Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014"

Transkript

1 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 je zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších změn. 1

2 1. Základní údaje o školském zařízení 1.1. Základní údaje o zařízení Název zařízení Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Adresa zařízení Liběchov, Rumburská 54 IČ Identifikátor zařízení Bankovní spojení /0100 Telefon/fax / Adresa internetové stránky Právní forma Název zřizovatele Vedení zařízení Přehled hlavní činnosti zařízení (podle zřizovací listiny) příspěvková organizace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Šárka Sochůrková, ředitelka Bc. Luboš Randák, zástupce ředitelky, vedoucí vychovatel Mgr. Josef RŮŽIČKA, vedoucí učitel do Ing. Jan Paleček, vedoucí ekonomicko-provozního úseku V souvislosti s ukončením funkčního období ředitelky zařízení přebral od do doby jmenování nového ředitele všechna práva a povinnosti ředitele Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny, Liběchov, Rumburská 54, statutární zástupce ředitele Bc. Luboš Randák. Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen 13 zákona č. 109/2002Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších změn a 16, 44 a 119 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy. Příspěvková organizace zajišťuje péči, výchovu a vzdělávání obtížně vychovatelných dětí a mládeže s potřebou zvýšené výchovné péče s povinnou základní školní docházkou. Poskytuje základní vzdělání žákům v základní škole, kde jsou žáci vzděláváni podle školních vzdělávacích programů zpracovaných na základě RVP ZV a RVP ZV LMP, poskytuje stravování dětem a žákům ve školní jídelně. Organizace, ve smyslu 119 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vedle stravování dětí, žáků a studentů, zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace Součásti zařízení součásti zařízení IZO kapacita třídy, rodinné skupiny Základní škola žáků 3 Dětský domov se školou dětí 5 Školní jídelna stravovaných 2

3 1.3. Přehled oborů vzdělávání kód C/ B/01 obor vzdělávání Základní škola Základní škola speciální 2. Personální údaje K plnění úkolů zaměstnává zařízení pedagogické a nepedagogické pracovníky dle příslušných právních předpisů Základní údaje o pracovnících zařízení ke dni Fyzicky Přepočteno Celkový počet zaměstnanců 34 32,8 z toho pedagogických z toho nepedagogických 13 11,8 Z pedagogických učitelé / ředitelka 3/1 3/1 vychovatelé / vedoucí vychovatel 8 / 1 8/1 etoped 1 1 školní psycholog 1 1 asistenti pedagoga 6 6 Z nepedagogických administrativní pracovníci/vedoucí 2 / 1 2/1 sociální pracovník 1 1 kuchařky/vedoucí kuchyně 3/1 2/1 údržbář/řidič 1/1 1/1 uklízečka 1,5 1,3 skladnice 0,5 0,5 zdravotnice Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let celkem % x 3

4 2.3. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské (vč. bakal.) celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem učitel I. stupně základní školy učitel II. stupně základní školy speciální pedagog vychovatel školní psycholog asistent pedagoga etoped celkem Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků , , Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let do 10 let do 15 let 3 8 do 20 let 1 3 nad 20 let 4 11 celkem

5 2.7. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 3 odchody 5 Komentář statutárního zástupce ředitele zařízení: Všichni nově přijatí pedagogičtí pracovníci absolvovali před přijetím do pracovního poměru psychologické vyšetření na zjištění psychické způsobilosti dle vyhlášky č. 60/2006 Sb.. Všichni pracovníci absolvovali povinná periodická a vstupní školení BOZP a PO, referentské zkoušky k používání služebních vozidel. Pedagogičtí pracovníci se účastnili pravidelných supervizí. 3. Vzdělávací program školy Základní škola je součástí zařízení, pro děti se závažnými poruchami chování, které nemohou být vzdělávány ve škole, jež není součástí dětského domova se školou 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program Školní vzdělávací program Výchovou k vědomostem ZV, pro 2. stupeň zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Školní vzdělávací program Výchovou k vědomostem ZV-LMP, pro 2. stupeň zpracovaný podle přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. 3.2 Učební plán školy Školní vzdělávací program Výchovou k vědomostem ZV, pro 2. stupeň vzdělávací program Předmět 2. stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Dějepis Výchova v občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Ruský jazyk volitelný předmět Dramatická výchova volitelný předmět Povinná časová dotace:

6 3.2.2 Školní vzdělávací program Výchovou k vědomostem ZV-LMP, pro 2. stupeň Předmět 2. stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Povinná časová dotace: Nepovinné předměty a zájmové kroužky název kroužku počet zařazených žáků fotografický Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu učitelohodin. 4. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 4.1. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postižení zdravotní znevýhodnění sociální znevýhodnění 21 DD se školou Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním ano částečně ne znevýhodněním individuální nebo skupinovou péči ano 0 0 přípravné třídy pomoc asistenta třídního učitele menší počet žáků ve třídě ano 0 0 odpovídající metody a formy práce ano 0 0 specifické učebnice a materiály ano 0 0 6

