Počet žáků na třídu. V ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne , čj /92-2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počet žáků na třídu. V 6. - 9. ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne 21. 4. 1992, čj. 16 934/92-2."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO ŠKOLNÍ ROK 2001/2002

2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova 65, Brno , právní subjekt, IČO: b) Zřizovatel: Česká provincie kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje c) Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Strašák, Šlapalova 95, Zbraslav d) Školní rok 2001/2002 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Přepočtený počet učitelů Počet žáků na učitele 1. stupeň ,2 16,1 22,55 2. stupeň ,25 14,4 14,58 Celkem ,9 30,5 18,79 Součástí školy je školní družina. Družina má 7 oddělení se 175 žáky. e) Datum zařazení do sítě škol: f) Kapacita - školy: 575 žáků - školní družiny: 175 žáků h) Vzdělávací program školy: Název zvoleného vzdělávacího programu číslo jednací v ročníku Obecná škola 12035/97-20 I. IX. V ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne , čj /92-2. Volitelné předměty: náboženská výchova, etická výchova, základy práce s počítačem, technické praktikum, pěstitelská výchova, přírodovědné praktikum F-Ch, přírodovědné praktikum Ch-Př, dějepisné a zeměpisné praktikum, literární praktikum, konverzace Aj, Nj. Nepovinné předměty: náboženská výchova na I. stupni, informatika, sborový zpěv. ch) Mimoškolní aktivity: kroužky - keramický, rozhlasový, divadelní, zdravotnický, biblický, házená, country tance, aerobic, ve spolupráci se ZUŠ Veveří taneční oddělení pro žáky ročníku a hudební přípravka. Ve škole pracuje Rada školy a žákovský parlament, při škole je zřízeno Občanské sdružení, škola vydává časopis Školní ozvěny. 2

3 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 1. Učitelé fyzický / přepočtený počet Celkový počet učitelů 35 / 30,5 Kvalifikovanost v % 100 Aprobovanost v % 76 Pracující důchodci 2 / 1,7 Nekvalifikovaní pracovníci 4 (1 učitel, úvazek 0,25 a 3 vychovatelé) 2. Počet učitelů, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 2; z toho počet absolventů: 1 3. Odcházející pedagogičtí pracovníci: Odešli Na jinou školu Mimo školství 2 1 (CMSPgŠaG) 1 (studium) 4. Věkové složení pedagogických pracovníků: Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let let 3 8 nad 50 let/z toho důchodci - 4/3 MD - 3 Celkem

4 5. Vzdělávání pedagogických pracovníků Borkovcová Jana Duroňová Ida Chlachulová Jana Grombířová Marie Holíková Maria Jeřábková Marie Kabátková Lucie Kabátková Lucie Kolář Petr Strašák Zdeněk Šťastná Eva Široká Markéta kurz pro školní metodiky prevence (Pedf MU Brno) Malá regionální ekologická konference náboženské nauky KTF UK němčina konverzační kurz 1x za 14 dní studium školských manažerů český jazyk a praxe (ŠÚ) český jazyk a praxe (ŠÚ) DPS (3. a 4. semestr) Proměny geografie a výuky Z Proměny geografie a výuky Z hudební výchova DS na FF MU v Brně (1. a 2. semestr) 6. Romský asistent: NE 4

5 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Prospěch: Ročník Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují žáků vyzn Celkem za I. stupeň Celkem za II stupeň Opravné zkoušky vykonal jeden žák, 7. ročník, MATEMATIKA. Klasifikační zkoušky vykonal jeden žák, 8. ročník, CHEMIE 2. Chování: Stupeň chování Počet Procento , ,17 3. Celkový počet neomluvených hodin: 1. pololetí 45; 2. pololetí 0. 5

