1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE"

Transkript

1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola hrou i radostí 8. verze Základní škola Řevnice Školní 600, Řevnice IČO: IZO: RED-IZO: Zřizovatel: Město Řevnice Nám. Jiřího z Poděbrad Řevnice Koordinátor ŠVP: Mgr. Marcela Bezděková

2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZŠ Řevnice je plně organizovaná základní škola, jejímž zřizovatelem je MěÚ Řevnice. Škola je právním subjektem provozující vedlejší hospodářskou činnost pro středisko - školní jídelna. Škola má ve školním roce 2013/ žáků, 21 tříd (z toho 13 na prvním a 8 na druhém stupni). Škola využívá 3 oddělené budovy budovu 1. stupně, 2. stupně a v budově městského úřadu jsou nově zrekonstruovány 2 třídy. Kapacita školy tak mohla být navýšena na 508 žáků. Kapacita školní družiny (od roku 2012 pro 130 zájemců, vytvořena 4 oddělení) je plně využita. Škola dále zajišťuje chod stravování ve školní jídelně a vyvíjí doplňkovou činnost (hostinská činnost - zajištění stravy pro smluvní strávníky). ZŠ Řevnice spolupracuje s malými základními školami v okolí (1.-4.tř.) ZŠ Zadní Třebaň a ZŠ Mořina a také se ZŠ Karlštejn (1.-5.tř.). Velmi se osvědčila také spolupráce s dalšími školami v okolí - především se ZŠ Dobřichovice, ZŠ Černošice, ZŠ Všenory ZŠ Mníšek pod Brdy a také s Diagnostickým ústavem pro mládež v Dobřichovicích a Dětským domovem v Letech. ZŠ Řevnice realizuje inovativní, výchovně-vzdělávací koncepty. Jedním z nich je i výuka písma Comenia Script. Velice úspěšně je využíván také portál (testování žáků či volba povolání a dalšího studia). Jsme zapojení do projektu Odplouváme dál, který je zaměřen na kariérní poradenství pro žáky 9. ročníků. V kurikulární oblasti jsou realizovány školní projekty - např. Výroční ceny ZŠ Řevnice pro nejlepší žáky a žákyně, Vánoční akademie atd. Tradiční je již reprezentace ve sportovní lize škol okresu Praha-západ.

3 2.1 Pedagogický sbor ve funkce stupeň vzdělání školním roce 2013/20ped. pracovníci Mgr. Pavlína Seidlerová ředitelka VŠ PaedDr. Jiřina Tichá zástupce ředitele pro 2.stupeň Mgr. Petra Mejstříková Sulková zástupce ředitele pro 1. stupeň Mgr. Dostálová Kateřina učitelka VŠ Mgr. Chroustová Ludmila učitelka VŠ Chvátalová Zuzana učitelka SŠ Mgr. Petra Flemrová učitelka VŠ Mgr. Brunclíková Kateřina učitelka VŠ Bc. Peterová Miroslava učitelka VŠ Mgr. Sklenářová Michaela učitelka VŠ Mgr. Bořková Božena učitelka + SP VŠ Elefantová Svatava učitelka SŠ Mgr. Venclíková Andrea učitelka + VP VŠ Mgr. Kopačková Helena učitelka VŠ Mgr. Oršošová Lenka učitelka VŠ PhDr. Petr Loužil učitel VŠ Pelcová Bohumila učitelka AJ SŠ Ing. Jana Cuchá učitelka VŠ Mgr. Lejskeová Hana učitelka VŠ Mgr. Maříková Markéta učitelka + ŠMP VŠ Mgr. Hanykýřová Eva učitelka VŠ Vašek Jaromír učitel VŠ Mgr. Horská Věra učitelka VŠ Ing. Marcela Bezděková učitelka VŠ Mgr. Galbavá Gabriela učitelka VŠ Bc.Hrochová Václava učitelka SŠ, studuje VŠ Mgr. Pavliš Dušan učitel VŠ Mgr. Tučková Jana učitelka VŠ Mgr. Jiřina Dopitová učitelka VŠ Bc. Jan Schlindenbuch asistent, učitel studuje VŠ Chvojková Milena asistentka pedagoga SŠ logoped Bartlová Jana ved. vychovatelka SŠ Lacinová Bohdana vychovatelka SŠ Vyštajnová Jitka vychovatelka - asistenka pedagoga studuje SŠ Hadrabová Helena vychovatelka SŠ Samková Soňa vychovatelka doprovody, asistence Kurz AP VŠ VŠ

