Dramatická výchova na Základní škole Hroznová. v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dramatická výchova na Základní škole Hroznová. v Brně"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a Výchova Dramatická výchova Dramatická výchova na Základní škole Hroznová v Brně Bakalářská práce Autor práce: Kristina Haitlová Vedoucí práce: Mgr. Veronika Rodriguezová, Ph.D. Oponent práce: Mgr. Simona Hlínová Brno 2012

2 Bibliografický záznam HAITLOVÁ, Kristina. Dramatická výchova na Základní škole Hroznová v Brně : Drama education at elementary school Hroznová in Brno. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér Divadlo a Výchova, s.[*] Vedoucí diplomové práce Mgr. Veronika Rodriguezová, Ph. D. Anotace Bakalářská práce Dramatická výchova na Základní škole Hroznová v Brně, pojednává o historii, postupném vývoji a současné podobě dramatické výchovy na Základní škole Hroznová v Brně. Teoretická část se zabývá vymezením oboru dramatická výchova, jejím obecným pojetím, cíly, metodami a pozicí v Rámcově vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Následující kapitola o projektové výuce a jejich metodách představuje jednu z možných metod práce v dramatické výchově. Další kapitola je věnovaná dramatické výchově v ŠVP ZŠ Hroznová v Brně. Podstatnou kapitolou je koncepce praxe studentů z Ateliéru Divadlo a Výchova a jako stěžejní kapitola je uvedena Historie dramatické výchova na ZŠ Hroznová. Výzkumná část je zaměřena na historii a současnou podobu dramatické výchovy na ZŠ Hroznová v Brně. Annotation The bachelor s thesis Drama education at elementary school Hroznová in Brno, discusses the history, the development and current form of drama in education at elementary school Hroznová in Brno. The theoretical part deals with the definition of the field drama in education, its objectives, methods and its position in the educational framework. The following chapter deals with project education and methods, which presents possible method of work in drama education. Next chapter describes drama education in elementary school Hroznová. An important chapter is the concept of practice for students of the Studio Theatre and Education s students and the fundamental charter introduces the history of drama in education at the elementary school Hroznová in Brno. Research is focused on the history and current form to drama in education at the elementary school Hroznová in Brno

3 Klíčová slova Dramatická výchova Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Projektová výuka Historie dramatické výchovy Keywords Drama in Education Framework for Elementary Education Project teaching History of Drama in Education

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jsem uvedené informační zdroje. V Brně dne Kristina Haitlová

5 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Veronice Rodriguezové, Ph. D. za odborné vedení a cenné rady a připomínky, kterými přispěla ke zdárnému dokončení mé bakalářské práce.

6 Obsah ÚVOD..1 I. TEORETICKÁ ČÁST Dramatická výchova Terminologické vymezení pojmu dramatická výchova Cíle dramatické výchovy Metody dramatické výchovy Metoda obecně Třídění metod v dramatické výchově Dramatická výchova v RVP ZV Projektová výuka Projektová metoda Dramatická výchova v ŠVP ZŠ Hroznová v Brně Koncepce praktické přípravy studentů v ADaV JAMU v Brně Koncepce předmětu Soustavná Praxe na 1. stupni ZŠ Koncepce předmětu Tvorba a realizace dílny, projektu Historie dramatické výchovy na ZŠ Hroznová v Brně ZŠ Hroznová ve spolupráci s Drama Centre v Redbridge ZŠ Hroznová ve spolupráci se Střediskem volného času v Brně ZŠ Hroznová a spolupráce s Ateliérem Divadlo a výchova 25 II. PRAKTICKÁ ČÁST Historie a současná podoba dramatické výchovy na ZŠ Hroznová v Brně Výzkumný problém, cíl výzkumu a výzkumná otázka Metoda sběru dat a volba výzkumného vzorku Sběr a analýza dat Interpretace dat Závěry výzkumu..33 ZÁVĚR.34 RESUMÉ..35 SUMMARY..36 POUŽITÁ LITERATURA 37

