje k jeho příspěvkovým organizacím (kapitola 8), výdaje, které jsou kryty dotacemi přijatými z ministerstev, státních fondů, Národního fondu a územně samosprávných celků (kapitola a kapitola 6). Údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v tabulce č. 2 Přílohy 13.1 Tabulková část. 11

12 Tabulka 1.7: Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2004 (v tis. Kč) Plnění odvětví schválený upravený skutečnost skutečnost/ rozpočet rozpočet UR (%) regionální rozvoj a cestovní ruch ,7 doprava ,7 školství ,8 kultura ,5 zdravotnictví ,7 územní plánování a stavební řád ,6 prezentace kraje a ediční plán ,2 životní prostředí ,8 sociální věci ,5 krizové řízení ,0 činnost zastupitelstva kraje ,0 činnost krajského úřadu ,0 celkem odvětví ,9 nespecifikovaná rezerva ,0 finanční vypořádání x platba daní ,3 správa pozemků ,0 příděl do zajišťovací fond ,0 konsolidace x výdaje celkem po konsolidaci , Výdaje v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu Skutečné výdaje v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu byly v roce 2004 čerpány v celkové výši tis. Kč, tj. čerpání na 61,7 % upraveného rozpočtu, z toho běžné výdaje tvořily tis. Kč (čerpány na 79,1 %) a kapitálové výdaje tis. Kč (čerpány na 52,9 %). Největší podíl na výdajích ve výši tis. Kč připadá na vyhlašované dotační programy (viz kapitola 3 Dotační programy) a prostředky ve výši tis. Kč byly použity v rámci akcí spolufinancovaných z Evropské unie (viz kapitola 4 Akce spolufinancované z prostředků Evropské unie). Zbývající objem finančních prostředků ve výši tis. Kč byl určen zejména na prezentaci nabídky v cestovním ruchu. Tyto výdaje byly vynaloženy převážně na pronájem plochy a služby spojené s účastí Moravskoslezského kraje na veletrzích v tuzemsku i zahraniční a dále na zpracování různých propagačních materiálů a studií. 12

13 1.3.2 Výdaje v odvětví dopravy Skutečné výdaje v odvětví dopravy činily v roce 2004 celkem tis. Kč (tj. 93,7 % upraveného rozpočtu), z toho běžné výdaje tis. Kč (čerpány na 97,9 %) a kapitálové výdaje tis. Kč (čerpány na 63,8 %). Podstatou část běžných výdajů v odvětví dopravy tvoří výdaje na zabezpečení dopravní obslužnosti kraje linkovou a drážní osobní dopravou ve výši tis. Kč a výdaje na úhradu ztráty vzniklé v souvislosti se zavedením žákovského jízdného ve výši tis. Kč, které byly kryty dotací ze státního rozpočtu. K zajištění běžného provozu bylo příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje poskytnuto tis. Kč a dále jí byly vyčleněny účelové investiční a neinvestiční prostředky ve výši tis. Kč. V odvětví dopravy byl vyhlášen dotační Program podpory zimní údržby místních komunikací a veřejných účelových komunikací obcím do obyvatel DSH_4 v objemu 174 tis. Kč a z roku 2003 pokračoval dotační Program podpory investičních aktivit obcí v oblasti dopravy DSH_1 a DSH_2 v objemu tis. Kč. V roce 2004 byla uhrazena druhá část majetkového podílu Letiště Ostrava, a. s. ve výši tis. Kč, jehož celková hodnota činí tis. Kč (první část ve výši 600 tis. Kč uhrazena v roce 2003). Dále byla společnosti Koordinátor ODIS s. r. o. poskytnuta dotace ve výši tis. Kč na realizaci Pilotního projektu jednotného odbavovacího systému. Pořízení studie Vrbno Malá Morávka v celkové výši tis. Kč bylo spolufinancováno ze Státního fondu dopravní infrastruktury, čímž uspořil Moravskoslezský kraj tis. Kč. V roce 2004 byla uzavřena smlouva na zpracování studie "Dopravní napojení letiště Mošnov do r. 2020" v celkové výši 1.237,6 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o obsáhlé dílo, jehož zpracování vyžaduje podrobný průzkum a je časově náročné, bylo zpracování studie rozděleno na dvě etapy. První etapa se realizovala v prosinci 2004 a zároveň proběhla úhrada ve výši 547,4 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 690,2 tis. Kč byly zapojeny z přebytku hospodaření roku 2004 do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok Výdaje v odvětví školství Schválený rozpočet výdajů v odvětví školství byl celkově navýšen o tis. Kč. Jednalo se zejména o úpravu rozpočtu výdajů, které byly kryty očekávanými dotacemi ze státního rozpočtu, z toho podstatný objem dotací je z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na úhradu přímých nákladů na vzdělávání a na úhradu výdajů soukromých škol v celkové výši tis. Kč. Celková objem upraveného rozpočtu činil tis. Kč. Rozpočet výdajů v odvětví školství byl čerpán ve výši tis. Kč, tj. čerpání na 99,8 % upraveného rozpočtu. Příspěvkovým organizacím v odvětví školství byly poskytnuty prostředky z rozpočtu kraje k zajištění jejich běžného provozu v úhrnné výši tis. Kč. Dále na úhradu přímých nákladů na vzdělávání bylo krajským školám poskytnuto tis. Kč a obecním školám tis. Kč. Soukromým školám byla poskytnuta dotace ve výši tis. Kč. Částka ve výši tis. Kč představuje účelově určené prostředky příspěvkovým organizacím kraje na úhradu mimořádných provozních nákladů, nákladů souvisejících 13