4 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 50 Počet učitelů ZŠ 30 Počet vychovatelek ŠD 5 Počet asistentů pedagoga 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 Počet správních zaměstnanců ŠJ 6 Počet učitelek na MD Úplnost a velikost školy, vybavení školy ZŠ Řevnice je základní škola s devíti postupnými ročníky. Výuka v jednotlivých ročnících probíhá s ohledem na narůstající počet zájemců v paralelních třídách (A,B,C). Škola sídlí ve třech objektech první stupeň je umístěn v bývalé budově MŠ v Revoluční ulici č.901, druhý stupeň je umístěn v původní školní budově z 30. let ve Školní ulici č.600. V budově městského úřadu, nám Jiřího z Poděbrad 74 jsou nově zrekonstruovány 2 třídy. Budovy prvního a druhého stupně jsou i díky přispění rodičů a ostatních dobrovolníků pravidelně udržovány (včetně přilehlého okolí) a jsou obklopeny rozlehlou travnatou plochou. Na prvním stupni je zahrada vybavena prolézačkami, novými houpačkami, pískovišti a basketbalovým košem, na druhém stupni se nachází oplocený kurt na míčové hry (basketbal, volejbal, nohejbal), menší fotbalové hřiště a doskočiště. V roce 2012 bylo pořízeno doskočiště pro skok vysoký. V těsném sousedství pozemku 2. stupně je sportovní hala s umělým povrchem Pavitex, kterou škola pronajímá od Řevnické sportovní s.r.o. Budova prvního stupně je pavilónového typu, sestává ze tří vzájemně propojených částí. V této budově jsou vybaveny učebny pro 1. až 4. ročník, dále se zde nalézá samostatný prostor pro školní družinu. Budova druhého stupně se nachází v historické zástavbě blízko centra města. Jedná se o zachovalou a architektonicky účelnou školní budovu, jejíž prostory poskytují dobré podmínky pro vzdělávání. V této budově jsou umístěny ročníky. Třídy jsou prostorné, hygienicky vyhovující (průběžně je prováděna renovace - malba, výměna podlah, repasování oken a parapetů). Sociální zařízení se nachází v každém patře. Budova druhého stupně má díky projektu EU a MŠMT - Peníze školám (v celkové výši Kč) vybudovanou PC učebnu a další odborné učebny (Fy, Ch, Př ). Materiální vybavení školy je dle finančních možností aktualizováno. Pořádáme lyžařský zájezd pro žáky 7. ročníků a adaptační pobyty pro žáky 5. ročníků. Škola nabízí různé zájmové odpolední aktivity nepovinné předměty a kroužky. Stravování žáků je zajišťováno ve školní jídelně, která se nachází u areálu druhého stupně. Žáci z prvního stupně mají zajištěn doprovod. Jídelna nabízí výběr ze dvou jídel, používáme čipový systém..

