Motto : Se sportem za vzděláním

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto : Se sportem za vzděláním"

Transkript

1 Školní vzdělávací plán zájmového vzdělávání školní družina ZŠ Eden Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel Zřizovatel Platnost dokumentu Další záznamy PRÁCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Souvislost školních vzdělávacích programů ZŠ a ŠD Charakteristika činnosti školní družiny Formy vzdělávání Podmínky přijímání uchazečů Ekonomické podmínky BOZP Podmínky pro činnost školní družiny Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Personální podmínky Cíle vzdělávání Délka a časový plán vzdělávání Obsah vzdělávání

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Předkladatel Název školy: Základní škola Eden Adresa školy: Vladivostocká 1035/6, Praha 10, Kontakty telefon: , fax: web: IČO: IZO: REDIZO: Jméno ředitele školy vč. titulu: PhDr. Jana Churáčková Kontakt: Jména koordinátorů škol. vzděl. prog.: Mgr. Jana Šumberová PhDr. Jana Churáčková Kontakty: Zřizovatel Zřizovatel: Městská část Praha 10 Adresa zřizovatele: Vršovická 68/1429, Praha 10 Kontakt na zřizovatele: ústředna telefon: podatelna fax: elektronická podatelna: https://podatelna.praha10.cz/ Platnost dokumentu od: č.j. ŠVP ŠD 2007 Podpis ředitele: Razítko školy: 1.4. Další záznamy 1. aktualizace k č.j. ŠVP ŠD 2007/1 2. aktualizace k č.j. ŠVP ŠD 2007/2 3. aktualizace k č.j. ŠVP ŠD 2007/3 4. aktualizace k č.j. ŠVP ŠD 2007/4 3

4 2. PRÁCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 2.1. Souvislost školních vzdělávacích programů ZŠ a ŠD Školní vzdělávací program školní družiny je samostatným dokumentem, nicméně velmi úzce souvisí se Školním vzdělávacím programem základní školy Eden, a to z následujících důvodů: vybavení školy je školní družině zcela k dispozici v plném rozsahu vychovatelé školní družiny jsou součástí pedagogického sboru, takže charakteristika sboru je i jejich charakteristikou totéž platí i o charakteristice žáků ve školní družině jsou to žáci 1. stupně školy školní družina se přirozeně zapojuje do dlouhodobých projektů nedílnou součástí práce vychovatelů je spolupráce s rodiči a dalšími subjekty tak, jak je rovněž popsáno ve Školním vzdělávacím programu základní školy všechna průřezová témata se situačně objevují v činnosti školní družiny školní vzdělávací program vznikal týmově v úzké spolupráci s vyučujícími zjm. 1. stupně, proto v plném rozsahu platí vše uvedené v kapitole, věnované charakteristice školního vzdělávacího programu evaluační činnost školy zahrnuje samozřejmě i problematiku školní družiny. Z tohoto důvodu lze konstatovat, že dokument Školní vzdělávací program ŠD při ZŠ Eden je samostatným dokumentem, který však svým obsahem navazuje na dokument Školní vzdělávací program ZŠ Eden Charakteristika činnosti školní družiny Práce školní družiny na ZŠ Eden je určována zvláštními požadavky a pravidly pedagogiky volného času. Jedná se o zcela samostatnou a specifickou oblast, jejímž cílem je doplňovat poznání žáků prvních až pátých tříd ve výchovně vzdělávací činnosti. Školní družina je speciálním zařízením, kde se mohou žáci mladšího školního věku aktivně seznámit s širokou škálou aktivit, s jejich obsahem a formami. Pestrostí nabídky zapojení se do různých kolektivních činností sledujeme v ŠD vzbudit u dětí aktivizaci zájmu a prohlubování jejich školních znalostí. Konečným cílem výchovně vzdělávacího procesu ŠD je rozvoj dětské osobnosti, zdokonalení dětské sociální kompetence a dovedností. Úspěch a efektivita pedagogického působení pracovníků ŠD je založena na splnění podmínky citlivé a bezprostřední reakce na stavy, nálady i sociální potřeby dětí v jednotlivých odděleních ŠD. Proto plánujeme a provádíme takové zájmové činnosti, které děti nejen zaujmou, ale mohou jim poskytnout naplnění jejich potřeby po úspěchu, kladného hodnocení, citové odezvy a poznání sebe sama. Dalším důležitým aspektem vytváření úspěšného vzdělávacího programu ŠD je důraz na podíl samotných dětí při jeho tvorbě, jako výrazu přirozeného vedení k demokratickému rozhodování. Výsledkem formování osobnosti dětí by se měla stát příští generace přímá a otevřená, slušná, odpovědná, vzdělaná a po vzdělání toužící, sebevědomá a rozhodná. Kvalitní pedagogické vedení a výchova dětí zejména mladšího školního věku vytváří základní předpoklady pro jejich další rozvoj. Vytváří základní vzdělávací návyky, na kterých mohou stavět po celou dobu školní docházky. 4

