1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE"

Transkript

1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola hrou i radostí 8. verze Základní škola Řevnice Školní 600, Řevnice IČO: IZO: RED-IZO: Zřizovatel: Město Řevnice Nám. Jiřího z Poděbrad Řevnice Koordinátor ŠVP: Mgr. Marcela Bezděková

2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZŠ Řevnice je plně organizovaná základní škola, jejímž zřizovatelem je MěÚ Řevnice. Škola je právním subjektem provozující vedlejší hospodářskou činnost pro středisko - školní jídelna. Škola má ve školním roce 2013/ žáků, 21 tříd (z toho 13 na prvním a 8 na druhém stupni). Škola využívá 3 oddělené budovy budovu 1. stupně, 2. stupně a v budově městského úřadu jsou nově zrekonstruovány 2 třídy. Kapacita školy tak mohla být navýšena na 508 žáků. Kapacita školní družiny (od roku 2012 pro 130 zájemců, vytvořena 4 oddělení) je plně využita. Škola dále zajišťuje chod stravování ve školní jídelně a vyvíjí doplňkovou činnost (hostinská činnost - zajištění stravy pro smluvní strávníky). ZŠ Řevnice spolupracuje s malými základními školami v okolí (1.-4.tř.) ZŠ Zadní Třebaň a ZŠ Mořina a také se ZŠ Karlštejn (1.-5.tř.). Velmi se osvědčila také spolupráce s dalšími školami v okolí - především se ZŠ Dobřichovice, ZŠ Černošice, ZŠ Všenory ZŠ Mníšek pod Brdy a také s Diagnostickým ústavem pro mládež v Dobřichovicích a Dětským domovem v Letech. ZŠ Řevnice realizuje inovativní, výchovně-vzdělávací koncepty. Jedním z nich je i výuka písma Comenia Script. Velice úspěšně je využíván také portál (testování žáků či volba povolání a dalšího studia). Jsme zapojení do projektu Odplouváme dál, který je zaměřen na kariérní poradenství pro žáky 9. ročníků. V kurikulární oblasti jsou realizovány školní projekty - např. Výroční ceny ZŠ Řevnice pro nejlepší žáky a žákyně, Vánoční akademie atd. Tradiční je již reprezentace ve sportovní lize škol okresu Praha-západ.

3 2.1 Pedagogický sbor ve funkce stupeň vzdělání školním roce 2013/20ped. pracovníci Mgr. Pavlína Seidlerová ředitelka VŠ PaedDr. Jiřina Tichá zástupce ředitele pro 2.stupeň Mgr. Petra Mejstříková Sulková zástupce ředitele pro 1. stupeň Mgr. Dostálová Kateřina učitelka VŠ Mgr. Chroustová Ludmila učitelka VŠ Chvátalová Zuzana učitelka SŠ Mgr. Petra Flemrová učitelka VŠ Mgr. Brunclíková Kateřina učitelka VŠ Bc. Peterová Miroslava učitelka VŠ Mgr. Sklenářová Michaela učitelka VŠ Mgr. Bořková Božena učitelka + SP VŠ Elefantová Svatava učitelka SŠ Mgr. Venclíková Andrea učitelka + VP VŠ Mgr. Kopačková Helena učitelka VŠ Mgr. Oršošová Lenka učitelka VŠ PhDr. Petr Loužil učitel VŠ Pelcová Bohumila učitelka AJ SŠ Ing. Jana Cuchá učitelka VŠ Mgr. Lejskeová Hana učitelka VŠ Mgr. Maříková Markéta učitelka + ŠMP VŠ Mgr. Hanykýřová Eva učitelka VŠ Vašek Jaromír učitel VŠ Mgr. Horská Věra učitelka VŠ Ing. Marcela Bezděková učitelka VŠ Mgr. Galbavá Gabriela učitelka VŠ Bc.Hrochová Václava učitelka SŠ, studuje VŠ Mgr. Pavliš Dušan učitel VŠ Mgr. Tučková Jana učitelka VŠ Mgr. Jiřina Dopitová učitelka VŠ Bc. Jan Schlindenbuch asistent, učitel studuje VŠ Chvojková Milena asistentka pedagoga SŠ logoped Bartlová Jana ved. vychovatelka SŠ Lacinová Bohdana vychovatelka SŠ Vyštajnová Jitka vychovatelka - asistenka pedagoga studuje SŠ Hadrabová Helena vychovatelka SŠ Samková Soňa vychovatelka doprovody, asistence Kurz AP VŠ VŠ

