Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZPRACOVAL: Mgr. Pavel PETRŽELA - ředitel školy

2 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení do sítě škol 1.3 Vedení školy 1.4 Školská rada a občanská sdružení při škole 1.5 Počet tříd a počet žáků 1.6 Materiálně technické podmínky školy 2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2.1 Obor vzdělávání 2.2 Vzdělávací program školy 2.3 Učební plány 2.4 Volitelné předměty 2.5 Nepovinné předměty 2.6 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2.7 Školní družina 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 3.1 Počty zaměstnanců 3.2 Pedagogičtí zaměstnanci 3.3 Nepedagogičtí zaměstnanci 3.4 Kvalifikovanost, aprobovanost 3.5 Personální změny 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS 4.1 Přijímací řízení na střední školy 4.2 Zápis k povinné školní docházce 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Výsledky vzdělávání statistika 5.2 Testy SCIO a CERMAT 5.3 Výchovná opatření 5.4 Údaje o zameškaných hodinách 5.5 Hodnocení výchovy a vzdělávání ve škole 6. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 7. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 7.1 Předávání informací rodičům 7.2 Účast na soutěžích 7.3 Standartní a nadstandartní služby 7.4 Ekologické aktivity 7.5 Zájmové útvary 8. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI 9. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK Výdaje 9.2 Příjmy 9.3 Investiční a větší neinvestiční akce v roce Kontroly hospodaření - 2 -

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy Název: Základní škola a Mateřská škola, Rudník, okres Trutnov Adresa: Rudník 407, PSČ zsrudniktiscali.cz, www: zsrudnik.cz Telefon: Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor školy: Zřizovatel: Obec Rudník, č.p. 51, tel Zařazení do sítě škol Nejnovější rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zařazení školy do sítě škol, předškolních a školských zařízení bylo vydáno v Praze dne pod čj. 4366/SM/ Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita 500 žáků IZO Mateřská škola kapacita 65 žáků IZO Školní družina kapacita 60 žáků IZO Školní jídelna kapacita 500 jídel IZO Školní jídelna výdejna kapacita 70 jídel IZO: Vedení školy Ředitel školy: Mgr. Pavel Petržela Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Alice Kuhn-Gaberová Vedoucí MŠ. Jana Levínská Vedoucí ŠJ : Evelyna Síbrová Výchovná poradkyně: Mgr. Simona Schwaningerová 1.4 Školská rada a občanská sdružení pracující při škole 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení , proběhly nové volby do RŠ Počet členů školské rady 9 Kontakt Jaroslav Koderič, předseda, tel Údaje o občanském sdružení při škole Registrace SRPŠ Zaměření Finanční pomoc škole Kontakt Ivana Svobodová, pokladník, tel Školská rada. Na období byla ve volbách zvolena 9členná školská rada. Školská rada jako orgán umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli školy a dalším osobám se podílet na správě školy. Zřizovatel školy stanovil velikost rady v počtu 9 členů. Třetinu jmenuje zřizovatel (Obecní úřad), třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků

