září 2011 Rozdělovník: Paré č. 1: Město Zlaté Hory Základní škola Zlaté Hory Školská rada schválila výroční zprávu dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "září 2011 Rozdělovník: Paré č. 1: Město Zlaté Hory Základní škola Zlaté Hory Školská rada schválila výroční zprávu dne 22. 11. 2011."

Transkript

1 za rok 2010/2011 zpracovala: Mgr. Hana Pavlíková září 2011 Rozdělovník: Paré č. 1: Město Zlaté Hory Paré č. 2: Základní škola Zlaté Hory Školská rada schválila výroční zprávu dne

2 Slovo na úvod Vážení čtenáři této zprávy, letošní rok byl charakteristický především realizací dvou velkých grantů. Jeden, pod názvem EU peníze školám, ve výši 1,5 mil. Kč se dotkl celého školního roku a pomohl nám v realizaci rozdělení početných tříd v hlavních a naučných předmětech a tím dosáhnout individuálního přístupu k většině žáků školy. To se projevilo i v úspěších na okresních a krajských přehlídkách, neboť jsme se více soustředili i na nadané žáky. Z peněz tohoto grantu mohli být zaplaceni i tvořiví pedagogové a třídy mohly být vybaveny zajímavými pomůckami. Tento projekt bude pokračovat i příštím školním roce. Druhý balík peněz ve výši 2,5 mil. Kč jsme obdrželi získáním grantu z Regionálního operačního programu Olomouc na Modernizaci jazykových učeben a informatiky. Realizace tohoto projektu proběhla během prázdnin a do poloviny září se dolaďoval chod učeben. Nebyly to granty jediné, které jsme zrealizovali, ale byly zásadní. Rozhodně patříme vybavením mezi lepší školy v okrese, ne-li kraji. Bohužel trochu nám pohled na školu kazí samotný vzhled školy, neboť budovy i my už dávno voláme SOS. Tak snad se najde i na rekonstrukci školy nějaký potřebný grant či v kase města nějaký peníz. Vzhledem k tomu, že zpráva je velmi obsáhlá, nebudu zeširoka popisovat, čeho jsme ve školním roce 2010/2011 dosáhli a v čem je potřeba zabrat. To vše je přehledně zdokumentováno. Spíš si kladu otázky: Proč, když je nižší naplněnost tříd, jsou pedagogové rok od roku více unaveni? Proč se o podstatných změnách ve školském systému řádně neinformuje veřejnost pomocí médií a nechává se to na školách? Proč se očekává, že co doma rodiče nezvládnou, zvládne škola? Proč se snažíme o integraci dětí a nemáme na to peníze? Proč chybí rozvojové programy pro nadané žáky? Proč musí ředitel shánět do školství peníze pomocí grantů, stojí-li školství ve všech volebních programech na prvních místech? Proč narůstá v přetechnizované době internetů byrokracie (nesmyslná práce)? Proč se peníze posílají podle počtu žáků, přestože všechny školy musí vykazovat stejnou agendu a do školy více žáků neseženou, jsou-li školou jedinou? Co všechno ještě učitel a škola musí unést, aby obstáli (nebo se spíš zalíbili)? A takových proč mám v hlavě rok od roku více. Na mnohé otázky si umím odpovědět. Ale chceme odpovědi slyšet? Mgr. Hana Pavlíková ředitelka školy Stránka 2

3 Obsah SLOVO NA ÚVOD... 2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV, KONTAKTY, IDENTIFIKACE: ZŘIZOVATEL ŠKOLY: ŘEDITELKA ŠKOLY: SOUČÁSTI ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ: MATERIÁLNĚ - TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY ŠKOLSKÁ RADA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY - OSRPŠ... 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/ III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÁ KVALIFIKACE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VĚKOVÁ SKLADBA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ KONKRÉTNÍ ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH ŠKOLY ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ZAMĚSTNANCI KONČÍCÍ PRACOVNÍ POMĚR A NOVĚ PŘIJATÍ... 7 IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM A SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ZÁJEM ŽÁKŮ O TYPY ŠKOL... 8 V. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PROSPĚCH ŽÁKŮ NA NAŠÍ ŠKOLE PRŮMĚRY V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ ZLATÉ HORY SPORTOVNÍ, UMĚLECKÉ A VĚDOMOSTNÍ VÝKONY, JIMIŽ SE V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE CHLUBÍME VI. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ VII. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VIII. ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE IX. HODNOCENÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ X. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ XI. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI (ČŠI) XII. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL VNĚJŠÍ KONTROLNÍ ČINNOST VNITŘNÍ KONTROLNÍ ČINNOST EVIDENCE ÚRAZŮ XIII. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ XIV. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S RODIČI, ORGANIZACEMI A PARTNERY XV. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK PŘÍJMY (SROVNÁNÍ S ROKEM 2009) PŘÍLOHA FOTOGALERIE Stránka 3