4 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 50 Počet učitelů ZŠ 30 Počet vychovatelek ŠD 5 Počet asistentů pedagoga 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 Počet správních zaměstnanců ŠJ 6 Počet učitelek na MD Úplnost a velikost školy, vybavení školy ZŠ Řevnice je základní škola s devíti postupnými ročníky. Výuka v jednotlivých ročnících probíhá s ohledem na narůstající počet zájemců v paralelních třídách (A,B,C). Škola sídlí ve třech objektech první stupeň je umístěn v bývalé budově MŠ v Revoluční ulici č.901, druhý stupeň je umístěn v původní školní budově z 30. let ve Školní ulici č.600. V budově městského úřadu, nám Jiřího z Poděbrad 74 jsou nově zrekonstruovány 2 třídy. Budovy prvního a druhého stupně jsou i díky přispění rodičů a ostatních dobrovolníků pravidelně udržovány (včetně přilehlého okolí) a jsou obklopeny rozlehlou travnatou plochou. Na prvním stupni je zahrada vybavena prolézačkami, novými houpačkami, pískovišti a basketbalovým košem, na druhém stupni se nachází oplocený kurt na míčové hry (basketbal, volejbal, nohejbal), menší fotbalové hřiště a doskočiště. V roce 2012 bylo pořízeno doskočiště pro skok vysoký. V těsném sousedství pozemku 2. stupně je sportovní hala s umělým povrchem Pavitex, kterou škola pronajímá od Řevnické sportovní s.r.o. Budova prvního stupně je pavilónového typu, sestává ze tří vzájemně propojených částí. V této budově jsou vybaveny učebny pro 1. až 4. ročník, dále se zde nalézá samostatný prostor pro školní družinu. Budova druhého stupně se nachází v historické zástavbě blízko centra města. Jedná se o zachovalou a architektonicky účelnou školní budovu, jejíž prostory poskytují dobré podmínky pro vzdělávání. V této budově jsou umístěny ročníky. Třídy jsou prostorné, hygienicky vyhovující (průběžně je prováděna renovace - malba, výměna podlah, repasování oken a parapetů). Sociální zařízení se nachází v každém patře. Budova druhého stupně má díky projektu EU a MŠMT - Peníze školám (v celkové výši Kč) vybudovanou PC učebnu a další odborné učebny (Fy, Ch, Př ). Materiální vybavení školy je dle finančních možností aktualizováno. Pořádáme lyžařský zájezd pro žáky 7. ročníků a adaptační pobyty pro žáky 5. ročníků. Škola nabízí různé zájmové odpolední aktivity nepovinné předměty a kroužky. Stravování žáků je zajišťováno ve školní jídelně, která se nachází u areálu druhého stupně. Žáci z prvního stupně mají zajištěn doprovod. Jídelna nabízí výběr ze dvou jídel, používáme čipový systém..