5 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání uvedené ve ŠZ, RVP ZV a z koncepce školy předložené při konkurzním řízení na ředitele školy v květnu Využíváme rovněž možnosti a schopnosti pedagogického sboru, zabýváme se návrhy požadavků rodičů a navazujeme na tradici školy. Důraz je kladen na výchovu zdravých žáků s pozitivním vztahem k životu, k přírodě a společnosti a na přijetí odpovědnosti za vlastní budoucnost i budoucnost druhých.. Motivační název Škola hrou i radostí prezentuje snahu o rozvoj tvořivosti, respektování individuálního přístupu k žákům, vzdělávání žáků zábavnou formou, uplatňování alternativních metod výuky a zahrnuje též práci na projektech, které vyžadují samostatné a kreativní myšlení. Zejména směřujeme k tomu, aby se žáci učili pro uplatnění v praktickém životě, vytvářeli své názorové postoje, které umí náležitě obhájit. Usilujeme o to, abychom naučili žáky respektovat pravidla, vnímat svá práva i povinnosti. Nabízíme výuku cizích jazyků, zejména jazyk anglický a od sedmého ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk. Snažíme se využívat výpočetní techniku a média ve všech předmětech. V oblasti volitelných předmětů se věnujeme výpočetní technice, přírodovědným praktikům, sportovní přípravě, semináři českého jazyka a matematiky, na prvním stupni enviromentální, estetické, dramatické a dopravní výchově. 3.1 Projekty a mezinárodní spolupráce V rámci své činnosti realizujeme školní projekty a projekty podporující mezinárodní spolupráci krátkodobé i dlouhodobé, produktivní i edukativní: Environmentální výchova na ZŠ Řevnice, Recyklohraní, Den Země. V rámci projektového vyučování mají žáci možnost podílet se i na přípravě na úrovni jednotlivých ročníků a následné prezentaci či dramatizaci (v minulých letech proběhly například projekty: Umím říct NE!, Lidice očima dnešních dětí, Písmo, Po stopách husitství nebo multikulturní projektové dny Afrika, Jižní Amerika, Velká Británie, Asie a další). Projekty dotvářejí nabídku aktivit celé školy i jednotlivých tříd a formují kreativní prostředí a podporu předpokladů pro další rozvoj osobnosti. ZŠ Řevnice má adoptované zvíře v ZOO Praha (surikata). 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů: umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení

6 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné a účinné komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování vlastní životní a profesní orientaci Školní vzdělávací program ZŠ Řevnice k uskutečnění těchto cílů využije těchto prostředků: zaměřit se především na práci s kolektivy zejména v ročnících, kam přicházejí noví žáci ze spádových škol věnovat se výuce informatiky a výpočetní techniky od 5. ročníku

7 preferovat orientaci žáků k využití počítačové techniky nejen s uživatelskými znalostmi ale v 8. a 9.třídách jim již umožnit tvorbu vlastních jednoduchých prezentací, umožnit práci s databázemi a tvorbu vlastních webových stránek. orientovat se na výuku cizích jazyků v první třídě nabídnout kroužek jazyka anglického a od 2. třídy zavádět povinný anglický jazyk a od 7. třídy ve skupině povinně volitelných předmětů zavádět další cizí jazyk (podle podmínek školy a zájmu žáků buď ruský jazyk nebo německý jazyk). dále preferovat ve výuce pohybové a sportovní aktivity zavádět hodiny sportovní a pohybové přípravy jako povinně volitelného a nepovinného předmětu. pěstovat vztah k přírodě zavádět hodiny pěstitelských prací jako povinně volitelného předmětu, při němž lze realizovat projekty směřující ke zvelebení školního areálu podporovat zdravý vývoj žáků zavádět povinný předmět Výchova ke zdraví na druhém stupni 5. KLÍČOVÉ KOMPETENCE 5.1 KOMPETENCE K UČENÍ Na konci 5. ročníku žák: poznává smysl a cíl učení, vytváří si pozitivní vztah k učení dokáže posoudit vlastní pokroky a z tohoto hlediska i hodnotit svou práci dokáže pracovat s konkrétními postupy, zefektivňuje své učení dokáže vyhledávat a třídit informace, experimentuje s jejich využitím v procesu učení

8 Na konci 9. ročníku žák: vybírá a užívá vhodné způsoby pro efektivní učení, organizuje a řídí vlastní učení samostatně pozoruje a experimentuje, porovnává výsledky, vyvozuje z nich závěry pro použití v budoucnosti vyhledává a třídí informace, efektivně je využívá v procesu učení operuje s obecně užívanými znaky, symboly a termíny vytváří si pozitivní vztah k učení, poznává smysl a cíl učení, dokáže posoudit svůj pokrok, najít cestu k odstranění překážek, bránících mu v učení, zhodnotí výsledky svého učení a dokáže o nich diskutovat 5.2 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU Na konci 5.ročníku žák: uplatňuje samostatné myšlení je schopen rozpoznat problém pozná podstatu problému, pochopí ho je schopen problémy řešit logicky navrhne způsob řešení vysvětlí zvolený způsob řešení dokáže ověřit správnost řešení překoná případný nezdar adekvátně reaguje na změny, je přizpůsobivý Na konci 9. ročníku žák: uplatňuje samostatné myšlení a logické postupy je schopen rozpoznat problém pozná podstatu problému, pochopí ho