6 4. Přijímací zkoušky na SŠ Školní rok Gymnázia SOŠ SOU 2001/ leté 6 leté 8 leté stdium Počty přihlášeno 24 48,00% 3 5,36% 55 73,3% 22 44,0% 4 8,0% žáků přijato 24 48,0% 0 0% 32 42,7% 21 42,0% 5 10,0% 5. Všem dětem se specifickými vývojovými poruchami byla věnována patřičná péče. 107 žáků bylo hodnoceno podle pokynu MŠMT čj /98-24 a dalších 9 žáků bylo integrováno: - integrace ve třídách 1. stupně 2.B, 5.A a 5.C; - integrace ve třídách 2. stupně 6.B, 7.A, 8.A - 3 žáci a 9.A; - žáci třetích tříd s vývojovými poruchami navštěvovali speciální doučovací kroužek pod odborným vedením uč. I. Rašovské; - žáci druhých a třetích tříd pokračovali v projektu Dyslektické skupiny pod vedením uč. Mgr. I. Greplové a Mgr. sestry Hedviky Šimšíkové. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Ve školním roce 2001/2002 nebyla na naší škole provedena kontrola ČŠI. 6

7 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání o odkladu povinné docházky 17 0 o povolení k přezkoušení při nesouhlasu rodičů 0 0 s klasifikací o dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 Údaje o přijímacím řízení: Do 1. ročníku bylo přijato 72 žáků. Do 6. ročníku škola přijala na doplnění počtu ve třídách po odcházejících na SŠ 6 žáky. Na doplnění uvolněných míst v jednotlivých třídách bylo přijato 6 žáků. PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLÁCH I. a) počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 pedagogika VŠ psychologie úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání psycholog speciální pedagog b) věková struktura do 35 let let 50 let důchod. věk výchovný poradce psycholog speciální pedagog

8 c) další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce 0 psycholog 0 speciální pedagog 0 II. Na poradenské služby ve škole nebyly čerpány finanční prostředky z uvedených zdrojů (státní rozpočet formou grantů, jiné zdroje Magistrátu města Brna). 8

9 DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE Materiální a prostorové vybavení Škola má: - 23 kmenových tříd, - odborné učebny Ch a PŘ, F, Z a D, technické výchovy, Hv, Vv s keramickou pecí, - jazykovou učebnu, - počítačovou učebnu, - školní knihovnu a internet, - 2 tělocvičny, - učebnu v přírodě, - přednáškový sál, - učebnu s přípravnou pro pěstitelství, nářaďovnu, školní zahradu, - 3 školní hřiště, - odpočinkovou plochu se sportovním vybavením, - 2 herny ŠD, - školní kuchyni a jídelnu, - zubní středisko. PROTIDROGOVÁ PREVENCE Škola má vypracovaný minimální protidrogový program, který není zaměřený pouze na aktivity informační a vzdělávací, ale klade důraz na dostatečnou nabídku pozitivních alternativ k využití volného času, na výchovu ke zdravotnímu životnímu stylu a duchovní formaci. Ve volnočasových aktivitách je zapojeno 28% žáků. Protidrogové problematice byla věnována speciální témata v hodinách přírodovědy i vlastivědy, rodinné, občanské a etické výchovy. Žáci obdrželi propagační informační materiály, absolvovali besedy s pracovníky Městské policie a nadace Podané ruce (p. Voříšek), zúčastnili se programu na téma tolerance, partnerské vztahy, sex v PPP Sládkova. Jsou zapojeni do dlouhodobého projektu Zdravý životní styl. Žákům školy slouží schránky důvěry umístěné na každém poschodí, nástěnka ve vestibulu školy a ve 3. poschodí s aktuálními informacemi a pravidelná setkání žákovského parlamentu. 9

