Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Školní vzdělávací program, verze 04/2012 s platností od , č. j. 118/2012 Verze 04/2012 z Platnost od

2 Ve třetím a osmém ročníku bude ve školním roce 2012/2013 jedna hodina anglického jazyka dělena /dotace EU peníze školám/. Ve školním roce 2013/2014 bude dělení hodiny anglického jazyka probíhat rovněž ve třetím a osmém ročníku. Hodina matematiky bude ve školním roce 2012/2013 dělena v sedmém ročníku a ve školním roce 2013/2014 v devátém ročníku /dotace EU peníze školám/. Verze ŠVP byla projednána a schválena na pedagogické radě dne

3 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat 12 3 Učební plán Celkový Ročníkový 84 4 Učební osnovy Matematika a její aplikace Matematika Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce 308 Strana 3 z 360

4 4.10 Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk Informatika Základy ekologie Technické práce Dramatická výchova Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy 349 Strana 4 z 360

5 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program, verze 04/2012 s platností od , č. j. 118/2012 Motivační název: Předkladatel: Název školy Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník IZO IČ Adresa Masarykovo náměstí 252, PSČ Lužná Ředitel PaedDr. Miroslava Pechová Koordinátor PaedDr. Miroslava Pechová Kontakty Telefon , www Fax Zřizovatel: Název Obec Lužná IČ Kontakt Adresa Masarykovo náměstí 89, PSČ Lužná Telefon Fax www Strana 5 z 360

6 2 Charakteristika školy a ŠVP 2.1 Charakteristika školy Charakteristika školy Úplnost a velikost školy, vybavení školy - Areál školních budov je tvořen dvěma částmi. Původní z roku 1914 a přístavbou z roku Spojovacím článkem mezi těmito dvěma částmi je tělocvična, která byla zbudována koncem padesátých let minulého století. Přístavba i tělocvična vznikly svépomocí v tehdejších akcích "Z". Zvláště na přístavbě se po stavební stránce projevila neprofesionalita jejích tvůrců, budova měla a má celou řadu vážných nedostatků, z nichž nejvážnější bylo postupné sesedání vinou nedostatečného založení stavby a z tohoto faktu vyplývající následky. V současnosti jsou největším problémem zkřížená okna a veliká tepelná ztrátovost. Tělocvična je na tom lépe. V relativně nejlepším stavu je původní budova z roku I zde však na sklonku roku 2005 byl zjištěn havarijní stav stropů dvou učeben v 1. poschodí v důsledku narušení nosného systému stropů vlhkostí. V roce 2008 byl nosný systém stropů opraven. - V původní budově jsou ústřední šatny, učebny, kabinety, školní knihovna a ředitelství školy. V každém ze dvou podlaží ja na chodbě po jednom stolu na stolní tenis. V přízemí přístavby je školní kuchyně s jídelnou. V ní se připravuje strava i pro žáky a zaměstnance naší mateřské školy. V omezené míře i pro veřejnost, hlavně pro důchodce a pro zdravotnický personál místního zdravotního střediska. Součástí této části areálu je i zázemí pro školní tělocvičnu ( kabinet, šatny, sprchy ). V 1. podlaží jsou pak prostory školní družiny, cvičná kuchyňka, obecní knihovna, dvě učebny a skladové místnosti. - Součástí areálu je také velký pozemek se zahradou. Zde se nacházejí školní dílny, garáž, skleník a sklad nářadí. Na pozemku byl v letech 2006/2007 vybudován koutek pro posezení s ohništěm a lavičkami, který může být využíván i jako učebna v přírodě. - Nedostatkem je, že škola nemá vlastní hřiště, s jeho výstavbou se začalo, ale pro nedostatek financí byla stavba přerušena. Budeme se snažit získat dotaci na jeho dokončení. Uvedený nedostatek je téměř zcela eliminován skutečností, že po dohodě s fotbalovým klubem můžeme pro tělesnou výchovu a sport využívat jejich areál i s malým atletickým stadionkem, který v 80. letech vybudovali svépomocí pracovníci školy. -Škola je vytápěna pevnými palivy ( černé uhlí ). Postupně probíhá modernizace těles ÚT a osvětlení. - Hygienické a sociální zázemí je na dobré úrovni. Po odstranění nápojového automatu si žáci zajišťují pití sami. - Škola je zapojena do projektů Školní mléko a Ovoce do škol. - Materiální vybavení školy je na běžné úrovni. Vybavení učebnicemi je velmi dobré, učební pomůcky se postupně obnovují. Škola je dobře vabavena výpočetní technikou. V učebně informatiky je 13 stanic, tiskárna, dataprojektor a interaktivní tabule. Učitelé mají k dispozici PC ve sborovně a ve svých kabinetech. Všechny tyto stanice včetně stanice v mateřské škole a ve školní jídelně jsou propojeny v síti. - Součástí školy je mateřská škola od roku l Strana 6 z 360

