1. ZÁKLADNÍ ZÁMĚRY ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ZÁKLADNÍ ZÁMĚRY ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola ZŠ Npor. Loma, šk. rok 2011/ ZÁKLADNÍ ZÁMĚRY ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Minimální preventivní program vychází z hlavních cílů Školní preventivní strategie. Základní záměry Strategie jsou tyto: VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ZVYŠOVÁNÍ SOCIÁLNÍ KOMPETENCE POSILOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ ROZVOJ DOVEDNOSTÍ ŽÁKA SMĚŘUJÍCÍ K ODMÍTÁNÍ SEBEDESTRUKTIVÍHO CHOVÁNÍ, PROJEVŮ AGRESIVITY A PORUŠOVÁNÍ ZÁKONA FORMOVÁNÍ POSTOJŮ KE SPOLEČENSKY AKCEPTOVANÝM HODNOTÁM

2 2. KONKRÉTNÍ CÍLE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Cíle vyplývají jednak z monitoringu, který byl uskutečněn na konci školního roku 20010/2011 silné stránky a hrozby, a také z potřeb žáků, pedagogů, rodičů. Velmi důležité jsou rovněž informace pedagogů, které získávají na třídních schůzkách, z poradenských pracovišť apod. V případě výskytu jakéhokoliv problému budou učiněna opatření a program bude přizpůsoben dané situaci. Ve školním roce 2011/2012 jsme se rozhodli pro spolupráci se společností RENARKON CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE a objednali jsme pro všechny žáky program BUĎ O. K. NEJÚČINNĚJŠÍ A NEJLEVNĚJŠÍ PREVENCÍ JE ZDRAVÁ VÝCHOVA DĚTÍ V RODINĚ A VE ŠKOLE. DOBRÁ VÝCHOVA DĚTÍ JE I PROGRAMEM PREVENCE JEDNOTLIVÝCH ZDRAVÍ POŠKOZUJÍCÍCH JEVŮ. PREVENCE SE DAŘÍ, JE LI SOULAD MEZI RODINOU A ŠKOLOU.

3 2.1 Žáci 1. stupeň * 1. A, 1. B / Mgr. Gabriela Grodzová, Mgr. Irena Bukovjanová / RENARKON prožitkové programy Adaptace a aklimatizování se na školu, týmovou spolupráci ve třídě a ztotožnění se s rolí školáka Školní kolektiv, uvědomění si role já vs. spolužáci, upevnění vazeb mezi žáky Sebepoznání, rozlišení lidských vlastností a praktický nácvik různých modelů chování. *** Znám školního metodika prevence. Seznámení žáků a rodičů s činností školního metodika prevence /dále jen ŠMP/, schůzka dětí, rodičů, třídní učitelky a metodika prevence. Seznámení a představení, krátká beseda na téma: Vztahy, noví kamarádi, co můžu a co nesmím KDO - metodik prevence KDY září *** Rozeznám a pojmenuji správné a bezpečné chování. Vím, jak chodit bezpečně do školy, Policie pomáhá. Beseda, Městská policie KDO ŠMP, Městská policie, třídní učitelka KDY září ***Tvoříme pravidla chování v naší třídě Diskuse, prožitková aktivita. KDY září ***Vím, že člověku škodí kouření, pití alkoholu, užívání drog. Základní informace, diskuse, beseda, dílna. KDY průběžně během školního roku v předmětech dle možnosti.

4 ***Znám možnosti, jak využít volný čas. Nábor organizací, které ve městě, či blízkém okolí nabízejí volnočasové aktivity. KDO vedení školy, třídní učitel, organizace KDY začátek školního roku, v průběhu roku *2. A, 2. B / Mgr. Jitka Šmídová, Mgr. Ivana Říčková/ RENARKON prožitkové programy Spektrum volnočasových aktivit a motivaci ke smysluplnému využití volného času Podpora sebeuvědomění, schopnosti navazování vztahů a utváření si postojů k druhým Krizové situace, pomoci dětem zbavit se strachu, ale ponechat si jistou ostražitost. ***Tvoříme pravidla chování v naší třídě Diskuse, prožitková aktivita. KDY září ***Šikana a co já Prožitková aktivita, beseda KDO ŠMP KDY říjen ***Znám hodnotu zdraví a vím, že je špatné být nemocný. Prožitková aktivita, Den zdraví KDY duben ***Odmítám formy násilného chování. Beseda, prožitková aktivita, ŠMP, městská policie KDY květen

