VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

2 Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV ŠKOLY Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov SÍDLO ŠKOLY ul. Krušnohorská Jirkov ZŘIZOVATEL ŠKOLY Město Jirkov nám. Dr. E. Beneše Jirkov ÚDAJE O VEDENÍ ŠKOLY ředitel školy: zástupce ředitele: Mgr. Martin Reihs Mgr. Pavel Vokurka pověřen vedením školy v nepřítomnosti ředitele Mgr. Eva Steinbachová Mgr. Lenka Kostková Mgr. Alena Mrázková KONTAKTNÍ ÚDAJE Telefon: ústředna ředitel + fax kl samostatná účetní kl vedoucí školní jídelny web: 2

3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIRKOV, KRUŠNOHORSKÁ 1675, OKRES CHOMUTOV CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov se nachází v objektu 40 třídní školy v sídlištní zástavbě. Pro výuku je k dispozici 67 učeben, z toho 20 odborných pro výuku ve skupinách s ohledem ke specifikacím jednotlivých předmětů, 6 učeben pro výuku menšího počtu žáků a 1 učebna pro výuku většího počtu žáků než 40. Vybavení výpočetní a informační technikou na škole je k dispozici žákům a zaměstnancům školy. Máme celkem 92 počítačů připojených k Internetu s konektivitou 10 Mb/s, z toho je 63 počítačů přístupných pro žáky školy, 29 počítačů je určeno pouze pro potřeby vyučujících. Ve vybraných učebnách jsou instalovány dataprojektory a k dispozici je i 6 interaktivních tabulí. Dovybavování jak prezenční technikou, tak i školními lavicemi v jednotlivých učebnách probíhá průběžně po celý rok podle finančních možností školy s využitím převážně dotací od zřizovatele, ale i jiných dotačních zdrojů. Od na škole vznikly, na základě rozhodnutí zastupitelstva města, speciální třídy pro žáky s lehkým mentálním a tělesným postižením, jejichž žáci přešli ze zrušené Základní školy praktické v Mostecké ulici v Jirkově. V průběhu hlavních prázdnin bylo rekonstruováno 1. podlaží pavilonu 1. stupně dolní školy, kde byly zajištěny podmínky pro výuku 9. ročníků speciálních tříd pro žáky s lehkým mentálním a tělesným postižením, zázemí pro učitele a vedení speciálních tříd. Dále byl zbudován bezbariérový přístup pro žáky s tělesným postižením do 2. podlaží tohoto pavilonu, do pavilonu výchov a do jídelny. Tímto se naše škola stala školou umožňující bezproblémovou výuku imobilním lidem. VÝUKA Ve školním roce 2010 / 2011 probíhala výuka ve 40 třídách areálu školy pro 720 žáků, z toho pro 173 žáků ve speciálních třídách pro žáky se specifickými poruchami učení a pro žáky s lehkým mentálním a tělesným postižením. 3

4 Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Tabulka 1 - Běžné třídy Tabulka 2 - SPU třídy ročník počet tříd počet žáků stav k CELKEM PRŮMĚR 22,5 ročník počet tříd počet žáků stav k CELKEM 8 89 PRŮMĚR 11,1 Tabulka 3 - Speciální třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením a tělesným postižením ročník počet tříd počet žáků stav k CELKEM 7 84 PRŮMĚR 12 4

