ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, JAKUTSKÁ 2/1210 KLÍČ K ÚSPĚCHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, JAKUTSKÁ 2/1210 KLÍČ K ÚSPĚCHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, JAKUTSKÁ 2/1210 KLÍČ K ÚSPĚCHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze platná od Praha 2013

2 Motto: Úspěchu dosáhneme mnohými maličkostmi. (Polykleitos z Argu) Nejdůležitější přísadou receptů na úspěch je umění vycházet s lidmi. (Theodore Roosevelt) 2

3 1. OBSAH 1.OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...5 Základní údaje, úplnost a velikost školy...5 Vybavení školy...5 Charakteristika pedagogického sboru...6 Péče o žáky...6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...9 Zaměření školy, hlavní cíle...9 Profil žáka...10 Výchovné a vzdělávací strategie...11 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami...13 Péče o žáky se sociálním znevýhodněním...13 Péče o žáky z kulturně a jazykově odlišného prostředí...14 Péče o talentované a mimořádně nadané žáky...15 Strategie pro vyrovnávání rozdílů při přesunu žáka UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ OSNOVY...20 PŘEHLED ZAŘAZENÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT V OBLASTI ŠVP...21 HODNOCENÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení žáků...26 Hodnocení a klasifikace...26 Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami...28 Celkové hodnocení...34 Způsob získávání podkladů pro hodnocení...34 Hodnocení práce v zájmových útvarech...35 Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR...35 Sebehodnocení Slovní hodnocení Přezkoumání výsledků hodnocení Opravná zkouška Náhradní termín hodnocení Postup do vyššího ročníku PŘÍLOHY Příloha č.1 - Etická výchova Příloha č.2 Dopravní výchova Příloha č.3 Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí Příloha č.4 Matematika 6. ročník - Přechodné opatření...39 Použité zkratky

4 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Klíč k úspěchu Předkladatel: Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Název školy: Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Adresa školy: Jakutská 2/1210, , Praha 10 - Vršovice Ředitelka školy: Ing.Bc.Sylva Taufmannová Koordinátorka ŠVP: Mgr.Ludmila Bendová Kontakty: Telefon: Fax: Web: IČO: RED-IZO: IZO: Zřizovatel: Městská část Praha 10 Vršovická 68/ Praha 10 Kontakty: Platnost dokumentu od: Ing. Bc. Sylva Taufmannová ředitelka školy razítko školy 4

5 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní údaje, úplnost a velikost školy Základní škola Jakutská 2/1210 byla založena v roce Nachází se v klidné části Prahy 10 s bohatou zelení a vynikající dopravní dostupností. Škola je příspěvkovou organizací a od 1.ledna 1997 právním subjektem. Sdružuje základní školu a školní družinu. Její kapacita je 380 žáků. Škola je úplná s 9 postupnými ročníky. Na 1. stupni ( ročník) je zpravidla po dvou paralelních třídách, na 2. stupni je po jedné nebo dvou paralelních třídách. Škola se zaměřuje na rozšířenou výuku hudební výchovy v jedné paralelní třídě či třídní skupině. Přes tuto specializaci žije škola jako celek a žáci z nehudebních i hudebních tříd využívají všech nabídek, které jsou jim poskytovány. Vedle základního vzdělání nabízí škola rozsáhlou mimoškolní činnost v různých kroužcích se zaměřením na uměleckou činnost, sportovní a jiné pohybové aktivity, informatiku ad. Vybavení školy V budově je umístěno 15 kmenových tříd, 7 odborných učeben (počítačová, hudební, jazyková, výtvarná, chemie-fyzika, přírodovědná a cvičná kuchyňka), školní knihovna s přístupem k internetu, tělocvična a školní kabinety vybavené didaktickými pomůckami. Přímo v budově je také školní jídelna, působící však jako samostatná organizace. Všechny učebny jsou zařízeny novým žákovským nábytkem. V každé z nich je umístěna nejméně jedna počítačová sestava. Šest tříd je navíc vybaveno interaktivními tabulemi. Hojně využívána je počítačová učebna s 19 moderními sestavami s přístupem k internetu a pestré škále výukových programů. K prezentaci slouží dataprojektor a promítací plátno. Do učebny byl pořízen vhodný žákovský nábytek. V učebně jazyků je k dispozici dalších 15 počítačů s připojením na internet a interaktivní tabule. V učebně hudební výchovy je k dispozici nadstandardní množství pomůcek včetně klavírního křídla, klávesových nástrojů, rozsáhlého orffovského instrumentáře i moderní techniky (zvuková aparatura s výkonným zesilovačem a kvalitními reproduktory, video, DVD, TV, projektor, velké plátno, PC sestava). Snažíme se vytvářet stále příjemnější prostředí pro naše žáky, kteří tráví ve školní budově a na rozsáhlé zahradě naší školy podstatnou část svého dne. Každý žák má k dispozici vlastní uzamykatelnou skříňku. Žáci 1.stupně navíc mají vlastní úložný prostor ve třídě, kde ukládají své pomůcky a školní sady učebnic, které tak nemusí denně přenášet z domova a zpět. Sociální zařízení (WC a sprchy) jsou kompletně modernizována v odpovídajícím standardu. Pro dodržování pitného režimu pracovníků i žáků slouží nápojový automat. Žákům 1. stupně je navíc zajišťováno dotované mléko a ovoce. Velkou devizou naší školy je vlastní rozsáhlý areál pro sportovní i odpočinkové aktivity. Uprostřed zahradní zeleně zde tráví mnoho času děti zařazené do družiny, ale i žáci během výuky. Areál nabízí víceúčelové hřiště s umělým povrchem, brankami a koši a atletickou 5

