Počet žáků na třídu. V ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne , čj /92-2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počet žáků na třídu. V 6. - 9. ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne 21. 4. 1992, čj. 16 934/92-2."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO ŠKOLNÍ ROK 2001/2002

2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova 65, Brno , právní subjekt, IČO: b) Zřizovatel: Česká provincie kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje c) Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Strašák, Šlapalova 95, Zbraslav d) Školní rok 2001/2002 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Přepočtený počet učitelů Počet žáků na učitele 1. stupeň ,2 16,1 22,55 2. stupeň ,25 14,4 14,58 Celkem ,9 30,5 18,79 Součástí školy je školní družina. Družina má 7 oddělení se 175 žáky. e) Datum zařazení do sítě škol: f) Kapacita - školy: 575 žáků - školní družiny: 175 žáků h) Vzdělávací program školy: Název zvoleného vzdělávacího programu číslo jednací v ročníku Obecná škola 12035/97-20 I. IX. V ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne , čj /92-2. Volitelné předměty: náboženská výchova, etická výchova, základy práce s počítačem, technické praktikum, pěstitelská výchova, přírodovědné praktikum F-Ch, přírodovědné praktikum Ch-Př, dějepisné a zeměpisné praktikum, literární praktikum, konverzace Aj, Nj. Nepovinné předměty: náboženská výchova na I. stupni, informatika, sborový zpěv. ch) Mimoškolní aktivity: kroužky - keramický, rozhlasový, divadelní, zdravotnický, biblický, házená, country tance, aerobic, ve spolupráci se ZUŠ Veveří taneční oddělení pro žáky ročníku a hudební přípravka. Ve škole pracuje Rada školy a žákovský parlament, při škole je zřízeno Občanské sdružení, škola vydává časopis Školní ozvěny. 2

3 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 1. Učitelé fyzický / přepočtený počet Celkový počet učitelů 35 / 30,5 Kvalifikovanost v % 100 Aprobovanost v % 76 Pracující důchodci 2 / 1,7 Nekvalifikovaní pracovníci 4 (1 učitel, úvazek 0,25 a 3 vychovatelé) 2. Počet učitelů, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 2; z toho počet absolventů: 1 3. Odcházející pedagogičtí pracovníci: Odešli Na jinou školu Mimo školství 2 1 (CMSPgŠaG) 1 (studium) 4. Věkové složení pedagogických pracovníků: Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let let 3 8 nad 50 let/z toho důchodci - 4/3 MD - 3 Celkem

4 5. Vzdělávání pedagogických pracovníků Borkovcová Jana Duroňová Ida Chlachulová Jana Grombířová Marie Holíková Maria Jeřábková Marie Kabátková Lucie Kabátková Lucie Kolář Petr Strašák Zdeněk Šťastná Eva Široká Markéta kurz pro školní metodiky prevence (Pedf MU Brno) Malá regionální ekologická konference náboženské nauky KTF UK němčina konverzační kurz 1x za 14 dní studium školských manažerů český jazyk a praxe (ŠÚ) český jazyk a praxe (ŠÚ) DPS (3. a 4. semestr) Proměny geografie a výuky Z Proměny geografie a výuky Z hudební výchova DS na FF MU v Brně (1. a 2. semestr) 6. Romský asistent: NE 4

5 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Prospěch: Ročník Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují žáků vyzn Celkem za I. stupeň Celkem za II stupeň Opravné zkoušky vykonal jeden žák, 7. ročník, MATEMATIKA. Klasifikační zkoušky vykonal jeden žák, 8. ročník, CHEMIE 2. Chování: Stupeň chování Počet Procento , ,17 3. Celkový počet neomluvených hodin: 1. pololetí 45; 2. pololetí 0. 5

