1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE"

Transkript

1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola hrou i radostí 8. verze Základní škola Řevnice Školní 600, Řevnice IČO: IZO: RED-IZO: Zřizovatel: Město Řevnice Nám. Jiřího z Poděbrad Řevnice Koordinátor ŠVP: Mgr. Marcela Bezděková

2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZŠ Řevnice je plně organizovaná základní škola, jejímž zřizovatelem je MěÚ Řevnice. Škola je právním subjektem provozující vedlejší hospodářskou činnost pro středisko - školní jídelna. Škola má ve školním roce 2013/ žáků, 21 tříd (z toho 13 na prvním a 8 na druhém stupni). Škola využívá 3 oddělené budovy budovu 1. stupně, 2. stupně a v budově městského úřadu jsou nově zrekonstruovány 2 třídy. Kapacita školy tak mohla být navýšena na 508 žáků. Kapacita školní družiny (od roku 2012 pro 130 zájemců, vytvořena 4 oddělení) je plně využita. Škola dále zajišťuje chod stravování ve školní jídelně a vyvíjí doplňkovou činnost (hostinská činnost - zajištění stravy pro smluvní strávníky). ZŠ Řevnice spolupracuje s malými základními školami v okolí (1.-4.tř.) ZŠ Zadní Třebaň a ZŠ Mořina a také se ZŠ Karlštejn (1.-5.tř.). Velmi se osvědčila také spolupráce s dalšími školami v okolí - především se ZŠ Dobřichovice, ZŠ Černošice, ZŠ Všenory ZŠ Mníšek pod Brdy a také s Diagnostickým ústavem pro mládež v Dobřichovicích a Dětským domovem v Letech. ZŠ Řevnice realizuje inovativní, výchovně-vzdělávací koncepty. Jedním z nich je i výuka písma Comenia Script. Velice úspěšně je využíván také portál (testování žáků či volba povolání a dalšího studia). Jsme zapojení do projektu Odplouváme dál, který je zaměřen na kariérní poradenství pro žáky 9. ročníků. V kurikulární oblasti jsou realizovány školní projekty - např. Výroční ceny ZŠ Řevnice pro nejlepší žáky a žákyně, Vánoční akademie atd. Tradiční je již reprezentace ve sportovní lize škol okresu Praha-západ.

3 2.1 Pedagogický sbor ve funkce stupeň vzdělání školním roce 2013/20ped. pracovníci Mgr. Pavlína Seidlerová ředitelka VŠ PaedDr. Jiřina Tichá zástupce ředitele pro 2.stupeň Mgr. Petra Mejstříková Sulková zástupce ředitele pro 1. stupeň Mgr. Dostálová Kateřina učitelka VŠ Mgr. Chroustová Ludmila učitelka VŠ Chvátalová Zuzana učitelka SŠ Mgr. Petra Flemrová učitelka VŠ Mgr. Brunclíková Kateřina učitelka VŠ Bc. Peterová Miroslava učitelka VŠ Mgr. Sklenářová Michaela učitelka VŠ Mgr. Bořková Božena učitelka + SP VŠ Elefantová Svatava učitelka SŠ Mgr. Venclíková Andrea učitelka + VP VŠ Mgr. Kopačková Helena učitelka VŠ Mgr. Oršošová Lenka učitelka VŠ PhDr. Petr Loužil učitel VŠ Pelcová Bohumila učitelka AJ SŠ Ing. Jana Cuchá učitelka VŠ Mgr. Lejskeová Hana učitelka VŠ Mgr. Maříková Markéta učitelka + ŠMP VŠ Mgr. Hanykýřová Eva učitelka VŠ Vašek Jaromír učitel VŠ Mgr. Horská Věra učitelka VŠ Ing. Marcela Bezděková učitelka VŠ Mgr. Galbavá Gabriela učitelka VŠ Bc.Hrochová Václava učitelka SŠ, studuje VŠ Mgr. Pavliš Dušan učitel VŠ Mgr. Tučková Jana učitelka VŠ Mgr. Jiřina Dopitová učitelka VŠ Bc. Jan Schlindenbuch asistent, učitel studuje VŠ Chvojková Milena asistentka pedagoga SŠ logoped Bartlová Jana ved. vychovatelka SŠ Lacinová Bohdana vychovatelka SŠ Vyštajnová Jitka vychovatelka - asistenka pedagoga studuje SŠ Hadrabová Helena vychovatelka SŠ Samková Soňa vychovatelka doprovody, asistence Kurz AP VŠ VŠ