14 s likvidací vzniklých škod, oceňování pedagogických pracovníků, na realizaci krajských rozvojových programů (Kvalita 2004, Optimalizace škol zřízených krajem, Rozvoj odborného vzdělávání) a na podporu programu EU Leonardo. Schváleným rozpočtem na rok 2004 bylo v odvětví školství vyčleněno tis. Kč na dotační programy. Tyto finanční prostředky byly čerpány ve výši tis. Kč, tj. 95,9 %. Další významný objem prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje dotačním způsobem představují výdaje kryté státním rozpočtem, a to ve výši tis. Kč (bez dotací na přímé náklady na vzdělávání a dotací soukromým školám) účelově určené na realizaci programu státní informační politiky, na realizaci programu rozvoje lidských zdrojů Hodina, dotace pro sportovní gymnázia, na soutěže škol, na sociální prevenci a prevenci kriminality, na podporu romských žáků středních škol, na protidrogovou politiku apod. Částka ve výši 766 tis. Kč umožnila finančně zabezpečit 8. celostátní sportovní olympiádu lidí s mentálním postižením, mítink ZLATÁ TRETRA SUPER GRAND PRIX a ocenění nejúspěšnějších sportovců kraje. V odvětví školství byly rovněž čerpány prostředky v objemu ,2 tis. Kč, které byly určeny na reprodukci majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím Výdaje v odvětví kultury Výdaje v odvětví kultury činily v roce 2004 celkem tis. Kč (tj. 87,5 % upraveného rozpočtu), z toho běžné výdaje tvoří tis. Kč (čerpány na 99,8 %) a kapitálové výdaje tis. Kč (čerpány na 41,1 %). Vyhlášené dotační programy v odvětví kultury byly rozpočtovány a rozděleny v objemu tis. Kč, z toho finanční prostředky v objemu tis. Kč byly hrazeny ze státní dotace určené na financování běžného a investičního rozvoje Moravskoslezského kraje a byly určeny na Památkovou péči v objemu tis. Kč a na Podporu profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých souborů v objemu tis. Kč. Na dotační programy vyhlašované každoročně v odvětví kultury, tj. Podpora kultury a Podpora národnostních menšin bylo vyčleněno tis. Kč. Dále byly v tomto odvětví poskytnuty obcím a neziskovým organizacím mimořádné účelové dotace krajského významu v objemu 2.197,2 tis. Kč. Příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury byly poskytnuty finanční prostředky na zajištění běžného provozu v objemu tis. Kč, dále účelové neinvestiční dotace v objemu tis. Kč a účelové investiční dotace v objemu tis. Kč. Z rozpočtu v odvětví kultury byly hrazeny výdaje související s konáním výstavy Poklady Moravskoslezského kraje 190. let muzejnictví. Celkové náklady na tuto akci dosáhly Kč ,60 a výstava byla zajištěna dodavatelsky firmou Schönwälder HARMONIE s.r.o. V odvětví kultury bylo v roce 2003 rozpočtováno 252 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby. Prostředky byly rozpočtovány na zabezpečení posudků, konzultací a průzkumů v rámci přenesené působnosti v oblasti památkové péče, a to pro dohled nad dodržováním podmínek výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, autorských práv, ochrany sbírek muzejní povahy a obnovy a péče o kulturní památky. Použito bylo 53 tis. Kč, a to na zpracování analýzy památkového fondu v kraji. V rámci Moravskoslezského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením byla poskytnuta cena hejtmana 14

