Motto : Se sportem za vzděláním

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto : Se sportem za vzděláním"

Transkript

1 Školní vzdělávací plán zájmového vzdělávání školní družina ZŠ Eden Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel Zřizovatel Platnost dokumentu Další záznamy PRÁCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Souvislost školních vzdělávacích programů ZŠ a ŠD Charakteristika činnosti školní družiny Formy vzdělávání Podmínky přijímání uchazečů Ekonomické podmínky BOZP Podmínky pro činnost školní družiny Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Personální podmínky Cíle vzdělávání Délka a časový plán vzdělávání Obsah vzdělávání

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Předkladatel Název školy: Základní škola Eden Adresa školy: Vladivostocká 1035/6, Praha 10, Kontakty telefon: , fax: web: IČO: IZO: REDIZO: Jméno ředitele školy vč. titulu: PhDr. Jana Churáčková Kontakt: Jména koordinátorů škol. vzděl. prog.: Mgr. Jana Šumberová PhDr. Jana Churáčková Kontakty: Zřizovatel Zřizovatel: Městská část Praha 10 Adresa zřizovatele: Vršovická 68/1429, Praha 10 Kontakt na zřizovatele: ústředna telefon: podatelna fax: elektronická podatelna: https://podatelna.praha10.cz/ Platnost dokumentu od: č.j. ŠVP ŠD 2007 Podpis ředitele: Razítko školy: 1.4. Další záznamy 1. aktualizace k č.j. ŠVP ŠD 2007/1 2. aktualizace k č.j. ŠVP ŠD 2007/2 3. aktualizace k č.j. ŠVP ŠD 2007/3 4. aktualizace k č.j. ŠVP ŠD 2007/4 3

4 2. PRÁCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 2.1. Souvislost školních vzdělávacích programů ZŠ a ŠD Školní vzdělávací program školní družiny je samostatným dokumentem, nicméně velmi úzce souvisí se Školním vzdělávacím programem základní školy Eden, a to z následujících důvodů: vybavení školy je školní družině zcela k dispozici v plném rozsahu vychovatelé školní družiny jsou součástí pedagogického sboru, takže charakteristika sboru je i jejich charakteristikou totéž platí i o charakteristice žáků ve školní družině jsou to žáci 1. stupně školy školní družina se přirozeně zapojuje do dlouhodobých projektů nedílnou součástí práce vychovatelů je spolupráce s rodiči a dalšími subjekty tak, jak je rovněž popsáno ve Školním vzdělávacím programu základní školy všechna průřezová témata se situačně objevují v činnosti školní družiny školní vzdělávací program vznikal týmově v úzké spolupráci s vyučujícími zjm. 1. stupně, proto v plném rozsahu platí vše uvedené v kapitole, věnované charakteristice školního vzdělávacího programu evaluační činnost školy zahrnuje samozřejmě i problematiku školní družiny. Z tohoto důvodu lze konstatovat, že dokument Školní vzdělávací program ŠD při ZŠ Eden je samostatným dokumentem, který však svým obsahem navazuje na dokument Školní vzdělávací program ZŠ Eden Charakteristika činnosti školní družiny Práce školní družiny na ZŠ Eden je určována zvláštními požadavky a pravidly pedagogiky volného času. Jedná se o zcela samostatnou a specifickou oblast, jejímž cílem je doplňovat poznání žáků prvních až pátých tříd ve výchovně vzdělávací činnosti. Školní družina je speciálním zařízením, kde se mohou žáci mladšího školního věku aktivně seznámit s širokou škálou aktivit, s jejich obsahem a formami. Pestrostí nabídky zapojení se do různých kolektivních činností sledujeme v ŠD vzbudit u dětí aktivizaci zájmu a prohlubování jejich školních znalostí. Konečným cílem výchovně vzdělávacího procesu ŠD je rozvoj dětské osobnosti, zdokonalení dětské sociální kompetence a dovedností. Úspěch a efektivita pedagogického působení pracovníků ŠD je založena na splnění podmínky citlivé a bezprostřední reakce na stavy, nálady i sociální potřeby dětí v jednotlivých odděleních ŠD. Proto plánujeme a provádíme takové zájmové činnosti, které děti nejen zaujmou, ale mohou jim poskytnout naplnění jejich potřeby po úspěchu, kladného hodnocení, citové odezvy a poznání sebe sama. Dalším důležitým aspektem vytváření úspěšného vzdělávacího programu ŠD je důraz na podíl samotných dětí při jeho tvorbě, jako výrazu přirozeného vedení k demokratickému rozhodování. Výsledkem formování osobnosti dětí by se měla stát příští generace přímá a otevřená, slušná, odpovědná, vzdělaná a po vzdělání toužící, sebevědomá a rozhodná. Kvalitní pedagogické vedení a výchova dětí zejména mladšího školního věku vytváří základní předpoklady pro jejich další rozvoj. Vytváří základní vzdělávací návyky, na kterých mohou stavět po celou dobu školní docházky. 4