7 Charakteristika pedagogického sboru - Škola má 13 pedagogů,11 žen a 2 muže. - Věkové složení sboru je příznivé a vyvážené. - Neaprobovaně se vyučuje fyzice,chemii, výchovám (výtvarná, ke zdraví ). - Všichni pedagogové se zúčastňují dalšího vzdělávání. Všichni jsou proškoleni k práci s výpočetní a komunikační technikou na základní úrovni "Z", zatím čtyři absolvovali vyšší stupeň úroveň "P". Žáci - Žáci jsou převážně místní, přespolních ze spádové malotřídky v Lišanech a z rakovnické čtvrti Šamotka je kolem 20%. - V posledních letech jsme získali mnoho zkušeností při integraci žáka se zdravotním postižením a s asistencí. V současnosti je ve škole vzděláváni žáci se zrakovým postižením. - Většina nadanějších žáků ambiciózních rodičů zatím odcházela předčasně do rakovnických škol se specializovanými třídami. Chceme prostřednictvím našeho ŠVP tento trend zastavit. Dlouhodobé projekty, výcviky - Škola se zaměřuje na přírodu a ekologii. Je členem sítě škol pod názvem M.R.K.E.V. ( Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy ) a je zapojena do dlouhodobého projektu " Škola v lese - les ve škole ". Obsahem projektu Recyklohraní je sběr bateriií. Ve škole máme schránku na sběr úsporných žárovek a zářivek projetu Ekolamp. - Škola není zapojena do žádného mezinárodního projektu. - Žáci během povinné školní docházky absolvují : I. stupeň ZŠ školu v přírodě s ekologickým zaměřením II. stupeň ZŠ školu v přírodě s ekologickým zaměřením a sportovní výcvikový kurz ( turistický, vodácký, lyžařský - dle aktuálních podmínek) Spolupráce s rodiči - Rodiče našich žáků spolupracují se školou převážně při mimoškolních akcích a činnostech. Vedou zájmové kroužky, podílejí se na projektových dnech, doprovázejí děti na výletech a akcích ŠSK ( Školní sportovní klub ). Někteří rodiče sponzorují školní akce. Zavedena je i praxe návštěv rodičů při Dnech otevřených dveří. Dobrou tradici má závěrečná školní akademie určená hlavně rodičům. Dlouholetou tradicí školy je i veřejné zahájení školního roku v areálu školy spojené s možností prohlídky školy. Spolupráce s dalšími organizacemi Dlouhodobě škola pravidelně spolupracuje při pořádání různých akcí s těmito organizacemi: AMK Lužná - vedení střeleckého kroužku, pomoc při dopravní výchově Lesy České republiky a.s.středisko Lužná - sponzoring, pomoc školy při úklidu lesa aj. Železniční muzeum ČD Lužná - pomoc žáků při přípravě na muzejní sezónu, pomoc školy při pořádání Dne dětí v žel.muzeu Dům dětí a mládeže Rakovník - pořádání sportovních a kulturních soutěží, předmětových olympiád Strana 7 z 360