7 pravidelná komunikace a zpětnou vazbu ano 0 0 spolupráce se školním psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky ano Charakteristiky jednotlivých tříd 5.1. Charakteristika třídy I. A Ročník 6., 7., 8. Počet žáků na začátku školního roku 4 Počet žáků na konci školního roku 9 Počet žáků cizinců Charakteristika třídy II. A Ročník 8., 9. Počet žáků na začátku školního roku 5 Počet žáků na konci školního roku 12 Počet žáků cizinců Charakteristika třídy III. A Ročník 7., 8. Počet žáků na začátku školního roku 6 Počet žáků na konci školního roku 0 Počet žáků cizinců 0 6. Přehled o docházce a hodnocení žáků 6.1. Přehled o docházce a hodnocení žáků I. A Ročník Třída I. A (6., 7., 8. I. A (6., 7., 8. I. A (6., 7., 8. Pololetí I. II. I. II. I. II. PŘEHLED O DOCHÁZCE Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin Průměrný počet omluvených Průměrný počet neomluvených 0 44, PŘEHLED O HODNOCENÍ CHOVÁNÍ Počet žáků, kteří byli hodnoceni stupněm: 1 - velmi dobré uspokojivé neuspokojivé slovní hodnocení VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitelky školy PŘEHLED O CELKOVÉM HODNOCENÍ ŽÁKŮ Prospěli s vyznamenáním

8 Prospěli Neprospěli Nebyli hodnoceni Celkový počet žáků Do vyššího ročníku postoupí Do vyššího ročníku nepostoupí KOMISIONÁLNÍ PŘEZKOUŠENÍ ŽÁKŮ Opravné zkoušky Přehled o docházce a hodnocení žáků II. A Ročník Třída II. A (8., 9.) II. A (8., 9.) Pololetí I. II. I. II. PŘEHLED O DOCHÁZCE Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin Průměrný počet omluvených 22,75 61, ,5 Průměrný počet neomluvených 116,75 64, ,5 PŘEHLED O HODNOCENÍ CHOVÁNÍ Počet žáků, kteří byli hodnoceni stupněm: 1 - velmi dobré uspokojivé neuspokojivé slovní hodnocení VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitelky školy PŘEHLED O CELKOVÉM HODNOCENÍ ŽÁKŮ Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nebyli hodnoceni Celkový počet žáků Do vyššího ročníku postoupí 3 0 Do vyššího ročníku nepostoupí 5 4 KOMISIONÁLNÍ PŘEZKOUŠENÍ ŽÁKŮ Opravné zkoušky

9 6.3. Přehled o docházce a hodnocení žáků III. A Ročník Třída III. A III. A Pololetí I. II. I. II. PŘEHLED O DOCHÁZCE Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin Průměrný počet omluvených 25,33 10 Průměrný počet neomluvených 36 46,66 PŘEHLED O HODNOCENÍ CHOVÁNÍ Počet žáků, kteří byli hodnoceni stupněm: 1 - velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 1 1 slovní hodnocení 0 0 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Pochvala třídního učitele 0 0 Pochvala ředitele školy 0 0 Napomenutí třídního učitele 2 2 Důtka třídního učitele 2 1 Důtka ředitelky školy 2 1 PŘEHLED O CELKOVÉM HODNOCENÍ ŽÁKŮ Prospěli s vyznamenáním 0 0 Prospěli 1 1 Neprospěli 1 1 Nebyli hodnoceni 1 1 Celkový počet žáků 3 3 Do vyššího ročníku postoupí Do vyššího ročníku nepostoupí KOMISIONÁLNÍ PŘEZKOUŠENÍ ŽÁKŮ Opravné zkoušky Příprava žáků na ukončení povinné školní docházky Příprava žáků na ukončení povinné školní docházky: - systematická informační činnost školního psychologa je významná pro volbu dalšího studia nebo pro jiné formy přípravy na povolání žáků - koordinace informační činnosti třídních učitelů a poskytování metodické pomoci školního psychologa při dlouhodobé profesionální orientaci žáků odpovídající jejich zájmům - informování rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců o možnostech výběru středních škol, SOU popřípadě doporučení dalšího VÚ s vhodným učebním oborem, poskytování individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení problémů v otázkách týkajících se další volby povolání - rozhovory s vycházejícími dětmi, u kterých současně končí ÚV nebo které budou dočasně umístěny mimo ústav (u rodičů), zaměřené na možná úskalí, problémy s přechodem z chráněného prostředí zařízení do běžného života - následná podpora a pomoc žákům, kteří opustí naše zařízení. 9

10 8. Školní akce ve školním roce 2012/ Akce školy Období Místo konání Název akce Počet zúčastněných žáků Státní opera Praha Divadelní představení 6 Čert a Káča Muzeum a výrobna ozdob v Poniklé Vánoční ozdoby Muzeum + Kostel sv. Petra a Pavla Výjezd na Mělník 2 v Mělníku Severočeská galerie Výjezd do Litoměřic Muzeum + Kostel sv. Petra a Pavla Výjezd na Mělník 6 v Mělníku Severočeská galerie Výjezd do Litoměřic Kadlín Sázení brambor Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce Počet žáků Výsledek, umístění Materiálně-technické podmínky vzdělávání Prostředí, prostory a vybavení školy Učebny - třídy Odborné pracovny Dílny a pozemky Sportovní zařízení Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou komentář 5 tříd PC učebna, školní kuchyňka, specializovaná učebna s interaktivní tabulí 1 školní dílna pracovní vyučování pozemky tělocvična, venkovní hřiště Vybavení vhodným a hygienicky schváleným školním nábytkem Vybavení odpovídá potřebám žáků, požadavkům učitelů a realizaci vzdělávacích programů Vybavení odpovídá potřebám žáků, požadavkům učitelů a realizaci vzdělávacích programů, učebnice se schvalovací doložkou MŠMT ICT 9 počítačů, všechny počítače mají rychlé připojení k internetu, televize, video, DVD 10. Úsek výchovy a mimoškolní činnosti Charakteristika Úsek výchovy a mimoškolní činnosti zajišťuje péči o děti v nepřetržitém celoročním provozu. Zařízení realizuje intervenční a reedukační programy pro děti s problémovým chováním a poruchami chování, nejčastěji ve věku druhého stupně základního vzdělávání (tj. ve věku let). Výchovná práce se opírá o jednotné týmové působení pedagogických pracovníků a je zaměřená na naplňování základních úkolů zařízení v oblasti edukační a terapeutické, o činnosti cílené na rozvoj osobnosti dítěte, posilování jeho sociálních kompetencí, zvnitřnění adaptivních vzorců jednání a vzdělávání v duchu daných kulturně společenských norem. Dále se výchova zabývá případnou nápravou deficitů v behaviorálním a afektivním projevu dětí, nápravou poruch chování, rozvojem sociálních dovedností a nápravou specifických vývojových poruch učení a chování. Činnost rodinných skupin se řídila Ročním plánem 10