7 Úvod Ve své práci se zabývám dramatickou výchovou na Základní škole Hroznová v Brně. Na této škole má dramatická výchova již dlouholetou tradici. Jako jedna z prvních se zapojila do šíření tohoto oboru v Brně a posléze začala poskytovat útočiště studentům Ateliéru dramatické výchovy (dnes Ateliér Divadlo a Výchova) na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v rámci jejich studia (dále jen ADaV DIFA JAMU). Tato spolupráce trvá nepřetržitě již skoro dvacet let. Během těchto let se pozice dramatické výchovy v Rámcově vzdělávacím programu (dále jen RVP) radikálně proměňovala. Na začátku 90. Let se zdálo možné, že by se tento obor mohl prosadit jako samostatný vyučovací předmět na základních školách. Posléze se dostávala do útlumu a v současné době je v RVP veden pouze jako doplňující předmět, společně s filmovou, audiovizuální a tanečně pohybovou výchovou. Tento obor by však na základních školách určitě měl zaujímat své jasné a pevné místo. Její obsah i cíle v mé práci o tom budou vypovídat. Učitelům, zvláště na prvním stupni ZŠ, dramatická výchova nabízí nové a kreativní postupy práce s dětmi formou divadelních metod. Podrobněji se tímto zabývám v teoretické části. Nejprve bude vyjasněno, co to dramatická výchova je, jaké má cíle, metody a zvláště pak její pozice v současném RVP. Stěžejním tématem teoretické části je poté historie dramatické výchovy na Základní škole Hroznová v Brně. Do této historie se řadí spolupráce s Redbridge Drama Centre, se Střediskem volného času v Lužánkách a posléze s nově založeným Ateliérem dramatické výchovy na DIFA JAMU. Studenti z této fakulty na ZŠ Hroznová docházejí v rámci své praxe. Pro žáky připravují výukové celky, probíhající dvě vyučovací hodiny v týdnu a projekt, vztahující se k aktuálně probíranému učivu v osnovách jednotlivých tříd. Čas vymezený na tyto programy je hrazen z časové dotace jiných předmětů, z čehož vyplývá, že ZŠ Hroznová neřadí dramatickou výchovy mezi své povinné předměty, ale využívá je spíše jako prostředek pro zpestření výuky. To je v současné době pro dramatickou výchovu velmi aktuální téma, vzhledem k tomu, že se právě nyní snaží formovat svou pozici v RVP. 1

8 Aby bylo možné historie a současnou podobu dramatické výchovy na ZŠ Hroznová zmapovat co nejhlouběji, oslovila jsem osoby, které se této spolupráce přímo účastnily a stále účastní. Ze zjištěných informací vzešlo několik společných témat. Pohled na význam a podobu této spolupráce se může v některých otázkách rozcházet, což může být nejvíce patrné v jednotlivých rozhovorech. 2

9 I. TEORETICKÁ ČÁST 1. Dramatická výchova V této úvodní kapitole se budeme zabývat obecným vymezením pojmu dramatická výchova. Zvláště pak jejími cíli, metodami a pozicí v Rámcově vzdělávacím programu pro základní vzdělávání Terminologické vymezení pojmu dramatická výchova Dříve, než se tedy začneme konkrétně zabývat dramatickou výchovou na Základní škole Hroznová, měli bychom si objasnit samotný pojem dramatická výchova a její historii. Je odvozen od anglického sousloví drama in education, v USA též creative drama. U nás se od 90. let 20. století objevují synonyma těchto slov, a to termíny tvořivá dramatika, výchovná dramatika nebo jen dramatika, dále školní drama, či divadlo ve výchově. Avšak dramatická výchova se u nás začala šířit již mnohem dříve. V 60. letech se začala objevovat, ale pouze jako mimoškolní zájmová činnost v LDO (literárně-dramatických oborech) a na LŠU (lidových školách umění). Až roce 1990 došlo k postupnému zavádění tohoto předmětu na jednotlivých fakultách. Nejdříve a v největším rozsahu na Ostravské univerzitě. V tomto období byl zpracován dokument o dramatické výchově Schola ludus a 9. února 1990 ustanoveno Sdružení pro tvořivou dramatiku. V říjnu téhož roku zahájil studium tohoto oboru na DAMU v Praze první ročník distančního magisterského studia výchovné dramatiky. V roce 1992 se otevřelo denní studium dramatické výchovy na Divadelní fakultě brněnské JAMU a v roce 1994 bylo otevřeno denní studium i na pražské DAMU. Mezi prvními promovanými magistry tvořivé dramatiky v roce 1994 byli z pražské katedry Milada Mašatová, Eva Polzerová a Miroslav Slavík. První doktorská disertační práce pochází z roku 1997, autorkou je Dana Svozilová z brněnské JAMU. 1 1 MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS, s

