1. ZÁKLADNÍ ZÁMĚRY ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ZÁKLADNÍ ZÁMĚRY ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola ZŠ Npor. Loma, šk. rok 2011/ ZÁKLADNÍ ZÁMĚRY ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Minimální preventivní program vychází z hlavních cílů Školní preventivní strategie. Základní záměry Strategie jsou tyto: VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ZVYŠOVÁNÍ SOCIÁLNÍ KOMPETENCE POSILOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ ROZVOJ DOVEDNOSTÍ ŽÁKA SMĚŘUJÍCÍ K ODMÍTÁNÍ SEBEDESTRUKTIVÍHO CHOVÁNÍ, PROJEVŮ AGRESIVITY A PORUŠOVÁNÍ ZÁKONA FORMOVÁNÍ POSTOJŮ KE SPOLEČENSKY AKCEPTOVANÝM HODNOTÁM

2 2. KONKRÉTNÍ CÍLE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Cíle vyplývají jednak z monitoringu, který byl uskutečněn na konci školního roku 20010/2011 silné stránky a hrozby, a také z potřeb žáků, pedagogů, rodičů. Velmi důležité jsou rovněž informace pedagogů, které získávají na třídních schůzkách, z poradenských pracovišť apod. V případě výskytu jakéhokoliv problému budou učiněna opatření a program bude přizpůsoben dané situaci. Ve školním roce 2011/2012 jsme se rozhodli pro spolupráci se společností RENARKON CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE a objednali jsme pro všechny žáky program BUĎ O. K. NEJÚČINNĚJŠÍ A NEJLEVNĚJŠÍ PREVENCÍ JE ZDRAVÁ VÝCHOVA DĚTÍ V RODINĚ A VE ŠKOLE. DOBRÁ VÝCHOVA DĚTÍ JE I PROGRAMEM PREVENCE JEDNOTLIVÝCH ZDRAVÍ POŠKOZUJÍCÍCH JEVŮ. PREVENCE SE DAŘÍ, JE LI SOULAD MEZI RODINOU A ŠKOLOU.

3 2.1 Žáci 1. stupeň * 1. A, 1. B / Mgr. Gabriela Grodzová, Mgr. Irena Bukovjanová / RENARKON prožitkové programy Adaptace a aklimatizování se na školu, týmovou spolupráci ve třídě a ztotožnění se s rolí školáka Školní kolektiv, uvědomění si role já vs. spolužáci, upevnění vazeb mezi žáky Sebepoznání, rozlišení lidských vlastností a praktický nácvik různých modelů chování. *** Znám školního metodika prevence. Seznámení žáků a rodičů s činností školního metodika prevence /dále jen ŠMP/, schůzka dětí, rodičů, třídní učitelky a metodika prevence. Seznámení a představení, krátká beseda na téma: Vztahy, noví kamarádi, co můžu a co nesmím KDO - metodik prevence KDY září *** Rozeznám a pojmenuji správné a bezpečné chování. Vím, jak chodit bezpečně do školy, Policie pomáhá. Beseda, Městská policie KDO ŠMP, Městská policie, třídní učitelka KDY září ***Tvoříme pravidla chování v naší třídě Diskuse, prožitková aktivita. KDY září ***Vím, že člověku škodí kouření, pití alkoholu, užívání drog. Základní informace, diskuse, beseda, dílna. KDY průběžně během školního roku v předmětech dle možnosti.

4 ***Znám možnosti, jak využít volný čas. Nábor organizací, které ve městě, či blízkém okolí nabízejí volnočasové aktivity. KDO vedení školy, třídní učitel, organizace KDY začátek školního roku, v průběhu roku *2. A, 2. B / Mgr. Jitka Šmídová, Mgr. Ivana Říčková/ RENARKON prožitkové programy Spektrum volnočasových aktivit a motivaci ke smysluplnému využití volného času Podpora sebeuvědomění, schopnosti navazování vztahů a utváření si postojů k druhým Krizové situace, pomoci dětem zbavit se strachu, ale ponechat si jistou ostražitost. ***Tvoříme pravidla chování v naší třídě Diskuse, prožitková aktivita. KDY září ***Šikana a co já Prožitková aktivita, beseda KDO ŠMP KDY říjen ***Znám hodnotu zdraví a vím, že je špatné být nemocný. Prožitková aktivita, Den zdraví KDY duben ***Odmítám formy násilného chování. Beseda, prožitková aktivita, ŠMP, městská policie KDY květen