5 *** Vím, že člověku škodí kouření, pití alkoholu, užívání drog. Základní informace, diskuse, beseda, dílna. KDY průběžně během školního roku v předmětech dle možnosti. *3. A, 3. B / Mgr. Alena Mičkalová, Mgr. Lucie Černá/ RENARKON prožitkové programy Konfrontace reálného světa s virtuálním, poukázání na jeho nebezpečnost. Život zkrátka není film Rozvoj schopností konstruktivní komunikace, řešení problému a dosažení kompromisu za použití modelové situace Základní otázky zdravého životního stylu, rozpoznání škodlivých jevů a vštěpení zdravých návyků. ***Tvoříme pravidla chování v naší třídě Diskuse, prožitková aktivita. KDY září ***Znám možnosti, jak využít volný čas. Nábor organizací, které ve městě, či blízkém okolí nabízejí volnočasové aktivity. KDO vedení školy, třídní učitel, organizace KDY začátek školního roku, v průběhu roku ***Šikana a co já Prožitková aktivita, beseda KDO ŠMP KDY říjen ***Počítač a já, internet, Facebook Beseda, prožitková aktivita KDO Preventivně informační skupina Policie Nový Jičín KDY květen

6 *4. A, 4. B / Mgr. Romana Petrovičová, Mgr. Monika Šnejdrlová/ RENARKON prožitkové programy Spolupráce, utváření skupiny, přijetí skupinou, hledání společných charakteristik Vzájemná tolerance, všímavost vůči druhému, navazování kontaktu s ostatními a uvědomění si přítomnosti jiných lidí Tvorba strukturovaného programu dne, organizace vlastního času v rámci koníčků a zájmů s ohledem na kolektiv. ***Tvoříme pravidla chování v naší třídě Diskuse, prožitková aktivita. KDY září ***Jezdím bezpečně Dopravní soutěž KDO tř. učitelka, dopravní hřiště Příbor KDY - září ***Šikana a já Prožitková aktivita, beseda KDO ŠMP KDY listopad ***Zdravý životní styl Prožitková činnost, orientace v základních pojmech. Den zdraví. KDY duben, v průběhu roku, jednotlivé předměty ***Tvoje správná volba Projekt Policie České a Slovenské republiky, jehož cílem je snaha o eliminaci trestné činnosti pod vlivem návykových látek alkohol, marihuana, tabák KDO Preventivně informační skupina Policie Nový Jičín, tř. učitelka, ŠMP KDY listopad

7 *5. A, 5. B / Mgr. Dana Svobodová, Mgr. Ludmila Fátorová/ RENARKON prožitkové programy Rozpoznání lidských kvalit a schopností spolužáků, podpora individualit, zdravá sebeúcta a uplatnění ve třídě Posílení zdravé sebelásky, sebepojetí žáků a vzájemné úcty. Uplatněny modelové situace žalování, pomluvy Posílení úcty k hodnotám, které vytvořil někdo jiný, preference konstruktivního modelu chování, nikoli vandalismu. ***Tvoříme pravidla chování v naší třídě Diskuse, prožitková aktivita. KDY září ***Znám možnosti, jak využít volný čas. Nábor organizací, které ve městě, či blízkém okolí nabízejí volnočasové aktivity. KDO vedení školy, třídní učitel, organizace KDY začátek školního roku, v průběhu roku ***Zdravý životní styl Prožitková činnost, orientace v základních pojmech. Den zdraví. KDY duben, v průběhu roku, jednotlivé předměty ***Rozumím pojmu šikana Prožitková činnost, hraní rolí, beseda KDO ŠMP KDY září ***Počítač a já, internet, Facebook Beseda, prožitková aktivita KDO Preventivně informační skupina Policie Nový Jičín, ŠMP, třídní učitelka

8 2. stupeň 6. A, 6. B / Mgr. Vladislava Strnadová, Mgr. Simona Macková / RENARKON - prožitkové programy Komunikace a vztahy ve třídě komunikace, paraskupinky, konflikty Problematika šikany co je šikana, jak se projevuje, jak se mohu bránit. ***Tvoříme pravidla chování v naší třídě /kolektiv se seznamuje s novými učiteli, nároky a vztahy / Diskuse, prožitková aktivita. KDY září, třídnická hodina ***Co je správné chování? Prožitková činnost, hraní rolí, jsme na 2. stupni, co mi může udělat deváťák? Jak se bránit? Je to šikana? Schránka důvěry. KDO ŠMP KDY září říjen ***Znám možnosti, jak využít volný čas. Nábor organizací, které ve městě, či blízkém okolí nabízejí volnočasové aktivity. KDO vedení školy, třídní učitel, organizace KDY začátek školního roku, v průběhu roku ***Zdravý životní styl Prožitková činnost, orientace v základních pojmech. Den zdraví. KDY duben, v průběhu roku, přírodověda ***Osobnostní výchova Snažím se respektovat jiné názory, hledám vhodné řešení problémů, diskutuji, naslouchám, jsem zodpovědný, posiluji své sebevědomí