10 Protidrogová koordinátorka se zúčastnila Kurzu pro metodiky prvence sociálně patologických jevů pořádaného PdF MU Brno (60 h). spolupracuje s třídními učiteli, výchovným poradcem. Poznatky přenášela do života školy; informace předává přednáškami, konzultacemi, osvětovým materiálem. Výchovný poradce úzce spolupracuje s rodiči žáků s problémovým chováním a s Pedagogicko-psychologickou poradnou na Zachově ulici (Dr. Dvořáková, Mgr. Mikulášek), Dr. Vignatiovou a s poradnou Bethesda. Nedaří se dostatečně motivovat žáky k účasti v soutěžích s protidrogovou problematikou, cílem pro další rok je zlepšení informovanosti rodičů o metodice protidrogové prevence. VÝJEZDY ŽÁKŮ POBYTY Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, 9.A - Lyžařský výcvikový kurs pro žáky 7. tříd v termínu od 3.1. do se konal v Jablonném v Orlických horách. - Víkendové pobyty žáků 2. stupně na školní faře v Dlouhé Lhotě (nácvik jazykové akademie, pracovní pobyty, kolektivní pobyty tříd). - Výlety všech třídních kolektivů poznávací zájezd žáků do Velké Británie V trase zájezdu pořádaného cestovní a jazykovou kanceláří Europa Trevel byla města Dover, Canterbury, Greenwich, Stonehenge, Salisburská katedrála a velmi podrobně Londýn. Zájezd se vydařil, byl organizačně velmi dobře připraven. Spolehnout se dalo i na žáky. Ubytování bylo v rodinách, žáci mohli uplatnit a ověřit si svoje znalosti jazyka. 10

11 PÉČE O TALENTOVANÉ ŽÁKY Český jazyk Cizí jazyky - individuální vedení, rozšiřující úkoly, práce v redakční radě školního časopisu a v rozhlasovém vysílání, účast v olympiádě Čj a literárních soutěžích, soutěž Já básnička - rozšiřující úkoly projekt Jazykové dny, příprava cizojazyčné akademie, účast v konverzační soutěži, dopisování si se zahraničními přáteli, volitelný předmět konverzace v Aj a Nj Přírodopis, chemie - zavedení přírodovědného praktika, účast v olympiádě Bi, Ch, ekologický Týden Země, sběr hliníku Dějepis, zeměpis Tělesná výchova Výtvarná výchova Matematika Pracovní výchova Hudební výchova Práce s PC - praktikum D-Z, setkání s významnými osobnostmi, účast v soutěži Eurorébus a v olympiádě D i Z, projekt Mládež ve sjednocené Evropě - celoškolní sportovní soutěže, sportovní hry, házená, aerobic, účast v turnajích: florbal, malá kopaná, miniolympiáda 1. a 2. tříd, volejbal, vybíjená, zdravotnický kroužek na I. stupni, zapojení do městské atletické soutěže, turnaj ve stolním tenisu - ilustrace školního časopisu, výtvarné soutěže, soutěž Mosty mezi městy - účast žáků v soutěžích Klokan, Pythagoriáda a matematická olympiáda, řešení problémových úkolů a úloh, matematická miniolympiáda pro IV. ročník - úprava školní zahrady, zajištění květinové výzdoby školy, práce na učebně v přírodě, práce na renovaci školního nábytku, dveří, renovace lavic - nabídka nepovinného předmětu sborový zpěv pro žáky I. i II. stupně, školní sbor, vystoupení na nám. Svobody při brněnských Vánocích a při školních slavnostech, soutěž Skřivánek, spolupráce se ZUŠ, soutěž Zlatý kos - práce na školním časopisu, na celoročním projektu Mládež ve sjednocené Evropě, nepovinný předmět informatika, přístup na internet ve výuce po vyučování Dramatická výchova - školní žákovské divadlo 11

