BECHYŇSKÝ ZÁØÍ 2004 LETNÍ KALEIDOSKOP PLATBAPOPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD DŮM SPEČOVATELSKOUSLUŽBOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BECHYŇSKÝ ZÁØÍ 2004 LETNÍ KALEIDOSKOP PLATBAPOPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD DŮM SPEČOVATELSKOUSLUŽBOU"

Transkript

1 BECHYŇSKÝ M ÌSTSKÝ Z PRAVODAJ ZÁØÍ 2004 Váženíspoluobèané, prázdninyadovolenépomalu konèí,konèítedyitak èastozmiòovaná okurkovásezóna.cosebìhemtétodobyudálo? Bechyòské koupalištì má za sebou první letní období po znovuotevøení. Nakolik to byla sezóna úspìšná, bude jasné až po závìreènémvyhodnocení. Inadále pokraèuje výstavba domu speèovatelskou službou. To,co je nynínejvícevidìt,jsou terénníúpravyavýstavbachodníkù. Dále probíhá opravavelkého mostuabylotevøennový most vzáøeèí. Stále jednáme skrajským úøadem vèeských Budìjovicích, aby byly vyèlenìnyfinanèníprostøedkynaopravukomunikacekolemzámkudo ZáøeèíanavýjezduzeZáøeèí. VZáøeèí jsou také dokonèovány opravy komunikací po povodních v roce2002.budevydláždìnaèástodschodùkmostu anábøežínalevé stranìlužnice.. Pøipoèteme-li k tomuto struènému pøehledu øadu spoleèenských, kulturních asportovních aktivit, je zøejmé,, že letošní výše uvedená okurkovásezóna nebyla žádným hluchým místem vživotì našeho mìsta,atojejistìdobøe. Jaroslav Matìjka PLATBAPOPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD Upozorňujeme všechny občany, kteří dosud nezaplatili místní poplatekzaprovozsystémushromažďování,sběru,přepravy,třídění, využíváníaodstraňováníkomunálních odpadů (dálejen poplatek za komunální odpad), aby poplatek neprodleně zaplatili.poplatek je možno uhraditvpokladně Městskéhoúřadu Bechyně nebo poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet Města Bechyně č.účtu: /0800.Včasnezaplacenýpoplateknebojeho nezaplacenou část může městský úřad zvýšit až na trojnásobek. Poplatek je vsouladu se zákonem o místních poplatcích možno vymáhatexekučně,tj.např.srážkouzbankovníhoúčtupoplatníka. Proúplnostinformacíupřesňujemevýšipoplatku: sazbapoplatku činí420,- Kčprofyzickouosobuzakalendářnírok 2004, sazbapoplatkuproosobustarší70 let činí210,-kčzakalendářnírok Žádáme zdvořile všechny poplatníky,kteří dosud nezaplatili, aby si svojenedoplatkyihnedvyrovnaliapředešlitakzvýšenýmnákladůma dalšímpřípadnýmnepříjemnostem. RadkaBosáková, vedoucí finančního odboru MěÚBechyně DŮM SPEČOVATELSKOUSLUŽBOU Rada Města Bechyně na svém jednání 1. července 2004 stanovila 2 nájemné vdomě spečovatelskou službou ve výši 25 Kčza 1m podlahové plochy. K tomuto základnímu nájemnému budou obyvatelédomuplatitzálohynaslužbyspojenésužívánímbytu(např. záloha na teplo, teplou vodu, osvětlení společných prostor, výtah, úklidspolečnýchprostor). Celkováměsíční platba(nájemné+zálohynaslužby) zanejmenší bytbysemělapohybovatvevýšicca 2.000,-Kčazanejvětšíbyt vevýšicca3.300,-kč. Občané,kteřísedodomuspečovatelskouslužbounastěhují,mohou požádat o zajištění úkonů pečovatelské služby (donáška oběda, nákupy,úklid bytu apodobně).nenívšakpovinnostíobyvatel domu, aby měli pečovatelskou službu zavedenou. Pečovatelská služba je placenou službou amaximální výše úhrady za jednotlivé úkony je stanovenavyhláškou č.182/1991sb.vplatnémznění.ovýšiúhrady rozhodujeprokaždéhoobčanaindividuálně MěstskýúřadvBechyni. Při stanovení výše úhrady za pečovatelskou službu se vychází z příjmů občana,přihlížíseikvýšinákladů nadomácnost.výšeúhrady vždyzáleží natypuposkytovaných služeb.vsoučasné době seplatí např.zadovozobědazaměsícokolo200kčaž300kč. LETNÍ KALEIDOSKOP SVÁTEKKERAMIKYVBECHYNI: Poslední èervnový víkend pøivítala Bechynì neobvyklé množství návštìvníkù, které spojovalo jedno téma keramika. Byli to jednak absolventizdejšíkeramickéškoly,kteøípøijelioslavitjejí120.výroèí, jednakprodejciazákaznícikeramickýchtrhù,jejichždruhýroèníkse tu vsobotu konal, byli to inávštìvníci výstav keramiky valšovì jihoèeskégalerii,vkulturnímdomìavklášternízahradì. Oslavy 120.výroèí keramické školy zaèaly v pátek 25.èervna odpoledne.pøijíždìjícíabsolventiškolymìlimožnostprohlédnoutsi prostory školy, posaditse na svou židli apopustit uzdu fantazii a vzpomínkám. Mohli zaregistrovat i nìkteré zmìny, které se za poslední období udály,napø.rekonstrukci fasádyhistorickébudovy azøízení nové poèítaèové uèebny pro výuku grafických aplikací, èi hodnotitprácestudentùvystavenétémìøvevšechprostoráchškoly. Druhý den pokraèoval od rána registrací úèastníkù aprohlídkou školy. Od desáté hodiny vítala úèastníky oslav Posádková hudba Tábor vklášterní zahradì, kde opùl jedenácté zaèalo slavnostní shromáždìní absolventù aèestných hostù. Øeditel školy, pan Ing. L.Sviták pøivítal pøítomné, ve svém projevu pøipomenul základní informace zhistorie školy azmínil inìkteréaktivity školy ajejích žákù,kterévposledníchpìtiletechpøesáhlyrámecškoly. S pozdravnými projevy vystoupili i nìkteøí z èestných hostù, poslanec Parlamentu ÈR Ing. Miroslav Kalousek, starosta mìsta Bechynì J.Matìjka, námìstek ministrynì školství PaeDr.J.Müllner, pøedseda Poradního sboru SPŠK Bechynì Ing. F.Tupý azástupce øeditelky Staatliche Fachschule für Keramik z bavorského Landshutu Nikolaus Lehner.Po ukonèení shromáždìní následoval prùvod absolventù podle roèníkù, souèasných i bývalých zamìstnancù školy a èestných hostù z Klášterní zahrady pøes námìstí ke Kulturnímu domu za doprovodu Posádkové hudby Tábor. Oslavybylyzakonèenytaneèní zábavouvkulturním domì. Setkání tøíd, roèníkù, se uskuteèòovala prakticky ve všech veøejných podnicích ve mìstì. Bechyòští provozovatelé byli dobøe pøipraveni. Zvláštì pøíznivì byla absolventy hodnocena stolová úprava a hudební produkce pøed hotelem Drak. Pøíjemné bylo poslouchat reakce absolventù všech vìkových kategoriích, kteøí vítali možnost takovýchto setkání ke vzpomínkám, výmìnì zkušeností, vzájemné informovanosti ipomoci. Setkání absolventù pøispívají kpocitu sounáležitosti absolventù školy auž jen to stojí za práci spojenous organizací. Poèet úèastníkù oslav není možné jednoznaènì stanovit. Oficiálnì se zaregistrovalo 708 absolventù, pøièemž lze pøedpokládat, že pøibližnì stejný poèet, zvláštì mladších roèníkù, se zúèastnil mimo registraci. Zaregistrovaní úèastníci obdrželi soubor upomínkových (pokraèování na str.4)