5 2.3. Formy vzdělávání Pravidelná forma Zájmové vzdělávání ve školní družině se uskutečňuje pravidelnou formou. Žáci navštěvují školní družinu pravidelně a pravidelně se účastní zájmové vzdělávací činnosti. Příležitostná forma 2.4. Podmínky přijímání uchazečů Do ŠD je účastník zapsán na základě odevzdání zápisního lístku, odhlášen na základě odevzdání odhlašovacího lístku podepsaného zákonným zástupcem. Bližší podmínky pro přejetí dítěte do ŠD jsou uvedeny v řádu školní družiny Ekonomické podmínky Daná výše úplaty se platí pololetně podle pokynů na účet školy v Komerční bance. Vybraná částka slouží zejména k pokrytí provozních nákladů ŠD BOZP Neoddělitelnou součástí působení na děti v ŠD je naše zvýšená péče o ochranu životního prostředí a bezpečnost dětí. Pro zvýšení bezpečnosti dětí byl ve škole zabudován kamerový systém, aby vychovatelé v jednotlivých odděleních školní družiny mohli při předávání dětí rodičům sledovat, kdo dítě z družiny vyzvedává. Vychovatelé dbají o to, aby děti získávaly správné hygienické a stravovací návyky a dodržovaly pitný režim Podmínky pro činnost školní družiny Kvalitní činnost ŠD a úspěšná realizace výchovného vzdělávacího programu je závislá na vytvořených podmínkách pro práci s žáky, dobře propracované metodice a organizaci ŠD. Školní družina má 6 oddělení, každé oddělení využívá samostatnou místnost. V každé takové místnosti je kobercem oddělená hrací část. V jednom oddělení ŠD je postaven stůl na stolní tenis. Tři oddělení ŠD jsou vybavena hracím patrem. Samozřejmostí je přizpůsobení školního hřiště a zahrady potřebám družiny. Žáci mají k dispozici 2 hřiště s umělým povrchem (umělá tráva 3. generace a tartan), pískoviště, venkovní tabuli, malou horolezeckou stěnu, houpačky, domeček, kolotoč a šplhadla. Jedno z hřišť je vybaveno koši na košíkovou. Dále máme k dispozici dva venkovní stoly na stolní tenis. Pro zvyšování tělovýchovného účinku a soutěživosti žáků má ŠD k dispozici i atletickou dráhu a dráhu pro skok daleký. Pro spontánní a relaxační činnost využíváme indiánský stan. Školní družina využívá řadu pomůcek, her, hraček, které jsou průběžně podle potřeby obnovovány a doplňovány. Mimo běžných, níže uvedených aktivit školní družiny se mohou účastníci realizovat v další činnosti v zájmových kroužcích ŠD: plavání, stolní tenis, míčové hry, cvičení na balančních míčích, zpěv, hra na zobcovou flétnu, informatika. Vzhledem ke spolupráci školy s agenturou Kroužky se žákům nabízí dostatečný výběr z mnoha cílených zájmových aktivit. Činnost školní družiny se řídí vnitřním řádem ZŠ. 5