12 KULTURNÍ, SPORTOVNÍ, DUCHOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY ŠKOLY září HaP Mikuláše Koperníka, Brno 3.A, 3.B, 3.C Moravské muzeum 5.A, 5.B, 5.C Den církevních škol Den otevřených dveří na školní faře říjen fotografování žáků 1. stupeň beseda s městskou policií 6., 7., 8. ročník Zemské muzeum: Keltové 4.A, 4.B, 4.C oslavy 10. výročí založení školy veletrh INVEX žáci 2. stupně výstava Podzim, Bohunice 4.A víkendový pobyt na faře v Dlouhé Lhotě 7.B listopad beseda s ochráncem přírody 5.A, 5.B, 5.C soutěž Pražské Jezulátko 5.B soutěž k 17. listopadu 2. stupeň CVČ Lužánky: Jiří Trnka 4.A, 4.B, 4.C LIPKA: Výlet do Brna 8.A Zemské muzeum: Brňané před 100 lety 5.A Studio V, Veveří: Křemílek 1.A, 1.B, 1.C Studio V, Veveří: Rumcajs 3.A, 3.B, 3.C beseda s ochráncem přírody 5.A, 5.B, 5.C florbal - mladší dívky, ZŠ Laštůvkova florbal starší dívky florbal - starší chlapci, ZŠ Horní Radost: Psaníčko na cestách 1.A, 1.B, 1.C víkendový pobyt na faře v Dlouhé Lhotě 7.B víkendový pobyt na faře v Dlouhé Lhotě nácvik na cizojazyčnou akademii kopaná proti CmcZŠ x CMSPgŠaG beseda s Městskou policií 9.B 9. ročník 12

13 prosinec Svátek sv. Mikuláše Divadlo B. Polívky: Michal Nesvadba 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C Polárka: Pohádka vánočního zvonku 1.A, 1.B, 1.C Polárka: Pohádka vánočního zvonku 2.A, 2.B, 2.C Polárka: Pohádka vánočního zvonku 3.A, 3.B, 3.C LIPKA: Výlet do Brna 8.B florbal mladší žáci, ZŠ Novoměstská florbal starší žákyně, ZŠ Bosonožská florbal starší žáci CVČ Lužánky: Karel Čapek 7.B sportovní den pro 2. stupeň Vánoční akademie koncert Hillfertova hudebního sdružení ŠD oslava Vánoc ve třídách Brněnské Vánoce, nám. Svobody Šťa Šelepka: Procházka staletími 8.A, 8.B HaP Mikuláše Koperníka, Brno 4.A, 4.B, 4.C Vánoční koncert 4.C flétnový koncert 4.B turnaj ve stolním tenisu leden dějepisná olympiáda Kol koncert Gajdoši Evropské Vánoce lyžařský výcvikový kurz 7. třídy konverzační soutěž v německém jazyce třídy CVĆ Lužánky: Osada Havranů 4.A, 4.B, 4.C CVĆ Lužánky: Do nebíčka 5.A, 5.B CVČ Lužánky: Josef Lada 3.B, 3.C návštěva dětí z MŠ Bílého beseda s městskou policií 1., 2., 5. třídy beseda s JUDr. Cyrilem Svobodou učitelé 13

14 únor celoškolní slavnost svátku sv. Cyrila protidrogová prevence, pan Voříšek 6., 7. ročník pořad o drogách, Sládkova 8.B pololetní karneval ŠD Radost: Sněhurka 2.A, 2.B, 2.C Lipka: Od semínka ke košili 4.A, 4.B Lipka: Příroda našimi smysly 3.A Lipka: Jak roste chléb 2.A, 2.B, 2.C Lipka: Příroda našimi smysly 3.B Lipka: Babka bylinářka 5.A CVČ Lužánky: Karel Čapek 7.B CVČ Lužánky: Josef Lada 3.A, 3.B, 3.C pěvecká soutěž Skřivánek 1. stupeň zeměpisná olympiáda 2. stupeň HaP Mikuláše Koperníka 2.A, 2.B, 2.C Divadlo B. Polívky: Duhové bubliny 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C HaP Mikuláše Koperníka F-Ch praktikum 9. třídy testování SCIO 5. a 9. třídy Divadlo B. Polívky 8.A, 8.B Zlatý kos, pěvecká soutěž 1. stupeň březen Pythagoriáda 5.A, 5.B, 5.C Klokánek, Benjamínek, Kadet tř. M olympiáda 6. tř. beseda s myslivcem 4.A, 4.B, 4.C duchovní obnova, kostel sv. Augustina učitelé divadlo Barka: představení v angličtině AJ 2. stupeň florbal finálový turnaj mladších dívek Lipka: 3.C, 4.C CVČ Lužánky: Bratři Čapkové 2.A, 2.B, 2.C Mahenova knihovna 1.A, 1.C Mahenova knihovna 2.A 14

