Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Tábor Měšice, Míkova 64

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Tábor Měšice, Míkova 64"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Tábor Měšice, Míkova vydání 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice,Míkova 64, Tábor Měšice Ředitelka školy: Mgr. Hana Saláková Vedoucí vychovatelka : Helena Pěnková Vychovatelky : Ludmila Kuberová Martina Vlášková Počet oddělení : 2 Maximální počet zapsaných dětí : 60 Kontakt: tel www: V Táboře

2 2. Charakteristika Umístění a vybavení ŠD Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy Tábor Měšice, Míkova 64, která je zřízena s 1. až 5. ročníkem ZŠ. Kapacita ŠD je 60 dětí. Budova s ŠD se nachází v klidné příměstské části města Tábora. Je obklopena přírodou, kde mají děti možnost relaxace a sportovního vyžití. Spojení s Táborem je umožněno MHD. Školní družina má vlastní hernu, ale využívá i ostatních prostorů školy - učeben, počítačové třídy, kde je zaveden internet, knihovny, velkého školního hřiště, které je vhodné pro malou kopanou, volejbal, ping-pong, relaxaci, je zde koutek s klouzačkou a pískovištěm. Pro aktivitu venku si mohou děti vybrat sportovní náčiní - míče, švihadla, skákací gumy, pálky na tenis, badminton, pomůcky na tvořivé hry s pískem a další. Herna ŠD je vybavena estetickým nábytkem, kobercem, tabulí na kreslení dostatečně velkým množstvím pomůcek, hraček, stolních a didaktických her, Pro poslechové činnosti používáme CD přehrávače, televizor s DVD, interaktivní tabuli. V oddělení mohou děti pracovat na počítačích a mají možnost využít i internet. Pro relaxaci mohou použít i gymnastických míčů. Prostory ŠD jsou vyzdobeny pracemi dětí. ŠD má i vlastní prostor v šatně, kde mohou mít děti své věci na převlečení pro sport. Charakteristika pedagogického sboru Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými odborníky. Všechny vychovatelky mají pedagogické vzdělání s praxí. Helena Pěnková vedoucí vychovatelka SPgŠ Prachatice vychovatelka, logopedický asistent, absolvent Základní normy zdravotnických znalostí, kurzu pro asistenty pedagoga, základů práce na PC 507

3 Ludmila Kuberová vychovatelka SPgŠ Prachatice vychovatelka, absolvent kurzu pro asistenty pedagoga, základů práce na PC, požární preventista Mgr. Martina Vlášková učitelka základní školy vychovatelka PedF JU, 1.stupeň, AJ Pedagogičtí pracovníci navštěvují během roku odborná školení pro jejich práci. Jsou schopni vzájemné spolupráce a vytvářejí tak klidné prostředí pro děti. V rámci školy vedou zájmové kroužky: Anglický jazyk M. Vlášková Dovedné ruce H. Pěnková Dramatický L. Kuberová Zdravotnický H. Pěnková Sportovní hry L. Kuberová Projekty spojující školní družinu a základní školu S pedagogy ZŠ spolupracujeme na některých dlouhodobých projektech Týden zdraví Den Země Malování na chodníku Tématické soutěže dětí za spolupráce rodičů: 508