2 MEDAILON BohuslavBurian, ak.sochaø ( KnìževesuRakovníka Praha) Sochaø Bohuslav Burian se narodil v Knìževsi, kde jeho otec, Josef Burian, bechyòský rodák, pùsobil jako èetnický strážmistr.otecpak sloužil vkolodìjích u Bechynì.Mìl tøidìti :našehoprotagonistu Bohuslava,JosefaadceruMarii.Tavdìtství za pøítomnosti otce tragicky utonula v Lužnici. Pro nìj to byl tak traumatický, nepøekonatelný zážitek, že byl pøedèasnì pensionovánaodstìhovalsevroce1923do Bechynì. Staøí Bechyòáci si ho pamatují jako èinorodého èlena mnoha spolkù s velkou aktivitou, hlavnì však jako autora KronikymìstaBechynì (I II ).MìstomìlodvavelkéBuriany arozlišovalo jenázvy tlustýburian, tedy pan vrchní strážmistr,a hubený Burian, panuèitel,sbormistr pìveckéhospolkulužnièanaredaktorèasopisuláznìbechynì.v BechynižijedceraJosefaBurianamladšíhoAlenaasynVladimír,vPrazedceraDana. Bohuslav Burian studovalna Umìleckoprùmyslovéškole vprazevateliéruprof. Karla Dvoøáka vletech Byl velmi nadaným sochaøem, oèemž svìdèí itento studentskýúspìch: bylavPrazevMasarykovìstudentskékolejivýstavavýtvarnýchprací,kdebyli zastoupeni idva Bechyòáci, Rudolf Krajc abohuslav Burian, který vystavoval návrh památníku koznaèení místa letecké katastrofy M.R.Štefánika. Bohuslav absolvoval studia na Umìleckoprùmyslovéškolevroce1936. Vtédobìmimojinévytvoøilbustu JulieHavlíèkové,kterábylaodhalena veSvoješticíchnaŽeleznýchhorách. Vroce 1936 nastoupil vojenskou základní službu vpraze,byl jako vojínipøi pohøbu presidentat.g.masaryka,pøipøípraváchpohøbusezúèastnilvítánípøedsedyfrancouzské vládyleonablumanawilsonovìnádražíadalšíchcizíchvládníchdelegací.napohøbu bylaidelegacezbechynì,ataksesetkalnenadálesotcemastarostouhomérem. V roce 1936 byl pøevelen do Frýdku-Místku k rotì doprovodných zbraní a protitankového dìlostøelectva. Uèil kreslit dìti pana plukovníka azde poznal svoji budoucímanželkuzdenkulachovou.pøimobilizaci23.záøí1938bylodsunutnaslezské hranice,nejprve dobruntálu, pak na Slovensko (Trenèín, Nitra, Šurany).V zimì bylojasné,ženenímožnézùstatvrepublice.Zkronikyotce: 21.èervence1939takjakostajinýchmladýchistaršíchmužù,opouštídnesvlastimùj syn Bohuslav Burian apøejíždíhranicesmìrem pøesnìmecko do Francie, kdehodlá vstoupitdozamìstnánípotudobu,nežsebudetvoøitvzahranièíèsl.armáda.zapomoci bechyòskéhorodáka FrantiškaDrdáka, usazeného vla Comte vefrancii,nalezne syn zamìstnánívkeramickýchzávodech. 11.øíjna1939sepøihlásiljakodobrovolníkvemìstìLilledo Comme volontairepourde cas de guerre, ale protože mìl vkeramickém závodì smlouvu na rok, nebyl jeho povolávacírozkazkladnìvyøízen.rozhodlseprotoproútìka17.ledna1940 sevagde hlásil uvelitele roty dobrovolných zbraní. Po pùsobení nabojištích (napø. vbitvì u Marny)odplulsostatnímivojáky,ohrožovanýmipøedevšímnebezpeènýmiponorkamido Anglie,doLiverpoolu.VLeamingtonu prošelodbornýmivojenskýmikurzy,bylpovýšen na poruèíka.vroce1941tentoprapornavštívil W.ChurchillakorunníprinceznaAlžbìta, takévícekrát dr.eduardbeneš.ceskoslovenskájednotkadostalanázev Èeskoslovenská samostatnáobrnìnáarmáda. Dne 7.èervna 1944 naøídilo britské vrchní velení polní mobilizaci také èsl. samostatné obrnìné armádì a stanovilo její bojovou pohotovost na den Za 17 dní musela ÈSOB doplnit pøedepsané poèty mužstva, zbraní,tankù,motorových vozidel a ostatního materiálu podle váleèných tabulek, kterým vykonala ÈSOB slavnostní pøehlídku. Po dosažení bojové pohotovosti se brigáda potom pøesunula západnì od pøístavu Bridlington,kdesepøipravovalananalodìnía pøepravu do Normandie. Ès. brigádapotom vednech30.srpnaaž1.záøíprovedlanalodìní na devìt pøepravných lodí tøídy Liberty a Victory, na jedenáct plavidel typu LST (tanková výsadková loï) ana ètyøi plavidla typulct(tankovývýsadkovýèlun).tamsesnípøišelrozlouèitpresidented.benešna zmínìnéslavnostnípøehlídce. Tatomalá ès.flotila24 