BECHYŇSKÝ ZÁØÍ 2004 LETNÍ KALEIDOSKOP PLATBAPOPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD DŮM SPEČOVATELSKOUSLUŽBOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BECHYŇSKÝ ZÁØÍ 2004 LETNÍ KALEIDOSKOP PLATBAPOPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD DŮM SPEČOVATELSKOUSLUŽBOU"

Transkript

1 BECHYŇSKÝ M ÌSTSKÝ Z PRAVODAJ ZÁØÍ 2004 Váženíspoluobèané, prázdninyadovolenépomalu konèí,konèítedyitak èastozmiòovaná okurkovásezóna.cosebìhemtétodobyudálo? Bechyòské koupalištì má za sebou první letní období po znovuotevøení. Nakolik to byla sezóna úspìšná, bude jasné až po závìreènémvyhodnocení. Inadále pokraèuje výstavba domu speèovatelskou službou. To,co je nynínejvícevidìt,jsou terénníúpravyavýstavbachodníkù. Dále probíhá opravavelkého mostuabylotevøennový most vzáøeèí. Stále jednáme skrajským úøadem vèeských Budìjovicích, aby byly vyèlenìnyfinanèníprostøedkynaopravukomunikacekolemzámkudo ZáøeèíanavýjezduzeZáøeèí. VZáøeèí jsou také dokonèovány opravy komunikací po povodních v roce2002.budevydláždìnaèástodschodùkmostu anábøežínalevé stranìlužnice.. Pøipoèteme-li k tomuto struènému pøehledu øadu spoleèenských, kulturních asportovních aktivit, je zøejmé,, že letošní výše uvedená okurkovásezóna nebyla žádným hluchým místem vživotì našeho mìsta,atojejistìdobøe. Jaroslav Matìjka PLATBAPOPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD Upozorňujeme všechny občany, kteří dosud nezaplatili místní poplatekzaprovozsystémushromažďování,sběru,přepravy,třídění, využíváníaodstraňováníkomunálních odpadů (dálejen poplatek za komunální odpad), aby poplatek neprodleně zaplatili.poplatek je možno uhraditvpokladně Městskéhoúřadu Bechyně nebo poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet Města Bechyně č.účtu: /0800.Včasnezaplacenýpoplateknebojeho nezaplacenou část může městský úřad zvýšit až na trojnásobek. Poplatek je vsouladu se zákonem o místních poplatcích možno vymáhatexekučně,tj.např.srážkouzbankovníhoúčtupoplatníka. Proúplnostinformacíupřesňujemevýšipoplatku: sazbapoplatku činí420,- Kčprofyzickouosobuzakalendářnírok 2004, sazbapoplatkuproosobustarší70 let činí210,-kčzakalendářnírok Žádáme zdvořile všechny poplatníky,kteří dosud nezaplatili, aby si svojenedoplatkyihnedvyrovnaliapředešlitakzvýšenýmnákladůma dalšímpřípadnýmnepříjemnostem. RadkaBosáková, vedoucí finančního odboru MěÚBechyně DŮM SPEČOVATELSKOUSLUŽBOU Rada Města Bechyně na svém jednání 1. července 2004 stanovila 2 nájemné vdomě spečovatelskou službou ve výši 25 Kčza 1m podlahové plochy. K tomuto základnímu nájemnému budou obyvatelédomuplatitzálohynaslužbyspojenésužívánímbytu(např. záloha na teplo, teplou vodu, osvětlení společných prostor, výtah, úklidspolečnýchprostor). Celkováměsíční platba(nájemné+zálohynaslužby) zanejmenší bytbysemělapohybovatvevýšicca 2.000,-Kčazanejvětšíbyt vevýšicca3.300,-kč. Občané,kteřísedodomuspečovatelskouslužbounastěhují,mohou požádat o zajištění úkonů pečovatelské služby (donáška oběda, nákupy,úklid bytu apodobně).nenívšakpovinnostíobyvatel domu, aby měli pečovatelskou službu zavedenou. Pečovatelská služba je placenou službou amaximální výše úhrady za jednotlivé úkony je stanovenavyhláškou č.182/1991sb.vplatnémznění.ovýšiúhrady rozhodujeprokaždéhoobčanaindividuálně MěstskýúřadvBechyni. Při stanovení výše úhrady za pečovatelskou službu se vychází z příjmů občana,přihlížíseikvýšinákladů nadomácnost.výšeúhrady vždyzáleží natypuposkytovaných služeb.vsoučasné době seplatí např.zadovozobědazaměsícokolo200kčaž300kč. LETNÍ KALEIDOSKOP SVÁTEKKERAMIKYVBECHYNI: Poslední èervnový víkend pøivítala Bechynì neobvyklé množství návštìvníkù, které spojovalo jedno téma keramika. Byli to jednak absolventizdejšíkeramickéškoly,kteøípøijelioslavitjejí120.výroèí, jednakprodejciazákaznícikeramickýchtrhù,jejichždruhýroèníkse tu vsobotu konal, byli to inávštìvníci výstav keramiky valšovì jihoèeskégalerii,vkulturnímdomìavklášternízahradì. Oslavy 120.výroèí keramické školy zaèaly v pátek 25.