5 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání uvedené ve ŠZ, RVP ZV a z koncepce školy předložené při konkurzním řízení na ředitele školy v květnu Využíváme rovněž možnosti a schopnosti pedagogického sboru, zabýváme se návrhy požadavků rodičů a navazujeme na tradici školy. Důraz je kladen na výchovu zdravých žáků s pozitivním vztahem k životu, k přírodě a společnosti a na přijetí odpovědnosti za vlastní budoucnost i budoucnost druhých.. Motivační název Škola hrou i radostí prezentuje snahu o rozvoj tvořivosti, respektování individuálního přístupu k žákům, vzdělávání žáků zábavnou formou, uplatňování alternativních metod výuky a zahrnuje též práci na projektech, které vyžadují samostatné a kreativní myšlení. Zejména směřujeme k tomu, aby se žáci učili pro uplatnění v praktickém životě, vytvářeli své názorové postoje, které umí náležitě obhájit. Usilujeme o to, abychom naučili žáky respektovat pravidla, vnímat svá práva i povinnosti. Nabízíme výuku cizích jazyků, zejména jazyk anglický a od sedmého ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk. Snažíme se využívat výpočetní techniku a média ve všech předmětech. V oblasti volitelných předmětů se věnujeme výpočetní technice, přírodovědným praktikům, sportovní přípravě, semináři českého jazyka a matematiky, na prvním stupni enviromentální, estetické, dramatické a dopravní výchově. 3.1 Projekty a mezinárodní spolupráce V rámci své činnosti realizujeme školní projekty a projekty podporující mezinárodní spolupráci krátkodobé i dlouhodobé, produktivní i edukativní: Environmentální výchova na ZŠ Řevnice, Recyklohraní, Den Země. V rámci projektového vyučování mají žáci možnost podílet se i na přípravě na úrovni jednotlivých ročníků a následné prezentaci či dramatizaci (v minulých letech proběhly například projekty: Umím říct NE!, Lidice očima dnešních dětí, Písmo, Po stopách husitství nebo multikulturní projektové dny Afrika, Jižní Amerika, Velká Británie, Asie a další). Projekty dotvářejí nabídku aktivit celé školy i jednotlivých tříd a formují kreativní prostředí a podporu předpokladů pro další rozvoj osobnosti. ZŠ Řevnice má adoptované zvíře v ZOO Praha (surikata). 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů: umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení

6 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné a účinné komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování vlastní životní a profesní orientaci Školní vzdělávací program ZŠ Řevnice k uskutečnění těchto cílů využije těchto prostředků: zaměřit se především na práci s kolektivy zejména v ročnících, kam přicházejí noví žáci ze spádových škol věnovat se výuce informatiky a výpočetní techniky od 5. ročníku

7 preferovat orientaci žáků k využití počítačové techniky nejen s uživatelskými znalostmi ale v 8. a 9.třídách jim již umožnit tvorbu vlastních jednoduchých prezentací, umožnit práci s databázemi a tvorbu vlastních webových stránek. orientovat se na výuku cizích jazyků v první třídě nabídnout kroužek jazyka anglického a od 2. třídy zavádět povinný anglický jazyk a od 7. třídy ve skupině povinně volitelných předmětů zavádět další cizí jazyk (podle podmínek školy a zájmu žáků buď ruský jazyk nebo německý jazyk). dále preferovat ve výuce pohybové a sportovní aktivity zavádět hodiny sportovní a pohybové přípravy jako povinně volitelného a nepovinného předmětu. pěstovat vztah k přírodě zavádět hodiny pěstitelských prací jako povinně volitelného předmětu, při němž lze realizovat projekty směřující ke zvelebení školního areálu podporovat zdravý vývoj žáků zavádět povinný předmět Výchova ke zdraví na druhém stupni 5. KLÍČOVÉ KOMPETENCE 5.1 KOMPETENCE K UČENÍ Na konci 5. ročníku žák: poznává smysl a cíl učení, vytváří si pozitivní vztah k učení dokáže posoudit vlastní pokroky a z tohoto hlediska i hodnotit svou práci dokáže pracovat s konkrétními postupy, zefektivňuje své učení dokáže vyhledávat a třídit informace, experimentuje s jejich využitím v procesu učení

8 Na konci 9. ročníku žák: vybírá a užívá vhodné způsoby pro efektivní učení, organizuje a řídí vlastní učení samostatně pozoruje a experimentuje, porovnává výsledky, vyvozuje z nich závěry pro použití v budoucnosti vyhledává a třídí informace, efektivně je využívá v procesu učení operuje s obecně užívanými znaky, symboly a termíny vytváří si pozitivní vztah k učení, poznává smysl a cíl učení, dokáže posoudit svůj pokrok, najít cestu k odstranění překážek, bránících mu v učení, zhodnotí výsledky svého učení a dokáže o nich diskutovat 5.2 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU Na konci 5.ročníku žák: uplatňuje samostatné myšlení je schopen rozpoznat problém pozná podstatu problému, pochopí ho je schopen problémy řešit logicky navrhne způsob řešení vysvětlí zvolený způsob řešení dokáže ověřit správnost řešení překoná případný nezdar adekvátně reaguje na změny, je přizpůsobivý Na konci 9. ročníku žák: uplatňuje samostatné myšlení a logické postupy je schopen rozpoznat problém pozná podstatu problému, pochopí ho