6 dráhu s pískovým doskočištěm. Družina využívá zahradní nábytek a několik moderních herních prvků. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří 22 členů: ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, učitelé, výchovný poradce pro 1. a 2. stupeň, metodik informačních a komunikačních technologií, školní koordiátor ICT, metodik prevence sociálně patologických jevů, environmentální koordinátor, koordinátoři integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, knihovnice a externí školní psycholožka. Sbor je smíšený s převahou žen (muži tvoří asi třetinu sboru), věkově pestrý od mladých učitelů až po zkušené kolegy. Nezbytnou součástí pedagogického sboru jsou také vychovatelky školní družiny. Pedagogové průběžně zvyšují svou kvalifikaci a odborné vzdělání studiem a účastí na odborných seminářích, zkvalitňují své jazykové znalosti a schopnosti využívat moderní výpočetní a komunikační techniku, rozvíjejí moderní interaktivní výuku. Péče o žáky Škola svou velikostí vytváří vhodné podmínky pro individuální přístup ke každému z žáků. Jako jedna z mála škol v Praze se zaměřuje mimo jiné i na vzdělávání žáků s hudebním nadáním od prvního do devátého ročníku. Podporuje a realizuje výuku anglického, německého, italského jazyka. Klade důraz na informační a komunikační technologie jako běžnou součást života žáků. V duchu všestranného rozvoje žáků umožňuje kvalitní sportovní výuku. Věnuje péči výtvarně orientovaným dětem. Poskytuje zázemí nadaným žákům v matematice, zejména na 1. stupni a dosahuje v soutěžích velmi dobrých výsledků. Základní vzdělávání využívají i děti cizích státních příslušníků, kteří mají možnost prohlubovat své jazykové schopnosti v zájmovém kroužku češtiny pro cizince. Dlouhodobě se zabývá integrací žáků se speciálními poruchami učení ve spolupráci s PPP a rodiči. Každý integrovaný žák má vypracován individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Naše škola se řadu let věnuje intenzivní péči o hudebně nadané žáky. Máme vlastní školní pěvecký sbor, který pravidelně vystupuje na městských kulturních akcích a pod vedením zkušených odborných učitelů připravuje vlastní hudební a divadelní vystoupení pro rodiče, děti z mateřských škol a širší veřejnost v hudebně školy i v blízkých kulturních zařízeních či kostelech na území Vršovic a Vinohrad. Výhodou je bezprostřední sousedství ZUŠ Bajkalská s naší školou. Mnozí naši žáci zde v odpoledních hodinách rozvíjejí svou hudební specializaci. 6