8 Policie ČR Rakovník - přednášky pro žáky školy, spolupráce při tradičních dnech se složkami záchranného integrovaného systému Sbor dobrovolných hasičů Lužná - totéž, co Policie ČR Český červený kříž - přednášky a školení pro žáky, příprava na soutěže PAVUČINA ( Sdružení středisek ekologické výchovy ) - účast školy v dlouhodobých projektech ( např. Les ve škole - škola v lese, M.R.K.E.V. ) 2.2 Charakteristika ŠVP Zaměření školy Škola je všeobecně zaměřena. Vzhledem k poloze školy uprostřed přírody se budeme snažit o hlubší zaměření na poznání přírody, její ochranu a na ochranu životního prostředí vůbec. - chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi - budeme zavádět do výuky její efektivní metody, jako je kooperativní a projektové vyučování; těmito metodami povedeme žáky k týmové práci, ke vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu - prohloubíme výuku cizích jazyků - povedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, budeme podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání - povedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, nabídneme v rámci ŠSK více sportů - povedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu - chceme stejnou péči věnovat všem žákům - budem klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině ( ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním, vlastnostmi ) - nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální atd. - chceme provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi - budeme se více zaměřovat na žáky nadané, chceme jim vytvořit podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich odchod na jiné školy; z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projekty atd.; rovněž se chceme zúčastňovat různých soutěží školního i okresniho charakteru, kde rovněž mají žáci možnost se prezentovat a zejména při přípravě na tyto soutěže dochází k rozvoji jejich nadání; chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky Výchovné a vzdělávací strategie Strana 8 z 360

9 Klíčové kompetence - mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Kompetence k učení - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení - Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem,vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch. - Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Učíme se vytvářet takové situace, v nchž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. Zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly. Kompetence k řešení problému - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému,svoje řešení si dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy ( Kalibro, Scio, Matematický klokan, Pythagoriáda, předmětové olympiády ). - Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu. Na škole v přírodě a projektových dnech používáme k logickému řešení problémů miniprojekty. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží. Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky ( divadlo, soutěže, branný den, dopravní výchova ). Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení. Kompetence komunikativní - vést žáky k všestranné a účinné komunikaci - Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými školami. Příležitostně publikují žáci své příspěvky na školních stránkách Luženského hlasatele. Žáci se podílejí na videozáznamů a další dokumentace ze školního života. Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami. Pomáháme dětem ze spádové školy v Lišanech při začleňování se do nového kolektivu. Kompetence sociální a personální - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých - Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech ( při Tv, na školách v přírodě apod. ). Usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme je zároveň odmítat vše, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce. Kompetence občanské - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Strana 9 z 360

10 - Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. Školní řád navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídách. - Je kladen důraz na environmentální výchovu. Žáky vedeme k třídění odpadů. Při pobytech v přírodě se žáci chovají jako zodpovědné osoby. Žáky zapojujeme do evropských projektů, kde se prakticky seznamují s kulturou jiných národů. Kompetence pracovní - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci - Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. Výuku doplňujeme o praktické exkurze.výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ( žáci se specifickými poruchami učení ) - Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. Každý týden probíhá jedna vyučovací hodina pravidelné dyslektické nápravy se souhlasem a za spolupráce rodičů. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno pedagoga, který bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. - Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných - Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači ( vzdělávací programy ), individuálně pracovat s naučnou literaturou ( hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy ), i navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úlohy ( referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky atd. ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky oodpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině - mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívat píseň atd. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce - volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při ZUŠ. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo základní uměleckou školou. Při samostatné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi Strana 10 z 360