9 je schopen problémy řešit za využití analytického, kvantitativního, analogického a kombinatorického uvažování navrhne možné způsoby řešení umí se rozhodovat mezi více způsoby řešení vysvětlí a obhájí zvolený způsob řešení dokáže ověřit správnost řešení, zhodnotí výsledky dovede výsledky řešení prezentovat je schopen nést za svá rozhodnutí zodpovědnost překoná případný nezdar adekvátně reaguje na změny, je přizpůsobivý 5.3 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Na konci 5. ročníku žák : formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory vyjadřuje se souvisle v ústním projevu naslouchá promluvám ostatních lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití umí reprodukovat čtený nebo odposlouchaný text Na konci 9. ročníku žák: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje umí se zapojit do diskuse, umí vyjádřit svůj názor

10 rozumí běžným typům textů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných komunikativních prostředků, tzn. umí využít a rozumí běžným prostředkům mimoslovní komunikace využívá informační a komunikační technologii pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi uceleně reprodukuje čtený nebo odposlouchaný text, umí ho interpretovat vlastními slovy, rozumí komunikativnímu záměru autora promluvy nebo textu 5.4 KOMPETENCE OBČANSKÉ Na konci 5. ročníku žák: vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci přispívá k utváření dobrých vztahů ve třídě i mimo ni dokáže rozpoznat bezpráví a zaujmout spravedlivý postoj projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, k jejich přednostem i nedostatkům rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, uvědomuje si význam národních kulturních tradic chápe nutnost péče o životní prostředí ve svém okolí i ve světě podílí se na ochraně životního prostředí tříděním odpadů Na konci 9. ročníku žák: rozpozná projevy netolerantního chování, projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých a zaujímá adekvátní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti

11 chápe demokratické principy vývoje společnosti, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni uvede příklady institucí, které se podílejí na správě obce, kraje rozlišuje a respektuje kulturní, etnické aj. způsoby chování a myšlení lidí aktivně se zapojuje do kulturního života školy a obce uvědomuje si souvislosti mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědnost ve vztahu k prostředí objektivně hodnotí informace týkající se ekologických problémů společnosti projevuje odpovědné chování v situacích ohrožujících zdraví, v případě potřeby umí poskytnout adekvátní první pomoc 5.5 KOMPETENCE PRACOVNÍ Na konci 5.ročníku žák: vytváří přiměřenými postupy různé předměty z tradičních a netradičních materiálů (i prvky lidových tradic) pracuje podle předlohy, slovního návodu provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž, demontáž pečuje o rostliny i zvířata samostatně dovede zvolit správné pomůcky, nástroje a náčiní dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce a dovede poskytnou první pomoc při úraze Na konci 9.ročníku žák: organizuje a plánuje svoji pracovní činnost užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt, závislost-graf vybere a prakticky využívá pracovní postupy, pomůcky pro měření a zpracuje

12 protokol v němž zformuluje závěry k nimž dospěl dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při práci a poskytne první pomoc při úraze ovládá základní funkce digitální techniky, pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi-cestování, vzdělání, zábava využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodné volby povolání a profesní přípravy 5.6 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Na konci 5.ročníku žák: chápe smysl a význam pravidel práce ve skupině, je schopen a ochoten tato pravidla přijmout, dodržovat je a řídit se jimi dokáže bez problémů přijmout určitou roli ve skupině snaží se cíleně přispívat k pozitivním výsledkům celého týmu, dokáže projevit radost ze společně dosažených cílů je ohleduplný ke spolužákům, v případě potřeby umí poskytnout pomoc, je-li o ni požádán chová se slušně a zdvořile k dětem i dospělým, úctu ke starším lidem dokáže dát najevo umí ocenit nápady a zkušenosti druhých a poučit se z nich Na konci 9.ročníku žák: spoluvytváří pravidla týmové práce svoji úlohu ve skupině nepovažuje za definitivní a je schopen role střídat je si vědom důležitosti dobrých mezilidských vztahů a nutnosti příjemné atmosféry v týmu nejen pro společnou práci, ale také pro její výsledky pomoc ostatním je pro něj samozřejmostí, sám se v případě nutnosti neostýchá také o ni požádat

