Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Školní vzdělávací program, verze 04/2012 s platností od , č. j. 118/2012 Verze 04/2012 z Platnost od

2 Ve třetím a osmém ročníku bude ve školním roce 2012/2013 jedna hodina anglického jazyka dělena /dotace EU peníze školám/. Ve školním roce 2013/2014 bude dělení hodiny anglického jazyka probíhat rovněž ve třetím a osmém ročníku. Hodina matematiky bude ve školním roce 2012/2013 dělena v sedmém ročníku a ve školním roce 2013/2014 v devátém ročníku /dotace EU peníze školám/. Verze ŠVP byla projednána a schválena na pedagogické radě dne

3 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat 12 3 Učební plán Celkový Ročníkový 84 4 Učební osnovy Matematika a její aplikace Matematika Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce 308 Strana 3 z 360

4 4.10 Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk Informatika Základy ekologie Technické práce Dramatická výchova Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy 349 Strana 4 z 360

5 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program, verze 04/2012 s platností od , č. j. 118/2012 Motivační název: Předkladatel: Název školy Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník IZO IČ Adresa Masarykovo náměstí 252, PSČ Lužná Ředitel PaedDr. Miroslava Pechová Koordinátor PaedDr. Miroslava Pechová Kontakty Telefon , www Fax Zřizovatel: Název Obec Lužná IČ Kontakt Adresa Masarykovo náměstí 89, PSČ Lužná Telefon Fax www Strana 5 z 360

6 2 Charakteristika školy a ŠVP 2.1 Charakteristika školy Charakteristika školy Úplnost a velikost školy, vybavení školy - Areál školních budov je tvořen dvěma částmi. Původní z roku 1914 a přístavbou z roku Spojovacím článkem mezi těmito dvěma částmi je tělocvična, která byla zbudována koncem padesátých let minulého století. Přístavba i tělocvična vznikly svépomocí v tehdejších akcích "Z". Zvláště na přístavbě se po stavební stránce projevila neprofesionalita jejích tvůrců, budova měla a má celou řadu vážných nedostatků, z nichž nejvážnější bylo postupné sesedání vinou nedostatečného založení stavby a z tohoto faktu vyplývající následky. V současnosti jsou největším problémem zkřížená okna a veliká tepelná ztrátovost. Tělocvična je na tom lépe. V relativně nejlepším stavu je původní budova z roku I zde však na sklonku roku 2005 byl zjištěn havarijní stav stropů dvou učeben v 1. poschodí v důsledku narušení nosného systému stropů vlhkostí. V roce 2008 byl nosný systém stropů opraven. - V původní budově jsou ústřední šatny, učebny, kabinety, školní knihovna a ředitelství školy. V každém ze dvou podlaží ja na chodbě po jednom stolu na stolní tenis. V přízemí přístavby je školní kuchyně s jídelnou. V ní se připravuje strava i pro žáky a zaměstnance naší mateřské školy. V omezené míře i pro veřejnost, hlavně pro důchodce a pro zdravotnický personál místního zdravotního střediska. Součástí této části areálu je i zázemí pro školní tělocvičnu ( kabinet, šatny, sprchy ). V 1. podlaží jsou pak prostory školní družiny, cvičná kuchyňka, obecní knihovna, dvě učebny a skladové místnosti. - Součástí areálu je také velký pozemek se zahradou. Zde se nacházejí školní dílny, garáž, skleník a sklad nářadí. Na pozemku byl v letech 2006/2007 vybudován koutek pro posezení s ohništěm a lavičkami, který může být využíván i jako učebna v přírodě. - Nedostatkem je, že škola nemá vlastní hřiště, s jeho výstavbou se začalo, ale pro nedostatek financí byla stavba přerušena. Budeme se snažit získat dotaci na jeho dokončení. Uvedený nedostatek je téměř zcela eliminován skutečností, že po dohodě s fotbalovým klubem můžeme pro tělesnou výchovu a sport využívat jejich areál i s malým atletickým stadionkem, který v 80. letech vybudovali svépomocí pracovníci školy. -Škola je vytápěna pevnými palivy ( černé uhlí ). Postupně probíhá modernizace těles ÚT a osvětlení. - Hygienické a sociální zázemí je na dobré úrovni. Po odstranění nápojového automatu si žáci zajišťují pití sami. - Škola je zapojena do projektů Školní mléko a Ovoce do škol. - Materiální vybavení školy je na běžné úrovni. Vybavení učebnicemi je velmi dobré, učební pomůcky se postupně obnovují. Škola je dobře vabavena výpočetní technikou. V učebně informatiky je 13 stanic, tiskárna, dataprojektor a interaktivní tabule. Učitelé mají k dispozici PC ve sborovně a ve svých kabinetech. Všechny tyto stanice včetně stanice v mateřské škole a ve školní jídelně jsou propojeny v síti. - Součástí školy je mateřská škola od roku l Strana 6 z 360