7 Škola je zapojena do projektu MŠMT na podporu ekologické výchovy M.R.K.E.V (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Tímto zařazením do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou získala škola přístup k aktuálním publikacím (časopis Bedrník) a pomůckám. V rámci tohoto projektu je i pravidelná účast pedagogů na pražské konferenci o ekologické výchově v Toulcově dvoře. Účástníme se Ekofestivalu. Sponzorujeme zvíře v pražské ZOO. Environmentální výchova prochází napříč všemi učebními předměty. Žáci pravidelně pečují o prostředí školy a školní zahrady. Účastní se velmi aktivně sběru elektroodpadu a papíru. Pracovníci školy a zejména žáci každým rokem podporují charitativní sbírku Srdíčkový den, zaměřenou na pomoc závažně nemocným dětem, organizovanou občanským sdružením Život dětem. Učitelé věnují velkou pozornost školním projektům. Zejména se zabývají problematikou prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek. Témata jsou zaměřena na oblast zdraví, návykových látek, osobní hygieny, zdravého způsobu života, odpovídající vždy věku dětí. Pro žáky 1.stupně je pravidelně zařazován preventivní program. Policie ČR v něm objasňuje otázky bezpečnosti dětí ve škole i mimo ni, dopravní výchovu, nebezpečí návykových látek. Dlouhodobě spolupracujeme s institucemi, které pro různé věkové skupiny dětí zařazují preventivní programy o zdravém životním stylu a prevenci závislostí. Významné jsou projekty organizované školou v součinnosti s Městskou policií Prahy 10 přímo ve škole. Zahrnují velmi kvalitní programy: Šikana, Kriminalita dětí a mladistvých, Sociálně patologické jevy - drogy, Základy právního vědomí a prokazování totožnosti. Všechny pořady mají mimořádnou odezvu u našich žáků. Třídní kolektivy vyjíždějí na exkurze, výlety, školy v přírodě, lyžařské kurzy. Účastní se sportovních, uměleckých a předmětových soutěží a olympiád. Stále častěji navazují také nové kontakty s vrstevníky z různých evropských zemí. V roce 2005 byla navázána spolupráce se základní školou v italském Bibione, která je zařazena do programu EU ekologie. Naši žáci se na zájezdy důkladně připravují, studují italský jazyk v rámci volitelného předmětu, přírodní a historické zajímavosti této oblasti. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče se pravidelně účastní třídních schůzek, konzultačních hodin, informují se o výsledcích vzdělávání svých dětí telefonicky nebo em. Navštěvují pěvecká vystoupení žáků, besídky, koncerty. Pomáhají s materiálním zajištěním různých akcí, finanční pomocí v podobě sponzorských darů. Sami se účastní výjezdu žáků do škol v přírodě i výchovně vzdělávacího zájezdu do Itálie. Spolupracují při řešení výchovných problémů se žáky. V souladu s 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla na naší škole zřízena k podle usnesení RMČ Praha 10 číslo 203 ze dne školská rada. K práci školské rady se schází ve shodě s volebním řádem 6 členů (2 za zákonné zástupce, 2 za pedagogické pracovníky školy a 2 za zřizovatele MČ Praha 10). 7

8 Školská rada je aktivní ( a je významným přínosem pro chod školy. Mimo jiné projednává a schvaluje výroční zprávu školy a zprávu o hospodaření školy. Od byla zřízena příspěvková organizace Školní jídelna, Praha 10, U Roháčových kasáren 19, která poskytuje na naší škole žákům i pracovníkům ZŠ kvalitní stravovací služby. Během celého školního roku se pravidelně scházejí k řešení problémů žáků výchovná poradkyně, školní psycholožka z PPP Jabloňová 30 v Praze 10, vedení školy a třídní učitelé. Konzultace mají význam pro zajištění nových nebo kontrolních vyšetření žáků s různými výchovnými nebo vzdělávacími problémy a hledání jejich řešení. V případě integrovaných žáků se specifickými požadavky na výuku spolupracujeme s MHMP a získáváme finanční dotaci na péči o žáky a kompenzační pomůcky. V některých případech je součástí naší práce jednání s Odborem sociálně právní ochrany dětí. V případě potřeby a po dohodě s rodinou navazujeme kontakty s klinickou psycholožkou a dětským psychiatrem. V případě zajištění bezpečnosti dětí se obracíme na Městskou policii v Praze 10. K volbě povolání mají žáci k dispozici individuální besedy v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání při Úřadu práce hl. m. Prahy. 8

