Dramatická výchova na Základní škole Hroznová. v Brně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dramatická výchova na Základní škole Hroznová. v Brně"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a Výchova Dramatická výchova Dramatická výchova na Základní škole Hroznová v Brně Bakalářská práce Autor práce: Kristina Haitlová Vedoucí práce: Mgr. Veronika Rodriguezová, Ph.D. Oponent práce: Mgr. Simona Hlínová Brno 2012

2 Bibliografický záznam HAITLOVÁ, Kristina. Dramatická výchova na Základní škole Hroznová v Brně : Drama education at elementary school Hroznová in Brno. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér Divadlo a Výchova, s.[*] Vedoucí diplomové práce Mgr. Veronika Rodriguezová, Ph. D. Anotace Bakalářská práce Dramatická výchova na Základní škole Hroznová v Brně, pojednává o historii, postupném vývoji a současné podobě dramatické výchovy na Základní škole Hroznová v Brně. Teoretická část se zabývá vymezením oboru dramatická výchova, jejím obecným pojetím, cíly, metodami a pozicí v Rámcově vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Následující kapitola o projektové výuce a jejich metodách představuje jednu z možných metod práce v dramatické výchově. Další kapitola je věnovaná dramatické výchově v ŠVP ZŠ Hroznová v Brně. Podstatnou kapitolou je koncepce praxe studentů z Ateliéru Divadlo a Výchova a jako stěžejní kapitola je uvedena Historie dramatické výchova na ZŠ Hroznová. Výzkumná část je zaměřena na historii a současnou podobu dramatické výchovy na ZŠ Hroznová v Brně. Annotation The bachelor s thesis Drama education at elementary school Hroznová in Brno, discusses the history, the development and current form of drama in education at elementary school Hroznová in Brno. The theoretical part deals with the definition of the field drama in education, its objectives, methods and its position in the educational framework. The following chapter deals with project education and methods, which presents possible method of work in drama education. Next chapter describes drama education in elementary school Hroznová. An important chapter is the concept of practice for students of the Studio Theatre and Education s students and the fundamental charter introduces the history of drama in education at the elementary school Hroznová in Brno. Research is focused on the history and current form to drama in education at the elementary school Hroznová in Brno

3 Klíčová slova Dramatická výchova Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Projektová výuka Historie dramatické výchovy Keywords Drama in Education Framework for Elementary Education Project teaching History of Drama in Education

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jsem uvedené informační zdroje. V Brně dne Kristina Haitlová

5 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Veronice Rodriguezové, Ph. D. za odborné vedení a cenné rady a připomínky, kterými přispěla ke zdárnému dokončení mé bakalářské práce.

6 Obsah ÚVOD..1 I. TEORETICKÁ ČÁST Dramatická výchova Terminologické vymezení pojmu dramatická výchova Cíle dramatické výchovy Metody dramatické výchovy Metoda obecně Třídění metod v dramatické výchově Dramatická výchova v RVP ZV Projektová výuka Projektová metoda Dramatická výchova v ŠVP ZŠ Hroznová v Brně Koncepce praktické přípravy studentů v ADaV JAMU v Brně Koncepce předmětu Soustavná Praxe na 1. stupni ZŠ Koncepce předmětu Tvorba a realizace dílny, projektu Historie dramatické výchovy na ZŠ Hroznová v Brně ZŠ Hroznová ve spolupráci s Drama Centre v Redbridge ZŠ Hroznová ve spolupráci se Střediskem volného času v Brně ZŠ Hroznová a spolupráce s Ateliérem Divadlo a výchova 25 II. PRAKTICKÁ ČÁST Historie a současná podoba dramatické výchovy na ZŠ Hroznová v Brně Výzkumný problém, cíl výzkumu a výzkumná otázka Metoda sběru dat a volba výzkumného vzorku Sběr a analýza dat Interpretace dat Závěry výzkumu..33 ZÁVĚR.34 RESUMÉ..35 SUMMARY..36 POUŽITÁ LITERATURA 37

