Výroční zpráva základní školy za období 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva základní školy za období 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva základní školy za období 2012/ Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328 Adresa školy : Nedašovská 328, Praha 5 Zličín Přístupové údaje: tel: ,fax: Zřizovatel: MČ Zličín, Tylovická 207, Praha 5 Zličín,15521 Charakteristika školy: Základní škola : počet dětí 88, počet pedagogů 7 /z toho výchovný poradce a preventista/ počet vychovatelů 2 Mateřská škola: počet dětí 82, počet pedagogů 6 Školní jídelna: počet dětských strávníků 165 Školní družina : počet žáků 57 Ostatní zaměstnanci školy: účetní, hospodářka ŠJ, kuchařky 3, uklízečky 3 Vedení školy: ředitelka, vedoucí učitelka pro MŠ Školská rada: školská rada má 9 členů (3 zástupci MČ, 3 zástupci pedagogů a 3 zástupci žáků Součástí školy je ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD. V základní škole je v každém ročníku jedna třída, školní družina má dvě oddělení, mateřská škola má čtyři oddělení. 2. Vzdělávací program Podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) - Vzdělání pro život škola pracuje od 1. září Program byl aktualizován v roce 2010 a v roce V letošním roce 2013 byl doplněn dodatkem k ŠVP podle úprav Rámcového vzdělávacího programu. Rozšířilo se učivo matematiky 5.ročníku o téma práce se zlomky a finanční gramotnost a peněžnictví. Také se nově zařadila témata - mezilidské vztahy, tolerance a odlišnosti ve společnosti, které rozšiřují etickou výchovu. Předměty přírodovědy a prvouky byly obohaceny o témata věnující se zdravému životnímu stylu, nežádoucím patologickým jevům, dopravní výchově a prevenci úrazů. Do předmětu vlastivědy bylo nově zařazeno téma věnující se státní správě a samosprávě, státním symbolům, armádě a principům demokracie. 3. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Podle ŠVP se žáci učí od 3.ročníku anglický jazyk v rozsahu tří hodin za týden. Ve 4. a 5.ročníku přibírají žáci 1 hodinu konverzace v rámci disponibilních hodin a v 5.ročníku dramatickou výchovu v anglickém jazyce. Dramatická výchova nenásilnou formou rozvíjí nejen přirozený pohyb, ale především slovní zásobu v daném jazyce. Snažení žáků vyvrcholí na konci školního roku divadelním představením, které dětští herci prezentují nejen svým 1

2 spolužákům, ale i rodičům a širší veřejnosti. Během roku navštíví žáci také profesionální divadelní představení v anglickém jazyce a tak přirozeně zjišťují své jazykové znalosti. 4. Pedagogičtí pracovníci počet (fyz. osoby) k ped. prac. celkem ped. prac. ped. prac. s odbornou bez odborné I.stupeń II.stupeń Vychovatelé Věková struktura pedagogických pracovníků věk Do a více počet ( fyz.ické osoby) k Průměrný věk pedagogických pracovníků je 49 let. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se vzdělávají jednak účastí v odborných kurzech a jednak samostudiem a četbou odborné literatury a časopisů, které škola pro tyto účely odebírá (Informatorium, Školství, Učitelské noviny, Historie, Nika, Výživa, Závislosti, Prevence). -magisterské studium - spec. ped. učitelství na Univerzitě J.A. Komenského - jeden pedagog - odborné kurzy : Jednodenní konference pro učitele AJ 1x Rozvoj ústního a pís.projevu v AJ 1x Workshop pro ped.na téma ekologie 1x Základy práce na inter.tabuli SMART Board 6x Hudební a pohybová výchova 2x Drumbean a jeho použití 3x Využití pohádek při motivaci v ekologické výchově 1x Hrajeme si v matematice 1x Hospitace a jako součást autoevaluace školy 1x Práva a povinnosti řed. školy 1x Interaktivní tabule činnostně 2x Finanční gramotnost 1x Sexuální výchova a prevence zneužívání dětí 1x Správná řeč předpoklad úspěšného školáka 1x 2

