DRAMATICKÁ VÝCHOVA Adam v nesnázích : scéná školního dramatu o šikan Tvo ivá dramatika Cid : dramatickovýchovný projekt pro 5. t ídu základní školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRAMATICKÁ VÝCHOVA Adam v nesnázích : scéná školního dramatu o šikan Tvo ivá dramatika Cid : dramatickovýchovný projekt pro 5. t ídu základní školy"

Transkript

1 DRAMATICKÁ VÝCHOVA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podobě em na adrese 1. Adam v nesnázích : scénář školního dramatu o šikaně [Adam in troubles : script of school drama about bullying] / Irina Ulrychová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8 In: Tvořivá dramatika -- ISSN [CZ] -- Roč. 16, č. 1 (2005), s obr. Představení nového žáka ve škole. Adamův příchod do školy byl spojen s jeho šikanováním staršími žáky. Vytvoření scénáře pro dramatickou výchovu a vedení diskuse žáků o řešení tohoto problému. Možnosti rozhovoru se šikanovaným, sdělení problému třídní učitelce nebo jiné alternativy pomoci. Rozhovor učitele se žáky by měl reagovat na otázku, zda je či není obtížné svěřit se se svými potížemi dospělým a co v tom dětem někdy může bránit. žák ; šikanování ; chování žáka ; základní škola ; dramatická výchova ; porucha chování ; výchovné působení ; učitel ; 2. Cid : dramatickovýchovný projekt pro 5. třídu základní školy [Cid : dramaeducational project for 5th grade of primary school] / Aleš Povolný. -- cze In: Tvořivá dramatika -- ISSN [CZ] -- Roč. 16, č. 3 (2005), s obr. Informace o dramatickovýchovném projektu pro 5. třídu ZŠ. Příprava metod a realizace projektu. Cíl projektu - seznámení se středověkým Španělskem, rozvoj komunikace a kritického myšlení, rozvoj slovní zásoby, rozvoj po stránce pohybové prostřednictvím živých obrazů. Rozvíjená témata - středověké Španělsko, rytířské vlastnosti, křivda, vztah k domovu, válka. dramatická výchova ; projekt ; vyučovací metoda ; žák ; komunikace ; rozvíjení schopností ; dějiny středověku ; základní škola ; Španělsko ; ročník 5

2 3. Divadelní hry místo učebnic [Theatre plays instead of textbooks] / František Morkes. -- cze In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 1 (2007), s obr. Komenského zásada Schola ludus a její chápání a interpretace - cíleně prováděné pracovní zaměstnání realizované zábavnou formou. Zaměření a témata Komenského divadelních her využívaných při aplikaci této zásady. Komenského formulace teorie dětských her - sedm zásad (pohyb, volnost a svoboda rozhodnutí, společenský charakter hry, soutěživost, stanovení pravidel a řádu, snadnost, časové omezení). hra ; didaktická hra ; hraní role ; dramatizace ; drama ; dramatická výchova ; Komenský, Jan Amos 4. Dítě na jevišti - kdy? jak? proč? [Children on stage - when? how? why?] / Jaroslav Provazník. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6 In: Tvořivá dramatika -- ISSN [CZ] -- Roč. 17, č. 2 (2006), s tab. Prastará myšlenka použít divadlo jako nástroj k výuce a výchově dětí. Komenského Schola ludus - výuka a výcvik pro život užitečných dovedností. Estetická, estetickovýchovná a pedagogickopsychologická kritéria divadelního představení hraného dětmi. Uplatnění dispozic, schopností a dovedností žáků. výuka ; výchova ; dramatická výchova ; divadlo ; žák ; dovednost ; výchovné působení ; 5. Drama kolem dějepisu : projektové vyučování dějepisu - možnosti propojení historických pramenů a metod dramatické výchovy [Drama surrounding history teaching : project teaching of history - possibilities of intertwining historical resources and methods] / Veronika Rodriguezová. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. - - ISSN [CZ] -- Roč. 11, č. 6 (2005), s fot. Nabídka programů pro rozšiřující výuku dějepisu na 2. stupni základní školy a v prvních ročnících gymnázií v Domě dětí a mládeže v Brně. Využívání historických pramenů pro přiblížení historických událostí žákům a studentům. Propojení teoretických informací s následným aktivním prověřením znalostí - metodami a