6 4. Přijímací zkoušky na SŠ Školní rok Gymnázia SOŠ SOU 2001/ leté 6 leté 8 leté stdium Počty přihlášeno 24 48,00% 3 5,36% 55 73,3% 22 44,0% 4 8,0% žáků přijato 24 48,0% 0 0% 32 42,7% 21 42,0% 5 10,0% 5. Všem dětem se specifickými vývojovými poruchami byla věnována patřičná péče. 107 žáků bylo hodnoceno podle pokynu MŠMT čj /98-24 a dalších 9 žáků bylo integrováno: - integrace ve třídách 1. stupně 2.B, 5.A a 5.C; - integrace ve třídách 2. stupně 6.B, 7.A, 8.A - 3 žáci a 9.A; - žáci třetích tříd s vývojovými poruchami navštěvovali speciální doučovací kroužek pod odborným vedením uč. I. Rašovské; - žáci druhých a třetích tříd pokračovali v projektu Dyslektické skupiny pod vedením uč. Mgr. I. Greplové a Mgr. sestry Hedviky Šimšíkové. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Ve školním roce 2001/2002 nebyla na naší škole provedena kontrola ČŠI. 6

7 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání o odkladu povinné docházky 17 0 o povolení k přezkoušení při nesouhlasu rodičů 0 0 s klasifikací o dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 Údaje o přijímacím řízení: Do 1. ročníku bylo přijato 72 žáků. Do 6. ročníku škola přijala na doplnění počtu ve třídách po odcházejících na SŠ 6 žáky. Na doplnění uvolněných míst v jednotlivých třídách bylo přijato 6 žáků. PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLÁCH I. a) počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 pedagogika VŠ psychologie úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání psycholog speciální pedagog b) věková struktura do 35 let let 50 let důchod. věk výchovný poradce psycholog speciální pedagog

8 c) další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce 0 psycholog 0 speciální pedagog 0 II. Na poradenské služby ve škole nebyly čerpány finanční prostředky z uvedených zdrojů (státní rozpočet formou grantů, jiné zdroje Magistrátu města Brna). 8

9 DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE Materiální a prostorové vybavení Škola má: - 23 kmenových tříd, - odborné učebny Ch a PŘ, F, Z a D, technické výchovy, Hv, Vv s keramickou pecí, - jazykovou učebnu, - počítačovou učebnu, - školní knihovnu a internet, - 2 tělocvičny, - učebnu v přírodě, - přednáškový sál, - učebnu s přípravnou pro pěstitelství, nářaďovnu, školní zahradu, - 3 školní hřiště, - odpočinkovou plochu se sportovním vybavením, - 2 herny ŠD, - školní kuchyni a jídelnu, - zubní středisko. PROTIDROGOVÁ PREVENCE Škola má vypracovaný minimální protidrogový program, který není zaměřený pouze na aktivity informační a vzdělávací, ale klade důraz na dostatečnou nabídku pozitivních alternativ k využití volného času, na výchovu ke zdravotnímu životnímu stylu a duchovní formaci. Ve volnočasových aktivitách je zapojeno 28% žáků. Protidrogové problematice byla věnována speciální témata v hodinách přírodovědy i vlastivědy, rodinné, občanské a etické výchovy. Žáci obdrželi propagační informační materiály, absolvovali besedy s pracovníky Městské policie a nadace Podané ruce (p. Voříšek), zúčastnili se programu na téma tolerance, partnerské vztahy, sex v PPP Sládkova. Jsou zapojeni do dlouhodobého projektu Zdravý životní styl. Žákům školy slouží schránky důvěry umístěné na každém poschodí, nástěnka ve vestibulu školy a ve 3. poschodí s aktuálními informacemi a pravidelná setkání žákovského parlamentu. 9

10 Protidrogová koordinátorka se zúčastnila Kurzu pro metodiky prvence sociálně patologických jevů pořádaného PdF MU Brno (60 h). spolupracuje s třídními učiteli, výchovným poradcem. Poznatky přenášela do života školy; informace předává přednáškami, konzultacemi, osvětovým materiálem. Výchovný poradce úzce spolupracuje s rodiči žáků s problémovým chováním a s Pedagogicko-psychologickou poradnou na Zachově ulici (Dr. Dvořáková, Mgr. Mikulášek), Dr. Vignatiovou a s poradnou Bethesda. Nedaří se dostatečně motivovat žáky k účasti v soutěžích s protidrogovou problematikou, cílem pro další rok je zlepšení informovanosti rodičů o metodice protidrogové prevence. VÝJEZDY ŽÁKŮ POBYTY Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, 9.A - Lyžařský výcvikový kurs pro žáky 7. tříd v termínu od 3.1. do se konal v Jablonném v Orlických horách. - Víkendové pobyty žáků 2. stupně na školní faře v Dlouhé Lhotě (nácvik jazykové akademie, pracovní pobyty, kolektivní pobyty tříd). - Výlety všech třídních kolektivů poznávací zájezd žáků do Velké Británie V trase zájezdu pořádaného cestovní a jazykovou kanceláří Europa Trevel byla města Dover, Canterbury, Greenwich, Stonehenge, Salisburská katedrála a velmi podrobně Londýn. Zájezd se vydařil, byl organizačně velmi dobře připraven. Spolehnout se dalo i na žáky. Ubytování bylo v rodinách, žáci mohli uplatnit a ověřit si svoje znalosti jazyka. 10