7 Charakteristika pedagogického sboru - Škola má 13 pedagogů,11 žen a 2 muže. - Věkové složení sboru je příznivé a vyvážené. - Neaprobovaně se vyučuje fyzice,chemii, výchovám (výtvarná, ke zdraví ). - Všichni pedagogové se zúčastňují dalšího vzdělávání. Všichni jsou proškoleni k práci s výpočetní a komunikační technikou na základní úrovni "Z", zatím čtyři absolvovali vyšší stupeň úroveň "P". Žáci - Žáci jsou převážně místní, přespolních ze spádové malotřídky v Lišanech a z rakovnické čtvrti Šamotka je kolem 20%. - V posledních letech jsme získali mnoho zkušeností při integraci žáka se zdravotním postižením a s asistencí. V současnosti je ve škole vzděláváni žáci se zrakovým postižením. - Většina nadanějších žáků ambiciózních rodičů zatím odcházela předčasně do rakovnických škol se specializovanými třídami. Chceme prostřednictvím našeho ŠVP tento trend zastavit. Dlouhodobé projekty, výcviky - Škola se zaměřuje na přírodu a ekologii. Je členem sítě škol pod názvem M.R.K.E.V. ( Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy ) a je zapojena do dlouhodobého projektu " Škola v lese - les ve škole ". Obsahem projektu Recyklohraní je sběr bateriií. Ve škole máme schránku na sběr úsporných žárovek a zářivek projetu Ekolamp. - Škola není zapojena do žádného mezinárodního projektu. - Žáci během povinné školní docházky absolvují : I. stupeň ZŠ školu v přírodě s ekologickým zaměřením II. stupeň ZŠ školu v přírodě s ekologickým zaměřením a sportovní výcvikový kurz ( turistický, vodácký, lyžařský - dle aktuálních podmínek) Spolupráce s rodiči - Rodiče našich žáků spolupracují se školou převážně při mimoškolních akcích a činnostech. Vedou zájmové kroužky, podílejí se na projektových dnech, doprovázejí děti na výletech a akcích ŠSK ( Školní sportovní klub ). Někteří rodiče sponzorují školní akce. Zavedena je i praxe návštěv rodičů při Dnech otevřených dveří. Dobrou tradici má závěrečná školní akademie určená hlavně rodičům. Dlouholetou tradicí školy je i veřejné zahájení školního roku v areálu školy spojené s možností prohlídky školy. Spolupráce s dalšími organizacemi Dlouhodobě škola pravidelně spolupracuje při pořádání různých akcí s těmito organizacemi: AMK Lužná - vedení střeleckého kroužku, pomoc při dopravní výchově Lesy České republiky a.s.středisko Lužná - sponzoring, pomoc školy při úklidu lesa aj. Železniční muzeum ČD Lužná - pomoc žáků při přípravě na muzejní sezónu, pomoc školy při pořádání Dne dětí v žel.muzeu Dům dětí a mládeže Rakovník - pořádání sportovních a kulturních soutěží, předmětových olympiád Strana 7 z 360