4 I. Základní údaje o škole Výroční zpráva ZŠ Zlaté Hory Základní škola Zlaté Hory je školou s právní subjektivitou bez speciálního zaměření. Školou příhraniční, ležící v horské oblasti a v obci jedinou. Je zřízena jako příspěvková organizace. Do sítě škol byla zařazena Ve školním roce 2010/2011 školu navštěvovalo 283 žáků, z toho 19 žáků dojíždějících z Ondřejovic a 2 z Rejvízu. 1. Název, kontakty, identifikace: ZŠ Zlaté Hory Wolkerova Zlaté Hory IČO školy je IZO školy je tel: nebo Zřizovatel školy: Město Zlaté Hory nám. Svobody Zlaté Hory tel: , starosta města - Ing. Milan Rác 3. Ředitelka školy: Mgr. Hana Pavlíková bytem: Ondřejovice 237, Zlaté Hory 4. Součásti školy a školského zařízení: Identifikátor Kapacita Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu Počet učitelů / úvazků Základní škola ,7 19 / 18,5 Školní družina ,5 2 / 1,6 Školní jídelna Počet strávníků 418/ 191 dětí Počet úvazků 6,4 Počet Strávníků /1 kuchařku 65,3 Stránka 4

5 5. Materiálně - technické podmínky školy počet bližší popis Učebny 15 kmenové třídy Odborné učebny 19 Vv, Hv, 2 učebny jazyků, Př, D, cvičná kuchyňka, videoučebna klub, multifunkční laboratoř F, Ch, 2x dílny, 2x učebna PC, učebna pro integrované žáky, 2 relaxační učebny, učebna pro dramatickou výchovu Odpočinkový areál 3 pozemek pracovní činnosti, relaxační místa u pavilónů Sportovní zařízení, hřiště 2 1 malá a velká tělocvična, běžecká dráha, víceúčelové hřiště s umělým povrchem Vybavení školním nábytkem všechny třídy jsou vybaveny nastavitelnými židlemi a lavicemi, každý žák (kromě ročníku) má svou šatní skříň Vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím apod. učebnice odpovídají schvalovací vyhlášce MŠMT (stáří kolem 5 let, nákup nových podle ŠVP), pomůcky a sportovní nářadí se každoročně dokupuje, obnovuje, reaguje se na Vybavení audiovizuální technikou a výpočetní technikou VIZE - investiční rozvoj 6. Školská rada potřeby správců kabinetu 71 PC (48 přip. na internet), 6 notebooků, 15 radiomagnetofonů, 8 videí, 7 televizorů, 5 diaprojektorů, 2 HIFI věže, 1 videokamera, 2 digitální fotoaparáty generální oprava školy - střechy, fasády, chodby, rozvody vody a elektřiny dokončení výměny oken na 2 pavilonech úprava spojovací chodby (podhledy, dlažba, zazdění oken, případné rozšíření) vestavěné skříně do kmenových tříd odhlučnění jídelny inovace tělocvičny nová hala? Školská rada vznikla Třetím rokem ve druhém volebním období pracuje Školská rada ve složení: 2 zástupci z řad rodičů: Mgr. Anna Petreková (předsedkyně) a Petra Kmínková 2 zástupci školy: Mgr. Svatava Bečáková a Mgr. Daniela Strečková 2 zástupci Města Zlaté Hory: Ing. Milan Rác a Mgr. Šárka Tomaštíková 7. Občanské sdružení rodičů a přátel školy - OSRPŠ Sdružení je zaregistrováno od pod IČ Pod vedením předsedkyně Pavlíny Petrošové pracuje tým 10 rodičů, který se schází podle potřeby. Chystá pro žáky zajímavé akce a pomáhá financovat žákům dopravu na přehlídky či sportovní akce. II. Přehled oborů vzdělání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP-ŠVP a ročník dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/001 Základní škola 5. ročník Stránka 5

6 1. Vzdělávací programy Vzdělávací program Číslo jednací Zařazené třídy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola v pohybu (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) ZŠZH477/ a ročník dobíhající soustava Vzdělávací program Číslo jednací Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA 16847/ ročník 2. Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2010/2011 Disponibilní dotace Volitelný předmět 6. ročník psaní všemi 10 český jazyk (posílená dotace) 7. ročník matematika (posílená dotace) fyzika (posílená dotace) 8. ročník jazyk český (posílená dotace) fyzika (posílená dotace) zeměpis (posílená dotace) přírodopis (posílená dotace) 9. ročník matematika (posílená dotace) dějepis (posílená dotace) fyzika (posílená dotace) zeměpis (posílená dotace) přírodopis (posílená dotace) Seminář ze zeměpisu sportovní aktivity seminář z dějepisu dramatická výchova sportovní aktivity přírodopisná praktika manuální činnosti jazyk anglický - konverzace volba povolání multikultura sportovní aktivity dramatická výchova hrátky s češtinou jazyk anglický - konverzace III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogové: 19 pedagogů na celý úvazek 2 vychovatelky na částečný úvazek 3 asistenti pedagoga na částečný úvazek Správní zaměstnanci: 1 hospodářka na celý úvazek 1 školník na celý úvazek 3 uklízečky na celý úvazek 1 uklízečka na 1/2 úvazku 1. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Zaměstnanci stravovny 4 kuchařky na celý úvazek 1 kuchařka na ½ úvazku 1 vedoucí stravovny na 3/4 úvazku Odborná kvalifikace 2010/2011 srovnání 2009/2010 Učitelé 1. stupně 71 % 62,5 % Učitelé 2. stupně 90 % 80 % Vychovatelky 100 % 100 % 2. Věková skladba pedagogických pracovníků Do 35 let let let Nad 55 let Důchodový věk Věkový průměr Muži Ženy Stránka 6