10 Nyní se pokusíme pojem dramatická výchova charakterizovat. Zjednodušeně můžeme říct, že dramatická výchova vychází z přirozené dětské napodobivé hry, ve které se žáci stávají někým jiným. S dramatickou výchovou se můžeme setkat již v mateřské škole, dále jako vyučovací předmět na základních školách, dále v literárně-dramatickém oboru základních uměleckých škol, či v jiných zájmových kroužcích. V současné době dramatická výchova neexistuje jako samostatný předmět na základních školách, ale pouze jako předmět LDO, který učí řešit dramatické situace, vyžaduje aktivitu žáků během celého procesu, rozvíjí u nich komunikaci a spolupráci. Závisí tedy na přímém prožitku a vlastní zkušenosti, jejichž důsledek by měl být trvalý. Dále je to výchovná disciplína, která využívá principů a postupů divadla a dramatu (fikce, hra v roli, aj.) Každý z odborníků se na pojetí tohoto oboru dívá jinak. Jako prvního uvádím Josefa Valentu, který vysoce sofistikovaně popisuje dramatickou výchovu a tak představuje pomyslný odborný vrchol oboru (respektive divadelní výchovu) jako [ ] systém řízeného, aktivního uměleckého, sociálního a antropologického učení dětí či dospělých založený na využití základních principů a postupů dramatu a divadla, se zřetelem na jedné straně ke kreativně-uměleckým (divadelním a dramatickým) a k pedagogickým (výchovným či formativním) požadavkům a na druhé straně: k bio-psycho-sociálním podmínkám (individuálním i společným možnostem dalšího rozvoje zúčastněných osobností). 2 Mnohem obecněji a s ohledem na zkušenost pojmenovává dramatickou výchovu Eva Machková. O dramatické výchově tvrdí, že [ ] je učení zkušeností, tj. jednáním, osobním, nezprostředkovaným poznáváním sociálních vztahů a dějů, přesahujících aktuální reálnou praxi zúčastněného jedince. Je založena na prozkoumávání, poznávání a chápání mezilidských vztahů, situací a vnitřního života lidí současnosti i minulosti, reálných i fantazií vytvořených. Toto prozkoumávání a poznávání se děje ve fiktivní situaci prostřednictvím hry v roli, dramatického 2 VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, 2008, s

11 jednání v situaci. Je to proces, který může, ale nemusí vyústit v produkt (představení). Cíle dramatické výchovy jsou pedagogické, prostředky dramatické. 3 V tomto oboru samozřejmě dochází i k odlišným postojům k definování samotného pojmenování. Silva Macková se obává ztotožnění dramatické výchovy s výchovou osobnostně-sociální. Vymezuje proto koncepci tohoto předmětu jako [ ] učení se dramatickému umění (tedy především dovednostem souvisejícím s inscenační tvorbou), o dramatickém umění (tedy vědomostem z historie a teorie dramatického umění) a dramatickým uměním. 4 Dramatická výchova se liší od osobnostně-sociální výchovy hledáním cesty k výrazu a zkoumáním jeho estetických hodnot. Ozvláštnění v různých rovinách vede k jinému než pouze racionálnímu a racionalizovanému poznání, posouvá rovinu sdělení a sdílení do oblastí estetizovaných. 5 Je to také jeden z pěti oborů estetické výchovy, do které patří také literární výchova, výtvarná výchova, hudební výchova a výchova pohybově-taneční. Shrnutí Dozvěděli jsme se, že každý z odborníků v tomto oboru pojímá dramatickou výchovu jinak. Josef Valenta dramatickou výchovu pojímá jako směr využívající principy umění a postupů divadla. Naproti tomu Eva Machková v dramatické výchově vychází z bezprostředních zkušeností účastníků ve fiktivně navozených dramatických jednáních. Silva Macková konkrétně vystihuje, že dramatická výchova vychází hlavně z inscenační tvorby a teoretických základů o divadelním umění. Pro naše potřeby v kontextu této práce je z definic nejdůležitější vymezení dramatické výchovy jako vyučovacího předmětu na základních školách. Proto je podstatné vymezit jej od osobností výchovy a jasné vymezit její hranice. 3 MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS, s MACKOVÁ, S. Dramatická výchova. Brno : JAMU, 2004, s MARUŠÁK R.,KRÁLOVÁ O., RODRIGUEZOVÁ V. Dramatická výchova v kurikulu současné školy, využití metod a technik. Praha: Portál, 2008, s