4 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 50 Počet učitelů ZŠ 30 Počet vychovatelek ŠD 5 Počet asistentů pedagoga 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 Počet správních zaměstnanců ŠJ 6 Počet učitelek na MD Úplnost a velikost školy, vybavení školy ZŠ Řevnice je základní škola s devíti postupnými ročníky. Výuka v jednotlivých ročnících probíhá s ohledem na narůstající počet zájemců v paralelních třídách (A,B,C). Škola sídlí ve třech objektech první stupeň je umístěn v bývalé budově MŠ v Revoluční ulici č.901, druhý stupeň je umístěn v původní školní budově z 30. let ve Školní ulici č.600. V budově městského úřadu, nám Jiřího z Poděbrad 74 jsou nově zrekonstruovány 2 třídy. Budovy prvního a druhého stupně jsou i díky přispění rodičů a ostatních dobrovolníků pravidelně udržovány (včetně přilehlého okolí) a jsou obklopeny rozlehlou travnatou plochou. Na prvním stupni je zahrada vybavena prolézačkami, novými houpačkami, pískovišti a basketbalovým košem, na druhém stupni se nachází oplocený kurt na míčové hry (basketbal, volejbal, nohejbal), menší fotbalové hřiště a doskočiště. V roce 2012 bylo pořízeno doskočiště pro skok vysoký. V těsném sousedství pozemku 2. stupně je sportovní hala s umělým povrchem Pavitex, kterou škola pronajímá od Řevnické sportovní s.r.o. Budova prvního stupně je pavilónového typu, sestává ze tří vzájemně propojených částí. V této budově jsou vybaveny učebny pro 1. až 4. ročník, dále se zde nalézá samostatný prostor pro školní družinu. Budova druhého stupně se nachází v historické zástavbě blízko centra města. Jedná se o zachovalou a architektonicky účelnou školní budovu, jejíž prostory poskytují dobré podmínky pro vzdělávání. V této budově jsou umístěny ročníky. Třídy jsou prostorné, hygienicky vyhovující (průběžně je prováděna renovace - malba, výměna podlah, repasování oken a parapetů). Sociální zařízení se nachází v každém patře. Budova druhého stupně má díky projektu EU a MŠMT - Peníze školám (v celkové výši Kč) vybudovanou PC učebnu a další odborné učebny (Fy, Ch, Př ). Materiální vybavení školy je dle finančních možností aktualizováno. Pořádáme lyžařský zájezd pro žáky 7. ročníků a adaptační pobyty pro žáky 5. ročníků. Škola nabízí různé zájmové odpolední aktivity nepovinné předměty a kroužky. Stravování žáků je zajišťováno ve školní jídelně, která se nachází u areálu druhého stupně. Žáci z prvního stupně mají zajištěn doprovod. Jídelna nabízí výběr ze dvou jídel, používáme čipový systém..