7 3. Konkrétní údaje o zaměstnancích školy Funkce Stupeň vzdělání Aprobace Úvazek Roky ped. praxe 1. ředitelka VŠ 1. stupeň zástupce řed. VŠ 1. stupeň Učitel B VŠ Jč, Hv Učitelka B VŠ 1. stupeň Učitelka J VŠ spec. pedagog Učitelka Ko VŠ JR, Z Učitelka K VŠ M,F Učitelka N VŠ M,Ch Učitel N VŠ F, tech. výchova Učitelka P VŠ TV,BV Učitelka R SŠ spec. ped Učitelka S VŠ 1. stupeň Učitelka T VŠ 1. stupeň Učitelka St VŠ 1. stupeň Učitelka V SŠ stř. ekon. škola Učitelka Vy VŠ Jč, D Učitel W VŠ M, zákl. tech Učitelka Z VŠ Č, RV Učitelka Ž SŠ učitelka MŠ Vychovatelka O SŠ vychovatelka 0, Vychovatelka Ž SŠ vychovatelka 0, Asistentka pedagoga V SŠ 0, Asistentka pedagoga Ž SŠ vychovatelka 0, Asistentka pedagoga B VOŠ pedag. 0, Údaje o nepedagogických pracovnících Funkce Počet Úvazek Stupeň vzdělání Kuchařka 3 3 SOU Pomocná kuchařka 2 1,5 SOU Ved. školní stravovny 1 0,75 SŠ Školník 1 1 SŠ Uklízečka 4 3,5 ZV Hospodářka 1 1 SŠ 5. Zaměstnanci končící pracovní poměr a nově přijatí ODEŠLI Kdo Z důvodu 1. Bartoník Marek Změna bydliště 2. Bartoníková Jana Změna bydliště 3. Zajícová Marie Změna bydliště 4. Žáčková Vladimíra Na vlastní žádost NOVĚ PŘIJATI Kdo Na místo 1. Zapletalová Jana Učitelka II. stupně 2. Lexová Jana Učitelka I. stupně 3. Uhlíř Václav Učitel hudební výchovy 4. Riegrová Zdenka Učitelka II. stupně Stránka 7

8 IV. Údaje o přijímacím a správním řízení 1. Rozhodnutí ředitelky školy Počet vyřízených rozhodnutí Odvolání Přijetí žáků do 1. třídy 31 0 Odklad povinné školní docházky 6 0 Zařazení mezi integrované žáky 15 0 Přiřazení asistence pedagoga 5 0 Přestup do naší školy 8 0 Možnost studia 10. rokem 0 0 Zápis do 1. třídy proběhl ve dnech 9. a 10. února Proběhl v příjemné sváteční atmosféře ve třech třídách současně. Každé dítě obdrželo předem osobní pozvání a rodiče měli možnost určit si čas zápisu, který jim nejvíce vyhovoval. U zápisu byly přítomny učitelky MŠ, rodiče i prarodiče. Odklad školní povinné docházky byl doporučen šesti dětem. Pro příští školní rok bylo přijato 31 dětí, 1 dítě se během prázdnin odstěhovalo. Otevírat budeme dvě první třídy a speciální třídu, v níž bude pracovat asistentka pedagoga. Ve třetím ročníku také pracuje asistent. Zařazení žáků do školní družiny O školní družinu je menší zájem. Naplněnost školní družiny je již třetím rokem nižší, než je její kapacita, proto budeme uvažovat o zřízení oddělení pro starší děti. 2. Výsledky přijímacího řízení Třída Celkový počet Studijní obory Učební obory 9. tř / z toho 12 dívek 7 z toho 3 dívky 8. tř z toho 1 dívka 7.tř dívka 5. třídy gymnázium Zájem žáků o typy škol Gymnázia 4 Obchodní akademie, ekonomické školy 8 Zdravotní a sociální školy 3 Školy informatiky 0 Hotelové školy 1 Střední školy dopravy a cestovního ruchu 1 Zemědělské školy 1 SOŠ stavební, strojní, automobilní, technické a jiné 2 Pedagogické školy 1 Umělecké střední školy 0 Ochrana majetku (policie) 1 Odborná učiliště 10 Stránka 8

