ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŢINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ MOTTO: V družině se zabavíme, hrajeme si, nezlobíme

2 Obsah: Obsah A) Identifikační údaje B) Obecná charakteristika podmínek ve školní druţině... 4 C) Materiální, personální, ekonomické a BOZ podmínky...5 D) Funkce a pojetí činností v ŠD....8 E) Charakter a typy činností v ŠD F) Poţadavky na volný čas...13 G) Děti získávají kompetence H) Podmínky pro přijímání do školní druţiny Závěr

3 A) Identifikační údaje 1.1 Předkladatel: název školy 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace adresa školy Na Dlouhých 49, Plzeň jméno ředitele Mgr. Bc. Božena Světlíková telefon telefon ŠD fax www stránky 1.2 Zřizovatel: název Statutární město Plzeň adresa náměstí Republiky 1, Plzeň telefon (vedoucí odboru mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně) fax www stránky 1.3 Platnost dokumentu od: datum ředitelka školy od na dobu neurčitou Mgr. et Mgr. Boţena Světlíková razítko školy 3

4 B) Obecná charakteristika podmínek vzdělávání ve školní družině 1.1 Délka a časový plán vzdělávání Školní druţina (ŠD) je v provozu od 6.00 do 8.00 hodin - ranní druţina - (do 9.00 hodin v případě dělených prvních vyučovacích hodin na 1. stupni). Děti jsou v péči 1 2 vychovatelek školní druţiny, které se starají o vhodné vyuţití volného času a o bezpečnost dětí. Na výuku navazuje školní druţina v době od do hodin - odpolední druţina kdy ţáci pobývají a pracují v jednotlivých odděleních školní druţiny. Práce probíhá podle ročního plánu práce školní druţiny a je specifikovaná v týdenním plánu v Přehledu výchovně vzdělávací práce kaţdého oddělení školní druţiny. 1.2 Formy vzdělávání a) Pravidelná činnost b) Opakující se činnosti c) Příleţitostné akce d) Spontánní aktivity e) Odpočinková činnost f) Příprava na vyučování 1.3 Velikost a vnitřní organizace zařízení Pro činnost školní druţiny jsou určeny místnosti v 1. a 2. patře 3. pavilonu školy se samostatným vchodem a v přízemí 1. pavilonu přístupné hlavním vchodem. kapacita 300 ţáků 10 oddělení školní druţiny 1 herna 4

5 C) Materiální, personální, ekonomické a BOZ podmínky ke vzdělávání a) věcné podmínky b) ţivotospráva c) psychosociální podmínky d) organizace e) řízení školní druţiny f) personální a pedagogické zajištění g) spolupráce s rodiči h) bezpečnost a ochrana zdraví a) věcné podmínky - školní druţina je součástí úplné základní školy s přibliţným počtem 700 ţáků - školní druţina má dostatečně velké prostory v 1. a 2. patře 3. pavilonu a v přízemí 1. pavilonu - nábytek je v několika odděleních přizpůsoben antropometrickým poţadavkům, je nezávadný a estetický - vybavení hračkami a pomůckami je průběţně obnovováno a doplňováno - děti se svými výrobky podílejí na výzdobě a úpravě prostředí školní druţiny, školní jídelny, chodby, schodiště, vstup do školní druţiny - na budovu navazuje školní hřiště a zahrada Co je třeba zlepšit: o Vybavit oddělení větším mnoţstvím hraček, PC, videem, televizí, Hifi věţí a sportovním náčiním z důvodu vyššího počtu dětí v oddělení. b) životospráva - školní druţina se nachází nad jídelnou v 1. a 2. patře 3. pavilonu a v přízemí 1. pavilonu v blízkosti jídelny - vhodná skladba obědů, výběr ze dvou jídel, dostatek nápojů a ovoce - kaţdodenní pobyt na čerstvém vzduchu - dostatek pohybu venku i v oddělení - respektování individuálních potřeb, aktivit a odpočinku dětí - filtrační zařízení na pitnou vodu Co je třeba zlepšit: o Zlepšovat a rozvíjet u dětí fyzické schopnosti. o Upevňovat návyky správné ţivotosprávy. o Vybavit školní hřiště nebo zahradu herními prvky pro mladší děti (prolézačky, houpačky). 5