èervna odpoledne.pøijíždìjícíabsolventiškolymìlimožnostprohlédnoutsi prostory školy, posaditse na svou židli apopustit uzdu fantazii a vzpomínkám. Mohli zaregistrovat i nìkteré zmìny, které se za poslední období udály,napø.rekonstrukci fasádyhistorickébudovy azøízení nové poèítaèové uèebny pro výuku grafických aplikací, èi hodnotitprácestudentùvystavenétémìøvevšechprostoráchškoly. Druhý den pokraèoval od rána registrací úèastníkù aprohlídkou školy. Od desáté hodiny vítala úèastníky oslav Posádková hudba Tábor vklášterní zahradì, kde opùl jedenácté zaèalo slavnostní shromáždìní absolventù aèestných hostù. Øeditel školy, pan Ing. L.Sviták pøivítal pøítomné, ve svém projevu pøipomenul základní informace zhistorie školy azmínil inìkteréaktivity školy ajejích žákù,kterévposledníchpìtiletechpøesáhlyrámecškoly. S pozdravnými projevy vystoupili i nìkteøí z èestných hostù, poslanec Parlamentu ÈR Ing. Miroslav Kalousek, starosta mìsta Bechynì J.Matìjka, námìstek ministrynì školství PaeDr.J.Müllner, pøedseda Poradního sboru SPŠK Bechynì Ing. F.Tupý azástupce øeditelky Staatliche Fachschule für Keramik z bavorského Landshutu Nikolaus Lehner.Po ukonèení shromáždìní následoval prùvod absolventù podle roèníkù, souèasných i bývalých zamìstnancù školy a èestných hostù z Klášterní zahrady pøes námìstí ke Kulturnímu domu za doprovodu Posádkové hudby Tábor. Oslavybylyzakonèenytaneèní zábavouvkulturním domì. Setkání tøíd, roèníkù, se uskuteèòovala prakticky ve všech veøejných podnicích ve mìstì. Bechyòští provozovatelé byli dobøe pøipraveni. Zvláštì pøíznivì byla absolventy hodnocena stolová úprava a hudební produkce pøed hotelem Drak. Pøíjemné bylo poslouchat reakce absolventù všech vìkových kategoriích, kteøí vítali možnost takovýchto setkání ke vzpomínkám, výmìnì zkušeností, vzájemné informovanosti ipomoci. Setkání absolventù pøispívají kpocitu sounáležitosti absolventù školy auž jen to stojí za práci spojenous organizací. Poèet úèastníkù oslav není možné jednoznaènì stanovit. Oficiálnì se zaregistrovalo 708 absolventù, pøièemž lze pøedpokládat, že pøibližnì stejný poèet, zvláštì mladších roèníkù, se zúèastnil mimo registraci. Zaregistrovaní úèastníci obdrželi soubor upomínkových (pokraèování na str.4)

2 MEDAILON BohuslavBurian, ak.sochaø ( KnìževesuRakovníka Praha) Sochaø Bohuslav Burian se narodil v Knìževsi, kde jeho otec, Josef Burian, bechyòský rodák, pùsobil jako èetnický strážmistr.otecpak sloužil vkolodìjích u Bechynì.Mìl tøidìti :našehoprotagonistu Bohuslava,JosefaadceruMarii.Tavdìtství za pøítomnosti otce tragicky utonula v Lužnici. Pro nìj to byl tak traumatický, nepøekonatelný zážitek, že byl pøedèasnì pensionovánaodstìhovalsevroce1923do Bechynì. Staøí Bechyòáci si ho pamatují jako èinorodého èlena mnoha spolkù s velkou aktivitou, hlavnì však jako autora KronikymìstaBechynì (I II ).MìstomìlodvavelkéBuriany arozlišovalo jenázvy tlustýburian, tedy pan vrchní strážmistr,a hubený Burian, panuèitel,sbormistr pìveckéhospolkulužnièanaredaktorèasopisuláznìbechynì.v BechynižijedceraJosefaBurianamladšíhoAlenaasynVladimír,vPrazedceraDana. Bohuslav Burian studovalna Umìleckoprùmyslovéškole vprazevateliéruprof. Karla Dvoøáka vletech Byl velmi nadaným sochaøem, oèemž svìdèí itento studentskýúspìch: bylavPrazevMasarykovìstudentskékolejivýstavavýtvarnýchprací,kdebyli zastoupeni idva Bechyòáci, Rudolf Krajc abohuslav Burian, který vystavoval návrh památníku koznaèení místa letecké katastrofy M.R.Štefánika. Bohuslav absolvoval studia na Umìleckoprùmyslovéškolevroce1936. Vtédobìmimojinévytvoøilbustu JulieHavlíèkové,kterábylaodhalena veSvoješticíchnaŽeleznýchhorách. Vroce 1936 nastoupil vojenskou základní službu vpraze,byl jako vojínipøi pohøbu presidentat.g.masaryka,pøipøípraváchpohøbusezúèastnilvítánípøedsedyfrancouzské vládyleonablumanawilsonovìnádražíadalšíchcizíchvládníchdelegací.napohøbu bylaidelegacezbechynì,ataksesetkalnenadálesotcemastarostouhomérem. V roce 1936 byl pøevelen do Frýdku-Místku k rotì doprovodných zbraní a protitankového dìlostøelectva. Uèil kreslit dìti pana plukovníka azde poznal svoji budoucímanželkuzdenkulachovou.pøimobilizaci23.záøí1938bylodsunutnaslezské hranice,nejprve dobruntálu, pak na Slovensko (Trenèín, Nitra, Šurany).V zimì bylojasné,ženenímožnézùstatvrepublice.Zkronikyotce: 21.èervence1939takjakostajinýchmladýchistaršíchmužù,opouštídnesvlastimùj syn Bohuslav Burian apøejíždíhranicesmìrem pøesnìmecko do Francie, kdehodlá vstoupitdozamìstnánípotudobu,nežsebudetvoøitvzahranièíèsl.armáda.zapomoci bechyòskéhorodáka FrantiškaDrdáka, usazeného vla Comte vefrancii,nalezne syn zamìstnánívkeramickýchzávodech. 