Poruchy plochých a šikmých střech včetně balkonů a teras

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poruchy plochých a šikmých střech včetně balkonů a teras"

Transkript

1 Poruchy plochých a šikmých střech včetně balkonů a teras Doc.Ing.Václav Kupilík, CSc Porucha stavební konstrukce charakterizuje její změnu proti původnímu stavu, vyvolaná zatěžujícími účinky a vlivy ve stadiu realizace a užívání, která zhoršuje její spolehlivost, snižuje její užitnou jakost a bezpečnost, předpokládanou ekonomickou životnost apod. Závadou rozumíme stav určité části zařízení, který není změnou proti původnímu stavu, ale vznikl nevhodným či nedokonalým provedením konstrukce nebo prvku podle v současnosti platných předpisů a norem. Obecné příčin závad jsou dvě: náhodné náhodné chování materiálů, zatížení, nenáhodné způsobené lidským faktorem.

2 Nejčastější závady a sanace K nejčastějším závadám střech patří: závady plochých střech závady šikmých střech a krovů závady balkonů, teras Ploché střechy Dělení plochých střech: 1) jednoplášťové: - nepochůzné - klasické - nevětrané - pochůzné - inverzní - větrané - zelené 2) dvouplášťové: - nepochůzné - nevětrané (teplé) - pochůzné - větrané (studené) - rekuperační

3 Nejčastější poruchy jednoplášťových střech: a) vyplývající z projektu: tepelněizolační vrstvy jsou nesprávně umístěny, poddimenzovány nebo chybí vůbec promrzání a tím vlhnutí podkladů, ke vzniku plísní, k dilatačním pohybům vlivem prohřívání nosných vrstev, ke vzniku trhlin ve stěnách tepelněizolační vrstvy, zejména lehčených betonů, nejsou u velkých ploch členěny dilatačními spárami smršťování vlastní izolační hmoty a povlakových krytin z asfaltových pásů s nasákavými nosnými vložkami parotěsné zábrany nejsou odděleny od nosné konstrukce a jsou navrhovány z nevhodných materiálů trhají se v místě dilatačních či montážních spár

4 a) vyplývající z projektu: parotěsné zábrany chybějí provlhávání, popřípadě promáčení tepelněizolačních vrstev spádové betony a cementové potěry pod krytinou nejsou dilatovány roztržení povlakové krytiny vrchní pás má nasákavou či smršťující se nosnou vložku (např.ipa) smršťování a trhání krytiny u atik, říms, střešních vpustí, žlabů atd. jsou bez tepelně izolačních vložek tepelné mosty kondenzace vodní páry tvořící základ pro vznik plísní nedostatečný počet střešních vtoků nebo jejich malý průřez i nevhodná řešení pro zachycování nečistot zaplavování střech, přetékání, někdy vnikání vody do střešního pláště nevhodně navržené klempířské lemování se časem uvolňuje do konstrukce vniká dešťová voda či voda z tajícího sněhu

5 a) vyplývající z projektu u pochůzných střech terasové dlažby s betonovými mazaninami nebo s litými asfalty nejsou dilatačně odděleny od povlakové krytiny (např. kluznou fólií) trhání krytiny souvrství dlažby nebo i samotná dlažba nejsou členěny dilatačními spárami na menší části při tepelných dilatacích, popř. při smršťování betonu se dlažba zvedá nebo vznikají trhliny, zvláště není-li dlažba oddělena od atik pružnou zálivkou úprava u stěny není vodotěsná chybí obklad či oplechování voda může pronikat do střešního pláště i zdivem, které narušuje zatékání trhlinami mezi plechovým lemováním a dlažbou na okraji dlažba bývá ukončována v úrovni plechového lemování s tvrdou cementovou zálivkou a zde mohou vznikat trhliny vlivem plošných změn

6 b) vyplývající z volby materiálu: jedná se především o všechny druhy betonů pro vrstvy spádové, vyrovnávací, popř. tepelněizolační minimální sklon 2 % každý mokrý proces závisí na počasí a nepříznivě ovlivňuje kvalitu střešního pláště volba a kvalita materiálů z hlediska jejich předpokládané životnosti by měla být pro jednoplášťové střechy s tepelnou izolací na bázi polystyrenu rovna přibližně životnosti hydroizolačních vrstev u pórobetonových podkladů je nutné počítat se statickou rezervou pro přídavnou novou hydroizolační vrstvu při volbě materiálů pro podklad pod hydroizolaci je třeba znát jejich tepelnou roztažnost ovlivňující dilatační úpravy při jejich zanedbání může dojít k trhlinkám

7 c) z hlediska pohybů, posunů a průhybů z tohoto hlediska je nutno dodržovat dilatační spáry, jinak dochází k: - usmyknutí živičné krytiny na oplechování, - odlepení natavených pásů, - roztavení letovaných spojů v místech asfaltových spojů, - uvolnění svislého plechového lemování z drážky, - porušení pájených spojů u kovů tepelnými změnami - pronikání vlhkosti do střešního pláště

8 d) vliv extrémních vnějších podmínek vnikání větru do střešního pláště v důsledku sání, jehož velikost závisí na sklonu střechy a výšce atiky je nutno věnovat pozornost lehkým plášťům z tvarovaných plechů, zejména v aplikaci s lehkými pěnovými plasty odtrhávání plechového lemování zejména u atikového zdiva upevněného jen hřebíky do dřevěných špalíků roztržení krytin především u plastových fólií vytažených na zdivo a upevněných do lišt, pokud fólie nebyly přilepeny k podkladu přesuny ochranných posypů především u křemílku do velikosti zrna 7 mm