5 2.3. Formy vzdělávání Pravidelná forma Zájmové vzdělávání ve školní družině se uskutečňuje pravidelnou formou. Žáci navštěvují školní družinu pravidelně a pravidelně se účastní zájmové vzdělávací činnosti. Příležitostná forma 2.4. Podmínky přijímání uchazečů Do ŠD je účastník zapsán na základě odevzdání zápisního lístku, odhlášen na základě odevzdání odhlašovacího lístku podepsaného zákonným zástupcem. Bližší podmínky pro přejetí dítěte do ŠD jsou uvedeny v řádu školní družiny Ekonomické podmínky Daná výše úplaty se platí pololetně podle pokynů na účet školy v Komerční bance. Vybraná částka slouží zejména k pokrytí provozních nákladů ŠD BOZP Neoddělitelnou součástí působení na děti v ŠD je naše zvýšená péče o ochranu životního prostředí a bezpečnost dětí. Pro zvýšení bezpečnosti dětí byl ve škole zabudován kamerový systém, aby vychovatelé v jednotlivých odděleních školní družiny mohli při předávání dětí rodičům sledovat, kdo dítě z družiny vyzvedává. Vychovatelé dbají o to, aby děti získávaly správné hygienické a stravovací návyky a dodržovaly pitný režim Podmínky pro činnost školní družiny Kvalitní činnost ŠD a úspěšná realizace výchovného vzdělávacího programu je závislá na vytvořených podmínkách pro práci s žáky, dobře propracované metodice a organizaci ŠD. Školní družina má 6 oddělení, každé oddělení využívá samostatnou místnost. V každé takové místnosti je kobercem oddělená hrací část. V jednom oddělení ŠD je postaven stůl na stolní tenis. Tři oddělení ŠD jsou vybavena hracím patrem. Samozřejmostí je přizpůsobení školního hřiště a zahrady potřebám družiny. Žáci mají k dispozici 2 hřiště s umělým povrchem (umělá tráva 3. generace a tartan), pískoviště, venkovní tabuli, malou horolezeckou stěnu, houpačky, domeček, kolotoč a šplhadla. Jedno z hřišť je vybaveno koši na košíkovou. Dále máme k dispozici dva venkovní stoly na stolní tenis. Pro zvyšování tělovýchovného účinku a soutěživosti žáků má ŠD k dispozici i atletickou dráhu a dráhu pro skok daleký. Pro spontánní a relaxační činnost využíváme indiánský stan. Školní družina využívá řadu pomůcek, her, hraček, které jsou průběžně podle potřeby obnovovány a doplňovány. Mimo běžných, níže uvedených aktivit školní družiny se mohou účastníci realizovat v další činnosti v zájmových kroužcích ŠD: plavání, stolní tenis, míčové hry, cvičení na balančních míčích, zpěv, hra na zobcovou flétnu, informatika. Vzhledem ke spolupráci školy s agenturou Kroužky se žákům nabízí dostatečný výběr z mnoha cílených zájmových aktivit. Činnost školní družiny se řídí vnitřním řádem ZŠ. 5