9 V. Vlastní hodnocení školy údaje o výsledcích vzdělávání žáků 1. Prospěch žáků na naší škole Třída Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Snížená známka z chování Průměrný prospěch Absence na žáka Neomluvená absence na žáka Třídní učitel(ka) I.tř ,39 53,4 0 Mgr. Bečáková II.tř ,51 37,2 0 Mgr. Setínková III. A ,72 40,6 0 Mgr. Tománková III. B ,59 51,8 0 Uč. Račanská IIV. A ,76 50,3 0 Mgr. Jobová IV. B ,31 56,8 0 Uč. Žáčková V. tř ,53 33,0 0 Mgr. Strečková VI. A ,83 55,6 0 Mgr. Bartoník VI. B ,58 44,31 0 Mgr. Kozáková VII. A ,78 70,33 0,67 Mgr. Weinert VII. B ,88 60,42 0 Mgr. Novotná VIII. tř ,90 61,5 0,43 Uč. Vojčáková IX. tř ,67 79,21 1,24 Mgr. Zajícová Škola (47%) ,75 53,78 0,21 celkem Průměrný prospěch naší školy se v porovnání s loňským rokem nepatrně zlepšil. Ubylo snížených stupňů z chování, snížila se neomluvená absence, ale bohužel se trochu zvedla omluvená absence. Takže celkově se žákům tento rok vedlo lépe. 2. Průměry v jednotlivých předmětech 3. Výchovná opatření HLAVNÍ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Chování 1,02 * Prvouka 1,71 - Dramatická výchova 1,24 - Dějepis 2,23 + Přírodopis 2,00 + Anglická konverzace 1,47 + Fyzika 2,26 - Přírodověda 1,85 - Seminář ze zeměpisu 1,33 + Hudební výchova 1,50 - Rodinná výchova 1,02 + Multikulturní výchova 1,12 + Chemie 2,61 - Tělesná výchova 1,11 * Psaní všemi deseti 1,44 + Jazyk anglický 2,15 - Vlastivěda 1,75 + Sportovní aktivity 1,11 * Jazyk český 2,19 * Výtvarná výchova 1,21 - Manuální činnosti 1,00 + Informatika 1,43 - Zeměpis 2,47 + Volba povolání 1,36 - Matematika 1,95 + Výchova ke zdraví 1,01 + Občanská výchova 1,72 + Umění a kultura 1,22 - Vysvětlivky: Praktické činnosti 1,03 + Pracovní činnosti 1,03 * + + zlepšení v předmětu v porovnání s loňským rokem - - zhoršení v předmětu v porovnání s loňským rokem * beze změn? nemá srovnání, nově zavedený volitelný předmět Pochvaly Kárná opatření třídního učitele ředitele školy napomenutí důtka třídního učitele důtka ředitele školy 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování V letošním roce bylo uděleno více pochval třídního učitele, ale bohužel i více důtek třídního učitele a ředitelky školy. Počet snížených stupňů z chování je nepatrně lepší než v předešlém školním roku. Z čehož lze usuzovat klidnější atmosféru na škole. Stránka 9