5 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání uvedené ve ŠZ, RVP ZV a z koncepce školy předložené při konkurzním řízení na ředitele školy v květnu Využíváme rovněž možnosti a schopnosti pedagogického sboru, zabýváme se návrhy požadavků rodičů a navazujeme na tradici školy. Důraz je kladen na výchovu zdravých žáků s pozitivním vztahem k životu, k přírodě a společnosti a na přijetí odpovědnosti za vlastní budoucnost i budoucnost druhých.. Motivační název Škola hrou i radostí prezentuje snahu o rozvoj tvořivosti, respektování individuálního přístupu k žákům, vzdělávání žáků zábavnou formou, uplatňování alternativních metod výuky a zahrnuje též práci na projektech, které vyžadují samostatné a kreativní myšlení. Zejména směřujeme k tomu, aby se žáci učili pro uplatnění v praktickém životě, vytvářeli své názorové postoje, které umí náležitě obhájit. Usilujeme o to, abychom naučili žáky respektovat pravidla, vnímat svá práva i povinnosti. Nabízíme výuku cizích jazyků, zejména jazyk anglický a od sedmého ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk. Snažíme se využívat výpočetní techniku a média ve všech předmětech. V oblasti volitelných předmětů se věnujeme výpočetní technice, přírodovědným praktikům, sportovní přípravě, semináři českého jazyka a matematiky, na prvním stupni enviromentální, estetické, dramatické a dopravní výchově. 3.1 Projekty a mezinárodní spolupráce V rámci své činnosti realizujeme školní projekty a projekty podporující mezinárodní spolupráci krátkodobé i dlouhodobé, produktivní i edukativní: Environmentální výchova na ZŠ Řevnice, Recyklohraní, Den Země. V rámci projektového vyučování mají žáci možnost podílet se i na přípravě na úrovni jednotlivých ročníků a následné prezentaci či dramatizaci (v minulých letech proběhly například projekty: Umím říct NE!, Lidice očima dnešních dětí, Písmo, Po stopách husitství nebo multikulturní projektové dny Afrika, Jižní Amerika, Velká Británie, Asie a další). Projekty dotvářejí nabídku aktivit celé školy i jednotlivých tříd a formují kreativní prostředí a podporu předpokladů pro další rozvoj osobnosti. ZŠ Řevnice má adoptované zvíře v ZOO Praha (surikata). 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů: umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení

6 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné a účinné komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování vlastní životní a profesní orientaci Školní vzdělávací program ZŠ Řevnice k uskutečnění těchto cílů využije těchto prostředků: zaměřit se především na práci s kolektivy zejména v ročnících, kam přicházejí noví žáci ze spádových škol věnovat se výuce informatiky a výpočetní techniky od 5. ročníku

7 preferovat orientaci žáků k využití počítačové techniky nejen s uživatelskými znalostmi ale v 8. a 9.třídách jim již umožnit tvorbu vlastních jednoduchých prezentací, umožnit práci s databázemi a tvorbu vlastních webových stránek. orientovat se na výuku cizích jazyků v první třídě nabídnout kroužek jazyka anglického a od 2. třídy zavádět povinný anglický jazyk a od 7. třídy ve skupině povinně volitelných předmětů zavádět další cizí jazyk (podle podmínek školy a zájmu žáků buď ruský jazyk nebo německý jazyk). dále preferovat ve výuce pohybové a sportovní aktivity zavádět hodiny sportovní a pohybové přípravy jako povinně volitelného a nepovinného předmětu. pěstovat vztah k přírodě zavádět hodiny pěstitelských prací jako povinně volitelného předmětu, při němž lze realizovat projekty směřující ke zvelebení školního areálu podporovat zdravý vývoj žáků zavádět povinný předmět Výchova ke zdraví na druhém stupni 5. KLÍČOVÉ KOMPETENCE 5.1 KOMPETENCE K UČENÍ Na konci 5. ročníku žák: poznává smysl a cíl učení, vytváří si pozitivní vztah k učení dokáže posoudit vlastní pokroky a z tohoto hlediska i hodnotit svou práci dokáže pracovat s konkrétními postupy, zefektivňuje své učení dokáže vyhledávat a třídit informace, experimentuje s jejich využitím v procesu učení

8 Na konci 9. ročníku žák: vybírá a užívá vhodné způsoby pro efektivní učení, organizuje a řídí vlastní učení samostatně pozoruje a experimentuje, porovnává výsledky, vyvozuje z nich závěry pro použití v budoucnosti vyhledává a třídí informace, efektivně je využívá v procesu učení operuje s obecně užívanými znaky, symboly a termíny vytváří si pozitivní vztah k učení, poznává smysl a cíl učení, dokáže posoudit svůj pokrok, najít cestu k odstranění překážek, bránících mu v učení, zhodnotí výsledky svého učení a dokáže o nich diskutovat 5.2 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU Na konci 5.ročníku žák: uplatňuje samostatné myšlení je schopen rozpoznat problém pozná podstatu problému, pochopí ho je schopen problémy řešit logicky navrhne způsob řešení vysvětlí zvolený způsob řešení dokáže ověřit správnost řešení překoná případný nezdar adekvátně reaguje na změny, je přizpůsobivý Na konci 9. ročníku žák: uplatňuje samostatné myšlení a logické postupy je schopen rozpoznat problém pozná podstatu problému, pochopí ho