4 Školská rada má tato práva a povinnosti : Vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu, schvaluje výroční zprávu školy, schvaluje školní řád a pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků, případně navrhuje změny v těchto dokumentech. Dále projednává návrh rozpočtu, zprávy České školní inspekce a podílí se na zpracování koncepce rozvoje školy. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní správy. Zastupuje ostatní rodiče a projednává jejich připomínky. Od roku 2012 může podávat návrh na odvolání ředitele nebo na vyhlášení konkurzu. Funkční období členů školské rady je 3 roky. Složení školské rady na období Zástupci zřizovatele: Soňa Procházková, Jan Lazák, Ing. Miroslava Šmahelová Zástupci rodičů : Jaroslav Koderič předseda rady, Romana Vondráková, Miroslav Sedláček Zástupci ped. sboru : Mgr. Hana Ježková, Mgr. Simona Schwaningerová, Eva Vlasáková Školská rada se ve školním roce sešla celkem 2x. Do konkurzní komise na místo ředitele školy delegovala svého předsedu pana Koderiče. 1.5 Počet tříd a počet žáků (k ) Ročník školní docházky Počet tříd v ročníku Počet chlapců Počet dívek Celkem žáků v ročníku Průměr žáků na třídu celkem ,6 1.6 Materiálně technické podmínky školy Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Základní škola se nachází v jedné budově, v 1. křídle je provoz 1-3. třídy a MŠ, součástí 1. stupně jsou 2 oddělení školní družiny. V 2. křídle školní budovy je 4. a 5. třída a 2. stupeň ZŠ. Každá třída má svou kmenovou učebnu a ve škole se nacházejí další odborné učebny a tělocvična. Školní jídelna je v samostatné budově v areálu školy. Ve škole je 5 odborných učeben: učebna angličtiny, informatiky, přírodopisných předmětů, knihovna, učebna hudební výchovy Škola má dostatek okolního prostoru: školní hřiště, asfaltovou plochu před budovou, školní zahradu, v blízkost školy je les a louky Škola má vlastní tělocvičnu a jen částečně vhodnou plochu na školním pozemku, 500 m od školy je hřiště na kopanou místní TJ - 4 -

5 Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Škola má prostornou dílnu, školní kuchyňku, zahradu, pozemek se záhony a malou učebnu šití Škola je vybavena novým žákovským nábytkem, většina je stavitelná. K dokončení modernizace již chybí pouze šk. družiny a kuchyňka Škola je dostatečně vybavena: mapy, encyklopedie, výukové programy, pomůcky pro 1. stupeň, MŠ i Tv Učebnice jsou postupně dokupovány, velká část je již starší z důvodu omezených fin. prostředků. Pracovní sešity si žáci odkupují, dobře funguje spolupráce s firmou Geom Liberec Je vybaveno spíše staršími pomůckami, doplňováno je méně. Modernizace probíhá spíše s pomůckami v digit. podobě Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Moderní vybavení učebny PC 14 stanic, používány 6 dataprojektorů, magnetofony, 3 kopírky, barevná tiskárna, skener, laminovačka Investiční rozvoj Nebyla pořízena investice Komentář: Učebna výpočetní techniky má 14 žák. stanic zn. Dell, používány jsou velmi často 2 dataprojektory. Zastaralá učebna chemie a fyziky byla díky dotaci,,peníze EU do škol totálně přestavěna a modernizována včetně stavebních úprav, nábytku a moderních pomůcek. Používána je učebna Hv, zakoupeno bylo nové el. pianino. Studovna Oáza je používána na ped. porady, hodiny Čj a další výchovy. Pro praktickou výuku slouží cvičná kuchyňka a školní dílna. Výuka pracovních činností probíhá často v rozsáhlém školním areálu pozemku.výtvarná výchova je vyučována v kmenových třídách. Pro tělesnou výchovu má škola k dispozici jen malou tělocvičnu a asfaltovou plochu před školou. Vhodné by bylo dobudování sport. areálu na školním pozemku. Využíváme také travnaté hřiště fotbalového odíílu. Školní hřiště bylo změněno v plochu pro MŠ. Chybí nám tak sektory pro skok daleký a vrh koulí, atletická dráha a plocha pro míčové sporty. Hřiště MŠ je dobře vybaven, jen prolézačky potřebují přebrousit a znovu natřít. Školní areál je oplocen, geometricky vyměřen a byl zlikvidován přerostlý živý plot. Je tak připraven pro vybudování školního sportovního areálu. Z bezpečnostního hlediska a boje proti vandalismu jsme instalovali kamerový systému 5 kamer se záznamem a opravdu se investice velmi vyplatila od jeho zavedení skončilo noční ničení areálu a budov školy. Pro pedagogy i žáky je určena učitelská a žákovská knihovna, která je nově umístěna v bývalé učebně českého jazyka. Žáci a učitelé mají k dispozici rozsáhlou sbírku výukových programů, naučných programů a elektronických encyklopedií, příliš často se však nepoužívají. Sborovny a kanceláře zaměstnanců jsou vybaveny počítači, připojenými k síti a připojeí k internetu. Všichni učitelé ZŠ mají od ledna nové osobní počítače. V učebně Aj, 4. a 5. třídě byli pořízeny nové interaktivní tabule. Školní družina provozuje svou činnost ve 2 samostatných místnostech, využívá také tělocvičnu a venkovních prostory u školy. Součástí školy je školní jídelna, která poskytuje své služby i žákům i veřejnosti. Na konci roku 2011 bylo dokončeno zateplení školní budovy a výměna oken. Tato velká akce probíhala za provozu a velmi zlepšila estetický vzhled školy a úspory ve spotřebě plynu jsou zatím ve výši 100 tis Kč. Pokračovali jsme v rekonstrukci el. sítě a osvětlení. Z důvodu navýšení kapacity MŠ o 15 míst došlo k projektové přípravě a o letních prázdninách další stavební přestavbě v budově. Z jedné učebny, kanceláře hodpodářky školy a části chodby bylo vybudováno nové oddělení MŠ a celková kapacita MŠ je 69 dětí. Škola zajišťuje pitný režim v nerezových nádobách, prodej školního mléka u hospodářky školy a nápojový automat pro pedagogy. Žáci mají možnost během dopoledne nakupovat svačinky u hospodářky školy. Školní automat byl po zkušební době zrušen. V areálu školy je byt školníka, který je v současné době prázdný a je projektově připraven k rekonstrukci. Škola pronajímá veřejnosti tělocvičnu