9 e) vliv zabudované vlhkosti: patří k nejčastějším poruchám souvisí s objemovými změnami (sesychání a bobtnání) a projevuje se: a) vytékáním v podobě kondenzátu b) snížením tepelněizolační schopnosti střechy c) deformací střešní krytiny tzv.puchýřováním Při poklesu vnitřní teploty kondenzují vodní páry v konstrukci je nutno vložit parotěsnou zábranu mezi nosnou a tepelněizolační vrstvu; nesprávná je aplikace parotěsné zábrany do souvrství, jestliže je nad ní nasákavý materiál pod krytinou. Účinnost parotěsné zábrany i tepelněizpolační vrstvy a vodotěsné vrstvy se zlepšuje odvětráváním ploché střechy hustou sítí kanálků, a to ve spodní části tepelněizolační vrstvy

10 f) přirozené stárnutí asfaltových krytin Faktory ovlivňující stárnutí: a) druh tepelně izolačního podkladu, jeho vlhkost a povrchová úprava: čím je podklad vodivější (beton, cementový potěr), tím je stárnutí pomalejší. Nejvíce stárnou krytiny na podkladech z pěnových hmot, kdy teploty jsou cca o 6 10 C vyšší než u betonů b) nedostatečný tepelný odpor střešního pláště způsobující únik tepla střešním pláštěm v zimním období tání sněhové pokrývky a rychlejší stárnutí projevující se vznikem trhlin při větších teplotních rozdílech c) sklon a orientace ke světovým stranám největší stárnutí u sklonu d) klimatická oblast, množství srážek a dlouhodbé sněhové pokrývky: ve vysokohorském prostředí s delším trváním sněhové pokrývky a s průměrnými nižšími teplotami je stárnutí pomalejší

11 f) přirozené stárnutí asfaltových krytin e) použité druhy asfaltů a jejich odolnost vůči stárnutí, tj. bod měknutí a tloušťka krycí asfaltové vrstvičky, druh a množství plniv, povrchová úprava, druh nosné vložky a její nasákavost: střídavé navclhávání a vysychání nosné vložky má za následek plošné změny pásů f) celková tloušťka povlaku a tím i deformace v místě spár mezi tepelněizolačními dílci: v místě větších spár mezi dílci se nejdříve propadá krytina, během 3 až 5 let vznikají trhliny vlivem smršťování pásů (zejména IPA) g) volba povrchové úpravy nátěry a posypy: účinná povrchová úprava může prodloužit životnost krytin o několik desítek let. Naopak nevhodné nátěry mohou být příčinou, že se povrch krytiny trhá, štěrkové posypy z drceného štěrku se v tenké vrstvě zakotvují do krytiny a narušují tak její vodotěsnost.

12 f) přirozené stárnutí asfaltových krytin Procesy stárnutí: a) Sprašování asfaltu a splavení posypu: je prvním stupněm povrchového stárnutí a vzniká fotooxidačním působením v povrchové vrstvě. Projevuje se tvorbou hnědého prášku při tření povrchu suchého pásu, neohrožuje však tloušťku asfaltové vrstvy b) Pronikání penetrační hmoty na povrch pásu: projevuje se tvorbou černých skvrn při teplotách krytiny nad cca 50 C zejména u pásů IPA. V místě tmavých skvrn tenkého asfaltového povlaku < cca 0,5 mm je tento povlak drobně perforován, což má za následek postupné pronikání vody do nosné vložky c) Porušení krycí asfaltové vrstvy trhlinkami: buď povrchovými (neohrožují funkční parametry hydroizolace) nebo hlubokými (např. u pásů IPA, Pebit S má za následek odlupování asfaltového povlaku od nosné vložky) d) Porušení soudržnosti asfaltové krycí vrstvy vlivem zanedbané údržby a představuje mezní porušení pásu vlivem stárnutí.

13 g) vliv vegetace na povlakové krytiny Jedná se o odolnost proti prorůstání kořenů, které by narušovaly vodotěsnost povlaků. Na správné uspořádání vrstev a vhodný výběr materiálů navazuje výběr vhodných trav, neboť běžně používané parkové druhy jsou náročné na zavlažování a udržování h) jiné příčiny závad Sem patří poškozování krytin nebo i detailů různými dodatečnými změnami např.nesprávné osazování světlíků (příruba světlíků není kotvena do nosné střešní konstrukce, ale do tepelněizolační vrstvy), televizních antén, přemisťování připevňovacích zařízení při obnově fasád (zavěšené lávky), hromosvodových úchytů apod.

14 Nástavba panelového domu

15 Nástavba panelového domu Praskliny v asfaltových pásech na původní střešní krytině

16 Nástavba panelového domu Průběžná trhlina s okolními vlhkými mapami v živičné krytině

17 Nástavba panelového domu Louže dešťové vody před vnitřní střešní vpustí

18 Nástavba panelového domu Usazenina hlinité povahy v původní živičné krytině malý spád

19 Nástavba panelového domu Prohlubeň v živičné krytině s poškozeným ochranným nátěrem

20 Nástavba panelového domu Pohled na dodatečně přilepené asfaltové pásy u atiky

21 Panelový bytový dům v Praze 10 Oplechování u výtahové šachty s dodatečným utěsněním

22 Panelový bytový dům v Praze 10 Prostup vzduchotechnického potrubí s několikavrstvým vyvedením živičné izolace

23 Panelový bytový dům v Praze 10 Nevyhovující přilepení živičné krytiny k prostupujícímu potrubí

24 Oplechování rour s úpravou pro napojení na střechy s živičnou krytinou: 1 podkladní plech 6 vrut M 4 x 8 mm 2 manžeta 7 přinýtování 3 - dilatační klobouček 8 - přiletování 4 těsnící tmel 9 krytina z asfaltových pásů 5 pásek z plechu d průměr roury