6 2.8. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ve školní družině jsou vytvořeny podmínky pro práci se zdravotně nebo sociálně znevýhodněnými žáky. Především je kladen důraz na individuální přístup Personální podmínky Odbornost vychovatelek a vychovatele je prohlubována v akreditovaných kurzech a samostudiem Cíle vzdělávání Cílem je formování osobnosti dětí, aby se staly generací přímých, otevřených, slušných, odpovědných, vzdělaných a po vzdělání toužících, sebevědomých a rozhodných občanů. Kvalitní pedagogické vedení a výchova dětí zejména mladšího školního věku vytváří základní předpoklady pro jejich další rozvoj. Vytváří základní vzdělávací návyky, na kterých mohou stavět po celou dobu školní docházky Délka a časový plán vzdělávání Vzdělávací zájmový plán je zpracován na délku jednoho vzdělávacího období, končí posledním dnem daného školního roku Obsah vzdělávání Obsah zájmového vzdělávání je rozdělen do vzdělávacích oblastí, převzatých z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Člověk a jeho svět. Umění a kultura Pozornost věnujeme formování estetického vztahu k životnímu prostředí, seznamujeme děti s kulturními tradicemi, s různými druhy umění a způsoby uměleckého vyjádření skutečnosti. Vedeme děti k poznávání přírodních krás, kulturních památek, lidových tradic a zvyků. Řadou činností reagujeme i na způsob oblékání, péči o vlastní vzhled, na úpravu prostředí školní družiny, školy i okolí. Děti k činnosti motivujeme povídáním o ročních obdobích a významnými svátky - Vánoce, Velikonoce, sv. Valentýn, Den matek, atd. Vzniklé práce děti samy představují a hodnotí. Vedeme děti k aktivní spolupráci při výzdobě tříd, tuto výzdobu tvoří jejich výtvarné práce. Některé práce děti vytváří v malých skupinách. Vedeme děti ke vnímání přírody a jejímu pozorování, své poznatky pak přenášejí do výtvarných činností. V této oblasti s žáky pracujeme zejména na uvedených tématech: Tématické celky Způsoby práce Výtvarná výchova Vedeme děti k tomu, aby zvládly základy kresby, malby, koláže a modelování. Při této činnosti rozvíjíme u dětí Podzimní motivy: ovoce, podzimní krajina, stromy Ukazujeme dětem jak míchat barvy Ovoce - kresba pastelkami - různé druhy ovoce, malování vodovými barvami, koláže, modelování 6

7 vnímavost, představivost a estetické cítění, tvořivost, schopnost prožívání a vyjadřování svých pocitů. - kreslení křídami na tabuli - zapouštění barev - využívání přírodních materiálů Hudební výchova Při hudební výchově provádíme s dětmi modelovací hmotou Listy - frotáž, kresba tužkou, pastelkami, křídami Podzimní sad - malba -vodovými barvami, temperami Nálada - kresbou vyjadřujeme náladu - voskové barvy Akvárium - koláž Draci - malba temperami a vodovými barvami Zimní motivy: Vánoční svátky Přáníčka k Vánocům pro rodiče - voskovými barvami a tuží Vánoční strom - kresba pastelkami Dárky - malba dárků které si přejeme - temperou Stromy - zimní stromy Zima podle obrázků J. Lady - kresba pastelkami Ptáci s krmítkem - koláž Fantazie - akvarel - rozfoukávání inkoustu Přáníčka k sv. Valentýnu - tempera Jarní motivy: Velikonoce Počasí - různé techniky Jarní květiny - sněženky, macešky, tulipány, narcisy - kresba pastelkami, křídami, vodovými barvami Kvetoucí stromy - vodovými barvami Vejce - tempery, krupice, kraslice - vodovými barvami Slepičky - koláž Kuřátka a králíčci - kresba pastelkami, modelování modelovací hmotou Přáníčka ke Dni matek Prožitková malba - malba na základě poslechu hudby Kouzelná píšťalka - kresba uhlem Postavy - kresba pastelkami a modelování modelovací hmotou Slepičky - koláž Malování na látku, na sklo Využívání netradičních materiálů Letní motivy: Těšíme se na prázdniny Voda - vodní radovánky - kresba pastelem Eukaustika Lodě - koláž Dopravní prostředky - tuž, pastelkami Kočkovité šelmy - kresba pastelkami a voskovými barvami Modelování zvířat Poslech různých hudebních žánrů Nácvik písní: Já jsem z Kutné hory, Prší tam, Prší,prší, Vodník, Rybička maličká, Kachny, Meluzína, Boleslav, Boleslav, Když jsem já 7