9 KDO vyučující / třídní učitel, Dramatická výchova, Hudební výchova, Výtvarná výchova / třídnické hodiny KDY průběžně 7. ročník / Mgr. Libuše Zahálková / RENARKON prožitkové programy Komunikace a vztahy ve třídě Problematika šikany co je šikana, jak se projevuje, jak se mohu bránit. ***Tvoříme pravidla chování v naší třídě / vzájemná nevraživost, nedodržování pravidel / Diskuse, prožitková aktivita. KDY září, třídnická hodina ***Znám možnosti, jak využít volný čas. Nábor organizací, které ve městě, či blízkém okolí nabízejí volnočasové aktivity. KDO vedení školy, třídní učitel, organizace KDY začátek školního roku, v průběhu roku ***Osobnostní výchova /záškoláctví, zanedbání péče, pasivita, nezájem / Snažím se respektovat jiné názory, hledám vhodné řešení problémů, diskutuji, naslouchám, jsem zodpovědný, posiluji své sebevědomí KDO vyučující / třídní učitel, Výchova ke zdraví, Dramatická výchova, Hudební výchova, Výtvarná výchova / třídnické hodiny KDY průběžně ***Zdravý životní styl Prožitkové činnosti, hry Den zdraví KDO - vyučující Výchova ke zdraví KDY v průběhu školního roku ***Znám příborské strážníky Návštěva prostor Městské policie Příbor, beseda, procházka

10 KDO metodik prevence, třídní učitel, Městská policie Příbor KDY listopad *8. A, 8. B / Mgr. Milan Krupa, Mgr. Ivana Bortlová / RENARKON prožitkové programy Komunikace a vztahy ve třídě komunikace, paraskupinky, konflikty Problematika šikany co je šikana, jak se projevuje, jak se mohu bránit. ***Tvoříme pravidla chování v naší třídě / vyčlenění žáka z kolektivu, agresivita, vulgarita, špatná pozice zdravotně handicapovaného žáka, záškoláctví / Diskuse, prožitková aktivita. KDY září, třídnická hodina ***Znám možnosti, jak využít volný čas. Nábor organizací, které ve městě, či blízkém okolí nabízejí volnočasové aktivity. KDO vedení školy, třídní učitel, organizace KDY začátek školního roku, v průběhu roku ***Osobnostní výchova / nevhodné chování k učitelům / Snažím se respektovat jiné názory, hledám vhodné řešení problémů, diskutuji, naslouchám, jsem zodpovědný, posiluji své sebevědomí KDO vyučující / třídní učitel, Výchova ke zdraví, Dramatická výchova, Hudební výchova, Výtvarná výchova / třídnické hodiny KDY průběžně ***Zdravý životní styl Prožitkové činnosti, hry Den zdraví KDO - vyučující Výchova ke zdraví KDY v průběhu školního roku ***Sexuální výchova při svíčkách Nemám strach se zeptat, vím si rady, nevím, zda jsem normální.

11 Prožitkové činnosti, beseda KDO:ŠMP, třídní učitel, lékař, psycholog KDY: únor *9. A, 9. B / Mgr. Jana Malíková, Mgr. Hana Hrnčířová / RENARKON prožitkové programy Komunikace a vztahy ve třídě komunikace, paraskupinky, konflikty Problematika šikany co je šikana, jak se projevuje, jak se mohu bránit Drogy a já, postoje k drogám, legislativa. ***Tvoříme pravidla chování v naší třídě Diskuse, prožitková aktivita. KDY září, třídnická hodina ***Znám možnosti, jak využít volný čas. Nábor organizací, které ve městě, či blízkém okolí nabízejí volnočasové aktivity. KDO vedení školy, třídní učitel, organizace KDY začátek školního roku, v průběhu roku ***Šikana brzy budu na střední škole, jak se tam budou ke mně chovat Film MEZI STĚNAMI Film pojednává o šikaně na základní škole, po jeho shlédnutí bude následovat diskuse KDO: ŠMP KDY: listopad ***Osobnostní výchova / pasivita, agresivita, nezájem, nemotivovanost, nerespektování učitele hrozby 9. A /, / vulgarismus, sociální členění, vzájemná nevraživost ročníků hrozby 9. B / Snažím se respektovat jiné názory, hledám vhodné řešení problémů, diskutuji, naslouchám, jsem zodpovědný, posiluji své sebevědomí KDO vyučující / třídní učitel, Výchova ke zdraví, Dramatická výchova, Hudební výchova, Výtvarná výchova / třídnické hodiny KDY průběžně