5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIRKOV, KRUŠNOHORSKÁ 1675, OKRES CHOMUTOV VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ V tomto školním roce byly na škole vyučovány 3 cizí jazyky od 2. do 9. ročníku. Opět převažoval zájem o anglický jazyk, dále se vyučoval jazyk německý a jazyk ruský. Tabulka 4 - Cizí jazyky počet žáků běžné třídy počet žáků speciálních tříd počet žáků CELKEM anglický jazyk německý jazyk ruský jazyk TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY Tradičně na naší škole probíhá vyučování ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy, převážně se zaměřením na volejbal. Výuka je zajišťována kvalifikovanými pedagogickými pracovníky a škola dlouhodobě spolupracuje s VK Ervěnice. V tomto školním roce se této výuky zúčastnilo 154 žáků ve třídách 1. až 4. ročníku a 6. až 9. ročníku. Žáci 1. ročníku jsou zařazeni do přípravky a jsou u nich rozvíjeny především pohybové složky, obratnost, vytrvalost, soutěživost apod. Žáci 2. stupně mají o 3 vyučovací hodiny tělesné výchovy týdně více, z toho 1 hodinu plavání, dále pak 2 hodiny nepovinného předmětu sportovní hry (volejbal) a možnost návaznosti na sportovní rozvoj v rámci tělovýchovné jednoty VK Ervěnice. V letošním školním roce byl opět otevřen v rozsahu 1 vyučovací hodiny nepovinný předmět pro žáky 5. ročníku pohybové hry se zaměřením na volejbal a rozvoj pohybových schopností žáků jako přípravka na vstup do sportovních tříd. Tělovýchovná jednota VK Ervěnice zajišťuje materiální vybavení a dopravu na srovnávací turnaje. Škola je zařazena do programu Intenzifikace činnosti sportovních tříd na základních školách. Škola dosahuje dlouhodobých velmi dobrých výsledků v této oblasti, srovnatelných se stejnými projekty v rámci České republiky. Družstva školy se pravidelně probojovávají do závěrečných republikových kol. Od nabízí škola v rámci svého vzdělávacího programu ve sportovních třídách zaměření také na fotbal, rádi bychom zajistili spolupráci s místní tělovýchovnou jednotou VČSA Ervěnice. 5

6 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 V současné době se na škole vyučuje podle učebních plánů a učebních osnov schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Školní vzdělávací program "K vědění krok za krokem" Podle tohoto vzdělávacího programu se vzdělávají žáci 1. až 4. ročníku nižšího stupně základní školy a žáci 6. až 9. ročníku vyššího stupně základní školy. Základní škola, č. j.: / 96 2 Podle tohoto vzdělávacího programu se vzdělávají žáci 5. ročníku nižšího stupně základní školy. Školní vzdělávací program "Praktická škola" Podle tohoto vzdělávacího programu se vzdělávají žáci v 1. až 9. ročníku základní školy speciálních tříd pro žáky s lehkým mentálním a tělesným postižením. INTEGROVANÍ ŽÁCI Péče pedagogů o integrované žáky probíhá na základě doporučení příslušného pedagogického centra, které provádí hospitace a kontrolu ve třídách, kde jsou integrovaní žáci, dále pak na základě doporučení Pedagogicko psychologické poradny v Chomutově. Nově velice úzce spolupracujeme se Speciálním pedagogickým centrem při Logopedické základní škole v Měcholupech. Škola konzultuje s poradnou a pedagogickými centry všechna závažná rozhodnutí. Odborníci poradny i centra navštěvují školu, některá vyšetření probíhají v prostorách školy. Třídní učitel pak koordinuje v souladu se závěry zprávy o integraci činnost ostatních učitelů. Škola vlastní veškerou dokumentaci k integraci žáků dle platné vyhlášky. Rodiče těchto žáků se školou velmi intenzivně spolupracují. Tabulka 3 - Integrovaní žáci Mentálně postižení 0 Sluchově postižení 0 Zrakově postižení 2 S vadami řeči 0 Tělesně postižení 0 S kombinací postižení 0 S lékařskou diagnózou autismus 0 S vývoj. poruchami celkem 2 CELKEM 4 6

7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIRKOV, KRUŠNOHORSKÁ 1675, OKRES CHOMUTOV Ve školním roce 2010 / 2011 na škole pracovali 2 asistenti pedagoga, kteří byli na základě doporučení pedagogického centra a schválení krajským úřadem Ústeckého kraje k dispozici integrovaným žákům v době vyučování. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Ve školním roce 2010 / 2011 si žáci mohli vybrat z nabídky volitelných předmětů: 7. ročník: Volejbal, Fotbal, Sportovní aktivity, Základy práce s počítačem, Dramatická výchova 8. ročník Volejbal, Sportovní aktivity, Základy práce s počítačem, Dramatická výchova, Domácnost 9. ročník Volejbal, Sportovní aktivity, Základy práce s počítačem, Dramatická výchova, Domácnost, Výtvarné projekty NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Ve školním roce 2010 / 2011 si žáci mohli vybrat z nabídky nepovinných předmětů: Sborový zpěv - "Slavíček" Sborový zpěv - "Zvoneček" Sportovní aktivity košíková Sportovní aktivity - fotbal Vzhledem k nedostatečnému počtu žáků s doporučením pro výuku v předmětu Zdravotní tělesná výchova nebyl tento předmět nabídnut. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ V 1. A VE 2. POLOLETÍ (VIZ PŘÍLOHA 1) PROVĚRKY UČIVA Na škole i v tomto školním roce žáci 3. až 9. ročníku psali srovnávací prověrky učiva z předmětů matematika a český jazyk. Prověrky se konaly na začátku školního roku jako zahajovací, v pololetí jako pololetní a na konci školního roku jako závěrečné. Tyto prověrky 7