9 je schopen problémy řešit za využití analytického, kvantitativního, analogického a kombinatorického uvažování navrhne možné způsoby řešení umí se rozhodovat mezi více způsoby řešení vysvětlí a obhájí zvolený způsob řešení dokáže ověřit správnost řešení, zhodnotí výsledky dovede výsledky řešení prezentovat je schopen nést za svá rozhodnutí zodpovědnost překoná případný nezdar adekvátně reaguje na změny, je přizpůsobivý 5.3 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Na konci 5. ročníku žák : formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory vyjadřuje se souvisle v ústním projevu naslouchá promluvám ostatních lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití umí reprodukovat čtený nebo odposlouchaný text Na konci 9. ročníku žák: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje umí se zapojit do diskuse, umí vyjádřit svůj názor

10 rozumí běžným typům textů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných komunikativních prostředků, tzn. umí využít a rozumí běžným prostředkům mimoslovní komunikace využívá informační a komunikační technologii pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi uceleně reprodukuje čtený nebo odposlouchaný text, umí ho interpretovat vlastními slovy, rozumí komunikativnímu záměru autora promluvy nebo textu 5.4 KOMPETENCE OBČANSKÉ Na konci 5. ročníku žák: vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci přispívá k utváření dobrých vztahů ve třídě i mimo ni dokáže rozpoznat bezpráví a zaujmout spravedlivý postoj projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, k jejich přednostem i nedostatkům rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, uvědomuje si význam národních kulturních tradic chápe nutnost péče o životní prostředí ve svém okolí i ve světě podílí se na ochraně životního prostředí tříděním odpadů Na konci 9. ročníku žák: rozpozná projevy netolerantního chování, projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých a zaujímá adekvátní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti

11 chápe demokratické principy vývoje společnosti, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni uvede příklady institucí, které se podílejí na správě obce, kraje rozlišuje a respektuje kulturní, etnické aj. způsoby chování a myšlení lidí aktivně se zapojuje do kulturního života školy a obce uvědomuje si souvislosti mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědnost ve vztahu k prostředí objektivně hodnotí informace týkající se ekologických problémů společnosti projevuje odpovědné chování v situacích ohrožujících zdraví, v případě potřeby umí poskytnout adekvátní první pomoc 5.5 KOMPETENCE PRACOVNÍ Na konci 5.ročníku žák: vytváří přiměřenými postupy různé předměty z tradičních a netradičních materiálů (i prvky lidových tradic) pracuje podle předlohy, slovního návodu provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž, demontáž pečuje o rostliny i zvířata samostatně dovede zvolit správné pomůcky, nástroje a náčiní dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce a dovede poskytnou první pomoc při úraze Na konci 9.ročníku žák: organizuje a plánuje svoji pracovní činnost užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt, závislost-graf vybere a prakticky využívá pracovní postupy, pomůcky pro měření a zpracuje

12 protokol v němž zformuluje závěry k nimž dospěl dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při práci a poskytne první pomoc při úraze ovládá základní funkce digitální techniky, pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi-cestování, vzdělání, zábava využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodné volby povolání a profesní přípravy 5.6 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Na konci 5.ročníku žák: chápe smysl a význam pravidel práce ve skupině, je schopen a ochoten tato pravidla přijmout, dodržovat je a řídit se jimi dokáže bez problémů přijmout určitou roli ve skupině snaží se cíleně přispívat k pozitivním výsledkům celého týmu, dokáže projevit radost ze společně dosažených cílů je ohleduplný ke spolužákům, v případě potřeby umí poskytnout pomoc, je-li o ni požádán chová se slušně a zdvořile k dětem i dospělým, úctu ke starším lidem dokáže dát najevo umí ocenit nápady a zkušenosti druhých a poučit se z nich Na konci 9.ročníku žák: spoluvytváří pravidla týmové práce svoji úlohu ve skupině nepovažuje za definitivní a je schopen role střídat je si vědom důležitosti dobrých mezilidských vztahů a nutnosti příjemné atmosféry v týmu nejen pro společnou práci, ale také pro její výsledky pomoc ostatním je pro něj samozřejmostí, sám se v případě nutnosti neostýchá také o ni požádat