6 2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2.1 Obor vzdělávání Oborem základního vzdělávání je obecná příprava, kód C/001 Základní škola. 2.2 Vzdělávací program školy Ve školním roce 2011/2012 se vyučovalo již ve všech třídách ZŠ ve vlastním Školním vzdělávacím programu č.j. 1 /2007,,Škola pro všechny V 6. a 7. třídě byly vyučovány tyto volitelné předměty: Domácnost a Biologické praktikum a Dramatická výchova. V 8. a v 9. ročníku volitelné předměty: Psaní na počítači, Biologické praktikum a Konverzace v angličtině a Seminář v matematice. Volitelné předměty jsou vyučovány formou ročních kurzů splečně pro 2 třídy, žáci si tyto předměty volí každý rok podle nabídky.. Od 2. ročníku začínáme s výukou anglického jazyka a v rámci předmětu informatika probíhá výuka základů počítačové gramotnosti, která se dále rozvíjí již od 2. do 6. ročníku. Od 8. třídy vyučujeme 2. cizí jazyk němčinu. Vzdělávací oblast výchova ke zdraví se realizuje ve 6. a 7. ročníku, výchova k volbě povolání je zařazena jako předmět v 8. ročníku. Ochrana člověka za mimořádných situací je zařazena do předmětů výchova k občanství, zeměpis a chemie a přírodopis. Pro všechny předměty jsou zpracovány tématické plány. Oblast enviromentální výchova je vyučována v rámci předmětů přírodopis a biologie člověka. a je také zařazována do projektových dnů a pracujeme podle Rámcového plánu environmentálního výchovy a vzdělávání. Též je zpracován a využíván Minimální preventivní program prevence společensky nežádoucích jevů. 2.3 Učební plán : I. stupeň : Ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk - 0, Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Informatika - 0, Týdenní dotace

7 II.stupeň: Ročník Český jazyk a literatura Angličtina Němčina Matematika Výchova k občanství Výchova ke zdraví Volba povolání Informatika Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Chemie Pracovní činnosti Volitelné předměty Týdenní dotace Volitelné předměty: 6.a 7. ročník (1 hodina týdně): 3 skupiny Domácnost Biologické praktukum Dramatická výchova 1 skupina 1 skupina 1 skupina 8. a 9. ročník (2 hodiny týdně): 3 skupiny Seminář z matematiky Konverzace v Aj Psaní na počítači Bilogické praktikum 1 skupina 1 skupina 1 skupina 1 skupina 2.5 Nepovinné předměty: V tomto kolním roce nebyl nepovinný předmět otevřen. Ve škole však pracovaly zájmové kroužky, vedené pod hlavičkou DDM Hostinné