11.øíjna1939sepøihlásiljakodobrovolníkvemìstìLilledo Comme volontairepourde cas de guerre, ale protože mìl vkeramickém závodì smlouvu na rok, nebyl jeho povolávacírozkazkladnìvyøízen.rozhodlseprotoproútìka17.ledna1940 sevagde hlásil uvelitele roty dobrovolných zbraní. Po pùsobení nabojištích (napø. vbitvì u Marny)odplulsostatnímivojáky,ohrožovanýmipøedevšímnebezpeènýmiponorkamido Anglie,doLiverpoolu.VLeamingtonu prošelodbornýmivojenskýmikurzy,bylpovýšen na poruèíka.vroce1941tentoprapornavštívil W.ChurchillakorunníprinceznaAlžbìta, takévícekrát dr.eduardbeneš.ceskoslovenskájednotkadostalanázev Èeskoslovenská samostatnáobrnìnáarmáda. Dne 7.èervna 1944 naøídilo britské vrchní velení polní mobilizaci také èsl. samostatné obrnìné armádì a stanovilo její bojovou pohotovost na den Za 17 dní musela ÈSOB doplnit pøedepsané poèty mužstva, zbraní,tankù,motorových vozidel a ostatního materiálu podle váleèných tabulek, kterým vykonala ÈSOB slavnostní pøehlídku. Po dosažení bojové pohotovosti se brigáda potom pøesunula západnì od pøístavu Bridlington,kdesepøipravovalananalodìnía pøepravu do Normandie. Ès. brigádapotom vednech30.srpnaaž1.záøíprovedlanalodìní na devìt pøepravných lodí tøídy Liberty a Victory, na jedenáct plavidel typu LST (tanková výsadková loï) ana ètyøi plavidla typulct(tankovývýsadkovýèlun).tamsesnípøišelrozlouèitpresidented.benešna zmínìnéslavnostnípøehlídce. Tatomalá ès.flotila24 plavidelpotomnásledující noc vyplula za doprovodu britského torpédoborce pod palbou supertìžkých nìmeckých dalekonosných dìl, která odstøelovala Dover,proplula Calaiskouúžinouaza nìkolikhodinzakotvilavinvazním pøístavu Mulberry,kde se ÈSOB vylodila.po rozmístìní vtransit Camp 60 byla ès.brigádavèlenìnadol.kanadskéarmády azdokonalovalase v polním výcviku.od bylaèsob povìøena obléháním nìmecké námoøní pevnosti Dunkerque, kde bylo uzavøeno13000 Nìmcù vyzbrojených280 dìlyazásobami na jeden rok. Velitelem nìmecké pevnosti byl viceadmirál F.Frisius, který velel námoøníkùm, vojákùm apøíslušníkùm luftwafe.velitelemèsob gen.a.liškamìlvýznamnépostavení. Bylprohlášen operaènímvelitelemvseverovýchodnífrancii a vpøilehléèástibelgie jakopøímý pøedstavitel Spojeneckého hlavního stanu, jako nejvyšší správní autorita vtétooblasti,protijehožrozhodnutínebylo odvolání. GenerálLiškadostaldo podøízenosti pro obléháníkanadskou protiletadlovou brigádu, britský dìlostøeleckýpluk, kanadský prapor tìžkých tankù,francouzský oddíl tìžkých houfnic, francouzský prapor pìchoty a prùzkumnou peru RAF. Celkem velel vojákùm, znichž 6500 bylo èeskoslovenských.viceadmirál Frisiusse nakonec generálovi Liškovivzdal. UDunkerque vlálaèeskoslovenskávlajkavýšnežvlajkybritská,americkáafrancouzská.vtétodobìbylv tankovémpraporupovýšen poruèíkburian nanadporuèíka. BojeoDunkerquetrvalyaždo konceválkyapøesun do vlasti zaèal až12.kvìtna 1945.Vpohranièí Èeskoslovenska byla jednotka pøidìlena ke III. americké armádì generála Pattona. Projela 18. kvìtna liduprázdnýmiulicemitachovaastøíbra,ale21.kvìtnabylatriumfálnìuvítánavplzni. Dopisrodièùm: Drazírodièe. Nevím zdali tento dopis dostanete, proto Vám jen struènì oznamuji, že jsemse vrátil s Ès.sam.obrnìnoubrigádou od Dunkerku. Jsem zdráv adoufám, že Vás brzyuvidím. Až dostanempøesnounašíadresu takvámji napíšiabystemimohlivynapsatco jenovéhou Vás.Zanìjakýèasdostanemedovolenoutakpøijedu.Jsemteïvšaržinadporuèíkaavedese mivelmidobøe.vèerajsemnavštívildobøanyvplznisenámdostalovøeléhopøivítání.vùbec lidi zdejsouknámtakhodnížejetoaždojemné.teïzdevytloukámenìmcezlesùkteøíse ještìnevzdali. KdyžjsmebyliuDunkerkunavštívil jsem FrantuDrdákajehoženuadìcko. Jsouzdrávia štastnìpøežiliválku.myslím,žejsteomì,jakojáovásnemìližádnouzprávupocelých6let. Vstoupiljsemdo armádyès.vlednu1940, pakpobojivefranciiodejeldoanglieapakpo invasizasdofrancie.doufám,žejsteživiazdrávi. NashledanouBoža Kdyžnáš zápaïák pøijelvuniformì do Bechynì, všechna dìvèata byla vtransu. Fešák, hrdina, symbolsvobody.nastalyvšakvšednídny,bohuslavsestalèlenempedagogického sboruprùmyslovéškolykeramickévbechyni,uèilzdemodelováníakreslení vroce ,abájeènì. Mìljsemtoštìstí,žemìB.Burianuèilkreslení.Jednakbylpromladévzoremhrdinyzválky, jednakproty,kteøísezajímalinejenoøemeslo,aleoumìnívùbec,dovedlpodnítitavysvìtlit podstatnévìciokumštu.napø.mipoprvétentokantorvysvìtlilzásadyabstrahovánípøírody, chodilijsmesnímmalovatdoplenéru.vzpomínámtakénajehoplastikuvguttfreudovském duchu Cihláøi : Cihláøská pec v podobì kopce, na jejíž bocích se pohybovaly postavy cihláøù v rùzných fázích výroby (R.Plachta). B.Burian se pak pøestìhoval do Prahy, ale pøišla horší léta,kdy se komunistický režim odvdìèoval svým hrdinùm. Na volné noze nemohl zùstat, bylo tøeba zajistit rodinu. Oženil se16.