9 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy, hlavní cíle Naším úkolem je poskytovat základní vzdělání. Vychovávat žáky tak, aby reagovali na změny ve společnosti a úspěšně se zapojili do života a zároveň byli připraveni a schopni se učit celý život. Cílem naší školy je rozpoznat možnosti, vlohy a nadání každého dítěte, pomáhat mu v poznání světa a sebe sama tak, aby se vzděláním a výchovou stávalo samostatným a zodpovědným. Pro naplnění základních cílů vzdělávání chceme vytvořit motivující prostředí pro každého žáka uplatňováním přístupů a metod výuky, které budou podporovat tvořivost, kritické myšlení, pohotovost a samostatnost žáků.. K tomu budeme využívat diferencovanou výuku a další inovativní výchovně vzdělávací postupy, na něž je vázáno získávání klíčových kompetencí. V takto vytvořených podmínkách s důrazem na spokojené, bezpečné sociální prostředí, vzdělávací potřeby žáků, individuální přiměřenost a aktivní spoluúčast žáků na vzdělávání může naše škola s pedagogickým úsilím naplňovat obecně stanovené cíle pro základní vzdělávání. Snahou naší školy je vytvořit podmínky i pro talentované žáky na hudební výchovu a tím se odlišit od ostatních škol. Poskytovat kvalitní a kvalifikovanou vzdělávací péči. Společně s rodiči, žáky a pedagogy se o to snažíme již několik let. Umožňujeme dětem všestranné tvořivé kontakty s hudbou. Hudební činnosti pěvecké, poslechové, rozbor skladeb, instrumentální činnosti, sluchová analýza, činnosti intonační, rytmický výcvik, které děti citově i esteticky obohacují. Přispívá to k prohloubení jejich představivosti a tvůrčí fantazie. Zjistili jsme, že všestranné tvořivé kontakty s hudbou mají pozitivní dopad i na výuku v jiných předmětech. Žáci mají lepší paměť, jsou soustředěnější, přistupují tvořivě k řešení problémů, mají smysl pro kolektiv. Škola se ve své činnosti zaměřuje i na výuku cizích jazyků, od 1. třídy na výuku anglického jazyka, od 7. třídy formou nabídky volitelných předmětů: německý jazyk, italský jazyk, anglická konverzace. Podporujeme žáky ve využívání výpočetní a komunikační techniky ve všech předmětech. Klademe důraz na sportovní výchovu a zdravý životní styl. Ve spolupráci se školní družinou a učiteli nabízíme řadu kroužků: keramický, počítačový, sportovní, anglického jazyka, výtvarný, taneční, dyslektické nápravy, sborového zpěvu, debrujárů. Všem žákům věnujeme stejnou péči, vedeme je k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu. V péči o jejich všestranný rozvoj dbáme o zapojení do veřejného života. Výrazem spolehlivého partnerství je velmi dobrá komunikace rodičů, žáků, vedení školy a učitelů. 9

10 Profil žáka Žák bude připraven z hlediska kvality výchovy a základního vzdělání tak, aby úspěšně zvládl přestup na střední školu nebo učební obor a bezproblémově ve studiu pokračoval. Žák bude chápat nutnost celoživotního vzdělávání, samostatně se bude učit, řešit úkoly, vyhledávat informace, pracovat s nimi a získané znalosti a dovednosti tvořivě rozvíjet. Žák se bude orientovat v běžném životě, také bude sledovat společenský, kulturní a politický život a zařazovat se do něj. Žák si vytvoří představu o svých právech, povinnostech, jejich dodržování v demokratické společnosti a bude je uplatňovat. Žák zvládne komunikační dovednosti v českém, cizím jazyce, ústně, písemně i pomocí počítačové techniky. Žák využije zkušeností z poznávacích zahraničních zájezdů a výměnných akcí i poznatků z výuky cizích jazyků k vytvoření lepších předpokladů pro profesní uplatnění doma nebo v zahraničí. Žák bude schopen chránit a posilovat své zdraví fyzické i duševní. Absolvent širšího hudebního vzdělání získá hlubší poznání v oboru, které uplatní v dalším studijním zaměření nebo k pěstování svých zájmů a vytvoření radostných prožitků v životě. 10

11 Výchovné a vzdělávací strategie Cíle základního vzdělávání: Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 3. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Výchovné a vzdělávací strategie Nalézt vhodnou cestu ke vzdělání, osvojit si strategii učení, připravit se na celoživotní vzdělávání. na základě získaných zkušeností, prožitků porovnávat a utřiďovat nabyté vědomosti, uvádět je do souvislostí a propojovat do širších celků a vytvářet komplexnější pohled na společnost. Poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti, zjišťovat reálné možnosti spolu s nabytými vědomostmi a dovednostmi rozhodovat o profesní orientaci. Inovativně přistupovat k řešení problémů, přemýšlet o příčinách, plánovat způsob řešení, vytvářet vlastní úsudek, tvořivé myšlení, logické uvažování. Vyhledat informace, objevovat různé varianty, prakticky ověřovat správnost řešení problémů. Kriticky myslet, zodpovědně se rozhodovat a hodnotit. Otevřeně a účinně komunikovat v písemném i ústním projevu. Reagovat, zapojovat se do diskuse, obhajovat svůj názor. Schopnost učit se žít, komunikovat všemi prostředky, uplatňovat metody kooperativního učení. Pracovat v týmu, zapojovat se do dění školy i veřejného života, spolupracovat s lidmi. Vytvářet vztahy v třídním kolektivu, pracovní skupině. Jednat na základě vzájemné úcty a pomoci, dobrých mezilidských vztahů. Být tolerantní, ohleduplný k jiným lidem. Ovládat a řídit jednání - práva, povinnosti, sankce. Nést odpovědnost za výsledky společné práce, vymezení spolupráce. 11