11 při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňuje žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotně pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. - Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ( žáci zrakově a sluchově postižení ) - Vzdělávání žáků bude probíhat formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Podle stupně postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi při přizpůsobení ke školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. V současnosti škola spolupracuje se Speciálním pedagogickým centrem při ZŠ a MŠ pro zrakově postižené v Plzni. Na doporučení tohoto centra byly zakoupeny z prostředků KÚ některé kompenzační a učební pomůcky ( např.vizualizér, PC atd.). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ( tělesně postižení ) - Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení SPC budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, popřípadě v ostatních předmětech. Protože škola není bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osbního asistenta, který bude pomáhat žákovi při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci škola s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Vzdělávání žáků s autismem - Jedná se o žáky s lehčími formami autismu ( s autistickými rysy ). Vzdělávání těchto žáků bude probíhat formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení SPC se budou žáci vzdělávat podle individuálního vzdělávacího plánu. Učitel musí s žáky stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s takto postiženými spolužáky. Na základě posouzení SPC o závažnosti postižení bude požadována přítomnost asistenta pedagoga, který bude pomáhat žákovi při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. - Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání žáků s poruchami chování - Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. V procesu Strana 11 z 360

12 vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě imimo vyučování s tímto žákem. Zavést systém pochval a trestů. Vzdělávání žáků s více vadami - Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných SPC nebo PPP budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osbního asistenta, který bude pomáhat žákovi při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat u učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. - Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním - Tuto skupinu tvoří žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu. Jsou to žáci z různých, u nás žijících menšin nebo přicházející k nám v rámci migrace. Někteří z těchto žáků se bez závažnějších problémů integrují do běžné školy, jiní se mohou setkávat s různými obtížemi pro svou jazykovou odlišnost nebo pro jiné kulturní a sociální zázemí. Proto i těmto žákům věnujeme specifickou péči. Učitelé se seznámí s kulturně odlišným prostředím žáka, z kterého budou vycházet. U žáků s nedostatečnou znalostí českého jazyka - zavedení doučování z českého jazyka, tolerance v jiných předmětech, individuální práce s žákem. U žáků, kteří patří do sociálně kulturně odlišného prostředí je největším problémem nepřipravenost na výuku - vytvářet příznivé klima ve škole pro tyto žáky, začleňovat tyto žáky do kolektivu třídy, umožnit finanční příspěvky ze SRPDŠ na akce pořádané školou, větší spolupráce s rodiči žáka Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Vlastivěda Chemie Hudební výchova Technické práce Výchova ke zdraví Fyzika Strana 12 z 360

13 Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 1. ročník Matematika Číslo a početní operace; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a prostoru Český jazyk a literatura písmena a hlásky; čtení; psaní Prvouka Lidé kolem nás; Člověk a jeho zdraví Hudební výchova Vokální činnosti Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků Člověk a svět práce konstrukční činnosti; pěstitelské práce; příprava pokrmů 2. ročník Matematika Číslo a početní operace; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a v prostoru Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova; jazyková výchova; literární výchova Prvouka Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví Hudební výchova Vokální činnosti Výtvarná výchova Ověřování komunikačních účinků Člověk a svět práce práce s drobným materiálem 3. ročník Matematika Číslo a početní operace; Závislosti,vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a v prostoru Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova Hudební výchova Vokální činnosti Výtvarná výchova Ověřování komunikačních účinků Strana 13 z 360

14 4. ročník Matematika číslo a početní operace; závislosti a práce s daty; geometrie v rovině a prostoru; nestandardní aplikační úlohy a problémy Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova; jazyková výchova; literární výchova Anglický jazyk Interaktivní řečové dovednosti Přírodověda Místo, kde žijeme; Rozmanitost přírody; Fyzikální veličiny Vlastivěda Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas Hudební výchova Vokální činnosti 5. ročník Matematika číslo a početní operace; závislosti, vztahy a práce s daty; geometrie v rovině a v prostoru; nestandardní aplikační úlohy a problémy Český jazyk a literatura jazyková výchova; literární výchova Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Informační a komunikační technologie vyhledávání informací a komunikace; Zpracování a využití informací Přírodověda Rozmanitost přírody Hudební výchova Vokální činnosti 6. ročník Matematika Číslo a proměnná; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a v prostoru Český jazyk a literatura Jazyk; Literární výchova Informační a komunikační technologie vyhledávání informací a komunikace; zpracování a využití informací Dějepis Pravěk Výchova k občanství ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI; ČLOVĚK JAKO JEDINEC Strana 14 z 360