7 Úvod Ve své práci se zabývám dramatickou výchovou na Základní škole Hroznová v Brně. Na této škole má dramatická výchova již dlouholetou tradici. Jako jedna z prvních se zapojila do šíření tohoto oboru v Brně a posléze začala poskytovat útočiště studentům Ateliéru dramatické výchovy (dnes Ateliér Divadlo a Výchova) na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v rámci jejich studia (dále jen ADaV DIFA JAMU). Tato spolupráce trvá nepřetržitě již skoro dvacet let. Během těchto let se pozice dramatické výchovy v Rámcově vzdělávacím programu (dále jen RVP) radikálně proměňovala. Na začátku 90. Let se zdálo možné, že by se tento obor mohl prosadit jako samostatný vyučovací předmět na základních školách. Posléze se dostávala do útlumu a v současné době je v RVP veden pouze jako doplňující předmět, společně s filmovou, audiovizuální a tanečně pohybovou výchovou. Tento obor by však na základních školách určitě měl zaujímat své jasné a pevné místo. Její obsah i cíle v mé práci o tom budou vypovídat. Učitelům, zvláště na prvním stupni ZŠ, dramatická výchova nabízí nové a kreativní postupy práce s dětmi formou divadelních metod. Podrobněji se tímto zabývám v teoretické části. Nejprve bude vyjasněno, co to dramatická výchova je, jaké má cíle, metody a zvláště pak její pozice v současném RVP. Stěžejním tématem teoretické části je poté historie dramatické výchovy na Základní škole Hroznová v Brně. Do této historie se řadí spolupráce s Redbridge Drama Centre, se Střediskem volného času v Lužánkách a posléze s nově založeným Ateliérem dramatické výchovy na DIFA JAMU. Studenti z této fakulty na ZŠ Hroznová docházejí v rámci své praxe. Pro žáky připravují výukové celky, probíhající dvě vyučovací hodiny v týdnu a projekt, vztahující se k aktuálně probíranému učivu v osnovách jednotlivých tříd. Čas vymezený na tyto programy je hrazen z časové dotace jiných předmětů, z čehož vyplývá, že ZŠ Hroznová neřadí dramatickou výchovy mezi své povinné předměty, ale využívá je spíše jako prostředek pro zpestření výuky. To je v současné době pro dramatickou výchovu velmi aktuální téma, vzhledem k tomu, že se právě nyní snaží formovat svou pozici v RVP. 1

8 Aby bylo možné historie a současnou podobu dramatické výchovy na ZŠ Hroznová zmapovat co nejhlouběji, oslovila jsem osoby, které se této spolupráce přímo účastnily a stále účastní. Ze zjištěných informací vzešlo několik společných témat. Pohled na význam a podobu této spolupráce se může v některých otázkách rozcházet, což může být nejvíce patrné v jednotlivých rozhovorech. 2

9 I. TEORETICKÁ ČÁST 1. Dramatická výchova V této úvodní kapitole se budeme zabývat obecným vymezením pojmu dramatická výchova. Zvláště pak jejími cíli, metodami a pozicí v Rámcově vzdělávacím programu pro základní vzdělávání Terminologické vymezení pojmu dramatická výchova Dříve, než se tedy začneme konkrétně zabývat dramatickou výchovou na Základní škole Hroznová, měli bychom si objasnit samotný pojem dramatická výchova a její historii. Je odvozen od anglického sousloví drama in education, v USA též creative drama. U nás se od 90. let 20. století objevují synonyma těchto slov, a to termíny tvořivá dramatika, výchovná dramatika nebo jen dramatika, dále školní drama, či divadlo ve výchově. Avšak dramatická výchova se u nás začala šířit již mnohem dříve. V 60. letech se začala objevovat, ale pouze jako mimoškolní zájmová činnost v LDO (literárně-dramatických oborech) a na LŠU (lidových školách umění). Až roce 1990 došlo k postupnému zavádění tohoto předmětu na jednotlivých fakultách. Nejdříve a v největším rozsahu na Ostravské univerzitě. V tomto období byl zpracován dokument o dramatické výchově Schola ludus a 9. února 1990 ustanoveno Sdružení pro tvořivou dramatiku. V říjnu téhož roku zahájil studium tohoto oboru na DAMU v Praze první ročník distančního magisterského studia výchovné dramatiky. V roce 1992 se otevřelo denní studium dramatické výchovy na Divadelní fakultě brněnské JAMU a v roce 1994 bylo otevřeno denní studium i na pražské DAMU. Mezi prvními promovanými magistry tvořivé dramatiky v roce 1994 byli z pražské katedry Milada Mašatová, Eva Polzerová a Miroslav Slavík. První doktorská disertační práce pochází z roku 1997, autorkou je Dana Svozilová z brněnské JAMU. 1 1 MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS, s