11 výchovně vzdělávací činnosti pro školní rok 2013/2014 a z něj vycházejících týdenních programů výchovně vzdělávací činnosti. Závaznými dokumenty jsou Vnitřní a organizační řád DDŠ Základní cíle Cílem výchovné práce je vytvoření stabilního prostředí, které by dítěti umožnilo uspokojování základních materiálních, citových i speciálních potřeb a které by zajišťovalo vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a zájmům každého dítěte. Součástí výchovné práce je i snaha naučit dítě sebeobsluze a sociálním dovednostem a návykům tak, aby se po ukončení ústavní popř. ochranné výchovy mohlo úspěšně integrovat do společnosti. Cílem resocializace dětí v zařízení je jedinec schopný samostatného rozhodování a jednání v rámci akceptovaných společenských norem. Školní vzdělávací program pro domov vydává ředitelka DDŠ. Základním dokumentem majícím určit základní problémy dítěte je program rozvoje osobnosti dítěte, který slouží k co nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu naplňování účelu ústavní výchovy, popř. ochranné výchovy. Vychovatelé zajišťují realizaci programu rozvoje osobnosti dítěte, vedou o něm záznamy, pravidelně měsíčně jej vyhodnocují v programu Evix. V součinnosti s etopedem jej aktualizují se stanovením postupných reálně dosažitelných cílů - dbají na povzbuzování, citlivé hodnocení, vhodně přijímaná výchovná opatření Důvody umístění dětí v zařízení Děti jsou od 1. ledna 2014 do zařízení umisťovány na základě soudního rozhodnutí o ústavní výchově, resp. předběžného opatření. Důvodem umístění jsou speciální vzdělávací potřeby dítěte, obvykle v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou poruchy chování, ohrožení sociálně patologickými jevy útěky z domova, záškoláctví, zkušenosti s OPL, předčasný sexuální život, šikana, delikventní jednání, děti převážně s hyperkinetickou poruchou chování, včetně dětí s neurotickými symptomy, emočně nejistých, úzkostných, depresivních, hypersenzitivních, děti s výrazně disharmonickým vývojem osobnosti disociálního charakteru, agresivní, impulzivní, zvýšeně dráždivé, narušený vztah ke vzdělání či k okolí, popř. nevhodné rodinné prostředí či silně narušené vztahy v rodině, dalšími problémy jsou např. výchovné problémy vzniklé patologickým rodinným prostředím, nezvládnutým vztahem s rodiči nebo pěstouny, stykem s nevhodnými kamarády (členství v závadových partách). Konkrétní obraz dítěte většinou tvoří kombinace výše uvedeného Zhodnocení činnosti úseku výchovy a mimoškolní činnosti ve školním roce 2013/2014 Programy rozvoje osobnosti dětí jsou základním dokumentem majícím určit základní problémy dítěte a slouží k co nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu naplňování účelu ústavní, popř. ochranné výchovy, které jsou pravidelně měsíčně vyhodnocovány a aktualizovány se stanovením postupných reálných cílů. Ve školním roce 2013/2014 byl kladen důraz především na maximální organizaci a obsahovou náplň činnosti rodinných skupin, trvalá pozornost byla věnována týdenním plánům výchovně vzdělávací činnosti. Výchovný systém je založený na pedagogickém taktu, pozitivním přístupu, korektním jednání, spravedlivém hodnocení, vstřícnosti a jasném formulování požadavků, kladné motivaci. Jsou postupně zaváděny nové, progresivní metody práce založené na terapeutickém přístupu a na vztahu s dítětem. Trvalá pozornost byla věnována vytváření příznivého klimatu zařízení - otevřenost, jasná pravidla, důslednost, sdílná atmosféra, tolerance, klidná atmosféra bez unáhlených rozhodnutí, vytváření vztahu důvěry pedagog dítě, ale i vychovatel učitel. Příprava na vyučování probíhala denně (mimo pátek a sobotu) v pevně stanoveném čase (denní režim) na rodinných skupinách ve spolupráci s vychovatelem. Za přípravu na vyučování je zodpovědné dítě a vychovatel ve službě, který mu s jejím splněním aktivně pomáhá. Úloha vychovatele při přípravě dětí je aktivní, ne pouze dozorová, vychovatel dětem při plnění úkolů a učení pomáhá, vysvětluje, kontroluje. Pracovní aktivity zahrnují povinné skupinové pracovní aktivity v areálu zařízení (zahrada, budovy), jsou součástí terapeutického působení tím, že vychovatelé vlastním příkladem učí děti cíleně různé pracovní činnosti, poskytují jim zpětnou vazbu a ujasňují smysl práce pro rozvoj osobnosti člověka i jeho další 11

