1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE"

Transkript

1

2 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1

3 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob e P edkladatel: Název školy: St ední škola, Základní škola a D tský domov Prost jov Adresa školy: Lidická 86, Prost jov : IZO: Telefon: Fax: editel školy: Mgr. Vladimír Brablec 1.3 Z izovatel: Název: Olomoucký kraj Adresa: Jeremenkova 40a, Olomouc : Telefon: Platnost dokumentu: Od Datum: Podpis editele školy: Razítko školy: 2

4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3

5 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY Naše škola je sou ástí za ízení Základní škola a D tský domov Prost jov. Má již více než padesátiletou tradici, od roku 1953 sídlilo toto za ízení v budov historického zámku v echách pod Kosí em. Postupn prošlo n kolika zm nami názv i r zných koncepcí podle trend dané doby, ale jeho poslání vychovávat a vzd lávat d ti se zdravotním postižením se nezm nilo. Prost edí zámku se koncem 90. let minulého století stalo edevším z hygienických d vod nevyhovující, situace si v roce 2005 vyžádala ešení v podob p est hování celého za ízení do areálu staré prost jovské nemocnice. Dne 13.února 2012 jsme zahájili vyu ování ZŠ v modern zrekonstruovaných prostorách budovy v ulici Tetín 7 Prost jov.od 1. zá í 2012 nese naše za ízení název: St ední škola, Základní škola a D tský domov Prost jov. Sou ástí za ízení je: - základní škola speciální, p ípravný stupe ZŠ speciální - odlou ené pracovišt ZŠ speciální a praktické školy jednoleté v Nezamyslicích - praktická škola jednoletá - školní družina - tský domov - speciáln pedagogické centrum Od 1. zá í 2010 se naše základní škola speciální úzce specializuje na vzd lávání žák se st edn t žkým, t žkým a hlubokým mentálním postižením, soub žným postižením více vadami a žák s poruchami autistického spektra (PAS). Na základní škole speciální se vzd lávají žáci na 1. a 2. stupni, plní povinnou desetiletou školní docházku a po jejím ukon ení získají základy vzd lání. Sou ástí ZŠ je p ípravný stupe základní školy speciální, který umož uje nezbytnou p ípravu na vzd lávání d tem s t žším mentálním postižením, postižením více vadami nebo autismem. Základní škola speciální poskytuje bezplatné základní vzd lání všem žák m. Od 1. zá í 2012 je naše škola nov rozší ena o další obor vzd lávání praktická škola jednoletá. Jedná se o st ední školu, která je ur ená pro žáky s t žkým stupn m mentálního postižení, soub žným postižením více vadami a autismem, kte í ukon ili základní vzd lávání v základní škole speciální podle vzd lávacího programu, ur eného pro tuto skupinu žák. Délka studia: jeden rok formou denního studia Absolvent praktické školy s jednoletou p ípravou si doplní všeobecné základy vzd lání, osvojí si znalosti a manuální dovednosti pot ebné k výkonu jednoduchých pracovních inností a získá tak možnost uplatn ní v r zných profesních oblastech v život. Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit nap. v chrán ných pracovištích a p i pomocných pracích v r zných oblastech. 4

6 Zp sob ukon ení: Záv re ná zkouška Certifikát: Vysv ení o záv re né zkoušce Dosažený stupe vzd lání: St ední vzd lání, p íprava pro výkon jednoduchých inností v oblastech praktického života. 2.2 VYBAVENÍ A MOŽNOSTI ŠKOLY Nyn jší budova školy je bezbariérová, nachází se v ulici Tetín 7, v klidné ásti blízko centra m sta. Je dob e dostupná MHD, individuální dopravou i p šky. Žák m, kte í do naší školy dojížd jí z okolních obcí a m st, poskytují pedagogi tí pracovníci doprovod z hlavního vlakového a autobusového nádraží do školy i zp t. Naším trendem je škola rodinného typu s moderními u ebnami, které jsou útuln za ízené, vybavené žákovskými lavicemi, speciálními polohovacími židlemi s pracovním stole kem, magnetickými tabulemi, polohovacími, relaxa ními a didaktickými pom ckami. Materiální vybavení a pom cky pro výuku jsou pr žn dopl ovány a obm ovány dle nabídky trhu, pe livého výb ru pedagog a finan ních možností školy. Ve všech t ídách jsou k dispozici interaktivní tabule, po íta s p ipojením na internet, radiomagnetofon, všechny t ídy jsou vybaveny televizorem s DVD p ehráva em. Škola vlastní videokameru a fotoaparát, které pedagogové využívají k dokumentaci r zných školních akcí a pokrok žák ve výuce. Výuka probíhá ve t ípodlažní budov s výtahem. V p ízemí školy jsou umíst ny 3 u ebny, cvi ná žákovská kuchyn, cvi ebna, školní výdejna stravy, sklad cvi ebních pom cek, šatna pro žáky, úklidová místnost a sociální za ízení. V 1. pat e se nachází 4 u ebny, po íta ová u ebna s 9 po íta i a p ipojením na internet, editelna školy, sborovna pro u itele, sklad u ebních pom cek a školní knihovna. V nové škole budeme postupn za izovat multisenzorickou místnost snoezelen, což se bude odvíjet podle našich finan ních možností. V tomto podlaží se také nachází sociální za ízení pro žáky a sprcha s p ebalovacím pultem. V suterénu školy je umíst na šatna pro imobilní žáky s prostorem pro odkládání vozík, šatna pro zam stnance, keramická dílna s pecí, dílna pro žáky na r zné opracování materiál, prostor na t íd ní odpad, technická místnost, sociální za ízení a kotelna. Strava je zajišt na ve školní jídeln SŠ, ZŠ a MŠ Prost jov, Komenského 10, na ulici Tetín 5, kam d ti docházejí za doprovodu u itel. Po vyu ování mají žáci možnost bezplatn navšt vovat zájmové kroužky - nap íklad: trampolining, dovedné ruce, keramický kroužek. Nabídka zájmových kroužk se odráží od možností školy a pedagogických pracovník a je každoro aktualizována. Školní družina je bezplatná. Ranní provoz za íná v 7,15 hod., odpolední provoz kon í v 15,30 hod. Sou ástí služeb pro žáky a jejich rodi e je doprovod d tí z nádraží do školy a zp t. Nov zrekonstruované prostory v budov na Tetín 7 nám umožnily velké zlepšení v materiální oblasti. V prostorách školy se rovn ž po ítá s místností, která bude sloužit k rehabilitaci. 5

