Dramatická výchova na Základní škole Hroznová. v Brně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dramatická výchova na Základní škole Hroznová. v Brně"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a Výchova Dramatická výchova Dramatická výchova na Základní škole Hroznová v Brně Bakalářská práce Autor práce: Kristina Haitlová Vedoucí práce: Mgr. Veronika Rodriguezová, Ph.D. Oponent práce: Mgr. Simona Hlínová Brno 2012

2 Bibliografický záznam HAITLOVÁ, Kristina. Dramatická výchova na Základní škole Hroznová v Brně : Drama education at elementary school Hroznová in Brno. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér Divadlo a Výchova, s.[*] Vedoucí diplomové práce Mgr. Veronika Rodriguezová, Ph. D. Anotace Bakalářská práce Dramatická výchova na Základní škole Hroznová v Brně, pojednává o historii, postupném vývoji a současné podobě dramatické výchovy na Základní škole Hroznová v Brně. Teoretická část se zabývá vymezením oboru dramatická výchova, jejím obecným pojetím, cíly, metodami a pozicí v Rámcově vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Následující kapitola o projektové výuce a jejich metodách představuje jednu z možných metod práce v dramatické výchově. Další kapitola je věnovaná dramatické výchově v ŠVP ZŠ Hroznová v Brně. Podstatnou kapitolou je koncepce praxe studentů z Ateliéru Divadlo a Výchova a jako stěžejní kapitola je uvedena Historie dramatické výchova na ZŠ Hroznová. Výzkumná část je zaměřena na historii a současnou podobu dramatické výchovy na ZŠ Hroznová v Brně. Annotation The bachelor s thesis Drama education at elementary school Hroznová in Brno, discusses the history, the development and current form of drama in education at elementary school Hroznová in Brno. The theoretical part deals with the definition of the field drama in education, its objectives, methods and its position in the educational framework. The following chapter deals with project education and methods, which presents possible method of work in drama education. Next chapter describes drama education in elementary school Hroznová. An important chapter is the concept of practice for students of the Studio Theatre and Education s students and the fundamental charter introduces the history of drama in education at the elementary school Hroznová in Brno. Research is focused on the history and current form to drama in education at the elementary school Hroznová in Brno

3 Klíčová slova Dramatická výchova Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Projektová výuka Historie dramatické výchovy Keywords Drama in Education Framework for Elementary Education Project teaching History of Drama in Education

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jsem uvedené informační zdroje. V Brně dne Kristina Haitlová

5 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Veronice Rodriguezové, Ph. D. za odborné vedení a cenné rady a připomínky, kterými přispěla ke zdárnému dokončení mé bakalářské práce.

6 Obsah ÚVOD..1 I. TEORETICKÁ ČÁST Dramatická výchova Terminologické vymezení pojmu dramatická výchova Cíle dramatické výchovy Metody dramatické výchovy Metoda obecně Třídění metod v dramatické výchově Dramatická výchova v RVP ZV Projektová výuka Projektová metoda Dramatická výchova v ŠVP ZŠ Hroznová v Brně Koncepce praktické přípravy studentů v ADaV JAMU v Brně Koncepce předmětu Soustavná Praxe na 1. stupni ZŠ Koncepce předmětu Tvorba a realizace dílny, projektu Historie dramatické výchovy na ZŠ Hroznová v Brně ZŠ Hroznová ve spolupráci s Drama Centre v Redbridge ZŠ Hroznová ve spolupráci se Střediskem volného času v Brně ZŠ Hroznová a spolupráce s Ateliérem Divadlo a výchova 25 II. PRAKTICKÁ ČÁST Historie a současná podoba dramatické výchovy na ZŠ Hroznová v Brně Výzkumný problém, cíl výzkumu a výzkumná otázka Metoda sběru dat a volba výzkumného vzorku Sběr a analýza dat Interpretace dat Závěry výzkumu..33 ZÁVĚR.34 RESUMÉ..35 SUMMARY..36 POUŽITÁ LITERATURA 37