10 4. Zpráva o výsledcích vzdělávání v ZŠ Zlaté Hory Souhrnná zpráva o výsledcích vzdělávání vychází z cílů formulovaných a specifikovaných v ŠVP, který vychází z RVP. Úrovně školních očekávaných výstupů jsou v něm formulovány tak, aby byly ověřitelné. Ověřitelnost znamená, že existují úkolové situace, které lze postavit jako podněty pro žáky. To, jak se žák s určitým typem úkolových situací umí vypořádat, napovídá, zda dosáhl či nedosáhl stanoveného cíle. Teprve ověřením skupiny očekávaných výstupů spolu s výsledky z komplexnějších úkolů k řešení, kdy je potřeba souhry více schopností a dovedností, lze usuzovat na dosažení dílčích aspektů klíčových kompetencí a dále pak na dosažení klíčových kompetencí jako takových. Tento způsob ověřování musí být systematický, aby nedocházelo ke zjednodušeným zobecňováním o dosahování klíčových kompetencí tehdy, když si žák jednorázově poradí s nějakým dílčím úkolem. Tento způsob musí být i transparentní, aby byl přesvědčivý. Pro vlastní hodnocení školy je důležité nejen stanovení cílů a jejich specifikace, ale i míra jejich dosažení u žáků a studentů. Je potřeba si stanovit, které cíle musí být dosaženy všemi žáky a ke kterým cílům jsou všichni žáci společně vedeni a míra jejich dosažení je pro žáky individuální (úlevy a jiný způsob hodnocení žáků s IVP). Toto je důležité při hodnocení dosažených výsledků vzdělávání ve škole. 1. písemné práce a didaktické testy 2. celostátní srovnávací testy SCIO 3. sportovní, umělecké a vědomostní výkony 4. individuální žákovské projekty 5. skupinové žákovské projekty 1. Písemné práce a didaktické testy Již druhým rokem sledujeme výstupní testy ve 3. až 9. ročnících a podle zjištěných výsledků provádíme přesun v dotacích hodin. Po vzájemné domluvě bereme v potaz pololetní a závěrečné práce v těchto hlavních předmětech: z oblasti Jazyk a jazyková komunikace je to Český jazyk a Anglický jazyk z oblasti Matematika a její aplikace je to Matematika z oblasti Člověk a jeho svět je to Přírodověda, Přírodopis, Fyzika a Chemie z oblasti Člověk a společnost je to Dějepis Od loňského roku výsledky evidujeme do porovnávacích tabulek, tak aby vyučující jednotlivých předmětů na základě dosažených výsledků pracovali v následujícím školním roce. Tak lze zajistit i posun k lepším výsledkům. Mgr. Helena Měkynová 2. Celostátní srovnávací testy SCIO vyhodnocení Toto testování je sice pro školu finančně náročné, ale považujeme je za důležité, aby žáci i rodiče získali srovnání s žáky v celé republice, neboť odloučenost Zlatých Hor od zbytku světa je pro mnoho rodičů zkreslující. Žák i rodiče dostanou po testování osobní list s výsledky a porovnáním s ostatními. Ve všech testovaných ročnících se objevila vždy hrstka žáků, která se zařadila mezi žáky vysoce převyšující průměr. Ale bohužel je jich málo. 5. ročník: Snímala se znalost a uplatnění v jazyce českém, v jazyce anglickém, matematice a studijních předpokladech žáků. Snímání proběhlo v březnu a dubnu 2011 u 715 škol s žáky. Stránka 10

11 V naší škole bylo testováno 30 žáků 5. třídy. Výsledky tohoto ročníku jsou povzbuzující a ukazují na to, že i v takto vysokém počtu lze děti naučit, ale za nesmírného nasazení pedagoga. O tom vypovídají výsledky, které jsme obdrželi, neboť tato třída dosáhla o 10% lepších výsledků než předešlý ročník! V českém jazyce, v matematice i v obecních studijních předpokladech se řadíme mezi školy s lepšími průměrnými výsledky. (A to se do průměru počítají i gymnázia). V jazyce anglickém spadli do průměru, což je i tak pěkné. 7. ročník: Snímala se znalost a uplatnění v jazyce českém, v jazyce anglickém, matematice a studijních předpokladech žáků. Snímání proběhlo v květnu 2011 u 244 škol s žáky. V naší škole bylo testováno 38 žáků 7. A a B. třídy. Zde výsledky nedopadly podle očekávání. V jazyce českém a anglickém se žáci zařadili mezi podprůměrné svými výsledky, v matematice se zařadili do průměru. 9. ročník: Snímala se znalost a uplatnění v jazyce českém, v jazyce anglickém, matematice a studijních předpokladech žáků. Snímání proběhlo v listopadu 2010 u 981 škol s žáky. V naší škole bylo testováno 29 žáků 9. třídy. Výsledky tohoto ročníku také nebyly povzbuzující zvláště pak v matematice i v jazyce anglickém, kde žáci spadli do podprůměru. V jazyce českém se udrželi v průměru Důvodu mohlo být více. Jeden z nich byl opět větší počet ve třídě, což je u vyššího ročníku dost velký problém. Také podcenění těchto testů žáky, neboť mnoho z nich je nepovažuje za důležité a také k nim takto přistupuje. Překvapivý byl výsledek z matematiky, neboť ta patří na naší škole mezi oblíbené předměty. To, že nemůžeme být srovnatelní se školami se specifickým zaměřením či výběrovými školami měst, kde se přirozeně do vyhlášených škol kumulují nadanější žáci je pochopitelné, ale přesto si musíme dávat cíle, že naší žáci budou připraveni co možná nejlépe. A zde některé údaje v tabulce: Scio testy ČESKÝ JAZYK 2009/ / / /2013 V. 41 % V. 49 % V. V. VII. --- VII. A 34%, 33% VII. VII. VII. B IX. --- IX. 44 % IX. IX. Scio testy MATEMATIKA 2009/ / / /2013 V. 42 % V. 52 % V. V. VII. --- VII. A, VII. B 36%, 44% VII. VII. IX. --- IX. 25 % IX. IX. Scio testy OSP/ KLÍČOVÉ KOMPETENCE 2009/ / / /2013 V. 39 % V. 48 % V. V. VII. 32 % VII. A VII. B 33%, 40% VII. VII. IX. 39 % IX. 38 % IX. IX. Scio testy ANGLICKÝ JAZYK 2009/ / / /2013 V. --- V. 40 % V. V. VII. 32 % VII. A VII. B 31%, 27% VII. VII. IX. 49 % (NJ 32 %) IX. 36 % IX. IX. Stránka 11