6 c) psychosociální podmínky - děti se cítí ve školní druţině bezpečně a spokojeně - vychovatelky respektují potřeby dětí - ţádné dítě není zvýhodňováno ani utlačováno - spontánní činnosti jsou vyváţeny s organizovanou činností - ve vztazích mezi dětmi a dospělými se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost Co je potřeba zlepšit: o Zlepšit vzájemné vztahy mezi dětmi. d) organizace - vychovatelky mají moţnost se plně věnovat dětem - děti mají moţnost se zúčastnit různých společných činností - plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí - děti mají dostatek prostoru pro spontánní hry Co je třeba zlepšit: o Spolupracovat s dětmi při týdenní skladbě činností. e) řízení školní družiny - povinnosti vychovatelek jsou vymezeny ve vnitřním řádu školní druţiny a Pracovním řádu pro pedagogické pracovníky - vedoucí vychovatelka zapojuje všechny vychovatelky do všech činností školní druţiny - vedoucí vychovatelka objektivně hodnotí práci ostatních, podporuje spolupráci - vychovatelky pracují jako tým - vedoucí vychovatelka vypracovává roční výchovně zájmový program školní druţiny za pomoci ostatních vychovatelek - vychovatelky vytváří týdenní plány Co je třeba zlepšit: o Vzájemně si předávat své zkušenosti, nápady, podněty. f) personální a pedagogické zajištění - vychovatelky se dále vzdělávají - kurzy, semináře, školení - sluţby vychovatelek jsou organizovány tak, aby byla dětem při všech činnostech zajištěna dostatečná pedagogická péče - vychovatelky se chovají a jednají profesionálním způsobem Co je potřeba zlepšit: o Více vyuţívat nabídku zajímavých školení. o Rozšiřovat znalosti práce s výpočetní technikou. 6

7 g) spolupráce s rodiči - vychovatelky sledují konkrétní potřeby dětí, snaţí se jim porozumět a vyhovět - vychovatelky informují rodiče o náplni školní druţiny - týdenní plány na webových stránkách školy - vychovatelky chrání soukromí rodin a zachovávají mlčenlivost o osobních údajích o ţácích - jednají s rodiči ohleduplně, taktně a diskrétně Co je potřeba zlepšit: o Více zapojovat rodiče do dění ve školní druţině. h) bezpečnost a ochrana zdraví - vychovatelka ŠD zodpovídá za ţáka po celou dobu jeho pobytu v ŠD - po nástupu ţáka do školní druţiny ho prokazatelným způsobem seznámí s vnitřním řádem ŠD - bez dohledu vychovatelky se ţáci nesmí pohybovat mimo prostory ŠD - do oddělení ŠD se zapisuje nejvýše 30 ţáků na pravidelnou docházku - pokud výchovná práce se ţáky probíhá mimo areál školy, připadá na 1 vychovatelku nejvýše 24 ţáků - -ţák odchází ze školní druţiny podle informací uvedených zákonnými zástupci na přihlášce do ŠD - v případě, ţe jsou na přihlášce uvedeny osoby, které si dítě vyzvednou, nebude dítě předáno nikomu jinému ani ho nelze pustit ze ŠD bez doprovodu - dítě nelze ze ŠD pustit na základě telefonické ţádosti (ve výjimečných případech lze dítě ze ŠD uvolnit na základě písemné ţádosti; vychovatelka ŠD si musí tuto ţádost rodiče nebo zákonného zástupce telefonicky ověřit). - vydávání dětí z 3. pavilonu ŠD moţnost videotelefonem zkontrolovat, kdo dítě vyzvedává - ve třídách ŠD v 1. pavilonu, kde není videotelefon, mohou rodiče osobně vyzvedávat dítě u třídy Co je třeba zlepšit: o Vést děti ke klidnějšímu chování ve školní druţině (zejména na chodbách, v šatně a na WC). o Dbát u dětí na správné zásady stolování a stravování. 7