12 5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti 6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i přírodě 7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný 8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Umět se vcítit do myšlení a jednání lidí, přesvědčení. Chápat kulturní, duchovní hodnoty, zákony, společenské normy. Zodpovědně se rozhodovat v životních situacích. Podporovat vzdělání, přátelství, pozitivní postoj k lidem, svému prostředí a přírodě. Rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví a rozvoje společnosti. Vhodnou formou prosazovat své zájmy - Rada žáků (účast zástupců tříd). Chápat složitost a bohatství citového života, citových vztahů. S pomocí pedagogů řešit citové vztahy. Podporovat sebedůvěru, vytváření pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. Učit vztahu k lidem, životnímu prostředí, kulturním a etickým hodnotám. Tvořit vhodné prostředí, umožnit žákům podílet se na jeho úpravě. Organizovat denní režim žáků, zajišťovat zdravý stravovací a pitný režim. Dbát na prevenci šikany a násilí. Zajišťovat podmínky pro vytváření pocitu sounáležitosti a uznání. Chápat uplatňování demokratických principů ve společnosti, ve škole, v osobním životě. Vést žáky k porozumění života lidí z jiných kultur v evropských a celosvětových souvislostech. Vytvářet kritické postoje k negativním jevům ve společnosti, ve škole. Osvojovat základní pracovní dovednosti a návyky. Adaptovat se na nové pracovní podmínky. Uplatňovat sebehodnocení žáků. Zajišťovat poradenskou činnost v oblasti profesní orientace. Orientovat se v jeho realizaci, podnikání. 12

13 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Škola tradičně spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Jabloňová Praha 10 (PPP, SPC). Spolupráce pracovníků poradny pedagogů školy a rodičů je v případě potřeby navázána už u zápisu do 1. tříd. V nižších ročnících pak probíhá důkladná depistáž poruch učení. V případě, že se u dítěte projevují specifické obtíže, které jsou příčinou školní neúspěšnosti, doporučí pedagog rodičům návštěvu PPP a na základě zprávy z vyšetření se žák vzdělává nadále v běžné třídě, kde je mu věnována potřebná individuální péče. Dosahované průběžné výsledky pravidelně konzultuje třídní učitel se speciálním pedagogem z poradny. Rodičům jsou při překonávání obtíží souvisejících s SPU nápomocni školení a především zkušení pedagogové působící na 1. i 2. stupni. Všichni žáci mají možnost navštěvovat kroužek nápravy SPU, který probíhá 1-2x týdně po vyučování. Dětem se zde v malém kolektivu a neformální atmosféře věnuje speciální pedagog a společně se snaží o reedukaci. K dosažení co nejlepších výsledků jsou využívány tradiční i moderní pomůcky (PC programy, speciální pracovní sešity, čítanky, didaktické hry i hračky). V případě, že je u dítěte diagnostikováno více poruch učení a PPP vyhodnotí žáka jako vhodného pro zařazení do programu individuální integrace, je vypracován Individuální vzdělávací plán (IVP), podle kterého žák v průběhu roku pracuje. Jsou v něm uvedeny speciální potřeby žáka, způsob výuky, vhodné vzdělávací metody, pracovní tempo, používání speciálních pomůcek ve výuce a způsob hodnocení školní práce. Na tvorbě IVP se kromě třídního učitele a pracovníka SPC podílí i rodiče a samotný žák je s jeho obsahem vhodnou formou seznámen pro vytvoření atmosféry spolupráce. S IVP jsou seznámeni všichni pedagogové, kteří žáka vyučují. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Škola podporuje i integraci žáků s jinými druhy postižení a považuje ji za vhodný způsob Osobnostní a sociální výchovy. Pokud PPP, SPC usoudí, že je pro žáka s handicapem nejvhodnějším řešením zařazení do běžného kolektivu dětí, je vypracován IVP, na jehož základě je žák tolerován v předmětech, do kterých zasahuje jeho znevýhodnění. Protože škola není bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta nebo asistenta pedagoga, který bude pomáhat žákovi i vyučujícímu v hodinách i o přestávkách. Škola se snaží pro žáka utvářet vhodné prostředí pro jeho vzdělání i začlenění do kolektivu spolužáků. Péče o žáky se sociálním znevýhodněním Dětem přicházejícím ze sociálně znevýhodněného prostředí věnují jednotliví třídní učitelé zvýšenou péči, pomáhají jim nejen při řešení běžných situací, ale hlavně při akcích pořádaných školou příprava zájezdů, školy v přírodě apod. Častěji se při těchto příležitostech schází i se zákonnými zástupci žáků. Pokud by došlo k problémům s chováním, třídní učitelé budou řešit tyto situace v úzké spolupráci se zákonnými zástupci, využívajíc k tomu společná jednání s výchovnou poradkyní a vedením školy. Pravidelně nebo v případě potřeby škola bude spolupracovat s odborem sociálně právní ochrany dětí MČ Praha 10. Při řešení volby střední školy bude spolupracovat se Střediskem náhradní rodinné péče a zajišťovat individuální péči potřebnou žákům. Výchovná poradkyně v případě potřeby může navštěvovat rodiny sociálně znevýhodněných žáků. 13