5 *** Vím, že člověku škodí kouření, pití alkoholu, užívání drog. Základní informace, diskuse, beseda, dílna. KDY průběžně během školního roku v předmětech dle možnosti. *3. A, 3. B / Mgr. Alena Mičkalová, Mgr. Lucie Černá/ RENARKON prožitkové programy Konfrontace reálného světa s virtuálním, poukázání na jeho nebezpečnost. Život zkrátka není film Rozvoj schopností konstruktivní komunikace, řešení problému a dosažení kompromisu za použití modelové situace Základní otázky zdravého životního stylu, rozpoznání škodlivých jevů a vštěpení zdravých návyků. ***Tvoříme pravidla chování v naší třídě Diskuse, prožitková aktivita. KDY září ***Znám možnosti, jak využít volný čas. Nábor organizací, které ve městě, či blízkém okolí nabízejí volnočasové aktivity. KDO vedení školy, třídní učitel, organizace KDY začátek školního roku, v průběhu roku ***Šikana a co já Prožitková aktivita, beseda KDO ŠMP KDY říjen ***Počítač a já, internet, Facebook Beseda, prožitková aktivita KDO Preventivně informační skupina Policie Nový Jičín KDY květen

6 *4. A, 4. B / Mgr. Romana Petrovičová, Mgr. Monika Šnejdrlová/ RENARKON prožitkové programy Spolupráce, utváření skupiny, přijetí skupinou, hledání společných charakteristik Vzájemná tolerance, všímavost vůči druhému, navazování kontaktu s ostatními a uvědomění si přítomnosti jiných lidí Tvorba strukturovaného programu dne, organizace vlastního času v rámci koníčků a zájmů s ohledem na kolektiv. ***Tvoříme pravidla chování v naší třídě Diskuse, prožitková aktivita. KDY září ***Jezdím bezpečně Dopravní soutěž KDO tř. učitelka, dopravní hřiště Příbor KDY - září ***Šikana a já Prožitková aktivita, beseda KDO ŠMP KDY listopad ***Zdravý životní styl Prožitková činnost, orientace v základních pojmech. Den zdraví. KDY duben, v průběhu roku, jednotlivé předměty ***Tvoje správná volba Projekt Policie České a Slovenské republiky, jehož cílem je snaha o eliminaci trestné činnosti pod vlivem návykových látek alkohol, marihuana, tabák KDO Preventivně informační skupina Policie Nový Jičín, tř. učitelka, ŠMP KDY listopad

7 *5. A, 5. B / Mgr. Dana Svobodová, Mgr. Ludmila Fátorová/ RENARKON prožitkové programy Rozpoznání lidských kvalit a schopností spolužáků, podpora individualit, zdravá sebeúcta a uplatnění ve třídě Posílení zdravé sebelásky, sebepojetí žáků a vzájemné úcty. Uplatněny modelové situace žalování, pomluvy Posílení úcty k hodnotám, které vytvořil někdo jiný, preference konstruktivního modelu chování, nikoli vandalismu. ***Tvoříme pravidla chování v naší třídě Diskuse, prožitková aktivita. KDY září ***Znám možnosti, jak využít volný čas. Nábor organizací, které ve městě, či blízkém okolí nabízejí volnočasové aktivity. KDO vedení školy, třídní učitel, organizace KDY začátek školního roku, v průběhu roku ***Zdravý životní styl Prožitková činnost, orientace v základních pojmech. Den zdraví. KDY duben, v průběhu roku, jednotlivé předměty ***Rozumím pojmu šikana Prožitková činnost, hraní rolí, beseda KDO ŠMP KDY září ***Počítač a já, internet, Facebook Beseda, prožitková aktivita KDO Preventivně informační skupina Policie Nový Jičín, ŠMP, třídní učitelka