7 Úvod Ve své práci se zabývám dramatickou výchovou na Základní škole Hroznová v Brně. Na této škole má dramatická výchova již dlouholetou tradici. Jako jedna z prvních se zapojila do šíření tohoto oboru v Brně a posléze začala poskytovat útočiště studentům Ateliéru dramatické výchovy (dnes Ateliér Divadlo a Výchova) na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v rámci jejich studia (dále jen ADaV DIFA JAMU). Tato spolupráce trvá nepřetržitě již skoro dvacet let. Během těchto let se pozice dramatické výchovy v Rámcově vzdělávacím programu (dále jen RVP) radikálně proměňovala. Na začátku 90. Let se zdálo možné, že by se tento obor mohl prosadit jako samostatný vyučovací předmět na základních školách. Posléze se dostávala do útlumu a v současné době je v RVP veden pouze jako doplňující předmět, společně s filmovou, audiovizuální a tanečně pohybovou výchovou. Tento obor by však na základních školách určitě měl zaujímat své jasné a pevné místo. Její obsah i cíle v mé práci o tom budou vypovídat. Učitelům, zvláště na prvním stupni ZŠ, dramatická výchova nabízí nové a kreativní postupy práce s dětmi formou divadelních metod. Podrobněji se tímto zabývám v teoretické části. Nejprve bude vyjasněno, co to dramatická výchova je, jaké má cíle, metody a zvláště pak její pozice v současném RVP. Stěžejním tématem teoretické části je poté historie dramatické výchovy na Základní škole Hroznová v Brně. Do této historie se řadí spolupráce s Redbridge Drama Centre, se Střediskem volného času v Lužánkách a posléze s nově založeným Ateliérem dramatické výchovy na DIFA JAMU. Studenti z této fakulty na ZŠ Hroznová docházejí v rámci své praxe. Pro žáky připravují výukové celky, probíhající dvě vyučovací hodiny v týdnu a projekt, vztahující se k aktuálně probíranému učivu v osnovách jednotlivých tříd. Čas vymezený na tyto programy je hrazen z časové dotace jiných předmětů, z čehož vyplývá, že ZŠ Hroznová neřadí dramatickou výchovy mezi své povinné předměty, ale využívá je spíše jako prostředek pro zpestření výuky. To je v současné době pro dramatickou výchovu velmi aktuální téma, vzhledem k tomu, že se právě nyní snaží formovat svou pozici v RVP. 1

8 Aby bylo možné historie a současnou podobu dramatické výchovy na ZŠ Hroznová zmapovat co nejhlouběji, oslovila jsem osoby, které se této spolupráce přímo účastnily a stále účastní. Ze zjištěných informací vzešlo několik společných témat. Pohled na význam a podobu této spolupráce se může v některých otázkách rozcházet, což může být nejvíce patrné v jednotlivých rozhovorech. 2

9 I. TEORETICKÁ ČÁST 1. Dramatická výchova V této úvodní kapitole se budeme zabývat obecným vymezením pojmu dramatická výchova. Zvláště pak jejími cíli, metodami a pozicí v Rámcově vzdělávacím programu pro základní vzdělávání Terminologické vymezení pojmu dramatická výchova Dříve, než se tedy začneme konkrétně zabývat dramatickou výchovou na Základní škole Hroznová, měli bychom si objasnit samotný pojem dramatická výchova a její historii. Je odvozen od anglického sousloví drama in education, v USA též creative drama. U nás se od 90. let 20. století objevují synonyma těchto slov, a to termíny tvořivá dramatika, výchovná dramatika nebo jen dramatika, dále školní drama, či divadlo ve výchově. Avšak dramatická výchova se u nás začala šířit již mnohem dříve. V 60. letech se začala objevovat, ale pouze jako mimoškolní zájmová činnost v LDO (literárně-dramatických oborech) a na LŠU (lidových školách umění). Až roce 1990 došlo k postupnému zavádění tohoto předmětu na jednotlivých fakultách. Nejdříve a v největším rozsahu na Ostravské univerzitě. V tomto období byl zpracován dokument o dramatické výchově Schola ludus a 9. února 1990 ustanoveno Sdružení pro tvořivou dramatiku. V říjnu téhož roku zahájil studium tohoto oboru na DAMU v Praze první ročník distančního magisterského studia výchovné dramatiky. V roce 1992 se otevřelo denní studium dramatické výchovy na Divadelní fakultě brněnské JAMU a v roce 1994 bylo otevřeno denní studium i na pražské DAMU. Mezi prvními promovanými magistry tvořivé dramatiky v roce 1994 byli z pražské katedry Milada Mašatová, Eva Polzerová a Miroslav Slavík. První doktorská disertační práce pochází z roku 1997, autorkou je Dana Svozilová z brněnské JAMU. 1 1 MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS, s