9 je schopen problémy řešit za využití analytického, kvantitativního, analogického a kombinatorického uvažování navrhne možné způsoby řešení umí se rozhodovat mezi více způsoby řešení vysvětlí a obhájí zvolený způsob řešení dokáže ověřit správnost řešení, zhodnotí výsledky dovede výsledky řešení prezentovat je schopen nést za svá rozhodnutí zodpovědnost překoná případný nezdar adekvátně reaguje na změny, je přizpůsobivý 5.3 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Na konci 5. ročníku žák : formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory vyjadřuje se souvisle v ústním projevu naslouchá promluvám ostatních lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití umí reprodukovat čtený nebo odposlouchaný text Na konci 9. ročníku žák: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje umí se zapojit do diskuse, umí vyjádřit svůj názor

10 rozumí běžným typům textů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných komunikativních prostředků, tzn. umí využít a rozumí běžným prostředkům mimoslovní komunikace využívá informační a komunikační technologii pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi uceleně reprodukuje čtený nebo odposlouchaný text, umí ho interpretovat vlastními slovy, rozumí komunikativnímu záměru autora promluvy nebo textu 5.4 KOMPETENCE OBČANSKÉ Na konci 5. ročníku žák: vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci přispívá k utváření dobrých vztahů ve třídě i mimo ni dokáže rozpoznat bezpráví a zaujmout spravedlivý postoj projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, k jejich přednostem i nedostatkům rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, uvědomuje si význam národních kulturních tradic chápe nutnost péče o životní prostředí ve svém okolí i ve světě podílí se na ochraně životního prostředí tříděním odpadů Na konci 9. ročníku žák: rozpozná projevy netolerantního chování, projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých a zaujímá adekvátní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti

11 chápe demokratické principy vývoje společnosti, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni uvede příklady institucí, které se podílejí na správě obce, kraje rozlišuje a respektuje kulturní, etnické aj. způsoby chování a myšlení lidí aktivně se zapojuje do kulturního života školy a obce uvědomuje si souvislosti mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědnost ve vztahu k prostředí objektivně hodnotí informace týkající se ekologických problémů společnosti projevuje odpovědné chování v situacích ohrožujících zdraví, v případě potřeby umí poskytnout adekvátní první pomoc 5.5 KOMPETENCE PRACOVNÍ Na konci 5.ročníku žák: vytváří přiměřenými postupy různé předměty z tradičních a netradičních materiálů (i prvky lidových tradic) pracuje podle předlohy, slovního návodu provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž, demontáž pečuje o rostliny i zvířata samostatně dovede zvolit správné pomůcky, nástroje a náčiní dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce a dovede poskytnou první pomoc při úraze Na konci 9.ročníku žák: organizuje a plánuje svoji pracovní činnost užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt, závislost-graf vybere a prakticky využívá pracovní postupy, pomůcky pro měření a zpracuje