11 PÉČE O TALENTOVANÉ ŽÁKY Český jazyk Cizí jazyky - individuální vedení, rozšiřující úkoly, práce v redakční radě školního časopisu a v rozhlasovém vysílání, účast v olympiádě Čj a literárních soutěžích, soutěž Já básnička - rozšiřující úkoly projekt Jazykové dny, příprava cizojazyčné akademie, účast v konverzační soutěži, dopisování si se zahraničními přáteli, volitelný předmět konverzace v Aj a Nj Přírodopis, chemie - zavedení přírodovědného praktika, účast v olympiádě Bi, Ch, ekologický Týden Země, sběr hliníku Dějepis, zeměpis Tělesná výchova Výtvarná výchova Matematika Pracovní výchova Hudební výchova Práce s PC - praktikum D-Z, setkání s významnými osobnostmi, účast v soutěži Eurorébus a v olympiádě D i Z, projekt Mládež ve sjednocené Evropě - celoškolní sportovní soutěže, sportovní hry, házená, aerobic, účast v turnajích: florbal, malá kopaná, miniolympiáda 1. a 2. tříd, volejbal, vybíjená, zdravotnický kroužek na I. stupni, zapojení do městské atletické soutěže, turnaj ve stolním tenisu - ilustrace školního časopisu, výtvarné soutěže, soutěž Mosty mezi městy - účast žáků v soutěžích Klokan, Pythagoriáda a matematická olympiáda, řešení problémových úkolů a úloh, matematická miniolympiáda pro IV. ročník - úprava školní zahrady, zajištění květinové výzdoby školy, práce na učebně v přírodě, práce na renovaci školního nábytku, dveří, renovace lavic - nabídka nepovinného předmětu sborový zpěv pro žáky I. i II. stupně, školní sbor, vystoupení na nám. Svobody při brněnských Vánocích a při školních slavnostech, soutěž Skřivánek, spolupráce se ZUŠ, soutěž Zlatý kos - práce na školním časopisu, na celoročním projektu Mládež ve sjednocené Evropě, nepovinný předmět informatika, přístup na internet ve výuce po vyučování Dramatická výchova - školní žákovské divadlo 11

12 KULTURNÍ, SPORTOVNÍ, DUCHOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY ŠKOLY září HaP Mikuláše Koperníka, Brno 3.A, 3.B, 3.C Moravské muzeum 5.A, 5.B, 5.C Den církevních škol Den otevřených dveří na školní faře říjen fotografování žáků 1. stupeň beseda s městskou policií 6., 7., 8. ročník Zemské muzeum: Keltové 4.A, 4.B, 4.C oslavy 10. výročí založení školy veletrh INVEX žáci 2. stupně výstava Podzim, Bohunice 4.A víkendový pobyt na faře v Dlouhé Lhotě 7.B listopad beseda s ochráncem přírody 5.A, 5.B, 5.C soutěž Pražské Jezulátko 5.B soutěž k 17. listopadu 2. stupeň CVČ Lužánky: Jiří Trnka 4.A, 4.B, 4.C LIPKA: Výlet do Brna 8.A Zemské muzeum: Brňané před 100 lety 5.A Studio V, Veveří: Křemílek 1.A, 1.B, 1.C Studio V, Veveří: Rumcajs 3.A, 3.B, 3.C beseda s ochráncem přírody 5.A, 5.B, 5.C florbal - mladší dívky, ZŠ Laštůvkova florbal starší dívky florbal - starší chlapci, ZŠ Horní Radost: Psaníčko na cestách 1.A, 1.B, 1.C víkendový pobyt na faře v Dlouhé Lhotě 7.B víkendový pobyt na faře v Dlouhé Lhotě nácvik na cizojazyčnou akademii kopaná proti CmcZŠ x CMSPgŠaG beseda s Městskou policií 9.B 9. ročník 12