8 Policie ČR Rakovník - přednášky pro žáky školy, spolupráce při tradičních dnech se složkami záchranného integrovaného systému Sbor dobrovolných hasičů Lužná - totéž, co Policie ČR Český červený kříž - přednášky a školení pro žáky, příprava na soutěže PAVUČINA ( Sdružení středisek ekologické výchovy ) - účast školy v dlouhodobých projektech ( např. Les ve škole - škola v lese, M.R.K.E.V. ) 2.2 Charakteristika ŠVP Zaměření školy Škola je všeobecně zaměřena. Vzhledem k poloze školy uprostřed přírody se budeme snažit o hlubší zaměření na poznání přírody, její ochranu a na ochranu životního prostředí vůbec. - chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi - budeme zavádět do výuky její efektivní metody, jako je kooperativní a projektové vyučování; těmito metodami povedeme žáky k týmové práci, ke vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu - prohloubíme výuku cizích jazyků - povedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, budeme podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání - povedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, nabídneme v rámci ŠSK více sportů - povedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu - chceme stejnou péči věnovat všem žákům - budem klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině ( ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním, vlastnostmi ) - nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální atd. - chceme provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi - budeme se více zaměřovat na žáky nadané, chceme jim vytvořit podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich odchod na jiné školy; z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projekty atd.; rovněž se chceme zúčastňovat různých soutěží školního i okresniho charakteru, kde rovněž mají žáci možnost se prezentovat a zejména při přípravě na tyto soutěže dochází k rozvoji jejich nadání; chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky Výchovné a vzdělávací strategie Strana 8 z 360

9 Klíčové kompetence - mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Kompetence k učení - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení - Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem,vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch. - Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Učíme se vytvářet takové situace, v nchž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. Zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly. Kompetence k řešení problému - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému,svoje řešení si dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy ( Kalibro, Scio, Matematický klokan, Pythagoriáda, předmětové olympiády ). - Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu. Na škole v přírodě a projektových dnech používáme k logickému řešení problémů miniprojekty. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží. Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky ( divadlo, soutěže, branný den, dopravní výchova ). Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení. Kompetence komunikativní - vést žáky k všestranné a účinné komunikaci - Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými školami. Příležitostně publikují žáci své příspěvky na školních stránkách Luženského hlasatele. Žáci se podílejí na videozáznamů a další dokumentace ze školního života. Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami. Pomáháme dětem ze spádové školy v Lišanech při začleňování se do nového kolektivu. Kompetence sociální a personální - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých - Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech ( při Tv, na školách v přírodě apod. ). Usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme je zároveň odmítat vše, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce. Kompetence občanské - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Strana 9 z 360

10 - Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. Školní řád navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídách. - Je kladen důraz na environmentální výchovu. Žáky vedeme k třídění odpadů. Při pobytech v přírodě se žáci chovají jako zodpovědné osoby. Žáky zapojujeme do evropských projektů, kde se prakticky seznamují s kulturou jiných národů. Kompetence pracovní - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci - Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. Výuku doplňujeme o praktické exkurze.výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ( žáci se specifickými poruchami učení ) - Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. Každý týden probíhá jedna vyučovací hodina pravidelné dyslektické nápravy se souhlasem a za spolupráce rodičů. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno pedagoga, který bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. - Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných - Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači ( vzdělávací programy ), individuálně pracovat s naučnou literaturou ( hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy ), i navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úlohy ( referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky atd. ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky oodpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině - mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívat píseň atd. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce - volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při ZUŠ. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo základní uměleckou školou. Při samostatné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi Strana 10 z 360