13 je taktní, dokáže se vcítit do uvažování dalších členů skupiny, neupřednostňuje své vlastní zájmy nad zájmy společné je ochoten poučit se ze zkušeností druhých, aktivně o názorech diskutuje, smysluplně argumentuje, neprosazuje však svá vlastní hlediska za každou cenu je kritický nejen k ostatním, ale také sám k sobě, dokáže zhodnotit práci dalších členů týmu i svůj vlastní podíl na dosažených výsledcích 6. ZABEZPEČENÍ VÝUKY 6.1 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Mezi priority koncepce výuky na ZŠ Řevnice patří bezesporu proces integrace žáků s individuálními vzdělávacími potřebami (jazyková příprava cizinců, podpora sociálně slabých žáků a žáků se specifickými poruchami učení, stejně tak jako motivace žáků nadaných). Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami považujeme žáky se zdravotním postižením (těžké poruchy zraku, sluchu, autismus), zdravotním znevýhodněním (dlouhodobé nemoci, zdravotní oslabení atd.) a sociálním znevýhodněním. Děti zařazujeme do běžných tříd a věnujeme jim individuální péči. Jedná se o děti hyperaktivní (ADHD), s poruchami čtení (dyslexie), grafického projevu (dysgrafie), počítání (dyskalkulie) a dalšími SPU, děti s poruchou koncentrace, s pomalým pracovním tempem nebo s psychickou labilitou. Výchovný poradce vede tyto děti v evidenci a spolupracuje s učiteli žáků. Snažíme se vývojové poruchy dětí zachytit co nejdříve, proto úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou. Žáky s vývojovými poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do školského poradenského zařízení. Na základě vyšetření a doporučení jsou tito žáci svěřeni do péče školního psychologa. V případě potřeby je sestaven individuální vzdělávací plán, popř. se vzdělávacího procesu účastní také asistent pedagoga. Náprava specifických poruch probíhá v malých skupinkách (často po dvou). Škola má k dispozici širokou škálu pomůcek pro reedukaci. Při klasifikaci se přihlíží ke stupni a druhu specifické poruchy. Uplatňujeme individuální přístup k žákům, respektujeme tempo jednotlivce a posilujeme jejich sebevědomí schopnost vystupovat.

14 6.2 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Nadanými žáky se rozumí žáci, kteří se odlišují v předčasnosti a v kvalitě znalostí a dovedností. Snadno a rychle učí, objevují vlastní cesty řešení problému a dosahují mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. Mohou však mít problematický vztah k autoritám, problémy s přizpůsobivostí, proto se výkyvy v chování snažíme usměrňovat s pedagogickým taktem, avšak důsledně. K tomuto účelu nám výborně slouží osobnostní a sociální výchova, při které vedeme děti k vzájemné toleranci, rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k ochotě pomáhat slabším. Také tyto žáky vzděláváme podle individuálního vzdělávacího plánu. Umožňujeme jim pracovat s výukovými programy, řešit problémové úlohy, individuálně pracovat s naučnou literaturou. Pověřujeme je náročnějšími úkoly, zapojujeme do samostatných projektů, často pak vedou skupinu, ve které pracují. Účastní se oborových soutěží a olympiád. Jsou-li hudebně a pohybově nadáni, mohou doprovázet na hudební nástroj, nebo se účastnit kulturních vystoupení, ve výtvarné výchově volíme náročnější techniky zpracování, podporujeme je v mimoškolních aktivitách, rozvíjíme kreativní a inovativní přístupy. Sportovně nadané děti vysíláme do soutěží, kde reprezentují školu. Péče o mimořádně nadané žáky vyžaduje od pedagogů náročnější přípravu, neboť pro tyto žáky je třeba větší motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky. 6.3 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SOCIÁLNĚ SLABÝCH Každý třídní učitel sleduje situaci ve své třídě a informuje vedení školy o sociálně slabých žácích. Škola může na žádost rodičů prominout poplatek za družinu, poskytnout žákovi psací potřeby a přispět na finančně náročnou akci pořádanou školou. Vyučující dbají zejména na přijetí a začlenění daného žáka do kolektivu a prevenci sociálně-patologických jevů. Od roku 2009 funguje na škole program proti šikaně a ostatním sociálně-patologickým jevům (garantem jsou metodička prevence a výchovná poradkyně), který nabízí včasné předcházení a komplexnější řešení případných problémů. 6.4 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Průřezová témata (uvedená v RVP ZV) tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Patří sem: Osobnostní a sociální výchova