3 technikami dramatické výchovy. Kompatibilnost projektů s Rámcovým vzdělávacím programem. Akreditovaný kurz pro učitele - přenesení metod přímo do škol. základní škola ; druhý stupeň ; gymnázium ; dějepis ; vyučovací metoda ; projektová metoda ; aktivní metoda ; dramatická výchova ; projekt ; 6. Drama pro budoucnost [Drama for the future] / Gabriela Sittová. -- cze In: Tvořivá dramatika -- ISSN [CZ] -- Roč. 17, č. 2 (2006), s fot. Zpráva o účasti na mezinárodní konferenci Drama for the Future, pořádané ve dnech dubna 2006 ve Velké Británii, na univerzitě ve Winchesteru. Informace o představení, které se týkalo šikany a způsoby řešení byly hledány především z pohledu učitele. Další příspěvky o využití dramatu při výuce cizích jazyků. Podněty k výuce pro učitele z různých zemí. výuka ; dramatická výchova ; divadlo ; učitel ; konference ; výchovné působení ; Velká Británie 7. Drama v historii : projektové vyučování dějepisu metodami dramatické výchovy [Drama in history : project history teaching by methods of drama education] / Veronika Rodriguezová, Petra Drahanská. -- cze In: Gymnasion : časopis pro zážitkovou pedagogiku. -- ISSN X [CZ] -- Roč. 2005, č. 4 (2005), s obr. Možnosti propojení teoretických informací z historických pramenů a technik při výuce dějepisu na 2. stupni ZŠ a na gymnáziích. Nabídka modelu, který žáky aktivně zapojí do výukového procesu skrze práci s historickými prameny. Práce s pramenným materiálem, užití inovačních metod a technik výuky, důraz na týmovou práci a budování sociálních vztahů ve třídě. Zkušenosti učitelky s využíváním divadelních technik ve výuce dějepisu. dějepis ; výuka ; základní škola ; gymnázium ; dramatická výchova ; práce s informacemi ; historický dokument

4 8. Dramatická výchova a klíčové kompetence [Drama education and key competences] / Jaroslav Provazník. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 7 In: Tvořivá dramatika -- ISSN [CZ] -- Roč. 17, č. 3 (2006), s Dramatická výchova a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Dramatická výchova se přímo váže na kompetence komunikativní, sociální a personální. Žáci mají příležitost vyjadřovat myšlenky a názory, naslouchat promluvám druhých lidí. Základní podmínkou výuky dramatické výchovy je spolupráce s ostatními lidmi (je založena na komunikaci a kooperaci). Dramatická výchova a moderní škola. dramatická výchova ; výuka ; škola ; základní vzdělání ; rámcový vzdělávací program ; 9. Dramatická výchova a výchova osobnostní a sociální [Drama education and personality and social education] / Josef Valenta. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 20 In: Tvořivá dramatika -- [CZ] -- Roč. 18, č. 1 (2007), s obr. Možnost vzájemné podpory dvou edukačních systémů, dramatické výchovy (DV) a osobnostní a sociální výchovy (OSV). Pojem OSV ve světových edukačních systémech. Vznik studijní specializace pedagogika osobnostně sociálního rozvoje na katedře pedagogiky FF UK v Praze. Zaměření cílů DV/OSV a jejich témata. OSV napomáhá k osobnostnímu, sociálnímu a morálnímu rozvoji osobnosti. Formy implementace DV a OSV do práce školy. Přínos průřezového tématu OSV k rozvoji žáka. dramatická výchova ; osobnost ; výchova ; rozvoj osobnosti ; sociální výchova ; mezioborový přístup ; 10. Dramatická výchova pro žáky se sociálním znevýhodněním [Drama education for socially disadvantaged pupils] / Miroslav Coufal. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1 In: Komenský : Časopis pro učitele základní školy. -- [CZ] -- Roč. 131, č. 4 (2006/2007), s Autor se zabývá využitelností dramatické výchovy (DV) v inkluzivní třídě na běžné základní škole, kde se vzdělává část žáků se sociálním znevýhodněním (tj. děti ze