11 při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňuje žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotně pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. - Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ( žáci zrakově a sluchově postižení ) - Vzdělávání žáků bude probíhat formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Podle stupně postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi při přizpůsobení ke školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. V současnosti škola spolupracuje se Speciálním pedagogickým centrem při ZŠ a MŠ pro zrakově postižené v Plzni. Na doporučení tohoto centra byly zakoupeny z prostředků KÚ některé kompenzační a učební pomůcky ( např.vizualizér, PC atd.). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ( tělesně postižení ) - Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení SPC budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, popřípadě v ostatních předmětech. Protože škola není bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osbního asistenta, který bude pomáhat žákovi při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci škola s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Vzdělávání žáků s autismem - Jedná se o žáky s lehčími formami autismu ( s autistickými rysy ). Vzdělávání těchto žáků bude probíhat formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení SPC se budou žáci vzdělávat podle individuálního vzdělávacího plánu. Učitel musí s žáky stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s takto postiženými spolužáky. Na základě posouzení SPC o závažnosti postižení bude požadována přítomnost asistenta pedagoga, který bude pomáhat žákovi při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. - Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání žáků s poruchami chování - Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. V procesu Strana 11 z 360

12 vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě imimo vyučování s tímto žákem. Zavést systém pochval a trestů. Vzdělávání žáků s více vadami - Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných SPC nebo PPP budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osbního asistenta, který bude pomáhat žákovi při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat u učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. - Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním - Tuto skupinu tvoří žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu. Jsou to žáci z různých, u nás žijících menšin nebo přicházející k nám v rámci migrace. Někteří z těchto žáků se bez závažnějších problémů integrují do běžné školy, jiní se mohou setkávat s různými obtížemi pro svou jazykovou odlišnost nebo pro jiné kulturní a sociální zázemí. Proto i těmto žákům věnujeme specifickou péči. Učitelé se seznámí s kulturně odlišným prostředím žáka, z kterého budou vycházet. U žáků s nedostatečnou znalostí českého jazyka - zavedení doučování z českého jazyka, tolerance v jiných předmětech, individuální práce s žákem. U žáků, kteří patří do sociálně kulturně odlišného prostředí je největším problémem nepřipravenost na výuku - vytvářet příznivé klima ve škole pro tyto žáky, začleňovat tyto žáky do kolektivu třídy, umožnit finanční příspěvky ze SRPDŠ na akce pořádané školou, větší spolupráce s rodiči žáka Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Vlastivěda Chemie Hudební výchova Technické práce Výchova ke zdraví Fyzika Strana 12 z 360

13 Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 1. ročník Matematika Číslo a početní operace; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a prostoru Český jazyk a literatura písmena a hlásky; čtení; psaní Prvouka Lidé kolem nás; Člověk a jeho zdraví Hudební výchova Vokální činnosti Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků Člověk a svět práce konstrukční činnosti; pěstitelské práce; příprava pokrmů 2. ročník Matematika Číslo a početní operace; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a v prostoru Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova; jazyková výchova; literární výchova Prvouka Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví Hudební výchova Vokální činnosti Výtvarná výchova Ověřování komunikačních účinků Člověk a svět práce práce s drobným materiálem 3. ročník Matematika Číslo a početní operace; Závislosti,vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a v prostoru Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova Hudební výchova Vokální činnosti Výtvarná výchova Ověřování komunikačních účinků Strana 13 z 360

14 4. ročník Matematika číslo a početní operace; závislosti a práce s daty; geometrie v rovině a prostoru; nestandardní aplikační úlohy a problémy Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova; jazyková výchova; literární výchova Anglický jazyk Interaktivní řečové dovednosti Přírodověda Místo, kde žijeme; Rozmanitost přírody; Fyzikální veličiny Vlastivěda Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas Hudební výchova Vokální činnosti 5. ročník Matematika číslo a početní operace; závislosti, vztahy a práce s daty; geometrie v rovině a v prostoru; nestandardní aplikační úlohy a problémy Český jazyk a literatura jazyková výchova; literární výchova Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Informační a komunikační technologie vyhledávání informací a komunikace; Zpracování a využití informací Přírodověda Rozmanitost přírody Hudební výchova Vokální činnosti 6. ročník Matematika Číslo a proměnná; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a v prostoru Český jazyk a literatura Jazyk; Literární výchova Informační a komunikační technologie vyhledávání informací a komunikace; zpracování a využití informací Dějepis Pravěk Výchova k občanství ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI; ČLOVĚK JAKO JEDINEC Strana 14 z 360