plavidelpotomnásledující noc vyplula za doprovodu britského torpédoborce pod palbou supertìžkých nìmeckých dalekonosných dìl, která odstøelovala Dover,proplula Calaiskouúžinouaza nìkolikhodinzakotvilavinvazním pøístavu Mulberry,kde se ÈSOB vylodila.po rozmístìní vtransit Camp 60 byla ès.brigádavèlenìnadol.kanadskéarmády azdokonalovalase v polním výcviku.od bylaèsob povìøena obléháním nìmecké námoøní pevnosti Dunkerque, kde bylo uzavøeno13000 Nìmcù vyzbrojených280 dìlyazásobami na jeden rok. Velitelem nìmecké pevnosti byl viceadmirál F.Frisius, který velel námoøníkùm, vojákùm apøíslušníkùm luftwafe.velitelemèsob gen.a.liškamìlvýznamnépostavení. Bylprohlášen operaènímvelitelemvseverovýchodnífrancii a vpøilehléèástibelgie jakopøímý pøedstavitel Spojeneckého hlavního stanu, jako nejvyšší správní autorita vtétooblasti,protijehožrozhodnutínebylo odvolání. GenerálLiškadostaldo podøízenosti pro obléháníkanadskou protiletadlovou brigádu, britský dìlostøeleckýpluk, kanadský prapor tìžkých tankù,francouzský oddíl tìžkých houfnic, francouzský prapor pìchoty a prùzkumnou peru RAF. Celkem velel vojákùm, znichž 6500 bylo èeskoslovenských.viceadmirál Frisiusse nakonec generálovi Liškovivzdal. UDunkerque vlálaèeskoslovenskávlajkavýšnežvlajkybritská,americkáafrancouzská.vtétodobìbylv tankovémpraporupovýšen poruèíkburian nanadporuèíka. BojeoDunkerquetrvalyaždo konceválkyapøesun do vlasti zaèal až12.kvìtna 1945.Vpohranièí Èeskoslovenska byla jednotka pøidìlena ke III. americké armádì generála Pattona. Projela 18. kvìtna liduprázdnýmiulicemitachovaastøíbra,ale21.kvìtnabylatriumfálnìuvítánavplzni. Dopisrodièùm: Drazírodièe. Nevím zdali tento dopis dostanete, proto Vám jen struènì oznamuji, že jsemse vrátil s Ès.sam.obrnìnoubrigádou od Dunkerku. Jsem zdráv adoufám, že Vás brzyuvidím. Až dostanempøesnounašíadresu takvámji napíšiabystemimohlivynapsatco jenovéhou Vás.Zanìjakýèasdostanemedovolenoutakpøijedu.Jsemteïvšaržinadporuèíkaavedese mivelmidobøe.vèerajsemnavštívildobøanyvplznisenámdostalovøeléhopøivítání.vùbec lidi zdejsouknámtakhodnížejetoaždojemné.teïzdevytloukámenìmcezlesùkteøíse ještìnevzdali. KdyžjsmebyliuDunkerkunavštívil jsem FrantuDrdákajehoženuadìcko. Jsouzdrávia štastnìpøežiliválku.myslím,žejsteomì,jakojáovásnemìližádnouzprávupocelých6let. Vstoupiljsemdo armádyès.vlednu1940, pakpobojivefranciiodejeldoanglieapakpo invasizasdofrancie.doufám,žejsteživiazdrávi. NashledanouBoža Kdyžnáš zápaïák pøijelvuniformì do Bechynì, všechna dìvèata byla vtransu. Fešák, hrdina, symbolsvobody.nastalyvšakvšednídny,bohuslavsestalèlenempedagogického sboruprùmyslovéškolykeramickévbechyni,uèilzdemodelováníakreslení vroce ,abájeènì. Mìljsemtoštìstí,žemìB.Burianuèilkreslení.Jednakbylpromladévzoremhrdinyzválky, jednakproty,kteøísezajímalinejenoøemeslo,aleoumìnívùbec,dovedlpodnítitavysvìtlit podstatnévìciokumštu.napø.mipoprvétentokantorvysvìtlilzásadyabstrahovánípøírody, chodilijsmesnímmalovatdoplenéru.vzpomínámtakénajehoplastikuvguttfreudovském duchu Cihláøi : Cihláøská pec v podobì kopce, na jejíž bocích se pohybovaly postavy cihláøù v rùzných fázích výroby (R.Plachta). B.Burian se pak pøestìhoval do Prahy, ale pøišla horší léta,kdy se komunistický režim odvdìèoval svým hrdinùm. Na volné noze nemohl zùstat, bylo tøeba zajistit rodinu. Oženil se16.února1946,dceradominika se narodila 9.dubna1954. Byl naøèenzúmyslu emigrovat do Anglie, vlastnì z vlastizrady. Práce se pro tyto hrdiny, když se dostaliz mlýnských kamenù režimu, shánìla obtížnì. Zúèastnil se zakládání vojenského muzea a nastoupil do Armádního vojenského studia, kde však nemohl uplatnit svùj umìlecký názor. Škoda, jistì bychom se doèkali pøekvapivých a hodnotných sochaøských výtvorù. Dìkujizavzpomínky,informaceafotografiedceøiB.Burianaak.malíøceDominiceSchönové, neteøímalenìadanìadr.m.rùžièkovi. -ap -