února1946,dceradominika se narodila 9.dubna1954. Byl naøèenzúmyslu emigrovat do Anglie, vlastnì z vlastizrady. Práce se pro tyto hrdiny, když se dostaliz mlýnských kamenù režimu, shánìla obtížnì. Zúèastnil se zakládání vojenského muzea a nastoupil do Armádního vojenského studia, kde však nemohl uplatnit svùj umìlecký názor. Škoda, jistì bychom se doèkali pøekvapivých a hodnotných sochaøských výtvorù. Dìkujizavzpomínky,informaceafotografiedceøiB.Burianaak.malíøceDominiceSchönové, neteøímalenìadanìadr.m.rùžièkovi. -ap -

3 1. září - 3. října Kulturní dům / Galerie U Hrocha v17.00 hodin Vás zveme na slavnostní zahájení výstavy obrazů Josefa Trejbala ztábora, uživatele lázní Bechyně. Autorovi výstavy zjevně Bechyně učarovala, tak jako mnohýmdalším. Vy máte nyní možnost vidět naše krásné město jeho očima. Kromě Bechyně akrajinek s regionálními motivy představuje Josef Trejbal isvá zátiší. GALERIE JE OTEVŘENADENNĚ Pondělí -pátek hod., sobota -neděle hod. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ANKETA Neděle 3. října /9.00 hod./klubovna Lektorka:Miluše Bubelová Kurzovné:dospělí 250,-Kč,děti150,-Kč Přihlásit se můžete vkancelářikd nebo na čísle Nenechejte si ujítpříležitost zúčastnit se nejúspěšnějšího kurzu, kde zkušená lektorka naučítutotechniku iúplného začátečníka. Jen pro Vaširatolest vytiskneme asvážeme velkou pohádkovou knihu, vníž bude Váš překvapený potomek hrát HLAVNÍ ROLI!!! Jehojméno, jméno jeho nejbližšího kamaráda(ky) a místo, kde žije, se objeví v celém pohádkovém příběhu, takže každá kniha je ORIGINÁL!!! Do knihy lze dotisknout ijakékoliv Vaše Věnování! Můžete sivybrat z11 různých příběhů skrásnými ilustracemi. Stačínás jenkontaktovat: přímo vpropagačním odd. kulturníhodomu, telefonickyna čísle nebo na Dále nabízíme Motanici -ideální didaktickou pomůcku,která udětírozvíjí logikuadítě sisjejípomocí spontánně osvojuje svět kolemsebe.hra obsahuje 30 hracíchkaret slogickými dvojicemive formě obrázků,které je třeba správně spojit provázkem. Máme ovšem iněco pro dospělé! KÁMASUTRA silustracemi jistě potěší a pobaví Vaše přátele, zvlášť, když budoujejich jména figurovat v celém výtisku. I zdesi můžete vymyslet jakékoliv vtipnévěnování. Knihy jsme schopni vytisknout téměř na počkání, pokudtedy potřebujete rychle originálnídárek, spojte se snámi. Kurzovné 900,- Kč / gardenka 260,- Kč. Vcenách není zahrnuto vstupné na prodlouženou azávěrečný věneček. Cena kurzovného obsahuje zápisné, kurzovné jednotlivých lekcí aspolečnou fotografii. Vstupné na jednotlivé lekce 60,- Kč na prodlouženou70,- Kč na závěrečný věneček 80,- Kč. Lektoři kurzu Hana Wolfová ajiří Beneš. Kancelář Kulturního domu,unádraží 602, Bechyně Tel.: , Úřední hod.: po-čt pá KD,UNádraží 602, tel.: ,tel./fax: ,

4 (pokraèovánízestr.1) pøedmìtù: hrnek vyrobený ve škole, svícen ve tvaru keramické dlaždice vyrobený vrako a pamìtní sborník. Sborník vydal Silikátový svaz, fotografie vytvoøili,grafickou úpravu na vrhli aktiskupøipravili uèiteléastudentivyšší odborné školy grafické astøední prùmyslové školy grafické v Praze, Hellichovì ulici. Vydání sborníkuizorganizováníoslavumožnili kromì Silikátového svazu a grafické školy n á s le d u j í c í s p o n z o ø i : Lasselsberger,a.s. se svými pracovišti Chlumèanské keramické závody, Keramika Horní Bøíza, RAKO a Calofrig, Volvo Auto Czech,s.r.o., LAUFEN CZ,s.r.o., Panství Bechynì,a.s., Døevojas,v.d.,ECO DESIGN,s.r.o.,Mìsto Bechynì, MIJOZ, s.r.o., Wienerberger Cihláøský prùmysl,a.s.,odborový svaz energetikù, TVK Tiskárnav.o.s.TýnnadVltavou. Všem uvedeným institucím dìkuji za spolupráci, bezníž by nebylo možné akci takového rozsahu uspoøádat. Vneposlední øadì patøí podìkování též zamìstnancùmškoly adomova mládežeza splnìní úkolùsouvisejícíchsorganizacíoslav. Ing. Ladislav Sviták, øeditel SPŠK Bechynì V 16.hodin 25.