12 1.2. Cíle dramatické výchovy Cíle dramatické výchovy si stanovují rozvíjet osobnost každého jedince, a to jak v osobnostní a sociální rovině, tak i v rovině dramatické. Jednotlivé cíle musí být směřovány konkrétně na potřeby každého jedince, aby odpovídaly jeho osobnosti, jeho potřebám, jeho cítění a myšlení. Podle Evy Machkové 6 můžeme formulovat cíle dramatické výchovy do tří skupin: V rovině dramatické: a) dovednosti v dramatické oblasti (hra v roli, výstavba celku, výrazové prostředky), b) vědomosti o dramatických aktivitách a divadle (dramaturgie, historie, teorie). V rovině sociální: a) struktura skupiny, její dynamika, vztahy ve skupině, kooperace, b) poznávání života, světa, lidí. V rovině osobnostní: a) psychické funkce (pozornost, vnímání, obrazotvornost, myšlení, komunikace, emoce, vůle), b) schopnosti (inteligence, tvořivost, speciální schopnosti) a příslušné dovednosti, c) motivace, zájmy, d) hodnotový žebříček, postoje. Také Krista Bláhová 7 vychází z pedagogického potenciálu dramatické výchovy. Ze svých žáků chce vytvořit lidi vnímající skutečnost kolem sebe a orientující jak v ní, tak v sobě samotných, jasně a zřetelně formulovat své myšlenky a prezentovat je. Jedním z dalších důležitých cílů vytyčuje respekt k druhým lidem, k 6 MACHKOVÁ. E. Jak se učí dramatická výchova. Praha: AMU, s BLÁHOVÁ, Krista. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha: IPOS, 1996., s

13 jejich názorům, schopnost jim naslouchat, spolupracovat na společném díle a pomoci jim. Hlavní cíl vidí v tom, aby ze svých žáků vytvořila citlivé a vnímavé lidi, kteří umí být také citlivými a vnímavými diváky a čtenáři. Určitě také napomáhá k odhalení a rozvoji vlastního uměleckého talentu. Všechny cíle dramatické výchovy mají být směřovány na určitý subjekt, na který mají působit. Základem je navozená fiktivní dramatická situace založená na mezilidských vztazích, jež využívají metody, tzv. hry v roli, což vede k aktivitě všech zúčastněných. Shrnutí Pokud bychom chtěli vystihnout jeden z nejdůležitějších cílů dramatické výchovy podle předchozích tvrzení, mohli bychom vyzdvihnout sociální rozvoj. To znamená, jak jedinec vnímá sám sebe a druhé a to díky fiktivně navozeným dramatickým situacím. Pokud se mají cíle dramatické výchovy naplnit, musí se promítnout do postojů žáka, jeho hodnotových žebříčků, vědomostí, myšlení, dovedností a schopností Metody dramatické výchovy Než se začneme zaobírat jednotlivým dělením či členěním metod dramatické výchovy, musíme si vysvětlit, co pojem metoda vůbec znamená, a to jak z hlediska pedagogického, tak v rámci dramatické výchovy. Zmíníme se o základních metodách dramatické výchovy a nakonec o tom, jak se jednotlivé metody třídí. 7