10 Nyní se pokusíme pojem dramatická výchova charakterizovat. Zjednodušeně můžeme říct, že dramatická výchova vychází z přirozené dětské napodobivé hry, ve které se žáci stávají někým jiným. S dramatickou výchovou se můžeme setkat již v mateřské škole, dále jako vyučovací předmět na základních školách, dále v literárně-dramatickém oboru základních uměleckých škol, či v jiných zájmových kroužcích. V současné době dramatická výchova neexistuje jako samostatný předmět na základních školách, ale pouze jako předmět LDO, který učí řešit dramatické situace, vyžaduje aktivitu žáků během celého procesu, rozvíjí u nich komunikaci a spolupráci. Závisí tedy na přímém prožitku a vlastní zkušenosti, jejichž důsledek by měl být trvalý. Dále je to výchovná disciplína, která využívá principů a postupů divadla a dramatu (fikce, hra v roli, aj.) Každý z odborníků se na pojetí tohoto oboru dívá jinak. Jako prvního uvádím Josefa Valentu, který vysoce sofistikovaně popisuje dramatickou výchovu a tak představuje pomyslný odborný vrchol oboru (respektive divadelní výchovu) jako [ ] systém řízeného, aktivního uměleckého, sociálního a antropologického učení dětí či dospělých založený na využití základních principů a postupů dramatu a divadla, se zřetelem na jedné straně ke kreativně-uměleckým (divadelním a dramatickým) a k pedagogickým (výchovným či formativním) požadavkům a na druhé straně: k bio-psycho-sociálním podmínkám (individuálním i společným možnostem dalšího rozvoje zúčastněných osobností). 2 Mnohem obecněji a s ohledem na zkušenost pojmenovává dramatickou výchovu Eva Machková. O dramatické výchově tvrdí, že [ ] je učení zkušeností, tj. jednáním, osobním, nezprostředkovaným poznáváním sociálních vztahů a dějů, přesahujících aktuální reálnou praxi zúčastněného jedince. Je založena na prozkoumávání, poznávání a chápání mezilidských vztahů, situací a vnitřního života lidí současnosti i minulosti, reálných i fantazií vytvořených. Toto prozkoumávání a poznávání se děje ve fiktivní situaci prostřednictvím hry v roli, dramatického 2 VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, 2008, s

11 jednání v situaci. Je to proces, který může, ale nemusí vyústit v produkt (představení). Cíle dramatické výchovy jsou pedagogické, prostředky dramatické. 3 V tomto oboru samozřejmě dochází i k odlišným postojům k definování samotného pojmenování. Silva Macková se obává ztotožnění dramatické výchovy s výchovou osobnostně-sociální. Vymezuje proto koncepci tohoto předmětu jako [ ] učení se dramatickému umění (tedy především dovednostem souvisejícím s inscenační tvorbou), o dramatickém umění (tedy vědomostem z historie a teorie dramatického umění) a dramatickým uměním. 4 Dramatická výchova se liší od osobnostně-sociální výchovy hledáním cesty k výrazu a zkoumáním jeho estetických hodnot. Ozvláštnění v různých rovinách vede k jinému než pouze racionálnímu a racionalizovanému poznání, posouvá rovinu sdělení a sdílení do oblastí estetizovaných. 5 Je to také jeden z pěti oborů estetické výchovy, do které patří také literární výchova, výtvarná výchova, hudební výchova a výchova pohybově-taneční. Shrnutí Dozvěděli jsme se, že každý z odborníků v tomto oboru pojímá dramatickou výchovu jinak. Josef Valenta dramatickou výchovu pojímá jako směr využívající principy umění a postupů divadla. Naproti tomu Eva Machková v dramatické výchově vychází z bezprostředních zkušeností účastníků ve fiktivně navozených dramatických jednáních. Silva Macková konkrétně vystihuje, že dramatická výchova vychází hlavně z inscenační tvorby a teoretických základů o divadelním umění. Pro naše potřeby v kontextu této práce je z definic nejdůležitější vymezení dramatické výchovy jako vyučovacího předmětu na základních školách. Proto je podstatné vymezit jej od osobností výchovy a jasné vymezit její hranice. 3 MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS, s MACKOVÁ, S. Dramatická výchova. Brno : JAMU, 2004, s MARUŠÁK R.,KRÁLOVÁ O., RODRIGUEZOVÁ V. Dramatická výchova v kurikulu současné školy, využití metod a technik. Praha: Portál, 2008, s