èervna zahájil vedoucí Sbírky keramiky PhDr. Milouš Rùžièka vernisáž celého souboru výstav v rozsáhlých prostorách Alšovy jihoèeské galerie v Bechyni. S kytarou vystoupili Jaroslav "Hobo Vaèkáø akarel Dvoøák. Keramiku,kresbyailustracevystavovalpod názvem že lidé pøec jak ptáci absolvent školy z roku 1960 Vendi M.Hùrka. V dalších èástech galerie byla instalována díla souèasných i bývalých uèitelù školy, vprvním patøe galerie bylo možno shlédnout retrospektivní výstavu žákùspškbechynìzaposledních120let. 120 let práce bylo možno nazvati výstavu Støední prùmyslové školy keramickévbechyni, tutovýstavu,kdenázornì pøed zraky návštìvníkù prozrazujerùznésmìry,témìøodvznikuškolyaždoposledníchdnù:jak se projevuje postupnì vývin rùzných snah apomìrù od kopií slohù historickýchkvìrnýmnapodobeninámtvarù pøírodních, ažposecesi a stylizaci vrcholící v období tìsnì pøedváleèném; doba váleèná a pøevratová, kdy vzniká nový styl, který se dnes oznaèuje výrazy style 1925 èi art deco, ve tøicátých letech, kdy iniciativu pøejmou voblasti užitého umìní nové formální elementy schopné prùmyslové aplikace, kdy pojem užitého umìní rozšiøuje do oblasti, kterou dnes nazýváme designem,jakporoce1945jehoužitízoblastiumìleckétvorbyustupuje auplatòuje se spíš vprùmyslu ave vývoji, jak poèátkemsedmdesátých let pøichází nová generace,kteráse úmyslnì vystavuje vlivùm zcelého svìta, jak osmdesátá léta zahajují éru výmìn a nový, mezinárodní rozmìr dál rozvíjí tvùrèí èinnost apomáhá tak utváøetnové vazbymezi koncepcemi apraxí, jak se identita projevuje vjistém individualismu, jenžjívohledunamoderníkeramickéumìníodhistorismu19.stoletípo dnešekjakocelekposkytujedávkuoriginality takévýstavauèitelùbechyòskékeramickéškolyajejichvýtvarnýchdìl je spjata s odkazem na jubileum, na možné úrovni spíš vymezuje jednotlivékoncepcejisté charakteristicképrodukceatechnickéznalosti, v nichž se vzájemnì pøekrývají tematické skuteènosti vývoje, bere v úvahu úroveò,rozšíøenostastupeò reprezentativnostidìl Jana Bendy, JiøíhoFuchse,VáclavaHrùzy,JiøíhoNovotného,MiroslavaOlivyaJana Vanèury, kteøí se ve výtvarné práci na škole plnì uplatnili auplatòují, aniž by je upøednostòovala. Jsousamaosobì historickou skuteèností. Proto také definuje užiteèné opìrné body, které ustavují jinéprostory a hodnoty, které poznamenaly vývoj školy na nìkolik desetiletí. Otom svìdèí práce Bohumila Dobiáše st., Bohumila Dobiáše ml. ajaroslava Podmola, zde také vystavené, nebo je v nich položena základní hodnota, pøedem daný koncepèní rámec, základ umìlecké tvorby, myšlení, sensibility, pro tradici keramické školy v Bechyni v druhé polovinì minulého a na samém poèátku tohoto století charakteristické koslavì jubilea školy pøispívá, ajistì ne jako poslední v øadì, i samostatnávýstava MilanaHùrky,zdevtrojitéúloze kreslíøe,ilustrátora akeramika podnázvem želidé pøecjakptáci.. jepøedstava nabitá hravou fantazií vnapìtí mezi snem ajeho realizací, poezie, hravost a lehkost, která obklopuje všechno,která se èasemmìní,vyvíjíseatakse pohybujezjedné pozice kdruhé,posvìcená pobídkoukdobrodružství, která mají vždy nìco spoleèného s pohybem, letem, opouštìním zemského povrchu, nebo obecnì øeèenosèistotou, poetickou energií, lehkostí,transparentností,pojetíumìníjakoosobnímytologie,zpùsobu života apøístupu ke svìtu, sjednoznaènou symbolikou: jehoschopnost vzlétnout knebi, naplnitse jasem, onocosivpoloze,kdesemystifikace arealitazábavnì prolínají, vdechnutí všeobjímající vynalézavosti, která má nìco zchlapecké naivity, nìco zrenesanèní universality vìdce, a nìco zironické distance postmoderního umìlce obsáhne aznázorní celý lidský údìl na malém obrazovém prostoru znejprotichùdnìjších stran,podpíránanejrozmanitìjšímidùvody. PhDr.Milouš Rùžièka V hod. uvedli Mgr. Milan Hlaveš, p r a c o v n í k Umìleckoprùmyslové ho muzea v Praze a Václav Gatarik, sochaø, dnes žijící v zahranièí, dvanáctý roèník Letníplastiky v Klášterní zahradì. Souèástí vernisáže bylovystoupeníridiny Ahmedové a skupiny Zrcadla. Veèer pokraèoval poøadem Vladimír Hron Entertainment v zámecké jízdárnì a tradièním výpalem keramiky na dvoøe školy. Program oslav keramické školy obohatily keramické trhy Bechyòský žejdlík 26.