14 Péče o žáky z kulturně a jazykově odlišného prostředí Žákům z kulturně a jazykově odlišného prostředí učitelé taktéž věnují zvýšenou individuální péči. Škola nabízí kroužek českého jazyka pro cizince a postupné seznamování se s českým jazykem se zohledňuje při klasifikaci žáka. 14

15 Péče o talentované a mimořádně nadané žáky Zařazení talentovaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od všech zúčastněných pedagogů mnohem náročnější práci při přípravě a vedení jednotlivých hodin, neboť je třeba tyto žáky zvýšeně motivovat k rozšíření základního učiva do hloubky s využitím všech prostředků a možností získávání informací a znalostí od samostatného hledání po úzkou spolupráci s pedagogy, zejména v oblastech shodných se zaměřením dítěte. Samozřejmostí je využívání vzdělávacích programů na PC. Na žáky s hudebním nadáním mohou být kladeny vyšší nároky, odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Je vhodné využívat jejich nadání ke spolupráci při výuce ostatních žáků. Při veřejných vystoupeních a koncertech školy tito žáci prezentují své úspěchy. Žákům s nadáním v různých oblastech škola umožní rozvíjet svůj talent pomocí všech dostupných prostředků. Žáci mimořádně nadaní mají své specifické potřeby. Pro jejich výuku je nutné realizovat vhodné podmínky. Tito žáci obecně projevují kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a znalosti, přesahující stanovené požadavky. Pro jejich výuku je vhodné používat hlavolamy, kvízy, záhady a problémové úlohy (vhodná naučná literatura), zadávat jim náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu apod.), využívat jejich schopností při vedení a řízení práce skupin spolužáků. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Toto chování je nutné taktně, avšak důsledně usměrňovat s pedagogickým optimismem zejména v osobnostní výchově (k toleranci, k ochotě pomoci slabším, k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům). Takovým žákům může být i umožněno na základě žádosti rodiče, doporučení PPP a lékaře pro děti a dorost přeřazení do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. 15

16 Strategie pro vyrovnávání rozdílů při přesunu žáka (podle 49 zákona 561/04 sb.) Strategie zařazování nových žáků obsahuje pět bodů jak pomoci nově příchozím žákům na ZŠ Jakutská 2/1210, Praha 10 v průběhu celé školní docházky. 1. Seznámení s obsahem školního vzdělávacího programu (zajistí třídní učitel). 2. Třídní učitel informuje ostatní pedagogy, výchovné poradce a školního psychologa o příchodu nového žáka. (prokazatelně podpisový arch) 3. Postupná snaha sladit dosavadní znalosti žáka s aktuálně probíraným učivem ve třídě: Individuální přístup v hodinách Individuální konzultace s konkrétním vyučujícím Doučování v případě zjištění nedostatků vyplývajících z rozdílnosti vzdělávacího programu Stanovení časového úseku, po který lze žáka neklasifikovat (písemně, zajistí třídní učitel) 4. Spolupráce s rodinou stanovení okruhů a témat k domácímu procvičení a doplnění (písemně, zajistí třídní učitel). 5. Možnost spolupráce se školní psycholožkou v případě obtížného zařazování do třídního kolektivu. (žák, rodiče) 16

17 5. UČEBNÍ PLÁN Učební plán je uveden v následujících tabulkách, zvlášť pro třídy s programem rozšířené výuky hudební výchovy a pro třídy bez tohoto programu. 17