14 Metoda obecně Z hlediska pedagogického uvádím pojetí metoda výchovy od Jiřího Mareše. Metody výchovy jsou podle něj: záměrné a systematické způsoby, postupy a prostředky, které směřují k výchovnému cíli. Vedle samostatné skupiny vyučovacích metod mezi ně počítáme působení příkladem, odměny, tresty, příkazy, diskuze, aj. 8 V dramatické výchově se uchopením tohoto pojmu zabývá několik autorů. Velmi stručně a výstižně definuje pojem metoda Silva Macková. Popisuje, že: Metoda obecně označuje cestu vedoucí k cíli. 9 Dále ji pak rozděluje na metodu vyučovací (postup, cesta, způsob vyučování) a didaktickou metodu (soubor metod, technik, pomůcek, zaměřený k osvojování požadovaných vědomostí, dovedností a postojů) 10. Eva Machková definuje metodu jako: cestu k cíli, která rozhoduje o jeho dosažení. V pedagogice je vykládána jako záměrné uspořádání činností učitele a žáků, směřující k naplnění cílů pedagogických. 11 Josef Valenta věnuje metodám a technikám celou svou knihu. Je to jedna z nejzásadnějších prací na toto téma u nás. Popisuje, že metoda výchovy a vyučování je: [ ] určitý způsob činnosti, kterým se žáci zmocňují v průběhu edukační akce určitého učiva tak, že u nich (ideálně) nastává učení a z něj vyplývající osvojení učiva; spojitě s tím tvoří jev zvaný metoda též činnost učitele, kterým je žákova činnost, respektive žákovo učení navozováno a řízeno; tato činnost žáka i učitele tvoří (ideálně) společný celek, jímž je naplňován výchovný a vzdělávací cíl. 12 Metoda je tudíž prostředkem k vyučování. Dále se budeme zabývat základními metodami dramatické výchovy. Nejdůležitější bude porovnání jednotlivých názorů, na třídění těchto metod. 8 MAREŠ, J., PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E. Pedagogický slovník. Praha: Portál, s MACKOVÁ, S. Dramatická výchova. Brno: JAMU, s MACKOVÁ, S. Dramatická výchova. Brno: JAMU, s MACHKOVÁ. E. Jak se učí dramatická výchova. Praha: AMU, s VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, s. 47 8

15 Třídění metod v dramatické výchově Jako první bych v tomto ohledu zmínila Kristu Bláhovou. Ve své publikaci uvádí, že mezi základní metody dramatické výchovy patří improvizace a interpretace. Improvizace podle ní je: [ ] cíleně navozená fiktivní situace, kterou její účastníci řeší spontánně, svobodně a podle svých představ, bez obav z možného důsledku nebo postihů za toto jednání, v rovině jako, a ne doopravdy. 13 Dále zmiňuje také pojem interpretace. Ta podle ní je [ ] druhá základní metoda dramatické výchovy. V obecném významu jde o výklad nebo předvedení určitého díla (nebo jeho části), které se interpret snaží tvůrčím způsobem předat divákovi či posluchači. 14 Eva Machková 15 v dramatické výchově nepoužívá pojem metoda, ale pojem hry a cvičení. Ty považuje za souhrn různých pracovních postupů, které mohou být průpravou k divadelní práci. Rozdělila hry a cvičení dle rozvíjení dovedností, což je důležitou součástí praktické části této bakalářské práce. Mezi hry a cvičení rozvíjející dovednosti, které děti potřebují při dramatických aktivitách, patří v první řadě hry na zvládnutí prostoru, které jsou založené na pozici hráčů v prostoru a na pohybu v něm. Další skupinou her a cvičení jsou hry na vytvoření tvorů nebo předmětů z lidských těl neboli hry na sochy, ve kterých žáci zobrazují jinou osobu, zvíře nebo věc. Tyto hry a cvičení posilují koordinaci, žáci si uvědomují svoje tělo v prostoru vůči jiným osobám. Mezi velmi podstatné skupiny her a cvičení se řadí práce s imaginární rekvizitou a prostorem. Děti mohou nejdříve zkoušet tyto hry s reálným předmětem, poté již manipulují s imaginárním předmětem. Dialogy a komunikace umělou řečí je další soubor her a cvičení, kde děti mluví umělou řečí, např. dětštinou, mumbo jumbo řečí, kterou si nejdřív samy vymyslí. Je zadána pouze první a poslední věta. Další ze skupin her a cvičení jsou charakterizační hry a cvičení, do nichž patří hry typu, Co by to bylo, kdyby to bylo, Ve smyslu slova, atd. Jako poslední se do této skupiny her a cvičení řadí tempo rytmická cvičení, do kterých patří zvukové hry s vyťukáváním, vyklepáváním, vytleskáváním, ozvučená pantomima a jiné. 13 BLÁHOVÁ, K. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha: IPOS, s BLÁHOVÁ, K. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha: IPOS, s MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS, s