15 Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova. Začlenění průřezových témat v jednotlivých předmětech: Průřezová témata jsou realizována převážně formou integrace do vyučovacích předmětů (popř. vytvořením specificky zaměřeného předmětu), některé tematické okruhy také formou projektů. Integrace do předmětu : INT Projekt : PRO Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj 1. Rozvoj schopností poznávání Český jazyk a literatura, cizí jazyk ročník (INT), další cizí jazyk (6.-9.ročník), Informační technologie 5.-9.ročník (INT) Člověk a jeho svět (Prvouka ročník, Přírodověda a Vlastivěda 4. a 5. roč. Dějepis 6.-9.ročník, Společenská výchova 6.-9.ročník) Člověk a příroda (Přírodopis 6.,7.9. ročník, Zeměpis 6.-9.ročník, chemie 8.-9.ročník, fyzika ročník,) (INT), Matematika a její aplikace ročník (INT) 2. Sebepoznání a sebepojetí Český jazyk a literatura ročník (INT), Umění a kultura (Výtvarná výchova 1. 3., ročník, Hudební výchova 4. 5., 6. 9.ročník).(INT), Člověk a jeho svět (Společenská výchova 6.-9.ročník) (INT)

16 3. Seberegulace a sebeorganizace Člověk a jeho svět (Prvouka ročník, Přírodověda 4. a 5. ročník.)(int) Informační technologie (5.-9.ročník) (INT) Člověk a jeho svět (Společenské výchova ročník) (INT) Člověk a příroda (Přírodopis 8.ročník, Fyzika 9.ročník, Zeměpis 6.-9.ročník) (INT) 4. Psychohygiena Umění a kultura (Hudební výchova a Výtvarná výchova 1. 9.ročník) (INT), Člověk a svět práce (Pracovní činnosti 1. 9.ročník), Člověk a jeho svět (Prvouka 1. 3.ročník, Přírodověda 4. a 5.ročník, Přírodopis 8.ročník)(INT), Člověk a zdraví ročník (PRO), 6.-9.ročník (INT) 5. Kreativita Český jazyk a literatura ročník (INT), Cizí jazyk ročník (INT), další cizí jazyk (6.-9.ročník), Informační technologie 5.-9.ročník (INT), Člověk a příroda (Přírodopis ročník, Zeměpis 9. ročník, Chemie 8.-9.ročník) (INT), Umění a kultura (Výtvarná výchova ročník, Hudební výchova 1.-9.ročník) (INT) 6. Poznávací schopnosti Člověk a jeho svět (Prvouka 1 3. ročník, Vlastivěda 4. a 5.ročník, Společenská výchova ročník, Dějepis 6.-9.ročník) (INT), Cizí jazyk (5.ročník) (INT) 7. Mezilidské vztahy Člověk a jeho svět (Prvouka 1. 3.a Přírodověda 4.roč. Přírodopis 8.ročník, Společenská výchova 6.-9.ročník) (INT), Český jazyk a literatura 1. 9.ročník, cizí jazyk 3.-9.ročník (INT), Umění a kultura (Výtvarná výchova a Hudební výchova 2. 9.ročník) (INT) 8. Komunikace Komunitní kruh roč. (PRO), Český jazyk a cizí jazyk ročník (INT), písemná a ústní část absolventských zkoušek (9.ročník)(PRO) Cizí jazyk (9.ročník řešení problémů) (INT)