15 kraje ve výši 3 tis. Kč. Cena hejtmana Moravskoslezského kraje je určena pro autory děl literárních, publicistických, zpravodajských a dalších, kteří přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace. V roce 2004 byla udělena Richardovi Sobotkovi za dílo Bezruký Frantík Výdaje v odvětví zdravotnictví Celkové výdaje v odvětví zdravotnictví činily v roce 2004 celkem tis. Kč (tj. 98,7 % upraveného rozpočtu), z toho běžné výdaje tis. Kč (čerpány na 95,1 %) a kapitálové výdaje tis. Kč (čerpány na 98,5 %). Příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví byly poskytnuty finanční prostředky k zajištění běžného provozu v objemu tis. Kč pokrývající činnosti, které nejsou hrazeny výnosy ze zdravotního pojištění (lékařská knihovna, sociální sestry, onkologický registr, kojenecký ústav, LSPP). Dále jim byly poskytnuty neinvestiční účelově určené finanční prostředky v celkovém objemu tis. Kč. Tyto poskytnuté prostředky byly z 83,7 % kryty účelovými dotacemi ze státního rozpočtu, z nichž největší podíl tvořila neinvestiční účelová dotace poskytnuta Moravskoslezskému kraji na úhradu závazků zdravotnických zařízení ve výši tis. Kč. K úhradě investičních výdajů byly příspěvkovým organizacím poskytnuty investiční dotace do investičních fondů v celkové výši tis. Kč. Mezi ostatní výdaje v odvětví zdravotnictví patří každoročně vyhlašovaný dotační program s názvem Speciální zdravotnické programy a péče v rozpočtovaném objemu tis. Kč. Na základě doručených žádostí byly poskytnuty mimořádné dotace neziskovým a podobným organizacím v objemu 380 tis. Kč. Mezi běžné činnosti v odvětví zdravotnictví spadá úhrada služeb jednotlivým zdravotnickým subjektům v kraji. Jedná se o úhradu nákladů souvisejících s posuzováním zdravotního stavu občanů, kteří žádají o umístění do domovů důchodců a ústavů sociální péče. Na tyto služby bylo rozpočtováno 185 tis. Kč, z čehož bylo nedočerpáno 82 tis. Kč. Skutečnou výši těchto výdajů nelze rozpočtovat přesně, jelikož nelze dopředu stanovit počty občanů žádajících o umístění do domovů a ústavů. Dále zde byla rozpočtována úhrada nákladů souvisejících se zajišťováním a prováděním lékařských prohlídek branců v odvodním řízení dle požadavku územních vojenských správ v objemu tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo tis. Kč. Důvodem nízkého čerpání finančních prostředků určených na provádění lékařských prohlídek branců je ukončení povinných odvodů ze zákona o zrušení civilní služby. Dále je zahrnuta mezi běžnými výdaji úhrada nákladů souvisejících s činností Územní znalecké komise ve výši 920 tis. Kč, která působí při Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě-Porubě. Čerpání proběhlo podle skutečného počtu případů řešených komisí v průběhu roku. Nedočerpáno zůstalo 634 tis. Kč. Výdaje v odvětví zdravotnictví zahrnují také neinvestiční dotace určené na částečnou úhradu nákladů zdravotnických zařízení v kraji, a to za uskutečněné počty hlášení v souvislosti s evidencí onkologických onemocnění a vedení dat v Národním onkologickém registru. V roce 2004 byly poskytnuty a plně vyčerpány prostředky v objemu 499 tis. Kč. Na zajištění provozu Protialkoholní záchytné stanice provozované Městskou nemocnicí v Ostravě byl v souladu se zákonem č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými 15

16 toxikomaniemi, za účelem spolufinancování poskytnut příspěvek ve výši tis. Kč. Prostředky byly použity v plné výši Výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu Skutečné čerpání výdajů v odvětví územního plánování a stavebního řádu bylo v roce 2004 ve výši tis. Kč, tj. plnění rozpočtu odvětví na 60,6 %. Z toho běžné výdaje činily 188 tis. Kč a kapitálové tis. Kč. V průběhu roku 2004 byly pořízeny následující studie a územně plánovací dokumentace v celkové výši tis. Kč: - Návrh standardů územně plánovací dokumentace pro GISovské aplikace metodika ( etapa), - Založení geodatabáze a pořízení územně plánovacích podkladů limity využití území (1. a 2. etapa), - Územní generel infrastruktury cestovního ruchu Ostrava Karviná (2. etapa), - Územní generel infrastruktury cestovního ruchu Oderské vrchy, Vítkovsko, Budišovsko a Hradecko (1. etapa). Ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů odvětví územního plánování a stavebního řádu na rok 2004 byla rovněž rozpočtována částka tis. Kč na dopracování Územního plánu velkého územního celku Ostrava Karviná. V průběhu projednávání souborného stanoviska s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu obdržel Moravskoslezský kraj negativní vyjádření dotčených orgánů státní správy, která znemožnila předložit souborné stanovisko zastupitelstvu kraje ke schválení a pokračovat na dokončení územního plánu. Územní plán velkého územního celku Ostrava Karviná bude realizován v roce 2005 a prostředky budou nárokovány z přebytku Výdaje na prezentaci kraje a ediční plán Upravený rozpočet běžných výdajů na prezentaci kraje a ediční plán činil tis. Kč. Ke dni byl čerpán ve výši tis. Kč, tj. na 95,2 %. Kapitálové výdaje nebyly pro rok 2004 rozpočtovány. Rada kraje schválila začátkem roku ediční plán na rok 2004, v rámci kterého byly vyčerpány prostředky v úhrnné výši tis. Kč, tj. na 98,9 %. Do edičního plánu bylo zařazeno celkem 11 titulů. Např. publikace Výroční zpráva Moravskoslezského kraje 2003, Venkovská turistika a Historické a kulturní perly Moravskoslezského kraje. K zajištění informovanosti občanů kraje a k propagaci kraje byly vyčleněny finanční prostředky na výrobu a distribuci krajského měsíčníku. V roce 2004 vyšlo celkem 11 čísel, jejichž tisk a distribuce si vyžádaly náklady ve výši tis. Kč, tj. čerpání na 94,9 %. V rozpočtu kraje na rok 2004 bylo na Dny evropské kultury vyčleněno 533 tis. Kč a vyčerpáno 485 tis. Kč. Jednalo se o výdaje související se zajištěním koncertů, ubytování, dopravy a stravování zahraničních i domácích hostů, kdy nejvýznamnější akcí byl Slavnostní koncert na počest vstupu České republiky do Evropského unie. V oblasti propagace kraje v zahraničí a v oblasti mezinárodní spolupráce s partnerskými regiony byly rozpočtovány výdaje spojené s organizačním zajištěním společných projektů ve výši 347 tis. Kč a čerpány ve výši 168 tis. Kč. Rozpočet v oblasti mezinárodní spolupráce nebyl zcela vyčerpán, protože se neuskutečnily všechny plánované návštěvy. 16