12 kvalitní uplatnění ve společnosti i rodině. Život v rodinných skupinách vede děti k odpovědnosti za svá vlastní rozhodnutí, samostatnost v hygieně, péči o osobní věci, praní a žehlení prádla, úklid svých pokojů a rodinných skupin, vaření příprava jednodušších jídel, vytváření kladného vztahu k zařízení a k jeho vybavení. Rodinné skupiny si vytváří prostředí, kde se děti cítit dobře, s vlastní výzdobou pokojů, kde mají k dispozici vlastní uzamykatelný stolek, kde je respekt k soukromí a individuálním přáním dětí. Pravidelně jsou dětem nabízeny pestré zájmové činnosti, při kterých dochází k přirozenému prolínání dětí z různých rodinných skupin. Prioritou jsou sportovní a pohybové aktivity, u emočně labilních jedinců je preferován rozvoj základních dovedností nesoutěžní nekontaktní formou (plavání, posilování, cykloturistika, běh na lyžích, bruslení ). Rodinné skupiny si obdobně jako v rodině zajišťovaly stravování, zejména svačiny a večeře o víkendech. Ředitelka zařízení zřídila jako svůj poradní orgán odborný tým ve složení vedoucí vychovatel, vedoucí učitel, etoped, školní psycholog, školní metodik prevence, sociální pracovník a registrovaná zdravotní sestra - zdravotnice k řešení výchovných, vzdělávacích, sociálně právních a zdravotních činností v zařízení. Odborný tým aktivně pracoval na zohlednění výchovných a zdravotních potřeb dětí ve spolupráci s odborníky (pediatr, pedopsychiatr, diagnostický ústav, pedagogicko-psychologická poradna). V rámci speciálně pedagogické a etopedické činnosti provádí etoped náročné nápravné a reedukační činnosti s dětmi se specifickými výchovnými a vzdělávacími potřebami s tvorbou a uplatňováním nových speciálně pedagogických a psychoterapeutických metod, zaměřených na odstraňování nebo alespoň zmírnění závažných poruch chování. Hlavní metodou zvolenou pro tyto účely je především speciálně pedagogický, psychoterapeutický, empatický, nereduktivní a nedirektivní rozhovor s využitím dalších podpůrných psychoterapeutických metod jako jsou dramaterapie, arteterapie a muzikoterapie. Individuální psychoterapie prováděná školním psychologem je otevřená aktuálním potřebám dětí s důrazem na řešení jejich každodenních problémů a potřebu vytvoření náhledu na vlastní otevřenou budoucnost. V letošním školním roce byla využívána pracovna etopeda a školního psychologa. Jedná se o pracovny určené právě pro účely individuální psychoterapie a krizové intervence dětí umístěných v zařízení. V rámci etopedických a terapeutických aktivit se zde s dětmi provádějí pravidelné individuální konzultace, konkrétně zaměřené na jejich specifické potřeby, jako jsou například zklidnění, odbourávání úzkostí a traumat, posilování pocitu jistoty a bezpečí, které směřují k sebeuvědomění dítěte. Skupinové komunitní uspořádání v zařízení vedené školním psychologem usiluje o podporu speciálně pedagogického a terapeutického úsilí. Vytváří příznivé podmínky pro rozvoj dětí, vede k rozvoji jejich osobnosti a usiluje o omezení nežádoucích jevů v chování. Skupinová komunitní setkání se konají na jednotlivých rodinných skupinách. Programem skupinových komunit se školním psychologem a večerních kruhů s vychovatelem je především zhodnocení aktuálního dění v zařízení, včetně potřebných reflexí, sebereflexí, řešení otázek vzájemného soužití členů skupiny i pedagogických pracovníků. V rámci pravidelných skupinových komunit se děti zpravidla vyjadřují k problémům, které je tíží. Otevírá se zde prostor pro vyjádření vlastního názoru, děti se učí naslouchat, komunikovat, vyslechnout názor druhého a postupně získávají náhled na sebe sama. Edukativní skupinové komunity jsou zaměřeny na různá vzdělávací témata a navazují tak na RVP (sexuální výchova, výchova k rodičovství, volba povolání, protidrogová prevence, šikana, problematika menšin, multikulturní výchova atd.). Pondělní hodnocení je součástí denního režimu, kdy za přítomnosti všech rodinných skupin, hodnotí příslušný vychovatel a třídní učitel jmenovitě každé dítě, které sdělí svůj názor na své hodnocení. Vedoucí vychovatel (vedoucí učitel) navrhuje ředitelce zařízení na pondělní poradě odborného týmu příslušná opatření ve výchově (výchovná opatření) na základě předloženého hodnocení dětí za uplynulý týden. Při hodnocení je nutné individuálně specifikovat hlavní problém dítěte aktuální prioritu, která je 12