3 8. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2013/2014 a odkladů školní docházky na školní rok 2013/2014 ( z výkazů pro daný rok) zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky počet Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu Školní družina má dvě oddělení v počtu 57 dětí. Ke své činnosti využívá jednu kmenovou třídu a jednu školní třídu s dopoledním vyučováním. Provoz školní družiny je : a Družina pro svou činnost využívá v odpoledních hodinách školní zahradu, obecní hřiště s umělým povrchem a sportovní halu. Na hřišti a v hale se děti věnují především míčovým hrám, na školní zahradě bohatě využívají hrací prvky, pískoviště, trampolínu, dřevěný zahradní altán a v letních měsících mlhoviště. V jarních a podzimních měsících chodí děti na dlouhé vycházky do okolí školy, v zimě využívají kopcovitý terén k sáňkování a rybník s přírodním ledem k bruslení. Školní družina pracuje podle vzdělávacího programu, který je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, podle kterého škola pracuje již od září Družina se účastní školních projektů a prezentuje své dovednosti v rámci školních akcí. (čajovny, velikonoční výstavy, masopustní průvody). Pravidelně připravuje dárečky pro předškoláčky k zápisu a vánoční přáníčka pro seniory z DPS. Školní družina již několik let spolupracuje s firmou Starbucks, která pro děti připravuje tvořivé dílničky s ochutnávkou svých produktů. K tradici patří i spolupráce s místní knihovnou, besedy s paní knihovnicí nad zajímavými knihami. Během zimních a podzimních měsíců navštěvují děti výstavy, kde získávají inspiraci pro vlastní tvorbu. Zúčastňují se nejrůznějších výtvarných činností a reprezentují nejen družinu, ale i školu. V rámci oživování starých zvyků a obyčejů pořádají karnevaly, masopustní průvody, posvícení, oslavují Vánoce a Velikonoce. 9. Poradenské služby školy Škola spolupracuje s PPP v Kuncově ulici v Praze 5, s SPC Sluníčko v Deylově ulici, se sociálním odborem v Řepích v Praze 17. Všechny tyto organizace pomáhají pedagogům, rodičům a hlavně dětem při řešení problémů. Spolupracují při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. V letošním školním roce oslovila škola organizaci pro děti a mládež působící při Policii hl. m. Prahy, jejíž hlavní náplní jsou preventivní programy zaměřené na patologické jevy ve společnosti. Tyto programy jsou zaměřené nejen na dopravu, ale i dětskou kriminalitu, používání návykových a škodlivých látek, předcházení úrazů, gamblerství a jiné nežádoucí 3

4 jevy ve společnosti. Programy jsou rozdělené podle věků dětí a jsou velmi autentické, což umocňuje jejich účinnost. 10. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery Spolupráce s rodiči je zajištěna třídními schůzkami, konzultacemi a mimoškolními akcemi. Při škole pracuje občanské sdružení Světýlko, formované především z řad rodičů, které se podílí na zajišťování některých mimoškolních akcí. Současně při škole pracuje školská rada, složená ze zástupců rodičů, pedagogů a zástupců MČ Zličín- zřizovatele. Jejím hlavním úkolem je aktivně řešit problémy spojené s provozem školy, výchovou a vzděláním žáků. Škola spolupracuje s řadou dalších organizací působících v obci. Se zličínskými hasiči, fotbalisty, myslivci. Velmi úzkou spolupráci má s místní knihovnou a mateřským centrem Studánka. Maminky s dětmi z MC navštěvují některé školní akce a naopak školní děti se účastní výtvarných a kulturních programů mateřského centra. Intenzivní spolupráce je také s MČ Zličín, která zastřešuje některé naše školní projekty. Žáci základní školy připravují kulturní program, který je součástí programu, kterým obec vítá nové občánky. Škola nabízí v odpoledních hodinách řadu zájmových kroužků, které vedou nejen pedagogové ale i rodiče nebo externisté z řad studentů (keramický a dramatický kroužek, pohybové hry, konverzaci v anglickém jazyku, výuku tenisu, moderní tanečky, turistický kroužek). Účastníci turistického kroužku se schází o víkendu a jejich cílem je vždy nějaká zajímavá přírodní lokalita. 11. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Naše škola se již několik let podílí na pomoci škole v africké Ugandě. V současné době jsme součástí dlouhodobého projektu pomoci, který zastřešuje občanské sdružení Wakitaka. Naše pomoc je poskytována formou drobného finančního obnosu, který získáváme na školních charitativních akcích. Tato spolupráce je velkým přínosem nejen pro africkou školu, ale i pro žáky naší školy. Získají nové informace o životě na jiném kontinentě a naučí se tolerovat a ctít jiné kulturní skupiny, pomáhat a myslet nesobecky na jiné. 12. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Pro žáky 5.ročníků připravujeme individuální přípravné kurzy na zkoušky na víceletá gymnazia. Žáci vykazující nadání v určité oblasti vzdělání mají možnost pracovat podle IVP a mají zajištěn individuální přístup v dané oblasti výuky. 13. Polytechnická výchova ( volitelné předměty, kroužky) 4