7 2.3 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Vzd lávání žák se speciálními pot ebami je velice náro né. Je t eba individuálního p ístupu s ohledem na postižení žák. Pedagog musí mít zna nou dávku empatie, promyšlenou p ípravu a specifický p ístup pedagog k žák m. Pedagogický sbor má 7 u itel a 7 asistent pedagoga. Školní družina, která vyžaduje u d tí s t žším postižením specifický p ístup, bude zajišt na pracovníky v soub žném pracovním pom ru. Vzhledem ke specifikaci vykonávané práce tvo í pedagogický sbor pouze ženy. Všechny jsou pln kvalifikované pro vzd lávání d tí s daným typem postižení a svoji kvalifikaci si neustále prohlubují v rámci DVPP. Také asistentky pedagoga jsou pln kvalifikované. Všechny mají st ední vzd lání rozší ené o kurz pro asistenty pedagoga. Ve škole je také ustavena funkce výchovného poradce a školního metodika prevence sociáln patologických jev. Vzhledem ke zdravotnímu postižení není na škole z ízena funkce koordinátora ICT. Po íta ové vybavení je používáno a inovováno po dohod všech pedagogických pracovník. V sou asné dob je ustanovena funkce správce po íta ové u ebny, který koordinuje innosti týkající se výpo etní techniky. Všichni pedagogi tí pracovníci si stále dopl ují vzd lání v seminá ích a odborných kurzech tak, aby byli schopni kvalifikovan zabezpe it výchovu a vzd lávání žák s r znými kombinacemi postižení a byli schopni nabídnout alternativní metody a postupy vhodné k za azení do výuky. Pov ení pracovníci za azení do požární hlídky jsou pravideln školeni, všichni u itelé jsou proškoleni v BOZP a PO. Spolupracovníky našeho pedagogického sboru jsou také kolegové z SPC, speciální pedagogové, psycholog a sociální pracovník. Tito odborní pracovníci poskytují konzultace t ídním u itel m a doporu ují vhodnou speciáln pedagogickou pé i rodi m žák. 2.4 CHARAKTERISTIKA ŽÁK Do naší školy jsou za azováni žáci se st edn t žkým, t žkým a hlubokým mentálním postižením a soub žným postižením více vadami. Všichni žáci jsou za azováni na základ žádosti rodi a doporu ení školského poradenského za ízení. ást žák školy tvo í d ti z d tského domova, který je sou ástí našeho za ízení, druhou ást tvo í žáci docházející z nejbližšího okolí a t etí ást tvo í žáci odlou eného pracovišt Nezamyslice. Naše škola má dlouholeté zkušenosti s výchovou a vzd láváním d tí s t žším postižením. 2.5 DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE A MEZINÁRODNÍ AKTIVITY Naše škola spolupracuje s vysokými školami v nejbližším okolí, s vyššími odbornými školami i se st edními školami. Student m umož uje odbornou praxi v našem za ízení. Škola navázala pravidelnou spolupráci s vojenským útvarem 6210 a se sdruženími KIWANIS a KIWAJUNIOR. Zdárn se rozvíjí také spolupráce s m stem Prost jov a jeho jednotlivými odbory a se z izovatelem, Olomouckým krajem. 6

8 i škole p sobí ob anské sdružení Kosí. V lo ském školním roce jsme za ali spolupracovat se ZŠ a MŠ v Mohelnici, spolupráce probíhá formou vzájemných návšt v pedagog a žák obou za ízení. 2.6 SPOLUPRÁCE S RODI I A JINÝMI SUBJEKTY Rodi e mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohod s vyu ujícími, nebo s vedením školy v dob od 8.00 do hodin. Hromadné akce nap íklad t ídní sch zky se setkávají s malou odezvou. Vyu ující eší velmi asto dané záležitosti s rodi i aktuáln a individuáln p i vzájemných návšt vách, což rodi e vítají. Za dobu p sobení naší školy v Prost jov se nám poda ilo navázat p átelský vztah s rodi i našich žák a docílit jejich d ry k pedagog m a zam stnanc m školy. Rodi e mají p ístup do t íd, dle jejich zájmu mohou být ú astni ve výuce nap.si mohou se svými d tmi prožít náš každodenní vítací rituál ranní kruh. Rodi e se rádi ú astní i dalších školních akcí a aktivit ( školní besídky, dílni kové dny, výlety). Ur itým nadstandardem je kroužek trampolíny, ur ený práv rodi m našich žák. P íjemn strávená školní odpoledne jsou sportovní i spole enskou událostí, což bezpochyby p ispívá k prohlubování vzájemného vztahu rodi a pedagog naší školy. i škole byla dne 1. ledna 2012 z ízena školská rada, která má 3 leny. 2.7 ODLOU ENÉ PRACOVIŠT NEZAMYSLICE i t ídy ZŠ speciální jsou odlou eným pracovišt m Základní školy a D tského domova v Prost jov. Jsou umíst ny v areálu zahrady v pronajatých prostorách Domova Na Zámku v Nezamyslicích. Ve t ídách se vzd lávají žáci se závažným mentálním postižením v kombinaci s DMO, smyslovými vadami, autismem, epilepsií. V tšina žák je imobilních. Kapacita tohoto pracovišt je 21 žák. ídy prošly celkovou rekonstrukcí a spl ují veškeré materiální, prostorové a hygienické požadavky. Jsou bezbariérové. Dv t ídy mají k dispozici dv místnosti, z nichž jedna slouží k samotné výuce a druhá k relaxaci. Každá t ída je vybavena po íta em, p ehráva em, rehabilita ními pom ckami (kuli kové bazény, žín nky, rehabilita ní mí e, polohovací kostky, molitanové klíny ) P i výuce se používají speciální židle a stolky s náklopnou deskou, speciální polohovací vaky. K dispozici má škola i p ilehlou t locvi nu, kde se odehrávají spole né hodiny Hudební výchovy a Zdravotn pohybové výchovy. K výuce a relaxaci je možno využívat i rozsáhlou zahradu se zookoutkem, který nabízí lamaterapii, ornitoterapii, terapii s drobnými zví aty. Žáci jsou vzd láváni pomocí podp rných prost edk uvedených ve vyhlášce 73/