12 Závěry 2009/2010: Zapracovat na problémových úkolech, pokus postoupit o 10 %. Sledovat vývoj ve třídě během dalších testovacích období. Závěry 2010/2011: Některé jevy nebylo možné vyhodnotit, protože se předměty v minulém roce netestovaly. Zlepšení nastalo v předmětech a třídách: Matematika 5. třída +10% OSP (obecné studijní předpoklady) 5. třída + 9% Český jazyk 5. třída + 8% 7. B + 8% 7. A + 1% Závěry z minulého roku (pokus postoupit o 10 %) se podařilo splnit v 5. třídě v předmětu matematika. Naopak ke slabším výsledkům ve srovnání se stejnými ročníky patří: OSP (obecné studijní předpoklady) 9. třída - 1% Anglický jazyk 7. A - 1% 7. B - 5% % Všichni víme, že se mění složení tříd a nelze srovnávat nesrovnatelné. Musíme se však snažit vytáhnout výsledky některých tříd naší školy z úpatí hory, na kterém se nachází (viz ilustrační obrázek). Stránka 12

13 Jde o část obrázků, vytažených ze zpráv SCIO jednotlivých tříd. Stránka 13

14 5. Sportovní, umělecké a vědomostní výkony, jimiž se v tomto školním roce chlubíme V tabulce jsou velmi přehledně potřebné informace, ke kterým není nutný komentář. Máme i mnoho výborných výsledků, které hovoří o dobré praxi v naší škole a péči o nadané žáky. Výčet prezentace školy na přehlídkách a soutěžích CO UPŘESNĚNÍ JMÉNO ŽÁKA KDO PŘIPRAVIL OLYMPIÁDA Z DĚJEPISU OLYMPIÁDA Z JAZYKA ČESKÉHO OLYMPIÁDA Z JAZYKA ANGLICKÉHO OLYMPIÁDA ZE ZEMĚPISU BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA TAKTIK MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA školní kolo okresní kolo školní kolo okresní kolo krajské kolo školní kolo okresní kolo 8 žáků Vít Vaďura (8.tř) Martin Petroš (9.tř) 26 žáků v8. a 9. tříd Tereza Lukešová (9. tř) Filip Kapila (9. tř.) Nikdo žáci čtvrtých až sedmých tříd Melissa Kosteasová v kategorii IA Tereza Lukešová v kategorii IIA uč. Výtisková uč. Výtisková uč. Zajícová uč. Zajícová uč. Novotná, uč. Kozáková a uč. Měkynová uč. Novotná uč. Kozáková UMÍSTĚNÍ (POZNÁMKY) 2 postoupili 13. místo 5. místo 2 postoupili 4. místo 7. místo 2 postoupili 2. místo 2. místo krajské kolo Tereza Lukešová v kategorii IIA uč. Kozáková místo školní kolo 15 žáků z 2. stupně uč. Kozáková 3 postupující okresní kolo Viktor Kmínek (6. A) Klára Novotná (7. A) Filip Kapila (9.tř) uč. Kozáková 6. místo 1. místo 4. místo krajské kolo Klára Novotná uč Kozáková 7. místo školní kolo 15 žáků z 2. stupně uč. Vojčáková 3 postupující okresní kolo Celostátní matematická soutěž pro žáky tříd okresní kolo Magda Staňková Jonáš Vilikovský přihlášení žáci v 9 týmech, nejúspěšnější týmy školy: Lukáš Král, Štěpán Lhoťan a Erik Novotný (II.tř.) (z 263) Nikol Krmášková a Klára Novotná (VII.tř) (z 552) uč. Vojčáková uč. Novotná 3. místo 9. místo 106. místo školy z 391 škol školní kolo 14 žáků z a 7. roč. Učitele matematiky 11 postupujících M. Grimová T. Novotná uč. Strečková místo M.Šmída místo Úspěšný řešitel M. Staňková (6. B) u. Pavlíková místo K. Novotná (7. A) uč. Novotná místo Stránka 14