13 v průběhu týdne zvlášť sledována a hodnocena. Dítě je hodnoceno vychovatelem za chování a vystupování, pracovní činnosti, udržování čistoty a pořádku, osobní hygienu, přípravu na vyučování, aktivní zapojení do zájmové činnosti. Třídním učitelem je dítě hodnoceno za prospěch, aktivitu a chování ve škole. Pondělní hodnocení dětí vede ředitelka zařízení (v době její nepřítomnosti zástupce ředitelky), která po zhodnocení dítěte příslušnými pedagogickými pracovníky a sdělení názoru dítěte na své hodnocení zařadí dítě do příslušného hodnotícího stupně, popř. sdělí dítěti udělená opatření ve výchově (výchovná opatření). Pondělního hodnocení se účastní vedoucí vychovatel, vedoucí učitel, etoped, školní psycholog a sociální pracovník. Cílem pondělního hodnocení je i posilování vlastní kultury zařízení. Jedná se jak o běžné denní aktivity, tak o tradice, rituály a společné oslavy důležitých životních událostí v životě dětí. Tím se v rámci zařízení vytvářejí a podporují podmínky pro vznik určité pospolitosti, tedy podmínky vytvářející pocit sounáležitosti, ztotožnění a společné účasti jako nezbytných pocitů sociálního naplnění. Celoročně v zařízení pracuje spoluspráva dětí, která je významným prvkem komunitního modelu práce. Je zásadně důležitá pro nastolení ozdravných změn ve skupinových normách a postojích. Uvádí do praxe jeden z principů komunity aktivní podíl dětí na výchově a vzdělávání. Činnost spolusprávy dětí slouží především k tomu, aby se děti mohly více podílet na činnostech probíhajících v zařízení, zejména v oblasti výchovné činnosti. Rovněž slouží k tomu, aby se řešily problémy, o kterých se děti na komunitě nechtějí vyjadřovat, popřípadě mají určité zábrany hovořit o nich přede všemi. Děti současně cítí angažovanost a zvyšují se jejich sociální dovednosti. Prací ve spolusprávě se děti zároveň učí naslouchání, mluvenému projevu, týmové spolupráci, společnému řešení problémů. Práce pro spolusprávu posiluje u dětí emoční inteligenci a pocit sebedůvěry. Aktivita spolusprávy dětí vyžaduje, aby se scházela a řešila smysluplné úkoly. Z PROTOKOLU ČŠI O KONTROLE, č.j. ČŠIM-604/14-M ze dne Kontrolované období školní rok 2012/2013 (od poslední kontroly) a školní rok 2013/2014 k termínu kontroly. Kontrolovaná osoba v kontrolovaném období vedla dokumentaci v zákonném rozsahu. Kontrolovaná osoba v kontrolovaném období zajistila výchovně vzdělávací činnost v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 438/2006 Sb. Kontrolovaná osoba zajistila v kontrolovaném období prostorové a materiální podmínky i vnitřní vybavení pro provoz rodinných skupin v souladu s 2 odst. 1 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 438/2006 Sb. Ředitelka zařízení v kontrolovaném období zajistila seznámení dětí s jejich právy a povinnostmi, zajistila uskutečňování programů rozvoje osobnosti dětí a vedení záznamů o jejich plnění. Ředitelkou zařízení vydaný a předložený ŠVP DDŠ platný od byl vydán a zveřejněn na přístupném místě v zařízení v souladu s 5 odst. 2 a 3 školského zákona Zdravotní péče a zdravotní prevence 1) Zařízení poskytuje a zabezpečuje umístěným dětem plnou zdravotní péči včetně odborného lékařského vyšetření. Odpovědnou pracovnicí v oblasti zdravotní péče ve vztahu k dětem je registrovaná zdravotní sestra zdravotnice zařízení, která: - zajišťuje preventivní zdravotní péči (zubní, oční, praktické) a očkování, - zajišťuje odborná zdravotní vyšetření smluvními lékaři, - zajišťuje a organizuje péči o nemocné děti dle pokynů lékaře, - zprostředkovává ambulantní pedopsychiatrickou péči, - kontroluje hygienický režim v zařízení, - kontroluje plnění sanitárního plánu kuchyňského provozu, - vede knihu medikace, zajišťuje a organizuje podávání léků dětem, - pravidelně každý den provádí kontrolu pořádku a hygieny na pokojích a sociálních zařízeních dětí, - dbá na dodržování léčebného režimu dětí, které onemocněly či těch, které mají trvalou medikaci, - vede příslušnou zdravotní dokumentaci dětí, - provádí kontroly a doplňování lékárniček na jednotlivých pracovištích, včetně přenosných. 2) Po dobu pobytu v zařízení je dětem poskytována preventivní a léčebná péče. Zařízení a registrující praktický lékař pro děti a dorost uzavřeli dohodu o zajištění léčebné péče dětí v zařízení. 13