25 Panelový bytový dům v Jasmínově ul. Praha 10 Zakončení živičné krytiny u lemujícího plechu s nedostatečným převýšením na obvodě střechy

26 Panelový bytový dům v Jasmínově ul. Praha 10 Vyčnívající litinové odvětrávací kanalizační potrubí nad střechou s upevněným drátem (pravděpodobně z vedení hromosvodu) a bez krycí stříšky proti vnikání vody dovnitř

27 Závady projektové dokumentace šikmých střech Tyto závady se mohou vyskytovat: a) nevhodným použitím materiálů do nepřiměřených podmínek, např. mrazuvzdorností, znečištěným prostředím, odolností vůči UV záření, odolností vůči kyselým dešťům, nadměrnou vlhkostí atd., b) zanedbáním změn fyzikálních a chemických vlastností materiálu v čase především stárnutím, korozí, únavou atd., c) nesprávným členěním a návazností střešních ploch, a to např.: běžně odtékající dešťová voda po střešních plochách se v užších místech mezi vikýři a dalšími prolamujícími konstrukcemi mění v silnější proud nebo je srážková voda přiváděna na krytinu pod nevhodným úhlem voda z tajícího sněhu na osluněných jižních částech střechy odtéká na níže položené plochy ve stínu, kde může namrzat a vytvářet led bránící volnému odtoku další přitékající vody, srážková voda přitéká v rozdílných množstvích a z rozdílných sklonů do úžlabí, které tyto vlivy nerespektuje

28 Závady projektové dokumentace šikmých střech Tyto závady se mohou vyskytovat: d) nevyhovující kombinací materiálů: bitumenová koroze plechů a plastů, elektrochemická koroze různých kovů v jejich přímém kontaktu, rozdílná tepelná dilatace a spojení s krátkou životností, působení ochranných nástřiků, které kromě dřeva mohou ovlivňovat i ostatní vrstvy střešního pláště, např. snížení povrchového napětí kapek vody u vysoce difuzních fólií apod., e) nevhodným provětráváním střešního pláště: větrací kanálky nejsou situovány na návětrné straně s účinkem větru, situovaná větraná střecha ve vlhké a stinné oblasti, větraná střecha má vzduchovou dutinu přerušenou četnými komíny, střešními okny, vikýři atd., vzduchové kanálky větrané střechy jsou sice od okapu nepřerušené, ale jejich nedostatečná výška, menší sklon střechy a zvýšená délka krokví snižuje proudění vzduchu v provětrávané dutině.

29 Závady projektové dokumentace šikmých střech Střecha náročná na provedení a údržbu je třeba včasné odhazování sněhu v zimním období z nižší střechy

30 Závady projektové dokumentace šikmých střech Tím, že srážková voda přitéká v rozdílných množstvích a z rozdílných sklonů do úžlabí, které tomu není přizpůsobeno chybí např.stojatá drážka

31 Závady projektové dokumentace šikmých střech Nevhodné zastřešení pro oblasti s velkým zatížením sněhu: a) a b) tvarové řešení, c) zástavba proluky mezi objekty 1- stávající objekty, 2 nový objekt 3 přitížení závějemi sněhu

32 Rodinný dům s nevhodně navrženým zastřešením přístavby Krápníky ledu a sesouvající se sníh po šikmé krytině z vláknitocementových šablon

33 Sníh nahromaděný na svislé části zastřešení přístavby

34 Sníh spadlý se střechy na sousední pozemek Ani sněhové zachytávače nezachytí sníh z hladké plechové střechy

35 Závady v materiálu šikmých střech Použité materiály nesplňují normové požadavky, především nepropustnost (např. krytina IPA s nasákavou vložkou), mrazuvzdornost, rozměrové a tvarové odchylky tašek, adekvátní vzduchovou propustnost ovlivňující prostup vodní páry. U podhledových či záklopových desek zateplených střešních plášťů hraje roli i jejich vzduchová propustnost. Materiál Tloušťka [mm] Vzduchová propustnost při 75 Pa [l.m -2.s -1 ] Obklad z překližky 8,0 0,0067 Dřevotřísková deska 11,0 0,0108 Dřevotřísková deska 12,7 0,0155 Dřevotřísková deska 16,0 0,0069 Sádrokartonová deska 12,7 0,0196 Tvrzená dřevovláknitá deska 3,2 0,0274

36 Závady v realizaci šikmých střech Nejpodstatnější závadami jsou: a) zabudovaná vlhkost způsobená především: nevhodným ročním obdobím, nepřiměřenou rychlostí stavby, při níž se voda, ať již zateklá nebo zabudovaná při mokrých procesech po utěsnění střechy a v topné sezóně sráží na pojistné hydroizolaci, která ji nestačí propouštět, narušením správného pořadí prováděných prací, b) nerespektování montážních předpisů výrobce: difuzní fólie je položena nesprávným lícem do vzduchové dutiny, nedodržení dilatačních a výrobních tolerancí, nedostatečně zajištěné podklady, např. mokrý podklad pro uchycení plechů).