8 D) Funkce a pojetí činností ve školní družině Školní druţinu řadíme ke školským zařízením, která poskytují nabídku volnočasových aktivit. Způsob odpočinku a vhodné vyuţívání volného času je jedním z faktorů, které spolupůsobí při utváření ţivotního stylu a hodnotové orientace. Poţadavek pedagogického ovlivňování volného času lze chápat jako nutnost citlivého pedagogického vedení dětí k účelnému vyuţívání volného času. Učit děti správně odpočívat a vhodně vyuţívat volný čas, je jedním z nejvýznamnějších úkolů výchovy. Kaţdému dítěti má být dána příleţitost k naplňování volného času. Je to jeho právo, které je zakotveno v Úmluvě o právech dítěte. Volný čas je naplňován nabídkou různorodých aktivit, pomůcek, her, vybavením druţiny a zvolením inspirujícího a podnětného prostředí. Pedagog sleduje trendy v naplňování volného času, respektuje potřeby a přání dětí a vytváří své vlastní programy a projekty. Podstatným poţadavkem je pro práci s dětmi ve volném čase dobrovolnost. Děti se však musí být vhodně motivovány, aby měly chuť se zapojit do činností. Veškeré typy činností mají i způsobem organizace co nejméně připomínat školní vyučování. Ţáci jsou vedeni k osvojování sociálních dovedností, a to hlavně z důvodu časté sociální izolace slabších dětí. Proto je třeba formou nácviku těchto dovedností předcházet problémovému chování školních dětí. 8

9 E) Charakter a typy činností ve školní družině Při všech činnostech ve školní druţině platí, ţe se má dát dítěti příleţitost rozvíjet se všestranně. Schopnost najít si své místo ve skupině, posilování komunikačních dovedností, tolerance a ochota pomoci druhému, učit se objevovat nové věci a získávat dovednosti při naplňování volného času je hlavním cílem při činnostech ve školní druţině. Aktivity jsou mnohotvárné, doplňují se a vytvářejí prostor pro individuální potřeby a schopnosti ţáků. Náměty se sdruţují do bloků. Zájmové aktivity probíhají vlastní činností dětí, jejich interakcí s okolím (s vnějšími podněty) a získáváním vlastních zkušeností. Ve struktuře činností jsou proporčně zastoupeny činnosti řízené i spontánní. Činnosti školní družiny: 1) Pravidelná činnost 2) Opakující se činnosti 3) Příleţitostné akce 4) Spontánní aktivity 5) Odpočinková činnost 6) Příprava na vyučování 1) Pravidelná činnost Je dána týdenní skladbou zaměstnání, která zahrnuje níţe uvedené aktivity. Sportovní aktivity Rekreační činnosti mají mít charakter pohybové aktivity, kterou, pokud je to moţné, vykonáváme s dětmi venku. Tuto činnost realizujeme v podobě tělovýchovné a sportovní. Zařazení rekreační činnosti do reţimu závisí na organizaci vyučování. Musíme vţdy vycházet i z toho, jakou skladbu činností ţáci absolvovali a jestli nejsou unaveni. Volba konkrétního obsahu závisí i na tom, kolik bylo vyučovacích hodin a jak byly náročné, zda byla na rozvrhu tělesná výchova nebo jiná fyzicky náročná činnost. Sportovní činnost slouţí k odreagování dětí, k odstranění únavy organizmu a je prostředkem k vyrovnávání jednostranného zatíţení. Činnosti je potřebné volit tak, aby dostatečně kompenzovaly charakter školního vyučování a prostředí, v němţ probíhá. Vzhledem k potřebám mladšího školního věku, zejména k jejich přirozené potřebě pohybu, jsou vhodnými formami rekreační pohybové hry v přírodě, na hřišti, sezónní sporty, vycházky a turistika. Pokud to bude moţné, vyuţije druţina školní hřiště, zahradu a tělocvičnu. Při pohybových aktivitách má důleţitou funkci hra. Děti se učí vyhrávat, prohrávat a hrát si ve skupině. Všeobecně se uznává převaha kladných vlivů pohybové aktivity na činnost a vývoj organismu dítěte. Pozitivní vliv se netýká pouze fyzického stavu jedince, ale současně je hodnocen sociální a emotivní účinek pohybové aktivity na psychický stav. Přínos pohybových aktivit můţeme pozorovat v různých oblastech. Zvyšuje se tělesná zdatnost, zlepšuje se psychická pohoda a podporuje se rozvoj komunikace mezi dětmi. Soutěţe druţstev jsou v druţinách oblíbenou aktivitou. Kaţdé dítě se zapojí a je povzbuzováno svými kamarády. Zde můţeme kladně působit na děti, které si méně věří. Nikdy dítě do her nenutíme, ale pokud bude mít zájem, tak ho do soutěţení zapojíme. Při těchto aktivitách můţe kaţdý nahradit chybu toho druhého a i ten nejslabší se snaţí ovlivnit výsledek. 9