13 prosinec Svátek sv. Mikuláše Divadlo B. Polívky: Michal Nesvadba 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C Polárka: Pohádka vánočního zvonku 1.A, 1.B, 1.C Polárka: Pohádka vánočního zvonku 2.A, 2.B, 2.C Polárka: Pohádka vánočního zvonku 3.A, 3.B, 3.C LIPKA: Výlet do Brna 8.B florbal mladší žáci, ZŠ Novoměstská florbal starší žákyně, ZŠ Bosonožská florbal starší žáci CVČ Lužánky: Karel Čapek 7.B sportovní den pro 2. stupeň Vánoční akademie koncert Hillfertova hudebního sdružení ŠD oslava Vánoc ve třídách Brněnské Vánoce, nám. Svobody Šťa Šelepka: Procházka staletími 8.A, 8.B HaP Mikuláše Koperníka, Brno 4.A, 4.B, 4.C Vánoční koncert 4.C flétnový koncert 4.B turnaj ve stolním tenisu leden dějepisná olympiáda Kol koncert Gajdoši Evropské Vánoce lyžařský výcvikový kurz 7. třídy konverzační soutěž v německém jazyce třídy CVĆ Lužánky: Osada Havranů 4.A, 4.B, 4.C CVĆ Lužánky: Do nebíčka 5.A, 5.B CVČ Lužánky: Josef Lada 3.B, 3.C návštěva dětí z MŠ Bílého beseda s městskou policií 1., 2., 5. třídy beseda s JUDr. Cyrilem Svobodou učitelé 13

14 únor celoškolní slavnost svátku sv. Cyrila protidrogová prevence, pan Voříšek 6., 7. ročník pořad o drogách, Sládkova 8.B pololetní karneval ŠD Radost: Sněhurka 2.A, 2.B, 2.C Lipka: Od semínka ke košili 4.A, 4.B Lipka: Příroda našimi smysly 3.A Lipka: Jak roste chléb 2.A, 2.B, 2.C Lipka: Příroda našimi smysly 3.B Lipka: Babka bylinářka 5.A CVČ Lužánky: Karel Čapek 7.B CVČ Lužánky: Josef Lada 3.A, 3.B, 3.C pěvecká soutěž Skřivánek 1. stupeň zeměpisná olympiáda 2. stupeň HaP Mikuláše Koperníka 2.A, 2.B, 2.C Divadlo B. Polívky: Duhové bubliny 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C HaP Mikuláše Koperníka F-Ch praktikum 9. třídy testování SCIO 5. a 9. třídy Divadlo B. Polívky 8.A, 8.B Zlatý kos, pěvecká soutěž 1. stupeň březen Pythagoriáda 5.A, 5.B, 5.C Klokánek, Benjamínek, Kadet tř. M olympiáda 6. tř. beseda s myslivcem 4.A, 4.B, 4.C duchovní obnova, kostel sv. Augustina učitelé divadlo Barka: představení v angličtině AJ 2. stupeň florbal finálový turnaj mladších dívek Lipka: 3.C, 4.C CVČ Lužánky: Bratři Čapkové 2.A, 2.B, 2.C Mahenova knihovna 1.A, 1.C Mahenova knihovna 2.A 14

15 soutěž hlídek v ZOO 3.A oslava Dne učitelů HaP Mikuláše Koperníka 1.A, 1.B, 1.C matematická miniolympiáda 4.A, 4.B, 4.C duben Lipka: Půda a její proměny 6.A, 6.B Lipka: Babka kořenářka 5.B koncert KDH 1. a 2. stupeň Ekocentrum 1.A, 1.B, 1.C Ekocentrum: Strom 2.A, 2.B Mahenova knihovna 1. B, 1.C Mahenova knihovna 2.B, 2.C Mahenova knihovna 3.B Týden Země: Hňusáci 7.A, 7.B Týden Země: Supermarket 8.A, 8.B Týden Země: Reklama 9.A, 9.B fotograf jednotlivci brigáda na faře v Dlouhé Lhotě CVČ Lužánky 4.C CVČ Lužánky: Zdeněk Smetana 1.A, 1.B, 1.C víkendový pobyt na faře v Dlouhé Lhotě 7.B Mc Donald s Cup 5. třídy soutěž Mladý zdravotník zdravotnický kroužek Labyrint: Přijímačky 8.A květen Ekocentrum: výroba kachlí 5.A, 5.B, 5.C soutěž Mladý zdravotník zdravotnický kroužek Mahenova knihovna 3.C Mahenova knihovna 4.A, 4.B, 4.C Mahenova knihovna 5.A, 5.C Lipka: Od semínka ke košili 5.C CVČ Lužánky: Bohumil Hrabal 8.B 15