37 Závady v realizaci šikmých střech Nejpodstatnější závadami jsou: c) nedodržení odborných a řemeslných zásad: nedostatečné utěsnění parozábrany ve spojích, u stěn, prostupů i hřebíků, nesprávná návaznost oplechování na skládanou krytinu a okolní konstrukce, nevyhovující vzájemné překrytí prvků skládané krytiny a její přesah do žlabu, záměna difuzní fólie za parotěsnou zábranu, vynechání kontralatí nad difuzní fólií, v jejímž důsledku se zejména v zimním období dostatečně neodvětrává vlhkost ze spodních vrstev střešního pláště a v letním období neodvádí přehřátý vzduch

38 Proudění vzduchu u střešního okna A) při otevřené poloze vniká pod křídlem studený vzduch dovnitř a nad křídlem ohřátý teplý vzduch proudí ven B) při zavřené poloze a otevřené mikroventilaci se vnější vzduch dostává štěrbinou dovnitř C) při vnitřním vytápění otopnými tělesy vzduch cirkuluje od těles nahoru, podél střešního otvoru pod strop podkrovního prostoru a z důvodu malého odporu je nutné rovné provedení nadpraží

39 Umístění vzduchotěsné a parotěsné vrstvy: a) nad krokvemi: - dvouplášťová střecha - trojplášťová střecha b) pod krokvemi: - dvouplášťová střecha - trojplášťová střecha Problémy všech variant: Nepřípustný průnik vzduchu v souvislosti s napojením vzduchotěsné a parotěsné vrstvy na obvodové stěny, komíny, větrací potrubí atd. V důsledku toho dochází ke kondenzaci vodní páry ve střešním plášti

40 a) Parotěsná vrstva je nad krokvemi dvouplášťová střecha

41 a) Parotěsná vrstva je nad krokvemi trojplášťová střecha

42 b) Parotěsná vrstva je pod krokvemi dvojplášťová střecha

43 b) Parotěsná vrstva je pod krokvemi trojplášťová střecha

44 Závady při výstavbě rodinného domu se zatepleným podkrovím a parotěsnou zábranou nad krokvemi Dvouplášťová odvětrávaná střecha, záklop tvoří bednění Pohled z interiéru během výstavby, střecha je uvnitř téměř dokončená

45 Závady při výstavbě rodinného domu se zatepleným podkrovím a parotěsnou zábranou nad krokvemi Parotěsná vrstva je nepřipojená k obvodové stěně Krokve přesahují líc fasády a tvoří nosnou konstrukci římsy Parotěsná zábrana musí být ohnuta a vzduchotěsně napojena na boční stranu krokve Pohled z exteriéru

46 Závady při výstavbě rodinného domu se zatepleným podkrovím a parotěsnou zábranou nad krokvemi Nedokonalé napojení parotěsné zábrany k vnější stěně Při napojování parotěsné vrstvy na vnější stěnu jsou přečnívající krokve překážkou. Parotěsná vrstva musí být vyříznuta podle přířezu krokve časově náročné, technicky obtížné Krokve podléhají vlivem objemových změn silným deformacím

47 Závady rodinného domu se zatepleným podkrovím a parotěsnou zábranou nad krokvemi Výsledek neutěsněné parotěsné fólie Prvním příznakem je např. zbarvení na bočních stranách krokví nebo bednění římsy v důsledku kondenzace vodní páry vnitřního vzduchu směrem ven Vlhké skvrny se zvětšují, za mrazu se tvoří rampouchy

48 Dřevěné bednění je vedeno štítovou stěnou zevnitř směrem ven za účelem vytvoření podhledu přístřešku. Tím dochází podél styků péra s drážkou mezi deskami ke značnému proudění vzduchu obdobně jako u přečnívajících krokví u římsy Přečnívající pozednice ze štítové stěny nesoucí krokve s viditelným záklopem

49 Napojení pozednice vytmelenou spárou na vnější omítku Na horní straně pozednice chybí vytmelená spára, což způsobí proudění vzduchu u interiéru objektu a kondenzaci vodní páry v oblasti místa úniku vzduchu Pokud vzniknou v pozednici podélné trhliny vlivem smršťování, vytvoří se podmínky pro průnik vzduchu i mimo těsné spoje parotěsné fólie, které je nutno uzavřít

50 Bednění z vnitřní strany jako záklop, popřípadě podélné trhliny ve vaznici umožňují svoji netěsností průnik vnitřního vzduchu ven Trhlina ve střední vaznici způsobená smršťováním přecházející z vnitřku ven

51 Prevence proti kondenzaci vodní páry u předchozího příkladu Řešení: Nepoužijí se přečnívající krokve a vaznice a zatížení římsy se přenese na pomocné krokve

52 Provedení římsy s pomocí krokve Úprava je provedena jako tříplášťová konstrukce s dutinou jednak mezi tepelnou izolací a bedněním, jednak mezi kontralatěmi

53 Pomocné krokve u štítové stěny Konstrukce je řešena jako tříplášťová

54 Závady při výstavbě rodinného domu se zatepleným podkrovím a parotěsnou zábranou pod krokvemi Odvětrávaná střecha dvouplášťová Netěsný styk parotěsné fólie se štítovou stěnou Vlhký vzduch z interiéru proniká do střešního pláště

55 Závady při výstavbě rodinného domu se zatepleným podkrovím a parotěsnou fólií pod krokvemi Po likvidaci sádrokartono vého obkladu se prokázala netěsnost u komínového tělesa V podkrovním prostoru byly stížnosti na pocit průvanu v oblasti styku šikmé střechy s komínovým tělesem