13 je taktní, dokáže se vcítit do uvažování dalších členů skupiny, neupřednostňuje své vlastní zájmy nad zájmy společné je ochoten poučit se ze zkušeností druhých, aktivně o názorech diskutuje, smysluplně argumentuje, neprosazuje však svá vlastní hlediska za každou cenu je kritický nejen k ostatním, ale také sám k sobě, dokáže zhodnotit práci dalších členů týmu i svůj vlastní podíl na dosažených výsledcích 6. ZABEZPEČENÍ VÝUKY 6.1 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Mezi priority koncepce výuky na ZŠ Řevnice patří bezesporu proces integrace žáků s individuálními vzdělávacími potřebami (jazyková příprava cizinců, podpora sociálně slabých žáků a žáků se specifickými poruchami učení, stejně tak jako motivace žáků nadaných). Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami považujeme žáky se zdravotním postižením (těžké poruchy zraku, sluchu, autismus), zdravotním znevýhodněním (dlouhodobé nemoci, zdravotní oslabení atd.) a sociálním znevýhodněním. Děti zařazujeme do běžných tříd a věnujeme jim individuální péči. Jedná se o děti hyperaktivní (ADHD), s poruchami čtení (dyslexie), grafického projevu (dysgrafie), počítání (dyskalkulie) a dalšími SPU, děti s poruchou koncentrace, s pomalým pracovním tempem nebo s psychickou labilitou. Výchovný poradce vede tyto děti v evidenci a spolupracuje s učiteli žáků. Snažíme se vývojové poruchy dětí zachytit co nejdříve, proto úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou. Žáky s vývojovými poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do školského poradenského zařízení. Na základě vyšetření a doporučení jsou tito žáci svěřeni do péče školního psychologa. V případě potřeby je sestaven individuální vzdělávací plán, popř. se vzdělávacího procesu účastní také asistent pedagoga. Náprava specifických poruch probíhá v malých skupinkách (často po dvou). Škola má k dispozici širokou škálu pomůcek pro reedukaci. Při klasifikaci se přihlíží ke stupni a druhu specifické poruchy. Uplatňujeme individuální přístup k žákům, respektujeme tempo jednotlivce a posilujeme jejich sebevědomí schopnost vystupovat.

14 6.2 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Nadanými žáky se rozumí žáci, kteří se odlišují v předčasnosti a v kvalitě znalostí a dovedností. Snadno a rychle učí, objevují vlastní cesty řešení problému a dosahují mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. Mohou však mít problematický vztah k autoritám, problémy s přizpůsobivostí, proto se výkyvy v chování snažíme usměrňovat s pedagogickým taktem, avšak důsledně. K tomuto účelu nám výborně slouží osobnostní a sociální výchova, při které vedeme děti k vzájemné toleranci, rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k ochotě pomáhat slabším. Také tyto žáky vzděláváme podle individuálního vzdělávacího plánu. Umožňujeme jim pracovat s výukovými programy, řešit problémové úlohy, individuálně pracovat s naučnou literaturou. Pověřujeme je náročnějšími úkoly, zapojujeme do samostatných projektů, často pak vedou skupinu, ve které pracují. Účastní se oborových soutěží a olympiád. Jsou-li hudebně a pohybově nadáni, mohou doprovázet na hudební nástroj, nebo se účastnit kulturních vystoupení, ve výtvarné výchově volíme náročnější techniky zpracování, podporujeme je v mimoškolních aktivitách, rozvíjíme kreativní a inovativní přístupy. Sportovně nadané děti vysíláme do soutěží, kde reprezentují školu. Péče o mimořádně nadané žáky vyžaduje od pedagogů náročnější přípravu, neboť pro tyto žáky je třeba větší motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky. 6.3 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SOCIÁLNĚ SLABÝCH Každý třídní učitel sleduje situaci ve své třídě a informuje vedení školy o sociálně slabých žácích. Škola může na žádost rodičů prominout poplatek za družinu, poskytnout žákovi psací potřeby a přispět na finančně náročnou akci pořádanou školou. Vyučující dbají zejména na přijetí a začlenění daného žáka do kolektivu a prevenci sociálně-patologických jevů. Od roku 2009 funguje na škole program proti šikaně a ostatním sociálně-patologickým jevům (garantem jsou metodička prevence a výchovná poradkyně), který nabízí včasné předcházení a komplexnější řešení případných problémů. 6.4 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Průřezová témata (uvedená v RVP ZV) tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Patří sem: Osobnostní a sociální výchova