8 2.6 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ( zpráva výchovného poradce Mgr. Simony Schwaningerové ) Péče o děti se SVPUCH Nejčastější skupino žáků se speciálními potřebami jsou na naší škole žáci s vývojovými poruchami učení. Tito žáci jsou v evidenci PPP v Trutnově a v Semilech a dále žáci navštěvující SPC v Trutnově. Jejich postižení je takového charakteru, že mohou být v běžném typu třídy. Jedinci s poruchou silnější jsou vedeni jako integrovaní a vypracovává se pro ně IVP. Ten sestavuje třídní učitel na začátku školního roku, vychází z vyšetření a doporučení PPP a SPC a respektuje potřeby a schopnost žáka. Je konzultován s pracovníkem PPP/SPC a zohledňuje i názor zákonného zástupce. Zákonný zástupce i pracovník PPP/SPC vyjadřuje s IVP souhlas. Ve školním roce 2011/2012 bylo na naší škole 11 integrovaných žáků. Na I. stupni 5 ( 3 chlapci a 2 dívky), na II. stupni 6 ( 3 chlapci a 3 dívky). Na tyto žáky byl vypracován IVP a pravidelně docházeli na reedukační cvičení na 1-2 hodiny týdně. Během vyučování používali kompenzační pomůcky a 1xměsíčně proběhla konzultace o výsledcích jejich práce s rodiči a s PPP/SPC. Hlavní úkoly práce s dětmi se SVPUCH: Poskytovat dětem pravidelnou péči a pomoci jim snadněji zvládnout základní učivo, eliminovat problematické oblasti a posilovat sebedůvěru. Naplnění úkolů: V průběhu školního roku zde byla pomocí pohybových, pohybově-akustických, pohybověakusticko-zrakových cvičení rozvíjena PLO, orientace v prostoru, sluchová syntéza a analýza slov, procvičovalo se postřehování, byla posilována zraková i sluchová paměť, děti trénovaly autodiktát. Posilovala se sebedůvěra a motivace k učení. Žáci 2. stupně byli zohledňováni v rámci výuky, bylo jim nabídnuto doučování v případě potřeby, upravovány učební texty, do hodnocení se nezahrnovala práce, kterou žáci nestihli, u přezkoušení byla preferována ústní forma. Rodiče integrovaných dětí mohli zvolit slovní hodnocení. Toho v letošním roce nebylo využito. Pomůcky: Čtecí okénko, bzučák, namnožené texty, učební texty, do kterých mohli vpisovat, PC s výukovými programy pro dyslektiky, barevné hranoly k lepšímu pochopení matematických operací, čtecí tabulky, pracovní sešity pro nápravu čtení, psaní. Skládací abeceda, lota, dyslektická kvarteta. Spolupráce s rodiči: Proběhla konzultace za přítomnosti rodičů, výchovného poradce, zástupce PPP a třídního učitele, kde se rodiče seznámili s navrhovaným vzdělávacím programem a mohli se vyjádřit ke způsobu vých. Vzdělávací práce. Schůzka proběhla bez negativních připomínek. Na doporučení školy a PPP bylo navrženo opakování žákyně 1. třídy. Vyšetření v PPP potvrdilo nezralost dítěte, které mělo výrazné problémy ve výuce, soustředění a udržením pozornosti. Zákonný zástupce s opakováním souhlasil. V červnu bylo provedeno na žádost školy a rodiny žáka 1. třídy vyšetření v PPP pro poruchu pozornosti a bylo diagnostikováno ADHD s tím, že chlapec bude během prázdnin vyšetřen v SPC. Výsledky speciální práce s dětmi se SVPUCH: Přestože děti se SVPUCH to nemají lehké, do školy chodí rády, aktivně spolupracují, plní zadané úkoly. Výsledky své práce se snaží pozitivně ohodnotit a v případě, že se jim nedaří, chuť poprat se s problémem neztrácejí. Problematičtější je práce s dětmi na 2. stupni, kdy se - 8 -