56 Závady při výstavbě rodinného domu se zatepleným podkrovím a parotěsnou fólií pod krokvemi Nesprávná realizace napojení samostatné parotěsné fólie k obvodové štítové stěně

57 Závady při výstavbě rodinného domu se zatepleným podkrovím a parotěsnou fólií pod krokvemi Nesprávné umístění parotěsné fólie v místě prostupu potrubí

58 Závady při výstavbě rodinného domu se zatepleným podkrovím a parotěsnou fólií pod krokvemi Rizikové napojení parotěsné fólie na kanalizační potrubí pomocí lepící pásky Správné řešení spočívá v nalepení parotěsné fólie k manžetě se stykovou plochou, která je připevněna k potrubí

59 Závady při výstavbě rodinného domu se zatepleným podkrovím a parotěsnou fólií pod krokvemi Netěsná parotěsná fólie u vrcholové vaznice pod dřevěným bedněním

60 Závady při výstavbě rodinného domu se zatepleným podkrovím a parotěsnou fólií pod krokvemi Netěsný spoj parotěsné fólie u vrcholové vaznice pod hřebenem

61 Vhodné uložení parotěsné fólie nad vaznicí s pomocí převisu, který se po položení fólie v šikmé ploše k ní přilepí

62 Praktické provedení převisu parotěsné fólie pod vrcholovou vaznicí v průběhu stavby

63 Nesprávné zakončení parotěsné zábrany u střešního okna

64 Správné zakončení parotěsné fólie u střešního okna

65 Šikmé střechy nevhodné utěsnění krytiny Lichoběžníkové otvory mezi trapézovými plechy a hřebenovým plechem s vypadlými vložkami z měkkého polyuretanu (molitanu).

66 Šikmé střechy nevhodné utěsnění krytiny Vypadlá těsnící vložka z měkkého polyuretanu mezi povrchovým trapézovým plechem a titanzinkem do mezistřešního žlabu

67 Šikmé střechy nevhodné provedení žlabu Příčné vyboulení dna mezistřešního titanzinkového žlabu v místě mezi nosnými ocelovými sloupy

68 Závady v provozu a změnou užívání objektu Nejčastější závadou tohoto druhu je kondenzace vzdušné vlhkosti vlivem: a) změnou proudění vzduchu např. záměnou lokálního vytápění za radiátory ústředního vytápění nebo naopak, která rovněž může ovlivnit střídání extrémních teplot v ranních a večerních hodinách (vlhkost v rozích), b) změnou dispozice v rámci rekonstrukce zřízením nové koupelny, mrazírny, sušárny apod.), c) zvýšení počtu osob, popř. i zvířat v interiéru ovlivňující vnitřní relativní vlhkost a teplotu vzduchu d) dodatečným vnějším zastíněním novou zástavbou, okolní vegetací atd.

69 HAVARIJNÍ SITUACE Zřícení tří balkonů v bytovém domě v Praze - Kolovratech Posuzované tři spadlé balkony jsou situovány na západní fasádě bytového domu D. Bytový dům D je součástí výstavby tří bytových domů C, D a E, na které bylo vydáno stavební povolení. Bytový dům D s 11-ti byty o velikosti 2+kk až 3+kk je obdélníkového půdorysu o jednom podzemním a třemi nadzemními podlažími se sedlovou střechou.

70 Popis objektu Podzemní podlaží slouží k parkování 11-ti osobních vozidel a jsou zde i sklepní boxy ke každé bytové jednotce. V 1.NP jsou 3 bytové jednotky, sklad kol a kočárků a úklidová komora. 2.a 3.NP jsou dispozičně naprosto shodná a zahrnují 4 bytové jednotky. Podlaží jsou propojena jednoramenným schodištěm a osobním výtahem. Obvodové stěny mají na západní straně navržené předsazené balkony, které spadly, na jižní straně pak jen lodžie na východní straně jen ochranné zábradlí u prosklených stěn a na severní straně je před fasádou předsazený výtah, vstupní dveře a vjezdová vrata do garáže. Balkony byly umístěny před balkonovými stěnami v 1., 2. a 3.NP. Tři spadlé balkony na západní straně bytového domu D

71 Popis objektu Balkon v 1.NP se díky malému rozdílu mezi podlahou 1.NP a terénem nacházel blízko nad terénem, takže nezpůsobil jako zbylé dva balkony pracovní úrazy dvou pracovníků. Vzhledem k tomu, že ostatní bytové domy nebyly ještě převzaty do užívání, byly v době vyšetřování případu balkony obdobného typu podepřeny před zřícením výdřevou. Tři spadlé balkony Spadlý balkon v 1.NP Výdřeva ostatních balkonů

72 Popis objektu Vzhledem ke složitějším geologickým poměrům jsou všechny bytové domy založeny na základové desce. Hydroizolace mají být provedeny z modifikovaných živičných pásů. Objekty jsou ve zděném konstrukčním systému se stropními monolitickými deskami tl. 200 mm s průvlaky. Obvodový plášť nadzemních podlaží je vyzděn z bloků Porotherm 30 P+D s kontaktním zateplovacím systémem v tloušťce 120 mm, schodišťový trakt je stejně jako mezibytové stěny z akustických důvodů rovněž vyzděn z AKU bloků v tloušťce 365 a 300 mm. Zděný konstrukční systém z Porothermu s monolitickými stropy