12 1.2. Cíle dramatické výchovy Cíle dramatické výchovy si stanovují rozvíjet osobnost každého jedince, a to jak v osobnostní a sociální rovině, tak i v rovině dramatické. Jednotlivé cíle musí být směřovány konkrétně na potřeby každého jedince, aby odpovídaly jeho osobnosti, jeho potřebám, jeho cítění a myšlení. Podle Evy Machkové 6 můžeme formulovat cíle dramatické výchovy do tří skupin: V rovině dramatické: a) dovednosti v dramatické oblasti (hra v roli, výstavba celku, výrazové prostředky), b) vědomosti o dramatických aktivitách a divadle (dramaturgie, historie, teorie). V rovině sociální: a) struktura skupiny, její dynamika, vztahy ve skupině, kooperace, b) poznávání života, světa, lidí. V rovině osobnostní: a) psychické funkce (pozornost, vnímání, obrazotvornost, myšlení, komunikace, emoce, vůle), b) schopnosti (inteligence, tvořivost, speciální schopnosti) a příslušné dovednosti, c) motivace, zájmy, d) hodnotový žebříček, postoje. Také Krista Bláhová 7 vychází z pedagogického potenciálu dramatické výchovy. Ze svých žáků chce vytvořit lidi vnímající skutečnost kolem sebe a orientující jak v ní, tak v sobě samotných, jasně a zřetelně formulovat své myšlenky a prezentovat je. Jedním z dalších důležitých cílů vytyčuje respekt k druhým lidem, k 6 MACHKOVÁ. E. Jak se učí dramatická výchova. Praha: AMU, s BLÁHOVÁ, Krista. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha: IPOS, 1996., s

13 jejich názorům, schopnost jim naslouchat, spolupracovat na společném díle a pomoci jim. Hlavní cíl vidí v tom, aby ze svých žáků vytvořila citlivé a vnímavé lidi, kteří umí být také citlivými a vnímavými diváky a čtenáři. Určitě také napomáhá k odhalení a rozvoji vlastního uměleckého talentu. Všechny cíle dramatické výchovy mají být směřovány na určitý subjekt, na který mají působit. Základem je navozená fiktivní dramatická situace založená na mezilidských vztazích, jež využívají metody, tzv. hry v roli, což vede k aktivitě všech zúčastněných. Shrnutí Pokud bychom chtěli vystihnout jeden z nejdůležitějších cílů dramatické výchovy podle předchozích tvrzení, mohli bychom vyzdvihnout sociální rozvoj. To znamená, jak jedinec vnímá sám sebe a druhé a to díky fiktivně navozeným dramatickým situacím. Pokud se mají cíle dramatické výchovy naplnit, musí se promítnout do postojů žáka, jeho hodnotových žebříčků, vědomostí, myšlení, dovedností a schopností Metody dramatické výchovy Než se začneme zaobírat jednotlivým dělením či členěním metod dramatické výchovy, musíme si vysvětlit, co pojem metoda vůbec znamená, a to jak z hlediska pedagogického, tak v rámci dramatické výchovy. Zmíníme se o základních metodách dramatické výchovy a nakonec o tom, jak se jednotlivé metody třídí. 7