17 9. Kooperace a kompetice Je realizován v 1-5. roč. v rámci skupinové práce (PRO), IVT 5 roč.- 9.ročník (INT) Všechny předměty kooperativní učení (INT) 10. Řešení problému a rozhodovací dovednosti Český jazyk a literatura roč. ( INT), Matematika a její aplikace (Matematika ročník) (INT), Člověk a jeho svět ( Prvouka roč., Přírodopis 8.ročník, Zeměpis 6.,8.,9.ročník, Fyzika 6.-9.ročník, Chemie 8.ročník)(INT), IVT 5. 9.ročník (INT), dále je realizován v rámci pravidelných komunitních kruhů a žákovského parlamentu (PRO) 11. Hodnoty, postoje, praktická etika Člověk a společnost (Společenská výchova 6.-9.ročník) (INT), Člověk a jeho svět (Přírodověda a Vlastivěda 4. a 5. roč., Přírodopis 8.ročník, Chemie 9.ročník, Zeměpis ročník, Fyzika 8.-9.ročník) (INT) Výchova ke zdraví 4. a 5. roč., Tělesná výchova roč.(int),dále je realizován při projektovém vyučování Výchova demokratického občana 1. Občanská společnost a škola Člověk a společnost (Společenská výchova 6.-9.ročník) (INT), žákovský parlament (PRO) Člověk a jeho svět (Vlastivěda 4. a 5. roč. (INT), (PRO) Člověk a jeho svět (Přírodopis 8.ročník, Zeměpis 8. Ročník, Chemie 9.ročník, Fyzika 9.ročník) (INT) 2. Občan, občanská společnost a stát Člověk a společnost (Společenská výchova 6.-9.ročník) (INT), žákovský parlament (PRO) Člověk a jeho svět (Vlastivěda 4. a 5. roč. (INT), (PRO) 3. Formy participace občanů v politickém životě Člověk a společnost (Společenská výchova 6.-9.ročník) (INT), Člověk a jeho svět (Vlastivěda 4.a 5.roč) (INT),

18 4. Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Člověk a společnost (Společenská výchova 6.-9.ročník) (INT), Člověk a jeho svět (Vlastivěda 4.a 5.roč) (INT), žákovský parlament (PRO) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1. Evropa a svět nás zajímá Člověk a jeho svět (Přírodopis 8-9.ročník, Zeměpis 6.,7.,9.ročník, Chemie ročník, Fyzika 9.ročník), Člověk a společnost (Dějepis 8.-9.ročník) Český jazyk roč. literatura 9.ročník, Anglický jazyk roč.(int), Člověk a jeho svět (Vlastivěda 4.a 5.roč). (PRO) Adopce na dálku (PRO), Cizí jazyk a další cizí jazyk 7.-9.ročník (INT), 2. Objevujeme Evropu a svět Člověk a jeho svět (Vlastivěda 4. a 5. roč. (INT), (Přírodopis 8.ročník, Zeměpis 8. Ročník, Chemie 9.ročník, Fyzika 9.ročník) (INT) Člověk a společnost (Dějepis 7.-9.ročník,) Umění a kultura (Výtvarná a Hudební výchova roč.) (INT), Matematika a její aplikace 5., 8., 9.ročník (INT) 3. Jsme Evropané Člověk a jeho svět (Vlastivěda 5. roč., Zeměpis 7.,8.,9.ročník) (INT) Člověk a společnost (Společenská výchova 6.-9.ročník) Cizí jazyk a další cizí jazyk (3.- 9.ročník), Český jazyk a literatura (literatura 9.ročník) (INT) Multikulturní výchova 1. Kulturní diferenciace Český jazyk zejména literatura, Anglický jazyk roč. (INT), Člověk a jeho svět (Vlastivěda 4. a 5. roč., Přírodopis 8.ročník, Zeměpis 8. 9.ročník) (INT) Umění a kultura (Výtvarná výchova 1.-9.ročník, Hudební výchova 1.-9.ročník) (INT)