16 Do další skupiny her a cvičení, patří hry a cvičení na rozvíjení psychických funkcí jedince. V této kategorii her se u žáků rozvíjí psychická vybavenost, tedy funkce a schopnosti, které potřebuje každý jedinec po celý svůj život (pozornost, vnímání, soustředění, představivost a fantazie). Zde mezi hlavní skupiny her a cvičení řadíme ty, které cvičí pozornost a soustředění. Jde převážně o cvičení klidová, která se provádí vleže a se zavřenýma očima. Dalším typem je hra s pravidly, která vyžaduje koordinaci, rychlou a přesnou reakci žáků (házení a chytání míčků, rytmické hry) a v neposlední řadě hry na soustředění v obtížných podmínkách. Hry a cvičení na smyslové vnímání se také řadí do této skupiny a soustřeďují se většinou na jeden ze smyslů člověka, zbylé smysly jsou potlačené (hry na hmat, chuť, čich, sluch, zrak), např. žáci se zavázanýma očima. Jako poslední do této skupiny patří hry na obrazotvornost a tvořivost. Některé z těchto her mají blízko k pantomimám a hrám s imaginárním předmětem. Další hry se podobají hře v roli (žáci se stávají ledem, který taje nebo semínkem, které roste v rostlinu). Následující skupinou jsou hry na rozvíjení dovedností a vztahů. Tato skupina her a cvičení je podobná metodám sociálního výcviku. Používají se v situacích, kdy se určitá skupina lidí nezná, potřebují se seznámit k další spolupráci a tato cvičení jim pomohou zbavit se ostychu a uvolnit se. Jako první se do této skupiny řadí elementární cvičení kontaktu a komunikace. Jde o dovednost navazování kontaktu jiným způsobem než je obvyklé, tj. neverbálně (ťukáním, klepáním, očima, hmatem, dotykem zad, ). Cvičení důvěry, tzn. nechat sebou vzájemně manipulovat, poddat se manipulaci. Následující typem skupin jsou Náročnější cvičení mimoslovního kontaktu a komunikace, do které se řadí hry zrcadla (jeden žák vede, druhý opakuje pohyby zrcadlí ), slepec (jeden žák se stává slepcem, zaváže si oči, druhý ho vede bez komunikace, může mu pomoci zvuku či dotykem), stroje (souhra pohybu ve fiktivním a většinou fantastickém velkém stroji). Jako poslední skupinu Eva Machková uvádí hry a cvičení na skupinovou citlivost, které jsou velmi náročné na sžití hráčů. Celá skupina dělá stejný pohyb, zastaví se, aniž by se domlouvali. Další hry a cvičení patří do skupiny pohyb a řeč. Skrze pohyb se dramatická akce uskutečňuje, proto je tato složka her velmi důležitá. Cvičení jsou založena na motivaci, na představě, hravosti, tvořivosti. K pohybovým cvičením a hrám můžeme 10