8 Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 připravily jednotně příslušné metodické orgány, jejich výsledky slouží výhradně k práci příslušných metodických orgánů a učitelů. Tabulka 4 - Zahajovací prověrky učiva matematika český jazyk I. stupeň počet žáků 217 počet žáků 217 II. stupeň počet žáků 293 počet žáků 293 Tabulka 5 - Pololetní prověrky učiva matematika český jazyk I. stupeň počet žáků 207 počet žáků 207 II. stupeň počet žáků 291 počet žáků 291 Tabulka 6 - Závěrečné prověrky učiva matematika český jazyk I. stupeň počet žáků 207 počet žáků 207 II. stupeň počet žáků 289 počet žáků 289 SCIO Pro objektivitu hodnocení, pro větší vypovídací schopnost a porovnání na širším základě byla provedena v letošním školním roce v systému SCIO prověrka učiva: Tabulka 7 - SCIO ročník třídy test - předmět počet žáků 5. V.A,B,C,D, český jazyk, matematika, cizí jazyk, studijní 68 předpoklady 9. IX.A,B,C,D český jazyk, matematika, cizí jazyk a studijní 76 předpoklady Výsledky testů SCIO jsou analyzovány a předány pro potřebu metodických orgánů a následně archivovány. Žáci obdrželi písemnou informaci o výsledku testu. ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH Žáci naší školy se zúčastnili celé řady nejenom sportovních akcí, ale i soutěží zaměřených na znalosti a dovednosti z předmětů všeobecných. Úspěchy na sportovním poli, hlavně účast a umístění v celostátních kolech na předních místech je dána hlavně faktem, že na škole fungují třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Je ale dobrým signálem, že nejenom žáci z těchto tříd se zúčastnili a hlavně umístili na předních místech v soutěžích. 8

9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIRKOV, KRUŠNOHORSKÁ 1675, OKRES CHOMUTOV Škola pořádala pro žáky speciálních tříd základních škol a praktických škol turnaj ve vybíjené, který žáci našich speciálních tříd vyhráli. V červnu jsme pořádali pro školy v okrese Chomutov turnaj v kopané McDonald s Cup na sportovišti s umělou trávou. Tabulka 8 - Úspěchy žáků ve sportu název soutěže kolo umístění Volejbal dívky Volejbal chlapci okresní 1. krajské 3. celostátní 3. okresní 1. krajské 3. celostátní 4. Atletický čtyřboj okresní 2. Florbal - chlapci st. okresní 3. Plavecká liga okresní 2. Zátopkova štafeta 1. Tabulka 9 - Úspěchy žáků v předmětových soutěžích ŠKOLNÍ KLUB předmět název soutěže kolo umístění Matematika Mat. olympiáda okresní 2. Německý jazyk Jeronýmovy dny 1. Recitace 1. Olympiáda okresní 2. Hudební výchova Chomutovský skřivánek 1. Fyzika Olympiáda okresní 2. Anglický jazyk Olympiáda okresní 4. Na škole pracuje školní klub, který vyvíjí činnost ve 4 odděleních (literárně dramatické, výtvarné, sportovní a hudební oddělení) a 14 zájmových útvarech. O tuto formu účelného využití volného času dětí mají žáci a především rodiče značný zájem. 9