14 Metoda obecně Z hlediska pedagogického uvádím pojetí metoda výchovy od Jiřího Mareše. Metody výchovy jsou podle něj: záměrné a systematické způsoby, postupy a prostředky, které směřují k výchovnému cíli. Vedle samostatné skupiny vyučovacích metod mezi ně počítáme působení příkladem, odměny, tresty, příkazy, diskuze, aj. 8 V dramatické výchově se uchopením tohoto pojmu zabývá několik autorů. Velmi stručně a výstižně definuje pojem metoda Silva Macková. Popisuje, že: Metoda obecně označuje cestu vedoucí k cíli. 9 Dále ji pak rozděluje na metodu vyučovací (postup, cesta, způsob vyučování) a didaktickou metodu (soubor metod, technik, pomůcek, zaměřený k osvojování požadovaných vědomostí, dovedností a postojů) 10. Eva Machková definuje metodu jako: cestu k cíli, která rozhoduje o jeho dosažení. V pedagogice je vykládána jako záměrné uspořádání činností učitele a žáků, směřující k naplnění cílů pedagogických. 11 Josef Valenta věnuje metodám a technikám celou svou knihu. Je to jedna z nejzásadnějších prací na toto téma u nás. Popisuje, že metoda výchovy a vyučování je: [ ] určitý způsob činnosti, kterým se žáci zmocňují v průběhu edukační akce určitého učiva tak, že u nich (ideálně) nastává učení a z něj vyplývající osvojení učiva; spojitě s tím tvoří jev zvaný metoda též činnost učitele, kterým je žákova činnost, respektive žákovo učení navozováno a řízeno; tato činnost žáka i učitele tvoří (ideálně) společný celek, jímž je naplňován výchovný a vzdělávací cíl. 12 Metoda je tudíž prostředkem k vyučování. Dále se budeme zabývat základními metodami dramatické výchovy. Nejdůležitější bude porovnání jednotlivých názorů, na třídění těchto metod. 8 MAREŠ, J., PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E. Pedagogický slovník. Praha: Portál, s MACKOVÁ, S. Dramatická výchova. Brno: JAMU, s MACKOVÁ, S. Dramatická výchova. Brno: JAMU, s MACHKOVÁ. E. Jak se učí dramatická výchova. Praha: AMU, s VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, s. 47 8

15 Třídění metod v dramatické výchově Jako první bych v tomto ohledu zmínila Kristu Bláhovou. Ve své publikaci uvádí, že mezi základní metody dramatické výchovy patří improvizace a interpretace. Improvizace podle ní je: [ ] cíleně navozená fiktivní situace, kterou její účastníci řeší spontánně, svobodně a podle svých představ, bez obav z možného důsledku nebo postihů za toto jednání, v rovině jako, a ne doopravdy. 13 Dále zmiňuje také pojem interpretace. Ta podle ní je [ ] druhá základní metoda dramatické výchovy. V obecném významu jde o výklad nebo předvedení určitého díla (nebo jeho části), které se interpret snaží tvůrčím způsobem předat divákovi či posluchači. 14 Eva Machková 15 v dramatické výchově nepoužívá pojem metoda, ale pojem hry a cvičení. Ty považuje za souhrn různých pracovních postupů, které mohou být průpravou k divadelní práci. Rozdělila hry a cvičení dle rozvíjení dovedností, což je důležitou součástí praktické části této bakalářské práce. Mezi hry a cvičení rozvíjející dovednosti, které děti potřebují při dramatických aktivitách, patří v první řadě hry na zvládnutí prostoru, které jsou založené na pozici hráčů v prostoru a na pohybu v něm. Další skupinou her a cvičení jsou hry na vytvoření tvorů nebo předmětů z lidských těl neboli hry na sochy, ve kterých žáci zobrazují jinou osobu, zvíře nebo věc. Tyto hry a cvičení posilují koordinaci, žáci si uvědomují svoje tělo v prostoru vůči jiným osobám. Mezi velmi podstatné skupiny her a cvičení se řadí práce s imaginární rekvizitou a prostorem. Děti mohou nejdříve zkoušet tyto hry s reálným předmětem, poté již manipulují s imaginárním předmětem. Dialogy a komunikace umělou řečí je další soubor her a cvičení, kde děti mluví umělou řečí, např. dětštinou, mumbo jumbo řečí, kterou si nejdřív samy vymyslí. Je zadána pouze první a poslední věta. Další ze skupin her a cvičení jsou charakterizační hry a cvičení, do nichž patří hry typu, Co by to bylo, kdyby to bylo, Ve smyslu slova, atd. Jako poslední se do této skupiny her a cvičení řadí tempo rytmická cvičení, do kterých patří zvukové hry s vyťukáváním, vyklepáváním, vytleskáváním, ozvučená pantomima a jiné. 13 BLÁHOVÁ, K. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha: IPOS, s BLÁHOVÁ, K. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha: IPOS, s MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS, s