8 vokální, instrumentální a hudebně pohybovou činnost. Rytmizujeme a melodizujeme jednoduché texty, vyjadřujeme melodii pohybem. Posilujeme dětskou hudebnost. Přehráváme a seznamujeme děti s různými hudebními žánry. Při poslechu poukazujeme na jednotlivé hudební nástroje.hudba navozuje radostnou náladu v kolektivu a uvolnění. Nacvičujeme s dětmi písně a skladbičky, tak, aby je mohly prezentovat při příležitostných vystoupeních nebo při vystoupení pro rodiče. Literárně dramatická výchova Rozvíjíme schopnost komunikace a podporujeme tvořivé myšlení. Seznamujeme děti s krátkými literárními útvary a pokoušíme se kladně ovlivňovat jejich emocionální vývoj. Také v dětech rozvíjíme touhu po čtení. Seznamujeme je s encyklopediemi a vysvětlujeme jim, jak s nimi pracovat. Čtením z knih podporujeme aktivní odpočinek dětí, odstraňujeme duševní únavu. Vedeme děti k tomu, aby uměly formulovat své názory. Připravujeme pro děti vědomostní soutěže. Hovoříme o správném zacházení s knihou, prohlížíme si ilustrace, seznamujeme se s autory a ilustrátory. Ukazujeme si jak knihy obalovat a chránit je před poškozením. sloužil, Ach synku, synku, Ö hřebíčku zahradnický, Jedna dvě, Honza jde, Beskyde, Beskyde, Až já budu velká atd. Nacvičujeme s dětmi zpěv koled. Vytváříme pěvecké soutěže ve skupině. Vytleskávání rytmů - hra na tělo Hudebně pohybová činnost: Měla babka čtyři jablka, Meluzína Rytmizace jednoduchých textů Leze žába do bezu Flétna - rozvíjíme u dětí hudebnost, cit pro rytmus a takt Seznamujeme je notami a prací s listem Rozvíjíme jejich citlivost na základě hudebního prožitku Každoročně pořádáme pro děti diskotéky a dětské karnevaly Knihy, ze kterých dětem čteme na pokračování: O peskovi a kočičce, Pinocchiova dobrodružství, Tajemství proutěného košíku, Český Honza, Míša Kulička, Harry Potter, České pohádky, Prasátko a jeho veliký příběh, Nejoblíbenější pohádky, 100 nejzajímavějších živočichů, Mé zázračné já, Kocour v botách a jiné románské pohádky, Stříbrné oříšky, Olin a lišky, Malá mořská víla, Knížka Ferdy Mravence, Brouk Pytlík, Malá encyklopedie přírody - zvířata v lese, O přírodě trochu jinak, 5000 zajímavostí o světě kolem nás, Tajemný život zvířat-mořské pobřeží. Čteme i knihy, které si děti donesou z domova. K literární práci používáme i dětské časopisy jako jsou: Sluníčko, Méďa Pusík, ABC. S dětmi nacvičujeme loutkové divadlo a provádíme dramatizaci pohádek, tak, aby je mohly příležitostně hrát před rodiči. Jedná se o hry: Ferda Mravenec, Budka a O veliké řepě, Červená Karkulka, O Budulínkovi, Zlatá rybka. Přitažlivou formou cvičíme postřeh a paměť. K tomu slouží různé didaktické hry: Ztracení pohádkoví hrdinové, Umíš dokončit příběh? Tiskařský šotek. Připomínáme si Den dětské knihy, který se vždy slaví na počest H. Ch. Andersena. Cvičíme rytmus a melodii jazyka: Je to chůze po tom světě, kam se noha šine, sotva přejdeš jedny hory, jsou tu zase jiné. Enyky, fenyky, jsou mastné knedlíky, kdo si je omastil, ať si je sní. Myšičko, myš, pojď ke mně blíž. Nepůjdu, kocourku, nebo mě sníš. Pepíku, Pepíku, copak dělá babka? Sedí doma na peci a strouhá si jablka 8