10 Dramatická činnost Dramatická výchova ve školní druţině můţe dát vychovateli prostor k přirozenému diagnostikování dítěte a tvořivá dramatika nabízí dětem záţitky spoluproţívání, pospolitosti, spolupráce a lidské blízkosti. Dochází tím k osobnostnímu rozvoji dětí především systémem průpravných her a cvičení, které sledují určité cíle. Dítě se přirozeně učí zvládat prvky dramatického umění a s jejich pomocí prozkoumávat a vyjadřovat své city, myšlenky a názory. Dramatická výchova pomáhá mravnímu rozvoji dítěte v podobě proţívání a řešení konkrétních morálních problémů. V praxi se zaměříme na činnosti pro rozvoj schopnosti vidět věci z jiného úhlu, učit se vidět věci jako někdo jiný. Učíme téţ děti vcítění - empatii, děti mohou popisovat svoje pocity podle různý obrázků, třeba smutných, veselých, zlostných. Děti si mohou vymýšlet své vlastní příběhy. Mnoho her je postaveno na základě pomoci jeden druhému. Je to vhodný nácvik pro vytváření kooperace mezi dětmi. Zvláště u dětí v 1. třídě, které přicházejí do školní druţiny, se prostřednictvím her a cvičení pokoušíme vytvářet přátelskou atmosféru v kolektivu. Pokoušíme je se zbavit ostychu a poskytneme prostor méně průbojným. Dítě se naučí uvědomovat si vlastní identitu a aktivně se účastnit ve společné činnosti. Prvky dramatické výchovy se prolínají do různých činností ve školní druţině. Při hrách jde vţdy především o rozvoj osobnosti, tvořivosti, představivosti a hlavně o pochopení dějů, které dítě obklopují. Při práci s dětmi je velice efektivní vyuţívat uspořádání do kruhu. Děti se cítí uvolněně a mají chuť lépe komunikovat. Dramatická výchova slouţí k rozvoji citlivosti smyslového vnímání a k objevování sebe sama. Podle momentální situace v kolektivu můţeme během dne ve školní druţině zařazovat hry na uvolnění, obrazotvornost, fantazii, prohlubující smyslové vnímání, řečové dovednosti a především schopnosti komunikace mezi dětmi. Při těchto hrách se nám prolínají prvky všech druhů činností. Pro děti je velice nutné střídání aktivit a nikdy je nesmíme k ničemu nutit. Při této práci musí vychovatel přistupovat k dětem tolerantně, respektovat atmosféru ve třídě a pohotově se přizpůsobit. Smyslem průpravných her je děti uvolnit, zbavit ostychu, napětí a únavy a vytvořit přátelské ovzduší pro další společnou práci. Hudebně pohybové činnosti Ve školní druţině jde o to, aby děti nechápaly hudbu jako vyučovací předmět, ale jako součást ţivota, který je pak s hudbou veselejší a krásnější. Hudební aktivity s dětmi neprovádíme pouze pro vystoupení a soutěţe, ale propojujeme je do všech činností. Cílem je však vţdy to, aby se kaţdé dítě mohlo zapojit podle svých schopností a moţností. Hudba a hudebně pohybové činnosti mohou ovlivnit vztahy ve skupině. Propojováním rytmických, pěveckých, poslechových a hudebně pohybových činností rozvíjíme emocionalitu u dětí. Velice oblíbenou činností je u dětí hra na hudební nástroje. Rytmické doprovody k písničkám, rytmizování říkadel, zvukové podbarvování pohádek a příběhů je pro děti vţdy zpestřením činností. Hra na vlastní tělo nebo jednoduché nástroje umoţňuje zapojit i děti, které nerady zpívají nebo nejsou schopny se zapojit při zpěvu. Hudba nás obklopuje všude a na kaţdé dítě působí jinak. Poslech hudby můţeme zařadit při tichých aktivitách. Pro tanec pak zařazujeme hudbu moderní, ale i klasickou, která má u dětí probouzet vnímání rytmu a tempa. Vzorem a pro propojování slovo, pohybu a hudby je Carl Orff. Při výběru písniček vycházíme z lidových písní, které děti znají a dobře je reprodukují. Pro vyjádřené rytmu pak pouţíváme pohyby těla, které vydávají 10