6 2.8. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ve školní družině jsou vytvořeny podmínky pro práci se zdravotně nebo sociálně znevýhodněnými žáky. Především je kladen důraz na individuální přístup Personální podmínky Odbornost vychovatelek a vychovatele je prohlubována v akreditovaných kurzech a samostudiem Cíle vzdělávání Cílem je formování osobnosti dětí, aby se staly generací přímých, otevřených, slušných, odpovědných, vzdělaných a po vzdělání toužících, sebevědomých a rozhodných občanů. Kvalitní pedagogické vedení a výchova dětí zejména mladšího školního věku vytváří základní předpoklady pro jejich další rozvoj. Vytváří základní vzdělávací návyky, na kterých mohou stavět po celou dobu školní docházky Délka a časový plán vzdělávání Vzdělávací zájmový plán je zpracován na délku jednoho vzdělávacího období, končí posledním dnem daného školního roku Obsah vzdělávání Obsah zájmového vzdělávání je rozdělen do vzdělávacích oblastí, převzatých z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Člověk a jeho svět. Umění a kultura Pozornost věnujeme formování estetického vztahu k životnímu prostředí, seznamujeme děti s kulturními tradicemi, s různými druhy umění a způsoby uměleckého vyjádření skutečnosti. Vedeme děti k poznávání přírodních krás, kulturních památek, lidových tradic a zvyků. Řadou činností reagujeme i na způsob oblékání, péči o vlastní vzhled, na úpravu prostředí školní družiny, školy i okolí. Děti k činnosti motivujeme povídáním o ročních obdobích a významnými svátky - Vánoce, Velikonoce, sv. Valentýn, Den matek, atd. Vzniklé práce děti samy představují a hodnotí. Vedeme děti k aktivní spolupráci při výzdobě tříd, tuto výzdobu tvoří jejich výtvarné práce. Některé práce děti vytváří v malých skupinách. Vedeme děti ke vnímání přírody a jejímu pozorování, své poznatky pak přenášejí do výtvarných činností. V této oblasti s žáky pracujeme zejména na uvedených tématech: Tématické celky Způsoby práce Výtvarná výchova Vedeme děti k tomu, aby zvládly základy kresby, malby, koláže a modelování. Při této činnosti rozvíjíme u dětí Podzimní motivy: ovoce, podzimní krajina, stromy Ukazujeme dětem jak míchat barvy Ovoce - kresba pastelkami - různé druhy ovoce, malování vodovými barvami, koláže, modelování 6

7 vnímavost, představivost a estetické cítění, tvořivost, schopnost prožívání a vyjadřování svých pocitů. - kreslení křídami na tabuli - zapouštění barev - využívání přírodních materiálů Hudební výchova Při hudební výchově provádíme s dětmi modelovací hmotou Listy - frotáž, kresba tužkou, pastelkami, křídami Podzimní sad - malba -vodovými barvami, temperami Nálada - kresbou vyjadřujeme náladu - voskové barvy Akvárium - koláž Draci - malba temperami a vodovými barvami Zimní motivy: Vánoční svátky Přáníčka k Vánocům pro rodiče - voskovými barvami a tuží Vánoční strom - kresba pastelkami Dárky - malba dárků které si přejeme - temperou Stromy - zimní stromy Zima podle obrázků J. Lady - kresba pastelkami Ptáci s krmítkem - koláž Fantazie - akvarel - rozfoukávání inkoustu Přáníčka k sv. Valentýnu - tempera Jarní motivy: Velikonoce Počasí - různé techniky Jarní květiny - sněženky, macešky, tulipány, narcisy - kresba pastelkami, křídami, vodovými barvami Kvetoucí stromy - vodovými barvami Vejce - tempery, krupice, kraslice - vodovými barvami Slepičky - koláž Kuřátka a králíčci - kresba pastelkami, modelování modelovací hmotou Přáníčka ke Dni matek Prožitková malba - malba na základě poslechu hudby Kouzelná píšťalka - kresba uhlem Postavy - kresba pastelkami a modelování modelovací hmotou Slepičky - koláž Malování na látku, na sklo Využívání netradičních materiálů Letní motivy: Těšíme se na prázdniny Voda - vodní radovánky - kresba pastelem Eukaustika Lodě - koláž Dopravní prostředky - tuž, pastelkami Kočkovité šelmy - kresba pastelkami a voskovými barvami Modelování zvířat Poslech různých hudebních žánrů Nácvik písní: Já jsem z Kutné hory, Prší tam, Prší,prší, Vodník, Rybička maličká, Kachny, Meluzína, Boleslav, Boleslav, Když jsem já 7