9 Pilníček na jazýček Člověk a svět práce Ve výchovně vzdělávací oblasti se cíleně zaměřujeme na praktické dovednosti návyky dětí. Děti pracují nejen samostatně, ale učíme je i týmové spolupráci. Hlavní důraz při ručních pracích klademe na zdokonalování jemné motoriky. Vzniklé výrobky používáme k výzdobě tříd, chodeb a příležitostným výstavkám. Seznamujeme děti s různými druhy povolání. Podněcujeme děti k třídění odpadu. Pověřujeme je péčí o květiny ve třídě. Při každé pracovní činnosti dbáme na dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci a úklidu po ukončení rukodělných činností, včetně mytí rukou po každé práci. V této oblasti s žáky pracujeme zejména na uvedených tématech: Tématické celky Způsoby práce Rozvíjíme u dětí tvořivost, trpělivost, pečlivost a přesnost. Formujeme jejich estetické a prostorové cítění. Vedeme je k citu pro materiál. Utváříme správné pracovní návyky- správné držení nástrojů při práci, účelné uspořádání místa a šetření materiálu. Zároveň děti vedeme k vytváření a udržování vlastního pracovního místa, zvláště pak úklidu tohoto prostoru. Ukazujeme dětem jak hmotu hníst, válet, koulet, mačkat, vytahovat, ubírat, vykrajovat a modelovat základní tvary. Nacvičujeme s dětmi trhání, mačkání, stříhání, vystřihování, překládání, skládání, stáčení, řezání, slepování a nalepování Beseda o výrobě papíru a jeho recyklaci. Náměty pro tvorbu čerpáme z různých časopisů knih: Velká kniha pro malé mistry 1-5, Origami a jiné výrobky z papíru, Dekorování papíru, Hrátky z papíru, Doplňky z provázků, Květiny z krepového papíru, malé sešity nápadů z edice TOPP. Časopisy: AMOS, ABC, Mateřídouška 4 roční období Modelovací hmota: Z modelovací hmoty s dětmi tvoříme, ovoce, zvířátka, různé postavy, sněhuláky, celé krajiny. Dbáme na to, aby postavy měly správné proporce a aby děti volily správné barvy. Výrobky z papíru: Při práci s nůžkami dbáme na bezpečnost při práci. Používáme různé druhy papíru, bílý i barevný. Vystřiháváme různé tvary podle šablonek jablka, hrušky, zvířátka, hvězdičky, vločky. Prostřihovány dekorační výzdoba do oken Přáníčka z kartonu. Papírová mozaika Velikonoční výrobky, vánoční ozdoby a dárky maminkám Při výrobě origami ukazujeme dětem jak papír přehýbat a různě skládat. S některými výrobky pak děláme soutěžečí žabka skočí nejdál, závody hlemýžďů. Z krepového papíru tvoříme květiny a různé koláže ovoce, zvířátka. Obrázky a výrobky z trhaného papíru. 9

10 Nacvičujeme vyšívání, uzlování, šití. Pracujeme i s provázky. Procvičujeme jemnou motoriku, postřeh. Seznamujeme děti s netradičními novými technikami Vštěpujeme dětem kladný vztah k prostředí, ve kterém žijí. Příprava na vyučování je součástí výchovy mimo vyučování ve školní družině. Vyrábíme - hračky, záložky a stojánky. Výroba papírových dráčků, Papírové ozdoby na stromeček. Papírové řetězy, Krabičky z papíru - vlastnoručně dekorovaný papír z něj vyrobíme dárkové krabičky. Tkané obrázky srdíčka, konvičky, dečky Textil: Používáme převážně na koláže vláček, šála u sněhuláka, vázička, slepička. Procvičujeme s dětmi navlékání jehly. Pracujeme s různými druhy látek., s nitěmi, bavlnkami a provázky. Jednoduché vyšívání křížkovým stehem na předražené obrázky s Vánočními, Velikonočními motivy a motivy ke Dni matek. Stavebnice a mozaiky: Z konstrukčních stavebnic (Cheva) staví různé konstrukční hračky. Děti mají v oblibě různé prostorové stavebnice (kostky) z kterých podle vlastní fantazie vytváří různé stavby a puzzle. Někdy můžeme zadat téma například zoologická zahrada. Také rády stavíme co nejvyšší věže. Plošné mozaiky, ze kterých děti vytváří různé obrázky Molitanové stavebnice Přírodní materiály: Sbíráme listy, žaludy, kaštany, šípky, makovičky výroba zvířátek a figurek, střihání listů, velký strom z listů na jeden veliký papír kolektivní práce Malujeme na kamínky, ulity, dřevo Lyžař, sáňkař z korku Lodička ze dřívek, dopravní značky Ostatní materiály: Výrobky z odpadového materiálu lodičky z plastových lahví, Výroba chřestidel lahve, plechovky naplněné hrachem, rýží a jinými surovinami Výrobky z korálků navlékání korálků, výroba zvířátek z korálků Květináče lepené ubrouskovou technikou Knoflíky, těstoviny, sušené květiny Rozvíjíme jejich estetické cítění a kladný vztah k prostředí, ve kterém žijí, zejména prostředí školy. Děti se každodenně podílejí na úklidu svých družinových tříd. Aktivně se zapojují při pracích na školním pozemku. Pečují o květiny ve třídách. Důležitou roli hrají tyto skutečnosti: požadavky rodičů požadavky učitelů doba pobytu dítěte v ŠD Dětem pomáháme s vypracování domácí přípravy od 15,15hod. Snažíme se tuto přípravu vypracovávat s každým dítětem zvlášť- individuálně. 10