16 Do další skupiny her a cvičení, patří hry a cvičení na rozvíjení psychických funkcí jedince. V této kategorii her se u žáků rozvíjí psychická vybavenost, tedy funkce a schopnosti, které potřebuje každý jedinec po celý svůj život (pozornost, vnímání, soustředění, představivost a fantazie). Zde mezi hlavní skupiny her a cvičení řadíme ty, které cvičí pozornost a soustředění. Jde převážně o cvičení klidová, která se provádí vleže a se zavřenýma očima. Dalším typem je hra s pravidly, která vyžaduje koordinaci, rychlou a přesnou reakci žáků (házení a chytání míčků, rytmické hry) a v neposlední řadě hry na soustředění v obtížných podmínkách. Hry a cvičení na smyslové vnímání se také řadí do této skupiny a soustřeďují se většinou na jeden ze smyslů člověka, zbylé smysly jsou potlačené (hry na hmat, chuť, čich, sluch, zrak), např. žáci se zavázanýma očima. Jako poslední do této skupiny patří hry na obrazotvornost a tvořivost. Některé z těchto her mají blízko k pantomimám a hrám s imaginárním předmětem. Další hry se podobají hře v roli (žáci se stávají ledem, který taje nebo semínkem, které roste v rostlinu). Následující skupinou jsou hry na rozvíjení dovedností a vztahů. Tato skupina her a cvičení je podobná metodám sociálního výcviku. Používají se v situacích, kdy se určitá skupina lidí nezná, potřebují se seznámit k další spolupráci a tato cvičení jim pomohou zbavit se ostychu a uvolnit se. Jako první se do této skupiny řadí elementární cvičení kontaktu a komunikace. Jde o dovednost navazování kontaktu jiným způsobem než je obvyklé, tj. neverbálně (ťukáním, klepáním, očima, hmatem, dotykem zad, ). Cvičení důvěry, tzn. nechat sebou vzájemně manipulovat, poddat se manipulaci. Následující typem skupin jsou Náročnější cvičení mimoslovního kontaktu a komunikace, do které se řadí hry zrcadla (jeden žák vede, druhý opakuje pohyby zrcadlí ), slepec (jeden žák se stává slepcem, zaváže si oči, druhý ho vede bez komunikace, může mu pomoci zvuku či dotykem), stroje (souhra pohybu ve fiktivním a většinou fantastickém velkém stroji). Jako poslední skupinu Eva Machková uvádí hry a cvičení na skupinovou citlivost, které jsou velmi náročné na sžití hráčů. Celá skupina dělá stejný pohyb, zastaví se, aniž by se domlouvali. Další hry a cvičení patří do skupiny pohyb a řeč. Skrze pohyb se dramatická akce uskutečňuje, proto je tato složka her velmi důležitá. Cvičení jsou založena na motivaci, na představě, hravosti, tvořivosti. K pohybovým cvičením a hrám můžeme 10

17 zařadit správné držení těla, chůzi, prostorovou orientaci, rytmus, pohyb v prostoru, pohybové činnosti s předměty (míče, židle). Do této skupiny patří také řečové hry a cvičení dechová, hlasová a artikulační cvičení, ortoepická (správná výslovnost), intonace, výraz, rytmus a dynamika řeči, slovní hry, speciální cvičení (logopedie). Úplně poslední skupinou patřící do her a cvičení řazených podle Evy Machkové jsou cvičení rozehřívací a pomocná. Pro dramatickou výchovu nemají až tak velký význam a je jim vyhrazena jen doba, která je pro ně nezbytně nutná. Zařazují se na začátek nebo konec lekce (různé typy honiček, které naladí žáky na práci ve skupině, zbaví je ostychu a uvolní). Pro Josefa Valentu jsou nejdůležitější metody založené na principu hraní v roli. Toto hraní v roli rozděluje do několika rovin. Do roviny simulace, kde dotyčný vystupuje ve hře za sebe, ovšem v jiné, fiktivní situaci. Dále do roviny alterace, kde hráč ve fiktivní situaci bere na sebe roli jiného člověka (já hraji něco/někoho jiného), poté do roviny charakterizace, ve které se snaží o hlubší charakteristiku postav, a jako poslední uvádí rovinu autentických sociálních rolí v rámci dramatu, díky nimž se žák učí přijímat role jak v rámci dramatu, tak i mimo ni, např. v rodině, ve třídě, atd. Pro potřeby této práce jsem si jako hlavní dělení metod dramatické výchovy vybrala členění podle Kristy Bláhové 16, jelikož se tato práce z praktického hlediska zabývá dramatickou výchovou na 1. stupni základní školy. Jak už jsem zmínila v předchozí kapitole, za hlavní metodu považuje improvizaci. Tu dále dělí do dvou skupin. Jako první zmiňuje improvizace bez dramatického děje, kde probíhá pouze uvolnění, fyzické i psychické. Tato improvizace se dále dělí na dvě podskupiny a to na improvizace bez kontaktu, při kterých hraje každý sám pro sebe, podle své představy, umožňují zbavení trémy. Druhá z podskupiny, je improvizace s kontaktem, zde hráči vzájemně spolupracují, při tom využívají simulaci nebo vstup do role. Druhou skupinou improvizací je improvizace s dramatickým dějem, při které je dána určitá situace s konfliktem, nutí poté hráče hledat její příčiny a řešit je. 16 BLÁHOVÁ, K. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha: IPOS, s