17 Dále byly z rozpočtu čerpány výdaje na propagaci Mistrovství světa v ledním hokeji ve výši tis. Kč, výdaje na zabezpečení 4. ročníku akce Den NATO v Ostravě 2004 ve výši 200 tis. Kč a na výrobu tří dílů cyklu cestopisných dokumentů Po stopách ve výši 195 tis. Kč. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje obdrželo dotace v úhrnné výši 550 tis. Kč na konference s názvy Odpady 21, Průmyslová krajina, Transport 2004 a Cestovní ruch šance pro rozvoj regionu, která byla součástí odborného doprovodného programu výstavy Dovolená a Region Výdaje v odvětví životního prostředí Skutečné výdaje v odvětví životního prostředí a zemědělství činily v roce 2004 celkem tis. Kč (tj. čerpání na 87,8 % upraveného rozpočtu v odvětví), z toho běžné výdaje tis. Kč (čerpány na 85,7 %) a kapitálové výdaje tis. Kč (čerpány na 89,2 %). Na vyhlašované dotační programy v odvětví životního prostředí a zemědělství (granty) byly v roce 2004 rozpočtovány finanční prostředky v objemu tis. Kč a čerpány byly na 87,0 %. Důvodem nedočerpání bylo vyplacení jen části rozpočtovaného objemu druhých splátek dotací u dotačních titulů Příprava projektů v oblasti ochrany vod z roku 2002 a u Projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství z roku Zbývající druhé splátky budou po splnění podmínek poskytnuty v roce Dotační tituly Podpora aktivit v oblasti životního prostředí a Drobné vodohospodářské ekologické akce byly vyplaceny v plné výši. V roce 2002 uzavřel Moravskoslezský kraj se Státním fondem životního prostředí České republiky smlouvu o poskytnutí podpory na realizaci Programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského kraje realizovaného v letech Celkové náklady akce byly stanoveny na tis. Kč. Podíl státního fondu životního prostředí činí, dle smlouvy, celkem 2.809,8 tis. Kč. V roce 2004 byly fondem uvolněny finanční prostředky v objemu 907,2 tis. Kč. Moravskoslezský kraj se podílel na nákladech spojených s touto akcí vlastními finančními prostředky ve výši 772,8 tis. Kč. Realizace Plánu odpadového hospodářství byla schválena v roce 2002 a ve stejném roce byla uzavřena smlouva o dílo ve výši tis. Kč a smlouva o spolufinancování v letech se Státním fondem životního prostředí České republiky v celkovém objemu 1 mil. Kč. Cílem tohoto plánu je vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi. Jeho obsahem je vyhodnocení stavu odpadového hospodářství včetně bilance vztahu mezi produkcí a nakládáním s odpady, opatření pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, jejich využívání a odstraňování. V roce 2002 byly realizovány činnosti v objemu 498,8 tis. Kč, a to z vlastních prostředků. Rovněž v roce 2003 byly uhrazeny činnosti z vlastních prostředků, a to v objemu 1.774,5 tis. Kč. Část těchto nákladů byla Státním fondem životního prostředí České republiky uhrazena v roce 2004, a to 873,6 tis. Kč. Náklady rozpočtované na rok 2004 činily 160 tis. Kč. Skutečně bylo použito 133,1 tis. Kč z vlastních prostředků a 26,4 tis. Kč z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky. V roce 2002 byla rovněž uzavřena smlouva na zpracování Prognózy a koncepce strategie ochrany přírody a krajiny realizovaná v letech Také tato akce je spolufinancována Státním fondem životního prostředí České republiky, a to v celkové výši 500 tis. Kč. Celková cena díla činila 2.633,3 tis. Kč, z toho podíl roku 2004 ve výši 1.133,3 tis. Kč byl uhrazen v plné výši z vlastních prostředků. Státním fondem životního 17