8 vokální, instrumentální a hudebně pohybovou činnost. Rytmizujeme a melodizujeme jednoduché texty, vyjadřujeme melodii pohybem. Posilujeme dětskou hudebnost. Přehráváme a seznamujeme děti s různými hudebními žánry. Při poslechu poukazujeme na jednotlivé hudební nástroje.hudba navozuje radostnou náladu v kolektivu a uvolnění. Nacvičujeme s dětmi písně a skladbičky, tak, aby je mohly prezentovat při příležitostných vystoupeních nebo při vystoupení pro rodiče. Literárně dramatická výchova Rozvíjíme schopnost komunikace a podporujeme tvořivé myšlení. Seznamujeme děti s krátkými literárními útvary a pokoušíme se kladně ovlivňovat jejich emocionální vývoj. Také v dětech rozvíjíme touhu po čtení. Seznamujeme je s encyklopediemi a vysvětlujeme jim, jak s nimi pracovat. Čtením z knih podporujeme aktivní odpočinek dětí, odstraňujeme duševní únavu. Vedeme děti k tomu, aby uměly formulovat své názory. Připravujeme pro děti vědomostní soutěže. Hovoříme o správném zacházení s knihou, prohlížíme si ilustrace, seznamujeme se s autory a ilustrátory. Ukazujeme si jak knihy obalovat a chránit je před poškozením. sloužil, Ach synku, synku, Ö hřebíčku zahradnický, Jedna dvě, Honza jde, Beskyde, Beskyde, Až já budu velká atd. Nacvičujeme s dětmi zpěv koled. Vytváříme pěvecké soutěže ve skupině. Vytleskávání rytmů - hra na tělo Hudebně pohybová činnost: Měla babka čtyři jablka, Meluzína Rytmizace jednoduchých textů Leze žába do bezu Flétna - rozvíjíme u dětí hudebnost, cit pro rytmus a takt Seznamujeme je notami a prací s listem Rozvíjíme jejich citlivost na základě hudebního prožitku Každoročně pořádáme pro děti diskotéky a dětské karnevaly Knihy, ze kterých dětem čteme na pokračování: O peskovi a kočičce, Pinocchiova dobrodružství, Tajemství proutěného košíku, Český Honza, Míša Kulička, Harry Potter, České pohádky, Prasátko a jeho veliký příběh, Nejoblíbenější pohádky, 100 nejzajímavějších živočichů, Mé zázračné já, Kocour v botách a jiné románské pohádky, Stříbrné oříšky, Olin a lišky, Malá mořská víla, Knížka Ferdy Mravence, Brouk Pytlík, Malá encyklopedie přírody - zvířata v lese, O přírodě trochu jinak, 5000 zajímavostí o světě kolem nás, Tajemný život zvířat-mořské pobřeží. Čteme i knihy, které si děti donesou z domova. K literární práci používáme i dětské časopisy jako jsou: Sluníčko, Méďa Pusík, ABC. S dětmi nacvičujeme loutkové divadlo a provádíme dramatizaci pohádek, tak, aby je mohly příležitostně hrát před rodiči. Jedná se o hry: Ferda Mravenec, Budka a O veliké řepě, Červená Karkulka, O Budulínkovi, Zlatá rybka. Přitažlivou formou cvičíme postřeh a paměť. K tomu slouží různé didaktické hry: Ztracení pohádkoví hrdinové, Umíš dokončit příběh? Tiskařský šotek. Připomínáme si Den dětské knihy, který se vždy slaví na počest H. Ch. Andersena. Cvičíme rytmus a melodii jazyka: Je to chůze po tom světě, kam se noha šine, sotva přejdeš jedny hory, jsou tu zase jiné. Enyky, fenyky, jsou mastné knedlíky, kdo si je omastil, ať si je sní. Myšičko, myš, pojď ke mně blíž. Nepůjdu, kocourku, nebo mě sníš. Pepíku, Pepíku, copak dělá babka? Sedí doma na peci a strouhá si jablka 8