14 3) Nároky na péči vyplývající ze zdravotních specifik dětí musí vedoucí vychovatel zohledňovat při personálním zajištění a při sestavování rodinných skupin. 4) Se zdravotnicí spolupracují a jsou ve vymezených oblastech zdravotní péče odpovědní pedagogičtí pracovníci, kteří respektují její pokyny Sociální péče Do úzkého odborného týmu zařízení patří i sociální pracovnice, která je nepedagogickým pracovníkem a vykonává činnosti spojené s přijetím, přemístěním a propouštěním dětí, zakládá a vede kompletní dokumentaci dětí, zajišťuje osobní doklady dětí, zabezpečuje spolupráci se soudy, Policií ČR, orgány sociálně právní ochrany dětí a Dětským diagnostickým ústavem v Praze - Krči. Řeší záležitosti spojené se sociální situací dítěte. Je klíčovým pracovníkem zařízení pro kontakt a spolupráci s rodiči dítěte. Sleduje další vývoj rodinného prostředí dítěte. Podporuje kontakt a pravidelné pobyty dítěte v rodině. Vyřizuje žádosti o pobyt dítěte mimo zařízení. Podporuje návrat dítěte do původní rodiny, případně podává podnět k nalezení vhodné pěstounské rodiny. Těsně spolupracuje se školním psychologem, etopedem i ostatními odbornými pracovníky zařízení. Zajišťuje návštěvy pracovníků OSPOD v zařízení, kdy s etopedem poskytují informace ze života dítěte v zařízení. Rodinám poskytuje konzultace a poradenství. V oblasti náhradní rodinné péče zpracovává sociální pracovnice podklady a dokumentaci vhodných dětí a v zařízení vykonává funkci koordinátora celého procesu kontaktů vybraných zájemců o svěření dítěte do budoucí péče Kroužky v zařízení ve školním roce 2013/2014 Kroužky v zařízení - pracují pod vedením vychovatelů vaření, sportovní (kopaná, nohejbal, volejbal, lehká atletika), plavání, turistický, stolní tenis, tenisový a badmintonový, vytrvalostní (posilování, cyklistika, běh na lyžích) Organizované činnosti a akce výchovy ve školním roce 2013/2014 Organizované činnosti a akce výchovy ve školním roce 2013/2014 jsou uvedeny v příloze Organizované činnosti a akce zařízení v období od do Mimořádné výsledky a úspěchy dětí Název akce 9. ročník Jiříkovský turnaj ve futsalu, Rumburk, zimní olympiáda DDŠ a VÚ Horní Mísečky, XX. ročník turnaje v malé kopané O Jihlavský stříbrný míč, XXIV. ROČNÍK FESTIVALU ZUČ DÚ, DDŠ a VÚ ČR 2014 Divadlo Kolín ročník Memoriálu Luboše Kudly malá kopaná DDŠ Býchory, XXXXII. letní olympiáda chlapců DDŠ ČR Chrudim, Casting - talentové zkoušky ve fotbalových dovednostech v rámci projektu La Sophia Počet Výsledek, umístění dětí 7 6. místo místo, místo 7 1 x 1. místo, 4 x 2.místo, celkově 9. místo 1 Na základě dosažených výsledků chlapec nominován na výběrové soustředění vedené fotbalovými reprezentanty ČR 14

15 Stavy dětí v zařízení ve školním roce 2013/2014 Datum Evidenční z toho z toho z toho Fyzický PMZ Útěk Nemocnice stav PO ÚV OV stav Celkový údaj o příchodech a odchodech dětí ve školním roce 2013/2014 počet dětí přišlo do zařízení 17 odešlo ze zařízení 9 Komentář statutárního zástupce ředitele: Děti jsou do zařízení umisťovány do celkové kapacity zařízení zapsané v rejstříku škol a školských zařízení na základě soudního rozhodnutí o ústavní výchově, resp. předběžného opatření. V porovnání se školním rokem 2012/2013 přišlo do zařízení v letošním školním roce o deset dětí víc. Zařízení nemá žádnou možnost ovlivnit počet umístěných dětí v zařízení a využití jeho kapacity. Zařazení dětí dle 2 odst. 10 zákona č. 109/2002 Sb. počet dětí A samostatné přiměřeně věku 0 B samostatné vyžadující občasnou kontrolu 0 C vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu 23 D nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu 0 E vyžadující intenzivní individuální péči Přemístění dětí do VÚ nebo DD, zrušení PO nebo ÚV Ve školním roce 2013/2014 bylo přemístěno do VÚ nebo do DD Do VÚ, SŠ a ŠJ, Buškovice 1 VÚ, SVP, ZŠ, PŠ a ŠJ, Čakovická 51, Praha 9 2 DDŠ,ZŠ a ŠJ Sedlec-Prčice 1 VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Počátky 2 VÚ, DDŠ, SVP, ZŠ,SŠ a ŠJ Boletice nad Labem 1 Ve školním roce 2013/2014 bylo zrušeno PO nebo ÚV Ukončení pobytu na základě usnesení soudu o zrušení předběžného opatření 1 Ukončení pobytu na základě rozsudku soudu o zrušení ústavní výchovy 0 Ukončení pobytu na základě zániku ústavní výchovy po dosažení zletilosti 1 Podmínečné ubytování mimo zařízení 0 Komentář statutárního zástupce ředitele zařízení: Jedním z kritérií úspěšné sociální rehabilitace je počet dětí, které, ať již na konci školního roku nebo v jeho průběhu, ukončily pobyt v našem zařízení z důvodu soudního rozhodnutí o ukončení ústavní výchovy či pominutí důvodů předběžného opatření. Počet těchto dětí byl v letošním školním roce nízký. Ve srovnání s předchozím školním rokem bylo více dětí přemístěno do výchovných ústavů. 15