11 zvuk. Děti mohou tleskat, dupat, a tím rozvíjejí rytmické cítění a zdokonalují koordinaci pohybů. Paměť a fantazie má pro rozvoj hudebních aktivit velký význam. Rozvíjí se poslechem i vlastními hudebními aktivitami. Hudební představivost a fantazie je základem improvizace. Děti si při hrách ve školní druţině mohou vymýšlet různá říkadla a popěvky, a tím si rozšiřují kapacitu hudební paměti a zlepšují si předpoklad k vytvoření pozitivního vztahu k hudbě. Ve školní druţině můţeme udrţovat a posilovat v paměti dětí písničky naučené ve škole, ale i uklidnit atmosféru ve třídě. Hudba je přirozená část ţivota, a tak ji i dětem předkládáme. Probudit u dětí zájem o hudbu, ovlivňovat hudbou příznivě jejich osobnost, poskytnout jim zábavu a sebeuspokojení, to jsou nejdůleţitější cíle, ke kterým při práci s hudbou ve školní druţině směřujeme. Výtvarné a rukodělné činnosti Výtvarné a rukodělné činnosti mají pro rozvoj dětské osobnosti nezastupitelný význam. Ve školní druţině máme velký časový prostor právě pro tyto aktivity, které nezuţujeme pouze na výtvarné projevy dětí, ale významné jsou všechny činnosti, ve kterých se uplatňuje estetický vztah ke skutečnosti. Při odpočinkových činnostech poskytujeme dětem moţnost pro spontánní výtvarné činnosti, jako je volné kreslení, práce s dětskými časopisy, práce nejrůznějšími výtvarnými technikami a netradičním materiálem. Moţnost výtvarně se vyjádřit nabízí dětem místo k estetickému osvojování skutečnosti a aktivní podíl dětí na výzdobě školní druţiny a školy je motivuje pro další činnosti. Moderní formy a metody práce plně respektují dětské výtvarné sebevyjádření a vedou k tvořivé aktivní činnosti, pokud jsou přiměřené dětským zájmům. Hlavní formou a metodou výtvarného působení je hra. Záţitky ze všech zájmových činností mohou být inspirací tematických prací při výtvarném osvojování skutečnosti. Náplň rukodělných činností je úzce spojena s pracemi s nejrůznějšími materiály. Výsledkem jejich práce pak mohou být nejrůznější výrobky, jako jsou různé hračky, makety, ozdoby, masky a obrázky. Velký význam rukodělné činnosti pro vývoj dětské osobnosti také spočívá v rozvoji jemné motoriky. Děti se ve školní druţině mohou učit pečlivosti, přesnosti, trpělivosti, estetickému a prostorovému cítění. Získávají také nové zkušenosti, praktické dovednosti a seznamují s novými pracovními postupy. Při výtvarných činnostech si dítě osvojuje okolní skutečnosti, ale poznává i svoje moţnosti. S dětmi můţeme ztvárňovat nejen to, co vidí, ale i to, co vědí, co si myslí a co cítí. Nejoblíbenějším způsobem, kterým se dítě pokouší dávat svým představám výtvarnou formu, je kreslení. Školní druţina by měla být vybavena nejrůznějšími pomůckami, aby si děti mohly vyzkoušet co nejvíce výtvarných technik. Přírodovědné a vlastivědné činnosti Realizaci těchto aktivit uplatňujeme ve školní druţině, zejména praktickými činnostmi. Základní formou práce v oblasti přírodovědné jsou vycházky, při kterých vychovatel podporuje přirozenou dětskou zvídavost a vede děti k pozorování přírody. Střídání forem práce i vyuţití hry pomáhá u dětí k udrţení zájmu o přírodu. Činnosti zaměřujeme na přírodní objekty z oblasti ţivé i neţivé přírody. V dnešní době se hlavním cílem stává podporovat u dětí citlivost k přírodním hodnotám a seznamovat je s ochranou ţivotního prostředí. Jedná se o ekologickou výchovu, která klade za cíl formování harmonického vztahu člověka a přírody. V této oblasti je vhodné vytvoření dlouhodobějších projektů, kdy u dětí podporujeme touhu po poznání přírody, komunikaci, touhu spolupracovat, tvořit, komunikovat, smyslově vnímat a poznávat přírodu. Jedná se o projekty s tématickým zaměřením na 11