9 Pilníček na jazýček Člověk a svět práce Ve výchovně vzdělávací oblasti se cíleně zaměřujeme na praktické dovednosti návyky dětí. Děti pracují nejen samostatně, ale učíme je i týmové spolupráci. Hlavní důraz při ručních pracích klademe na zdokonalování jemné motoriky. Vzniklé výrobky používáme k výzdobě tříd, chodeb a příležitostným výstavkám. Seznamujeme děti s různými druhy povolání. Podněcujeme děti k třídění odpadu. Pověřujeme je péčí o květiny ve třídě. Při každé pracovní činnosti dbáme na dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci a úklidu po ukončení rukodělných činností, včetně mytí rukou po každé práci. V této oblasti s žáky pracujeme zejména na uvedených tématech: Tématické celky Způsoby práce Rozvíjíme u dětí tvořivost, trpělivost, pečlivost a přesnost. Formujeme jejich estetické a prostorové cítění. Vedeme je k citu pro materiál. Utváříme správné pracovní návyky- správné držení nástrojů při práci, účelné uspořádání místa a šetření materiálu. Zároveň děti vedeme k vytváření a udržování vlastního pracovního místa, zvláště pak úklidu tohoto prostoru. Ukazujeme dětem jak hmotu hníst, válet, koulet, mačkat, vytahovat, ubírat, vykrajovat a modelovat základní tvary. Nacvičujeme s dětmi trhání, mačkání, stříhání, vystřihování, překládání, skládání, stáčení, řezání, slepování a nalepování Beseda o výrobě papíru a jeho recyklaci. Náměty pro tvorbu čerpáme z různých časopisů knih: Velká kniha pro malé mistry 1-5, Origami a jiné výrobky z papíru, Dekorování papíru, Hrátky z papíru, Doplňky z provázků, Květiny z krepového papíru, malé sešity nápadů z edice TOPP. Časopisy: AMOS, ABC, Mateřídouška 4 roční období Modelovací hmota: Z modelovací hmoty s dětmi tvoříme, ovoce, zvířátka, různé postavy, sněhuláky, celé krajiny. Dbáme na to, aby postavy měly správné proporce a aby děti volily správné barvy. Výrobky z papíru: Při práci s nůžkami dbáme na bezpečnost při práci. Používáme různé druhy papíru, bílý i barevný. Vystřiháváme různé tvary podle šablonek jablka, hrušky, zvířátka, hvězdičky, vločky. Prostřihovány dekorační výzdoba do oken Přáníčka z kartonu. Papírová mozaika Velikonoční výrobky, vánoční ozdoby a dárky maminkám Při výrobě origami ukazujeme dětem jak papír přehýbat a různě skládat. S některými výrobky pak děláme soutěžečí žabka skočí nejdál, závody hlemýžďů. Z krepového papíru tvoříme květiny a různé koláže ovoce, zvířátka. Obrázky a výrobky z trhaného papíru. 9

10 Nacvičujeme vyšívání, uzlování, šití. Pracujeme i s provázky. Procvičujeme jemnou motoriku, postřeh. Seznamujeme děti s netradičními novými technikami Vštěpujeme dětem kladný vztah k prostředí, ve kterém žijí. Příprava na vyučování je součástí výchovy mimo vyučování ve školní družině. Vyrábíme - hračky, záložky a stojánky. Výroba papírových dráčků, Papírové ozdoby na stromeček. Papírové řetězy, Krabičky z papíru - vlastnoručně dekorovaný papír z něj vyrobíme dárkové krabičky. Tkané obrázky srdíčka, konvičky, dečky Textil: Používáme převážně na koláže vláček, šála u sněhuláka, vázička, slepička. Procvičujeme s dětmi navlékání jehly. Pracujeme s různými druhy látek., s nitěmi, bavlnkami a provázky. Jednoduché vyšívání křížkovým stehem na předražené obrázky s Vánočními, Velikonočními motivy a motivy ke Dni matek. Stavebnice a mozaiky: Z konstrukčních stavebnic (Cheva) staví různé konstrukční hračky. Děti mají v oblibě různé prostorové stavebnice (kostky) z kterých podle vlastní fantazie vytváří různé stavby a puzzle. Někdy můžeme zadat téma například zoologická zahrada. Také rády stavíme co nejvyšší věže. Plošné mozaiky, ze kterých děti vytváří různé obrázky Molitanové stavebnice Přírodní materiály: Sbíráme listy, žaludy, kaštany, šípky, makovičky výroba zvířátek a figurek, střihání listů, velký strom z listů na jeden veliký papír kolektivní práce Malujeme na kamínky, ulity, dřevo Lyžař, sáňkař z korku Lodička ze dřívek, dopravní značky Ostatní materiály: Výrobky z odpadového materiálu lodičky z plastových lahví, Výroba chřestidel lahve, plechovky naplněné hrachem, rýží a jinými surovinami Výrobky z korálků navlékání korálků, výroba zvířátek z korálků Květináče lepené ubrouskovou technikou Knoflíky, těstoviny, sušené květiny Rozvíjíme jejich estetické cítění a kladný vztah k prostředí, ve kterém žijí, zejména prostředí školy. Děti se každodenně podílejí na úklidu svých družinových tříd. Aktivně se zapojují při pracích na školním pozemku. Pečují o květiny ve třídách. Důležitou roli hrají tyto skutečnosti: požadavky rodičů požadavky učitelů doba pobytu dítěte v ŠD Dětem pomáháme s vypracování domácí přípravy od 15,15hod. Snažíme se tuto přípravu vypracovávat s každým dítětem zvlášť- individuálně. 10