10 Nyní se pokusíme pojem dramatická výchova charakterizovat. Zjednodušeně můžeme říct, že dramatická výchova vychází z přirozené dětské napodobivé hry, ve které se žáci stávají někým jiným. S dramatickou výchovou se můžeme setkat již v mateřské škole, dále jako vyučovací předmět na základních školách, dále v literárně-dramatickém oboru základních uměleckých škol, či v jiných zájmových kroužcích. V současné době dramatická výchova neexistuje jako samostatný předmět na základních školách, ale pouze jako předmět LDO, který učí řešit dramatické situace, vyžaduje aktivitu žáků během celého procesu, rozvíjí u nich komunikaci a spolupráci. Závisí tedy na přímém prožitku a vlastní zkušenosti, jejichž důsledek by měl být trvalý. Dále je to výchovná disciplína, která využívá principů a postupů divadla a dramatu (fikce, hra v roli, aj.) Každý z odborníků se na pojetí tohoto oboru dívá jinak. Jako prvního uvádím Josefa Valentu, který vysoce sofistikovaně popisuje dramatickou výchovu a tak představuje pomyslný odborný vrchol oboru (respektive divadelní výchovu) jako [ ] systém řízeného, aktivního uměleckého, sociálního a antropologického učení dětí či dospělých založený na využití základních principů a postupů dramatu a divadla, se zřetelem na jedné straně ke kreativně-uměleckým (divadelním a dramatickým) a k pedagogickým (výchovným či formativním) požadavkům a na druhé straně: k bio-psycho-sociálním podmínkám (individuálním i společným možnostem dalšího rozvoje zúčastněných osobností). 2 Mnohem obecněji a s ohledem na zkušenost pojmenovává dramatickou výchovu Eva Machková. O dramatické výchově tvrdí, že [ ] je učení zkušeností, tj. jednáním, osobním, nezprostředkovaným poznáváním sociálních vztahů a dějů, přesahujících aktuální reálnou praxi zúčastněného jedince. Je založena na prozkoumávání, poznávání a chápání mezilidských vztahů, situací a vnitřního života lidí současnosti i minulosti, reálných i fantazií vytvořených. Toto prozkoumávání a poznávání se děje ve fiktivní situaci prostřednictvím hry v roli, dramatického 2 VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, 2008, s

11 jednání v situaci. Je to proces, který může, ale nemusí vyústit v produkt (představení). Cíle dramatické výchovy jsou pedagogické, prostředky dramatické. 3 V tomto oboru samozřejmě dochází i k odlišným postojům k definování samotného pojmenování. Silva Macková se obává ztotožnění dramatické výchovy s výchovou osobnostně-sociální. Vymezuje proto koncepci tohoto předmětu jako [ ] učení se dramatickému umění (tedy především dovednostem souvisejícím s inscenační tvorbou), o dramatickém umění (tedy vědomostem z historie a teorie dramatického umění) a dramatickým uměním. 4 Dramatická výchova se liší od osobnostně-sociální výchovy hledáním cesty k výrazu a zkoumáním jeho estetických hodnot. Ozvláštnění v různých rovinách vede k jinému než pouze racionálnímu a racionalizovanému poznání, posouvá rovinu sdělení a sdílení do oblastí estetizovaných. 5 Je to také jeden z pěti oborů estetické výchovy, do které patří také literární výchova, výtvarná výchova, hudební výchova a výchova pohybově-taneční. Shrnutí Dozvěděli jsme se, že každý z odborníků v tomto oboru pojímá dramatickou výchovu jinak. Josef Valenta dramatickou výchovu pojímá jako směr využívající principy umění a postupů divadla. Naproti tomu Eva Machková v dramatické výchově vychází z bezprostředních zkušeností účastníků ve fiktivně navozených dramatických jednáních. Silva Macková konkrétně vystihuje, že dramatická výchova vychází hlavně z inscenační tvorby a teoretických základů o divadelním umění. Pro naše potřeby v kontextu této práce je z definic nejdůležitější vymezení dramatické výchovy jako vyučovacího předmětu na základních školách. Proto je podstatné vymezit jej od osobností výchovy a jasné vymezit její hranice. 3 MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS, s MACKOVÁ, S. Dramatická výchova. Brno : JAMU, 2004, s MARUŠÁK R.,KRÁLOVÁ O., RODRIGUEZOVÁ V. Dramatická výchova v kurikulu současné školy, využití metod a technik. Praha: Portál, 2008, s