3 1. září - 3. října Kulturní dům / Galerie U Hrocha v17.00 hodin Vás zveme na slavnostní zahájení výstavy obrazů Josefa Trejbala ztábora, uživatele lázní Bechyně. Autorovi výstavy zjevně Bechyně učarovala, tak jako mnohýmdalším. Vy máte nyní možnost vidět naše krásné město jeho očima. Kromě Bechyně akrajinek s regionálními motivy představuje Josef Trejbal isvá zátiší. GALERIE JE OTEVŘENADENNĚ Pondělí -pátek hod., sobota -neděle hod. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ANKETA Neděle 3. října /9.00 hod./klubovna Lektorka:Miluše Bubelová Kurzovné:dospělí 250,-Kč,děti150,-Kč Přihlásit se můžete vkancelářikd nebo na čísle Nenechejte si ujítpříležitost zúčastnit se nejúspěšnějšího kurzu, kde zkušená lektorka naučítutotechniku iúplného začátečníka. Jen pro Vaširatolest vytiskneme asvážeme velkou pohádkovou knihu, vníž bude Váš překvapený potomek hrát HLAVNÍ ROLI!!! Jehojméno, jméno jeho nejbližšího kamaráda(ky) a místo, kde žije, se objeví v celém pohádkovém příběhu, takže každá kniha je ORIGINÁL!!! Do knihy lze dotisknout ijakékoliv Vaše Věnování! Můžete sivybrat z11 různých příběhů skrásnými ilustracemi. Stačínás jenkontaktovat: přímo vpropagačním odd. kulturníhodomu, telefonickyna čísle nebo na Dále nabízíme Motanici -ideální didaktickou pomůcku,která udětírozvíjí logikuadítě sisjejípomocí spontánně osvojuje svět kolemsebe.hra obsahuje 30 hracíchkaret slogickými dvojicemive formě obrázků,které je třeba správně spojit provázkem. Máme ovšem iněco pro dospělé! KÁMASUTRA silustracemi jistě potěší a pobaví Vaše přátele, zvlášť, když budoujejich jména figurovat v celém výtisku. I zdesi můžete vymyslet jakékoliv vtipnévěnování. Knihy jsme schopni vytisknout téměř na počkání, pokudtedy potřebujete rychle originálnídárek, spojte se snámi. Kurzovné 900,- Kč / gardenka 260,- Kč. Vcenách není zahrnuto vstupné na prodlouženou azávěrečný věneček. Cena kurzovného obsahuje zápisné, kurzovné jednotlivých lekcí aspolečnou fotografii. Vstupné na jednotlivé lekce 60,- Kč na prodlouženou70,- Kč na závěrečný věneček 80,- Kč. Lektoři kurzu Hana Wolfová ajiří Beneš. Kancelář Kulturního domu,unádraží 602, Bechyně Tel.: , Úřední hod.: po-čt pá KD,UNádraží 602, tel.: ,tel./fax: ,