9 Výuka v každé t íd je zajiš ována dv ma pedagogickými pracovníky u itelem a pedagogickým asistentem. Všichni pracovníci spl ují kvalifika ní požadavky a mají možnost se dále vzd lávat v odborných seminá ích a kurzech v rámci sebevzd lávání. Do naší školy jsou za azováni žáci se st edn t žkým, t žkým a hlubokým mentálním postižením, diagnostikovaným školským poradenským za ízením, na základ žádosti zákonných zástupc. Všichni žáci mají na ízenou ústavní výchovu a v Domov Na Zámku jsou celoro ubytováni. SPC doporu ilo n kterým žák m 12 hodinovou týdenní výuku z d vodu zdravotního omezení ti jsou vzd láváni podle IVP. Naše škola spolupracuje s vysokými školami a student m umož uje odbornou praxi v našem za ízení. Ve spolupráci s Domovem Na Zámku zde p sobí ob anské sdružení Plamínek. Žáci se dle možností ú astní sportovních sout ží a kulturních vystoupení ZŠ a DD Prost jov, Domova Na Zámku, ZŠ a MŠ Nezamyslice a styse Nezamyslice. T ídní kolektivy se zam ují spíše na krátkodobé akce, jako nap íklad návšt va zoo, plavecký bazén a krátké vycházky do okolí Nezamyslic. Zákonnými zástupci žák jsou jen v malé mí e rodi e, v tšina z nich má ur eny za zákonné zástupce opatrovníky z ad dobrovolník a s nimi škola spolupracuje. Naše pracovišt se prezentuje svými výrobky na výstavách Domova Na Zámku. Organizujeme dle možností charitativní kulturní akce, z jejichž výt žk p ispíváme žák m na školu v p írod. Ke konzultacím využíváme externí pracovníky Domova Na Zámku - nap íklad psychologa, psychiatra, fyzioterapeuta, logopeda a jiné. Od 1. zá í 2012 je na odlou eném pracovišti v Nezamyslicích rozší ena výuka o jednu t ídu Praktické školy jednoleté. Pro výuku je k dispozici pracovní zázemí cvi ná kuchy ka s pot ebným vybavením, keramická a d evozpracující dílna, prádelna, školní pozemek. 8

10 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP 9

11 3.1 ZAM ENÍ ŠKOLY Naše škola je zam ena na vzd lávání žák se st edn t žkým, t žkým a hlubokým mentálním postižením a na vzd lávání žák se soub žným postižením více vadami a žák s poruchami autistického spektra (PAS). Jedná se o státní školu, ve které je poskytováno komplexní vzd lávání na 1. a 2. stupni základní školy speciální. V oblasti st edního vzd lání umož uje škola vzd lávání ve t íd praktické školy jednoleté. Poskytuje p ípravu zam enou na výkon konkrétních jednoduchých inností v profesních oblastech, ve kterých probíhají praktická cvi ení žáka. Výuka je organizována vzhledem k možnostem a schopnostem žák, p i sou asném respektování jejich individuálních zvláštností. Tento vzd lávací program mohou absolvovat žáci s mentálním postižením, autismem a více etným postižením, kte í ukon ili: - povinnou školní docházku v základní škole samostatn z ízené pro žáky se zdravotním postižením, - povinnou školní docházku v základní škole speciální, - povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzd lání ani základy vzd lání, - základní vzd lávání na základní škole a z vážných zdravotních d vod, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzd lávat na jiném typu školy. V naší praktické škole jednoleté se vzd lávají žáci s r znými druhy a s r znou mírou závažnosti zdravotního postižení. Vzhledem k tomu musí být zdravotní zp sobilost žák ke vzd lávání v odborných innostech a oborech podle zam ení školy posouzena odborným léka em. Na základ jeho doporu ení klademe na žáky takové požadavky, které d sledn respektují jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupn postižení. Na praktické škole jednoleté si žáci rozši ují v domosti získané p i základní školní docházce a osvojují nové dovednosti pot ebné v b žném život. Hlavní d raz klademe na rozvoj manuálních dovedností, které žáci perspektivn využijí v osobním i profesním život. U žák rozvíjíme kladný vztah k práci, ke zdravému životnímu stylu a dosažení jejich maximální samostatnosti. Tím sm ujeme k úsp šné integraci žáka do spole nosti. Na praktické škole jednoleté vzd láváme žáky v t chto oblastech: - jazykové a literární: zam ena na rozvoj tená ských schopností, komunika ních dovedností v písemném i mluveném projevu - matematické vzd lávání: vede ke schopnostem aplikovat získané dovednosti v praktických situacích života - rozvoj osobnostní a ob anský: získává v domosti o demokratické spole nosti, o právech a povinnostech ob an a ob anské odpov dnosti - estetické vzd lávání: kultivuje osobnost po stránce mravní, estetické a fyzické - rozvoj t lesné kultury: upev uje zdraví a sm uje k efektivnímu využívání volného asu - oblast praktických dovedností: vede k osvojení manuálních dovedností pot ebných k výkonu jednotlivých inností v profesním a b žném život Odborné innosti jsou jednou ze st žejních vzd lávacích oblastí na praktické škole jednoleté. Tato oblast vede k utvá ení odborných kompetencí pot ebných pro výkon pracovních inností. Vzd lávací oblast Odborné innosti je tvo ena dv ma vzd lávacími okruhy, jejichž obsah a rozsah je stanoven v RVP PRŠ 1. Jsou to vzd lávací okruhy Rodinná výchova a Práce v domácnosti. Jako další odborné zam ení si naše praktická škola jednoletá zvolila Výživa a p íprava pokrm a stitelské práce. 10