4 lampionový průvod, drakiáda, Pomoz ozdobit vánoční stromeček, Bleší trh, karneval, Jarní putování za čarodějnicí, pálení čarodějnic, velikonoční a vánoční výstava, vánoční a velikonoční dílna, pěvecká a recitační soutěž. Do těchto projektů zapojujeme děti společně s pedagogy prostřednictvím besed, rozhovorů, her, sportovních aktivit, výtvarných či rukodělných prací, kvízů a dalších výchovně vzdělávacích aktivit spojených s těmito projekty. Spolupráce s rodiči a jinými institucemi Při běžném styku s rodiči dětí z nižších ročníků Prostřednictvím informací vyvěšených na nástěnkách Možnost individuálních pohovorů Zajištěním dotazníků ke zjištění informací Spolupráce s rodiči při celo družinových akcích: drakiáda, zdobení vánočního stromu v obci, výstavy, rukodělné dílny, karneval, společný výlet s rodiči a dětmi Pořádání besídek, divadelních představení pro rodiče Pořádání výstavek prací kroužku dovedných rukou a výtvarného kroužku Uspořádání výstav s velikonoční a vánoční tematikou ve spolupráci s rodiči a měšickou veřejností Uspořádání divadelního vystoupení pro děti z naší a jiné MŠ Spolupráce s ČČK Tábor, HZS Tábor, RZP Tábor, Dopravním hřištěm v Táboře Pravidelná spolupráce na akcích školy 3. Charakteristika ŠVP pro Školní družinu Školní družina zabezpečuje dětem náplň volného času v době před vyučováním a odpoledne před odchodem domů. Časové rozvržení a uspořádání činnosti ŠD se řídí požadavky psychohygieny. Usilujeme o zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte. Vychovatelky působí na žáky v době zvýšené únavy z vyučování. Těmto požadavkům se snažíme přizpůsobit režim dne v družině. 509

5 Školní družina spolu se základní školou vstoupila do projektu Zdravá škola. Cíle ŠD zařazování odpočinkové, relaxační, rekreační a zábavné činnosti (Tato činnost je vedena jak vychovatelkami, tak je zde dětem ponechán i prostor pro vlastní volbu činností.) poskytování každodenního pobytu na čerstvém vzduchu formou vycházek do okolí Měšic, pozorování přírody, za příznivého počasí sportovního vyžití na vybaveném školním hřišti, přispívání k otužování dětí a tím i k jejich menší nemocnosti rozvíjení pohybových schopností dětí předcházení úrazům, pozornost bezpečnosti při práci a pohybu, poskytnutí první pomoci při úrazech a prevence proti drogám užívání si dětských sezónních radovánek seznámení s bezpečností silničního provozu podporovaní lásky k přírodě, její ochrana a ochrana památných míst vychovávání ke zdravému životnímu stylu, rozvíjení dětské osobnosti s ohledem na jejich individualitu rozvíjení myšlení dětí směřující k řešení problému podpora k vyhledávání informací a práce s nimi používání otevřené komunikace a spolupráce s ostatními Výhodou ŠD je, že děti nejsou zařazeny do jednotlivých oddělení podle věku, ale mohou spolu trávit volný čas sourozenci i kamarádi. Děti mohou pracovat ve dvojicích i ve skupinách. Jsou vedeny ke kladným mezilidským vztahům, k potlačování vzrůstající agresivity a hrubosti. Nabídka činností ŠD se snaží nabídnout dětem dostatečný počet zájmových kroužků. Kroužek dovedných rukou vede děti k ručním pracím, k návratu k lidovým tradicím a slovesnosti 510

6 Zdravotnický kroužek - vede děti k základním znalostem při ošetřování poranění a úrazů, k poskytování první pomoci Sportovní kroužek - vede k aktivnímu pohybu, k rozvíjení všeobecné pohyblivosti, k fyzickému a psychickému odreagování Kroužek anglického jazyka - seznamuje děti se základy anglického jazyka hravou formou Dramatický kroužek - připravuje dramatizaci pohádek na kulturní vystoupení snažíme se zapojit nadané děti do veřejných vystoupení a soutěží nabízíme činnosti i dětem integrovaným individuální práci s vychovatelem, práci ve dvojicích, zvýšené bezpečnosti při práci a vycházkách, vzájemné toleranci dětí obohacujeme znalosti formou exkurzí zveřejňujeme dobré výsledky práce ŠD formou veřejných vystoupení, výstavek prací Klíčové kompetence výchovné a vzdělávací strategie Souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají v průběhu docházky do školní družiny. Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání. Kompetence k učení vedeme děti učit se s chutí, práci dokončit, klást si otázky, hledat odpovědi, získat nové vědomosti, dávat je do souvislostí, uplatňovat je v praktických situacích a dalším učení. Kompetence k řešení problému - vytváříme podmínky pro pozorování dění okolo, snažíme se děti naučit řešit situace, při jejich řešení užívat logických postupů, vedeme děti k tomu, že vyhýbání se problému nevede k cíli,vedeme děti k tomu, že započaté činnosti je třeba dokončit. 511