9 už žáci ve velkém množství učiva hůře orientují a mnohdy jim neúspěšné řešení bere pozitivní motivaci k učení. Výchovné problémy: Ve škole je dlouhodobě dobré klima a negativní jevy jako šikana, rasistické projevy se u nás projevují sporadicky. O některých případech, kdy se žák úplně nesžil s kolektivem, nejlépe vědí třídní učitelé a snaží se situaci řešit hned za pomoci spolužáků i rodičů. Nicméně někdy je tomu překážkou i opravdu komplikovaná povaha některých jedinců, kteří svým chováním až vybízí k vyvolání konfliktů, ve kterých figurují zdánlivě jako oběti, ale svůj díl viny mají také. S výchovnými problémy se většinou potýkají žáci 2. stupně, kteří ve většině případech nerespektují pravidla školního řádu. Absolventi školy: V letošním roce ukončilo 18 žáků školní docházku na naší škole, z toho 1 žák vyšel ze 7. třídy a 1 žákyně z 8. třídy. Všichni žáci mohli v přijímacím řízení na střední školy nebo odborná učiliště podat až 2 přihlášky. V novém školním roce nastoupí 9 žáků na střední školy a 9 žáků na odborná učiliště. 2.7 Školní družina V tomto školním roce byl o školní družinu velký zájem ze strany rodičů i dětí. Otevřena byla 2 oddělení školní družiny, která navštěvovalo 52 žáků z 1. až 5. ročníku. Ranní provoz začíná v 6,30 odpolední končí v 15,30 hodin. Dvě paní vychovatelky pracovaly s dětmi dle ročního plánu výchovných činností ve školní družině. Děti se zabývaly sportovní činností, výlety do přírody, dopravní výchovou, tancem, čtením knížek a časopisů. Školní družina je žákům nabízena i o vedlejších prázdninách, většinou však není velký zájem. Příspěvek na provoz školní družiny činí 50,- Kč za měsíc

10 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 28 Počet učitelů ZŠ 13 Počet vychovatelů ŠD 1,5 Počet asistentek pedagoga (částečný úvazek) 0,5 Počet učitelek MŠ 4 Počet správních zaměstnanců ZŠ 4 Počet správních zaměstnanců MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících počet 19 Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. Aprobace pracovníci ped.praxe vzdělání Mgr. Pavel Petržela ředitel školy 1,0 26 VŠ Tv-Bi Mgr. Alice Kuhn- zástupkyně 1,0 11 VŠ Vv, Rv, Pč Gaberová ředitele školy Mgr. Simona učitelka,výchovná 1,0 13 VŠ Aj-ČJ, VP Schwaningerová poradkyně Ing. Petr Holubka Učitel 1,0 10 VŠ M-Fy Mgr. Veronika učitelka 0,9 3 VŠ Př-Che Pichlová ( bez ped. vzděl.) Mgr.Stanislava Učitelka 0,1 27 VŠ M - Informatika Kutáčková Mgr. Lucie Učitelka 1,0 2 VŠ Čj- Dě Dvořáková Mgr. Alena Učitelka 1,0 20 VŠ 1.-5., Tv-Bi Petrželová Mgr. Hana Ježková Učitelka 1,0 19 VŠ Mgr. Marcela Učitelka 1,0 23 VŠ Pavlíková Mgr. Dagmar Učitelka 1,0 13 VŠ Hlavová Hana Filipčíková Učitelka 1,0 18 SŠ Vychovatelka Mgr. Miroslava učitelka: 1,0 24 VŠ M-pedagogika Šilarová Jana Levínská učitelka MŠ 1,0 29 SŠ MŠ Eva Vlasáková učitelka MŠ 1,0 27 SŠ MŠ Blanka Divišová učitelka MŠ 1,0 25 SŠ Vychovatelka Lenka Nývltová učitelka MŠ 1,0 15 SŠ MŠ Lenka Kollárová Vychovatelka 0,8 26 SŠ Vychovatelství Monika Imlaufová Vychovatelka 0,5 0 SŠ MŠ Monika Imlaufová ped. asistentka 0,5 3 SŠ MŠ