12 Studium na praktické škole jednoleté je ukon eno záv re nou zkouškou, která se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných p edm a z praktické zkoušky z odborných p edm. Dokladem o dosažení stupn vzd lání je vysv ení o záv re né zkoušce. Pracovní uplatn ní mohou absolventi získat na chrán ných pracovištích. Jejich práce je organizována tak, aby odpovídala jejich možnostem a schopnostem. Dále se mohou uplatnit p i pomocných pracích jako je úklid a pé e o zahradu v za ízeních sociální pé e, ve školství, nebo zdravotnických za ízeních. Mohou také pokra ovat ve vzd lávání na praktické škole dvouleté. i tvorb školního vzd lávacího programu (ŠVP) jsme vycházeli z Rámcového vzd lávacího programu pro obor vzd lání praktická škola jednoletá (RVP PRŠ 1) a ze zkušeností zainteresovaných pedagogických pracovník, které doposud získali v oblasti výchovy, vzd lávání a pé e o žáky se zdravotním postižením. Sou asn jsme p ihlíželi i k aktuálním možnostem a pot ebám žák. V rámci celého výchovn vzd lávacího procesu je naším hlavním cílem a sou asn i posláním podpo it komplexní rozvoj osobnosti každého žáka a sou asn podpo it u každého žáka dosažení co nejvyšší míry samostatnosti v situacích b žného dne i p i samotné realizaci každodenních inností. Také si klademe za cíl, umožnit všem žák m prožívat radost, pot šení a uspokojení z jednotlivých inností, ze svých vlastních pokrok a ze spolupodílení se na spole ných aktivitách. K napl ování uvedených cíl jsme obsahov i metodicky sm ovali celou tvorbu ŠVP. Díl í cíle a zp soby jejich realizace jsme za adili jako sou ást u ebních osnov. V pr hu celého výchovn vzd lávacího procesu využíváme ve škole takové p ístupy, metody, techniky a organiza ní formy, které sm ují k napl ování uvedených cíl. Prioritn se snažíme vytvá et žák m podn tné, tv í, vst ícné a p átelské prost edí školy. Je pro nás d ležité, aby se žáci cítili v tomto prost edí bezpe, p íjemn a mohli si tak lépe osvojovat nové v domosti, dovednosti, návyky a pln se rozvíjet. Každý žák je jiný ve svých možnostech, projevech, pot ebách, a proto se snažíme jako škola soustavn rozši ovat nabídku metod, technik, u ebních materiál, ebních a speciálních pom cek, a následn vybírat pro podporu rozvoje osobnosti konkrétních žák ty nejvhodn jší. Výchozími metodami, od nichž se odvíjí celé naše výchovn vzd lávací p sobení, jsou metody speciáln pedagogické, tedy metody kompenza ní, reeduka ní a metody rehabilita ní v pedagogickém smyslu. Rozvoj komunika ních dovedností podporujeme u žák prost ednictvím masáží v bucofaciální a orofaciální oblasti (nap. prost ednictvím Orofaciální regula ní terapie Castilla Moralese) a prost ednictvím metod alternativní a augmentativní komunikace (VOKS, MAKATON ). Žák m, kte í si nemohou s ohledem na své možnosti osvojovat u ivo b žnými zp soby, nabízíme v rámci konkrétních edm r zné alternativy (globální tení, sociální tení, psaní h lkovým písmem, sociální po ty.). S ohledem na specifika žák a zejména s ohledem na jejich pohybové možnosti, za azujeme jako nedílnou sou ást p edm T lesná výchova a Zdravotn pohybová výchova a sou asn i jako nedílnou sou ást celého výchovn vzd lávacího procesu koncept Bazální stimulace, polohování, relaxace, mí kování, masáže, trampoterapii a metodu pohybového rozvoje - Veronica Sherborne. Z terapeutických metod se žáci mohou pravideln t šit z lekcí canisterapie a muzikoterapie. Jako sou ást výuky jednotlivých p edm za le ujeme prvky dramaterapie, aromaterapie, ergoterapie a arteterapie. Uvedené metody jsou blíže charakterizovány na následujících stránkách. 11