18 Jak už bylo řečeno v předchozí kapitole, za jednu z nejobsáhlejších a nejzásadnějších publikací u nás, zabývající se tímto členěním, lze považovat Metody a techniky dramatické výchovy od Josefa Valenty. Podstatné jsou pro něj metody založené na principu hraní rolí, bez kterých by se dramatická výchova neobešla. Do této základní skupiny řadí metody úplné hry, metody pantomimicko-pohybové a verbálně zvukové. Dále k metodám základním uvádí metody, které jsou doplňkové neboli komplementární. Patří sem metody graficko-písemné a materiálově-věcné. Níže uvádím jejich podrobné členění: A. Základní metoda prvního řádu I. Metoda (ú)plné hry Tento typ je založený na modelování situací s využitím všech aktivit pohybu, řeči, psaní, práci s předmětem. B. Základní metody druhého řádu II. Metody pantomimicko-pohybové Zde se projevujeme pouze prostřednictvím pohybu/nepohybu. Nepoužívá se řeč, komunikujeme pouze tělem gesty, mimikou. Touto metodou se splňují cíle v oblasti vnímání, koordinace, kultivace aj. III. Metody verbálně-zvukové Metody verbálně-zvukové představují hlavní typy komunikace. Akcentují řeč. Z 32 metod uvádím např. alej, brainstorming, dabing, dialogické monology, diskuse, dotazování a odpovídání, hádka, konverzace, porada, rozhovor. Záměrem této metody je ovšem naplnění cílů spojených s řečí technikou řeči, výrazem řeči, ale také nasloucháním, soustředěném naslouchání a analýzou celkového verbálního a nonverbálního projevu. C. Metody doplňující a podporující metody základní IV. Metody graficko-písemné Jedinec se vyjadřuje pomocí psaného, kresleného, malovaného, rýsovaného apod. artefaktu. Cílem je obecné získání dovednosti, její rozvoj, rozvoj představivosti a fantazie, ale také naučení se čtení obsahu předkládaného díla (nejen literárního), 12

19 např. dokument, mapu, leták, které navíc s využitím materiálních doplňků (maska, světlo ) dokreslí danou hru. V. Metody materiálově-věcné Základem je práce a poznávání s jakoukoliv hmotou. Spolu s metodami graficko-písemnými patří do skupiny tzv. doplňkové metody, které výše uvedené metody podporují. Shrnutí Jak vidíme, každý z odborníků v oboru dramatické výchovy třídí její metody jinak. Každý z nich si jako hlavní vytyčuje odlišnou metodu. Ale ať už jde o improvizaci, hru v roli či různé hry a cvičení, všechny tyto metody neodmyslitelně k dramatické výchově patří a tvoří základy tohoto oboru Dramatická výchova v RVP ZV Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Dramatická výchova je v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV 17 ) zařazena jako doplňující vzdělávací obor, přičemž doplňující vzdělávací obory nejsou povinnou součástí základního vzdělávání, jeho vzdělávací obsah pouze doplňují a rozšiřují. Společně s dramatickou výchovou do této skupiny doplňujících oborů řadíme Filmovou výchovu, Audiovizuální výchovu a Pohybově-taneční výchovu. Základní vzdělávání na 1. stupni ZŠ usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svojí činností a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební 17 VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. Praha