15 Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova. Začlenění průřezových témat v jednotlivých předmětech: Průřezová témata jsou realizována převážně formou integrace do vyučovacích předmětů (popř. vytvořením specificky zaměřeného předmětu), některé tematické okruhy také formou projektů. Integrace do předmětu : INT Projekt : PRO Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj 1. Rozvoj schopností poznávání Český jazyk a literatura, cizí jazyk ročník (INT), další cizí jazyk (6.-9.ročník), Informační technologie 5.-9.ročník (INT) Člověk a jeho svět (Prvouka ročník, Přírodověda a Vlastivěda 4. a 5. roč. Dějepis 6.-9.ročník, Společenská výchova 6.-9.ročník) Člověk a příroda (Přírodopis 6.,7.9. ročník, Zeměpis 6.-9.ročník, chemie 8.-9.ročník, fyzika ročník,) (INT), Matematika a její aplikace ročník (INT) 2. Sebepoznání a sebepojetí Český jazyk a literatura ročník (INT), Umění a kultura (Výtvarná výchova 1. 3., ročník, Hudební výchova 4. 5., 6. 9.ročník).(INT), Člověk a jeho svět (Společenská výchova 6.-9.ročník) (INT)

16 3. Seberegulace a sebeorganizace Člověk a jeho svět (Prvouka ročník, Přírodověda 4. a 5. ročník.)(int) Informační technologie (5.-9.ročník) (INT) Člověk a jeho svět (Společenské výchova ročník) (INT) Člověk a příroda (Přírodopis 8.ročník, Fyzika 9.ročník, Zeměpis 6.-9.ročník) (INT) 4. Psychohygiena Umění a kultura (Hudební výchova a Výtvarná výchova 1. 9.ročník) (INT), Člověk a svět práce (Pracovní činnosti 1. 9.ročník), Člověk a jeho svět (Prvouka 1. 3.ročník, Přírodověda 4. a 5.ročník, Přírodopis 8.ročník)(INT), Člověk a zdraví ročník (PRO), 6.-9.ročník (INT) 5. Kreativita Český jazyk a literatura ročník (INT), Cizí jazyk ročník (INT), další cizí jazyk (6.-9.ročník), Informační technologie 5.-9.ročník (INT), Člověk a příroda (Přírodopis ročník, Zeměpis 9. ročník, Chemie 8.-9.ročník) (INT), Umění a kultura (Výtvarná výchova ročník, Hudební výchova 1.-9.ročník) (INT) 6. Poznávací schopnosti Člověk a jeho svět (Prvouka 1 3. ročník, Vlastivěda 4. a 5.ročník, Společenská výchova ročník, Dějepis 6.-9.ročník) (INT), Cizí jazyk (5.ročník) (INT) 7. Mezilidské vztahy Člověk a jeho svět (Prvouka 1. 3.a Přírodověda 4.roč. Přírodopis 8.ročník, Společenská výchova 6.-9.ročník) (INT), Český jazyk a literatura 1. 9.ročník, cizí jazyk 3.-9.ročník (INT), Umění a kultura (Výtvarná výchova a Hudební výchova 2. 9.ročník) (INT) 8. Komunikace Komunitní kruh roč. (PRO), Český jazyk a cizí jazyk ročník (INT), písemná a ústní část absolventských zkoušek (9.ročník)(PRO) Cizí jazyk (9.ročník řešení problémů) (INT)