17 zařadit správné držení těla, chůzi, prostorovou orientaci, rytmus, pohyb v prostoru, pohybové činnosti s předměty (míče, židle). Do této skupiny patří také řečové hry a cvičení dechová, hlasová a artikulační cvičení, ortoepická (správná výslovnost), intonace, výraz, rytmus a dynamika řeči, slovní hry, speciální cvičení (logopedie). Úplně poslední skupinou patřící do her a cvičení řazených podle Evy Machkové jsou cvičení rozehřívací a pomocná. Pro dramatickou výchovu nemají až tak velký význam a je jim vyhrazena jen doba, která je pro ně nezbytně nutná. Zařazují se na začátek nebo konec lekce (různé typy honiček, které naladí žáky na práci ve skupině, zbaví je ostychu a uvolní). Pro Josefa Valentu jsou nejdůležitější metody založené na principu hraní v roli. Toto hraní v roli rozděluje do několika rovin. Do roviny simulace, kde dotyčný vystupuje ve hře za sebe, ovšem v jiné, fiktivní situaci. Dále do roviny alterace, kde hráč ve fiktivní situaci bere na sebe roli jiného člověka (já hraji něco/někoho jiného), poté do roviny charakterizace, ve které se snaží o hlubší charakteristiku postav, a jako poslední uvádí rovinu autentických sociálních rolí v rámci dramatu, díky nimž se žák učí přijímat role jak v rámci dramatu, tak i mimo ni, např. v rodině, ve třídě, atd. Pro potřeby této práce jsem si jako hlavní dělení metod dramatické výchovy vybrala členění podle Kristy Bláhové 16, jelikož se tato práce z praktického hlediska zabývá dramatickou výchovou na 1. stupni základní školy. Jak už jsem zmínila v předchozí kapitole, za hlavní metodu považuje improvizaci. Tu dále dělí do dvou skupin. Jako první zmiňuje improvizace bez dramatického děje, kde probíhá pouze uvolnění, fyzické i psychické. Tato improvizace se dále dělí na dvě podskupiny a to na improvizace bez kontaktu, při kterých hraje každý sám pro sebe, podle své představy, umožňují zbavení trémy. Druhá z podskupiny, je improvizace s kontaktem, zde hráči vzájemně spolupracují, při tom využívají simulaci nebo vstup do role. Druhou skupinou improvizací je improvizace s dramatickým dějem, při které je dána určitá situace s konfliktem, nutí poté hráče hledat její příčiny a řešit je. 16 BLÁHOVÁ, K. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha: IPOS, s

18 Jak už bylo řečeno v předchozí kapitole, za jednu z nejobsáhlejších a nejzásadnějších publikací u nás, zabývající se tímto členěním, lze považovat Metody a techniky dramatické výchovy od Josefa Valenty. Podstatné jsou pro něj metody založené na principu hraní rolí, bez kterých by se dramatická výchova neobešla. Do této základní skupiny řadí metody úplné hry, metody pantomimicko-pohybové a verbálně zvukové. Dále k metodám základním uvádí metody, které jsou doplňkové neboli komplementární. Patří sem metody graficko-písemné a materiálově-věcné. Níže uvádím jejich podrobné členění: A. Základní metoda prvního řádu I. Metoda (ú)plné hry Tento typ je založený na modelování situací s využitím všech aktivit pohybu, řeči, psaní, práci s předmětem. B. Základní metody druhého řádu II. Metody pantomimicko-pohybové Zde se projevujeme pouze prostřednictvím pohybu/nepohybu. Nepoužívá se řeč, komunikujeme pouze tělem gesty, mimikou. Touto metodou se splňují cíle v oblasti vnímání, koordinace, kultivace aj. III. Metody verbálně-zvukové Metody verbálně-zvukové představují hlavní typy komunikace. Akcentují řeč. Z 32 metod uvádím např. alej, brainstorming, dabing, dialogické monology, diskuse, dotazování a odpovídání, hádka, konverzace, porada, rozhovor. Záměrem této metody je ovšem naplnění cílů spojených s řečí technikou řeči, výrazem řeči, ale také nasloucháním, soustředěném naslouchání a analýzou celkového verbálního a nonverbálního projevu. C. Metody doplňující a podporující metody základní IV. Metody graficko-písemné Jedinec se vyjadřuje pomocí psaného, kresleného, malovaného, rýsovaného apod. artefaktu. Cílem je obecné získání dovednosti, její rozvoj, rozvoj představivosti a fantazie, ale také naučení se čtení obsahu předkládaného díla (nejen literárního), 12

19 např. dokument, mapu, leták, které navíc s využitím materiálních doplňků (maska, světlo ) dokreslí danou hru. V. Metody materiálově-věcné Základem je práce a poznávání s jakoukoliv hmotou. Spolu s metodami graficko-písemnými patří do skupiny tzv. doplňkové metody, které výše uvedené metody podporují. Shrnutí Jak vidíme, každý z odborníků v oboru dramatické výchovy třídí její metody jinak. Každý z nich si jako hlavní vytyčuje odlišnou metodu. Ale ať už jde o improvizaci, hru v roli či různé hry a cvičení, všechny tyto metody neodmyslitelně k dramatické výchově patří a tvoří základy tohoto oboru Dramatická výchova v RVP ZV Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Dramatická výchova je v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV 17 ) zařazena jako doplňující vzdělávací obor, přičemž doplňující vzdělávací obory nejsou povinnou součástí základního vzdělávání, jeho vzdělávací obsah pouze doplňují a rozšiřují. Společně s dramatickou výchovou do této skupiny doplňujících oborů řadíme Filmovou výchovu, Audiovizuální výchovu a Pohybově-taneční výchovu. Základní vzdělávání na 1. stupni ZŠ usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svojí činností a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební 17 VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. Praha