15 Fyzika fyzikální veličiny; síla Přírodopis Poznáváme přírodu; Ekosystém les; Ekosystém rybník; Ekosystém luk, pastvin a polí Zeměpis geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie; přírodní obraz Země; Česká republika Hudební výchova Hudebně pohybové činnosti Člověk a svět práce Pěstitelské práce a chovatelství; Příprava pokrmů Technické práce pracovní pomůcky nářadí a nástroje pro ruční opracování; vlastnosti materiálu 7. ročník Matematika Číslo a proměnná; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a v prostoru Fyzika tření; těžiště; Newtonovy pohybové zákony; otáčivé účinky síly; pohyb; tlak; světlo Přírodopis Okolí lidských sídel; Lidská sídla; Cizokrajné ekosystémy; Ochrana rozmanitosti přírody; Stvaba a činnost těl organismů; Základní orgány těl semenných rostlin; Bezobratlí živočichové; Živočichové a prostředí Zeměpis Česká republika Hudební výchova Vokální činnosti Výchova ke zdraví Vztahy mezi lidmi a formy soužití Tělesná výchova činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; činnosti podporující pohybové cvičení Člověk a svět práce Pěstitelské práce a chovatelství Německý jazyk receptivní řečové dovednosti Dramatická výchova Strana 15 z 360

16 základní předpoklady dramatického jednání; proces dramatické a inscenační tvorby 8. ročník Matematika Číslo a proměnná; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a v prostoru Český jazyk a literatura Jazyková komunikace Dějepis Novověk Výchova k občanství ČLOVĚK JAKO JEDINEC; STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ; STÁT A PRÁVO Fyzika elektrická síla; elektrický proud; elektrické napětí; bezpečnost práce; odpor; elektrický obvod; el. proud v plynech a kapalinách; polovodič; magnetizmus; elektromagnetická indukce Chemie Pozorování, pokus a bezpečnost práce; Směsi; Částicové složení látek Přírodopis Obratlovci; Člověk; Lidská populace Zeměpis Česká republika Tělesná výchova činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; činnosti podporující pohybové cvičení Člověk a svět práce Pěstitelské práce a chovatelství Informatika vyhledávání informací a komunikace; Zpracování a využití informací Technické práce pracovní pomůcky nářadí a nástroje pro ruční opracování; pracovní postupy - zhotovení výrobku; technické náčrty a výkresy, technické informace 9. ročník Matematika Číslo a proměnná; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a v prostoru; Nadstandardní aplikační úlohy a problémy Dějepis Moderní doba; Dějiny od poloviny 20.století do současnosti Výchova k občanství Strana 16 z 360

17 ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI; ČLOVĚK JAKO JEDINEC; STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ; MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT Fyzika práce a výkon; vnitřní energie tělesa; výroba elektrické energie; teplo; akustika; vesmír Chemie Opakování 8. ročníku Tělesná výchova činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; činnosti podporující pohybové cvičení Informatika vyhledávání informací a komunikace; Zpracování a využití informací Základy ekologie podmínky života; ekosystém; vztah člověka k prostředí; životní prostředí; péče o životní prostředí Sebepoznání a sebepojetí - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Výtvarná výchova Tělesná výchova Technické práce Výchova ke zdraví Fyzika Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 1. ročník Matematika Číslo a početní operace; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a prostoru Český jazyk a literatura písmena a hlásky; čtení; psaní Prvouka Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Člověk a jeho zdraví Hudební výchova Vokální činnosti Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků Tělesná výchova činnosti ovlivňující zdraví; činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Strana 17 z 360