15 Fyzika fyzikální veličiny; síla Přírodopis Poznáváme přírodu; Ekosystém les; Ekosystém rybník; Ekosystém luk, pastvin a polí Zeměpis geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie; přírodní obraz Země; Česká republika Hudební výchova Hudebně pohybové činnosti Člověk a svět práce Pěstitelské práce a chovatelství; Příprava pokrmů Technické práce pracovní pomůcky nářadí a nástroje pro ruční opracování; vlastnosti materiálu 7. ročník Matematika Číslo a proměnná; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a v prostoru Fyzika tření; těžiště; Newtonovy pohybové zákony; otáčivé účinky síly; pohyb; tlak; světlo Přírodopis Okolí lidských sídel; Lidská sídla; Cizokrajné ekosystémy; Ochrana rozmanitosti přírody; Stvaba a činnost těl organismů; Základní orgány těl semenných rostlin; Bezobratlí živočichové; Živočichové a prostředí Zeměpis Česká republika Hudební výchova Vokální činnosti Výchova ke zdraví Vztahy mezi lidmi a formy soužití Tělesná výchova činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; činnosti podporující pohybové cvičení Člověk a svět práce Pěstitelské práce a chovatelství Německý jazyk receptivní řečové dovednosti Dramatická výchova Strana 15 z 360

16 základní předpoklady dramatického jednání; proces dramatické a inscenační tvorby 8. ročník Matematika Číslo a proměnná; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a v prostoru Český jazyk a literatura Jazyková komunikace Dějepis Novověk Výchova k občanství ČLOVĚK JAKO JEDINEC; STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ; STÁT A PRÁVO Fyzika elektrická síla; elektrický proud; elektrické napětí; bezpečnost práce; odpor; elektrický obvod; el. proud v plynech a kapalinách; polovodič; magnetizmus; elektromagnetická indukce Chemie Pozorování, pokus a bezpečnost práce; Směsi; Částicové složení látek Přírodopis Obratlovci; Člověk; Lidská populace Zeměpis Česká republika Tělesná výchova činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; činnosti podporující pohybové cvičení Člověk a svět práce Pěstitelské práce a chovatelství Informatika vyhledávání informací a komunikace; Zpracování a využití informací Technické práce pracovní pomůcky nářadí a nástroje pro ruční opracování; pracovní postupy - zhotovení výrobku; technické náčrty a výkresy, technické informace 9. ročník Matematika Číslo a proměnná; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a v prostoru; Nadstandardní aplikační úlohy a problémy Dějepis Moderní doba; Dějiny od poloviny 20.století do současnosti Výchova k občanství Strana 16 z 360

17 ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI; ČLOVĚK JAKO JEDINEC; STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ; MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT Fyzika práce a výkon; vnitřní energie tělesa; výroba elektrické energie; teplo; akustika; vesmír Chemie Opakování 8. ročníku Tělesná výchova činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; činnosti podporující pohybové cvičení Informatika vyhledávání informací a komunikace; Zpracování a využití informací Základy ekologie podmínky života; ekosystém; vztah člověka k prostředí; životní prostředí; péče o životní prostředí Sebepoznání a sebepojetí - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Výtvarná výchova Tělesná výchova Technické práce Výchova ke zdraví Fyzika Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 1. ročník Matematika Číslo a početní operace; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a prostoru Český jazyk a literatura písmena a hlásky; čtení; psaní Prvouka Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Člověk a jeho zdraví Hudební výchova Vokální činnosti Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků Tělesná výchova činnosti ovlivňující zdraví; činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Strana 17 z 360