11 Člověk a jeho svět V oblasti Člověk a jeho svět se prolínají všechny předešlé oblasti. S dětmi rozvíjíme poznatky a dovednosti získané v rodině a v předškolní výchově a ve škole. Poznáváme své nejbližší okolí. Posilujeme schopnost vnímat vztahy mezi lidmi, všímavost a schopnost ocenit lidské i přírodní výtvory a podporujeme schopnost jejich pozorování. Ukazujeme dětem, jak se minulost prolíná do současnosti. Přibližujeme a vysvětlujeme dětem naše významné státní svátky. Zabýváme se i ochranou životního prostředí. Všechny tyto činnosti jsou zároveň procvičováním a upevňováním získaných vědomostí. V této oblasti s žáky pracujeme zejména na uvedených tématech: Tématické celky Způsoby práce Příprava na vyučování Formou her a besed opakujeme a prohlubujeme znalosti, které děti získaly při vyučování. Člověk a příroda Při poznávání přírody si děti uvědomují, že jsme její součástí. Ukazujeme na podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností. Vedeme besedy o ekosystémech. Místo, kde žijeme Seznamujeme děti s nejbližším okolím a naší historií. Lidé kolem nás naše společnost Vedeme děti k přemýšlení o životě v rodině a naší společnosti. Matematika hry: Tolik, kolik, Na čísla, Co je víc, Odhad času, Číslicový závod, Domino, Destičky, Na prvního, Na pátrání, Číselné puzzle Čtení, psaní, jazyková výchova: Přísloví a pořekadla, Pranostiky, Hádanky, Jedno slovo, dva obrázky, Tiskařský šotek, Psaní- uvolňovací cviky, Písmenková, Slovní fotbal, Tichá pošta, Hledáme dvojice, Kolik písmen, Obrázky, Schovaná slovíčka. Sem spadají i ostatní výchovné oblasti Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce Návštěvy divadel, výstav Veřejné vystupování dětí Beseda o chování v lese, Pozorujeme odlétající ptáky-jmenujeme ptáky, kteří neodlétají. I v Praze jsou lesy, Zvířátka v lese, Krčský les-malá zoologická zahrada, Houby, listnaté a jehličnaté stromy, Čím se zvířata živí sběr kaštanů a žaludů. Hra Na přírodu, Mořský svět, Ochranná zbarvení zvířat, Savci, Jaká zvířátka chováme doma, Pouště, Ledové království, Prales, Stromy v našem okolí, První jarní květiny, Naše řeky, Život v rybníce, Co do přírody nepatří. Přírodní motivy se promítají do dalších výchovných oblastí v ŠD. Čtyři živly. Chodíme s dětmi na procházky, na kterých je seznamujeme s nejbližším okolím. Besedujeme o rozdílném životě lidí ve městě a na venkově. Procházky po Praze Pražský Orloj, Staroměstské náměstí, Pražský hrad, Vyšehrad, Besedy o životě našich předků. Architektura gotika, baroko, renesance, secese. významné stavby Prahy, které jsou postaveny v těchto slozích. Vědomostní soutěže. Beseda o rodině, Jak se chovat ve škole, Pravidla odchodu ze ŠD, Správné stolování, Kouzelná slovíčka, Správné telefonování, Co je kamarádství, Nejsme všichni stejní, Chování při mimořádných 11