5 sociálně slabých rodin, děti Romů, azylantů aj.). Výsledný produkt DV (divadelní představení) přináší těmto dětem kolektivní pozitivní zážitky, hravou a radostnou atmosféru, prožitky skupinového a individuálního úspěchu. Úspěch před spolužáky či diváky vytváří u sociálně znevýhodněných dětí pocit sebedůvěry, podporuje jejich sebevědomí a sebeúctu. Tak nepřímo napomáhá budovat jejich pozitivní vztah ke škole a vzdělávání (např. u Romů). Tím, že DV využívá mimo verbální i jiné způsoby komunikace, pomáhá překonávat jazykové bariéry, což je zase důležité např. pro děti azylantů. sociálně znevýhodněný ; dítě ; žák ; Romové ; dítě cizí národnosti ; cizinec ; migrant ; dramatická výchova ; divadlo ; hraní role ; úspěch ; pedagogika zážitku ; jazyková bariéra ; komunikace ; pomoc ; výchovné působení ; integrace žáka ; základní škola ; 11. Dramatický obor povinným předmětem na gymnáziích? [Drama discipline as compulsory subject in grammar schools?] / Lucie Hučínová. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- ISSN [CZ] -- Roč. 108, č. 9 (2005), s. 22. Reakce Výzkumného ústavu pedagogického (VÚP) na Výzvu k zařazení dramatického oboru do Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání. Autoři Výzvy požadují zařadit dramatický obor do oblasti Umění a kultura jako třetí povinný obor vedle výtvarného a hudebního. VÚP vysvětluje, proč tomuto požadavku nelze vyhovět, proč dramatická výchova zůstává nadále mezi doplňujícími vzdělávacími obory. gymnázium ; dramatická výchova ; učební osnovy ; vyučovací předmět ; volitelný předmět ; povinný předmět ; rámcový vzdělávací program ; 12. Genius loci aneb prolínání v prostoru a čase [Genius loci or blending in space and time] / Kateřina Linhartová. -- cze In: Výtvarná výchova : časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. -- ISSN [CZ] -- Roč. 46, č. 2 (2006), s , příl. s. D. 12 obr. Popis zajímavého výtvarného projektu - řešení interiéru šílené osoby, který byl realizován na 2. stupni základní školy. Rozdíly v přístupu žáků jednotlivých věkových kategorií k tvorbě interiéru. Možnosti propojení výtvarné a dramatické výchovy. Ukázky doprovodných textů dětí k vytvořeným pracem.

6 výtvarná výchova ; projektová metoda ; projekt ; mezioborový přístup ; dramatická výchova ; tvůrčí činnosti ; základní škola ; druhý stupeň ; 13. Inovace praxe studentů specializace dramatická výchova na Pedagogické fakultě UK [Innovation of student practice in specialization drama education at Pedagogical faculty of Charles University] / Anna Tomková, Radek Marušák. -- cze In: Tvořivá dramatika -- [CZ] -- Roč. 18, č. 1 (2007), s Koncepce studia dramatické výchovy na Pedagogické fakultě UK od poloviny 90. let 20. století. Požadavky na budoucí rozvoj oboru - prohloubení praxe a posílení uměleckých disciplín ve studiu. Nový prvek praxí - motivační náslechové praxe ve druhém ročníku specializačního studia. Seznamování s uplatněním metod DV při výuce českého jazyka. dramatická výchova ; studijní obor ; vysokoškolské studium ; vzdělávání učitelů ; pedagogická fakulta ; pedagogická praxe ; 14. Multikulturní výchova a metody tvořivé dramatiky v přípravě budoucích učitelů literární výchovy [Multicultural education and methods of creative drama in preparation of preservice literary education teachers] / Ladislava Lederbuchová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8 In: Český jazyk a literatura -- ISSN [CZ] -- Roč. 56, č. 3 (2005/2006), s Multikulturní výchova (MV) v horizontálním a vertikálním rozměru. Kultura a kulturní archetypy. Úkoly vysokoškolské disciplíny didaktiky literární výchovy. Význam práce s textem pro MV (např. interpretace textu Triana a Corrida od K. Čapka nebo Býčí zápasy od F. Nepila), studentské návrhy interpretačních úkolů pro žáky. Metody tvořivé dramatiky založené na identifikačních a empatických procesech prožívání a hodnocení významů literárního textu. multikulturní výchova ; výuka ; vyučovací metoda ; literární výchova ; literatura ; práce s textem ; rozbor textu ; porozumění textu ; dramatická výchova ; dramatizace ; didaktika ; student učitelství ;