12 protokol v němž zformuluje závěry k nimž dospěl dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při práci a poskytne první pomoc při úraze ovládá základní funkce digitální techniky, pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi-cestování, vzdělání, zábava využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodné volby povolání a profesní přípravy 5.6 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Na konci 5.ročníku žák: chápe smysl a význam pravidel práce ve skupině, je schopen a ochoten tato pravidla přijmout, dodržovat je a řídit se jimi dokáže bez problémů přijmout určitou roli ve skupině snaží se cíleně přispívat k pozitivním výsledkům celého týmu, dokáže projevit radost ze společně dosažených cílů je ohleduplný ke spolužákům, v případě potřeby umí poskytnout pomoc, je-li o ni požádán chová se slušně a zdvořile k dětem i dospělým, úctu ke starším lidem dokáže dát najevo umí ocenit nápady a zkušenosti druhých a poučit se z nich Na konci 9.ročníku žák: spoluvytváří pravidla týmové práce svoji úlohu ve skupině nepovažuje za definitivní a je schopen role střídat je si vědom důležitosti dobrých mezilidských vztahů a nutnosti příjemné atmosféry v týmu nejen pro společnou práci, ale také pro její výsledky pomoc ostatním je pro něj samozřejmostí, sám se v případě nutnosti neostýchá také o ni požádat

13 je taktní, dokáže se vcítit do uvažování dalších členů skupiny, neupřednostňuje své vlastní zájmy nad zájmy společné je ochoten poučit se ze zkušeností druhých, aktivně o názorech diskutuje, smysluplně argumentuje, neprosazuje však svá vlastní hlediska za každou cenu je kritický nejen k ostatním, ale také sám k sobě, dokáže zhodnotit práci dalších členů týmu i svůj vlastní podíl na dosažených výsledcích 6. ZABEZPEČENÍ VÝUKY 6.1 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Mezi priority koncepce výuky na ZŠ Řevnice patří bezesporu proces integrace žáků s individuálními vzdělávacími potřebami (jazyková příprava cizinců, podpora sociálně slabých žáků a žáků se specifickými poruchami učení, stejně tak jako motivace žáků nadaných). Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami považujeme žáky se zdravotním postižením (těžké poruchy zraku, sluchu, autismus), zdravotním znevýhodněním (dlouhodobé nemoci, zdravotní oslabení atd.) a sociálním znevýhodněním. Děti zařazujeme do běžných tříd a věnujeme jim individuální péči. Jedná se o děti hyperaktivní (ADHD), s poruchami čtení (dyslexie), grafického projevu (dysgrafie), počítání (dyskalkulie) a dalšími SPU, děti s poruchou koncentrace, s pomalým pracovním tempem nebo s psychickou labilitou. Výchovný poradce vede tyto děti v evidenci a spolupracuje s učiteli žáků. Snažíme se vývojové poruchy dětí zachytit co nejdříve, proto úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou. Žáky s vývojovými poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do školského poradenského zařízení. Na základě vyšetření a doporučení jsou tito žáci svěřeni do péče školního psychologa. V případě potřeby je sestaven individuální vzdělávací plán, popř. se vzdělávacího procesu účastní také asistent pedagoga. Náprava specifických poruch probíhá v malých skupinkách (často po dvou). Škola má k dispozici širokou škálu pomůcek pro reedukaci. Při klasifikaci se přihlíží ke stupni a druhu specifické poruchy. Uplatňujeme individuální přístup k žákům, respektujeme tempo jednotlivce a posilujeme jejich sebevědomí schopnost vystupovat.

14 6.2 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Nadanými žáky se rozumí žáci, kteří se odlišují v předčasnosti a v kvalitě znalostí a dovedností. Snadno a rychle učí, objevují vlastní cesty řešení problému a dosahují mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. Mohou však mít problematický vztah k autoritám, problémy s přizpůsobivostí, proto se výkyvy v chování snažíme usměrňovat s pedagogickým taktem, avšak důsledně. K tomuto účelu nám výborně slouží osobnostní a sociální výchova, při které vedeme děti k vzájemné toleranci, rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k ochotě pomáhat slabším. Také tyto žáky vzděláváme podle individuálního vzdělávacího plánu. Umožňujeme jim pracovat s výukovými programy, řešit problémové úlohy, individuálně pracovat s naučnou literaturou. Pověřujeme je náročnějšími úkoly, zapojujeme do samostatných projektů, často pak vedou skupinu, ve které pracují. Účastní se oborových soutěží a olympiád. Jsou-li hudebně a pohybově nadáni, mohou doprovázet na hudební nástroj, nebo se účastnit kulturních vystoupení, ve výtvarné výchově volíme náročnější techniky zpracování, podporujeme je v mimoškolních aktivitách, rozvíjíme kreativní a inovativní přístupy. Sportovně nadané děti vysíláme do soutěží, kde reprezentují školu. Péče o mimořádně nadané žáky vyžaduje od pedagogů náročnější přípravu, neboť pro tyto žáky je třeba větší motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky. 6.3 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SOCIÁLNĚ SLABÝCH Každý třídní učitel sleduje situaci ve své třídě a informuje vedení školy o sociálně slabých žácích. Škola může na žádost rodičů prominout poplatek za družinu, poskytnout žákovi psací potřeby a přispět na finančně náročnou akci pořádanou školou. Vyučující dbají zejména na přijetí a začlenění daného žáka do kolektivu a prevenci sociálně-patologických jevů. Od roku 2009 funguje na škole program proti šikaně a ostatním sociálně-patologickým jevům (garantem jsou metodička prevence a výchovná poradkyně), který nabízí včasné předcházení a komplexnější řešení případných problémů. 6.4 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Průřezová témata (uvedená v RVP ZV) tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Patří sem: Osobnostní a sociální výchova