15 MATEMATICKÝ KLOKAN PYTHAGORIÁDA Matematická soutěž pro žáky 5. a 8. ročníku MATEMATICKÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY 4. ROČNÍKU KORESPONDEČNÍ SOUTĚŽ DUHY JESENÍK DĚTSKÁ SCÉNA Okresní přehlídka recitátorů PODĚS JESENICKÁ ŽATVA MIKULOVICKÝ ŠKRPÁL MLADÝ DEMOSTHENES Celostátní matematická soutěž pro žáky tříd školní kolo okresní kolo okresní kolo Celoroční soutěž nejen výtvarná Cvrček Klokánek Benjamín Kadet L. Král 9 (z 390) D. Čech 18 (z 390) D. Hůževka 22 (z 390) Z. Pěčonka 4. (z 395) L. Petrek 6. (z 395) T. Novotná 7. (z 395) K. Novotná 2. (z 285) K. Petrošová 8. (z 285) L.Pospíšil 9. (z 285) D. Tesár 20. (z 293) M.Zpěvák 21. (z 293) 6 úspěšných soutěžících z 5.třídy! M. Grimová, K. Herman, P. Šmida, D. Ožanová, L. Petrek a T. Novotná L. Petrek K. Novotná M. Staňková M. Kučerová Patrik Kmínek, Zdeněk Pěčonka Teodor Neubauer Vašinková, Vaďurová, Sekanina, Tománková Výtisková, Berka, Čech, Pavlásková učitelé matematiky uč. Strečková uč. Novotná uč. Jobová uč. Račanská uč. Tománková školní kolo 45 žáků Sekce jazyků Okresní kolo 7 žáků uč. Strečková krajské kolo Nela Haľáková uč. Strečková Krajská přehlídka Okresní přehlídka divadelních souborů místní přehlídka divadelních souborů Regionální kolo - řečnická soutěž Divadelní soubor ZŠ Zlaté Hory (žáci 9. třídy) Divadelní soubor ZŠ Zlaté Hory (žáci 9. třídy) Divadelní soubor ZŠ Zlaté Hory (žáci 9. třídy) Šárka Humeníková Zdislava Začalová VÝTVARNÉ A HUDEBNÍ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY uč. Zajícová uč. Zajícová uč. Zajícová uč. Zajícová 1. místo 2. místo 5. místo úspěšná 3. místo 5. místo 10. místo 2. místo 3. místo 7. žáků postoupilo postoupila Nela Haľáková Uznání velmi úspěšná reprezentace školy velmi zdařilá reprezentace školy velmi povedená reprezentace školy 1. místa v regionálním kole ZNAKY MĚST ANEŽKA ČESKÁ POD MODROU OBLOHOU VV soutěž (Pelhřimov) VV soutěže VV soutěž pomocí PC grafiky Žáci 3. B a 7. A, 7. B 8. žákovských prací Zapojili se žáci II. stupně, zasláno 10 prací uč. Žáčková, uč. Měkynová uč. Měkynová, uč. Pavlíková uč. Zajícová Světový rekord ocenění bez výrazného úspěchu LIDICKÁ RŮŽE VV soutěž Zapojili se žáci II. stupně, uč. Měkynová uznání Stránka 15

16 zasláno 7 prací MINCOVNA VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ ZVONEČEK KUKY SE VRACÍ ČASOPIS ROKU ZÁTOPKOVA ŠTAFETA ATLETICKÁ OLYMPIÁDA O PUTOVNÍ POHÁR TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ DNY ORIENTACE CHAMPIONS LEAGUE FORMELA CUP O ZLATÉ TRENÝRKY O PUTOVNÍ SAKO VV soutěž pěvecká soutěž přehlídka lidových písní VV animovaný film mediální výchova Štafeta Zl. Hory x Mikulovice Zlaté Hory x Mikulovice x Glucholazy Turnaj ve vybíjené Návrh mince ke Dni matek Zapojili se žáci II. stupně, zasláno 7 prací D. Ožanová K.. Berková sbor ZLATOHLAS uč. Měkynová uč. Bartoníkovi Pěkné práce 1. místo 3. místo 1. místo M. Sekanina uč. Račanská 3. místo Černatovič, Humeníková, Pačanová, Suchánková Černatovič, Humeníková, Pačanová, Suchánková, Kašparová, Řeháčková SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 40 žáků I. a II. stupně 20 žáků I. stupně uč. Měkynová uč. Měkynová uč. Novotný uč. Pospíšilová uč. Tománková uč. Jobová 1. místo v kraji vyhrál 1. místo v kraji a postupje do celostátního kola Prohráli jsme 2. místo Žáci I. stupně uč. Pospíšilová Spokojenost Soutěž 1. pomoci 2 tříčlenná družstva uč. Jobová Spokojenost Celoškolní přebor v orientačním běhu Školní kolo v sálové kopané Okresní kolo v sálové kopané Mezinárodní volejbalový turnaj chlapců 13. ročník Mezinárodní volejbalový turnaj dívek (11. ročník) 40 žáků uč. Novotný uč. Pavlíková Spokojenost Žáci II. stupně uč. Novotný Spokojenost Žáci I. stupně uč. Pospíšilová Spokojenost Chlapci II. stupně uč. Novotný Hlavně účast dívky II. stupně uč. Novotný Spokojenost Další aktivity, které naši žáci absolvovali pro obohacení výuky: Slavnostní pasování prvňáčků králem Scholastikem I. Tradiční vřelé a milé přivítání prvňáčků. Letohrad, Dělostřelecká tvrz Hůrka Žáci ročníku zúčastnili exkurze do Muzea řemesel v Letohradě a dělostřelecké tvrze Hůrka v Králíkách. Této akce se zúčastnilo celkem 35 dětí. Děti se seznámily s historií řemesel na našem území, vývoji a typech opevnění v pohraničí. Holocaust V rámci hodin občanské výchovy a dějepisu absolvovali žáci osmého a devátého ročníku přednášku paní Jany Hlávkové, koordinátorky tříletého projektu Centra vzdělávání a dialogu společnosti Terezínská iniciativa. Cílem celého projektu je zvýšit u mladé české populace povědomí o závažnosti rasových Stránka 16