12 1.2. Cíle dramatické výchovy Cíle dramatické výchovy si stanovují rozvíjet osobnost každého jedince, a to jak v osobnostní a sociální rovině, tak i v rovině dramatické. Jednotlivé cíle musí být směřovány konkrétně na potřeby každého jedince, aby odpovídaly jeho osobnosti, jeho potřebám, jeho cítění a myšlení. Podle Evy Machkové 6 můžeme formulovat cíle dramatické výchovy do tří skupin: V rovině dramatické: a) dovednosti v dramatické oblasti (hra v roli, výstavba celku, výrazové prostředky), b) vědomosti o dramatických aktivitách a divadle (dramaturgie, historie, teorie). V rovině sociální: a) struktura skupiny, její dynamika, vztahy ve skupině, kooperace, b) poznávání života, světa, lidí. V rovině osobnostní: a) psychické funkce (pozornost, vnímání, obrazotvornost, myšlení, komunikace, emoce, vůle), b) schopnosti (inteligence, tvořivost, speciální schopnosti) a příslušné dovednosti, c) motivace, zájmy, d) hodnotový žebříček, postoje. Také Krista Bláhová 7 vychází z pedagogického potenciálu dramatické výchovy. Ze svých žáků chce vytvořit lidi vnímající skutečnost kolem sebe a orientující jak v ní, tak v sobě samotných, jasně a zřetelně formulovat své myšlenky a prezentovat je. Jedním z dalších důležitých cílů vytyčuje respekt k druhým lidem, k 6 MACHKOVÁ. E. Jak se učí dramatická výchova. Praha: AMU, s BLÁHOVÁ, Krista. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha: IPOS, 1996., s

13 jejich názorům, schopnost jim naslouchat, spolupracovat na společném díle a pomoci jim. Hlavní cíl vidí v tom, aby ze svých žáků vytvořila citlivé a vnímavé lidi, kteří umí být také citlivými a vnímavými diváky a čtenáři. Určitě také napomáhá k odhalení a rozvoji vlastního uměleckého talentu. Všechny cíle dramatické výchovy mají být směřovány na určitý subjekt, na který mají působit. Základem je navozená fiktivní dramatická situace založená na mezilidských vztazích, jež využívají metody, tzv. hry v roli, což vede k aktivitě všech zúčastněných. Shrnutí Pokud bychom chtěli vystihnout jeden z nejdůležitějších cílů dramatické výchovy podle předchozích tvrzení, mohli bychom vyzdvihnout sociální rozvoj. To znamená, jak jedinec vnímá sám sebe a druhé a to díky fiktivně navozeným dramatickým situacím. Pokud se mají cíle dramatické výchovy naplnit, musí se promítnout do postojů žáka, jeho hodnotových žebříčků, vědomostí, myšlení, dovedností a schopností Metody dramatické výchovy Než se začneme zaobírat jednotlivým dělením či členěním metod dramatické výchovy, musíme si vysvětlit, co pojem metoda vůbec znamená, a to jak z hlediska pedagogického, tak v rámci dramatické výchovy. Zmíníme se o základních metodách dramatické výchovy a nakonec o tom, jak se jednotlivé metody třídí. 7