12 ekologii, zvířata a naše město. Různé herní a soutěţní činnosti lze úspěšně zařazovat do práce ve školní druţině. Nenásilnou a zábavnou formou vzbuzujeme u dětí zájem o přírodu. Zároveň si tak děti osvojí mnoho poznatků a seznámí se s řadou zajímavostí. Vycházky do přírody s vhodným zařazením motivačních prvků a her, proto rozvíjí znalosti, dovednosti a zájem o přírodu. Vlastivědné činnosti je vhodné zaměřovat zejména na oblast, ve které děti ţijí. S dětmi můţeme opět vytvářet projekty, při nichţ se seznamují s historickými objekty, slavnými osobnostmi a historií svého kraje. Při těchto aktivitách je vhodná spolupráce s rodiči, kteří mohou pomoci při organizaci a realizaci jednotlivých projektů. 2) Opakující se činnosti - příprava na oběd, oběd, základy hygieny, správné stolování, chování v jídelně, zdravení, děkování, čistota. - příchody a odchody ze školní druţiny, dodrţování pořádku v šatně, sebeobsluha, estetické prostředí, vzájemná tolerance dětí ve společných prostorách (šatna a chodba). 3) Příležitostné akce Jedná se o významnější akce, konající se nejméně jednou do roka: - dárky pro charitativní účely - výroba dárků pro budoucí prvňáky - karneval - soutěţ ve zpěvu - Noc s Andersenem - návštěvy v obvodní knihovně - návštěvy kulturních akcí (výstavy, divadelní představení) - atletické soutěţe v rámci obvodu - dny otevřených dveří program pro rodiče - výlety s organizovaným programem - projektové dny dle témat v ročním plánu 4) Spontánní aktivity - klidové činnosti po obědě (volné kreslení, stolní hry, hry na počítači) - činnost ranních a koncových druţin - při pobytu venku (ve vymezeném prostoru se děti věnují svým hrám) Při těchto činnostech vychovatelka zajišťuje především bezpečnost dětí. 5) Odpočinková činnost - klidové činnosti (společenské a kolektivní hry, četba z časopisů, konstruktivní hry, dramatizace textu, poslech pohádek, video) - aktivní činnosti (pohybové hry v přírodě) 6) Příprava na vyučování - didaktické a rozumové hry - vycházky s tématickým zaměřením - vycházky s dopravní tématikou - kvizy, testy, doplňovačky 12

13 F) Požadavky na volný čas a) poţadavek pedagogického ovlivňování volného času b) poţadavek dobrovolnosti c) poţadavek zajímavosti a zájmovosti d) poţadavek aktivity e) poţadavek citlivosti a citovosti f) poţadavek seberealizace a) požadavek pedagogického ovlivňování volného času - vychovatelka navozuje a motivuje různé činnosti - vychovatelka náleţitě oceňuje výkony dětí b) požadavek dobrovolnosti - všechny činnosti jsou přiměřené věku dětí, jejich mentálnímu stavu a děti je vykonávají dobrovolně na základě vzbuzeného zájmu (motivace) c) požadavek zajímavosti a zájmovosti - činnosti jsou v týdenní skladbě pestré, pro děti atraktivní, vyuţíváme jiné postupy a náměty neţ ty, které děti znají ze školy d) požadavek aktivity - činnosti volíme tak, aby v nich mohly být přiměřeně úspěšné všechny děti - děti mohou sestavovat s vychovatelkou týdenní plány, připravovat činnosti a hodnotit úspěchy e) požadavek citlivosti a citovosti - všechny činnosti přinášejí dětem kladné emoce, radost z objevování či překonávání překáţek f) požadavek seberealizace - dítě objevuje samo sebe, zvláště je-li kladně hodnoceno, vytváří si ţádoucí sociální kontakt 13