13 Abychom skute mohli co nejlépe podporovat rozvoj osobnosti každého žáka, podporovat samostatnost všech žák a umožnit jim prožívat radost, snažíme se jim nabízet r znorodé spektrum kulturních, spole enských, sportovních akcí a zájmových kroužk. Pravideln pro žáky po ádáme dílni ková dopoledne, mikulášskou, váno ní a rozlu kovou besídku, spole navšt vujeme divadelní p edstavení a výchovn vzd lávací programy. Ze zájmových kroužk mohou žáci v sou asné dob navšt vovat nap. kroužek Dovedné ruce, Trampoterapii, Keramický kroužek. i napl ování stanovených cíl sehrává nezastupitelnou úlohu spolupráce mezi všemi lidmi, kte í se na výchov, vzd lávání a pé i o žáky podílejí. Snažíme se vzájemn spolupracovat s rodi i žák, pracovníky D tského domova a Domova Na Zámku, Speciáln pedagogického centra i s odborníky z r zných oblastí. Velmi d ležitá je pro nás také spolupráce se studenty a lidmi z ad širší ve ejnosti, kte í nám formou dobrovolnictví pomáhají zajistit realizaci r zných akcí, výlet a školy v p írod. VOKS VÝM NNÝ OBRÁZKOVÝ KOMUNIKA NÍ SYSTÉM VOKS je alternativní metoda komunikace, která je ur ena žák m s výraznými potížemi p i používání a porozum ní mluvené i. Žáci, kte í nemají možnost verbáln vyjád it své p ání i pot ebu, bývají asto nespokojení, nervózní, agresivní. Je proto velmi d ležité a žádoucí hledat, nabízet a zavád t náhradní formu komunikace u žák s výrazn opožd ným vývojem i nebo s diagnózou, která potíže s dorozumíváním i jednozna edur uje ( žáci s poruchami autistického spektra, Downovým syndromem, spastickou formou DMO apod.) Cílem VOKS je funk ní nabytí komunika ních dovedností, které mohou žáci používat a uplatnit bez pomoci druhé osoby. Základními pom ckami pro VOKS je soubor jednoduchých ernobílých obrázk, barevn rozlišené komunika ní tabulky, komunika ní kniha, tný proužek, pro pot eby u itele slouží komunika ní palety a komunika ní taška. Na první pohled by se mohlo zdát, že se tento komunika ní systém p íliš neliší od jiných známých systém, které pracují s vizuálními symboly, rozdíl je však v n kolika zásadních aspektech: - žáci na obrázky neukazují, ale komunika nímu partnerovi je inášejí - v prvních výukových lekcích se žáci u í vym nit obrázek za oblíbený pamlsek i v c nap. p inese-li žák obrázek okolády, dostane vým nou za obrázek skute nou okoládu vým na je tedy smysluplná a nepochybn úmyslná - komunikace je sama o sob motivující, protože žák dostává to, co skute chce - žáci sami za ínají být iniciátory komunikace, p estávají být závislí na dosp lých, již od za átku nácviku jsou vedeni k iniciativnímu p ístupu ke komunikaci - žák je ten, kdo iniciuje kontakt tedy za íná komunikaci - VOKS je velmi rychle osvojitelný, v tšina žák zvládá vým nu již v prvních dnech tréninku - VOKS redukuje nevhodné chování ( d vodem takového chování m že být nap. neporozum ní ze strany okolí, neúsp ch v dosavadní komunikaci) - VOKS pomáhá strukturovat, rozvíjet v tu, podporuje rozvoj i 12

14 - VOKS je dob e využitelný ve škole, doma i na ve ejnosti S VOKS je možno za ít v jakémkoliv v ku, ihned, jakmile jsou z ejmé problémy s funk ní komunikací, zvlášt u žák s PAS (poruchami autistického spektra). Není t eba ekat, zda se rozvine i nikoliv, VOKS totiž i nep ekáží, ale naopak zvyšuje pravd podobnost jejího vývoje i zdokonalení. GLOBÁLNÍ METODA TENÍ V naší škole nabízíme žák m alternativní výuku tení s využitím globální metody. Tato metoda má úsp ch u žák, u nichž byly zjišt ny obtíže p i nácviku tení b žn používanou analyticko syntetickou metodou. M že být použita i do asn k p eklenutí ur itého období, kdy byl žák ve výuce tení neúsp šný a za al ztrácet motivaci k pokra ování v této innosti nebo se m že stát základem sociálního tení. Základem globální metody tení je postup od celku k jednotlivým ástem. Na po átku výuky stojí slovo dopln né zobrazením konkrétního pojmu a teprve pozd ji je slovo analyzováno na písmena. Díky této metod mohou žáci íst okamžit celé slovo a vnímat jeho konkrétní význam. ební pom ckou je soubor obrázk se slovy z nejr zn jších oblastí, které dít obklopují. Obrázky jsou sestaveny do tematických celk : rodina, lenové rodiny, domácnost, nábytek a za ízení, oble ení, ásti t la, hygiena, mycí pot eby, potraviny, ovoce, zelenina, ná adí, hra ky, dopravní prost edky, škola, u ební pom cky, p íroda, zví ata, innosti. Jako dopln k souboru obrázk je možno použít i fotografie. Výuku globálního tení d líme do t í oblastí. ípravná etapa motivace, vzbuzení zájmu o tení asté hlasité p ed ítání krátkých text spole né prohlížení knížek s obrázky s tišt ným textem, prostorová orientace íst za ínáme naho e, teme zleva doprava ( sledování textu prstem) diferencia ní cvi ení zrakového vnímání, jejichž cílem je osvojení pojm stejný jiný ( rozlišování a p azování stejných skute ných edm ve dvojicích, rozlišování a p azování obrázk ke skute ným p edm m, tvo ení dvojic stejných obrázk ) porozum ní a zapamatování pojmu (vybírání, vyhledávání daného obrázku na slovní pokyn, pojmenovávání vyhledaného obrázku na slovní pokyn) procvi ování skládání celku z ástí skládání slova z písmen snaha žáka napodobit tvar písmene obtahováním, modelováním, využití pískovni ky Etapa vlastního tení odd lení natišt ného slova od obrázku 13

15 azování slova k obrázku a jeho tení u itelem azování slova k obrázku u itelem a tení obrázku žákem žák p azuje slovo k obrázku a sám jej te stálé napodobování tvaru písmen, skládání celku z ástí (slova z písmen) cvi ení na rozvoj fonematického sluchu poznávání slov s náslovnou hláskou A I a vyvození písmen A I Etapa dalšího tení a procvi ování procvi ování tení slov písmena A, I ve funkci spojky mezi obrázky tvo ení jednoduchých v t nap. TÁTA A MÁMA. tvo ení v t se slovy, které pojmov znamenají innosti nap. KO KA PIJE MLÉKO. tení a užití slov TO, JE, MÁ sestavování a tení krátkých text o dvou i t ech v tách v kombinaci s obrázky SOCIÁLNÍ TENÍ Sociální tení je podp rná, pomocná a motiva ní metoda, která rozvíjí rozumové schopnosti a orienta ní dovednosti žák a umož uje jim zdokonalovat se v oblasti sociální komunikace. Sociální tení lze využívat jako alternativní metodu tení a rovn ž jako jednu z metod alternativní a augmentativní komunikace. Metoda sociálního tení se zam uje na rozvoj oblastí, které žák m umož ují co nejvyšší samostatnost a osvojování schopností a dovedností, které využijí v reálném život. P i výuce proto hraje významnou roli prost edí, v n mž osvojování nových znalostí a dovedností probíhá. To by m lo odpovídat probíranému tematickému okruhu. Tematické okruhy sociálního tení: škola, domácnost, jídlo a nápoje, hygienické prost edky, oble ení, dopravní prost edky, obchody a služby. Základní složky kategorie sociálního tení: 1. Fotografie a obrázky 2. Piktogramy 3. Slova a skupiny slov Uvedené složky tvo í sou asn také jednu ze základních u ebních pom cek pro sociální tení. Sociální tení jako alternativní metoda tení 14