11 Člověk a jeho svět V oblasti Člověk a jeho svět se prolínají všechny předešlé oblasti. S dětmi rozvíjíme poznatky a dovednosti získané v rodině a v předškolní výchově a ve škole. Poznáváme své nejbližší okolí. Posilujeme schopnost vnímat vztahy mezi lidmi, všímavost a schopnost ocenit lidské i přírodní výtvory a podporujeme schopnost jejich pozorování. Ukazujeme dětem, jak se minulost prolíná do současnosti. Přibližujeme a vysvětlujeme dětem naše významné státní svátky. Zabýváme se i ochranou životního prostředí. Všechny tyto činnosti jsou zároveň procvičováním a upevňováním získaných vědomostí. V této oblasti s žáky pracujeme zejména na uvedených tématech: Tématické celky Způsoby práce Příprava na vyučování Formou her a besed opakujeme a prohlubujeme znalosti, které děti získaly při vyučování. Člověk a příroda Při poznávání přírody si děti uvědomují, že jsme její součástí. Ukazujeme na podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností. Vedeme besedy o ekosystémech. Místo, kde žijeme Seznamujeme děti s nejbližším okolím a naší historií. Lidé kolem nás naše společnost Vedeme děti k přemýšlení o životě v rodině a naší společnosti. Matematika hry: Tolik, kolik, Na čísla, Co je víc, Odhad času, Číslicový závod, Domino, Destičky, Na prvního, Na pátrání, Číselné puzzle Čtení, psaní, jazyková výchova: Přísloví a pořekadla, Pranostiky, Hádanky, Jedno slovo, dva obrázky, Tiskařský šotek, Psaní- uvolňovací cviky, Písmenková, Slovní fotbal, Tichá pošta, Hledáme dvojice, Kolik písmen, Obrázky, Schovaná slovíčka. Sem spadají i ostatní výchovné oblasti Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce Návštěvy divadel, výstav Veřejné vystupování dětí Beseda o chování v lese, Pozorujeme odlétající ptáky-jmenujeme ptáky, kteří neodlétají. I v Praze jsou lesy, Zvířátka v lese, Krčský les-malá zoologická zahrada, Houby, listnaté a jehličnaté stromy, Čím se zvířata živí sběr kaštanů a žaludů. Hra Na přírodu, Mořský svět, Ochranná zbarvení zvířat, Savci, Jaká zvířátka chováme doma, Pouště, Ledové království, Prales, Stromy v našem okolí, První jarní květiny, Naše řeky, Život v rybníce, Co do přírody nepatří. Přírodní motivy se promítají do dalších výchovných oblastí v ŠD. Čtyři živly. Chodíme s dětmi na procházky, na kterých je seznamujeme s nejbližším okolím. Besedujeme o rozdílném životě lidí ve městě a na venkově. Procházky po Praze Pražský Orloj, Staroměstské náměstí, Pražský hrad, Vyšehrad, Besedy o životě našich předků. Architektura gotika, baroko, renesance, secese. významné stavby Prahy, které jsou postaveny v těchto slozích. Vědomostní soutěže. Beseda o rodině, Jak se chovat ve škole, Pravidla odchodu ze ŠD, Správné stolování, Kouzelná slovíčka, Správné telefonování, Co je kamarádství, Nejsme všichni stejní, Chování při mimořádných 11