èervna v lázeòském parku. Vystavovaly se a prodávaly keramické výrobky, exteriérové zahradní plastiky. Souèástí byl kulturní program skapelou Timudej acountrioaprodìti pøedstavenídivadla UpanákùzPrahy.DìkujemepaníChlumskézajejíaktivitu. Už jenám130let-ohlédnutí Jetomuskuteènìtak.SbordobrovolnýchhasièùvnašemmìstìBechynioslavilvsobotu24. èervence2004již130narozeniny. Koliktiché,nadšenéavytrvalépráce,èasto nedocenìnénebodokonceneuznávanémuselo být vykonáno a rùzných pøekážek pøekonáno, než se podaøilo prvním prùkopníkùm pøesvìdèit širší veøejnostoúèelnosti zakládání spolkù dobrovolnýchhasièù. Pokrokové tradice, kteréseobjevují užuvznikuapotomposlézevprùbìhuuplynulýchlet,mìlyamají vliv na práci hasièských sborù.jejich nositeli byli ajsou známí ineznámíobèanévšech spoleèenskýchvrstev. Jaký bylprogram?kjubileu sboru byl pøipraven bohatýprogram, onìmž byla veøejnost seznámena vèervnovém vydání mìstského zpravodaje. Scénáø programu byl velmi podrobnìzpracovánaschválenèlenskouzákladnou sboruaostatnímisložkami/mìstským úøadem, policií aj./. Bylo pozváno 49 sborù ahzs a33 hostù zèeska ize zahranièí. Zúèastnilosetémìø300uniformovanýchhasièùa38sborù. Dalších asi1500 úèastníkù.z hostù hejtman Jihoèeského kraje Dr. Jan Zahradník, starosta sdružení Èech, Moravy a Slezska Ing. Richter Karel, starosta OSH Èeské Budìjovice (okres.sdružení hasièù Èech, Moravy aslezska )p. Václav Žižka, p. Kalousek sposlankyní p. Parkanovou, øeditel metodického centra hasiè.muzea Pøibyslav p. Pátek, za historii muzejnictví p. Sutrze Žebráku,zaHZS ÚO Tábormajor PípalJan, zástupcistarostyoshtáborp.pazderaalois (pokraèování na str.5)

5 ap.šustrjiøí,starosta MìstskéhoúøaduBechynìp.MatìjkaJaroslavazároveòèestnýèlen hasièského sboru vbechyni adalší zástupci sborù aorganizací. Do pochodu nám hrála PosádkováhudbaèeskéarmádyzTáboravèeleshlavnímdirigentemp.Matouškemapro zpestøenínámpøipochodupøedvedlasvéumìnídìvèata mažoretkyzestøedníodbornéškoly ze Sezimova Ústí II utábora pod vedením p. Douzové. Moc to dìvèatùm slušelo jako maršálkámnapøehlídce. Vše zaèalo po ostatních technických pøípravách anebylo jich málo. Velká slavnost zaèala oficiálnìv9.00hod.dleplánu pøedpožárnízbrojnicívbechyni, kdebylproveden nástup øazenísborù,jejichhistorickéanovodobétechniky.popozdravenízúèastnìnýchjednoteka hostùstarostousboruamìsta,bylzataktùhudbyazaúèastièestnéstrážepoloženvìneck uctìnípamátkypadlýchhasièùkbronzovédesceumístìnénazdipožárnízbrojnice.potése zaøadila ièestná stráž nesoucí nový historický prapor ksvìcení do místního kláštera za doprovodudružièeksestuhamiprodekoracipraporuadalších8sborù,kterépøijelisesvými slavnostními prapory.prùvod sevydal nacestu smìremnanámìstít.g.masarykazatónù pochodovýchpísníaržáníèernýchhøebcùtáhnoucíchhistorickoustøíkaèkuadalších3párù koníshistorickýmistøíkaèkamiahasièivbílýchuniformách.prùvodusezúèastnilo19typù historickétechniky,motorovýchvozidelastøíkaèek,21ks.modernítechniky.délkaprùvodu èelonanámìstíukašnyakonecažnakøižovatcehotelu Udraka.Nanámìstínásvítalastará historickátechnika Parovka zr.1881zklatovvplnémchoduzazvukùsyèícípáryaparní píšalky. Prùvod hasièù, èestné stráže, hostí adalších pokraèoval shudbou až kbranám Františkánskéhoklášteraaostatnítechnikaseukázkovìøadilanasváurèenámísta.Vklášteøe byla za pøítomnosti hostí ivzácné návštìvy posvìcena zástava sboru, historický prapor. Praporsvìtilbývalýsloužícívikáøp.Stolaøíkadìkanp.Vlèek.Všichnizúèastnìníbylisvìdky ojedinìléslavnosti.praporjeznamením symbolemurèitémyšlenky,praporzasloužíúctu, prapormátrojívýznam pøipravenost,obìtavost,láskukèlovìku.aleopraporuvícevdalší stati-zasloužísizvláštníodstavec. zúèastnilioslav130výroèízaloženísboru. Oslavy se vydaøily, hodnoceny nezávislými obèany anávštìvníky byly velmi kvalitnì pøipraveny.pøípravabylasamozøejmìnároèná.všichninašièlenovézvládliurèenéúkolyna výbornou.pøeji všemhasièùmijejichrodinámhodnìštìstí azdraví adìkuji jimzavzorné plnìníúkolùvpožárníochranìapøidalšíèinnosti.vìøím,žepochodeòpoponesemezaseo kousek dál. Dìkujeme Mìstskému úøadu vbechyni, policii, záchranné službì avšem ostatním,kteøísepodílelipøirealizacioslav130výroèísdh. Váženíspoluobèané,iVámseslušípodìkovatzato,žejstepøišlimezinásasvouúèastínás podpoøili pøioslavách,za Vaši podporu,vìrnostaobdivknaší dobrovolnéanebezpeèné práciprocelouspoleènost.vždy našeheslo Bližnímu ku ochranì amìstu kuslávì nás zavazuje atotéž dokazuje našezástava -nádherný posvìcený prapor,který je vystaven v hasièském muzeu. Opraporu azakladateli muzea se doètete vpøíštím