15 soutěž hlídek v ZOO 3.A oslava Dne učitelů HaP Mikuláše Koperníka 1.A, 1.B, 1.C matematická miniolympiáda 4.A, 4.B, 4.C duben Lipka: Půda a její proměny 6.A, 6.B Lipka: Babka kořenářka 5.B koncert KDH 1. a 2. stupeň Ekocentrum 1.A, 1.B, 1.C Ekocentrum: Strom 2.A, 2.B Mahenova knihovna 1. B, 1.C Mahenova knihovna 2.B, 2.C Mahenova knihovna 3.B Týden Země: Hňusáci 7.A, 7.B Týden Země: Supermarket 8.A, 8.B Týden Země: Reklama 9.A, 9.B fotograf jednotlivci brigáda na faře v Dlouhé Lhotě CVČ Lužánky 4.C CVČ Lužánky: Zdeněk Smetana 1.A, 1.B, 1.C víkendový pobyt na faře v Dlouhé Lhotě 7.B Mc Donald s Cup 5. třídy soutěž Mladý zdravotník zdravotnický kroužek Labyrint: Přijímačky 8.A květen Ekocentrum: výroba kachlí 5.A, 5.B, 5.C soutěž Mladý zdravotník zdravotnický kroužek Mahenova knihovna 3.C Mahenova knihovna 4.A, 4.B, 4.C Mahenova knihovna 5.A, 5.C Lipka: Od semínka ke košili 5.C CVČ Lužánky: Bohumil Hrabal 8.B 15

16 Dornych: Dopravní výchova 4.A Dornych: Dopravní výchova 5.A, 5.B, 5.C soutěž Já, básnička 1. stupeň protidrogová prevence, pan Voříšek 9.A, 9.B Den otevřených dveří Jazykové klání 2. stupeň Den jazyků 5. třídy Sportovní den Labyrint: Přijímačky 8.B Labyrint: Tlustá holka 9.A, 9.B Radost: Staré pověsti české 4.A, 4.B, 4.C Radost: Staré pověsti české 5.A, 5.C Co se děje v lese 1.C fotograf všechny třídy HaP Mikuláše Koperníka 9.A, 9.B červen biblická soutěž, Hodonín Lipka: 1.A, 1.B Mahenova knihovna 5.C Divadlo B. Polívky: Kamarádi v klubu 9.A, 9.B CvČ Lužánky: Jaroslav Hašek 8.A Dornych: Dopravní výchova 5.A, 5.B, 5.C Dornych: Dopravní výchova 4.A, 4.B, 4.C poznávací zájezd do Velké Británie Slavnostní zasedání žákovského parlamentu vybraní žáci Moravské zemské muzeum 4.A Moravské zemské muzeum 5.A, 5.B, 5.C fotbalové utkání žáci versus učitelé divadelní představení v sálu 1.A, 1.B, 1.C, 3.A, 3.B, 3.C HaP Mikuláše Koperníka: Hvězdná pohádka 3.C slavnostní zakončení školního roku u sv. Augustina 16