18 prostředí České republiky byly uhrazeny v roce 2004 náklady realizované v roce 2003 a hrazené z vlastních prostředků v objemu 193 tis. Kč. Cílem této prognózy je udržovat, chránit a vytvářet esteticky vyváženou, ekologicky stabilní a trvale produkční kulturní krajinu. Výsledný dokument bude v souladu se Státním programem ochrany přírody a krajiny a systémem ochrany území a živočichů NATURA 2000 dle požadavků Evropské unie. V roce 2002 byla se společností KONEKO, spol. s.r.o. uzavřena smlouva o dílo za účelem zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje. Plán obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou včetně vymezení zdrojů a koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod pro daný územní celek, a to s ohledem na hospodárnost a návaznost na plány rozvoje pro sousedící území. Je zpracován na období 10 let a v roce 2004 byly vynaloženy výdaje v objemu 617,1 tis. Kč. V následujících letech bude probíhat jeho každoroční doplňování. V rámci ochrany vod byl v roce 2004 realizován rozvojový dokument v oblasti povodí Koncepce pro opatření na ochranu před povodněmi směřující k realizaci konkrétních cílů pro danou oblast povodí, a to zejména v ochraně zdrojů vod, jejich jakosti a potřeb užívání povrchových a podzemních vod v daném území. Na výše uvedený program byla v rozpočtu roku 2004 vyčleněna částka 1 mil. Kč. K byla uhrazena pouze první etapa ve výši 566,7 tis. Kč. Zbývající druhá etapa bude uhrazena v roce V odvětví životního prostředí a zemědělství je zpracován Povodňový plán Moravskoslezského kraje, a to jako základní dokument ochrany před povodněmi, sloužící ke koordinaci činností na území uceleného povodí Odry v době povodňové situace. V roce 2004 byly vynaloženy prostředky v objemu 150 tis. Kč na jeho doplnění, která zajišťuje včasnou aktivizaci povodňových orgánů, zabezpečení hlasné a hlídkové služby, přípravu a organizaci záchranných prací. V roce 2004 byla doplněna Územně energetická koncepce Moravskoslezského kraje ve výši 174,6 tis. Kč. Koncepce je aktivním variantním technicko-ekonomickým řešením ekologicky únosného energetického rozvoje kraje pro období 20 let s respektování současného prostředí i prognózy vývoje České republiky. Tento dokument řeší energetické hospodaření na úrovni kraje a vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s ochranou životního prostředí. Na Studii sesuvných území byla v rozpočtu vyčleněna částka 1 mil. Kč. Cílem této studie byla snaha o poskytnutí celkových informací o sesuvných územích na území Moravskoslezského kraje, které budou využity pro potřeby územního plánování, pro zajištění financování stabilizačních prací a monitoringu ze státního rozpočtu. Na základě výsledků výběrového řízení byla realizace rozložena do dvou let s tím, že téměř celé financování proběhne v roce V roce 2004 byla realizována pouze část A této studie koncepční materiál ve výši 50 tis. Kč. Pro vyhodnocení možnosti vzniku kumulativních a synergických účinků závažných havárií byl v roce 2004 realizován Vnější havarijní plán, a to v objemu 178,5 tis. Kč. Na jeho základě bude stanovována zóna havarijního plánování. Současně byly také s tímto plánem seznámeny obce a široká veřejnost. Na Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje bylo rozpočtováno 173 tis. Kč. Na vypracování tohoto plánu a aktualizaci databázové části bylo čerpáno 170,2 tis. Kč. 18