16 Metodu sociální tení nabízíme žák m, jimž se neda í osvojit si dovednost íst s porozum ním b žn používanou analyticko syntetickou metodou ani metodou globálního tení. Vzájemn se však s uvedenými metodami nevylu uje. N které postupy, typické pro analyticko syntetickou metodu (nap. poznávání základních písmen) lze uplat ovat soub žn se tením sociálním, které je sou asn možným základem pro metodu globální. Sociální tení jako sou ást alternativní a augmentativní komunikace Sociální tení jako jedna z metod alternativní a augmentativní komunikace je ur ena p edevším pro žáky s v tšími komunika ními obtížemi. U chto žák plní metoda sociálního tení zejména funkci podp rnou (podpora nedostate vyvinutých i narušených schopností), pomocnou (pomáhá efektivn ji poznávat okolí), motiva ní a názornou. Krom obrázk, fotografií a piktogram, užívají se k podpo e komunikace i referen ní edm ty. Jde o reálné p edm ty, které se využívají k oboustranné komunikaci, tedy k vyjád ení pot eby i sd lení odpov di. MAKATON Makaton je jazykový program, který poskytuje základní prost edky komunikace, podn cuje rozvoj mluvené i i porozum ní pojm m. K tomu využívá systém manuálních znak, mluvené i a symbol. Základ tvo í p ibližn 350 znak, vycházejících z pojm denního života. V naší škole nabízíme jazykový program Makaton žák m, kte í nekomunikují mluvenou í a špatn jí rozum jí. Sou asn je nabízena a uplat ována znaková pro batolata programu Baby Signs. Makaton tedy využíváme u žák jako pomoc k porozum ní a p i vyjad ování, jako podporu mluvené i a zrakového vnímání. Metodická pravidla: - provád ní znak (znakování) jednou nebo ob ma rukama je vždy doprovázeno mluvenou í - obsah výpov di je dotvá en mimickými prvky, modulací hlasu a kontextem situace - obvykle se znakují pouze klí ová slova - postupn je možné po et znakovaných slov omezovat - k dopln ní sd lení je možné používat symboly ZNAK DO I Znak do i (ZD ) m žeme ozna it jako kompenza ní, dopl ující nebo jen do asnou formu komunikace mezi osobami s postižením a jejich okolím. Jde o metodu, která je založená na i t la, mimice a p irozených pohybech rukou, nejd ležit jší slova v mluveném sd lení podporujeme a dopl ujeme znaky. U nás tuto metodu rozpracovala a do praxe zavedla Mgr. Libuše Kubová. Základ tvo í prvky znakového jazyka neslyšících, ale využívány jsou jen jednotlivé znaky ozna ující konkrétní slova nebo jednoduché fráze. 15

17 ZD rozvíjí multisenzoriální (vícesmyslové) vnímání, to znamená, že p íjemce sd lení využívá p i tomto zp sobu komunikace sluch, zrak i hmat. Na žáka hovo íme pomalu a z eteln a pouze d ležitá slova sd lení podporujeme znaky. Tato metoda je vhodná zejména: - pro žáky, u kterých rozvoj aktivní složky i neodpovídá fyziologickému vývoji nebo u nichž jsou expresivní schopnosti nižší než schopnosti porozum ní (výrazn opožd ný vývoj i, vývojová dysfázie, Down v syndrom, mentální retardace) - pro žáky s postižením více vadami, z nichž jednou je problematický rozvoj komunika ních schopností - pro žáky s poruchou autistického spektra (PAS) - pro žáky s dysartrií nebo jiným postižením organického p vodu. ZD je vhodnou komunika ní metodou pro posílení mluvené i, lze jej vhodn kombinovat s dalšími komunika ními systémy, nap. s piktogramy. OROFACIÁLNÍ REGULA NÍ TERAPIE CASTILLO MORALES Orofaciální regula ní terapie (ORT) je metoda ur ená p vodn d tem s Downovým syndromem. Vznikla v Argentinském neurofyziologickém centru. Auto i - dr. R. Castillo Moralles a dr. Juan Bronto - ji v sedmdesátých letech vyvinuli pro d ti s Downovým syndromem a následn ji aplikovali u d tí s d tskou mozkovou obrnou. Jedná se o specializovanou reflexní metodiku pro oblast úst a obli eje, která se zam uje na innost obli ejových sval, polykání a ový projev. Smyslem a hlavním cílem terapie je navodit normální nebo co možná nejnormáln jší pohybové vzorce, lepší orientaci jazyka v ústech, zm nu jeho polohy, aktivizaci sání a polykání, úpravu funkce žvýkacího svalstva, rozvíjení svalové hybnosti a aktivování svalových skupin, které jsou nutné pro správné fungování oblasti úst a obli eje. Sou asn se normalizuje svalové nap tí, uvoln ním elistí se zmír uje sk ípání zub, ovliv uje se atypický akt polykání a vzájemná poloha hlavy a elistí. Tím se také upravuje a stimuluje dýchání, což má velký význam pro rozvoj i a celkový psychomotorický vývoj. Po uplatn ní ORT je vytvo en mimo ádn "p íznivý" terén pro navazující logopedickou pomoc, která zp tn fixuje výsledky ORT a zesiluje její efekt. Prevence a lé ba poruch orofaciálního komplexu má velký význam p i celkové rehabilitaci žáka s postižením.terapie je velice užite ná p edevším u žák, kte í nemohou v dom spolupracovat s terapeutem. ORT nelé í všechny problémy najednou - volí se priority, zvažuje se, co je v daném okamžiku pro dít nejd ležit jší - zda nap. p ijímání potravy, nácvik dýchání nosem, problémy spojené s pohybem, jemnou motorikou, zvýšené slin ní nebo ové i psychologické problémy. 16