8 2. stupeň 6. A, 6. B / Mgr. Vladislava Strnadová, Mgr. Simona Macková / RENARKON - prožitkové programy Komunikace a vztahy ve třídě komunikace, paraskupinky, konflikty Problematika šikany co je šikana, jak se projevuje, jak se mohu bránit. ***Tvoříme pravidla chování v naší třídě /kolektiv se seznamuje s novými učiteli, nároky a vztahy / Diskuse, prožitková aktivita. KDY září, třídnická hodina ***Co je správné chování? Prožitková činnost, hraní rolí, jsme na 2. stupni, co mi může udělat deváťák? Jak se bránit? Je to šikana? Schránka důvěry. KDO ŠMP KDY září říjen ***Znám možnosti, jak využít volný čas. Nábor organizací, které ve městě, či blízkém okolí nabízejí volnočasové aktivity. KDO vedení školy, třídní učitel, organizace KDY začátek školního roku, v průběhu roku ***Zdravý životní styl Prožitková činnost, orientace v základních pojmech. Den zdraví. KDY duben, v průběhu roku, přírodověda ***Osobnostní výchova Snažím se respektovat jiné názory, hledám vhodné řešení problémů, diskutuji, naslouchám, jsem zodpovědný, posiluji své sebevědomí

9 KDO vyučující / třídní učitel, Dramatická výchova, Hudební výchova, Výtvarná výchova / třídnické hodiny KDY průběžně 7. ročník / Mgr. Libuše Zahálková / RENARKON prožitkové programy Komunikace a vztahy ve třídě Problematika šikany co je šikana, jak se projevuje, jak se mohu bránit. ***Tvoříme pravidla chování v naší třídě / vzájemná nevraživost, nedodržování pravidel / Diskuse, prožitková aktivita. KDY září, třídnická hodina ***Znám možnosti, jak využít volný čas. Nábor organizací, které ve městě, či blízkém okolí nabízejí volnočasové aktivity. KDO vedení školy, třídní učitel, organizace KDY začátek školního roku, v průběhu roku ***Osobnostní výchova /záškoláctví, zanedbání péče, pasivita, nezájem / Snažím se respektovat jiné názory, hledám vhodné řešení problémů, diskutuji, naslouchám, jsem zodpovědný, posiluji své sebevědomí KDO vyučující / třídní učitel, Výchova ke zdraví, Dramatická výchova, Hudební výchova, Výtvarná výchova / třídnické hodiny KDY průběžně ***Zdravý životní styl Prožitkové činnosti, hry Den zdraví KDO - vyučující Výchova ke zdraví KDY v průběhu školního roku ***Znám příborské strážníky Návštěva prostor Městské policie Příbor, beseda, procházka

10 KDO metodik prevence, třídní učitel, Městská policie Příbor KDY listopad *8. A, 8. B / Mgr. Milan Krupa, Mgr. Ivana Bortlová / RENARKON prožitkové programy Komunikace a vztahy ve třídě komunikace, paraskupinky, konflikty Problematika šikany co je šikana, jak se projevuje, jak se mohu bránit. ***Tvoříme pravidla chování v naší třídě / vyčlenění žáka z kolektivu, agresivita, vulgarita, špatná pozice zdravotně handicapovaného žáka, záškoláctví / Diskuse, prožitková aktivita. KDY září, třídnická hodina ***Znám možnosti, jak využít volný čas. Nábor organizací, které ve městě, či blízkém okolí nabízejí volnočasové aktivity. KDO vedení školy, třídní učitel, organizace KDY začátek školního roku, v průběhu roku ***Osobnostní výchova / nevhodné chování k učitelům / Snažím se respektovat jiné názory, hledám vhodné řešení problémů, diskutuji, naslouchám, jsem zodpovědný, posiluji své sebevědomí KDO vyučující / třídní učitel, Výchova ke zdraví, Dramatická výchova, Hudební výchova, Výtvarná výchova / třídnické hodiny KDY průběžně ***Zdravý životní styl Prožitkové činnosti, hry Den zdraví KDO - vyučující Výchova ke zdraví KDY v průběhu školního roku ***Sexuální výchova při svíčkách Nemám strach se zeptat, vím si rady, nevím, zda jsem normální.