4 (pokraèovánízestr.1) pøedmìtù: hrnek vyrobený ve škole, svícen ve tvaru keramické dlaždice vyrobený vrako a pamìtní sborník. Sborník vydal Silikátový svaz, fotografie vytvoøili,grafickou úpravu na vrhli aktiskupøipravili uèiteléastudentivyšší odborné školy grafické astøední prùmyslové školy grafické v Praze, Hellichovì ulici. Vydání sborníkuizorganizováníoslavumožnili kromì Silikátového svazu a grafické školy n á s le d u j í c í s p o n z o ø i : Lasselsberger,a.s. se svými pracovišti Chlumèanské keramické závody, Keramika Horní Bøíza, RAKO a Calofrig, Volvo Auto Czech,s.r.o., LAUFEN CZ,s.r.o., Panství Bechynì,a.s., Døevojas,v.d.,ECO DESIGN,s.r.o.,Mìsto Bechynì, MIJOZ, s.r.o., Wienerberger Cihláøský prùmysl,a.s.,odborový svaz energetikù, TVK Tiskárnav.o.s.TýnnadVltavou. Všem uvedeným institucím dìkuji za spolupráci, bezníž by nebylo možné akci takového rozsahu uspoøádat. Vneposlední øadì patøí podìkování též zamìstnancùmškoly adomova mládežeza splnìní úkolùsouvisejícíchsorganizacíoslav. Ing. Ladislav Sviták, øeditel SPŠK Bechynì V 16.hodin 25.èervna zahájil vedoucí Sbírky keramiky PhDr. Milouš Rùžièka vernisáž celého souboru výstav v rozsáhlých prostorách Alšovy jihoèeské galerie v Bechyni. S kytarou vystoupili Jaroslav "Hobo Vaèkáø akarel Dvoøák. Keramiku,kresbyailustracevystavovalpod názvem že lidé pøec jak ptáci absolvent školy z roku 1960 Vendi M.Hùrka. V dalších èástech galerie byla instalována díla souèasných i bývalých uèitelù školy, vprvním patøe galerie bylo možno shlédnout retrospektivní výstavu žákùspškbechynìzaposledních120let. 120 let práce bylo možno nazvati výstavu Støední prùmyslové školy keramickévbechyni, tutovýstavu,kdenázornì pøed zraky návštìvníkù prozrazujerùznésmìry,témìøodvznikuškolyaždoposledníchdnù:jak se projevuje postupnì vývin rùzných snah apomìrù od kopií slohù historickýchkvìrnýmnapodobeninámtvarù pøírodních, ažposecesi a stylizaci vrcholící v období tìsnì pøedváleèném; doba váleèná a pøevratová, kdy vzniká nový styl, který se dnes oznaèuje výrazy style 1925 èi art deco, ve tøicátých letech, kdy iniciativu pøejmou voblasti užitého umìní nové formální elementy schopné prùmyslové aplikace, kdy pojem užitého umìní rozšiøuje do oblasti, kterou dnes nazýváme designem,jakporoce1945jehoužitízoblastiumìleckétvorbyustupuje auplatòuje se spíš vprùmyslu ave vývoji, jak poèátkemsedmdesátých let pøichází nová generace,kteráse úmyslnì vystavuje vlivùm zcelého svìta, jak osmdesátá léta zahajují éru výmìn a nový, mezinárodní rozmìr dál rozvíjí tvùrèí èinnost apomáhá tak utváøetnové vazbymezi koncepcemi apraxí, jak se identita projevuje vjistém individualismu, jenžjívohledunamoderníkeramickéumìníodhistorismu19.stoletípo dnešekjakocelekposkytujedávkuoriginality takévýstavauèitelùbechyòskékeramickéškolyajejichvýtvarnýchdìl je spjata s odkazem na jubileum, na možné úrovni spíš vymezuje jednotlivékoncepcejisté charakteristicképrodukceatechnickéznalosti, v nichž se vzájemnì pøekrývají tematické skuteènosti vývoje, bere v úvahu úroveò,rozšíøenostastupeò reprezentativnostidìl Jana Bendy, JiøíhoFuchse,VáclavaHrùzy,JiøíhoNovotného,MiroslavaOlivyaJana Vanèury, kteøí se ve výtvarné práci na škole plnì uplatnili auplatòují, aniž by je upøednostòovala. Jsousamaosobì historickou skuteèností. Proto také definuje užiteèné opìrné body, které ustavují jinéprostory a hodnoty, které poznamenaly vývoj školy na nìkolik desetiletí. Otom svìdèí práce Bohumila Dobiáše st., Bohumila Dobiáše ml. ajaroslava Podmola, zde také vystavené, nebo je v nich položena základní hodnota, pøedem daný koncepèní rámec, základ umìlecké tvorby, myšlení, sensibility, pro tradici keramické školy v Bechyni v druhé polovinì minulého a na samém poèátku tohoto století charakteristické koslavì jubilea školy pøispívá, ajistì ne jako poslední v øadì, i samostatnávýstava MilanaHùrky,zdevtrojitéúloze kreslíøe,ilustrátora akeramika podnázvem želidé pøecjakptáci.. jepøedstava nabitá hravou fantazií vnapìtí mezi snem ajeho realizací, poezie, hravost a lehkost, která obklopuje všechno,která se èasemmìní,vyvíjíseatakse pohybujezjedné pozice kdruhé,posvìcená pobídkoukdobrodružství, která mají vždy nìco spoleèného s pohybem, letem, opouštìním zemského povrchu, nebo obecnì øeèenosèistotou, poetickou energií, lehkostí,transparentností,pojetíumìníjakoosobnímytologie,zpùsobu života apøístupu ke svìtu, sjednoznaènou symbolikou: jehoschopnost vzlétnout knebi, naplnitse jasem, onocosivpoloze,kdesemystifikace arealitazábavnì prolínají, vdechnutí všeobjímající vynalézavosti, která má nìco zchlapecké naivity, nìco zrenesanèní universality vìdce, a nìco zironické distance postmoderního umìlce obsáhne aznázorní celý lidský údìl na malém obrazovém prostoru znejprotichùdnìjších stran,podpíránanejrozmanitìjšímidùvody. PhDr.Milouš Rùžièka V hod. uvedli Mgr. Milan Hlaveš, p r a c o v n í k Umìleckoprùmyslové ho muzea v Praze a Václav Gatarik, sochaø, dnes žijící v zahranièí, dvanáctý roèník Letníplastiky v Klášterní zahradì. Souèástí vernisáže bylovystoupeníridiny Ahmedové a skupiny Zrcadla. Veèer pokraèoval poøadem Vladimír Hron Entertainment v zámecké jízdárnì a tradièním výpalem keramiky na dvoøe školy. Program oslav keramické školy obohatily keramické trhy Bechyòský žejdlík 26.èervna v lázeòském parku. Vystavovaly se a prodávaly keramické výrobky, exteriérové zahradní plastiky. Souèástí byl kulturní program skapelou Timudej acountrioaprodìti pøedstavenídivadla UpanákùzPrahy.DìkujemepaníChlumskézajejíaktivitu. Už jenám130let-ohlédnutí Jetomuskuteènìtak.SbordobrovolnýchhasièùvnašemmìstìBechynioslavilvsobotu24. èervence2004již130narozeniny. Koliktiché,nadšenéavytrvalépráce,èasto nedocenìnénebodokonceneuznávanémuselo být vykonáno a rùzných pøekážek pøekonáno, než se podaøilo prvním prùkopníkùm pøesvìdèit širší veøejnostoúèelnosti zakládání spolkù dobrovolnýchhasièù. Pokrokové tradice, kteréseobjevují užuvznikuapotomposlézevprùbìhuuplynulýchlet,mìlyamají vliv na práci hasièských sborù.jejich nositeli byli ajsou známí ineznámíobèanévšech spoleèenskýchvrstev. Jaký bylprogram?kjubileu sboru byl pøipraven bohatýprogram, onìmž byla veøejnost seznámena vèervnovém vydání mìstského zpravodaje. Scénáø programu byl velmi podrobnìzpracovánaschválenèlenskouzákladnou sboruaostatnímisložkami/mìstským úøadem, policií aj./. Bylo pozváno 49 sborù ahzs a33 hostù zèeska ize zahranièí. Zúèastnilosetémìø300uniformovanýchhasièùa38sborù. Dalších asi1500 úèastníkù.z hostù hejtman Jihoèeského kraje Dr. Jan Zahradník, starosta sdružení Èech, Moravy a Slezska Ing. Richter Karel, starosta OSH Èeské Budìjovice (okres.sdružení hasièù Èech, Moravy aslezska )p. Václav Žižka, p. Kalousek sposlankyní p. Parkanovou, øeditel metodického centra hasiè.muzea Pøibyslav p. Pátek, za historii muzejnictví p. Sutrze Žebráku,zaHZS ÚO Tábormajor PípalJan, zástupcistarostyoshtáborp.pazderaalois (pokraèování na str.5)