16 Materiálně-technické podmínky výchovy Prostředí, prostory a vybavení domova Rodinná skupina Odborné pracovny Dílny a pozemky Sportovní zařízení Žákovský nábytek Vybavení pokojů Vybavení obývacího pokoje Vybavení audiovizuální a výpočetní technikou Zdravotní izolace Garsoniéry komentář 3 plně vybavené pokoje, obývací pokoj, čajová kuchyňka s lednicí, šatna, koupelna, WC, prádelna s pračkou a žehlicí technikou, pracovna pro vychovatele školní kuchyňka, hudebna, keramická dílna, knihovna, polytechnická dílna 1 školní dílna pracovní vyučování pozemky vyčleněná část zahrady zařízení se záhony pro pěstitelské práce tělocvična, venkovní hřiště, tělocvičné místnosti na každém patře, posilovna Vybavení vhodným a hygienicky schváleným školním nábytkem Válendy, pracovní stoly, židle, noční uzamykatelné stolky, skříně na oblečení Sedací souprava, skříňky, jídelní stůl, židle, TV, DVD, PC ICT PC, TV, DVD, CD základní vybavení nábytkem, sociální zařízení, TV pro chlapce, kteří budou zůstávat v zařízení do ukončení přípravy na povolání Komentář statutárního zástupce ředitele zařízení: Objekt zařízení prošel v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí a z funkčního i estetického hlediska vyhovuje potřebám daného typu školského zařízení. Prostředí a prostory zařízení umožňují provoz koedukovaného školského zařízení a korespondují se stanovenou kapacitou. 11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Plán DVPP byl sestaven podle pokynu MŠMT k použití a kontrole účelově vázaných prostředků a rozpočtu organizace na další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd 0 b) Studium pedagogiky 0 c) Studium pro asistenta pedagoga 0 d) Studium pro ředitele škol 0 e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 0 Studující VŠ PedF UK Praha obor vychovatelství 3 pedagogové PedF UK Praha speciální pedagogika + etopedie 1 pedagog PedF UK Praha učitelství předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ 1 pedagog 16

17 PedF UK Praha - učitelství praktické vyučování a OV 1 pedagog Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 0 b) Studium pro výchovné poradce 0 c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních 0 technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích 0 programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů 0 f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy 0 g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených Další vzdělávání pedagogických pracovníků 1 pedagog se zúčastnil VI Stč. kraje Dokumentace školního metodika prevence pedagog se zúčastnil RAABE Vaše škola bludištěm paragrafů bez obav pedagog se zúčastnil CEVAP Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách pedagog se zúčastnil DROPIN, o.p.s. Práce s dětmi ze znevýhodněného prostředí, děti alkoholiků a drogově závislých pedagog se zúčastnil Institut KBT I. blok výcvikového kurzu v KBT pedagog se zúčastnil NIDV Informační seminář o projektu Kariérní systém pedagog se zúčastnil VI Stč. kraje Školní modelové situace a jejich právní řešení pedagogů se zúčastnilo Školení řidičů pedagogové se zúčastnili VI Stč. kraje Rostlinné drogy, rizika jejich užívání a vývoj současné drogové scény pedagogů se zúčastnilo NIDV - Výchovné přístupy k dětem a mladistvým vyžadujícím výchovně léčebný režim 16 hodin pedagogové se zúčastnili ANV- Standardy kvality péče o děti v zařízeních ústavní a ochranné výchovy pedagogů se zúčastnilo Školení zdravotního minima pedagog se zúčastnil PF UP Olomouc - Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělávání pedagogové se zúčastnili ANV Rozpravy o institucionální péči 2014 v podmínkách nových právních forem pedagogů se zúčastnilo Školení členů požárních hlídek pedagogů se zúčastnilo Školení BOZP a PO pedagogové se zúčastnili Školení BOZP a PO vedoucích zaměstnanců pedagog se zúčastnil Člověk v tísni Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání Další vzdělávání pracovníků zařízení 1 zaměstnanec se zúčastnil ANV- Vzdělávací workshop pro sociální pracovníky a další odborné pracovníky zaměstnanci se zúčastnili Školení řidičů zaměstnanci se zúčastnili NIDV Školení interních auditorů 2-4/ Paleček, Dittrtová 17

18 3 zaměstnanci se zúčastnili KHS Stč. kraje Hygienické minimum zaměstnanec se zúčastnil FORUM IT jako nástroj pomsty neloajálního zaměstnance zaměstnanců se zúčastnilo Školení BOZP a PO zaměstnanec se zúčastnil Školení BOZP a PO vedoucích zaměstnanců zaměstnanci se zúčastnili Školení členů požárních hlídek zaměstnanec se zúčastnil Školení preventistů PO Samostudium Na základě 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících se další vzdělávání pedagogických pracovníků uskutečňuje samostudiem. K dalšímu vzdělávání samostudiem přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo účast pedagogického pracovníka na dalším vzdělávání ( 24 odst. 7 zákona). Dobu čerpání volna určovali příslušní vedoucí zaměstnanci Vzdělávání pedagogických pracovníků v zařízení Vzdělávání pedagogických pracovníků v zařízení - supervize Pedagogičtí pracovníci pracují pod pravidelnou, týmovou supervizí, jejímž cílem je, kromě prevence vyhoření a stresu z profese, také získání náhledu, reflexe profesních postojů, dovedností a znalostí, případně jejich doplňování. Přínosem supervize v problematice prevence rizikového chování je její případová forma, kdy má pedagog možnost sdílet s kolegy a supervizorem konkrétní případy ze své praxe. Supervizi provádí odborník přicházející z vnějšího prostředí zařízení. Případové konference o problémových dětech za účasti pracovníků OSPOD. Samostudium odborné literatury ze školní pedagogické knihovny. Ze závěrečné zprávy o provádění supervize PaedDr. Vladimír Šik: Na setkáních pracoval tým na přinesených tématech, která buď vznikla v průběhu času mezi supervizemi, nebo takových, která se dlouhodobě prolínala do práce týmu. Hlavními obecněji pojmenovanými tématy byla: vnitřní komunikace v organizaci, rozdíly v pohledu na některé výchovné prvky v zařízení, komunikace a spolupráce uvnitř týmu, dohoda o společných krocích výchovného působení na klienty zařízení, prevence syndromu vyhoření, možnosti zapojení rodičů jako prvků podpory výchovné práce a zlepšení vertikální komunikace v rámci školy a možnosti řešení konfliktů. Při práci týmu byly průběžně zařazovány a využívány psychologické a supervizní metody a techniky práce. Doporučuji v supervizi dále pokračovat a vidím potenciál, pokusit se v dílčích setkáních o nové nastavení vertikální komunikace, vzájemného očekávání a dalších prvků organizační kultury, ve prospěch celkového zlepšení atmosféry v zařízení. 12. ICT standard a plán Pracovní stanice počet Počet standard ICT skutečnost plán Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání Počet pracovních stanic celkem Počet pracovních stanic na 100 žáků 0,13 0,18 0,18 18