10 Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Tabulka 10 - Zájmové útvary zájmový útvar ročník Pohybové hry 2. Florbal Volejbal Basketbal Sálová kopaná Fotbal Výtvarný Pěvecký sbor Zvoneček, Slavíček Estetický Angličtina Český jazyk v praxi Matematika v praxi Práce s počítačem Informatika AKCE PRO ŽÁKY POŘÁDANÉ ŠKOLOU (PROJEKTOVÉ DNY) Osobnosti Evropy listopad 2010 Vánoční tradice prosinec 2011 Jirkovský charitativní advent prosinec 2010 Den památky obětí holocaustu leden 2011 Masopust únor 2011 Projektový den s Lesy ČR březen 2011 Den Země duben 2011 Den dětí pro MŠ červen 2011 Sběrové dny v průběhu celého roku Slavíček ve Slovinsku květen 2011 Ve dnech 26. až 30. května navštívily dva dětské sbory, jirkovský Slavíček se sbormistryní Evou Steinbachovou a chomutovský Hlásek se sbormistryní Lianou Jíchovou, již posedmé své kamarády ze slovinské školy ve Vojniku. Děti si přivezly domů spoustu úžasných zážitků. V pátek děti zpívaly na slavnostním koncertě, kterého se zúčastnil i český velvyslanec Petr Voznica s manželkou. Kromě českých sborů tu vystoupilo i šest sborů slovinských. Posluchači byli dětským zpěvem tak nadšeni, že závěrečný potlesk nebral konce. Petr Voznica řekl, že děti jsou ti praví velvyslanci, kteří dělají tu nejlepší politiku v praxi. 10

11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIRKOV, KRUŠNOHORSKÁ 1675, OKRES CHOMUTOV ŠKOLNÍ DRUŽINA Činnost školní družiny zajišťovaly 4 vychovatelky ve 4 odděleních. Do školní družiny bylo zapsáno celkem 104 žáků, což je průměrně 26 žáků v oddělení. Rodiče se podílejí na financování provozu školní družiny částkou 50,- Kč za měsíc. ŠKOLNÍ JÍDELNA Při základní škole je provozována školní jídelna. Žáci i zaměstnanci školy si mohou vybrat ze dvou hlavních jídel, systém objednávky pracuje na principu objednání na následující den přímo v jídelně školy pomocí elektronické karty. Tabulka 11 - Cena stravného stáří strávníků cena oběda 7-10 let 19,- Kč let 20,- Kč děti starší 15 let 21,- Kč zaměstnanci organizací zřizovaných Městem Jirkov 22,- Kč Ve školním roce jsme vařili pro 461 strávníků z řad žáků a 94 strávníků z řad zaměstnanců škol a školských zařízení. PRACOVNÍCI ŠKOLY Ve školním roce 2010 / 2011 pracovalo na škole 64 pedagogických pracovníků a 23 nepedagogických pracovníků. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY Tabulka 12 - Pedagogičtí pracovníci učitelé fyzické osoby přepočtená na plně zaměstnané 1. stupeň stupeň 34 33,1 vychovatelky 3 3 asistenti pedagoga 2 2 CELKEM 64 63,1 11

12 Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Tabulka 13 - Vedoucí pracovníci vedoucí pracovníci počet ředitel 1 zástupce ředitele (statutární) 1 zástupce ředitele 3 Z celkového počtu pedagogických pracovníků školy bylo 9 pracovníků, v přepočtu na plně zaměstnané 7,9 pracovníka, bez potřebné kvalifikace pro výuku na 2. stupni základní školy, pro výuku na 1. stupni základní školy byli 2 pracovníci, v přepočtu na plně zaměstnané 2 pracovníci, bez potřebné kvalifikace podle 7 a 8 Zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Samostudium pedagogických pracovníků podle 24 odst. 4, písmeno b) zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, bylo směrováno do období vedlejších prázdnin a oblastí rámcového vzdělávacího programu, školního vzdělávacího programu, problematiky výuky jednotlivých vyučovacích předmětů, problematiky integrovaných žáků a jejich speciálních vzdělávacích potřeb, práce s výpočetní technikou. Pedagogičtí pracovníci využívali v plné míře odborné literatury a časopisů, internetu, doporučení ze vzdělávacích kurzů a seminářů apod. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Velkým problémem školy zůstává zabezpečení výuky anglického jazyka kvalifikovanými pedagogy s potřebnou aprobací. Tabulka 14 - DVPP HOSPITAČNÍ ČINNOST název kurzu, semináře, studia počet účastníků Kurz Aj pro učitele 7 Kurz Montessori 2 Enviroment 2 Preventista 1 Vývojové poruchy učení a chování 4 ŠVP 1 Jazykový animátor 1 Seminář sbormistrů 1 Výchovné poradenství 1 VP a OSPOD 2 Ve školním roce 2010 / 2011 bylo provedeno celkem 83 vzájemných hospitací, z toho 16 na 1. stupni základní školy, 41 na 2. stupni základní školy a 26 ve speciálních třídách. 12