16 Dornych: Dopravní výchova 4.A Dornych: Dopravní výchova 5.A, 5.B, 5.C soutěž Já, básnička 1. stupeň protidrogová prevence, pan Voříšek 9.A, 9.B Den otevřených dveří Jazykové klání 2. stupeň Den jazyků 5. třídy Sportovní den Labyrint: Přijímačky 8.B Labyrint: Tlustá holka 9.A, 9.B Radost: Staré pověsti české 4.A, 4.B, 4.C Radost: Staré pověsti české 5.A, 5.C Co se děje v lese 1.C fotograf všechny třídy HaP Mikuláše Koperníka 9.A, 9.B červen biblická soutěž, Hodonín Lipka: 1.A, 1.B Mahenova knihovna 5.C Divadlo B. Polívky: Kamarádi v klubu 9.A, 9.B CvČ Lužánky: Jaroslav Hašek 8.A Dornych: Dopravní výchova 5.A, 5.B, 5.C Dornych: Dopravní výchova 4.A, 4.B, 4.C poznávací zájezd do Velké Británie Slavnostní zasedání žákovského parlamentu vybraní žáci Moravské zemské muzeum 4.A Moravské zemské muzeum 5.A, 5.B, 5.C fotbalové utkání žáci versus učitelé divadelní představení v sálu 1.A, 1.B, 1.C, 3.A, 3.B, 3.C HaP Mikuláše Koperníka: Hvězdná pohádka 3.C slavnostní zakončení školního roku u sv. Augustina 16

17 VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ září konference Učitel pro 3. tisíciletí Str konference o vzdělávání, Brno Hol Vyučování dyslektických dětí, PdF Brno Raš říjen fórum učitelů Z PřF MU Brno Str, Kol školení BOZP Hol, Ode, Str listopad seminář vedoucích ŠD seminář k výuce ekologie seminář environmentální výchova na ZŠ dramatická výchova seminář Asociace ředitelů církevních škol, Praha MRK Dur Str MAG Str prosinec seminář MO Klí leden školení protidrogové prevence Bor únor kurz DVPP Hol kurz ŠD Jud, STA Český jazyk a praxe, DVPP Kab, KRI metodika protidrogové prevence Bor březen seminář, Olomouc Hol seminář výuky HV Šťa duben seminář výuky HV Šťa seminář školských manažerů Hol květen schůzka vedoucích vychovatelek z Brna, CMcZŠ MRK červen školení protidrogové prevence Bor 17

18 PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI - vydávání časopisu Školní ozvěny - Den církevních škol: Den otevřených dveří na faře v Dlouhé Lhotě - oslava 10. výročí založení CMcZŠ třídenní oslavy pro žáky, rodiče i veřejnost - Moravské Slovo Den otevřených dveří na CMcZŠ - Brněnské Vánoce - vystoupení na nám. Svobody - Vánoční akademie - návštěva dětí z MŠ Bílého - celoškolní slavnost svátku sv. Cyrila - Den otevřených dveří CMcZŠ - Jazykové klání - Výjezdní zasedání AŠCŠ, Hejnice - internet - webové stránky (stránky jsou před dokončením) - turnaj v malé kopané základní kolo, CMcZŠ - přihlášení školy do ekopedagogického klubu TILIA - spolupráce žáků při charitativní akci Brněnská cihla - celoškolní slavnost svátku sv. Cyrila - sběr brýlí a známek pro misie - adopce na dálku. 18