7 15. Obsah a metody dramatické výchovy na gymnáziu, propojení s humanitní složkou vzdělání : dramatická výchova na gymnáziu - její možnosti a podmínky [Content and methods of drama education at upper secondary general school, connection with humanitarian component of education : drama education at upper secondary general school - itspossibilities and conditions] / Klára Zachariášová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6 In: Tvořivá dramatika -- [CZ] -- Roč. 18, č. 1 (2007), s Podmínky a prostředí pro dramatickou výchovu (DV) na gymnáziu. Existenční determinanty pro DV - postoj ředitele, klima školy, aprobovaný učitel a vhodný prostor. Formy DV na gymnáziu - rozhodování o statusu předmětu (povinný, povinně volitelný nebo volně volitelný). Obsahové vymezení předmětu Osobnostní a sociální výchova (OSV). Jeho základní náplň - praktické činnosti vedoucí k porozumění vlastní identity každým žákem, k porozumění druhým lidem, k vytvoření dobrých mezilidských vztahů ve skupině, k aktivnímu řešení problémů v osobní i sociální rovině, k vytváření demokratických, tolerantních postojů. dramatická výchova ; osobnost ; výchova ; rozvoj osobnosti ; sociální výchova ; cíl výchovy ; obsah výchovy ; gymnázium ; 16. Pohádka a multikulturní výchova [Fairy tale and multicultural education] / Vratislava Vyskočilová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 20 In: Tvořivá dramatika -- ISSN [CZ] -- Roč. 16, č. 3 (2005), s Nárůst počtu cizinců a jejich dětí v ČR. Multikulturní výchova jako součást vzdělávacího kurikula v Rámcovém vzdělávacím programu. Cíl práce - hledání možností, jak multikulturní výchovu a vzdělávání uplatnit v našem systému základního školství speciálně v souvislosti s ohledem na děti vietnamských spoluobčanů. Vietnamské pohádky a jejich rozdělení z hlediska tematiky. Odraz buddhismu, taoismu a konfucianismu ve vietnamských pohádkách. Zpracování školního dramatu na námět vietnamské pohádky Bratři a přátelé. multikulturní výchova ; základní škola ; dítě cizí národnosti ; dramatická výchova ; pohádka ; Vietnam

8 17. Storytelling a dramatická výchova [Storytelling and drama education] / Marie Pavlovská. -- cze In: Komenský : Časopis pro učitele základní školy. -- ISSN [CZ] -- Roč. 130, č. 4 (2005/2006), s Článek seznamuje se storytellingem, oborem, který se jednooborově vyučuje na vysokých školách v USA. Tzv. storyteller (vypravěč příběhů) je v americké společnosti váženou profesí, má i slušné uplatnění (ve školách, v domovech důchodců, v nemocnicích a dalších sociálních zařízeních). Nedávno se v Jičíně konal k této problematice seminář pod názvem Drama a storytelling. Jeho účastníci se seznámili nejen se storytellingem, ale i s jeho uplatněním v praxi a jeho vztahem k dramatické výchově. vypravování ; dramatická výchova ; výuka ; dramatizace ; literární výchova ; vypravěčství ; profese ; uplatnění ; seminář ; USA ; Jičín ; storytelling 18. Škola hrou [School through play] / Jiří Němec, Lenka Remsová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 7 In: Komenský : Časopis pro učitele základní školy. -- ISSN [CZ] -- Roč. 131, č. 1 (2006/2007), s Komenského Škola hrou (Schola ludus) sestává z osmi částí, které lze chápat jako prezentaci didaktických her ve hře divadla. J. A. K. zde ukazuje své představy o průběhu vyučovací hodiny na různých stupních i to, jak lze používat pestrých metod a her k osvojováni učiva. Na Školu hrou dnes navazuje i jedna z technik divadla utlačovaných, tzv. neviditelné divadlo, jehož hry se zabývají sociálními otázkami a problémy. Hry neviditelného divadla se uplatňují zejména na základních školách, kde jsou užívány k řešení konfliktních a problémových situací. V článku je uvedena ukázka hry s tématem rasizmu. didaktická hra ; hra ; dramatizace ; dramatická výchova ; dějiny pedagogiky ; výuka ; základní škola ; konflikt ; řešení konfliktů ; rasismus ; obsah výuky ; ukázka ; Komenský, Jan Amos ; Škola na jevišti Schola ludus seu encyclopaedia viva 19. Školní drama ve výuce [School drama in teaching] / Miroslav Coufal. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4 In: Komenský : Časopis pro učitele základní školy. -- ISSN [CZ] -- Roč. 130, č. 3 (2005/2006), s schem.