15 Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova. Začlenění průřezových témat v jednotlivých předmětech: Průřezová témata jsou realizována převážně formou integrace do vyučovacích předmětů (popř. vytvořením specificky zaměřeného předmětu), některé tematické okruhy také formou projektů. Integrace do předmětu : INT Projekt : PRO Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj 1. Rozvoj schopností poznávání Český jazyk a literatura, cizí jazyk ročník (INT), další cizí jazyk (6.-9.ročník), Informační technologie 5.-9.ročník (INT) Člověk a jeho svět (Prvouka ročník, Přírodověda a Vlastivěda 4. a 5. roč. Dějepis 6.-9.ročník, Společenská výchova 6.-9.ročník) Člověk a příroda (Přírodopis 6.,7.9. ročník, Zeměpis 6.-9.ročník, chemie 8.-9.ročník, fyzika ročník,) (INT), Matematika a její aplikace ročník (INT) 2. Sebepoznání a sebepojetí Český jazyk a literatura ročník (INT), Umění a kultura (Výtvarná výchova 1. 3., ročník, Hudební výchova 4. 5., 6. 9.ročník).(INT), Člověk a jeho svět (Společenská výchova 6.-9.ročník) (INT)

16 3. Seberegulace a sebeorganizace Člověk a jeho svět (Prvouka ročník, Přírodověda 4. a 5. ročník.)(int) Informační technologie (5.-9.ročník) (INT) Člověk a jeho svět (Společenské výchova ročník) (INT) Člověk a příroda (Přírodopis 8.ročník, Fyzika 9.ročník, Zeměpis 6.-9.ročník) (INT) 4. Psychohygiena Umění a kultura (Hudební výchova a Výtvarná výchova 1. 9.ročník) (INT), Člověk a svět práce (Pracovní činnosti 1. 9.ročník), Člověk a jeho svět (Prvouka 1. 3.ročník, Přírodověda 4. a 5.ročník, Přírodopis 8.ročník)(INT), Člověk a zdraví ročník (PRO), 6.-9.ročník (INT) 5. Kreativita Český jazyk a literatura ročník (INT), Cizí jazyk ročník (INT), další cizí jazyk (6.-9.ročník), Informační technologie 5.-9.ročník (INT), Člověk a příroda (Přírodopis ročník, Zeměpis 9. ročník, Chemie 8.-9.ročník) (INT), Umění a kultura (Výtvarná výchova ročník, Hudební výchova 1.-9.ročník) (INT) 6. Poznávací schopnosti Člověk a jeho svět (Prvouka 1 3. ročník, Vlastivěda 4. a 5.ročník, Společenská výchova ročník, Dějepis 6.-9.ročník) (INT), Cizí jazyk (5.ročník) (INT) 7. Mezilidské vztahy Člověk a jeho svět (Prvouka 1. 3.a Přírodověda 4.roč. Přírodopis 8.ročník, Společenská výchova 6.-9.ročník) (INT), Český jazyk a literatura 1. 9.ročník, cizí jazyk 3.-9.ročník (INT), Umění a kultura (Výtvarná výchova a Hudební výchova 2. 9.ročník) (INT) 8. Komunikace Komunitní kruh roč. (PRO), Český jazyk a cizí jazyk ročník (INT), písemná a ústní část absolventských zkoušek (9.ročník)(PRO) Cizí jazyk (9.ročník řešení problémů) (INT)