17 VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ září konference Učitel pro 3. tisíciletí Str konference o vzdělávání, Brno Hol Vyučování dyslektických dětí, PdF Brno Raš říjen fórum učitelů Z PřF MU Brno Str, Kol školení BOZP Hol, Ode, Str listopad seminář vedoucích ŠD seminář k výuce ekologie seminář environmentální výchova na ZŠ dramatická výchova seminář Asociace ředitelů církevních škol, Praha MRK Dur Str MAG Str prosinec seminář MO Klí leden školení protidrogové prevence Bor únor kurz DVPP Hol kurz ŠD Jud, STA Český jazyk a praxe, DVPP Kab, KRI metodika protidrogové prevence Bor březen seminář, Olomouc Hol seminář výuky HV Šťa duben seminář výuky HV Šťa seminář školských manažerů Hol květen schůzka vedoucích vychovatelek z Brna, CMcZŠ MRK červen školení protidrogové prevence Bor 17

18 PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI - vydávání časopisu Školní ozvěny - Den církevních škol: Den otevřených dveří na faře v Dlouhé Lhotě - oslava 10. výročí založení CMcZŠ třídenní oslavy pro žáky, rodiče i veřejnost - Moravské Slovo Den otevřených dveří na CMcZŠ - Brněnské Vánoce - vystoupení na nám. Svobody - Vánoční akademie - návštěva dětí z MŠ Bílého - celoškolní slavnost svátku sv. Cyrila - Den otevřených dveří CMcZŠ - Jazykové klání - Výjezdní zasedání AŠCŠ, Hejnice - internet - webové stránky (stránky jsou před dokončením) - turnaj v malé kopané základní kolo, CMcZŠ - přihlášení školy do ekopedagogického klubu TILIA - spolupráce žáků při charitativní akci Brněnská cihla - celoškolní slavnost svátku sv. Cyrila - sběr brýlí a známek pro misie - adopce na dálku. 18

19 DUCHOVNÍ ŽIVOT - školní mše: zapojení žáků - sbor,čtení; počet žáků na mši během roku výrazně klesl - mše ve školní kapli (budova SpgŠaG) na této mši naopak počet žáků stoupl - meditace ve školní kapli - dětské poutě do kláštera na Starém Brně - modlitební společenství učitelů a žáků - volitelný předmět náboženská a etická výchova - zavedení biblického kroužku - příprava ke sv. křtu a sv. přijímání - celoškolní oslava svátku sv. Cyrila - knihovna duchovní literatury - návštěva O. biskupa - duchovní obnova pro učitele, kostel sv. Augustina - pouť rodičů, dětí a učitelů na Vranov - biblická soutěž, Hodonín - výtvarná soutěž Pražské Jezulátko - svátek sv. Mikuláše PRAXE STUDENTŮ VŠ říjen praxe žáků CMcPgŠ na naší škole (do prosince) S. Markéta listopad praxe posluchačky PdF MU Šir říjen pedagogická praxe M. Grůzová I. stupeň únor pedagogická praxe posluchačky PdF MU 3.A pedagogická praxe posluchačky teologické MLA fakulty, NÁB květen studentka SPgŠ ve školní družině S. Markéta 19