5 ap.šustrjiøí,starosta MìstskéhoúøaduBechynìp.MatìjkaJaroslavazároveòèestnýèlen hasièského sboru vbechyni adalší zástupci sborù aorganizací. Do pochodu nám hrála PosádkováhudbaèeskéarmádyzTáboravèeleshlavnímdirigentemp.Matouškemapro zpestøenínámpøipochodupøedvedlasvéumìnídìvèata mažoretkyzestøedníodbornéškoly ze Sezimova Ústí II utábora pod vedením p. Douzové. Moc to dìvèatùm slušelo jako maršálkámnapøehlídce. Vše zaèalo po ostatních technických pøípravách anebylo jich málo. Velká slavnost zaèala oficiálnìv9.00hod.dleplánu pøedpožárnízbrojnicívbechyni, kdebylproveden nástup øazenísborù,jejichhistorickéanovodobétechniky.popozdravenízúèastnìnýchjednoteka hostùstarostousboruamìsta,bylzataktùhudbyazaúèastièestnéstrážepoloženvìneck uctìnípamátkypadlýchhasièùkbronzovédesceumístìnénazdipožárnízbrojnice.potése zaøadila ièestná stráž nesoucí nový historický prapor ksvìcení do místního kláštera za doprovodudružièeksestuhamiprodekoracipraporuadalších8sborù,kterépøijelisesvými slavnostními prapory.prùvod sevydal nacestu smìremnanámìstít.g.masarykazatónù pochodovýchpísníaržáníèernýchhøebcùtáhnoucíchhistorickoustøíkaèkuadalších3párù koníshistorickýmistøíkaèkamiahasièivbílýchuniformách.prùvodusezúèastnilo19typù historickétechniky,motorovýchvozidelastøíkaèek,21ks.modernítechniky.délkaprùvodu èelonanámìstíukašnyakonecažnakøižovatcehotelu Udraka.Nanámìstínásvítalastará historickátechnika Parovka zr.1881zklatovvplnémchoduzazvukùsyèícípáryaparní píšalky. Prùvod hasièù, èestné stráže, hostí adalších pokraèoval shudbou až kbranám Františkánskéhoklášteraaostatnítechnikaseukázkovìøadilanasváurèenámísta.Vklášteøe byla za pøítomnosti hostí ivzácné návštìvy posvìcena zástava sboru, historický prapor. Praporsvìtilbývalýsloužícívikáøp.Stolaøíkadìkanp.Vlèek.Všichnizúèastnìníbylisvìdky ojedinìléslavnosti.praporjeznamením symbolemurèitémyšlenky,praporzasloužíúctu, prapormátrojívýznam pøipravenost,obìtavost,láskukèlovìku.aleopraporuvícevdalší stati-zasloužísizvláštníodstavec. zúèastnilioslav130výroèízaloženísboru. Oslavy se vydaøily, hodnoceny nezávislými obèany anávštìvníky byly velmi kvalitnì pøipraveny.pøípravabylasamozøejmìnároèná.všichninašièlenovézvládliurèenéúkolyna výbornou.pøeji všemhasièùmijejichrodinámhodnìštìstí azdraví adìkuji jimzavzorné plnìníúkolùvpožárníochranìapøidalšíèinnosti.vìøím,žepochodeòpoponesemezaseo kousek dál. Dìkujeme Mìstskému úøadu vbechyni, policii, záchranné službì avšem ostatním,kteøísepodílelipøirealizacioslav130výroèísdh. Váženíspoluobèané,iVámseslušípodìkovatzato,žejstepøišlimezinásasvouúèastínás podpoøili pøioslavách,za Vaši podporu,vìrnostaobdivknaší dobrovolnéanebezpeèné práciprocelouspoleènost.vždy našeheslo Bližnímu ku ochranì amìstu kuslávì nás zavazuje atotéž dokazuje našezástava -nádherný posvìcený prapor,který je vystaven v hasièském muzeu. Opraporu azakladateli muzea se doètete vpøíštím èísle mìstského zpravodaje. ZasbordobrovolnýchhasièùvelitelsboruahlavníorganizátoroslavMiloslavDouda Bechynìroku1944vzrcadledneška.Vpátek probìhlavernisážvkostelesv. Michala,kdevystavovalidvaumìlci,ztohojedendosudžijící.55perokresebzroku1944 panab.kozlaaknimpøináležícífotografiezroku2004panam.gärtnera. Vnebývale škodolibé atmosféøe obdržel autor fotografií pøekrásnou kytici zliliovníku špekáèkového od jedné zmnoha nesoudných fanynek. Pøekrásná atmosféra kaple evokovalavzpomínkynaprvorepublikovoubechyni. Atakmùžemepouzelitovat,žetento prostorjetakmálovyužívánkpodobnýmpøíjemnýmzážitkùm. MarinGärtner Po posvìcení byl prapor pøipnut na slavnostní žerï velitele praporeèníkù apøipnuta zlatá stuhukedni130výroèízaloženísdhbechynì,naoslavujednéanastranìdruhé Ostatní prapory byly dekorovány stuhami pøipomínajícími tuto velkou akci v životì organizace. Po ukonèení obøadu se celý slavnostníprùvod odebral shudboupochodovým krokem k hasièskému muzeu v objektu místního muzea, kde bylo provedeno odhalení busty zakladatele prvního hasièského muzea vbývaléèssr vr p. Zelenky Antonína a bývalého(èestnéhovelitelesboru) Poslavnostníchproslovechvelitelesboru a poodhaleníbylvzdánholdzakladateli èeskoustátníhymnou.následovalyproslovyhostù, byly pøedány dary, vyznamenání sboru pamìtní medailí upøíležitosti 140 výroèí založení prvního èeského dobrovolného hasièského sboru starostou sdružení ÈHS. Dále byla na posvìcený slavnostní historický prapor pøipnuta zlatá pamìtní stuha SH ÈHS pøedána prvnímnámìstkemoshtáborp.aloisempazderouapøipnuta druhým námìstkemosh TáborkapitánemJiøím Šustrem.Ostatníúèastníci,zástupcisborù pøedali krásnédaryana upomínku této velkolepé slavnosti byly pøedány úèastníkùm ahostùm upomínkové pøedmìty zhotovené vkerasu Bechynì asponzorované p. Machartem. Souèasnì byly pøedánypamìtnílistykpøíležitosti130výroèízaloženísborua30výroèízaloženíhasièského muzeavbechyni. Poèasíbylopøijatelné.Ponoènímdeštinastalo oblaèné poèasí,kterévydrželoaždo11.00 hod.,kdyzaèalsvatýfloriánstrašitdeštìm,alesvousilouodehnalmraènasmìremnaèeské Budìjovice,kdebylaprùtržabechyòskénámìstíbylopouzepokropeno,aleobèanéasbory zùstalinasvýchmístech-hasièpøecvodyustojí. Tak skonèila I. èást nároèné kulturní akce, která byla zakonèena pohoštìním hostù a zúèastnìnýchsborùslavnostnímobìdem. II.èástslavnostibyla zapoèatave13.30 hod.zahoukánímhistorickésirénynaochozuvìže bechyòskéhokostela.toutosirénouseohlašovalpoplachpøipožárechaostatníchživelných pohromách.poukonèenízvukuhistorickésirénypoèalyhoukatvšechnazásahovávozidla a historickámotor.technikavpoètu32ks.podobu1minuty. Potébylapøedvádìnajednoducháakoòskáinovodobáhasièskátechnikavakci aodbornì komentovaná p.podplukovníkeming.ryšavým. Následovalyukázkyvšech typùpožárních støíkaèekaspeciálù. Ukázka støídalaukázku akaždáznich bylaodmìnìnapotleskem. Po pøedvedení techniky byly provedeny ukázky hašení Pyrocomem - hasící látkou tøetího tisíciletí.,námìtovécvièeníhoøícíautomobil,vyprošováníazáchranaosob figurantù,hoøící domeèeksnebezpeènýmilátkamiavýbušninami. Po celý den bylo zajištìno na celém námìstí obèerstvení anepøetržitì otevøeno hasièské muzeum. Poukonèeníukázekv17.30hod.námkposlechuiktancinapøírodnímparketìnanámìstí zahrálacountryskupinasamotáøi.tanèilose,zpívalo,rozprávìlo,bylavýbornáatmosféra, hodnìdobrépohodyzpocitudobøevykonanéprácevšechhasièskýchbratrùasester,kteøíse Vsoboru14.8.sekonal9.dobroèinnýkoncertvkosteleNanebevzetí Panny Marie. Návštìvníci prožili hluboký zážitek v poøadu Rigoletto v kostce. Je tøeba vyjádøit velký dík a obdiv organizátorovi p. Josefu Veselému, rovnìž tak dalším úèinkujícím: Janì Bínové, Danì Krausové, Vladimíru Musilovi, Miroslavovi NavrátiloviaDaviduRakoncajovi. KOLOBÌŽKOVÁGRAND PRIX BECHYNÌ 2004 Zájmová organizace ZBYTEK SVÌTA BECHYNÌ uspoøádala 31.èervence 2004 již 32. roèník kolobìžkových závodù. Poèasí poøadatelùm pøálo a na startovní èáru se v jednotlivých kategoriích postavilo celkem 236 závodníkù. Vžákovskýchkategoriích se na start postavilocelkem 77závodníkù ve vìkuod1do15rokù.vjednotlivýchkategoriíchzvítìzili: Jan Bonaventura ztábora, Patrik Žilák zradvínova, Lucie Koukolová zhvožïan, Martin VondráèekzOslavan, Kateøina Vyroubalová zhr.králového, vkategorii dvoukolobìžek Veselé kalíšky zbechynì, dívky 13 až15 let Markéta Kadavá zjilemnice.