17 9. Kooperace a kompetice Je realizován v 1-5. roč. v rámci skupinové práce (PRO), IVT 5 roč.- 9.ročník (INT) Všechny předměty kooperativní učení (INT) 10. Řešení problému a rozhodovací dovednosti Český jazyk a literatura roč. ( INT), Matematika a její aplikace (Matematika ročník) (INT), Člověk a jeho svět ( Prvouka roč., Přírodopis 8.ročník, Zeměpis 6.,8.,9.ročník, Fyzika 6.-9.ročník, Chemie 8.ročník)(INT), IVT 5. 9.ročník (INT), dále je realizován v rámci pravidelných komunitních kruhů a žákovského parlamentu (PRO) 11. Hodnoty, postoje, praktická etika Člověk a společnost (Společenská výchova 6.-9.ročník) (INT), Člověk a jeho svět (Přírodověda a Vlastivěda 4. a 5. roč., Přírodopis 8.ročník, Chemie 9.ročník, Zeměpis ročník, Fyzika 8.-9.ročník) (INT) Výchova ke zdraví 4. a 5. roč., Tělesná výchova roč.(int),dále je realizován při projektovém vyučování Výchova demokratického občana 1. Občanská společnost a škola Člověk a společnost (Společenská výchova 6.-9.ročník) (INT), žákovský parlament (PRO) Člověk a jeho svět (Vlastivěda 4. a 5. roč. (INT), (PRO) Člověk a jeho svět (Přírodopis 8.ročník, Zeměpis 8. Ročník, Chemie 9.ročník, Fyzika 9.ročník) (INT) 2. Občan, občanská společnost a stát Člověk a společnost (Společenská výchova 6.-9.ročník) (INT), žákovský parlament (PRO) Člověk a jeho svět (Vlastivěda 4. a 5. roč. (INT), (PRO) 3. Formy participace občanů v politickém životě Člověk a společnost (Společenská výchova 6.-9.ročník) (INT), Člověk a jeho svět (Vlastivěda 4.a 5.roč) (INT),

18 4. Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Člověk a společnost (Společenská výchova 6.-9.ročník) (INT), Člověk a jeho svět (Vlastivěda 4.a 5.roč) (INT), žákovský parlament (PRO) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1. Evropa a svět nás zajímá Člověk a jeho svět (Přírodopis 8-9.ročník, Zeměpis 6.,7.,9.ročník, Chemie ročník, Fyzika 9.ročník), Člověk a společnost (Dějepis 8.-9.ročník) Český jazyk roč. literatura 9.ročník, Anglický jazyk roč.(int), Člověk a jeho svět (Vlastivěda 4.a 5.roč). (PRO) Adopce na dálku (PRO), Cizí jazyk a další cizí jazyk 7.-9.ročník (INT), 2. Objevujeme Evropu a svět Člověk a jeho svět (Vlastivěda 4. a 5. roč. (INT), (Přírodopis 8.ročník, Zeměpis 8. Ročník, Chemie 9.ročník, Fyzika 9.ročník) (INT) Člověk a společnost (Dějepis 7.-9.ročník,) Umění a kultura (Výtvarná a Hudební výchova roč.) (INT), Matematika a její aplikace 5., 8., 9.ročník (INT) 3. Jsme Evropané Člověk a jeho svět (Vlastivěda 5. roč., Zeměpis 7.,8.,9.ročník) (INT) Člověk a společnost (Společenská výchova 6.-9.ročník) Cizí jazyk a další cizí jazyk (3.- 9.ročník), Český jazyk a literatura (literatura 9.ročník) (INT) Multikulturní výchova 1. Kulturní diferenciace Český jazyk zejména literatura, Anglický jazyk roč. (INT), Člověk a jeho svět (Vlastivěda 4. a 5. roč., Přírodopis 8.ročník, Zeměpis 8. 9.ročník) (INT) Umění a kultura (Výtvarná výchova 1.-9.ročník, Hudební výchova 1.-9.ročník) (INT)