20 ŠKOLNÍ SLAVNOSTI A VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI A AKTIVITY ŠKOLY říjen Pobyt 9.A třídy v Domě Ignáce Stuchlého 2001 Ubytování a prostředí bylo pěkné, žáci i vyučující měli výhrady k programu, který si vybrali (úroveň vedení, zajímavost činností). Bude vhodné před dalším použitím prověřit. Oslava 10. výročí založení CmcZŠ pátek dopolední program pro žáky mše svatá, vypouštění balónků na Kraví hoře, program pro 1. stupeň, který nachystali studenti CMSPgŠ, 2. stupeň program na sportovištích pátek večer benefiční koncert v kostele sv. Augustina pro veřejnost sobota dopoledne slavnostní program mše svatá, přivítání hostů, z historie školy, zdravice hostů, návštěva a prohlídka prostor školy, slavnostní oběd INVEX 2001 prosinec Návštěva sv. Mikuláše prosince nás navštívil svatý Mikuláš. navštívil děti z I. stupně, ale sladkosti dostali všichni žáci. Brněnské Vánoce Žáci naší školy vystoupili s adventním programem na náměstí Svobody. Akce se konala za účasti rodičů, učitelů i kolemjdoucích. Poděkování patří paní učitelce Šťastné a členům pěveckého sboru školy. Vánoční akademie se konala tradiční vánoční akademie. Žáci všech tříd nacvičili pásma, scénky a divadelní představení s vánoční tematikou. Akademie byla pro velkou účast rodičů rozdělena do dvou dnů. Žáci zhotovili pro rodiče vánoční dárky a připravili občerstvení. Rodiče si mohli prohlédnout odborné učebny a školní kapli a prožít předvánoční čas v přátelském setkání. Žáci z keramického kroužku vystavovali vlastnoručně zhotovený Betlém. Sportovní vánoční den se konal 20. prosince. Žáci druhého stupně soutěžili v těchto disciplínách: malá kopaná, florbal, vybíjená, chůze na chůdách, běh do schodů, ping-pong "Amerika". Starší žáci se rozdělili na dvě skupiny. Jedna zamířila do Lužánek do bazénu, druhá do Boby centra na kolečkové brusle. leden Zápis žáků do 1. tříd 2002 Do prvních tříd se přihlásilo 105 žáků. K zápisu se jich dostavilo 99, do tří prvních tříd bylo přijato 72 žáků. 17 rodičů požádalo o odklad školní 20

21 docházky. Konverzační soutěž v Německém jazyku Školní kolo dějepisné olympiády Lyžařský výcvikový kurz Jablonné nad Orlicí. Účastnilo se 50 žáků. Bez úrazů, žáci byli velmi ukáznění. Podmínky byly příznivé, umožnily jezdit přímo u chaty. únor Celoškolní slavnost sv. Cyrila 2002 Slavnostní školní mše svatá; 1. stupeň vlastní program, 2. stupeň pracovní dílny (pouť do baziliky na Starém Brně, plavání, turnaj v šachu a dámě, práce s keramikou, batikování, anglické hrátky, beseda o hudebních nástrojích). Testování SCIO žáků 5. a 9. tříd Zeměpisná olympiáda Celoškolní pěvecká soutěž Skřivánek Soutěž se těšila velkému zájmu žáků. Z každé třídy 1. stupně soutěžili tři žáci. duben Týden Země 2002 Celá škola probírala ekologická témata. Všechny předměty byly obohaceny o ekologická témata, žáci besedovali s odborníky. Proběhla tradiční celoškolní soutěž ve sběru hliníku. Koncert KDH pro 2. stupeň Turnaj McDonald s Cup v kopané 5. tříd Přijímací zkoušky na SŠ Soutěž v přednesu pro I. stupeň Já, básnička květen Turnaj v malé kopané 2002 Škola zajišťovala zápasy čtvrtfinálové skupiny brněnských škol v malé kopané. Den otevřených dveří Den otevřených dveří se letos konal již v květnu. Rodiče i široká veřejnost se mohli zúčastnit výuky dle vlastního výběru a prohlédnout si odborné učebny, kapli, sportovní areál, indiánskou vesničku, knihovnu s internetem, výstavku prací žáků školní družiny. Škola je v tento den i místem setkání rodičů a učitelů. Odpoledne se konalo Jazykové klání. Jazykové klání Na Jazykové klání se žáci připravovali během roku. Nacvičovali v cizím jazyce scénky, které potom předvedli ostatním účastníkům a rodičům. 21