6 Na start hlavního závodu se postavilo celkem 149 žen amužù na 83 strojích rùzného vzhledu. Po dùkladné pøejímce závodních strojù se v 15,30hod.vydalizávodnícina4.300mdlouhoutra. Závod se uskuteènil za sluneèného poèasí aproto závodníkùm pøišlo vhodmalé pøekvapení místních hasièù vpodobì pøíjemného vodního osvìžení. Potom již všichni uhánìli vstøíc cílové pásce. Ceny vítìzùm pøedávalstarosta mìsta BECHYNÌ pan JaroslavMatìjka aorganizaci ZSBECHYNÌpaning.BøetislavDrexler. Azde jsou vítìzové: K1Muži -ALIBABA -Afrika -èas12,31min. K1Ženy -BORINA -Bechynì-èas13,23 min MIX -Hanka ahonza -Bechynì DEBL -Hovada -Bechynì TRIO -Pink Pover -Bechynì Koncert zprogramu celostátního festivalu Česká hudba 2004 nás potěšil2.červenceve Vokově sále. Komorní duo klarinetistyroberta PacourkadoprovázelazpěvemsopranistkaKláraNovotná. Zcela bez pochyb se letošní Jazzfe jazzový festival Bechyně stal nejzajímavějšíakcítohotoléta! Závìrem dìkuji všem 74 sponzorùm,poøadatelùm apanu Švejdovi vedoucímu HOTELU UDRAKA za zajištìní obèerstvení pro všechny návštìvníky tohoto dnes již velmi známého závodu. Nakoneczvu všechnypøátele kolobìžek adobrézábavyna pøíští již 33 roèník,kterýsebudeopìtkonatposlednísobotuvèervenciroku2005. Kulturní létona zámku Bechyně V kvìtnovém Bechyòském mìstském zpravodaji byla vyhlášena soutìž o nejkrásnìjší kvìtinovou výzdobu oken, balkonù a pøedzahrádek. Soutìž vyhodnotilakomisestanovenáradoumìsta,jakbylovyhlášeno,vtýdnuod12.do 17.èervence.Postudenémèervnumnohokvìtinještìnekvetlovesvéplnékráse. Komisenemìlalehkýúkol,alenakonecseshodlananásledujícímpoøadí: balkony:1.fedorèákovièechova905,2.kiššovipísecká909 okna:1.kolihovisídl.5.kvìtna766,2.koláøovánalibuši657 Miroslav Beneš Letošní sezóna začala vpolovině května již tradičně vernisáží v Muzeu Vl.Preclíka.Vernisáž letos zahajoval panmilan Lasica,který mělvelmi hezkýprojevkpříležitosti75.narozeninpanaprof.preclíka. Kulturnílétopokračovalo vtipnou divadelníhrouoda.watkynse Co v detektivce nebylo. O vtipnosti svědčí i atmosféra vzámecké jízdárně,kdedivácisvýmprojevemrozesmávaliiherce. Jako další vprogramu nás bavil Vladimír Hron. Nadaný imitátor, zpěvák abavič roztleskal celý sál. Den jeho vystoupení, 25.6., byl dnemjeho narozenin, takse diváci mohlitěšit ze skvělé show dobře naladěnéhohrona. Již tradičně vystoupil iletos obdivuhodný houslový virtuos Pavel Šporcl. Tentokrát sám vsólu. Jednalo se omimořádný charitativní koncert. Výdělek ze vstupného byl věnován Centru pro opuštěné matky v Kostelci u Hluboké nad Vltavou. Mezinárodně známý houslistasevtomtopřípadě zřekl svéhohonoráře, dodatečně muza tosrdečně děkujemeizaobčanskésdruženítýnanadvltavou. pøedzahrádky: 1.Provázkovi Èechova903,2. Soukupovi Záøeèí 493aŠtumpfová Písecká209. Vkategoriioknaibalkonybylovyhodnoceno1.a2.místo,vkategoriipøedzahrádky bylovyhodnoceno1.advì2.místa Super atmosféra a překvapivě velký počet návštěvníků, i bechyňských!,mohlivzámeckémparkuzažít nezapomenutelnédva dny plnénejrůznějšíchrytmů,odboogie-woogiepostandartyalatinjazz. Měli jsme štěstí jak spočasím, tak svýběrem kapel, které přiměly k tanci snad každého. Jediným neštěstím byl hodinový nedostatektuzežádanéholedudomíchanýchnápojů.hlavníkapelou prvníhovečerabylokubánskéafrocubanallstars,sedmnáctičlenná skupinavynikajícíchhudebníků. Mezinárodní symfonický soubor La Pellegrina i letos ukázal své umění a předvedl, mimo jiné, vynikající Dvořákovu symfonickou báseň Vpřírodě,kterouúčastníci letního kurzu nacvičili během několikadnívbechyni. Ondřej Havelka a jeho Melody Makers Sladce ažhavě nazval svou dynamickou koncertníshow, která vstoupila do srdcí všech posluchačů.úžasnýumělec,který se svým bandem připomněl 100.výročí narození velkého jazzového pěvce agolfisty Binga Crosbyho. Po druhé se La Pelllegrina představila hneddvakrát posobě s operou Henryho Purcella Pohádková královna. Toto zajímavé avelice komplexní představení bylo vyvrcholením letní školyhistorickéhudbyatancelapellegrina. Druhý Podvečermezi sochami byl věnován čteníovzniku apříběhu tvorby známých sochařských portrétů české avantgardy,které jsou vystavenyvmuzeuvl.preclíka. Tímto jsme kulturní léto pro tento rok uzavřeli atěšíme se na další, které pro Vás již připravujeme. Jazzfe 05 bude opět zásadní akcí celéholéta, opětsmezinárodní uměleckou účastí adoufejme, že is Vaší! Děkujeme všem, co nás akulturu vbechyni podporují achodí na představenívrámcikulturnílétanazámku. Nicole Šťávová (LB) ZADUHOU Na cestì pod bechyòskou duhou byla novì vybudována galerie s vinotékou a knihovnou. Tento malý polyfunkèní objekt je tu pro potìšení tìla iduše návštìvníkù lázeòského mìsta, které bylo kdysi nazýváno perlou jižních Èech (amožnábudezase).autorovousnahoupøibudováníbylo upozornit na nìkteré možnosti obèanù, jak zkrášlit ulice a nìkterá zákoutí domù tohoto pozoruhodného lázeòského mìsta.chtìlpøipomenoutnìkolikakeramickýmiznameními,že mìstobylovnepøílišvzdálenéminulosti Mekkoukeramikù. Na zpáteèní cestì od mostu je možno posílit se pìkným douškem moravského vínka nebo Bechyòským balzámem.