19 2. Lidské vztahy Český jazyk a literatura roč.(int), Člověk a jeho svět (Prvouka roč., Přírodověda a Vlastivěda 4. a 5. roč., Přírodopis 8.ročník) (INT), Člověk a společnost (Společenská výchova 6.-9.ročník) (INT), Člověk a zdraví (Tělesná výchova 1.-9.ročník) (INT) 3. Etnický původ Člověk a jeho svět (Přírodověda 4. a 5. roč., Přírodopis 8.ročník, Zeměpis 8.-9.ročník) (INT) 4. Multikulturalita Český jazyk a literatura (literatura četba romských textů 7.-9.ročník) (INT), Anglický jazyk 4. a 5. roč. (INT), Adopce na dálku (PRO), Člověk a jeho svět (Zeměpis 7.,9.třída) (INT), Člověk a společnost (Dějepis dějiny kultury 6.-9.ročník, Společenská výchova 9.ročník) (INT) Umění a kultura (Výtvarná a hudební výchova 1.-9.ročník) (INT) 5. Princip sociálního smíru a solidarity Člověk a jeho svět (Přírodopis 8.ročník, Zeměpis 9.ročník) (INT), Člověk a společnost (Dějepis 8.-9.ročník) (INT) Environmentální výchova 1. Ekosystémy Člověk a jeho svět (Prvouka roč., Přírodověda 4. a 5. roč.,) (PRO) (Přírodopis ročník, Zeměpis 6.,9.ročník, Chemie 8.-9.ročník, Fyzika 8.-9.ročník) (INT) 2. Základní podmínky života Člověk a jeho svět (Přírodověda 4. a 5. roč. Přírodopis 8.-9.ročník, Zeměpis 6.-9.ročník, Chemie 8.-9.ročník, Fyzika 8.-9.ročník) (INT) 3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí

20 Člověk a jeho svět (Přírodověda a Vlastivěda 4. a 5. roč. (Přírodopis 7.,9.ročník, Zeměpis ročník, Chemie 8.-9.ročník, Fyzika 8.-9.ročník) (INT) Člověk a společnost (Společenská výchova ochrana životního prostředí 6.ročník) (INT) Výchova ke zdraví 4. a 5. roč.(pro) 4. Vztah člověka k prostředí Člověk a jeho svět (Prvouka 1. a 3. roč., Přírodověda 4. a 5. roč., Přírodopis 9.ročník, Zeměpis 6.-9.ročník, Chemie 8.-9.ročník, fyzika 6.-9.ročník) (INT), Člověk a společnost (Společenská výchova 6.ročník) (INT), Český jazyk a literatura roč. (INT) Mediální výchova 1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Český jazyk a literatura- čtení a sloh roč. (INT), IVT práce s informací, schopnost utřídit a zaznamenávat informace 5. 9.ročník (INT), Člověk a jeho svět (Přírodopis 7.,9.ročník, Zeměpis 6.-9.ročník, Chemie 9.ročník, Fyzika 9.ročník) (INT), Cizí jazyk ročník (INT), 2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Český jazyk a literatura 5. 9.ročník, Člověk a společnost (Společenská výchova 9.ročník)(INT) 3. Fungování a vliv médii ve společnosti Český jazyk a literatura 4. a 5. roč./ PRO/, Český jazyk a literatura 9.ročník (INT) Umění a kultura (Výtvarná výchova 5. roč.) (PRO) Člověk a společnost (Společenská výchova 9.ročník) (INT), Cizí jazyk (čtení zahraničních časopisů 8.-9.ročník) (PRO) 4. Tvorba mediálního sdělení Český jazyk a literatura 9.ročník (INT), Člověk a jeho svět (Přírodopis 9.ročník, Zeměpis 9.ročník, Chemie 9.ročník)

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více