22 Schůzka vedoucích vychovatelek, výstavka a prezentace ŠD Karneval ŠD červen Celoškolní sportovní den 2002 Sportovní den se konal 2. června, žáci 1. stupně soutěžili ve sportovních utkáních v přehazované a vybíjené, žáci 2.stupně v těchto disciplínách: kopaná, florbal, volejbal, vybíjená, běh do schodů, ping-pong, kutálení míče. Projekt Mládež ve sjednocené Evropě Rozsáhlý projekt pro žáky 2. stupně byl završen Dnem Evropy, při němž žáci všech tříd prezentovali výsledky svého ročního snažení a seznámili ostatní se životem a podmínkami v oblasti, kterou si vybrali. Internetová učebna Zprovoznili jsme novou počítačovou učebnu napojenou na internet, zřízenou v rámci projektu INDOŠ poznávací zájezd žáků do Velké Británie shůzka rodičů žáků budoucích 1. tříd ÚČAST ŽÁKŮ V OLYMPIÁDÁCH A MIMOŠKOLNÍCH SOUTĚŽÍCH městské kolo Z olympiády městské kolo dějepisné olympiády kat. A Lukáš Kintr (6.A) 22. místo kat. B Zdeněk Kubík (7.B) 7. místo kat. C Josef Humpola (9.B) 18. místo Monika Vaňková (8.B) obsadila 3. místo krajské kolo dějepisné olympiády Monika Vaňková (8.B) se umístila na 7. městské kolo M olympiády soutěž hlídek 3.A v ZOO soutěž Mladý zdravotník místě z 25 soutěžících 18. místo Vojtěch Foltýn účast žáků v zeměpisné soutěži Eurorebus žáci 8.B Monika Vaňková, Kateřina Sluková a Erik Zemene dosáhli ojedinělého úspěchu, když po umístění na místě v regionálním kole soutěže postoupili do kola celostátního a v něm obsadili 26. místo! 22

23 ÚČAST ŽÁKŮ VE SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH kopaná proti CMcZŠ x CMSPgŠaG florbalová reprezentace: mladší dívky v základní skupině 1. místo - postup do finále ve finálové skupině 1. místo - vítěz okresu Brno-město mladší hoši v základní skupině místo, vyřazeni z dalších bojů starší dívky v základní skupině 1. místo postup do finále ve finálové skupině 3. místo starší hoši Memoriál J. Krejčíka hoši (25 týmů) turnaj v malé kopané turnaj dívek, ZŠ Tuháčkova dívky (10 týmů) obvodní kolo ve vybíjené přebor škol v šachu městské kolo v základní skupině 2. místo, vyřazení z dalších bojů v základní skupině 1. místo ve finálové skupině 3. místo v základní skupině 1. místo ve finálové skupině 3. místo postup do finále postup do finále postup hochů II. stupně ze základní skupiny do čtvrtfinále 4. místo dívek 5. tříd družstvo 6 žáků 9. tříd, vítězové školního kola, skončilo na 3. místě, postup do regionálního kola jim utekl o 1/2 bodu! výzkum PdF MU 3. tř. 23

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Počet tříd Celkový počet žáků. Počet žáků na učitele 1. stupeň 15 360 24,0 23,69 2. stupeň 8 210 26,3 13,68 Celkem 23 570 24,8

Počet tříd Celkový počet žáků. Počet žáků na učitele 1. stupeň 15 360 24,0 23,69 2. stupeň 8 210 26,3 13,68 Celkem 23 570 24,8 VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 Základní charakteristika školy a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova 65,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně).

d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně). VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2002/2003 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1.

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 1.1.2002) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Charakteristika školy

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012. Charakteristika školy a hlavní cíle MPP. Realizace MPP

Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012. Charakteristika školy a hlavní cíle MPP. Realizace MPP Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012 Charakteristika školy a hlavní cíle MPP ZŠ Pňovice je úplná základní škola. Na 1. stupni je 51 žáků. Spojeny do jedné třídy jsou 1. a 2.

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více