11 Prožitkové činnosti, beseda KDO:ŠMP, třídní učitel, lékař, psycholog KDY: únor *9. A, 9. B / Mgr. Jana Malíková, Mgr. Hana Hrnčířová / RENARKON prožitkové programy Komunikace a vztahy ve třídě komunikace, paraskupinky, konflikty Problematika šikany co je šikana, jak se projevuje, jak se mohu bránit Drogy a já, postoje k drogám, legislativa. ***Tvoříme pravidla chování v naší třídě Diskuse, prožitková aktivita. KDY září, třídnická hodina ***Znám možnosti, jak využít volný čas. Nábor organizací, které ve městě, či blízkém okolí nabízejí volnočasové aktivity. KDO vedení školy, třídní učitel, organizace KDY začátek školního roku, v průběhu roku ***Šikana brzy budu na střední škole, jak se tam budou ke mně chovat Film MEZI STĚNAMI Film pojednává o šikaně na základní škole, po jeho shlédnutí bude následovat diskuse KDO: ŠMP KDY: listopad ***Osobnostní výchova / pasivita, agresivita, nezájem, nemotivovanost, nerespektování učitele hrozby 9. A /, / vulgarismus, sociální členění, vzájemná nevraživost ročníků hrozby 9. B / Snažím se respektovat jiné názory, hledám vhodné řešení problémů, diskutuji, naslouchám, jsem zodpovědný, posiluji své sebevědomí KDO vyučující / třídní učitel, Výchova ke zdraví, Dramatická výchova, Hudební výchova, Výtvarná výchova / třídnické hodiny KDY průběžně

12 ***Zákony a já mám 15 let Beseda, ptej se, poslouchej, pamatuj si, neznalost neomlouvá, trestní odpovědnost KDO Policie Příbor, třídní učitel KDY leden ***Školní výlet jinak Závěrečný pobyt, školní výlet, Za obzor zážitková pedagogika, Kopřivnice/viz příloha/ KDO: ŠMP, třídní učitel KDY: květen červen ***Učíme se navzájem O drogách pro malé prožitkové aktivity pro nejmenší, 9. ročníky vybraní žáci KDO: ŠMP, třídní učitel KDY: květen Základní škola Npor. Loma je již 15 let zapojena do hnutí STONOŽKA, aneb Hnutí na vlastních nohou. Děti v rámci tohoto hnutí pořádají jednou za rok hlavní tzv. Stonožkový týden, ve kterém všichni malují přáníčka určená k prodeji po celém světě. Dále pak organizují celou řadu soutěží, zajímavých akcí, cílem kterých je získání co největšího obnosu peněz. Tyto pak zasíláme patronce celého hnutí paní Běle Gran Jensen. Více k tomuto tématu na www. stonozka.org. Při akcích, které organizují právě a hlavně jen děti se ukazuje, jak schopní bývají ti, kteří se jinak ve škole nemohou prosazovat. I tuto aktivitu shledáváme velmi důležitou v preventivní strategii. Již 8 let se koná před Vánoci ve školní jídelně Vánoční koncert. Je to velmi oblíbená akce, kdy jídelna opravdu praská ve švech. Nikdy nechybí společné zpívání, vystupují téměř všichni, koncert je velmi aktivní, ve smyslu zapojení všech vystupujících i veřejnosti. Prožíváme nefalšovaný pocit sounáležitosti. Samozřejmostí jsou rovněž společně vymýšlené a propracované projektové dny Den Evropy, Den zdraví, Den her, Dětský den, Den Země. Hojně se účastníme exkurzí, máme vypracovaný plán, aby se každý ročník dostal na řadu. Nezapomínáme ani na kulturu rádi jezdíme do divadla.