èísle mìstského zpravodaje. ZasbordobrovolnýchhasièùvelitelsboruahlavníorganizátoroslavMiloslavDouda Bechynìroku1944vzrcadledneška.Vpátek probìhlavernisážvkostelesv. Michala,kdevystavovalidvaumìlci,ztohojedendosudžijící.55perokresebzroku1944 panab.kozlaaknimpøináležícífotografiezroku2004panam.gärtnera. Vnebývale škodolibé atmosféøe obdržel autor fotografií pøekrásnou kytici zliliovníku špekáèkového od jedné zmnoha nesoudných fanynek. Pøekrásná atmosféra kaple evokovalavzpomínkynaprvorepublikovoubechyni. Atakmùžemepouzelitovat,žetento prostorjetakmálovyužívánkpodobnýmpøíjemnýmzážitkùm. MarinGärtner Po posvìcení byl prapor pøipnut na slavnostní žerï velitele praporeèníkù apøipnuta zlatá stuhukedni130výroèízaloženísdhbechynì,naoslavujednéanastranìdruhé Ostatní prapory byly dekorovány stuhami pøipomínajícími tuto velkou akci v životì organizace. Po ukonèení obøadu se celý slavnostníprùvod odebral shudboupochodovým krokem k hasièskému muzeu v objektu místního muzea, kde bylo provedeno odhalení busty zakladatele prvního hasièského muzea vbývaléèssr vr p. Zelenky Antonína a bývalého(èestnéhovelitelesboru) Poslavnostníchproslovechvelitelesboru a poodhaleníbylvzdánholdzakladateli èeskoustátníhymnou.následovalyproslovyhostù, byly pøedány dary, vyznamenání sboru pamìtní medailí upøíležitosti 140 výroèí založení prvního èeského dobrovolného hasièského sboru starostou sdružení ÈHS. Dále byla na posvìcený slavnostní historický prapor pøipnuta zlatá pamìtní stuha SH ÈHS pøedána prvnímnámìstkemoshtáborp.aloisempazderouapøipnuta druhým námìstkemosh TáborkapitánemJiøím Šustrem.Ostatníúèastníci,zástupcisborù pøedali krásnédaryana upomínku této velkolepé slavnosti byly pøedány úèastníkùm ahostùm upomínkové pøedmìty zhotovené vkerasu Bechynì asponzorované p. Machartem. Souèasnì byly pøedánypamìtnílistykpøíležitosti130výroèízaloženísborua30výroèízaloženíhasièského muzeavbechyni. Poèasíbylopøijatelné.Ponoènímdeštinastalo oblaèné poèasí,kterévydrželoaždo11.00 hod.,kdyzaèalsvatýfloriánstrašitdeštìm,alesvousilouodehnalmraènasmìremnaèeské Budìjovice,kdebylaprùtržabechyòskénámìstíbylopouzepokropeno,aleobèanéasbory zùstalinasvýchmístech-hasièpøecvodyustojí. Tak skonèila I. èást nároèné kulturní akce, která byla zakonèena pohoštìním hostù a zúèastnìnýchsborùslavnostnímobìdem. II.èástslavnostibyla zapoèatave13.30 hod.zahoukánímhistorickésirénynaochozuvìže bechyòskéhokostela.toutosirénouseohlašovalpoplachpøipožárechaostatníchživelných pohromách.poukonèenízvukuhistorickésirénypoèalyhoukatvšechnazásahovávozidla a historickámotor.technikavpoètu32ks.podobu1minuty. Potébylapøedvádìnajednoducháakoòskáinovodobáhasièskátechnikavakci aodbornì komentovaná p.podplukovníkeming.ryšavým. Následovalyukázkyvšech typùpožárních støíkaèekaspeciálù. Ukázka støídalaukázku akaždáznich bylaodmìnìnapotleskem. Po pøedvedení techniky byly provedeny ukázky hašení Pyrocomem - hasící látkou tøetího tisíciletí.,námìtovécvièeníhoøícíautomobil,vyprošováníazáchranaosob figurantù,hoøící domeèeksnebezpeènýmilátkamiavýbušninami. Po celý den bylo zajištìno na celém námìstí obèerstvení anepøetržitì otevøeno hasièské muzeum. Poukonèeníukázekv17.30hod.námkposlechuiktancinapøírodnímparketìnanámìstí zahrálacountryskupinasamotáøi.tanèilose,zpívalo,rozprávìlo,bylavýbornáatmosféra, hodnìdobrépohodyzpocitudobøevykonanéprácevšechhasièskýchbratrùasester,kteøíse Vsoboru14.8.sekonal9.dobroèinnýkoncertvkosteleNanebevzetí Panny Marie. Návštìvníci prožili hluboký zážitek v poøadu Rigoletto v kostce. Je tøeba vyjádøit velký dík a obdiv organizátorovi p. Josefu Veselému, rovnìž tak dalším úèinkujícím: Janì Bínové, Danì Krausové, Vladimíru Musilovi, Miroslavovi NavrátiloviaDaviduRakoncajovi. KOLOBÌŽKOVÁGRAND PRIX BECHYNÌ 2004 Zájmová organizace ZBYTEK SVÌTA BECHYNÌ uspoøádala 31.èervence 2004 již 32. roèník kolobìžkových závodù. Poèasí poøadatelùm pøálo a na startovní èáru se v jednotlivých kategoriích postavilo celkem 236 závodníkù. Vžákovskýchkategoriích se na start postavilocelkem 77závodníkù ve vìkuod1do15rokù.vjednotlivýchkategoriíchzvítìzili: Jan Bonaventura ztábora, Patrik Žilák zradvínova, Lucie Koukolová zhvožïan, Martin VondráèekzOslavan, Kateøina Vyroubalová zhr.králového, vkategorii dvoukolobìžek Veselé kalíšky zbechynì, dívky 13 až15 let Markéta Kadavá zjilemnice.