14 Metoda obecně Z hlediska pedagogického uvádím pojetí metoda výchovy od Jiřího Mareše. Metody výchovy jsou podle něj: záměrné a systematické způsoby, postupy a prostředky, které směřují k výchovnému cíli. Vedle samostatné skupiny vyučovacích metod mezi ně počítáme působení příkladem, odměny, tresty, příkazy, diskuze, aj. 8 V dramatické výchově se uchopením tohoto pojmu zabývá několik autorů. Velmi stručně a výstižně definuje pojem metoda Silva Macková. Popisuje, že: Metoda obecně označuje cestu vedoucí k cíli. 9 Dále ji pak rozděluje na metodu vyučovací (postup, cesta, způsob vyučování) a didaktickou metodu (soubor metod, technik, pomůcek, zaměřený k osvojování požadovaných vědomostí, dovedností a postojů) 10. Eva Machková definuje metodu jako: cestu k cíli, která rozhoduje o jeho dosažení. V pedagogice je vykládána jako záměrné uspořádání činností učitele a žáků, směřující k naplnění cílů pedagogických. 11 Josef Valenta věnuje metodám a technikám celou svou knihu. Je to jedna z nejzásadnějších prací na toto téma u nás. Popisuje, že metoda výchovy a vyučování je: [ ] určitý způsob činnosti, kterým se žáci zmocňují v průběhu edukační akce určitého učiva tak, že u nich (ideálně) nastává učení a z něj vyplývající osvojení učiva; spojitě s tím tvoří jev zvaný metoda též činnost učitele, kterým je žákova činnost, respektive žákovo učení navozováno a řízeno; tato činnost žáka i učitele tvoří (ideálně) společný celek, jímž je naplňován výchovný a vzdělávací cíl. 12 Metoda je tudíž prostředkem k vyučování. Dále se budeme zabývat základními metodami dramatické výchovy. Nejdůležitější bude porovnání jednotlivých názorů, na třídění těchto metod. 8 MAREŠ, J., PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E. Pedagogický slovník. Praha: Portál, s MACKOVÁ, S. Dramatická výchova. Brno: JAMU, s MACKOVÁ, S. Dramatická výchova. Brno: JAMU, s MACHKOVÁ. E. Jak se učí dramatická výchova. Praha: AMU, s VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, s. 47 8

15 Třídění metod v dramatické výchově Jako první bych v tomto ohledu zmínila Kristu Bláhovou. Ve své publikaci uvádí, že mezi základní metody dramatické výchovy patří improvizace a interpretace. Improvizace podle ní je: [ ] cíleně navozená fiktivní situace, kterou její účastníci řeší spontánně, svobodně a podle svých představ, bez obav z možného důsledku nebo postihů za toto jednání, v rovině jako, a ne doopravdy. 13 Dále zmiňuje také pojem interpretace. Ta podle ní je [ ] druhá základní metoda dramatické výchovy. V obecném významu jde o výklad nebo předvedení určitého díla (nebo jeho části), které se interpret snaží tvůrčím způsobem předat divákovi či posluchači. 14 Eva Machková 15 v dramatické výchově nepoužívá pojem metoda, ale pojem hry a cvičení. Ty považuje za souhrn různých pracovních postupů, které mohou být průpravou k divadelní práci. Rozdělila hry a cvičení dle rozvíjení dovedností, což je důležitou součástí praktické části této bakalářské práce. Mezi hry a cvičení rozvíjející dovednosti, které děti potřebují při dramatických aktivitách, patří v první řadě hry na zvládnutí prostoru, které jsou založené na pozici hráčů v prostoru a na pohybu v něm. Další skupinou her a cvičení jsou hry na vytvoření tvorů nebo předmětů z lidských těl neboli hry na sochy, ve kterých žáci zobrazují jinou osobu, zvíře nebo věc. Tyto hry a cvičení posilují koordinaci, žáci si uvědomují svoje tělo v prostoru vůči jiným osobám. Mezi velmi podstatné skupiny her a cvičení se řadí práce s imaginární rekvizitou a prostorem. Děti mohou nejdříve zkoušet tyto hry s reálným předmětem, poté již manipulují s imaginárním předmětem. Dialogy a komunikace umělou řečí je další soubor her a cvičení, kde děti mluví umělou řečí, např. dětštinou, mumbo jumbo řečí, kterou si nejdřív samy vymyslí. Je zadána pouze první a poslední věta. Další ze skupin her a cvičení jsou charakterizační hry a cvičení, do nichž patří hry typu, Co by to bylo, kdyby to bylo, Ve smyslu slova, atd. Jako poslední se do této skupiny her a cvičení řadí tempo rytmická cvičení, do kterých patří zvukové hry s vyťukáváním, vyklepáváním, vytleskáváním, ozvučená pantomima a jiné. 13 BLÁHOVÁ, K. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha: IPOS, s BLÁHOVÁ, K. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha: IPOS, s MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS, s