20 aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů. V tomto dokumentu jsou definovány očekávané výstupy pro 1. i 2. obdobítedy to, co by se měl žák během svého vzdělávání na 1. stupni ZŠ naučit. Stejně tak v RVP ZV 18 najdeme i obsah učiva dramatické výchovy: V 1. období, tj ročník, žák zvládá práci s hlasem, správně artikuluje, což předznamenává správné držení těla. Svým hlasem a pohybem také dokáže vyjadřovat své emoce a orientovat se i v pocitech druhých a posléze s nimi na společné téma spolupracovat. Dále se učí přijímat pravidla hry, vstupovat do jednoduchých rolí a přirozeně v nich působit. Posléze se učí s dopomocí učitele reflektovat svou práci a práci druhých. V 2. období, tj ročník, již žák plně pracuje s nastavenými pravidly a jejich variacemi. V herních situacích již zcela přirozeně vstupuje do role a jedná v ní. Samostatně reflektuje svůj dramatický zážitek a na základě vlastní zkušenosti dokáže rozlišit základní divadelní druhy. Shrnutí Jak jsme mohli zjistit z RVP, je v současné době dramatická výchova vedena pouze jako doplňující předmět, čímž se budeme v praktické části zabývat, jelikož dramatická výchova na ZŠ Hroznová v Brně není vedena ani jako doplňující předmět, ale pouze v rámci jiného předmětu. 18 VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. Praha

21 2. Projektová výuka Laicky by se dalo říci, že je projektová výuka propojení školní výuky se skutečným životem. A právě k tomuto cíli by měla současná výuka ve škole směřovat. V dnešní době, kdy jsou žáci přetěžováni velkým množstvím poznatků a znalostí, je nutné uplatňovat své vědomosti a dovednosti ve výuce, tak v životě. Navíc je potřebné, aby se žáci učili sociálním dovednostem, spolupráci, schopnosti empatie. I k tomuto cíli směřuje projektová výuka, neboť žáci řeší daný problém společně, je uplatňována skupinová výuka včetně rolí ve skupině. Přesněji to definuje Jana Kratochvílova: Projektové vyučování se snaží o hlubší motivaci výuky, o těsné sepětí teorie s praxí a o to, aby škola byla místem, kde by dítě skutečně žilo. 19 Tím, že mají žáci řešit nějaký problém, jsou aktivněji zapojeni do vyučovacího procesu. Obecně platí, že poznatky, které získají vlastním objevováním a zkušeností si déle pamatují než ty, které jsou jim podány v hotové písemné podobě. Maňák a Švec ve své publikaci o projektové výuce píší: Projektová výuka částečně navazuje na metodu řešení problémů, jde však v ní o problémové úlohy komplexnější, o výukové záměry a plány, které mají vždy také širší praktický dosah Projektová metoda V knize Marie Pavlovské se dočteme o vymezení pojmu projektová metoda: Projektová metoda předkládá žákům učební formu ve formě úkolu-projektu s cílem něco poznat, odhalit, prozkoumat, vykonat, zhotovit, opravit. Žáci si promyslí a stanoví pracovní plán, rozdělí si dílčí úkoly, zjišťují, opatřují, obstarávají, zařizujízaujati řešením úkolu. Tak se učí plánovat, řídit, spojit, pracovat, vzájemně se doplňovat, výkony hodnotit, nést odpovědnost za věci veřejné. 21 Projektovou metodu se snaží ve svém Pedagogickém slovníku definovat také Jan Průcha: Projektová metoda je vyučovací metoda, v níž jsou žáci vedeni k 19 KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: MU, s MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, s PAVLOVSKÁ, M., Cesta současné školy ke škole tvořivé. Brno: MSD, s