6 Na start hlavního závodu se postavilo celkem 149 žen amužù na 83 strojích rùzného vzhledu. Po dùkladné pøejímce závodních strojù se v 15,30hod.vydalizávodnícina4.300mdlouhoutra. Závod se uskuteènil za sluneèného poèasí aproto závodníkùm pøišlo vhodmalé pøekvapení místních hasièù vpodobì pøíjemného vodního osvìžení. Potom již všichni uhánìli vstøíc cílové pásce. Ceny vítìzùm pøedávalstarosta mìsta BECHYNÌ pan JaroslavMatìjka aorganizaci ZSBECHYNÌpaning.BøetislavDrexler. Azde jsou vítìzové: K1Muži -ALIBABA -Afrika -èas12,31min. K1Ženy -BORINA -Bechynì-èas13,23 min MIX -Hanka ahonza -Bechynì DEBL -Hovada -Bechynì TRIO -Pink Pover -Bechynì Koncert zprogramu celostátního festivalu Česká hudba 2004 nás potěšil2.červenceve Vokově sále. Komorní duo klarinetistyroberta PacourkadoprovázelazpěvemsopranistkaKláraNovotná. Zcela bez pochyb se letošní Jazzfe jazzový festival Bechyně stal nejzajímavějšíakcítohotoléta! Závìrem dìkuji všem 74 sponzorùm,poøadatelùm apanu Švejdovi vedoucímu HOTELU UDRAKA za zajištìní obèerstvení pro všechny návštìvníky tohoto dnes již velmi známého závodu. Nakoneczvu všechnypøátele kolobìžek adobrézábavyna pøíští již 33 roèník,kterýsebudeopìtkonatposlednísobotuvèervenciroku2005. Kulturní létona zámku Bechyně V kvìtnovém Bechyòském mìstském zpravodaji byla vyhlášena soutìž o nejkrásnìjší kvìtinovou výzdobu oken, balkonù a pøedzahrádek. Soutìž vyhodnotilakomisestanovenáradoumìsta,jakbylovyhlášeno,vtýdnuod12.do 17.èervence.Postudenémèervnumnohokvìtinještìnekvetlovesvéplnékráse. Komisenemìlalehkýúkol,alenakonecseshodlananásledujícímpoøadí: balkony:1.fedorèákovièechova905,2.kiššovipísecká909 okna:1.kolihovisídl.5.kvìtna766,2.koláøovánalibuši657 Miroslav Beneš Letošní sezóna začala vpolovině května již tradičně vernisáží v Muzeu Vl.Preclíka.Vernisáž letos zahajoval panmilan Lasica,který mělvelmi hezkýprojevkpříležitosti75.narozeninpanaprof.preclíka. Kulturnílétopokračovalo vtipnou divadelníhrouoda.watkynse Co v detektivce nebylo. O vtipnosti svědčí i atmosféra vzámecké jízdárně,kdedivácisvýmprojevemrozesmávaliiherce. Jako další vprogramu nás bavil Vladimír Hron. Nadaný imitátor, zpěvák abavič roztleskal celý sál. Den jeho vystoupení, 25.6., byl dnemjeho narozenin, takse diváci mohlitěšit ze skvělé show dobře naladěnéhohrona. Již tradičně vystoupil iletos obdivuhodný houslový virtuos Pavel Šporcl. Tentokrát sám vsólu. Jednalo se omimořádný charitativní koncert. Výdělek ze vstupného byl věnován Centru pro opuštěné matky v Kostelci u Hluboké nad Vltavou. Mezinárodně známý houslistasevtomtopřípadě zřekl svéhohonoráře, dodatečně muza tosrdečně děkujemeizaobčanskésdruženítýnanadvltavou. pøedzahrádky: 1.Provázkovi Èechova903,2. Soukupovi Záøeèí 493aŠtumpfová Písecká209. Vkategoriioknaibalkonybylovyhodnoceno1.a2.místo,vkategoriipøedzahrádky bylovyhodnoceno1.advì2.místa Super atmosféra a překvapivě velký počet návštěvníků, i bechyňských!,mohlivzámeckémparkuzažít nezapomenutelnédva dny plnénejrůznějšíchrytmů,odboogie-woogiepostandartyalatinjazz. Měli jsme štěstí jak spočasím, tak svýběrem kapel, které přiměly k tanci snad každého. Jediným neštěstím byl hodinový nedostatektuzežádanéholedudomíchanýchnápojů.hlavníkapelou prvníhovečerabylokubánskéafrocubanallstars,sedmnáctičlenná skupinavynikajícíchhudebníků. Mezinárodní symfonický soubor La Pellegrina i letos ukázal své umění a předvedl, mimo jiné, vynikající Dvořákovu symfonickou báseň Vpřírodě,kterouúčastníci letního kurzu nacvičili během několikadnívbechyni. Ondřej Havelka a jeho Melody Makers Sladce ažhavě nazval svou dynamickou koncertníshow, která vstoupila do srdcí všech posluchačů.úžasnýumělec,který se svým bandem připomněl 100.výročí narození velkého jazzového pěvce agolfisty Binga Crosbyho. Po druhé se La Pelllegrina představila hneddvakrát posobě s operou Henryho Purcella Pohádková královna. Toto zajímavé avelice komplexní představení bylo vyvrcholením letní školyhistorickéhudbyatancelapellegrina. Druhý Podvečermezi sochami byl věnován čteníovzniku apříběhu tvorby známých sochařských portrétů české avantgardy,které jsou vystavenyvmuzeuvl.preclíka. Tímto jsme kulturní léto pro tento rok uzavřeli atěšíme se na další, které pro Vás již připravujeme. Jazzfe 05 bude opět zásadní akcí celéholéta, opětsmezinárodní uměleckou účastí adoufejme, že is Vaší! Děkujeme všem, co nás akulturu vbechyni podporují achodí na představenívrámcikulturnílétanazámku. Nicole Šťávová (LB) ZADUHOU Na cestì pod bechyòskou duhou byla novì vybudována galerie s vinotékou a knihovnou. Tento malý polyfunkèní objekt je tu pro potìšení tìla iduše návštìvníkù lázeòského mìsta, které bylo kdysi nazýváno perlou jižních Èech (amožnábudezase).autorovousnahoupøibudováníbylo upozornit na nìkteré možnosti obèanù, jak zkrášlit ulice a nìkterá zákoutí domù tohoto pozoruhodného lázeòského mìsta.chtìlpøipomenoutnìkolikakeramickýmiznameními,že mìstobylovnepøílišvzdálenéminulosti Mekkoukeramikù. Na zpáteèní cestì od mostu je možno posílit se pìkným douškem moravského vínka nebo Bechyòským balzámem.