16 Do další skupiny her a cvičení, patří hry a cvičení na rozvíjení psychických funkcí jedince. V této kategorii her se u žáků rozvíjí psychická vybavenost, tedy funkce a schopnosti, které potřebuje každý jedinec po celý svůj život (pozornost, vnímání, soustředění, představivost a fantazie). Zde mezi hlavní skupiny her a cvičení řadíme ty, které cvičí pozornost a soustředění. Jde převážně o cvičení klidová, která se provádí vleže a se zavřenýma očima. Dalším typem je hra s pravidly, která vyžaduje koordinaci, rychlou a přesnou reakci žáků (házení a chytání míčků, rytmické hry) a v neposlední řadě hry na soustředění v obtížných podmínkách. Hry a cvičení na smyslové vnímání se také řadí do této skupiny a soustřeďují se většinou na jeden ze smyslů člověka, zbylé smysly jsou potlačené (hry na hmat, chuť, čich, sluch, zrak), např. žáci se zavázanýma očima. Jako poslední do této skupiny patří hry na obrazotvornost a tvořivost. Některé z těchto her mají blízko k pantomimám a hrám s imaginárním předmětem. Další hry se podobají hře v roli (žáci se stávají ledem, který taje nebo semínkem, které roste v rostlinu). Následující skupinou jsou hry na rozvíjení dovedností a vztahů. Tato skupina her a cvičení je podobná metodám sociálního výcviku. Používají se v situacích, kdy se určitá skupina lidí nezná, potřebují se seznámit k další spolupráci a tato cvičení jim pomohou zbavit se ostychu a uvolnit se. Jako první se do této skupiny řadí elementární cvičení kontaktu a komunikace. Jde o dovednost navazování kontaktu jiným způsobem než je obvyklé, tj. neverbálně (ťukáním, klepáním, očima, hmatem, dotykem zad, ). Cvičení důvěry, tzn. nechat sebou vzájemně manipulovat, poddat se manipulaci. Následující typem skupin jsou Náročnější cvičení mimoslovního kontaktu a komunikace, do které se řadí hry zrcadla (jeden žák vede, druhý opakuje pohyby zrcadlí ), slepec (jeden žák se stává slepcem, zaváže si oči, druhý ho vede bez komunikace, může mu pomoci zvuku či dotykem), stroje (souhra pohybu ve fiktivním a většinou fantastickém velkém stroji). Jako poslední skupinu Eva Machková uvádí hry a cvičení na skupinovou citlivost, které jsou velmi náročné na sžití hráčů. Celá skupina dělá stejný pohyb, zastaví se, aniž by se domlouvali. Další hry a cvičení patří do skupiny pohyb a řeč. Skrze pohyb se dramatická akce uskutečňuje, proto je tato složka her velmi důležitá. Cvičení jsou založena na motivaci, na představě, hravosti, tvořivosti. K pohybovým cvičením a hrám můžeme 10

17 zařadit správné držení těla, chůzi, prostorovou orientaci, rytmus, pohyb v prostoru, pohybové činnosti s předměty (míče, židle). Do této skupiny patří také řečové hry a cvičení dechová, hlasová a artikulační cvičení, ortoepická (správná výslovnost), intonace, výraz, rytmus a dynamika řeči, slovní hry, speciální cvičení (logopedie). Úplně poslední skupinou patřící do her a cvičení řazených podle Evy Machkové jsou cvičení rozehřívací a pomocná. Pro dramatickou výchovu nemají až tak velký význam a je jim vyhrazena jen doba, která je pro ně nezbytně nutná. Zařazují se na začátek nebo konec lekce (různé typy honiček, které naladí žáky na práci ve skupině, zbaví je ostychu a uvolní). Pro Josefa Valentu jsou nejdůležitější metody založené na principu hraní v roli. Toto hraní v roli rozděluje do několika rovin. Do roviny simulace, kde dotyčný vystupuje ve hře za sebe, ovšem v jiné, fiktivní situaci. Dále do roviny alterace, kde hráč ve fiktivní situaci bere na sebe roli jiného člověka (já hraji něco/někoho jiného), poté do roviny charakterizace, ve které se snaží o hlubší charakteristiku postav, a jako poslední uvádí rovinu autentických sociálních rolí v rámci dramatu, díky nimž se žák učí přijímat role jak v rámci dramatu, tak i mimo ni, např. v rodině, ve třídě, atd. Pro potřeby této práce jsem si jako hlavní dělení metod dramatické výchovy vybrala členění podle Kristy Bláhové 16, jelikož se tato práce z praktického hlediska zabývá dramatickou výchovou na 1. stupni základní školy. Jak už jsem zmínila v předchozí kapitole, za hlavní metodu považuje improvizaci. Tu dále dělí do dvou skupin. Jako první zmiňuje improvizace bez dramatického děje, kde probíhá pouze uvolnění, fyzické i psychické. Tato improvizace se dále dělí na dvě podskupiny a to na improvizace bez kontaktu, při kterých hraje každý sám pro sebe, podle své představy, umožňují zbavení trémy. Druhá z podskupiny, je improvizace s kontaktem, zde hráči vzájemně spolupracují, při tom využívají simulaci nebo vstup do role. Druhou skupinou improvizací je improvizace s dramatickým dějem, při které je dána určitá situace s konfliktem, nutí poté hráče hledat její příčiny a řešit je. 16 BLÁHOVÁ, K. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha: IPOS, s