18 2. ročník Matematika Číslo a početní operace; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a v prostoru Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova; jazyková výchova; literární výchova Prvouka Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví Výtvarná výchova Ověřování komunikačních účinků Tělesná výchova činnosti ovlivňující zdraví; činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Člověk a svět práce práce s drobným materiálem; příprava pokrmů 3. ročník Matematika Závislosti,vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a v prostoru Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova Anglický jazyk Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Hudební výchova Poslechové činnosti Výtvarná výchova Ověřování komunikačních účinků Tělesná výchova činnosti ovlivňující zdraví; činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 4. ročník Matematika číslo a početní operace; závislosti a práce s daty; geometrie v rovině a prostoru Hudební výchova Vokální činnosti Tělesná výchova činnosti ovlivňující zdraví; činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 5. ročník Matematika číslo a početní operace; závislosti, vztahy a práce s daty; geometrie v rovině a v prostoru; nestandardní aplikační úlohy a problémy Český jazyk a literatura literární výchova Strana 18 z 360

19 Přírodověda Člověk a jeho zdraví Hudební výchova Vokální činnosti Tělesná výchova činnosti ovlivňující zdraví; činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 6. ročník Matematika Číslo a proměnná; Závislosti, vztahy a práce s daty Český jazyk a literatura Literární výchova Dějepis Pravěk Fyzika fyzikální veličiny Výtvarná výchova kresebné studie, jednoduché plošné kompozice z geometrických tvarů; rozvíjení smyslové citlivosti, plastická tvorba; malba, teorie barev; plastická a prostorová tvorba; nauka o perspektivě; třetí prostor budovaný liniemi práce s www stránkami; vyjádření fantastických představ; přírodní motivy, zvětšování, zmenšování; lidská figura, kompozice; dekorační práce; písmo a užitá grafika; tematické práce; já a okolí Technické práce pracovní postupy - zhotovení výrobků 7. ročník Matematika Číslo a proměnná; Geometrie v rovině a v prostoru Anglický jazyk Produktivní řečové dovednosti Výtvarná výchova prvky vizuálně obrazného vyjádření; smyslová citlivost; barvy; kategorizace vjemů; užitá grafika; vlastní prožívání; událost; subjektivita; práce s uměleckým dílem; architektura; vlastní poznatky a barevné kompozice Tělesná výchova činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; činnosti podporující pohybové cvičení Německý jazyk receptivní řečové dovednosti Dramatická výchova základní předpoklady dramatického jednání; proces dramatické a inscenační tvorby Strana 19 z 360

20 8. ročník Matematika Číslo a proměnná; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a v prostoru Český jazyk a literatura Jazyk; Jazyková komunikace Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti Výchova k občanství ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI; ČLOVĚK JAKO JEDINEC Přírodopis Obratlovci; Člověk Výtvarná výchova kresebné etudy, zobrazení, kompozice; reprodukční metody; práce s uměleckým dílem; tematické práce, písmo; zdokonalování technik kresby; práce s netradičními materiály; barvy; perspektiva; internet, vlastní tvorba; malba, krajinářské školy, akvarel Tělesná výchova činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; činnosti podporující pohybové cvičení Technické práce pracovní postupy - zhotovení výrobku 9. ročník Matematika Geometrie v rovině a v prostoru; Nadstandardní aplikační úlohy a problémy Český jazyk a literatura Jazyková komunikace Výchova k občanství ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Zeměpis přírodní obraz Země; Česká republika; terénní geografická výuka Výtvarná výchova kresba, objekty; barvy; tisk; práce s uměleckým dílem 1.a 2. pol. 20. stol, současné výtvarné trendy; společná práce; reflexe, subjektivita; reklama a propagační prostředky, animovaný film; fantazie, prostorová tvorba; práce v plenéru Tělesná výchova činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; činnosti podporující pohybové cvičení Seberegulace a sebeorganizace - pokrytí předmětem Strana 20 z 360