73 Železobetonová deska balkonu Balkonové desky o délce 3950 mm, vyložení 1620 mm a tloušťce 120 mm měly být osazeny do ocelových nosníků U č.140. Mají být vyztuženy sítím 100 x 100 x 8 mm z oceli Ocelové nosníky U by měly být opatřeny ocelovou deskou tloušťky 5 mm, která by měla být v líci stropu připojena k nosné výztuži svary. Balkony byly přichyceny pomocí ocelových desek s provrtanými otvory, kterými byla provlečena betonářská výztuž

74 Železobetonová deska balkonu V kontaktních ocelových deskách byly vyvrtány otvory pro provlečení výztuže vlepované do předvrtaných otvorů železobetonového věnce v úrovni stropů. Vyvrtané otvory v kontaktních deskách pro provlečení výztuže Předvrtané otvory v úrovni železobetonových věnců

75 Železobetonová deska balkonu Průměr kotevní výztuže naměřen 12 mm, zřícené betonové desky se při dopadu na terén rozlomily. Naměřená kotevní výztuž o průměru 12 mm Rozlomení balkonových betonových desek po dopadu na terén

76 Železobetonová deska balkonu Použitý beton v balkonových deskách byl dle vizuálního hodnocení dostačující. Na kontrolním dnu bylo konstatování, že stavba probíhá podle projektové dokumentace a ČSN způsob balkonů byl odsouhlasen jako vyhovující

77 Železobetonová deska balkonu Výkres tvaru nad 1.PP

78 Železobetonová deska balkonu Výkres tvaru nad 1.NP

79 Železobetonová deska balkonu Výkres železobetonové desky

80 Statický výpočet Uvedené řešení v detailech bylo v rozporu s řešením uvedeným ve výkresu tvaru stropů, destruovaná balkonová deska má již jen 2 ocelové nosníky místo ve výkresu tvaru navržených tří. Závěr a) stavební práce prováděné zhotovitelem byly prováděny nekvalitně a nezodpovědně, b) jedinou příčinou zřícení balkonů bylo nevyhovující kotvení balkonů do nosné konstrukce objektu, c) statický výpočet neprokazuje spolehlivost navržených balkonů, d) upravený návrh kotvení balkonů k nosné konstrukci objektu pro realizaci stavby jednoznačně neobsahuje všechny potřebné kóty pro jeho realizaci na 100% (chybí rozměry kontaktních ocelových plechů), e) na nevyhovujícím kotvení balkonů má podíl i technický dozor, jehož povinností je dbát na kvalitu stavby, f) pro zabránění další havárie balkonů u sousedních objektů je nutno jejich podepření výdřevou do té doby, dokud nebude zajištěno bezpečné připevnění balkonů k vlastnímu objektu.

81 Balkony v bytovém domě, Holečkova ul. Praha 5

82 Balkony v bytovém domě, Holečkova ul. Praha 5

83 Balkony v bytovém domě, Holečkova ul. Praha 5

84 Balkony v bytovém domě, Holečkova ul. Praha 5

85 Lodžie panelového domu ve Slaném

86 Lodžie panelového domu ve Slaném

87 Lodžie panelového domu ve Slaném

88 Lodžie panelového domu ve Slaném

89 Lodžie v nemocnici na Vinohradech

90 Lodžie v nemocnici na Vinohradech

91 Lodžie v nemocnici na Vinohradech

92 Lodžie v nemocnici na Vinohradech

93 Lodžie v nemocnici na Vinohradech

94 Lodžie v nemocnici na Vinohradech

95 Prosklení lodžie - příklad V panelovém domě byla za účelem odstranění vlivů povětrnosti prosklena lodžie. Tím se sice zmenšily tepelné ztráty v prostorech přilehlých k lodžii, avšak uzavřením lodžie se zvýšila v tomto interiéru teplota a na lemujících stěnách bez dostatečných tepelně izolačních vlastností se objevila plíseň vlivem kondenzace vodní páry na jejích površích. Tomu lze předejít pouze dodatečným zateplením stěny zvenku, poněvadž při vnitřním zateplení by docházelo ke kondenzaci vodních par bez možnosti vizuální kontroly, čímž by zevnitř vlhla tepelná izolace promočená kondenzátem.

96 Terasa ve vile v Libčicích nad Vltavou

97 Terasa ve vile v Libčicích nad Vltavou

98 Terasa ve vile v Libčicích nad Vltavou

99 Terasa ve vile v Libčicích nad Vltavou

100 Terasa ve vile v Libčicích nad Vltavou

101 Terasa ve vile v Libčicích nad Vltavou

102 Balkony v bytovém domě, Jemnická ul. Praha 4

103 Balkony v bytovém domě, Jemnická ul. Praha 4

104 Balkony v bytovém domě, Jemnická ul. Praha 4

105 Terasy ve vile Trnová u Jíloviště

106 Terasa v rodinném domě v Praze - Podolí

107 Terasa v rodinném domě v Praze - Podolí

108 Terasa v rodinném domě v Praze - Podolí

109 Děkuji za pozornost

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 Pokyny pro výkresy č. 3 a 4 a pro studii č. 2 l.s. 2014/15 Téma: Návrh konstrukce souvrství ploché střechy jednoplášťové nebo dvouplášťové, posouzení součinitele prostupu tepla

Více

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva Zdeňka Havířová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Dřevo Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb přírodní materiál rostlinného původu obnovitelný buněčná

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy * * *Střecha chrání budovu před klimatickými vlivy, především deštěm, sněhem a větrem *Zpravidla plní i tepelně izolační funkci *Na správné funkci střechy závisí i do značné míry životnost celé budovy