18 Učební plán ZŠ Jakutská 2/1210 třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy platné od školního roku 2013/2014 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. Jazyk a jazyková komunikace Součet za obor Z toho DČD* 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Součet za obor Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk/ Italský jazyk/ Anglická konverzace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Rozšiřující předměty 1 1 Celková povinná časová dotace DČD = disponibilní časová dotace Nepovinné předměty: Anglická konverzace 6.r., Pěvecký sbor Rozšiřující předměty: Dramatická a literární výchova 6. a 9.r. Z toho DČD*

19 Učební plán ZŠ Jakutská 2/1210 třídy bez rozšířené výuky hudební výchovy platné od školního roku 2013/2014 Vzdělávací Součet Z toho Vzdělávací obory 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. oblasti za obor DČD* Jazyk a jazyková komunikace Součet za obor Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk/ Italský jazyk/ Anglická konverzace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti Rozšiřující předměty Celková povinná časová dotace DČD = disponibilní časová dotace Nepovinné předměty: Anglická konverzace 6.r., Pěvecký sbor; Rozšiřující předměty: Cvičení z matematiky 7., 8.r., Zeměpisný seminář 8.r., Dramatická a literární výchova 6. a 9.r., Ekologie 9.r. 19 Z toho DČD*

20 6. UČEBNÍ OSNOVY K dispozici ve vrátnici či ředitelně školy.

21 7. PŘEHLED ZAŘAZENÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT V OBLASTI ŠVP ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 1.STUPEŇ 2.STUPEŇ Ročník Př Ekosystémy Prv, Hv Prv, Hv Prv, Hv ČaJS, Hv ČaJS, Hv Z, Pč, Vv Př Př, Z Základní podmínky života Prv, ČaSP Prv, ČaSP Prv, ČaSP ČaJS ČaJS Pč, Př Př, Z Př, CH, Z Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Prv Prv Prv ČaJS, Hv Prv, ČaSP, Hv Prv, Prv, ČaSP ČaJS, ČaSP ČaJS, Čj, Př, Hv ČaJS, Čj, Př, ČaSP Pč M Př, M, Z, CH, F VkO Nj Př, CH, F Př, CH, Z Př, CH, Z, Aj, VkZ, F MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Ročník 1.STUPEŇ 2.STUPEŇ Kulturní diference Prv Prv Prv, ČaSP Čj Čj D D Aj, Př, IJ Nj, IJ, VkZ Lidské vztahy Prv, M, Hv, Vv Prv, M, Hv, Vv Etnický původ Prv Prv Prv, M, ČaSP, Hv, Vv Prv, M, ČaSP Čj, ČaJS, M, ČaSP, Vv Čj, M, ČaSP Čj, ČaJS, M, ČaSP, Vv Pč, Vv, Tv Vv, IJ Vv, IJ M, ČaSP Nj, IJ Multikulturalita Aj Čj, ČaJS Čj, ČaJS Vv, VkO Princip sociálního smíru a solidarity Vv, Čj, Ij, D Vv, Nj, IJ D, Vv, IJ, VkZ Prv Prv Prv ČaJS Čj, ČaJS Pč Pč Vv 21

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky Pravidla pro hodnocení žáků VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád Vnitřní klasifikační řád Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou

Více

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků jsou součástí školního řádu ZŠ a MŠ Dolní Dvořiště. Pravidla pro hodnocení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (aktualizováno 30. 8. 2015)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (aktualizováno 30. 8. 2015) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (aktualizováno 30. 8. 2015) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků...1 1.Obecná ustanovení...1 2.Podklady pro klasifikaci...1 3.Hodnocení prospěchu...2

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení: při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady klasifikace a hodnocení Při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

z Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy se řídí 51 až 53 školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení prospěchu žáků: Na vysvědčení jsou žáci ve všech ročnících hodnoceni známkou. Pouze ve výjimečných případech je na žádost zákonných

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 14 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce základní školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Školní řád Základní školy Na Radosti PŘÍLOHA Č. 1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Základní škola Na Radosti, Komenského 972/10, 591 01 Žďár nad Sázavou www.skolalanaradosti.cz Zásady hodnocení průběhu

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004

Více

Příloha č. 2 Školního řádu: Pravidla pro hodnocení žáků

Příloha č. 2 Školního řádu: Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873, 102 00 Příloha č. 2 Školního řádu: Pravidla pro hodnocení žáků Pořadové číslo - číslo jednací: Zpracoval: Vydal: 01 - POR/001/2006-02 Mgr. Jiří Doutnáč,

Více

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova V návaznosti na 51, 52 53, 54 55, zákona č. 561/2004, Vyhlášky ze dne 18.1.2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky dále jen Školský