13 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIRKOV, KRUŠNOHORSKÁ 1675, OKRES CHOMUTOV Celkem byly uloženy 4 opatření vyplývající z výsledků hospitací, z toho 1 na 1. stupni a 3 na 2. stupni základní školy. Uložená opatření se týkala struktury hodiny, zápisů do žákovské knížky, včasné příchody do hodin, udržení pozornosti žáků, vhodného zatížení žáků při hodině, kázně v hodinách a samotných příprav na hodinu. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Tabulka 15 - Nepedagogičtí pracovníci ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU fyzické osoby přepočtení na plně zaměstnané THP 3 3 provozní pracovníci 16 14,6 jídelna 7 7 CELKEM 26 24,6 Zápis do 1. ročníku základní školy proběhl v období v prostorách pavilonu 1. stupně základní školy. Tabulka 16 - Zápis do 1. ročníku poprvé u zápisu po odkladu CELKEM žádost o odklad Celkem bylo přijato do 1. ročníku pro školní rok 2011 / žáků ve 2 běžných třídách, v 1 třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy a v 1 třídě pro žáky se specifickými poruchami učení. Do speciální třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením a tělesným postižením nebyl v průběhu zápisu zařazen žádný žák. VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI Tabulka 17 - Žáci, kteří ukončili školní docházku ročník počet ročník 0 6. ročník 0 7. ročník 1 8. ročník 2 9. ročník 85 CELKEM 88 13

14 Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Tabulka 18 - Žáci plnící povinnou školní docházku na střední škole PEDAGOGICKÁ RADA ročník počet 5. ročník 0 7. ročník 1 Ředitel školy zřídil pedagogickou radu jako poradní orgán ředitele školy. Členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Vedle prospěchu a chování žáků za 1. a 2. pololetí školního roku včetně výsledku opravných zkoušek řešila problematiku organizace školního roku, hlavní úkoly na školní rok, výsledky kontrolní a řídící činnosti, projednávala činnost školní družiny a školního klubu, otázky výchovného poradenství, činnost metodických orgánů, práci s integrovanými žáky, přípravy na opravu školního vzdělávacího programu K vědění krok za krokem č. j. 1160/2007 a rozpočtem na rok Pedagogická rada se velmi vážně zabývala problematikou značné omluvené i neomluvené absence některých žáků a doporučila řediteli školy a výchovnému poradci projednat problematickou absenci s příslušnými správními orgány. Pedagogická rada byla informována o výsledcích přijímacího řízení, prověrce bezpečnosti práce a ochrany zdraví, čerpání prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb včetně další problematiky spojené s provozem a činností školy. Pedagogická rada byla informována o činnosti rady školy. METODICKÉ ORGÁNY Jedná se o poradní orgány ředitele školy, které se mimo jiné zabývaly problematikou učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb, výběrem konkrétních titulů, stanovení potřebného množství a efektivitou jejich využívání. Tabulka 19 - Přehled metodických orgánů název vedoucí 1. 3.třídy Mgr. Iva Meitnerová 4. 5.třídy Mgr. Dana Holá Třídy se specifickými poruchami učení Mgr. Eva Popíková (SPU) Český jazyk a společenské vědy Mgr. Barbora Králová Anglický jazyk Mgr. Jana Kaššáková Německý jazyk Mgr. Eva Vokurková Matematika a informatika Mgr. Jaroslava Armstarková Přírodní vědy Mgr. Pavla Boháčková Výchovy Mgr. Hana Prokopová 14