Více

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH ZÁŘÍ 2013 Česká hydroizolační společnost, odborná společnosti ČSSI Česká hydroizolační

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI INSPEKCE NEMOVITOSTI Objekt Stavba Název objektu Název stavby Inspektor Zpracovatel Objednatel KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI Typ inspekce Zakázkové číslo Počet listů Prohlídka provedena: Použité podklady Inspektor:

Více

Bytový dům, Lásenická 1513, Praha 9 - Kyje Vlhkost zdiva 1.PP

Bytový dům, Lásenická 1513, Praha 9 - Kyje Vlhkost zdiva 1.PP Odborné posouzení stavebních vad Předmět: Bytový dům, Lásenická 1513, Praha 9 - Kyje Vlhkost zdiva 1.PP Zadavatel Ing. Ludmila Matějková Lásenická 1513 198 00 Praha 9 - Kyje Zpracovatel Ing. Tomáš Zeidler

Více

P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E

P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E A T E L I E R P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E T E C H N I C K Á Z P R Á V A ke konstrukční části projektu Stavební úpravy a přístavba zemědělské budovy+přístavba přístřešku Buzice SO 01- Stáj s porodnou,

Více

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 7. PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŽADAVKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º S T Ř E C H Y kreslení střech Střechy chrání budovy před přímými atmosférickými vlivy, zajišťují požadavky vnitřního prostředí tvarově a esteticky ukončují stavbu Stavební objekty mají různé druhy střech,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Postup zateplení šikmé střechy

Postup zateplení šikmé střechy Postup zateplení šikmé střechy Technologické desatero 1. Kontrola pojistné hydroizolace Proveďte kontrolu pojistné hydroizolační fólie Knauf Insulation LDS 0,04. Zaměřte se na její správné ukončení, aby

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá izolační pěna z Kanady, která chrání teplo Vašeho domova Co je to Icynene Icynene [:ajsinýn:] je stříkaná izolační pěna

Více

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název stavby: VODÁRENSKÉ Stupeň dokumentace: Charakter stavby: Investor: Místo stavby: Odpovědný projektant: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVA VĚŽE NA POZEMKU PARC.Č. 2658, K.Ú.

Více

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH Miloslav Novotný 1 Abstrakt Dvouplášťové ploché střechy jsou v současné době vzhledem k zásadnímu zvýšení kvality materiálů pro jednoplášťové ploché střechy (tepelné

Více

Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, Ostrava - Radvanice

Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, Ostrava - Radvanice STAVBA: Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, 716 00 Ostrava - Radvanice DSP MÍSTO STAVBY: obec Vysočany, část obce Housko, parc. č. 9/15 STAV. OBJEKTY: SO.01,

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m)

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m) SKLADBY PODLAH ------------------------------------------------------------------------------------------------- S01 PODLAHA 1.NP 3 VINYL DO LEPIDLA 7 PODLAHOVÉ DESKY HEAT-PAK -dvouvrstvá skladba lepená

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání jsou stavební úpravy na objektu administrativní budovy vazební věznice v Českých Budějovicích. Jedná se o

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních

Více

ODBORNÉ STANOVISKO. ke stávajícímu stavu šikmých střech Gymnázia v Benešově. Obrázek 1: Poruchy římsy u východní fasády Gymnázia v Benešově

ODBORNÉ STANOVISKO. ke stávajícímu stavu šikmých střech Gymnázia v Benešově. Obrázek 1: Poruchy římsy u východní fasády Gymnázia v Benešově ODBORNÉ STANOVISKO ke stávajícímu stavu šikmých střech Gymnázia v Benešově Obrázek 1: Poruchy římsy u východní fasády Gymnázia v Benešově OBSAH ODBORNÉHO STANOVISKA : 1. Výchozí podklady a předmět odborného

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

ZÁZNAM O PREVENTIVNÍ KONTROLE STAVU KONTAKTNÍHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU

ZÁZNAM O PREVENTIVNÍ KONTROLE STAVU KONTAKTNÍHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU ZÁZNAM O PREVENTIVNÍ KONTROLE STAVU KONTAKTNÍHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU Investor/majitel objektu: Místo stavby (obec, ulice a číslo objektu): Nákres půdorysu objektu s označení stran objektu: Povětrnostní

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

Detailní report bytového domu Frýdek-Místek

Detailní report bytového domu Frýdek-Místek Detailní report bytového domu Frýdek-Místek Dne 3. Června 2013 doploledne Přítomni: Michal Halouzka - správa nemovitosti : Martin Maderák - certifikovaný inspektor ABCHI HOME EXPERTS, Fi. EFTEST s.r.o.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice REKONSTRUKCE DOKONČOVACÍCH PRACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Řešení vzorových detailů

Řešení vzorových detailů Řešení vzorových detailů Detaily soklu. Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu -průběžná soklová izolace 2.2 Detail soklu s přechodem ř na suterénní stěnu - ustupující soklová izolace. Detail soklu

Více

Ing. Jaroslav R o d. Expertizní posudek. k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická

Ing. Jaroslav R o d. Expertizní posudek. k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická Expertizní posudek k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická 496-503 Posouzení stavu a závad střešní konstrukce Bytového objektu Habartická ul. čp. 496 503, Praha 9 - Střížkov Vypracoval: Ing.