12 Vychováváme je k vědomí sounáležitosti s místem kde žijí. Informujeme je o významných událostech, které ovlivnili náš život. Spolupráce s rodiči situacích, Jak si pomáháme, Jak se chovat na ulici, Jak se chovat k cizím lidem, Kouzelná slovíčka, Správné chování v obchodě. Jak pomáhat starým lidem. Království a stát. Naše osobní ochrana, Besedy k významným svátkům a dnům naší republiky. Rodiče jsou informováni o našich aktivitách zvláště těch, kdy jdeme mimo prostor školy. S rodiči mluvíme a spolupracujeme individuálně i na třídních schůzkách. Tato spolupráce se promítá při individuální práci s jejich dětmi. Člověk a zdraví V této oblasti děti vychováváme k odpovědnosti za svou osobu a za své zdraví. Vedeme je ke správným stravovacím návykům, zdravé skladbě potravin, k dodržování pitného režimu, k osobní hygieně a samoobslužné činnosti. Sportovními hrami posilujeme jejich tělesnou zdatnost. Také rozvíjíme jejich citovou stránku osobnosti a formujeme jejich životní postoje. Vedeme je k objektivnímu hodnocení svých schopností, k sebepoznání a k zodpovědnosti za své činy. Velký důraz klademe na jejich bezpečnost jak ve škole, tak v rámci dopravní výchovy. V této oblasti s žáky pracujeme zejména na uvedených tématech: Tématické celky Způsoby práce Zvyšování sociálních kompetencí - vedeme děti k pravdomluvnosti, k objektivitě, k hodnocení svého chování a přijímaní důsledků ze svého chování. Prevence sociálně patologických jevů - varujeme děti před záškoláctvím, vandalismem, šikanováním a jinými formami násilného chování. Vedeme je k ochraně osobního bezpečí a majetku. Vedeme děti k tolerantnosti, přátelství, zodpovědnosti za své chování, k citlivosti a schopnosti porozumění Zdravý životní styl dodržující Relaxační hry - Kočka a lev, Mušle, Pijeme čaj, Kyvadlové hodiny, Počasí. Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění - Výměna čísel, Zkamenět, Kimovy hry - zkouška paměti, Kimova dotyková hra, Kimova hra v místnosti není něco v pořádku, Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků - Brýle pocitů, Hadrová panenka-cínový vojáček, Sochy, Zrcadlení, Chůze důvěry. Hry pro usměrnění agresivity - Jak asi zní pocit?, Náladové počasí, Zraňující slova, Co děláš, když máš..., Horký míč, Stejně vysoké věže, Vzteklý tygr. Formou diskusí poukazujeme na různé formy negativního chování. Formou etud navozujeme různé situace a společně s dětmi hledáme nejlepší řešení těchto situací. Ukazujeme dětem, jak správně reagovat a jakému chování se mají vyhýbat. Vysvětlujeme, jak se mají chovat v případě úrazu, ztrátě a také nálezu věcí. Výchovné v besedy o kouzelném slovíčku, o chování na návštěvě, o správném telefonování. Před odchodem do jídelny dbáme na osobní hygienu, 12

13 osobní hygienu a správná samoobslužná činnost Dopravní výchova- vedeme děti k dodržování bezpečnosti silničního provozu. Tělesná výchova - procvičujeme a zvyšujeme obratnost, zdatnost a správné držení těla dětí, věnujeme se enviromentální výchově při tělesné výchově, seznamujeme děti s pravidly různých her a se základy atletiky. Dbáme na to aby děti znaly základní cvičební povely, uměly zvolit správné oblečení pro sport. Vedeme je k dodržování zásad fair play a soupeření. vedeme besedy na téma "Co a kdy nám nejvíce chutná", Vyprávíme si o stolování, hrajeme si na prodavače v obchodě s ovocem a zeleninou, v obchodě se zdravou výživou. Při odpolední svačině dbáme na kulturu stolování a dodržování osobní hygieny před jídlem. K tomu používáme vyprávění o stolování - stůl-příbory-jídla, Soutěžní hru - Ubrousku, prostři se. Sestavujeme zdravý jídelníček. Vedeme besedy na téma Víte, jak předcházet nemocem? Mluvíme o oblékání v jednotlivých ročních obdobích. - kartičky s oblečením děti přiřazují k jednotlivým ročním obdobím. Kreslíme dopravní značky a křižovatky. Provádíme vycházky a pozorujeme dopravní situace. Seznamujeme děti s povinnou výbavou jízdního kola a s pravidly silničního provozu pro cyklisty. Navštěvujeme dopravní hřiště ZŠ Jahodová. Míčové hry - Na jelena, barvy, přehazovaná, vybíjená, střelba na koš, kopaná, Atletika - běh, skok do dálky, hod míčkem Protahovací, kompenzační a vyrovnávací cvič. Plavání - základní plavecký výcvik ve spolupráci s Plaveckou školou Slavia Stolní tenis - správné držení pálky, nácvik jednotlivých herních úderů Tělovýchovné pohybové chvilky ve třídě - Kuba řekl, Honzo vstávej, Všechno lítá, co peří má, Sochy, Na zrcadlo. Při cvičení venku - ochraňujeme 13

14 14

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice 1. září listopad 2011 Odpočinková činnost - odpočinek na koberci - volné hry dle výběru dětí-stolní - poslech a společná četba, vyprávění na dané téma - individuální četba, práce s dětskými časopisy -

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014 ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014 Školní družina je určena žákům 1. stupně ZŠ. Je v provozu denně od 11,45 15 hod.. Činnost: - Odpočinková činnost - po obědě ( klidové hry, četba a jiné

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Celoroční plán práce školní družiny školní rok