14 G) Děti získávají kompetence a) kompetence k učení b) kompetence k řešení problémů c) komunikativní kompetence d) sociální a interpersonální kompetence e) činnostní a občanské kompetence f) kompetence k trávení volného času a) kompetence k učení - ukončí započatou práci - zhodnotí své výkony - kladou si otázky a hledají odpovědi - získané vědomosti dávají do souvislostí - získané zkušenosti uplatňují v praktických situacích b) kompetence k řešení problémů - všímají si dění a problémů kolem sebe - uţívají logických a empirických postupů - rozlišují správná a chybná řešení c) komunikativní kompetence - ovládají řeč, formulují myšlenky - komunikují bez ostychu s vrstevníky i dospělými - vyjadřují své pocity řečí a gestem d) sociální a interpersonální kompetence - samostatně se rozhodují - o svých činnostech si uvědomují, ţe za ně odpovídají a nesou důsledky - projevují citlivost a ohleduplnost - odmítají nespravedlnost, agresivitu, šikanu, dovedou se bránit - spolupracují ve skupině - jsou schopny respektovat jiné - jsou tolerantní k odlišnosti mezi lidmi e) činnostní a občanské kompetence - učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit - odhadují rizika svých nápadů - přistupují odpovědně ke svým povinnostem - dbají o své zdraví i zdraví druhých f) kompetence k trávení volného času - umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních zájmů 14

15 H) Podmínky pro přijímání do školní družiny - Do školní druţiny přihlašují ţáka rodiče nebo zákonní zástupci na celý školní rok. Přihlášku k docházce do školní druţiny obdrţí u vedoucí školní druţiny. Vyplněnou přihlášku odevzdají vedoucí školní druţiny do konce května předchozího školního roku, mimořádně po dohodě s vedoucí ŠD je moţno přihlášku podat ještě 1. týden v září. - V průběhu školního roku lze ţáka do ŠD přijmout na základě přihlášky jen tehdy, pokud nebude překročena kapacita ŠD. O přijetí rozhoduje ředitelka školy. - Ţáka lze ze ŠD v průběhu školního roku odhlásit pouze ze závaţných důvodů. Písemnou ţádost o odhlášení ţáka ze ŠD odevzdají rodiče nebo zákonní zástupci ţáka vedoucí ŠD do konce měsíce předcházejícího tomu měsíci, kdy chtějí docházku dítěte do ŠD ukončit. - O přijetí ţáka do školní druţiny rozhoduje ředitelka školy. V případě, ţe zájem o umístění dítěte do ŠD překračuje kapacitu ŠD, jsou přednostně přijímány děti z niţších ročníků, děti z rodin sociálně slabých, dojíţdějící ţáci a děti, které mají v ŠD mladší sourozence. Dále pak rozhoduje datum odevzdání přihlášky do ŠD (datum napíše vedoucí ŠD na přihlášku). - Ţák můţe být ze školní druţiny vyloučen podmíněně, pokud porušuje kázeň a pořádek, ohroţuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní druţinu, poplatek za školní druţinu nemá uhrazen ve stanoveném termínu nebo z jiných závaţných důvodů. - Ţák můţe být ze školní druţiny vyloučen, pokud po podmíněném vyloučení porušuje kázeň a pořádek, ohroţuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní druţinu, přes upomínku nemá uhrazen poplatek za školní druţinu nebo pokud zvlášť závaţných způsobem poruší vnitřní řád školní druţiny - O vyloučení ţáka rozhoduje ředitelka školy po projednání s rodiči nebo zákonnými zástupci ţáka. Zřizovatel je o tomto rozhodnutí písemně informován. 15

16 Závěr: Školní druţina prostor pro svobodnou volbu pedagogického přístupu a výběr informačních zdrojů, čímţ byla dána moţnost uplatnit vlastní pedagogické působení. Nestačí, aby vychovatelka pouze vysvětlovala a předávala poznatky. Musí dítě získat ke spolupráci, dovést k citovému proţívání bezprostředních vztahů k okolí. Vychovatelka si musí dnes sama ujasnit a zmapovat situaci a rozhodnout, jakým způsobem bude, při respektování poţadavků vymezených ve výchovně-zájmovém plánu, pomáhat všem dětem optimálně rozvinout předpoklady, získat zdravé ţivotní postoje a vytvořit vstřícný a pozitivní vztah ke světu. Děti mají odlišné předpoklady a jsou svébytným subjektem s právem na svou jedinečnost, odlišnost a individuální zvláštnosti. Způsob odpočinku a seberealizace jsou jedním z faktorů, které spolupůsobí při utváření vývoje dítěte. Školní druţina pomáhá dětem relaxovat po výuce a nabízí co nejpestřejší aktivity s hlavním cílem naučit děti kvalitně vyuţívat svůj volný čas, objevovat vlastní dispozice a rozvíjet jejich sebevědomí. Ze Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání vychází roční plán školní druţiny, jehoţ plnění je vţdy po uplynutí školního roku zhodnoceno. Hodnocení provádí vedoucí školní druţiny. Vypracovala Martina Burešová Dis. - vedoucí vychovatelka školní druţiny Platí od Mgr. Boţena Světlíková ředitelka školy Příloha: Vnitřní řád školní druţiny 16