5 Volitelnými předměty je dramatická a etická výchova. Oba předměty přispívají k rozvoji slovní zásoby, ke zvyšování sebevědomí a vlastní identity a ke zlepšování mezilidských vztahů. Prvky polytechnické výchovy využíváme především v rámci pracovních činností a o péči o školní pozemek. Vzhledem k tomu, že nemáme materiální zázemí, zaměřili jsme polytechnickou výchovu především na práci a obhospodařování školního pozemku, který nám skýtá dostatek prostoru pro praktickou činnost. Školní zahrada má více než 6000 m2. Na pozemku máme především listnaté, jehličnaté, ale i ovocné stromy. Pravidelně na podzim uklízíme listí a kompostujeme přebytky ze školní zahrady. Děti tak mají možnost přímo v praxi sledovat změny ročních období v přírodě. Na zahradě máme i několik ovocných stromů a tak se žáci podílejí i na sklizni ovoce. Součástí školní zahrady je i velký dřevěný altán, který slouží k dopolednímu vyučování pro řadu předmětů. V odpoledních hodinách ho využívají ke své činnosti především děti ze školní družiny nebo zájmových kroužků. Na školní zahradě se nachází i malá bylinková zahrádka, jejíž produkty jsou nabízeny i ve školní čajovně. 14. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Naše škola nemá přípravné třídy, ale již několikátým rokem pořádáme přípravné kurzy pro předškolní děti. Jejich cílem je seznámit děti a rodiče se základními informacemi o škole. Tyto kurzy začínají po zápisu a jednoduchou a hravou formou připravují děti na vstup do první třídy. Tyto kurzy se zaměřují na různé oblasti vzdělání orientaci v prostoru, základy matematické gramotnosti, jazykové dovednosti, rozvoj motoriky apod. S integrací máme bohaté zkušenosti, protože již několik let úspěšně integrujeme žáky s různými druhy postižení. V současné době integrujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v různém rozsahu. Někteří žáci pracují podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) na jehož tvorbě se podílí kolektiv odborníků (pedagogicko psychologická poradna, třídní učitel, výchovný poradce, rodiče a žák). 15. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin. Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí) Stát počet žáků Ruská federace 8 Ukrajina 4 Polská republika 1 Čínská lidová republika 2 Albánská republika 1 Běloruská republika 1 Zkušenosti s integrací a s dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ 5

6 Vzhledem k rozsáhlé výstavbě, která probíhá v okolí naší školy, stěhuje se do této lokality množství nových obyvatel nejen z ČR, ale i cizinců. Stěhují se sem především mladé rodiny s malými dětmi. Některé děti navštěvují již mateřskou školku a tak nemají větší problémy se začleněním do nového prostředí. Také žáci mladšího školního věku se velmi rychle přizpůsobí školnímu prostředí. Učitelé věnují těmto žákům zvýšenou péči, pokud je potřeba i individuální doučování a vzhledem k tomu, že tito žáci navštěvují školní družinu, tak se velmi rychle sžijí s kolektivem a s prostředím. Velmi těmto dětem prospívá i účast v zájmových kroužcích a ozdravný pobyt na škole v přírodě, kde mají možnost přirozenou formou splynout s třídním kolektivem. Přítomnost těchto žáků ve třídě je přínosem pro ostatní, protože se přirozenou cestou naučí toleranci a soužití i s jinými menšinami. 