18 BAZÁLNÍ STIMULACE Jde o pedagogicko-psychologickou aktivitu, která se snaží nabídnout žák m s t žkým kombinovaným postižením možnosti pro jejich osobnostní vývoj. Pojem bazální znamená elementární základní nabídku, která se nabízí v základní (elementární) podob. Pojmem stimulace se rozumí nabídka podn všude tam, kde t žce postižený lov k vzhledem ke svému postižení není schopen se sám postarat o dostate ný p ísun p im ených podn pot ebných pro sv j vývoj. Cílem bazální stimulace je podpora rozvoje vlastní identity, umožn ní navázání komunikace se svým okolím, zvládnutí orientace v prostoru a ase, zlepšení funkcí organismu. Bazální stimulace umož ují cít ní a vnímání hranic vlastního t la, p ítomnost jiné osoby, rozvíjí možnosti sebepoznání (Friedlová, 2003). Naše škola koncept bazální stimulace pln využívá, mnozí u itelé absolvovali základní i nástavbový kurz, po ádaný Institutem Bazální stimulace PhDr. Karolíny Friedlové. Bazální stimulace má terapeutické ú inky. Pé e je strukturovaná v ase, to znamená, že ur ité innosti se opakují pravideln denn ve stejném ase, innosti jsou provád ny p esn stejným postupem a mají také ur ité prvky, které se b hem dne rytmicky opakují. Prvky bazální stimulace lze rozd lit na základní a nástavbové. Základní prvky bazální stimulace: somatická stimulace vnímání vlastního t la vestibulární stimulace vnímání rovnováhy (informace o zm polohy) vibra ní stimulace vnímání chv ní, vibrací Nástavbové prvky bazální stimulace: orální stimulace vnímání ústy olfaktorická stimulace ichové vnímání taktiln -haptická stimulace hmat a úchop vizuální stimulace vnímání zrakem auditivní stimulace vnímání sluchem Somatická stimulace Základem somatických stimulací je kvalitní, jasný a cílený dotek, protože nejasné a chaotické doteky vyvolávají pocity nejistoty, strachu a zmatku. Doteky by m ly být p izp sobeny situaci, z etelné a hlavn p íjemné, p edávající n jakou informaci. Používáme materiály, které zprost edkovávají intenzivn jší podn ty. K tomuto ú elu lze využít froté ru ník, zví ecí kožky, hmatové sá ky napln né r znými materiály (rýže, kaštany, vlašské o echy, písek, korálky, lušt niny, pohanka apod.), masážní rukavice, rehabilita ní mí ky s hroty (tzv. ježci) atd. V rámci somatických stimulací je možné aplikovat masáže. 17

19 K možnostem, jak somaticky stimulovat, pat í také polohování zajiš ující obtažení kontur t la, což umož uje vnímání ohrani ení celého t la a navození p íjemného pocitu a jistoty. Nap.: - Hnízdo, kdy je jedinci pomocí polohovacího hada p ípadn sto ené deky ohrani eno t lo od ramene p es chodidla až k druhému rameni. - Mumie, kdy je osob obtaženo celé t lo, v etn hlavy. Tento zp sob polohování je vhodný u žák neklidných a zcela imobilních. - Mikropolohování (tzv. áste né polohování), jde zde o jednoduché zm ny polohy t la, jako nap íklad propletení prst rukou, položení rukou na hrudník, p ek ížení dolních kon etin nebo polohování na r zn tvrdých a m kkých matracích. Vestibulární stimulace Vestibulární aparát m žeme stimulovat pomalými kolébavými pohyby podél osy a nap osou t la na rehabilita ních mí ích, válcích, p ímo v náru í, na záv sných houpa kách, p ípadn nácvikem tzv. pohybu ovesného klasu. Vibra ní stimulace Zdravý lov k vnímá celou nohu od ky le až po kotník automaticky a to díky vibracím, které b žn získává p i ch zi, stání, skákání, plazení nebo hu. Osobám s postižením, které mají znemožn no vnímání t chto podn je nezbytné zprost edkovat je um le prost ednictvím vibrací, aplikovaných na plochu t la, které navodí intenzivní pocit v nosných ástech t la a kloubech. Mezi prost edky využívané k vibra ním stimulacím pat í p ístroje zných velikostí, hlas, hudební nástroje, ruce, ladi ka, dupot, klepot atd. Vizuální stimulace Orientaci, schopnost vnímat a uspo ádat okolní prost edí, pocit jistoty, schopnost se u it, to vše nám umož uje zrakové vnímání. Žák m, kte í si nejsou schopni díky svému postižení optické stimulace zprost edkovat sami, je nezbytné je zprost edkovat um le. i zrakové stimulaci se vychází ze stupn zrakového vnímání: vnímání sv tla a tmy, vnímání obrys na krátkou vzdálenost (cca cm), vlastních ástí t la, vnímání okolí ve v tší vzdálenosti (cca 1 2 m), vnímání z etelných, ostrých kontur, rozlišování jednotlivých p edm pomocí rukou a úst, vývoj vnímání barev aj. Auditivní stimulace Cílem auditivní stimulace je zvýšení rozlišovací schopnosti sluchového aparátu, navázání kontaktu, zprost edkování informací o sob a svém t le, mobilizace vzpomínek, budování jistoty a umožn ní orientace. Mezi možnosti auditivní stimulace pat í hudba, zp v, vypráv ní, zprost edkování zvuk b žného života Orální stimulace Pro chu ové stimulace je vhodné využívat tzv. cucací sá ky vyrobené smotáním oblíbené potraviny do mulu a namo ené do minerálky. Olfaktorické stimulace Hlavními vyvolavateli vzpomínek jsou v a pachy, které mohou p ipomínat ro ní období, oblíbený pokrm, oblíbené osoby apod. Z toho vyplývá, že ich hraje velmi d ležitou roli v život každého lov ka, tedy i t žce postiženého. Pro olfaktorickou stimulaci jsou vhodné v parfém, mýdel, pot eb osobní hygieny a jídel. Taktiln -haptická stimulace Taktiln -haptická stimulace dodává žák m s t žkým postižením podn ty, které rozvíjí schopnost lidské ruky rozpoznávat p edm ty a tím rozvíjet oblast poznávání. Dává jim též možnost smysluplných stimulací a to ve form známých materiál a v cí. 18