18 Jak už bylo řečeno v předchozí kapitole, za jednu z nejobsáhlejších a nejzásadnějších publikací u nás, zabývající se tímto členěním, lze považovat Metody a techniky dramatické výchovy od Josefa Valenty. Podstatné jsou pro něj metody založené na principu hraní rolí, bez kterých by se dramatická výchova neobešla. Do této základní skupiny řadí metody úplné hry, metody pantomimicko-pohybové a verbálně zvukové. Dále k metodám základním uvádí metody, které jsou doplňkové neboli komplementární. Patří sem metody graficko-písemné a materiálově-věcné. Níže uvádím jejich podrobné členění: A. Základní metoda prvního řádu I. Metoda (ú)plné hry Tento typ je založený na modelování situací s využitím všech aktivit pohybu, řeči, psaní, práci s předmětem. B. Základní metody druhého řádu II. Metody pantomimicko-pohybové Zde se projevujeme pouze prostřednictvím pohybu/nepohybu. Nepoužívá se řeč, komunikujeme pouze tělem gesty, mimikou. Touto metodou se splňují cíle v oblasti vnímání, koordinace, kultivace aj. III. Metody verbálně-zvukové Metody verbálně-zvukové představují hlavní typy komunikace. Akcentují řeč. Z 32 metod uvádím např. alej, brainstorming, dabing, dialogické monology, diskuse, dotazování a odpovídání, hádka, konverzace, porada, rozhovor. Záměrem této metody je ovšem naplnění cílů spojených s řečí technikou řeči, výrazem řeči, ale také nasloucháním, soustředěném naslouchání a analýzou celkového verbálního a nonverbálního projevu. C. Metody doplňující a podporující metody základní IV. Metody graficko-písemné Jedinec se vyjadřuje pomocí psaného, kresleného, malovaného, rýsovaného apod. artefaktu. Cílem je obecné získání dovednosti, její rozvoj, rozvoj představivosti a fantazie, ale také naučení se čtení obsahu předkládaného díla (nejen literárního), 12

19 např. dokument, mapu, leták, které navíc s využitím materiálních doplňků (maska, světlo ) dokreslí danou hru. V. Metody materiálově-věcné Základem je práce a poznávání s jakoukoliv hmotou. Spolu s metodami graficko-písemnými patří do skupiny tzv. doplňkové metody, které výše uvedené metody podporují. Shrnutí Jak vidíme, každý z odborníků v oboru dramatické výchovy třídí její metody jinak. Každý z nich si jako hlavní vytyčuje odlišnou metodu. Ale ať už jde o improvizaci, hru v roli či různé hry a cvičení, všechny tyto metody neodmyslitelně k dramatické výchově patří a tvoří základy tohoto oboru Dramatická výchova v RVP ZV Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Dramatická výchova je v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV 17 ) zařazena jako doplňující vzdělávací obor, přičemž doplňující vzdělávací obory nejsou povinnou součástí základního vzdělávání, jeho vzdělávací obsah pouze doplňují a rozšiřují. Společně s dramatickou výchovou do této skupiny doplňujících oborů řadíme Filmovou výchovu, Audiovizuální výchovu a Pohybově-taneční výchovu. Základní vzdělávání na 1. stupni ZŠ usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svojí činností a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební 17 VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. Praha