15 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIRKOV, KRUŠNOHORSKÁ 1675, OKRES CHOMUTOV PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Na škole pracuje preventista rizikového chování, který: je členem školní výchovné komise, která řeší výchovné problémy žáků, sestavuje plán své činnosti na příslušný školní rok, realizuje ho, spolupracuje a seznamuje vedení školy a ostatní členy pedagogického sboru s plánem činnosti a jednotlivými úkoly, zabezpečuje žádosti o přidělení grantů v oblasti protidrogové prevence, seznamuje s nimi ostatní členy pedagogického sboru, předkládá je ŘŠ, realizuje je, koordinuje čerpání prostředků, provádí jejich závěrečné vyúčtování, koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole, podle aktuálních potřeb a podmínek program inovuje, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost, zajišťuje svou účast na školících akcích v kurzech k problematice nežádoucích vlivů, podílí se na soustavném vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence, podílí se na opatřeních při výskytu sociálně patologických jevů ve škole, odborně a metodicky pomáhá především učitelům odpovídajících výchovně vzdělávacích předmětů, ve kterých je možné vhodnou formou zavádět do výuky etickou a právní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu a jiné oblasti preventivní výchovy, navrhuje vhodné odborné a metodické materiály a jiné pomůcky pro realizaci Minimálního preventivního programu a navazujících preventivních aktivit školy nebo zařízení, provádí preventivní osvětu a zabezpečuje propagační materiály, např. letáky, videokazety s protidrogovým zaměřením, připravuje materiály pro třídní učitele, pro rodiče formou letáčků, testů apod., sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů a navrhuje cílená opatření k včasnému odhalování těchto rizik a k řešení vzniklých problémů, informuje pedagogické pracovníky školy o způsobech řešení krizových situací v případech výskytu sociálně patologických jevů ve škole, aktivně bojuje proti držení, požívání a distribuci omamných látek ve škole, spolupracuje především s okresním metodikem preventivních aktivit, popř. krajským školským koordinátorem prevence, účastní se pravidelných porad organizovaných těmito pracovníky a zajišťuje přenos zásadních informací z jejich obsahu, spolupracuje na základě pověření ředitele školy se školskými a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními realizujícími vzdělávání v prevenci a s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže, zajišťuje informovanost žáků školy, jejich zákonných zástupců a pracovníků školy o činnosti těchto institucí a organizací (Policie ČR, sociální odbory, Pedagogicko psychologická poradna, protidrogová centra apod.), spolupracuje s vedením školy, výchovnou poradkyní a třídními učiteli při řešení problémů souvisejících se sociálně patologickými jevy, zpracovává podklady pro informaci o Minimálním preventivním programu školy pro okresního metodika prevence, popř. krajského školského koordinátora prevence. 15

16 DOTAČNÍ TITULY Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 PROJEKT "MŮJ REGION" Dne byla hejtmankou Ústeckého kraje podepsána smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/ Zkvalitnění počátečního vzdělávání v Ústeckém kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "Můj region". Předkladatelem je Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, projektu se zúčastní ZŠ Budovatelů Jirkov, ZŠ Studentská Jirkov, ZŠ Nerudova Jirkov, ZŠ Strupčice, ZŠ U Stadionu Most, ZŠ Rozmarýnová Most, ZŠ Zdeňka Štěpánka Most. Cílem tohoto projektu je zapracování regionálních aspektů a průřezových témat do jednotlivých předmětů a jejich následné začlenění do ŠVP, dále vytvoření vyučovacích materiálů, které žáky zaujmou, budou je motivovat a působit na jejich vztah k místu, kde žijí a v neposlední řadě také úspora času pedagogů a usnadnění jejich práce při samotné přípravě na vyučování. POZNÁVÁME SVÉ SOUSEDY V květnu 2010 škola uskutečnila první část projektu Poznáváme své sousedy, č. ERE /280410/2/04, který byl kofinancován za přispění Evropského fondu pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti a programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Druhá část se uskutečnila v září školního roku 2010 / Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 byla projednána v pedagogické radě dne 1. září Pedagogická rada doporučuje řediteli školy předložit Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010/ 2011 v tomto znění a v zákonem stanoveném termínu školské radě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 bude po projednání a schválení školskou radou poskytnuta zřizovateli a zveřejněna na internetových stránkách školy na adrese Mgr. Martin Reihs ředitel školy 16

17 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIRKOV, KRUŠNOHORSKÁ 1675, OKRES CHOMUTOV Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 byla projednána ve školské radě dne Školská rada s c h v a l u j e výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010 / Mgr. Daniela Čapounová předseda školské rady Přílohy: 1) Přehled prospěchu žáků školy v 1. a ve 2. pololetí školního roku 2010 / ) Zpráva ČŠI 17