17 předsudků a mechanismech jejich vzniku. První část přednášky byla věnována dějinám židovského národa, druhá část byla zaměřena na problematiku holocaustu. V závěru přednášky se děti mohly vice dozvědět o osudech lidí v koncentračních táborech. Mise Afghánistán Žákům druhého stupně byla určena přednáška o působení vojenské jednotky v Afghánistánu. Přednáška se konala v multifunkčním sále ve Zlatých Horách, dne 12. listopadu Součástí přednášky byla prezentace fotografií a autentického videa. Hodina v muzeu V červnu se uskutečnila v městském muzeu trochu netradiční exkurze do městského muzea. Akce byla určena pro žáky šestého ročníku. Děti pracovaly ve skupinách. Jejich úkolem bylo získávání informací týkajících se dějin Zlatohorska. Měly k dispozici sadu otázek, plán s cestou a především budovu muzea se všemi exponáty. Na splnění úkolu měly děti 60 minut. Vyzkoušeli si, jak umí spolupracovat s ostatními, jak se umí rozhodovat, i naslouchat druhým. Všechny skupiny se snažily splnit úkoly co nejlépe. Někteří se obešli bez malé nápovědy, jiní ji využili. Nakonec všichni do cíle dorazili. Návštěva v archivu V červnu se uskutečnila exkurze do okresního archivu v Jeseníku. Exkurze se zúčastnilo 17 žáků sedmého ročníku. Tato akce proběhla u příležitosti oslav Mezinárodního dne archivů. Naše děti si prohlédly depozitář, badatelnu, seznámily se s každodenní činností archivářů. Nechyběly ani praktické činnosti a úkoly jako např. skládání šanonu, kvíz se záludnými otázkami, ukázky pečetění listin a čtení ve staré školní kronice naší školy z 60. let minulého století. Projekt Síla lidskosti V multifunkčním zařízení města Zlatých Hor uskutečnilo filmové představení dokumentárního filmu Síla lidskosti. Tento dokument zhlédlo 118 dětí druhého stupně naší školy. Pořadem provázel pan Zdeněk Tulis, který je dramaturgem tohoto filmu. Po skončení projekce měli možnost všichni přítomní klást otázky, které se týkaly období druhé světové války i osobnosti sira Nicholase Wintona. Brána jazyků Tento mezipředmětový projekt byl zaměřen na multikulturní výchovu, cílem bylo jednak seznámení se s různými typy jazyků, jednak možnost vystoupit před svými spolužáky. Projekt vyvrcholil přehlídkou cizojazyčných textů. Posluchači, žáci třídy, měli za úkol poznat typ textu, jazyk a odhadnout jeho obsah. Mezi tradičními jazyky jako je angličtina, ruština nebo francouzština se objevily i ty exotičtější, jako je například japonština nebo hebrejština. Celkem účinkovalo dvacet dětí z tříd. Beseda se spisovatelkou V místním kině se uskutečnilo setkání žáků osmých a devátých tříd se spisovatelkou Ivonou Březinovou. Velká část našich žáků nemá knihy v oblibě, přesto je povídání o lidech na okraji společnosti velmi zaujalo. Tangramy Ve spolupráci s městskou knihovnou proběhl v multifunkčním zařízení velmi zdařilý program pro I. stupeň. Vánoční koncert školy Valášek za doprovodu muziky Rochus se tradičně představil ve velmi pěkném vánočním programu. Vánoční koledování sboru a dramaťáku na Zlatohorských předvánočních trzích Na Vánoce přiletěla křepelice Předvánoční přehlídka písní pro žáky naší školy, kde se každá třída zapojila do dění vlastní slokou v písně Na Vánoce přiletěla křepelice. Bohužel kvůli kapacitě Zlatohorského multifunkčního zařízení byli žáci školy rozděleni na dvě vystoupení. Na akci spolupracovali učitelé napříč oblastmi (ČJ, HV, UaK, PC, sbor). Aukce v kině Prodej výtvarných prací žáků v aukční síní Zlathebys měla velký ohlas a škola tím získala finanční příspěvek na nákup dalšího materiálu do výtvarné výchovy. Zlatá struna Celoškolní přehlídka populární písně se letos odehrávala v multifunkčním zařízení a jako každý rok sklidila obrovský ohlas u žáků i jejich rodičů. Padl návštěvnický rekord. Stránka 17