12 ***Zákony a já mám 15 let Beseda, ptej se, poslouchej, pamatuj si, neznalost neomlouvá, trestní odpovědnost KDO Policie Příbor, třídní učitel KDY leden ***Školní výlet jinak Závěrečný pobyt, školní výlet, Za obzor zážitková pedagogika, Kopřivnice/viz příloha/ KDO: ŠMP, třídní učitel KDY: květen červen ***Učíme se navzájem O drogách pro malé prožitkové aktivity pro nejmenší, 9. ročníky vybraní žáci KDO: ŠMP, třídní učitel KDY: květen Základní škola Npor. Loma je již 15 let zapojena do hnutí STONOŽKA, aneb Hnutí na vlastních nohou. Děti v rámci tohoto hnutí pořádají jednou za rok hlavní tzv. Stonožkový týden, ve kterém všichni malují přáníčka určená k prodeji po celém světě. Dále pak organizují celou řadu soutěží, zajímavých akcí, cílem kterých je získání co největšího obnosu peněz. Tyto pak zasíláme patronce celého hnutí paní Běle Gran Jensen. Více k tomuto tématu na www. stonozka.org. Při akcích, které organizují právě a hlavně jen děti se ukazuje, jak schopní bývají ti, kteří se jinak ve škole nemohou prosazovat. I tuto aktivitu shledáváme velmi důležitou v preventivní strategii. Již 8 let se koná před Vánoci ve školní jídelně Vánoční koncert. Je to velmi oblíbená akce, kdy jídelna opravdu praská ve švech. Nikdy nechybí společné zpívání, vystupují téměř všichni, koncert je velmi aktivní, ve smyslu zapojení všech vystupujících i veřejnosti. Prožíváme nefalšovaný pocit sounáležitosti. Samozřejmostí jsou rovněž společně vymýšlené a propracované projektové dny Den Evropy, Den zdraví, Den her, Dětský den, Den Země. Hojně se účastníme exkurzí, máme vypracovaný plán, aby se každý ročník dostal na řadu. Nezapomínáme ani na kulturu rádi jezdíme do divadla.

13 2.2 Rodiče V oblasti primární prevence je zajištěn pro rodiče informační servis: Seznámení se s preventivním týmem/ osobně na třídních schůzkách 1. ročníky - září, ostatní říjen /, strategií, školním řádem / stránky školy, třídní schůzky, třídní učitel, dopis /, konzultační hodiny preventivního týmu viz příloha, v průběhu roku přednášková činnost KDO : ŠMP, výchovný poradce, ředitel školy, třídní učitel KDY: září, říjen, průběžně Poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb, např. problematika zvládání nežádoucího chování u dětí Písemná sdělení rodičům Distribuce informačních materiálů Články v Měsíčníku města Příbor KDO: pedagogický sbor, ŠMP KDY: průběžně Podpora a rozvoj aktivní formy spolupráce s rodiči: Přímá účast rodičů na preventivní strategii školy / Školská rada, třídní schůzky, mimořádné třídní schůzky / KDO: ředitel školy, ŠMP, třídní učitel, výchovný poradce KDY: průběžně, dle potřeby Školní akce určené pro rodiče s dětmi / společné třídní schůzky, drakiáda, vystoupení pro veřejnost, akce jednotlivých tříd pro rodiče., Den otevřených dveří, Den dětí aktivita rodičů, loučení s 9. ročníky, Vánoční koncert / Přednášková činnost metodik prevence, téma dle potřeby/ např. Facebook, Šikana, Počítač a moje dítě apod./, PhDr. Stanislava Podžorná téma dle potřeby, např. Máme prvňáčka, Nezvladatelné dítě apod., přednášková činnost poradenského zařízení Nový Jičín V oblasti sekundární prevence nabízíme pomoc rodičům / mimo rámec školy /