7 Komunikativní kompetence vedeme děti k spisovnému vyjadřování, umožňujeme jim vyjadřování svých myšlenek, komunikaci beze strachu s dospělými i vrstevníky, vedeme děti k vzájemnému naslouchání, neskákání si do řeči, učíme je klást si otázky a odpovídat vhodně formulovanými větami. Kompetence sociální a personální umožňujeme dětem samostatně rozhodovat o svých činnostech a uvědomovat si, že za ně zodpovídá a nese důsledky, nabádáme je k ohleduplnosti, vedeme děti k rozpoznání nevhodného chování, nespravedlivosti, agresivity, šikany, umožňujeme dětem spolupráci ve skupině a to, že se dokáže prosadit i podřídit, respektovat jiné a je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi. Kompetence pracovní vedeme děti k učení si plánovat, organizovat, hodnotit, odpovědně přistupovat k úkolům a povinnostem, umožňujeme dětem uvědomovat si práva svá i druhých a chovat se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí, dbát na své osobní zdraví i zdraví druhých při práci a činnostech Kompetence občanské orientujeme děti v možnostech smysluplného trávení volného času a umět si vybrat zájmové činnosti dle vlastních schopností, umožňujeme rozvíjení zájmů dětí ve skupinách i individuálně, vedeme děti k tomu, že dokážou odmítnout nevhodnou nabídku. 4. Výchovně vzdělávací plán Provozní doba: Režim dne Režim dne je společný pro všechna oddělení. Je stanovený s ohledem na psychohygienické podmínky. Jeho uspořádání dává možnost pružně reagovat na individuální potřeby jednotlivých žáků. 512

8 Denní skladba činností V ranní družině jsou zařazovány klidné a nenáročné činnosti odpočinkového zaměření, které probíhá individuální formou. Žáci mohou do družiny docházet během celého ranního provozu. po ukončení vyučování hygiena, oběd odpočinkové činnosti - klidové aktivity spontánní či řízené na odstranění únavy, regeneraci duševních a fyzických sil zájmové činnosti umožňují žákům seberealizaci, rozvoj dovedností, činnosti probíhají ve skupinkách či individuálně, organizovaně či spontánně nabídka kroužků rekreační činnost slouží k regeneraci sil, zařazujeme sem pohybové, sportovní, turistické činnosti svačina možnost zakoupení výrobků zdravé výživy, zajištění pitného režimu příprava na vyučování procvičování znalostí formou didaktických her, pracovních listů, práce s knihou, práce na PC Pobyt žáků v družině provází řada režimových momentů - přechody, převlékání, sebe obslužné činnosti. Snažíme se, aby probíhaly bez stresů a aby je děti vykonávaly automaticky. Výchovně vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme organizace života rodiny, naše škola, školní družina, cesta do školy, naše obec, poznávání nejbližšího okolí, určení významných objektů a jejich návštěva (Svatá Anna, měšický zámek, pošta, nákupní středisko, Hasiči, RZP, ), rozhovory o našem městě historie, pověsti bezpečnost na cestě do školy, vycházkách, dopravní výchova - didaktické hry, pravidla silničního provozu, dopravní značky, příprava na dopravní soutěže. 513