18 2. ročník Matematika Číslo a početní operace; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a v prostoru Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova; jazyková výchova; literární výchova Prvouka Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví Výtvarná výchova Ověřování komunikačních účinků Tělesná výchova činnosti ovlivňující zdraví; činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Člověk a svět práce práce s drobným materiálem; příprava pokrmů 3. ročník Matematika Závislosti,vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a v prostoru Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova Anglický jazyk Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Hudební výchova Poslechové činnosti Výtvarná výchova Ověřování komunikačních účinků Tělesná výchova činnosti ovlivňující zdraví; činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 4. ročník Matematika číslo a početní operace; závislosti a práce s daty; geometrie v rovině a prostoru Hudební výchova Vokální činnosti Tělesná výchova činnosti ovlivňující zdraví; činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 5. ročník Matematika číslo a početní operace; závislosti, vztahy a práce s daty; geometrie v rovině a v prostoru; nestandardní aplikační úlohy a problémy Český jazyk a literatura literární výchova Strana 18 z 360

19 Přírodověda Člověk a jeho zdraví Hudební výchova Vokální činnosti Tělesná výchova činnosti ovlivňující zdraví; činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 6. ročník Matematika Číslo a proměnná; Závislosti, vztahy a práce s daty Český jazyk a literatura Literární výchova Dějepis Pravěk Fyzika fyzikální veličiny Výtvarná výchova kresebné studie, jednoduché plošné kompozice z geometrických tvarů; rozvíjení smyslové citlivosti, plastická tvorba; malba, teorie barev; plastická a prostorová tvorba; nauka o perspektivě; třetí prostor budovaný liniemi práce s www stránkami; vyjádření fantastických představ; přírodní motivy, zvětšování, zmenšování; lidská figura, kompozice; dekorační práce; písmo a užitá grafika; tematické práce; já a okolí Technické práce pracovní postupy - zhotovení výrobků 7. ročník Matematika Číslo a proměnná; Geometrie v rovině a v prostoru Anglický jazyk Produktivní řečové dovednosti Výtvarná výchova prvky vizuálně obrazného vyjádření; smyslová citlivost; barvy; kategorizace vjemů; užitá grafika; vlastní prožívání; událost; subjektivita; práce s uměleckým dílem; architektura; vlastní poznatky a barevné kompozice Tělesná výchova činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; činnosti podporující pohybové cvičení Německý jazyk receptivní řečové dovednosti Dramatická výchova základní předpoklady dramatického jednání; proces dramatické a inscenační tvorby Strana 19 z 360

20 8. ročník Matematika Číslo a proměnná; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a v prostoru Český jazyk a literatura Jazyk; Jazyková komunikace Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti Výchova k občanství ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI; ČLOVĚK JAKO JEDINEC Přírodopis Obratlovci; Člověk Výtvarná výchova kresebné etudy, zobrazení, kompozice; reprodukční metody; práce s uměleckým dílem; tematické práce, písmo; zdokonalování technik kresby; práce s netradičními materiály; barvy; perspektiva; internet, vlastní tvorba; malba, krajinářské školy, akvarel Tělesná výchova činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; činnosti podporující pohybové cvičení Technické práce pracovní postupy - zhotovení výrobku 9. ročník Matematika Geometrie v rovině a v prostoru; Nadstandardní aplikační úlohy a problémy Český jazyk a literatura Jazyková komunikace Výchova k občanství ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Zeměpis přírodní obraz Země; Česká republika; terénní geografická výuka Výtvarná výchova kresba, objekty; barvy; tisk; práce s uměleckým dílem 1.a 2. pol. 20. stol, současné výtvarné trendy; společná práce; reflexe, subjektivita; reklama a propagační prostředky, animovaný film; fantazie, prostorová tvorba; práce v plenéru Tělesná výchova činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; činnosti podporující pohybové cvičení Seberegulace a sebeorganizace - pokrytí předmětem Strana 20 z 360