19 V roce 2004 byl rovněž vydán Krajský regulační řád. Rozpočtováno na něj bylo 200 tis. Kč, skutečné výdaje činily 70 tis. Kč. Tento řád řeší smogovou situaci v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, tj. oblast Ostravska, Karvinska a Třince. Při překročení zvláštních imisních limitů dochází k regulaci vybraných stacionárních zdrojů. V rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti byly v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, čerpány finanční prostředky v celkové výši tis. Kč. Finanční prostředky byly použity k úhradě nákladů spojených s péči o přírodní rezervace a přírodní památky, zhotovení plánů péče o přírodní rezervace a přírodní památky. Dále byla v souladu s tímto zákonem vykonávána státní správa v přenesené působnosti v oblasti péče o přírodní parky, vymezení a hodnocení územních systémů ekologické stability, záchranných programů ohrožených zvláště chráněných druhů živočichů a odebírání nedovoleně držených jedinců. Náklady na tyto činnosti činily 265,6 tis. Kč. V roce 2004 byly v rámci procesu posuzování vlivu na životní prostředí vyhotoveny posudky dle předložených záměrů v celkové výši 400,4 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou refakturovány oznamovatelům záměrů Výdaje v odvětví sociálních věcí Skutečné výdaje v odvětví sociálních služeb činily v roce 2004 celkem tis. Kč (tj. 98,5 % upraveného rozpočtu), z toho běžné výdaje tis. Kč (čerpány na 99,9 %) a kapitálové výdaje tis. Kč (čerpány na 92,5 %). Příspěvkovým organizacím byly poskytnuty finanční prostředky k zajištění běžného provozu v objemu tis. Kč. Dále byly poskytnuty příspěvkovým organizacím účelově určené finanční prostředky v celkové výši ,6 tis. Kč, z toho neinvestičního charakteru ve výši ,4 tis. Kč a investičního charakteru ,4 tis. Kč, z toho účelové státní dotace tvořily objem tis. Kč, tj. ze 95,6 %. Na dotační programy v odvětví sociálních služeb byla rozpočtována částka ve výši ,3 tis. Kč, z toho částka ,9 tis. Kč učená na Podporu regionálních aktivit nestátních neziskových organizací byla financována z dotace Ministerstva financí. Na dotační programy každoročně vyhlašované Moravskoslezským krajem v tomto odvětví bylo rozpočtováno 8.615,4 tis. Kč, a to na program Sociální poradenství a péče a na program Prevence před drogami a jinými návykovými látkami. Dále byly v odvětví sociálních služeb poskytnuty na základě individuálních doručených žádostí mimořádné dotace ostatním subjektům v objemu tis. Kč Výdaje v odvětví krizového řízení Ke dni byl rozpočet v odvětví krizového řízení čerpán ve výši tis. Kč, tj. na 89,0 %. Běžné výdaje v odvětví krizového řízení byly skutečně čerpány ve výši tis. Kč (tj. na 95,0 %) a kapitálové výdaje ve výši tis. Kč (tj. na 87,4 %). V obcích Moravskoslezského kraje působilo v roce 2004 celkem 406 jednotek Sboru dobrovolných hasičů (dále jen jednotky SDH). Na činnost těchto jednotek přispěl stát jednotlivým zřizovatelům, a to formou neinvestiční účelové dotace v rámci souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok Usnesením zastupitelstva kraje byla schválena pro jednotky SDH účelová neinvestiční dotace ve výši tis. Kč určená na výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek 19