19 2. Lidské vztahy Český jazyk a literatura roč.(int), Člověk a jeho svět (Prvouka roč., Přírodověda a Vlastivěda 4. a 5. roč., Přírodopis 8.ročník) (INT), Člověk a společnost (Společenská výchova 6.-9.ročník) (INT), Člověk a zdraví (Tělesná výchova 1.-9.ročník) (INT) 3. Etnický původ Člověk a jeho svět (Přírodověda 4. a 5. roč., Přírodopis 8.ročník, Zeměpis 8.-9.ročník) (INT) 4. Multikulturalita Český jazyk a literatura (literatura četba romských textů 7.-9.ročník) (INT), Anglický jazyk 4. a 5. roč. (INT), Adopce na dálku (PRO), Člověk a jeho svět (Zeměpis 7.,9.třída) (INT), Člověk a společnost (Dějepis dějiny kultury 6.-9.ročník, Společenská výchova 9.ročník) (INT) Umění a kultura (Výtvarná a hudební výchova 1.-9.ročník) (INT) 5. Princip sociálního smíru a solidarity Člověk a jeho svět (Přírodopis 8.ročník, Zeměpis 9.ročník) (INT), Člověk a společnost (Dějepis 8.-9.ročník) (INT) Environmentální výchova 1. Ekosystémy Člověk a jeho svět (Prvouka roč., Přírodověda 4. a 5. roč.,) (PRO) (Přírodopis ročník, Zeměpis 6.,9.ročník, Chemie 8.-9.ročník, Fyzika 8.-9.ročník) (INT) 2. Základní podmínky života Člověk a jeho svět (Přírodověda 4. a 5. roč. Přírodopis 8.-9.ročník, Zeměpis 6.-9.ročník, Chemie 8.-9.ročník, Fyzika 8.-9.ročník) (INT) 3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí

20 Člověk a jeho svět (Přírodověda a Vlastivěda 4. a 5. roč. (Přírodopis 7.,9.ročník, Zeměpis ročník, Chemie 8.-9.ročník, Fyzika 8.-9.ročník) (INT) Člověk a společnost (Společenská výchova ochrana životního prostředí 6.ročník) (INT) Výchova ke zdraví 4. a 5. roč.(pro) 4. Vztah člověka k prostředí Člověk a jeho svět (Prvouka 1. a 3. roč., Přírodověda 4. a 5. roč., Přírodopis 9.ročník, Zeměpis 6.-9.ročník, Chemie 8.-9.ročník, fyzika 6.-9.ročník) (INT), Člověk a společnost (Společenská výchova 6.ročník) (INT), Český jazyk a literatura roč. (INT) Mediální výchova 1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Český jazyk a literatura- čtení a sloh roč. (INT), IVT práce s informací, schopnost utřídit a zaznamenávat informace 5. 9.ročník (INT), Člověk a jeho svět (Přírodopis 7.,9.ročník, Zeměpis 6.-9.ročník, Chemie 9.ročník, Fyzika 9.ročník) (INT), Cizí jazyk ročník (INT), 2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Český jazyk a literatura 5. 9.ročník, Člověk a společnost (Společenská výchova 9.ročník)(INT) 3. Fungování a vliv médii ve společnosti Český jazyk a literatura 4. a 5. roč./ PRO/, Český jazyk a literatura 9.ročník (INT) Umění a kultura (Výtvarná výchova 5. roč.) (PRO) Člověk a společnost (Společenská výchova 9.ročník) (INT), Cizí jazyk (čtení zahraničních časopisů 8.-9.ročník) (PRO) 4. Tvorba mediálního sdělení Český jazyk a literatura 9.ročník (INT), Člověk a jeho svět (Přírodopis 9.ročník, Zeměpis 9.ročník, Chemie 9.ročník)

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více