14 2.3 Pedagogičtí pracovníci Ředitel školy má odpovědnost za podporu, vytváření a realizaci programu. Tuto realizaci a ještě předtím přípravu koordinuje školní metodik. Úspěch však zaručí jen perfektní a profesionální práce pedagogického sboru, kdy jednotliví učitelé pomáhají projektu tím, že začleňují preventivní témata do výuky jednotlivých předmětů, podporují harmonický rozvoj dětí a nepřetržitě na sobě pracují. Stěžejní úlohu při naplňování minimálního preventivního programu mají ovšem třídní učitelé. * Proto jako hlavní cíl tohoto školního roku je co nejkvalitnější vedení třídnických hodin. /zásobník her viz příloha / KDO: ŠMP, třídní učitelé KDY: průběžně *metodické dny pravidelné schůzky / 1krát měsíčně /, sběr informací o hrozbách a silných pozitivních stránkách třídy, vyhodnocení uplynulého období, probírání potřebných témat, informace od okresního metodika apod. KDO: třídní učitelé, ŠMP KDY: průběžně *informovanost průběžné doplňování informací odkazů v literatuře, zákony, vyhlášky apod., vše v elektronické podobě, složka Metodik prevence, nástěnka ve sborovně KDO: ŠMP KDY: průběžně *vytvoření preventivního týmu složení Mgr. Ján Drtil ředitel školy Mgr. Vladislava Strnadová metodik prevence Mgr. Lidmila Janotová výchovný poradce Mgr. Gabriela Grodzová speciální pedagog, zástupce pro 1. stupeň Vypracování přesných a jasných postupů při řešení závažných situací, předávání informací, spolupráce *plán vzdělávání pokračování vzdělávání v oblastech šikana, nezvladatelné dítě, právní předpisy, vedení třídnických hodin, osobnostní kurzy, sborovna KDO: ředitel školy, jednotliví ped. pracovníci KDY: průběžně

15 *spolupráce s OSPOD KOPŘIVNICE KDO: pedagogičtí pracovníci, ŠMP KDY: dle potřeby *spolupráce s rodiči Zkvalitňování vedení třídních schůzek / děti a rodiče /, příprava třídní schůzky, obsah, sdělení o dítěti, ne pouze o jeho známkách KDO: třídní učitelé KDY: průběžně

16 3. KRIZOVÝ PLÁN Postupy, které přesně řeší některé krizové situace / ve spojitosti s projevy rizikového chování žáků /, které mohou ve škole nastat. Obecně platí, že je důležité, aby pedagog vyhodnotil velmi rychle a zodpovědně, zda je schopen situaci zvládnout. Pokud ne, učiní opatření, aby se situace nemohla zhoršit a vyhledá pomoc. PRVNÍ POMOC, neboli intervenci provede tedy ten, kdo je svědkem události, či o ní získá zprávu. KDO: Pedagogičtí pracovníci, zaměstnanci školy KDY: průběžně HLÁŠENÍ Každá krizová situace je nahlášena ŠMP. Ten provede rozbor, vyhodnocení a doporučí další postup. Na postupech se také podílí školní preventivní tým. ZÁPIS UDÁLOSTI Provádí ten, kdo danou situaci řešil. Zápis odevzdá ŠMP. / Posílení zodpovědnosti pedagogů, třídních učitelů / INFORMACE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM Dle závažnosti předá ten, kdo situaci řešil buď písemnou, telefonickou, či osobní formou / pozvání do školy /. Je naprosto nezbytné informovat rodinu a žádat spolupráci. ŠMP vydává doporučení v tomto směru. / Posilujeme zodpovědnost rodiny / Zápis ze schůzky provádí buď pedagog nebo ŠMP. Zápis je uložen v materiálech ŠMP. INFORMOVÁNÍ POLICIE, OSPOD, LÉKAŘI V situacích, které ohrožují zdraví ostatních osob či osoby samotné, v situacích, kdy je ohrožen mravní vývoj osob, kdy existuje podezření z užívání návykových látek, také je-li zaznamenána neomluvená absence / viz školní dokumenty /. Oznámení podává osoba, která situaci řeší, kopie všech aktivit odevzdá ŠMP. Je-li potřeba, rozhoduje preventivní tým. INFORMACE O SITUACI Školní preventivní tým rozhodne na základě předložených materiálů a po vyhodnocení té které situace o tom, kteří žáci a rodiče budou informováni. Informace obdrží buď od svých třídních učitelů, nebo od ŠMP