19 DUCHOVNÍ ŽIVOT - školní mše: zapojení žáků - sbor,čtení; počet žáků na mši během roku výrazně klesl - mše ve školní kapli (budova SpgŠaG) na této mši naopak počet žáků stoupl - meditace ve školní kapli - dětské poutě do kláštera na Starém Brně - modlitební společenství učitelů a žáků - volitelný předmět náboženská a etická výchova - zavedení biblického kroužku - příprava ke sv. křtu a sv. přijímání - celoškolní oslava svátku sv. Cyrila - knihovna duchovní literatury - návštěva O. biskupa - duchovní obnova pro učitele, kostel sv. Augustina - pouť rodičů, dětí a učitelů na Vranov - biblická soutěž, Hodonín - výtvarná soutěž Pražské Jezulátko - svátek sv. Mikuláše PRAXE STUDENTŮ VŠ říjen praxe žáků CMcPgŠ na naší škole (do prosince) S. Markéta listopad praxe posluchačky PdF MU Šir říjen pedagogická praxe M. Grůzová I. stupeň únor pedagogická praxe posluchačky PdF MU 3.A pedagogická praxe posluchačky teologické MLA fakulty, NÁB květen studentka SPgŠ ve školní družině S. Markéta 19

20 ŠKOLNÍ SLAVNOSTI A VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI A AKTIVITY ŠKOLY říjen Pobyt 9.A třídy v Domě Ignáce Stuchlého 2001 Ubytování a prostředí bylo pěkné, žáci i vyučující měli výhrady k programu, který si vybrali (úroveň vedení, zajímavost činností). Bude vhodné před dalším použitím prověřit. Oslava 10. výročí založení CmcZŠ pátek dopolední program pro žáky mše svatá, vypouštění balónků na Kraví hoře, program pro 1. stupeň, který nachystali studenti CMSPgŠ, 2. stupeň program na sportovištích pátek večer benefiční koncert v kostele sv. Augustina pro veřejnost sobota dopoledne slavnostní program mše svatá, přivítání hostů, z historie školy, zdravice hostů, návštěva a prohlídka prostor školy, slavnostní oběd INVEX 2001 prosinec Návštěva sv. Mikuláše prosince nás navštívil svatý Mikuláš. navštívil děti z I. stupně, ale sladkosti dostali všichni žáci. Brněnské Vánoce Žáci naší školy vystoupili s adventním programem na náměstí Svobody. Akce se konala za účasti rodičů, učitelů i kolemjdoucích. Poděkování patří paní učitelce Šťastné a členům pěveckého sboru školy. Vánoční akademie se konala tradiční vánoční akademie. Žáci všech tříd nacvičili pásma, scénky a divadelní představení s vánoční tematikou. Akademie byla pro velkou účast rodičů rozdělena do dvou dnů. Žáci zhotovili pro rodiče vánoční dárky a připravili občerstvení. Rodiče si mohli prohlédnout odborné učebny a školní kapli a prožít předvánoční čas v přátelském setkání. Žáci z keramického kroužku vystavovali vlastnoručně zhotovený Betlém. Sportovní vánoční den se konal 20. prosince. Žáci druhého stupně soutěžili v těchto disciplínách: malá kopaná, florbal, vybíjená, chůze na chůdách, běh do schodů, ping-pong "Amerika". Starší žáci se rozdělili na dvě skupiny. Jedna zamířila do Lužánek do bazénu, druhá do Boby centra na kolečkové brusle. leden Zápis žáků do 1. tříd 2002 Do prvních tříd se přihlásilo 105 žáků. K zápisu se jich dostavilo 99, do tří prvních tříd bylo přijato 72 žáků. 17 rodičů požádalo o odklad školní 20