17 9. Kooperace a kompetice Je realizován v 1-5. roč. v rámci skupinové práce (PRO), IVT 5 roč.- 9.ročník (INT) Všechny předměty kooperativní učení (INT) 10. Řešení problému a rozhodovací dovednosti Český jazyk a literatura roč. ( INT), Matematika a její aplikace (Matematika ročník) (INT), Člověk a jeho svět ( Prvouka roč., Přírodopis 8.ročník, Zeměpis 6.,8.,9.ročník, Fyzika 6.-9.ročník, Chemie 8.ročník)(INT), IVT 5. 9.ročník (INT), dále je realizován v rámci pravidelných komunitních kruhů a žákovského parlamentu (PRO) 11. Hodnoty, postoje, praktická etika Člověk a společnost (Společenská výchova 6.-9.ročník) (INT), Člověk a jeho svět (Přírodověda a Vlastivěda 4. a 5. roč., Přírodopis 8.ročník, Chemie 9.ročník, Zeměpis ročník, Fyzika 8.-9.ročník) (INT) Výchova ke zdraví 4. a 5. roč., Tělesná výchova roč.(int),dále je realizován při projektovém vyučování Výchova demokratického občana 1. Občanská společnost a škola Člověk a společnost (Společenská výchova 6.-9.ročník) (INT), žákovský parlament (PRO) Člověk a jeho svět (Vlastivěda 4. a 5. roč. (INT), (PRO) Člověk a jeho svět (Přírodopis 8.ročník, Zeměpis 8. Ročník, Chemie 9.ročník, Fyzika 9.ročník) (INT) 2. Občan, občanská společnost a stát Člověk a společnost (Společenská výchova 6.-9.ročník) (INT), žákovský parlament (PRO) Člověk a jeho svět (Vlastivěda 4. a 5. roč. (INT), (PRO) 3. Formy participace občanů v politickém životě Člověk a společnost (Společenská výchova 6.-9.ročník) (INT), Člověk a jeho svět (Vlastivěda 4.a 5.roč) (INT),

18 4. Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Člověk a společnost (Společenská výchova 6.-9.ročník) (INT), Člověk a jeho svět (Vlastivěda 4.a 5.roč) (INT), žákovský parlament (PRO) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1. Evropa a svět nás zajímá Člověk a jeho svět (Přírodopis 8-9.ročník, Zeměpis 6.,7.,9.ročník, Chemie ročník, Fyzika 9.ročník), Člověk a společnost (Dějepis 8.-9.ročník) Český jazyk roč. literatura 9.ročník, Anglický jazyk roč.(int), Člověk a jeho svět (Vlastivěda 4.a 5.roč). (PRO) Adopce na dálku (PRO), Cizí jazyk a další cizí jazyk 7.-9.ročník (INT), 2. Objevujeme Evropu a svět Člověk a jeho svět (Vlastivěda 4. a 5. roč. (INT), (Přírodopis 8.ročník, Zeměpis 8. Ročník, Chemie 9.ročník, Fyzika 9.ročník) (INT) Člověk a společnost (Dějepis 7.-9.ročník,) Umění a kultura (Výtvarná a Hudební výchova roč.) (INT), Matematika a její aplikace 5., 8., 9.ročník (INT) 3. Jsme Evropané Člověk a jeho svět (Vlastivěda 5. roč., Zeměpis 7.,8.,9.ročník) (INT) Člověk a společnost (Společenská výchova 6.-9.ročník) Cizí jazyk a další cizí jazyk (3.- 9.ročník), Český jazyk a literatura (literatura 9.ročník) (INT) Multikulturní výchova 1. Kulturní diferenciace Český jazyk zejména literatura, Anglický jazyk roč. (INT), Člověk a jeho svět (Vlastivěda 4. a 5. roč., Přírodopis 8.ročník, Zeměpis 8. 9.ročník) (INT) Umění a kultura (Výtvarná výchova 1.-9.ročník, Hudební výchova 1.-9.ročník) (INT)