12 Vychováváme je k vědomí sounáležitosti s místem kde žijí. Informujeme je o významných událostech, které ovlivnili náš život. Spolupráce s rodiči situacích, Jak si pomáháme, Jak se chovat na ulici, Jak se chovat k cizím lidem, Kouzelná slovíčka, Správné chování v obchodě. Jak pomáhat starým lidem. Království a stát. Naše osobní ochrana, Besedy k významným svátkům a dnům naší republiky. Rodiče jsou informováni o našich aktivitách zvláště těch, kdy jdeme mimo prostor školy. S rodiči mluvíme a spolupracujeme individuálně i na třídních schůzkách. Tato spolupráce se promítá při individuální práci s jejich dětmi. Člověk a zdraví V této oblasti děti vychováváme k odpovědnosti za svou osobu a za své zdraví. Vedeme je ke správným stravovacím návykům, zdravé skladbě potravin, k dodržování pitného režimu, k osobní hygieně a samoobslužné činnosti. Sportovními hrami posilujeme jejich tělesnou zdatnost. Také rozvíjíme jejich citovou stránku osobnosti a formujeme jejich životní postoje. Vedeme je k objektivnímu hodnocení svých schopností, k sebepoznání a k zodpovědnosti za své činy. Velký důraz klademe na jejich bezpečnost jak ve škole, tak v rámci dopravní výchovy. V této oblasti s žáky pracujeme zejména na uvedených tématech: Tématické celky Způsoby práce Zvyšování sociálních kompetencí - vedeme děti k pravdomluvnosti, k objektivitě, k hodnocení svého chování a přijímaní důsledků ze svého chování. Prevence sociálně patologických jevů - varujeme děti před záškoláctvím, vandalismem, šikanováním a jinými formami násilného chování. Vedeme je k ochraně osobního bezpečí a majetku. Vedeme děti k tolerantnosti, přátelství, zodpovědnosti za své chování, k citlivosti a schopnosti porozumění Zdravý životní styl dodržující Relaxační hry - Kočka a lev, Mušle, Pijeme čaj, Kyvadlové hodiny, Počasí. Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění - Výměna čísel, Zkamenět, Kimovy hry - zkouška paměti, Kimova dotyková hra, Kimova hra v místnosti není něco v pořádku, Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků - Brýle pocitů, Hadrová panenka-cínový vojáček, Sochy, Zrcadlení, Chůze důvěry. Hry pro usměrnění agresivity - Jak asi zní pocit?, Náladové počasí, Zraňující slova, Co děláš, když máš..., Horký míč, Stejně vysoké věže, Vzteklý tygr. Formou diskusí poukazujeme na různé formy negativního chování. Formou etud navozujeme různé situace a společně s dětmi hledáme nejlepší řešení těchto situací. Ukazujeme dětem, jak správně reagovat a jakému chování se mají vyhýbat. Vysvětlujeme, jak se mají chovat v případě úrazu, ztrátě a také nálezu věcí. Výchovné v besedy o kouzelném slovíčku, o chování na návštěvě, o správném telefonování. Před odchodem do jídelny dbáme na osobní hygienu, 12

13 osobní hygienu a správná samoobslužná činnost Dopravní výchova- vedeme děti k dodržování bezpečnosti silničního provozu. Tělesná výchova - procvičujeme a zvyšujeme obratnost, zdatnost a správné držení těla dětí, věnujeme se enviromentální výchově při tělesné výchově, seznamujeme děti s pravidly různých her a se základy atletiky. Dbáme na to aby děti znaly základní cvičební povely, uměly zvolit správné oblečení pro sport. Vedeme je k dodržování zásad fair play a soupeření. vedeme besedy na téma "Co a kdy nám nejvíce chutná", Vyprávíme si o stolování, hrajeme si na prodavače v obchodě s ovocem a zeleninou, v obchodě se zdravou výživou. Při odpolední svačině dbáme na kulturu stolování a dodržování osobní hygieny před jídlem. K tomu používáme vyprávění o stolování - stůl-příbory-jídla, Soutěžní hru - Ubrousku, prostři se. Sestavujeme zdravý jídelníček. Vedeme besedy na téma Víte, jak předcházet nemocem? Mluvíme o oblékání v jednotlivých ročních obdobích. - kartičky s oblečením děti přiřazují k jednotlivým ročním obdobím. Kreslíme dopravní značky a křižovatky. Provádíme vycházky a pozorujeme dopravní situace. Seznamujeme děti s povinnou výbavou jízdního kola a s pravidly silničního provozu pro cyklisty. Navštěvujeme dopravní hřiště ZŠ Jahodová. Míčové hry - Na jelena, barvy, přehazovaná, vybíjená, střelba na koš, kopaná, Atletika - běh, skok do dálky, hod míčkem Protahovací, kompenzační a vyrovnávací cvič. Plavání - základní plavecký výcvik ve spolupráci s Plaveckou školou Slavia Stolní tenis - správné držení pálky, nácvik jednotlivých herních úderů Tělovýchovné pohybové chvilky ve třídě - Kuba řekl, Honzo vstávej, Všechno lítá, co peří má, Sochy, Na zrcadlo. Při cvičení venku - ochraňujeme 13

14 14