21 docházky. Konverzační soutěž v Německém jazyku Školní kolo dějepisné olympiády Lyžařský výcvikový kurz Jablonné nad Orlicí. Účastnilo se 50 žáků. Bez úrazů, žáci byli velmi ukáznění. Podmínky byly příznivé, umožnily jezdit přímo u chaty. únor Celoškolní slavnost sv. Cyrila 2002 Slavnostní školní mše svatá; 1. stupeň vlastní program, 2. stupeň pracovní dílny (pouť do baziliky na Starém Brně, plavání, turnaj v šachu a dámě, práce s keramikou, batikování, anglické hrátky, beseda o hudebních nástrojích). Testování SCIO žáků 5. a 9. tříd Zeměpisná olympiáda Celoškolní pěvecká soutěž Skřivánek Soutěž se těšila velkému zájmu žáků. Z každé třídy 1. stupně soutěžili tři žáci. duben Týden Země 2002 Celá škola probírala ekologická témata. Všechny předměty byly obohaceny o ekologická témata, žáci besedovali s odborníky. Proběhla tradiční celoškolní soutěž ve sběru hliníku. Koncert KDH pro 2. stupeň Turnaj McDonald s Cup v kopané 5. tříd Přijímací zkoušky na SŠ Soutěž v přednesu pro I. stupeň Já, básnička květen Turnaj v malé kopané 2002 Škola zajišťovala zápasy čtvrtfinálové skupiny brněnských škol v malé kopané. Den otevřených dveří Den otevřených dveří se letos konal již v květnu. Rodiče i široká veřejnost se mohli zúčastnit výuky dle vlastního výběru a prohlédnout si odborné učebny, kapli, sportovní areál, indiánskou vesničku, knihovnu s internetem, výstavku prací žáků školní družiny. Škola je v tento den i místem setkání rodičů a učitelů. Odpoledne se konalo Jazykové klání. Jazykové klání Na Jazykové klání se žáci připravovali během roku. Nacvičovali v cizím jazyce scénky, které potom předvedli ostatním účastníkům a rodičům. 21

22 Schůzka vedoucích vychovatelek, výstavka a prezentace ŠD Karneval ŠD červen Celoškolní sportovní den 2002 Sportovní den se konal 2. června, žáci 1. stupně soutěžili ve sportovních utkáních v přehazované a vybíjené, žáci 2.stupně v těchto disciplínách: kopaná, florbal, volejbal, vybíjená, běh do schodů, ping-pong, kutálení míče. Projekt Mládež ve sjednocené Evropě Rozsáhlý projekt pro žáky 2. stupně byl završen Dnem Evropy, při němž žáci všech tříd prezentovali výsledky svého ročního snažení a seznámili ostatní se životem a podmínkami v oblasti, kterou si vybrali. Internetová učebna Zprovoznili jsme novou počítačovou učebnu napojenou na internet, zřízenou v rámci projektu INDOŠ poznávací zájezd žáků do Velké Británie shůzka rodičů žáků budoucích 1. tříd ÚČAST ŽÁKŮ V OLYMPIÁDÁCH A MIMOŠKOLNÍCH SOUTĚŽÍCH městské kolo Z olympiády městské kolo dějepisné olympiády kat. A Lukáš Kintr (6.A) 22. místo kat. B Zdeněk Kubík (7.B) 7. místo kat. C Josef Humpola (9.B) 18. místo Monika Vaňková (8.B) obsadila 3. místo krajské kolo dějepisné olympiády Monika Vaňková (8.B) se umístila na 7. městské kolo M olympiády soutěž hlídek 3.A v ZOO soutěž Mladý zdravotník místě z 25 soutěžících 18. místo Vojtěch Foltýn účast žáků v zeměpisné soutěži Eurorebus žáci 8.B Monika Vaňková, Kateřina Sluková a Erik Zemene dosáhli ojedinělého úspěchu, když po umístění na místě v regionálním kole soutěže postoupili do kola celostátního a v něm obsadili 26. místo! 22

23 ÚČAST ŽÁKŮ VE SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH kopaná proti CMcZŠ x CMSPgŠaG florbalová reprezentace: mladší dívky v základní skupině 1. místo - postup do finále ve finálové skupině 1. místo - vítěz okresu Brno-město mladší hoši v základní skupině místo, vyřazeni z dalších bojů starší dívky v základní skupině 1. místo postup do finále ve finálové skupině 3. místo starší hoši Memoriál J. Krejčíka hoši (25 týmů) turnaj v malé kopané turnaj dívek, ZŠ Tuháčkova dívky (10 týmů) obvodní kolo ve vybíjené přebor škol v šachu městské kolo v základní skupině 2. místo, vyřazení z dalších bojů v základní skupině 1. místo ve finálové skupině 3. místo v základní skupině 1. místo ve finálové skupině 3. místo postup do finále postup do finále postup hochů II. stupně ze základní skupiny do čtvrtfinále 4. místo dívek 5. tříd družstvo 6 žáků 9. tříd, vítězové školního kola, skončilo na 3. místě, postup do regionálního kola jim utekl o 1/2 bodu! výzkum PdF MU 3. tř. 23