19 2. Lidské vztahy Český jazyk a literatura roč.(int), Člověk a jeho svět (Prvouka roč., Přírodověda a Vlastivěda 4. a 5. roč., Přírodopis 8.ročník) (INT), Člověk a společnost (Společenská výchova 6.-9.ročník) (INT), Člověk a zdraví (Tělesná výchova 1.-9.ročník) (INT) 3. Etnický původ Člověk a jeho svět (Přírodověda 4. a 5. roč., Přírodopis 8.ročník, Zeměpis 8.-9.ročník) (INT) 4. Multikulturalita Český jazyk a literatura (literatura četba romských textů 7.-9.ročník) (INT), Anglický jazyk 4. a 5. roč. (INT), Adopce na dálku (PRO), Člověk a jeho svět (Zeměpis 7.,9.třída) (INT), Člověk a společnost (Dějepis dějiny kultury 6.-9.ročník, Společenská výchova 9.ročník) (INT) Umění a kultura (Výtvarná a hudební výchova 1.-9.ročník) (INT) 5. Princip sociálního smíru a solidarity Člověk a jeho svět (Přírodopis 8.ročník, Zeměpis 9.ročník) (INT), Člověk a společnost (Dějepis 8.-9.ročník) (INT) Environmentální výchova 1. Ekosystémy Člověk a jeho svět (Prvouka roč., Přírodověda 4. a 5. roč.,) (PRO) (Přírodopis ročník, Zeměpis 6.,9.ročník, Chemie 8.-9.ročník, Fyzika 8.-9.ročník) (INT) 2. Základní podmínky života Člověk a jeho svět (Přírodověda 4. a 5. roč. Přírodopis 8.-9.ročník, Zeměpis 6.-9.ročník, Chemie 8.-9.ročník, Fyzika 8.-9.ročník) (INT) 3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí

20 Člověk a jeho svět (Přírodověda a Vlastivěda 4. a 5. roč. (Přírodopis 7.,9.ročník, Zeměpis ročník, Chemie 8.-9.ročník, Fyzika 8.-9.ročník) (INT) Člověk a společnost (Společenská výchova ochrana životního prostředí 6.ročník) (INT) Výchova ke zdraví 4. a 5. roč.(pro) 4. Vztah člověka k prostředí Člověk a jeho svět (Prvouka 1. a 3. roč., Přírodověda 4. a 5. roč., Přírodopis 9.ročník, Zeměpis 6.-9.ročník, Chemie 8.-9.ročník, fyzika 6.-9.ročník) (INT), Člověk a společnost (Společenská výchova 6.ročník) (INT), Český jazyk a literatura roč. (INT) Mediální výchova 1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Český jazyk a literatura- čtení a sloh roč. (INT), IVT práce s informací, schopnost utřídit a zaznamenávat informace 5. 9.ročník (INT), Člověk a jeho svět (Přírodopis 7.,9.ročník, Zeměpis 6.-9.ročník, Chemie 9.ročník, Fyzika 9.ročník) (INT), Cizí jazyk ročník (INT), 2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Český jazyk a literatura 5. 9.ročník, Člověk a společnost (Společenská výchova 9.ročník)(INT) 3. Fungování a vliv médii ve společnosti Český jazyk a literatura 4. a 5. roč./ PRO/, Český jazyk a literatura 9.ročník (INT) Umění a kultura (Výtvarná výchova 5. roč.) (PRO) Člověk a společnost (Společenská výchova 9.ročník) (INT), Cizí jazyk (čtení zahraničních časopisů 8.-9.ročník) (PRO) 4. Tvorba mediálního sdělení Český jazyk a literatura 9.ročník (INT), Člověk a jeho svět (Přírodopis 9.ročník, Zeměpis 9.ročník, Chemie 9.ročník)