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Školní vzdělávací program, verze 05/2013 s platností od 02. 09. 2013, č. j. 114/2013 Verze 05/2013 z 29. 08. 2013 Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

ŠVP pro ZV Za poznáním

ŠVP pro ZV Za poznáním školní vzdělávací program ŠVP pro základní vzdělávání - Za poznáním Pojďme se učit pro život ŠVP pro ZV Za poznáním Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Voletiny 1, Trutnov 3 HIDDEN

Více

3. Co chceme a kam směřujeme

3. Co chceme a kam směřujeme 3. Co chceme a kam směřujeme 1. Základní škola má za cíl stát se vzdělávacím centrem pro žáky i v případě zájmu veřejnosti vzdělávacím centrem Meziměstí. Pro veřejnost bude poskytovat prostory, sportovní

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

ŠVP v naší škole bude vycházet z aktuálních potřeb našich žáků a měnících se společenských podmínek.

ŠVP v naší škole bude vycházet z aktuálních potřeb našich žáků a měnících se společenských podmínek. Charakteristika ŠVP ŠVP v naší škole bude vycházet z aktuálních potřeb našich žáků a měnících se společenských podmínek. Tento ŠVP byl na základě interaktivních výukových materiálů vytvořených v rámci

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská Kopie RVP ZV Základní vzdělávání

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská Kopie RVP ZV Základní vzdělávání školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská 2696 - Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

školní vzdělávací program STEP RVP ZV Základní vzdělávání Škola společné tvořivé efektivní práce Kompletní ŠVP Základní škola Mohelno, okres Třebíč

školní vzdělávací program STEP RVP ZV Základní vzdělávání Škola společné tvořivé efektivní práce Kompletní ŠVP Základní škola Mohelno, okres Třebíč školní vzdělávací program STEP Škola společné tvořivé efektivní práce Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah:

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah: 7. Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy... 3 2.1. Úplnost a velikost školy... 3 2.2. Vybavení školy... 3 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Číslo jednací: Dodatek č. 2 ZŠSV/302/2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k 1. 9. 2016 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní škola T. G. Masaryka

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Chceme mít bezpečnou školu založenou na vzájemné důvěře mezi učiteli, učiteli a žáky a učiteli a

Chceme mít bezpečnou školu založenou na vzájemné důvěře mezi učiteli, učiteli a žáky a učiteli a CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Pojetí školního vzdělávacího programu Vize školy: Chceme mít bezpečnou školu založenou na vzájemné důvěře mezi učiteli, učiteli a žáky a učiteli a rodiči.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř Základní škola a teřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77 5 6 Ždírec nad Doubravou Učební plán školní rok 0/ Vzdělávací oblasti Vyuč. př. Český jazyk a literatura. stupeň.a.b.c.a.b.a.b.a.b 5.A 5.B.

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3)

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3) Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem (z toho z disponibilních) Český jazyk a literatura 8 9 8 8 7 40 (5) Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Žamberk, 28. října 581

Kompletní ŠVP. Základní škola Žamberk, 28. října 581 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě.

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. III. Učební plán 1. Učební plán 1. stupeň Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. Vyučovací

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 OBSAH: ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy Náš ŠVP vznikl na základě rozboru hodnocení školy v souladu s obecnými zásadami vymezenými rámcovým vzdělávacím programem pro základní

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně poznáváme svět Verze z 22. 06. 0007 Platnost od 3. 9. 2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Pňovice, okres Olomouc

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Pňovice, okres Olomouc Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Pňovice, okres Olomouc Verze srpen 2007 z 31. 08. 2007 Platnost od 1.9.2007, č.j. 54-02/ZŠMŠPŇ Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více