Více

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Klasifikační řád pro školní rok 2015/2016

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Klasifikační řád pro školní rok 2015/2016 Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Klasifikační řád pro školní rok 2015/2016 (součást Školního řádu) Zpracoval Mgr. Dušan Ignačík 6/2015 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Pravidla

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Čl. 1 Pravidla hodnocení Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: Příloha č. 1 zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

K l a s i f i k a č n í

K l a s i f i k a č n í Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 č.j. 330/2015 příloha Školního řádu K l a s i f i k a č n í ř á d Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 Hodnotíme klasifikací. Každý vyučující na začátku školního

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů. Kritéria hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Základní škola a Mateřská škola Píšť

Základní škola a Mateřská škola Píšť Součást ŠKOLNÍHO ŘÁDU Základní škola a Mateřská škola Píšť Pravidla pro klasifikaci žáků a pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění A. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci B. Klasifikace

Více

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SMÍCHOVSKÉ SPŠ (SAMOSTATNÁ SOUČÁST ŠKOLNÍHO ŘÁDU SSPŠ, PRAHA 5, PRESLOVA 25) Tento Klasifikační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Klasifikační řád (platnost od )

Klasifikační řád (platnost od ) Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro obory vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium a 79-41-K/81 Gymnázium Klasifikační řád

Více

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb.

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb. ZŠ Z á k l a d n í š k o l a Dolní Počernice Národních hrdinů 70, Praha 9 Dolní Počernice, 190 12, tel./fax 281 93 01 36, 281 93 21 41 IČO 45246025, DIČ 009-45246025 e-mail: zs.dp@tiscali.cz,skola.pocernice@seznam.cz,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. projednán na pedagogické radě školy dne 29. srpna 2012. Účinnost: 1. 9. 2012. Č.j.: ZšmšHol/16/2012

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. projednán na pedagogické radě školy dne 29. srpna 2012. Účinnost: 1. 9. 2012. Č.j.: ZšmšHol/16/2012 Č.j.: ZšmšHol/16/2012 Spisový znak: 1.2 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2012 Skartační znak: A5 Počet stran: 11 Podpis ředitele školy:

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení upravuje vyhláška č. 48/2005 Sb., v platném znění. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků

Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace Paříkovo náměstí 133, 411 13 Třebenice Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Č. j. 428/2014 Označení směrnice:

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SOU HUBÁLOV OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka SOU Hubálov 2. Klasifikace v náhradním termínu 3. Zkouška při pochybnosti o správnosti klasifikace

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 ČÍSLO JEDNACÍ: PŮSOBNOST: ZPRACOVALA: všichni žáci

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nejúčinnější zpětná vazba pro žáka, učitele

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, příspěvková organizace HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. školského zákona v platném znění vydávám jako

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci.

Zásady pro hodnocení a klasifikaci. Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Zásady pro hodnocení a klasifikaci. Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním

Více

Klasifikační řád Základní školy Budišov

Klasifikační řád Základní školy Budišov Klasifikační řád Základní školy Budišov I. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy: (1) Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 1 výborný 2 - chvalitebný

Více

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků: Hodnocení je každodenní činnost učitele během vyučovacího procesu i mimo něj. Vychází z klíčových kompetencí a celoškolních výchovně vzdělávacích

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ŠVP ZV č. 2 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Mikulčice 555, PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ příloha 1 Školního řádu ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Tento dokument vydává ředitelka školy na základě 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD - pravidla pro hodnocení žáků

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD - pravidla pro hodnocení žáků KLASIFIKAČNÍ ŘÁD - pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů 1) soustavná diagnostická pozorování žáka 2) různé druhy zkoušek ústní písemné grafické praktické

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Na naší škole se používá

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Hodnocení žáka Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláška č. 13/2005 o středním

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN Obsah: Úvodní ustanovení... 3 Hodnocení a klasifikace prospěchu žáků... 4 Klasifikace ve vyučovacích předmětech... 5 Neuzavření

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení žáků (součást školního řádu)

Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení žáků (součást školního řádu) Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení žáků (součást školního řádu) Obsah pravidel se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, ve znění pozdějších

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou závazná pro všechny pedagogické pracovníky. Všichni pedagogičtí pracovníci byli s pravidly prokazatelně seznámeni.

Více

Příloha č. 2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Příloha č. 2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází: ze Zákona 561/2004 Sb. - Zákon o

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Martin Černý, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2010 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2010 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Obsah: I. Způsob hodnocení a klasifikace II. Zásady a pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Více