20 aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů. V tomto dokumentu jsou definovány očekávané výstupy pro 1. i 2. obdobítedy to, co by se měl žák během svého vzdělávání na 1. stupni ZŠ naučit. Stejně tak v RVP ZV 18 najdeme i obsah učiva dramatické výchovy: V 1. období, tj ročník, žák zvládá práci s hlasem, správně artikuluje, což předznamenává správné držení těla. Svým hlasem a pohybem také dokáže vyjadřovat své emoce a orientovat se i v pocitech druhých a posléze s nimi na společné téma spolupracovat. Dále se učí přijímat pravidla hry, vstupovat do jednoduchých rolí a přirozeně v nich působit. Posléze se učí s dopomocí učitele reflektovat svou práci a práci druhých. V 2. období, tj ročník, již žák plně pracuje s nastavenými pravidly a jejich variacemi. V herních situacích již zcela přirozeně vstupuje do role a jedná v ní. Samostatně reflektuje svůj dramatický zážitek a na základě vlastní zkušenosti dokáže rozlišit základní divadelní druhy. Shrnutí Jak jsme mohli zjistit z RVP, je v současné době dramatická výchova vedena pouze jako doplňující předmět, čímž se budeme v praktické části zabývat, jelikož dramatická výchova na ZŠ Hroznová v Brně není vedena ani jako doplňující předmět, ale pouze v rámci jiného předmětu. 18 VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. Praha

21 2. Projektová výuka Laicky by se dalo říci, že je projektová výuka propojení školní výuky se skutečným životem. A právě k tomuto cíli by měla současná výuka ve škole směřovat. V dnešní době, kdy jsou žáci přetěžováni velkým množstvím poznatků a znalostí, je nutné uplatňovat své vědomosti a dovednosti ve výuce, tak v životě. Navíc je potřebné, aby se žáci učili sociálním dovednostem, spolupráci, schopnosti empatie. I k tomuto cíli směřuje projektová výuka, neboť žáci řeší daný problém společně, je uplatňována skupinová výuka včetně rolí ve skupině. Přesněji to definuje Jana Kratochvílova: Projektové vyučování se snaží o hlubší motivaci výuky, o těsné sepětí teorie s praxí a o to, aby škola byla místem, kde by dítě skutečně žilo. 19 Tím, že mají žáci řešit nějaký problém, jsou aktivněji zapojeni do vyučovacího procesu. Obecně platí, že poznatky, které získají vlastním objevováním a zkušeností si déle pamatují než ty, které jsou jim podány v hotové písemné podobě. Maňák a Švec ve své publikaci o projektové výuce píší: Projektová výuka částečně navazuje na metodu řešení problémů, jde však v ní o problémové úlohy komplexnější, o výukové záměry a plány, které mají vždy také širší praktický dosah Projektová metoda V knize Marie Pavlovské se dočteme o vymezení pojmu projektová metoda: Projektová metoda předkládá žákům učební formu ve formě úkolu-projektu s cílem něco poznat, odhalit, prozkoumat, vykonat, zhotovit, opravit. Žáci si promyslí a stanoví pracovní plán, rozdělí si dílčí úkoly, zjišťují, opatřují, obstarávají, zařizujízaujati řešením úkolu. Tak se učí plánovat, řídit, spojit, pracovat, vzájemně se doplňovat, výkony hodnotit, nést odpovědnost za věci veřejné. 21 Projektovou metodu se snaží ve svém Pedagogickém slovníku definovat také Jan Průcha: Projektová metoda je vyučovací metoda, v níž jsou žáci vedeni k 19 KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: MU, s MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, s PAVLOVSKÁ, M., Cesta současné školy ke škole tvořivé. Brno: MSD, s

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA SOUČASNÝ STAV

DRAMATICKÁ VÝCHOVA SOUČASNÝ STAV DRAMATICKÁ VÝCHOVA Historie vyučovacího předmětu dramatická výchova v České republice je poměrně krátká a ne příliš povzbudivá. Více než třicet let se o dramatické výchově hovoří jako o možném doplnění

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Časové vymezení předmětu: 1., 3.

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Dodatek pro školní rok 2013/2014 31.8.2013 VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY 5.10.1 LITERÁRNĚ - DRAMATICKÁ VÝCHOVA 5.10.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Literárně dramatická výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014 Herní způsob převyprávění historických příběhů v roli jako vhodná příležitost k započetí širší diskuse o významných osobnostech a událostech v dějinách Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více