19 12.2. Pracovní stanice technické parametry Technické parametry stanic počet Starší 5 let 8 Novější nevyhovuje standardu ICT 1 Novější vyhovuje standardu ICT Lokální počítačová síť (LAN) školy Lokální počítačová síť standard ICT skutečnost plán Sdílení dat Ano Ano Ano Sdílení prostředků Ano Ano Ano Připojení do internetu Ano Ano Ano Komunikace mezi uživateli Ano Ano Ano Bezpečnost dat Ano Ano Ano Personifikovaný přístup k datům Ano Ano Ano Připojení k internetu služba skutečnost Rychlost 40Mbps/2,2Mbps Agregace Nejvýše 1:10 Veřejné IP adresy ANO Neomezený přístup na internet ANO Oddělení VLAN (pedagog, žák) ANO QoS (vzdálená správa) ANO Filtrace obsahu ANO Antispam ANO Antivir ANO Prezentační a grafická technika technika standard ICT skutečnost plán Datový projektor Dotyková tabule Tiskárny Kopírovací stroj Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) programové vybavení standard ICT skutečnost plán Operační systém Win XP Win XP Win XP Antivirový program AVG AVG AVG Textový editor Word Word Word Tabulkový editor Excel Excel Excel Editor prezentací Power Point Power Point Power Point Grafický editor - rastrová grafika Grafický editor - vektorová grafika Webový prohlížeč Chrome Chrome Chrome Editor webových stránek Klient elektronické pošty Outlook Outlook Outlook Aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici Programy odborného zaměření Ano Ano ano 19

20 Terasoft sada sada sada Vzdělávání pedagogických pracovníků Typ vzdělávání standard ICT skutečnost plán Z Základní uživatelské znalosti Všichni Všichni Všichni P Vzdělávání poučených uživatelů S Specifické vzdělávání M - Vzdělávání ICT koordinátorů Další ukazatele standard ICT skutečnost plán Diskový prostor na uložení dat pro žáky Bez omezení Bez omezení Bez omezení Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD, ) ano ano ano Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty ano ano ano Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové Dle dohody Dle dohody Dle dohody prezentace Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a službu internetu, které škola určí Přístup k ICT z domova pro pedagogy Ne Ne Ne Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách Prevence sociálně patologických jevů Prevence rizikového chování Systém prevence rizikového chování zajišťují všichni zaměstnanci zařízení. Pedagogové se zaměřují zejména na prevenci kouření a zneužívání návykových látek, na předcházení a potírání projevů šikany, na zvládání afektů u dětí. Školní metodik prevence ve spolupráci s vedením školského zařízení pravidelně na každý školní rok zpracovává Minimální program prevence a jeho následné vyhodnocení. Dále školní metodik zpracoval Program proti šikanování na základě metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Pedagogičtí pracovníci jsou s programem pravidelně seznamováni na zahajovací pedagogické poradě na začátku školního roku a je jim k dispozici v elektronické podobě na PC. Krizový plán šikany je k dispozici pedagogickým pracovníkům ve sborovnách a vychovatelnách. Prevence rizikového chování je v zařízení považována za klíčovou a to především ve smyslu pozitivního směřování dětí do budoucna. Na její realizaci se podílí nejen školní metodik prevence, ale všichni pedagogičtí pracovníci zařízení. Hlavním cílem programu bylo především předcházet či minimalizovat rizikové chování jedinců či celé skupiny. Program prevence byl zaměřený především na problematiku šikany, vztahy v kolektivu, drogy a zdravého životního stylu. Trvalá pozornost byla věnována problematice šikany, kde zaměstnanci postupují podle speciálně vypracovaného manuálu, motto: Nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj. Jako každý rok se děti podílely na vytvoření nástěnky v prostorách školy týkající se prevence rizikového chování. prostudování odborné literatury, letáků, internetových zdrojů diskuse o daných tématech + techniky na daná témata vlastní nápady dětí a jejich osobité ztvárnění nástěnky V tomto školním roce bylo potřeba řešit především problémy s vyšším výskytem šikany ve škole. Proto byla ve škole ze strany učitelů zvýšená pozornost o přestávkách. S celým kolektivem pracoval školní metodik prevence, etoped a psycholog. S celým kolektivem se soustavně pracovalo a to jak individuálně 20