17 4. POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ ŠIKANY VE ŠKOLE Zaměstnanci jsou seznámeni s pokynem MŠMT čj.:28 275/ / prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ: 1. Okamžitá ochrana oběti, dozor dospělé osoby, kontaktování rodičů, vyzvednutí dítěte, domluva dalšího postupu. 2. Stanovení strategie. Situaci řeší intervenční tým. 3. Rozhovor se žáky v pořadí: oběť, svědci, agresoři. Výpovědi zaznamenat dostatečně přesně. Kdo je oběť? Kdo je agresor? Kdy a kde k šikaně dochází? Jakou formou? Jak dlouho a jak často trvá? Proč ubližovali oběti? Jaký trest, opatření navrhuješ? Jak lze násilí v budoucnu zabránit? Co uděláme jinak? 4. Oznámení. Ředitel informuje dle nutnosti OSPOD, PPP Nový Jičín, případně Policii ČR a další orgány. 5. Informace učitelskému sboru a jeho účast. Ředitel svolá mimořádnou schůzi, metodik prevence seznámí s okolnostmi vzniku a vyšetřování případu. Návrh na výchovná opatření, způsob práce s klimatem třídy. Hlasování o výchovném opatření, zápis s domluveným postupem, např. monitoring chování, zvýšený dozor, programy na zlepšování sociálních programů ve skupině apod. 6. Individuální schůzky s rodiči aktérů případu. / agresorů, oběti / Jednání probíhají odděleně. Jsou přítomni členové preventivního týmu, je žádoucí přítomnost obou rodičů. Jsou seznámeni s případem a opatřeními, která škola přijme. Obě strany podepíší zápis z jednání. Rodičům lze doporučit vyšetření PPP, SVP apod. 7. Dohoda o vzájemné informovanosti. Je žádoucí, aby se škola s rodiči dohodla nevzájemném informování - zprávy z vyšetření apod. 8. Třídnická hodina pro žáky. Žáci jsou informování o rizicích agresivního chování a o výchovných opatřeních školy. TU ostatních tříd téma využijí k diskusi, informují o možnostech pomoci pro oběti a svědky šikany. 9. Mimořádná třídní schůzka, po přijetí výchovných opatření. Rodiče informujeme o situaci, průběhu vyšetřování, nesdělujeme informace, které by mohly oběť poškodit.

18 KONZULTAČNÍ HODINY PREVENTIVNÍHO TÝMU, KONTAKT Ředitel školy: Mgr. Ján Drtil, , konzultace po dohodě KDE: ředitelna Metodik prevence: Mgr. Vladislava Strnadová, , středa: 14, 00 16, 00 hod., možno i dle domluvy KDE: kabinet HV Výchovný poradce: Mgr. Lidmila Janotová, , čtvrtek: 14, 00 16, 00 hod., možno i dle domluvy KDE: kabinet výchovného poradce Speciální pedagog: Mgr. Gabriela Grodzová, , konzultace dle dohody KDE: kabinet 1. stupně

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015.

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015. PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015. Krizový plán pro řešení šikanování Žáci jsou seznamováni

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Preventivní program prevence šikany

Preventivní program prevence šikany Preventivní program prevence šikany ( jako součást Minimálního preventivního programu ZŠ Obříství, zpracován dle metodického pokynu Č. j. MŠMT 24246/2008-6) ZŠ Obříství V Obříství 30. 9. 2015 Vypracovala:

Více

Krizový plán školy. ZŠ Opava, Mařádkova 15 p. o.

Krizový plán školy. ZŠ Opava, Mařádkova 15 p. o. KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY 2014/2015 1 Krizový plán školy Cílem krizového plánu je eliminovat či minimalizovat škody v případě, kdy k projevům rizikového chování ve školním prostředí dojde. Je pomocným manuálem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Projednáno dne: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: Školní preventivní strategie Mgr. Ivana Pláteníková Pedagogická rada Směrnice platí ode dne:

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Zápis z jednání PREVENTIVNÍHO TÝMU 1/2007 SŠ Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

Zápis z jednání PREVENTIVNÍHO TÝMU 1/2007 SŠ Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PREVENTIVNÍHO TÝMU 1/2007 Datum: 11. 1. 2007 1. Složení preventivního týmu, vymezení činnosti, dokumentace, metodické pokyny 2. Primární prevence sociálně patologických jevů 3. Osnova Školní preventivní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více