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA MOTTO: V družině se zabavíme, hrajeme si, nezlobíme. 1 Obsah: Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Oslavice okres Ţďár nad Sázavou, příspěvková organizace Školní druţina (2. opravené vydání, platnost od 11. dubna 2012) Zpracovala: Alena Neumanová, vychovatelka

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima.

Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima. Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima. Platnost od 1. 9. 2007 2. verze, platnost od 1. 9. 2009 Ředitelka ZŠ a MŠ Plesná Mgr. Alena Brabcová : Vychovatelka ŠD Jiřina Lorenzová : Obsah:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace - 1 - Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Škollníí vzděllávacíí program pro zájjmové vzdělláváníí Platnost: od 3. 2. 2014-1 - - 2 -

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Školní družina a ŠVP. Charakteristika a vybavení školní družiny: Charakteristika pedagogických pracovníků: Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty:

Školní družina a ŠVP. Charakteristika a vybavení školní družiny: Charakteristika pedagogických pracovníků: Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty: Školní družina a ŠVP Charakteristika a vybavení školní družiny: Školní druţina je součástí školy. Je do ní zapsáno 110 dětí z 1. 4. ročníku, které jsou rozděleny podle tříd do 4. oddělení. Ţáci přihlášení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. při. Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. při. Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU při Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace 2. verze Obsah 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika 3. Podmínky přijímání

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: 1. Charakteristika školní družiny při Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace 2. Materiální a technické podmínky pro

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Osvobození 212 DYMOKURY ŠKOLNÍ KLUB Identifikační údaje název ŠVP: ŠVP školního klubu MZŠ Dymokury ŠVP MZŠ Dymokury, s motivačním

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Od labyrintu školy k ráji života

Od labyrintu školy k ráji života ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Od labyrintu školy k ráji života ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOUČNÁ NAD DESNOU 788 11 LOUČNÁ NAD DESNOU 58 Dokument vstupuje v platnost dne 1. 9. 2009 V Loučné nad Desnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS-KT-CAP-311/2015

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA. ZŠ Lipenec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA. ZŠ Lipenec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ Lipenec V Lipenci 30.8.2016 55/2016 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Konkrétní cíle vzdělávání, klíčové kompetence 4. Časový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Popis materiálních podmínek... 4 4. Popis

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Březůvky

Základní škola a mateřská škola Březůvky Základní škola a mateřská škola Březůvky Školní 125, 763 45 Březůvky VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ BŘEZŮVKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 MOTTO : Kdo si hraje nezlobí ukaž mi jak, abych to

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘÍKAZY, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLANETA ZEMĚ aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Platný od: 1. 9. 2007 Verze

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD při ZŠ a MŠ Plavsko 1 Osnova: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školní družiny III. Konkrétní cíle ŠVP IV. Délka a časový plán vzdělávání ve školní družině V. Formy

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Poznáváme společně

Školní vzdělávací program školní družiny. Poznáváme společně Školní vzdělávací program školní družiny Poznáváme společně Obsah 1 Identifikační údaje školy... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost... 3 2 Podmínky ke vzdělávání...

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

LIVINGSTON. Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Livingston s. r. o. se sídlem Vážská 998/2, Praha 9 - Čakovice

LIVINGSTON. Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Livingston s. r. o. se sídlem Vážská 998/2, Praha 9 - Čakovice LIVINGSTON Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Livingston s. r. o. se sídlem Vážská 998/2, 196 00 Praha 9 - Čakovice Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Všeobecná charakteristika ŠD...

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, KAMENAČKY 3591/4

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, KAMENAČKY 3591/4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, KAMENAČKY 3591/4 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školního klubu 3. Konkrétní cíle zájmového vzdělávání 4. Délka

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny MOTTO: Nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme Projednáno v PR dne: 16. 3. 2016 Schválil: Ing. Jaroslav Kindl Platnost: od 16. 3. 2016 Č.j.: 225/2016

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více