15. Počet žáků s trvalým pobytem v jiném kraji K r a j kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem počet dětí celkem z toho nově přijatí Environmentální výchova Během školního roku zařazují všechny třídy do výuky téma environmentální výchovy. Škola se zapojila do projektu organizace Ornita a během října proběhla beseda na téma Predátoři ptačí říše. Ke Dni stromů zorganizovala pracovnice MČ Zličín besedu o zličínské zeleni a především stromech v této lokalitě. Jednotlivé třídy během měsíce září a října navštívily zajímavé parky v Praze. (lesopark Hvězda, Šárka, Průhonice, památný strom v Sobíně). V září vyjely všechny třídy do Kutné Hory a kromě historických objektů navštívily i krásně upravený městský park. Také školní projekt na téma Pět divů našeho žití obsahoval některá témata environmentální výchova. Jedním z divů byla voda a stromy a jejich vliv a význam pro život člověka. Environmentální výchova se prolíná téměř všemi předměty, ale především v prvouce a přírodovědě je jí věnovaná většina témat. Také celoroční změny na školní zahradě a nejen jejich pozorování, ale především aktivní podíl na jejich realizaci, patří do environmentální výchovy. (pravidelné hrabání a kompostování listí, zalévání bylinkové zahrádky a sklizeň bylinek a ovoce) Vyústěním celoročního vstřebávání informací je ozdravný pobyt na škole v přírodě, kde mohou žáci využít všechny získané poznatky. (Českomoravská vysočina a Šumava). Některá divadelní představení, která žáci během roku navštívili, obsahovala aktuální otázky z environmentální výchovy. Téma environmentální výchovy se objevilo i v programu některých zájmových kroužků ( především turistický kroužek ). 6

7 17. Multikulturní výchova Vzhledem k tomu, že součástí naší školy jsou i jiné národnostní menšiny, mají žáci možnost se seznámit se zvyky i jiných národů a přirozenou formou se naučit toleranci k jiným lidem. To je ten nepřirozenější způsob, jak eliminovat v kolektivu xenofobii a rasovou nesnášenlivost. Děti se kamarádí nejen ve škole a školní družině, ale někteří se navštěvují i v rodinném domácím prostředí. Součástí některých školních projektů jsou i prezentace jiných kultur. Tady mojí možnost žáci přirozenost formou představit kulturu, gastronomii, historii a zajímavosti své země. 18. Prevence rizikového chování Škola má vypracovaný Minimální preventivní program, jehož cílem je systematicky rozvíjet preventivní péči v oblasti soc.-patologických jevů. V rámci této prevence probíhá ve škole cyklus přednášek organizace FILIA a preventivní program organizace BESIP. Součástí preventivního programu jsou i nabídky zájmových kroužků a školní družiny. Protože v rámci prevence je důležité podchytit volný čas dětí a jeho smysluplné vyžití. Škola nabízí řadu zájmových kroužků ( turistický, vlastivědný, keramický, dramatický, sportovní a jazykový). Také mimoškolní aktivity školy a školní družiny jsou velmi bohaté. (masopustní, a lampionový průvod., posvícení, zahradní slavnosti apod.) Všechny tyto akce nabízejí dětem smysluplně využít volný čas a současně se seznámit se starými zvyky našich předků. 19. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.) Škola již několik let vypracovává celoroční projekt. V roce 2012/2013 byl projekt věnován zajímavostem našeho blízkého i široké žití. Projekt měl název Pět divů našeho žití a byl rozdělen do tří částí. V prvním období žáci studovali zajímavosti v místě bydliště, v druhé části se zaměřili na pražské zajímavosti a v poslední části se zabývali zajímavostmi v České republice. Pět zajímavosti pět divů našeho žití voda, stromy, technické a historické památky, významné osobnosti. Žáci zjistili opravdu velké množství zajímavých informací a tyto informace prezentovali nejen svým spolužákům, ale i rodičům. Všechny třídy se během roku zúčastnily nejméně jednoho divadelního představení a shlédly inspirativní výstavu, prohlédly si historické město Kutnou Horu a ti nejstarší i výstavu Život Jagelonců. Jednotlivé výukové ekologické programy zhodnotily třídy na společné škole v přírodě na Českomoravské vysočině a na Šumavě. Během roku probíhala ve 3. a 4. ročníku výuka plavání v rozsahu 20 hodin za pololetí. V Praze dne Ředitelka základní školy Mgr. Jana Kuhnová 7