20 SDH obcí, na uskutečněný zásah jednotek SDH mimo jejich územní obvod a na udržení akceschopnosti jednotek SDH obcí, a to formou příspěvku na mzdové výdaje a na věcné vybavení jednotek SDH. Dotace byla poskytnuta příslušným obcím na základě usnesení zastupitelstva kraje v různé výši v závislosti na kategorizaci a na rozsahu činností jednotky SDH nad rámec územního obvodu zřizovatele. Způsob přidělování prostředků z neinvestiční dotace stanovilo Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky po předchozí dohodě s Ministerstvem financí. Během roku 2004 došlo ke zvýšení rozpočtu neinvestiční účelové dotace pro jednotky SDH o 194 tis. Kč o vyúčtované vratky z roku Účelová dotace nebyla jednotlivými obcemi vyčerpána v plné výši ani v roce Protože se jedná o účelový příspěvek ze státního rozpočtu, je nutné zapojit vyúčtované vratky do rozpočtu roku 2005 pro účely jednotek SDH obcí. Jedná se konkrétně o vrácené prostředky obcemi do konce roku 2004 v objemu 63 tis. Kč. Dále na činnost jednotek SDH přispěl kraj jednotlivým zřizovatelům formou účelové dotace z vlastních prostředků. Pro rok 2004 byla rozpočtována neinvestiční účelová dotace pro jednotky SDH obcí v Moravskoslezském kraji ve výši 1.001,6 tis. Kč. V průběhu roku posílil Moravskoslezský kraj schválený rozpočet o účelovou investiční dotaci ve výši tis. Kč na nákup základní zásahové techniky pro města Třinec a Bílovec. Pro potřeby Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje bylo nakoupeno 5 kusů speciálních protiplynových vozidel v celkové výši tis. Kč, speciální automobil pro lezecké družstvo včetně požadované výbavy ve výši tis. Kč, 5 kusů ultrazvukových čističek v celkové výši 698 tis. Kč a 2 kusy elektrocentrál v celkové výši 209 tis. Kč. Ministerstvo financí uvolnilo v roce 2004 Moravskoslezskému kraji z kapitoly státního rozpočtu Státní úřad pro jadernou bezpečnost státní dotaci ve výši 7,9 tis. Kč v rámci Radonového programu České republiky na vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu, distribuci detektorů občanům, jejich sběr a zaslání Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. V rozpočtu Moravskoslezského kraje bylo na rok 2004 schváleno 50 tis. Kč na ozdravná opatření z ozáření z přírodních zdrojů. Tyto finanční prostředky nebyly v roce 2004 čerpány. Ostatní finanční prostředky v roce 2004 rozpočtované ve skupině 5 Bezpečnost státu a právní ochrana činily tis. Kč. Prostředky byly určeny zejména na nákup materiálu, map, zpracování bezpečnostní dokumentace informačního systému zpracovávajícího utajované skutečnosti, dodání licencí, organizační zabezpečení mezinárodní konference, realizaci krajského cvičení integrovaného záchranného systému a datové propojení centra tísňového volání krajského úřadu a hasičského záchranného sboru. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu výdajů na 63,5 %. Nízké čerpání bylo způsobeno nevyužitím finančních prostředků pro potřeby operační přípravy státního území z důvodu legislativních změn souvisejících s reorganizací armády České republiky a s opatřeními souvisejícími s plánováním obrany kraje. V roce 2004 nebyly čerpány výdaje ve výši tis. Kč schválené v rámci koncepce integrace Krajského centra tísňového volání, pracoviště krizového štábu kraje a výjezdových skupin Územního střediska záchranné služby do objektu Integrovaného bezpečnostního centra Ostrava. Z důvodu průtahů při podpisu Memoranda ze strany Ministerstva vnitra Výdaje na činnost zastupitelstva Schválený rozpočet výdajů na činnost zastupitelstva kraje ve výši tis. Kč byl během roku 2004 snížen o tis. Kč, tj. na částku tis. Kč. 20

21 Upravený rozpočet běžných výdajů na činnost zastupitelstva kraje činil tis. Kč a kapitálových výdajů 200 tis. Kč. Ke dni byl rozpočet na činnost zastupitelstva kraje čerpán ve výši tis. Kč, tj. na 80,0 % upraveného rozpočtu. V rámci běžných výdajů vznikla úspora finančních prostředků ve výši tis. Kč. Důvodem bylo nečerpání dalších měsíčních odměn členů zastupitelstva v plné výši, které byly dle nařízení vlády č. 37/2003 a č. 591/2004 vypláceny v 1. pololetí pouze ve výši 10 % a ve 2. pololetí ve výši 25 %. S tím také souviselo nečerpání finančních prostředků určených na odvody povinného pojištění. Výši skutečného čerpání odměn zastupitelstva kraje také ovlivnilo konání voleb do zastupitelstva kraje ve dnech 5. až 6. listopadu, neboť od tohoto data do dne konání ustavujícího zastupitelstva kraje nebyly poskytovány náhrady na mzdy. Čerpání výdajů určených na nákup služeb, materiálu, knih, drobného hmotného dlouhodobého majetku, školení, cestovné a pohoštění se odvíjelo od jednotlivých požadavků zastupitelstva kraje nebo se v rámci výdajů určených na nákup vody, tepla, elektrické energie, pohonných hmot a telekomunikačních služeb jednalo o provozní úsporu. Kapitálové výdaje nebyly v průběhu roku vyčerpány z důvodu zrušení zakázky na nákup licencí pro FileNet work flow (eproces). Tabulka 1.8: Běžné výdaje na činnost zastupitelstva dle položek (v tis. Kč) Druh výdaje skutečnost Podíl (%) odměny členů zastupitelstva včetně povinného pojistného ,4 nákup drobného hmotného dlouh.. majetku, materiálu, knih ,3 nákup vody, tepla, elektrické energie a pohonných hmot ,3 nákup služeb ,3 opravy, programové vybavení, cestovné, pohoštění ,0 ostatní běžné výdaje 917 3,7 Běžné výdaje celkem , Výdaje na činnost krajského úřadu Celkový rozpočet výdajů na činnost krajského úřadu byl schválen ve výši tis. Kč a v průběhu roku 2004 byl upraven na výši tis. Kč. Ke dni byl rozpočet výdajů na činnost krajského úřadu čerpán ve výši tis. Kč, tj. na 84 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet běžných výdajů na činnost krajského úřadu činil tis. Kč a kapitálových výdajů činil tis. Kč.. Za rok 2004 bylo na běžné výdaje skutečně vyčerpáno tis. Kč, což představuje plnění na 91,8 % upraveného rozpočtu a úsporu finančních prostředků ve výši tis. Kč. Největší objem běžných výdajů určených na činnost krajského úřadu představovaly osobní výdaje, tj. platy a odvody na povinné pojištění zaměstnanců, jejichž počet byl na rok 2004 schválen radou kraje na 586 osob. K byl fyzický stav 570 zaměstnanců, což je oproti roku 2003 navýšení o 19 zaměstnanců. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za období leden prosinec 2004 byl 556 osob. Finanční prostředky určené na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné nebyly vyčerpány ve výši tis. Kč, což bylo ovlivněno především nenaplněním počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu v počtu 16 zaměstnanců, nečerpání 13. a 14. platů v plné výši, jež byly dle nařízení vlády č. 140/2004 a č. 569/2004 vyplaceny pouze ve výši 10 % a ve výši 25 %, ukončení civilní služby a nečerpání plánovaných hodin práce u dohod o pracovní činnosti. Mzdové prostředky 21