Celoroční plán práce školní družiny školní rok Celoroční plán práce školní družiny školní rok 20162017 Odpočinkové činnosti vytváření celkové duševní pohody dětí klidové činnosti /poslechové, individuální hry, klid po obědě/ relaxace, četba, kvarteta,

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Celoroční projekty - Hřiště 11/12/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Ekohrátky-spolupráce se střediskem Šipka Kroměříž

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Roční tematický plán školní družiny III. oddělení Svišti

Roční tematický plán školní družiny III. oddělení Svišti Podzim Roční tematický plán školní družiny III. oddělení Svišti Školní rok 2015/2016 - Naše škola (orientace dětí ve škole a v okolí školy, základní pravidla silničního provozu) - V naší jídelně (dodržování

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Základní škola Votice, Pražská 235

Základní škola Votice, Pražská 235 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Votice, Pražská 235 Předkladatel: Základní škola Votice, okres Benešov Kontakt: zsvotice@centrum.cz www.zsvotice.cz

Více

ČINNOST družiny na měsíc

ČINNOST družiny na měsíc ČINNOST družiny na měsíc březen Poznáváme své město a jeho okolí Navštěvujeme muzea, divadla a historické památky naší země 1. 3. II.,IV. a VI. oddělení (1. A, 1. B, 2. B) Archa Noemova - program (Národní

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900

Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900 Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016 2017 Vypracoval: kolektiv vychovatelek OBSAH: 1. Cíle 2. Výchovné cíle 3. Prostředky 4. Koncepce 5. Organizace školní družiny

Více

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP Plán činností ŠD 2014/2015 II. oddělení - Vlastimila Hladová ZÁŘÍ zahájení školního roku poučení o bezpečnosti v ŠD, a v areálu školy seznámení vychovatelky s dětmi seznámení dětí s novým prostředím správné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Vypracovala: Lenka Riegerová

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková orgnizace Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace OSNOVA 1. Identifikační

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Zpracovala: Bc. Karla Suková vychovatelka školní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

1. KAMARÁDI 2. MOJE RODINA 3. ŠKOLA SNŮ 4. MOJE MĚSTO

1. KAMARÁDI 2. MOJE RODINA 3. ŠKOLA SNŮ 4. MOJE MĚSTO 1. KAMARÁDI slavnostně přivítáme prvňáčky, seznámíme se s řádem ŠD a ŠJ udržujeme kamarádské vztahy kolektivní hry veselé prázdninové písničky výtvarná soutěž : ŠKOLA A JÁ ( tuš a vodové barvy) vycházky

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání - školní družina 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2017 2018 Vypracoval: kolektiv vychovatelek OBSAH: 1. Cíle 2. Výchovné cíle 3. Prostředky 4. Koncepce 5. Organizace školní družiny

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Č. j. 53/2008 Obsah 1) Identifikační údaje školy... 3 2) Charakteristika zařízení... 3 3) Materiální podmínky...

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, odloučené pracoviště Zámek Vedoucí vychovatelka : Blanka Kupcová Vychovatelka : Mgr. Radka Müllerová Motto : Různé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD při ZŠ a MŠ Plavsko 1 Osnova: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školní družiny III. Konkrétní cíle ŠVP IV. Délka a časový plán vzdělávání ve školní družině V. Formy

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 181045648 IČ 70568146 Adresa školy

Více

Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017

Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017 Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017 Září Zahájení činnosti školního klubu (23. 9. 2013), seznámení s režimem

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace REDIZO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení Obsah výchovně vzdělávací činnosti je založen na činnostech vyplývajících především ze zájmů dětí. Činnosti a akce, které se uskuteční každý měsíc:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 113000235 IČ 70568146 Adresa školy

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Vychovatelka: Jana Čermáková ZÁŘÍ Seznámení s provozem ŠD, řádem ŠD a bezpečnosti. Cesta do školy, základy dopravní výchovy. Vzájemné poznávání dětí v kolektivu družiny, seznamovací

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

MĚ SÍ Č NÍ PLÁ N S D 1. ODDĚ LĚNÍ LÍSTOPÁD. Tý den od

MĚ SÍ Č NÍ PLÁ N S D 1. ODDĚ LĚNÍ LÍSTOPÁD. Tý den od MĚ SÍ Č NÍ PLÁ N S D 1. ODDĚ LĚNÍ LÍSTOPÁD Tý den od 1. 10. 3. 11. 2017 Středa 1. 11. Uvolňovací a protahovací cviky NA KOBERCI Povídáme si o běžné hygieně čistota oblečení, kapesníky Vyrábíme ducha z

Více