9 Průkopníkem školního dramatu ve výuce byl už J. A. Komenský. Vrchol jeho školního divadla je Schola ludus - Škola hrou. Moderní výuka dramatem počítá se strukturováním dramatické práce, jež je značně náročná a vyžaduje profesionální přístup. Autor článku předkládá soubor nejdůležitějších bodů k tvorbě a hodnocení školního dramatu doplněný o názorné schéma procesu tvorby s konkrétním příkladem již realizovaného vyučování. dramatická výchova ; dramatizace ; výuka ; hra ; divadlo ; metodika ; ukázka ; dějiny pedagogiky ; Komenský, Jan Amos ; Schola ludus seu encyclopaedia viva 20. Využití Dramatické výchovy napříč osnovami [Utilising drama education accross teaching programme] / Marie Pavlovská. [Část] cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1 In: Komenský : Časopis pro učitele základní školy. -- ISSN [CZ] -- Roč. 130, č. 4 (2005/2006), s schem. Dramatická výchova (DV) může být do výuky ZŠ začleněna trojím způsobem: jako samostatný volitelný předmět, jako metoda práce použitelná v kterémkoli vyučovacím předmětu a jako pedagogický princip, jež prostupuje veškerým vyučováním. Uvedena ukázka lekce (s využitím příběhu od A. Lindgrenové: Pipi Dlouhá punčocha), v níž metody DV spojují jednotlivé předměty, procházejí napříč osnovami a jsou využívány jako integrační prvek. dramatická výchova ; dramatizace ; literární výchova ; mezipředmětové vztahy ; integrovaná výuka ; volitelný předmět ; vyučovací předmět ; vyučovací metoda ; základní škola ; vyučovací hodina ; ukázka ; 21. Využití Dramatické výchovy napříč osnovami [Use of drama education accross teaching curriculum] / Marie Pavlovská. [Část] cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 12 In: Komenský : Časopis pro učitele základní školy. -- ISSN [CZ] -- Roč. 130, č. 5 (2005/2006), s Autorka článku je velkým zastáncem využití metod dramatické výchovy v jednotlivých vyučovacích předmětech i celých projektech, které propojují více předmětů. Představuje proto další ukázky dramatických lekcí pro základní školu (z dílny studentů Pedagogické fakulty MU v Brně) navazující na první část článku uveřejněného ve 4. čísle tohoto časopisu.

10 dramatická výchova ; dramatizace ; literární výchova ; mezipředmětové vztahy ; vyučovací metoda ; učební osnovy ; vyučovací hodina ; základní škola ; ukázka ; 22. Vývoj předpokladů k dramatické improvizaci [Developing preconditions for drama improvisation] / Martin Vasquez. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: In: Tvořivá dramatika -- ISSN [CZ] -- Roč. 17, č. 2 (2006), s Vysvětlení pojmů herní a dramatická improvizace. Změny v předpokladech pro rozvoj kompetencí během vývojových studií dětí a mládeže. Trénink představení, jeho reflexe a hodnocení. Základní předpoklady úspěšné účasti v představení - rychlá schopnost asociace, aktivní naslouchání a senzomotorické dovednosti. hra ; dramatická výchova ; dítě ; mládež ; divadlo ; školní představení ; participace ; rozvíjení schopností ; Rešerši zpracovala: Mgr. Alice Košková