Více

Stavební systém EUROPANEL

Stavební systém EUROPANEL Stavební systém EUROPANEL snadné řešení stavebních zakázek Výrobce: EUROPANEL s.r.o. U Kolory 302 463 12 Liberec XXV Vesec Česká republika www.europanel.cz info@europanel.cz EUROPANEL s.r.o. 2017 Obsah

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony.

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony. +,00 3 9 0 4 0 4 00 0 sousední objekt falcovaný plech s asfaltovou suspenzí hliníkové šablony +,00 +,0 +,00 +,00 +,0 +,0 +3,00 +, +,0 +,00 +3,00 zaslepený komín +3,0 +3,0 výlez na střechu výlez na střechu

Více

Šikmé střechy Ing. Marek Novotný, Ph.D. soudní znalec; Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500, marek.novotny.izolace@email.cz www.izolace.cz; www.awal.cz 1 2 3 Historické řešení Původní historické

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318 Úvod do pozemního stavitelství Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. jpasek@bivs.cz Katedra 104, místnost 318 Úvod do pozemního stavitelství Předsazené konstrukce Povrchové úpravy stěn a stropů Kompletační konstrukce

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Dörken. DELTA Systém

Dörken. DELTA Systém Pojistná hydroizolace (PHI) a parotěsná zábrana (vzduchotěsná vrstva) - nedílné součásti šikmých střech. Návrhy. Provádění. Pochybení Proč fóliové systémy používáme? Důvodem použití pojistných hydroizolací

Více

Konstrukční řešení charakteristických detailů

Konstrukční řešení charakteristických detailů Konstrukční řešení charakteristických detailů Spojování fólií FATRAFOL navzájem a s liniovými úchytnými prvky Detail 201: Spoj fólie FATRAFOL v přesazích pásů bez kotvení a v příčném napojení pásů Detail

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

d.4.2) Vodorovné nenosné konstrukce

d.4.2) Vodorovné nenosné konstrukce a) Účel objektu. Rodinný dům je nepodsklepený, s přízemím a podkrovním prostorem, 4+kk, vč. příslušenství a garáže, určený k bydlení jedné rodiny. Rodinný dům je osazen jako izolovaný na parcelu. b) Architektonické,funkční

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Pozemní stavitelství PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) (Eurokód 1) Zatížení konstrukcí

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení dilatačních spár BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z výroby BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z montáže 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár

Více

Rádce Střešní plechy

Rádce Střešní plechy Rádce Střešní plechy 1 Okrajový plech bez vodní drážky postranní ukončení šikmých a plochých střech s použitím asfaltových šindelů vzdálenost okapnice/zeď min. 20 mm připevnění těsnícími šrouby A2/A2 Pomocí

Více

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 1 STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Milan Foršt, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 281 23, tel/fax:+420 321 764 285, mobil +420 603 728 439, e-mail:projekce.forst@quick.cz Stavebně architektonická část (sloučené územní

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 9. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE MATERIÁLY A TECHNOLOGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

Czech Tourism Vinohradská

Czech Tourism Vinohradská Kuřácký koutek Kuřácký koutek je navržen podle skici arch. Hubičky, vypouští se zábradlí se skleněnou výplní a dvířky. Práce a výkony : Konstrukce markýzy je z trubek se závěsy z kulatiny a je kotvená

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

DOKONALÉ ŘEŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE STŘECHY A FASÁDY

DOKONALÉ ŘEŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE STŘECHY A FASÁDY DOKONALÉ ŘEŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE STŘECHY A FASÁDY KVALITA RYCHLOST ÚSPORA ENERGIÍ SYSTÉMOVÁ SKLADBA PRO ŠIKMÉ STŘECHY S TAŠKOVOU KRYTINOU PRO STŘECHY S PLECHOVOU KRYTINOU PRO MODERNÍ ODVĚTRANÉ FASÁDY PRO

Více

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Stavba : Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem Část projektu : Stavební a statická STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Teplice 05/2013 Vypracoval : Ing. Jan Slavata 2 1.Výchozí

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy

ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

a) Účel objektu. Rodinný dům je nepodsklepený, s přízemím a s obytným podkrovím, 4+kk, určený k bydlení jedné rodiny. Rodinný dům je osazen jako izolovaný na parcelu. b) Architektonické,funkční a dispoziční

Více

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ min. 50mm min.100 ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD MI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ KONTRA 1. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI MI : 160 mm 40mm 160 50 POZEDNICE 180140mm OKAPNIČKA HYDROIZOLACE

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

ÚVOD. - požadavky na obvodový plášť -základní rozdělení střech -odvodnění střech -zabezpečení proti pádu osob ÚVOD, ODVODNĚNÍ STŘECH

ÚVOD. - požadavky na obvodový plášť -základní rozdělení střech -odvodnění střech -zabezpečení proti pádu osob ÚVOD, ODVODNĚNÍ STŘECH ÚVOD - požadavky na obvodový plášť -základní rozdělení střech -odvodnění střech -zabezpečení proti pádu osob Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 02/2012, Brno snímek: 1 OBVODOVÝ PLÁŠŤ OBJEKTU

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Baumit Tepelně izolační systémy Technické detaily pro provádění Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Březen 009 www.baumit.cz Obsah:. Všeobecné zásady.. Montáž hmoždinek

Více

CENÍK (platný od 1.1. 2008)

CENÍK (platný od 1.1. 2008) CENÍK (platný od 1.1. 2008) excel mix s cz DPH Přečtěte si užitečné rady k zateplování To asi je známé, že zateplení objektu zamezuje tepelným ztrátám a snižuje tak náklady na vytápění objektu. Správné

Více