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Příloha č. 1 k materiálu č. 2 Počet stran přílohy: 398 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č. 2 Počet stran přílohy: 398 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č. 2 Počet stran přílohy: 398 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2006 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010 Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M Text

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v

Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2013

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2013 Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2013 je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2008 - textová část - č e r v e n 2 0 0 9

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2008 - textová část - č e r v e n 2 0 0 9 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2008 - textová část - č e r v e n 2 0 0 9 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2008 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2008 str. 2 2. Schválený

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

III. Hospodaření územních rozpočtů

III. Hospodaření územních rozpočtů III. Hospodaření územních rozpočtů Významným faktorem ovlivňujícím vývoj příjmů územních rozpočtů jsou legislativní změny v oblasti rozpočtového určení daní, které znamenaly posílení daňových příjmů obcí.

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR 1. Souhrnná charakteristika hospodaření státních fondů Hospodaření státních fondů za rok 2011 skončilo debetním saldem v úhrnné výši přesahující

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem tohoto metodického pokynu (dále

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2014 je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Návrh pro zasedání shromáždění starostů Závěrečný účet za rok 2010 Mikroregion Český ráj dobrovolný svazek obcí (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 Základní ukazatele rozpočtu: Provozní rozpočet: zdroje 95 523,4 tis. Kč potřeby 85 212,0 tis. Kč Prostředky

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK 2013. Finanční hospodaření mikroregionu Český smaragd v roce 2013

ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK 2013. Finanční hospodaření mikroregionu Český smaragd v roce 2013 ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK 2013 Mikroregion Český smaragd vznikl jako dobrovolný svazek obcí za účelem spolupráce obcí při řešení společných zájmů při

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Závěrečný účet obce Tuřany za rok 2012

Závěrečný účet obce Tuřany za rok 2012 Č.j.: 369/KN/12 Údaje o obci: Závěrečný účet obce Tuřany za rok 2012 ( 17 zák. č. 250 /2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Identifikační číslo: 00572811 Název:

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2010. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010

Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2010. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010 1 1. Obsah 2. Úvod 3. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 4. Tvorba a použití účelových fondů 5. Hospodaření zřízených a založených právnických

Více

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 000 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2015 2017 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO

PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO ZÁVĚREČNÝ ÚČET SKÉHO KRAJE ZA ROK 2 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2 20 Rozpočet Plzeňského kraje za rok 2 20 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování krajů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL, JIMI ZŘÍZENÝCH ORG. SLOŽEK STÁTU A STÁTNÍCH FONDŮ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL, JIMI ZŘÍZENÝCH ORG. SLOŽEK STÁTU A STÁTNÍCH FONDŮ Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/20 sestavený k 31.12.2006 (rozpočet v tisících Kč, účetní skutečnost v Kč) Rok Měsíc IČ 2006 12 48136841 Fin 2-04 U Název nadřízeného orgánu: MINISTERSTVO

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2006. Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2006. Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD za rok 2006 Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy Vyvěšeno dne: 28.5.2007 Sejmuto dne: 12.6.2007 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané Buštěhradu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 Zastupitelstvo města Košťany schválilo na rok 2007 rozpočet v celkovém objemu příjmů 25 662 000 Kč, v celkovém objemu výdajů 26 476 000 Kč a v celkovém objemu financování

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející.

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející. Informace z kontrolní akce 06/31 Finanční prostředky vynakládané na výstavbu a technickou obnovu vodohospodářských a ekologických staveb v působnosti Ministerstva zemědělství Kontrolní akce byla zařazena

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Haluzice Haluzice 19 763 24 Vlachovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 29.5.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 36632/2012 KUSP 36632/2012

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

dotované z EU III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů Hotel Artemis, Praha

dotované z EU III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů Hotel Artemis, Praha Financování a poradenství pro projekty dotované z EU III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů Hotel Artemis, Praha 10.6.2008 Obsah Co C mohu od banky vyžadovat? Jak sladit dotaci s úvěrem? Jak

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 a) Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném

Více