20 aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů. V tomto dokumentu jsou definovány očekávané výstupy pro 1. i 2. obdobítedy to, co by se měl žák během svého vzdělávání na 1. stupni ZŠ naučit. Stejně tak v RVP ZV 18 najdeme i obsah učiva dramatické výchovy: V 1. období, tj ročník, žák zvládá práci s hlasem, správně artikuluje, což předznamenává správné držení těla. Svým hlasem a pohybem také dokáže vyjadřovat své emoce a orientovat se i v pocitech druhých a posléze s nimi na společné téma spolupracovat. Dále se učí přijímat pravidla hry, vstupovat do jednoduchých rolí a přirozeně v nich působit. Posléze se učí s dopomocí učitele reflektovat svou práci a práci druhých. V 2. období, tj ročník, již žák plně pracuje s nastavenými pravidly a jejich variacemi. V herních situacích již zcela přirozeně vstupuje do role a jedná v ní. Samostatně reflektuje svůj dramatický zážitek a na základě vlastní zkušenosti dokáže rozlišit základní divadelní druhy. Shrnutí Jak jsme mohli zjistit z RVP, je v současné době dramatická výchova vedena pouze jako doplňující předmět, čímž se budeme v praktické části zabývat, jelikož dramatická výchova na ZŠ Hroznová v Brně není vedena ani jako doplňující předmět, ale pouze v rámci jiného předmětu. 18 VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. Praha

21 2. Projektová výuka Laicky by se dalo říci, že je projektová výuka propojení školní výuky se skutečným životem. A právě k tomuto cíli by měla současná výuka ve škole směřovat. V dnešní době, kdy jsou žáci přetěžováni velkým množstvím poznatků a znalostí, je nutné uplatňovat své vědomosti a dovednosti ve výuce, tak v životě. Navíc je potřebné, aby se žáci učili sociálním dovednostem, spolupráci, schopnosti empatie. I k tomuto cíli směřuje projektová výuka, neboť žáci řeší daný problém společně, je uplatňována skupinová výuka včetně rolí ve skupině. Přesněji to definuje Jana Kratochvílova: Projektové vyučování se snaží o hlubší motivaci výuky, o těsné sepětí teorie s praxí a o to, aby škola byla místem, kde by dítě skutečně žilo. 19 Tím, že mají žáci řešit nějaký problém, jsou aktivněji zapojeni do vyučovacího procesu. Obecně platí, že poznatky, které získají vlastním objevováním a zkušeností si déle pamatují než ty, které jsou jim podány v hotové písemné podobě. Maňák a Švec ve své publikaci o projektové výuce píší: Projektová výuka částečně navazuje na metodu řešení problémů, jde však v ní o problémové úlohy komplexnější, o výukové záměry a plány, které mají vždy také širší praktický dosah Projektová metoda V knize Marie Pavlovské se dočteme o vymezení pojmu projektová metoda: Projektová metoda předkládá žákům učební formu ve formě úkolu-projektu s cílem něco poznat, odhalit, prozkoumat, vykonat, zhotovit, opravit. Žáci si promyslí a stanoví pracovní plán, rozdělí si dílčí úkoly, zjišťují, opatřují, obstarávají, zařizujízaujati řešením úkolu. Tak se učí plánovat, řídit, spojit, pracovat, vzájemně se doplňovat, výkony hodnotit, nést odpovědnost za věci veřejné. 21 Projektovou metodu se snaží ve svém Pedagogickém slovníku definovat také Jan Průcha: Projektová metoda je vyučovací metoda, v níž jsou žáci vedeni k 19 KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: MU, s MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, s PAVLOVSKÁ, M., Cesta současné školy ke škole tvořivé. Brno: MSD, s

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY Dramatická výchova

10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY Dramatická výchova 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ročníku: Mgr. Veronika Rodriguezová DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické 0 6 2 z 3 Rodriguezová

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Strana 4: Zřizovatel školy telefon: + 420 556 400 886 fax: +420 556 720 402 Strana 5: Velikost a úplnost školy Od školního roku 2009/2010 probíhá výuka ve dvou třídách

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová Vzdělávací obsah Dramatické výchovy je využit pro všechny žáky v rámci: 1. mezipředmětových

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Dodatek pro školní rok 2013/2014 31.8.2013 VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Předmět ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ spadá do vzdělávací oblasti Umění a kultura, která umožňuje žákům

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více