13 2.2 Rodiče V oblasti primární prevence je zajištěn pro rodiče informační servis: Seznámení se s preventivním týmem/ osobně na třídních schůzkách 1. ročníky - září, ostatní říjen /, strategií, školním řádem / stránky školy, třídní schůzky, třídní učitel, dopis /, konzultační hodiny preventivního týmu viz příloha, v průběhu roku přednášková činnost KDO : ŠMP, výchovný poradce, ředitel školy, třídní učitel KDY: září, říjen, průběžně Poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb, např. problematika zvládání nežádoucího chování u dětí Písemná sdělení rodičům Distribuce informačních materiálů Články v Měsíčníku města Příbor KDO: pedagogický sbor, ŠMP KDY: průběžně Podpora a rozvoj aktivní formy spolupráce s rodiči: Přímá účast rodičů na preventivní strategii školy / Školská rada, třídní schůzky, mimořádné třídní schůzky / KDO: ředitel školy, ŠMP, třídní učitel, výchovný poradce KDY: průběžně, dle potřeby Školní akce určené pro rodiče s dětmi / společné třídní schůzky, drakiáda, vystoupení pro veřejnost, akce jednotlivých tříd pro rodiče., Den otevřených dveří, Den dětí aktivita rodičů, loučení s 9. ročníky, Vánoční koncert / Přednášková činnost metodik prevence, téma dle potřeby/ např. Facebook, Šikana, Počítač a moje dítě apod./, PhDr. Stanislava Podžorná téma dle potřeby, např. Máme prvňáčka, Nezvladatelné dítě apod., přednášková činnost poradenského zařízení Nový Jičín V oblasti sekundární prevence nabízíme pomoc rodičům / mimo rámec školy /

14 2.3 Pedagogičtí pracovníci Ředitel školy má odpovědnost za podporu, vytváření a realizaci programu. Tuto realizaci a ještě předtím přípravu koordinuje školní metodik. Úspěch však zaručí jen perfektní a profesionální práce pedagogického sboru, kdy jednotliví učitelé pomáhají projektu tím, že začleňují preventivní témata do výuky jednotlivých předmětů, podporují harmonický rozvoj dětí a nepřetržitě na sobě pracují. Stěžejní úlohu při naplňování minimálního preventivního programu mají ovšem třídní učitelé. * Proto jako hlavní cíl tohoto školního roku je co nejkvalitnější vedení třídnických hodin. /zásobník her viz příloha / KDO: ŠMP, třídní učitelé KDY: průběžně *metodické dny pravidelné schůzky / 1krát měsíčně /, sběr informací o hrozbách a silných pozitivních stránkách třídy, vyhodnocení uplynulého období, probírání potřebných témat, informace od okresního metodika apod. KDO: třídní učitelé, ŠMP KDY: průběžně *informovanost průběžné doplňování informací odkazů v literatuře, zákony, vyhlášky apod., vše v elektronické podobě, složka Metodik prevence, nástěnka ve sborovně KDO: ŠMP KDY: průběžně *vytvoření preventivního týmu složení Mgr. Ján Drtil ředitel školy Mgr. Vladislava Strnadová metodik prevence Mgr. Lidmila Janotová výchovný poradce Mgr. Gabriela Grodzová speciální pedagog, zástupce pro 1. stupeň Vypracování přesných a jasných postupů při řešení závažných situací, předávání informací, spolupráce *plán vzdělávání pokračování vzdělávání v oblastech šikana, nezvladatelné dítě, právní předpisy, vedení třídnických hodin, osobnostní kurzy, sborovna KDO: ředitel školy, jednotliví ped. pracovníci KDY: průběžně

15 *spolupráce s OSPOD KOPŘIVNICE KDO: pedagogičtí pracovníci, ŠMP KDY: dle potřeby *spolupráce s rodiči Zkvalitňování vedení třídních schůzek / děti a rodiče /, příprava třídní schůzky, obsah, sdělení o dítěti, ne pouze o jeho známkách KDO: třídní učitelé KDY: průběžně