20 Bazální stimulace m že být uplat ována i s muzikoterapií, aromaterapií. Je z ejmé, že koncepce bazální stimulace nem že odstranit p iny postižení, avšak m že v mnohých ohledech zkvalitnit a v pozitivním smyslu ovlivnit život osob s t žkým postižením. CANISTERAPIE Tato netradi ní metoda využívá pozitivního p sobení psa (ps ) na psychickou, emocionální a fyzickou oblast jedince. Do našeho za ízení dochází pravideln canisterapeutka majitelka feny s pr kazem p vodu Zlatý retrívr. Pes má ádné canisterapeutické zkoušky a je pod pravidelnou veterinární kontrolou. Náplní canisterapeutického setkání jsou r zné aktivity se psem, p i nichž dochází u žák nenásilnou a velmi p íjemnou formou k rozvoji jemné a hrubé motoriky, orientace v prostoru, komunikace, koncentrace, k rozvoji citové složky, sociálního cít ní, myšlení a poznávání. Canisterapeut spolupracuje s pedagogem na stimula ním programu, který vychází z individuálních fyzických a psychických pot eb jednotlivých žák. Konkrétní oblasti, ve kterých pomáhá p sobení psa: - oblast motorická rozvoj jemné i hrubé motoriky nap. lezení, ch ze se psem nebo za psem, vedení psa na vodítku, spole né prolézání látkového tunelu, esání, hlazení, podávání pamlsku psovi - oblast ová - rozvoj aktivní i pasivní slovní zásoby, alternativní formy komunikace - zpívání, povídání o pejskovi, tení p íb s následným p íkáním, ukazování obrázk apod. - oblast sociáln emo ní rozvoj sociálních vztah ve skupin, odbourávání strachu ze psa, za len ní do kolektivu, sout že, spole ná pé e o psa a t šení se na setkání s pejskem - oblast kognitivní rozvoj vnímání, rozvoj koncentrace pozornosti poznávání a ukazování jednotlivých ástí t la psa, ur ování barvy a délky srsti, sledování chování psa, pozorování a povídání o tom, co pejsek d lá, jak poslouchá apod. Další možností, kterou canisterapie nabízí, je tzv. relaxa ní polohování, p i níž dochází u žáka k uvoln ní, zklidn ní a proh átí prost ednictvím kontaktu se psem. Žáci reagují nejen na teplo pejska, ale i na rytmus jeho dechu. Celkov lze íci, že canisterapie pat í k oblíbeným a u žák vyhledávaným terapiím. Pes jim umož uje dotykový kontakt, poskytuje jim pocit bezpe í, odvádí jejich pozornost k p íjemn jším v cem, je silným zdrojem podn a vzbuzuje u žák zájem a pozornost. P sobení psa rovn ž dokáže zvýšit sebev domí žák, ochotu riskovat a zahajovat kontakt s druhými lidmi. 19

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova

Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Hudební výchova je vzd lávací obsah vzd lávacího

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ R O Z V O J RADOST OSOBNOST ZDRAVÍ VZD LÁVÁNÍ ORIGINALITA JAZYKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HEYROVSKÉHO 32, BRNO-BYSTRC Struktura školního vzd lávacího programu: 1. Identifika

Více

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Pavla DOBEŠOVÁ, René SZOTKOWSK Univerzita Palackého v Olomouci, eská Republika Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Úvod V letech 2011 2013 jsme zrealizovali

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní škola Brno, Arménská 21, p ísp vková organizace íslo jednací: ZSA 113/2013 V Brn dne 22. ervence 2013 Mgr. Vladan Urbánek editel školy Obsah 1.

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

Nová forma výuky adaptivní e-learning

Nová forma výuky adaptivní e-learning Kate ina KOSTOLÁNYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Nová forma výuky adaptivní e-learning Dnešní spole nost lze popsat p ívlastky informa ní, digitální, spole nost celoživotního vzd lávání,

Více

Síla hrou. LIBUŠE KUBINCOVÁ PROF. RNDr. ERIKA MECHLOVÁ, CSc. P írodov decká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava.

Síla hrou. LIBUŠE KUBINCOVÁ PROF. RNDr. ERIKA MECHLOVÁ, CSc. P írodov decká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava. Síla hrou LIBUŠE KUBINCOVÁ PROF. RNDr. ERIKA MECHLOVÁ, CSc. P írodov decká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava Abstrakt v eštin : V p ísp vku se zabýváme problematikou síly a jejich

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE!

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! Ilona Bourová, Šárka Zikešová Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice ilona.bourova@upce.cz, sarka.zikesova@upce.cz Abstrakt P ísp vek se

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy Mate ská škola Citice Šk.r. 2012/2013 Vypracovala : Ta ána Malinkovi ová - editelka MŠ Citice Obsah : 1. Základní údaje o mate ské škole 2. Personální údaje 3. Další vzd lávání

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

má odrážet charakter organizace stru hy našich uživatel Informace o službách a chystaných zm ast na Dni sociálních služeb v Kop e Škola Života ast na vernisáži Z ústavu do života vystavení ob s dotykovým

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

kolní vzd lávací program

kolní vzd lávací program 1 Mate ská kola Brno, Sýpka 26a, p ísp vková organizace Sýpka 26a/796 613 00 Brno kolní vzd lávací program Vydala : Mo ická Lenka editelka koly Vypracoval kolektiv mate ské koly Platnost od 1. 9. 2007

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ

6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ Dodatek k ŠVP Výtvarná výchova 6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ KOMPETENCE K U ENÍ hodnotí sv j pokrok v u ení, plánuje další práci a realizuje ji identifikuje vlastní chybu a zjistí její p í inu, hledá a nalézá

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více