9 2. Lidé kolem nás Osvojení zásad vhodného a společenského chování ve veřejných prostorách, chování na chodníku, silnicích, v dopravních prostředcích, dodržování základních hygienických návyků, vytváření kladného vztahu ke spolužákům a starším lidem, vytváření pozitivního klimatu v oddělení založeného na vzájemné úctě, toleranci a radosti ze spolupráce. Seznámení se základními právy a povinnostmi nutnými pro společné soužití a spolupráci ve školní družině. Předcházení šikaně, zařazení prvků mediální výchovy (co děti shlédly, co slyšely, doma i v televizi). Seznámení s významnými dny a oslavami v průběhu roku. 3. Lidé a čas Budování a dodržování správného režimu dne, vytváření pravidelných návyků, umění využít správně a účelně svůj volný čas, změny obce a okolí, změny způsobu života - lidé a minulost. 4. Rozmanitost přírody Vycházky a pobyty v přírodě, pozorování ptáků, zvěře a rostlin v okolí, pozorování změn v ročních obdobích a následné zpracování poznatků, didaktické hry s přírodními motivy, práce s přírodninami, ekologická výchova ochrana přírody, využití encyklopedií, exkurze do botanické zahrady, práce na pozemku školy. 5. Člověk a jeho zdraví Zajímavosti o lidském těle a jeho funkcích, poučení o péči o zdraví a běžných nemocech, zásady zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota. Dodržování zásad správné výživy a pitného režimu. Poučení o úrazech a jejich předcházení. Ošetření drobných poranění (možná spolupráce s ČČK), poznávání léčivých bylin a jejich využití. Příprava dětí na okresní soutěž HMZ. Každodenní pohyb venku nebo na hřišti. Naučit děti pohybovým hrám, hrám s míčem, švihadlem a soutěživým hrám, při vycházkách překonávat přírodní překážky a orientovat se v přírodě, rozvíjet tělesnou zdatnost. V podzimním a zimním období využívat dětských radovánek. 514

10 Informační a komunikační technologie Základy práce s počítačem využití základních funkcí, dodržení základních pravidel a bezpečné práce. Vyhledávání informací a komunikace (komunikace s internetem) spolupráce se školní knihovnou, vytváření podkladů pro školní časopis a prezentace své práce prostřednictvím pracovních listů nebo fotografií spolupráce při školních kolech soutěží recitační, pěvecká apod. Umění a kultura vytvářet a zafixovat u dětí v průběhu několikaleté docházky do ŠD kulturu chování, stolování, oblékání, cestování osvojení estetiky - krásna, vnímání světa a okolí tvořivě, citlivě umění se vyjádřit neverbálně pomocí linie, tvaru, barvy, gesta, mimiky umění se vyjádřit jazykem - dramatická výchova použití nekonvenčních výtvarných a pracovních technik návrat k lidovým tradicím uspořádání výstav, nácvik kulturního pásma, návštěva kulturních akcí a výstav lidové tvořivosti v okolí 5. Evaluace Evaluace probíhá na úrovni školní družiny a oddělení, provádí je jednotlivé vychovatelky. Vyhodnocují, jak konkrétní činnost děti zaujala a jakých bylo dosaženo výsledků ve výchovně vzdělávacím procesu. Hledají nové metody, které by vedly ke kvalitnějším výsledkům. Sledují rozvoj žáků, jejich pokroky ve výchovně vzdělávacím procesu a navzájem se o nich informují. Hovoří individuálně s jednotlivými dětmi o jejich pocitech a potřebách. 515

11 Hodnocení provádí průběžně, hodnotí individuální výsledky dětí, jejich pokroky, úspěchy, nezdary, vhodným způsobem o tom diskutují. vyhodnocujeme funkčnost ŠVP rozbory práce, rozhovory průběžně průběžně sledujeme dlouhodobé cíle, kvalitní práce zaměstnanců dotazník, pozorování průběžně během roku sledujeme kvalitu práce kroužků hospitace 3x ročně, vedoucí vychovatelka, ředitel školy hodnotíme spolupráci se školou hodnocení pedagogické rady 4x ročně dbáme na vedení třídní dokumentace průběžně vedoucí vychovatelka dodržování vnitřních norem školy, plnění pracovních náplní 2x ročně řešení potřeb školní družiny - na poradách školy průběžně, všichni pedagogičtí pracovníci školní družiny sledujeme materiální podmínky pro práci - průběžně, všichni pedagogičtí pracovníci školní družiny sledujeme zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví průběžně celý rok, všichni pedagogičtí pracovníci školy zjišťujeme, jak se školní družina prezentuje na veřejnosti a na základě hodnocení provádíme změny 1x ročně na pedagogické radě vedoucí vychovatelka hodnotíme sebevzdělávací činnost a její využití při práci výroční zpráva 1x ročně, vlastní hodnocení 516