16 3. KRIZOVÝ PLÁN Postupy, které přesně řeší některé krizové situace / ve spojitosti s projevy rizikového chování žáků /, které mohou ve škole nastat. Obecně platí, že je důležité, aby pedagog vyhodnotil velmi rychle a zodpovědně, zda je schopen situaci zvládnout. Pokud ne, učiní opatření, aby se situace nemohla zhoršit a vyhledá pomoc. PRVNÍ POMOC, neboli intervenci provede tedy ten, kdo je svědkem události, či o ní získá zprávu. KDO: Pedagogičtí pracovníci, zaměstnanci školy KDY: průběžně HLÁŠENÍ Každá krizová situace je nahlášena ŠMP. Ten provede rozbor, vyhodnocení a doporučí další postup. Na postupech se také podílí školní preventivní tým. ZÁPIS UDÁLOSTI Provádí ten, kdo danou situaci řešil. Zápis odevzdá ŠMP. / Posílení zodpovědnosti pedagogů, třídních učitelů / INFORMACE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM Dle závažnosti předá ten, kdo situaci řešil buď písemnou, telefonickou, či osobní formou / pozvání do školy /. Je naprosto nezbytné informovat rodinu a žádat spolupráci. ŠMP vydává doporučení v tomto směru. / Posilujeme zodpovědnost rodiny / Zápis ze schůzky provádí buď pedagog nebo ŠMP. Zápis je uložen v materiálech ŠMP. INFORMOVÁNÍ POLICIE, OSPOD, LÉKAŘI V situacích, které ohrožují zdraví ostatních osob či osoby samotné, v situacích, kdy je ohrožen mravní vývoj osob, kdy existuje podezření z užívání návykových látek, také je-li zaznamenána neomluvená absence / viz školní dokumenty /. Oznámení podává osoba, která situaci řeší, kopie všech aktivit odevzdá ŠMP. Je-li potřeba, rozhoduje preventivní tým. INFORMACE O SITUACI Školní preventivní tým rozhodne na základě předložených materiálů a po vyhodnocení té které situace o tom, kteří žáci a rodiče budou informováni. Informace obdrží buď od svých třídních učitelů, nebo od ŠMP

17 4. POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ ŠIKANY VE ŠKOLE Zaměstnanci jsou seznámeni s pokynem MŠMT čj.:28 275/ / prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ: 1. Okamžitá ochrana oběti, dozor dospělé osoby, kontaktování rodičů, vyzvednutí dítěte, domluva dalšího postupu. 2. Stanovení strategie. Situaci řeší intervenční tým. 3. Rozhovor se žáky v pořadí: oběť, svědci, agresoři. Výpovědi zaznamenat dostatečně přesně. Kdo je oběť? Kdo je agresor? Kdy a kde k šikaně dochází? Jakou formou? Jak dlouho a jak často trvá? Proč ubližovali oběti? Jaký trest, opatření navrhuješ? Jak lze násilí v budoucnu zabránit? Co uděláme jinak? 4. Oznámení. Ředitel informuje dle nutnosti OSPOD, PPP Nový Jičín, případně Policii ČR a další orgány. 5. Informace učitelskému sboru a jeho účast. Ředitel svolá mimořádnou schůzi, metodik prevence seznámí s okolnostmi vzniku a vyšetřování případu. Návrh na výchovná opatření, způsob práce s klimatem třídy. Hlasování o výchovném opatření, zápis s domluveným postupem, např. monitoring chování, zvýšený dozor, programy na zlepšování sociálních programů ve skupině apod. 6. Individuální schůzky s rodiči aktérů případu. / agresorů, oběti / Jednání probíhají odděleně. Jsou přítomni členové preventivního týmu, je žádoucí přítomnost obou rodičů. Jsou seznámeni s případem a opatřeními, která škola přijme. Obě strany podepíší zápis z jednání. Rodičům lze doporučit vyšetření PPP, SVP apod. 7. Dohoda o vzájemné informovanosti. Je žádoucí, aby se škola s rodiči dohodla nevzájemném informování - zprávy z vyšetření apod. 8. Třídnická hodina pro žáky. Žáci jsou informování o rizicích agresivního chování a o výchovných opatřeních školy. TU ostatních tříd téma využijí k diskusi, informují o možnostech pomoci pro oběti a svědky šikany. 9. Mimořádná třídní schůzka, po přijetí výchovných opatření. Rodiče informujeme o situaci, průběhu vyšetřování, nesdělujeme informace, které by mohly oběť poškodit.

18 KONZULTAČNÍ HODINY PREVENTIVNÍHO TÝMU, KONTAKT Ředitel školy: Mgr. Ján Drtil, , konzultace po dohodě KDE: ředitelna Metodik prevence: Mgr. Vladislava Strnadová, , středa: 14, 00 16, 00 hod., možno i dle domluvy KDE: kabinet HV Výchovný poradce: Mgr. Lidmila Janotová, , čtvrtek: 14, 00 16, 00 hod., možno i dle domluvy KDE: kabinet výchovného poradce Speciální pedagog: Mgr. Gabriela Grodzová, , konzultace dle dohody KDE: kabinet 1. stupně