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy 1 1 Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad 2015 úterý 10. listopadu, 19.00 hodin Kino Vatra Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy Jak se díváme na svět? Proč naše oči vidí právě to, co vidí?

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Velíšskej přespolňák

Velíšskej přespolňák Velíšskej přespolňák 2. ročník sobota 25. června 2016 Termín: sobota 25. června 2016 Místo konání: Pořadatel: obec Veliš, okres Benešov Tělovýchovná jednota Sokol Veliš ve spolupráci s Obcí Veliš a dalšími

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Pondělí 26. 11. 2012, Sportovní hala, U Stadionu 9.00 12.30 Sportovně zábavná soutěž mladoboleslavských základních škol v netradičních vojenských disciplínách

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí

Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí 2016 ÚNOR 1. 29. 2 Krása zvířat výstava Michaely Burdové, Romantická krajina ve fotografii výstava Jiřího Valíčka a Jany Černoškové, 16. 2. Zahájení jarních kurzů

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014)

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) 1 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 2 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 3 Platan (2014) 4 Tahové zkoušky (2014)

Více

PONDĚLÍ 21. 5. 2012. Týden s armádou v Třebíči Karlovo nám. (před Městským úřadem) v případě nepříznivého počasí MKS Pasáž

PONDĚLÍ 21. 5. 2012. Týden s armádou v Třebíči Karlovo nám. (před Městským úřadem) v případě nepříznivého počasí MKS Pasáž 21. 26. 5. PONDĚLÍ 21. 5. 2012 od 13:45 Zahájení hudební produkcí Žesťový kvintet ÚH 14:00 16:00 Slavnostní zahájení akce Týden s armádou v Třebíči Karlovo nám. (před Městským úřadem) v případě nepříznivého

Více

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat během letních měsíců roku 2013: - Zahájení letní turistické sezóny LIPNO 2013 - LIPNO

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 UŽIJTE SI KAŽDÝ DEN ROKU 2016! LEDEN 14. 1. Husův sbor O SKAUTINGU A JIZERSKÝCH HORÁCH vyprávění Jiřího Veselého doprovázené promítáním 16. 1. Restaurace a minipivovar Veselka

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

8. SPAIN TROPHY 2015

8. SPAIN TROPHY 2015 HONEYTOUR SPORTS s.r.o. Štětínská 341/38 181 00 PRAHA 8 TEL/FAX. 00420 233 550 495 MOBIL 604 762 384 honeytour@quick.cz www.honeytour.cz 8. SPAIN TROPHY 2015 Místo konání: ŠPANĚLSKO Costa Maresme, Costa

Více

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 4 STUDENSKÝ TEP Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 13. 2. 2010 V místní èásti Horní Pole pojali sobotní odpoledne sportovnì. V sále kulturního domu se na tøech stolech utkalo 16 úèastníkù v turnaji

Více

Do nového akademického roku vstoupí Univerzita Pardubice s novým logem a jednotným vizuálním stylem

Do nového akademického roku vstoupí Univerzita Pardubice s novým logem a jednotným vizuálním stylem Do nového akademického roku vstoupí Univerzita Pardubice s novým logem a jednotným vizuálním stylem doc. ak. mal. Rostislav Vaněk ateliér grafického designu a vizuální komunikace, Vysoká škola uměleckoprůmyslová

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Oslavy 120. výročí založení firmy Josefem Sodomkou Život města Vysoké Mýto Úterý, 26 Květen :48

Oslavy 120. výročí založení firmy Josefem Sodomkou Život města Vysoké Mýto Úterý, 26 Květen :48 Město Vysoké Mýto, společnost Iveco Czech Republic, a. s., Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Společnost přátel Carrosserie Sodomka, Vysokomýtská kulturní, o. p. s. a Muzeum českého karosářství pořádají

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila V sobotu 7.11.2009 proběhlo jubilejní setkání členůobčanského sdružení Geophila u příležitosti 20. výročí založení sekce sběratelůznámkových zemí. Ano,

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více