11 Komentář: Zájem aprobovaných učitelů o zaměstnání ve škole je nyní velký. Paní Kollarová, Čepková a Imlaufová a pan Sedláček ke svým hlavním úvazkům dobírali pouze výchovy a volitelné předměty, na které nemáme aprobované učitele a byly by to přesčasové hodiny. Jejich odbornost však byla v jejich předmětech velmi dobrá. Paní Kutáčková vyučovala pouze 2 hodiny informatiky, protože paní Pichlová neměla zájem o plný úvazek a pomáhala dále jako suplentka a měla na starosti vydávání školního zpravodaje a pomoc všem zaměstnancům v oblasti informatiky. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. Veku v důchod. Věku Celkem Muži Ženy muži Ženy muži Ženy Muži Ženy muži ženy muži ženy Komentář: Průměrný věk 19 ped. zaměstnanců je 47 let. Dá se říct, že je škola nyní složena ze zkušených a vzdělaných pedagogů, možnosti jejich kvalitativního růstu ještě nejsou vyčerpány. Velmi příznivá je aprobovanost ped. sboru. Jako nevýhodné se jeví podobná věková skladba u 11 pedagogů školy. Začíná se již projevovat postupné stárnutí sboru a s tím související nebezpečí zdravotních problémů a také možného syndromu vyhoření. 3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Anna Mišútková kuchařka 1,0 SŠ maturita Emilie Lhotová hlavní kuchařka 1,0 Základní Soňa Veselá uklízečka 1,0 Základní Jaroslava Boháčková uklízečka 1,0 Základní Evelyna Síbrová ved. školní jídelny ZŠ 1,0 SOU Jana Čepková účetní a hospodářka školy 1,0 SŠ Miroslav Sedláček školník 1,0 SOU Kateřina Šmejdířová školnice MŠ 1,0 Základní Marta Hofmanová školnice MŠ 0,7 Základní Komentář : nepedagogičtí zaměstnanci jsou obyvatelé Rudníku, kuchařky mají dlouholetou praxi. Vzhledem k ekonomické krizi je zájem o tuto práci a určitě se to projeví do budoucna v kvalitě práce i doplněním vzdělání formou rekvalifikace. Paní Mišútková si dálkovým studiem a maturitou doplnila vzdělání kuchařky ŠJ. Paní Síbrová ukončila trvalý pracovní poměr důchodový věk. 3.4 Kvalifikovanost, aprobovanost Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % způsobilost Učitelé ZŠ 83,3 Učitelé ZŠ 64,0 Učitelé 1. stupně 80,0 Učitelé 1. stupně 68,6 Učitelé 2. stupně 85,7 Učitelé 2. stupně 60,5 Učitelky MŠ 100,0 Učitelky MŠ 75,0 Vychovatelky ŠD 66,6 Vychovatelky ŠD 66,6 Komentář: Odborná kvalifikovanost je na velmi vysoké úrovni, aprobovanost je vzhledem k velkému počtu předmětů a menšímu počtu pedagogů nižší, hlavní předměty jsou již až na zeměpis aprobované. Většina učitelů si již doplnila své vzdělání. Jediný zbývající je již ve věku přes 50 let a s velkou pedagogickou praxí a studiem spec. pedagogiky na universitě středního věku ( paní Filipčíková ). Celkový počet týdně odučených hodin je

12 3.5 Personální změny Ve školním roce se k září 2011 oproti předchozímu roku nestaly žádné podstatné změny. Pouze na místo školníka byl na trvalý poměr přijat Miroslav Sedláček. Původní školník pan Tláskal ukončil pracovní poměr dohodou. Změny v průběhu školního roku: paní Sekerková vychovatelka ŠD, je stále na mateřské dovolené. Zastupuje ji paní Monika Imlaufová. Paní Síbrová, vedoucí školní jídelny ukončila pracovní poměr k z důvodu důchodového věku. K dostala výpověď z pracovního poměru pro nesplnění kvalifikačních požadavků paní Mgr. Veronika Pichlová. V březnu 2012 zřizovatel školy Obec Rudník vyhlásil v souvislosti s novelou Školského zákona konkurz na místo ředitele školy. Do konkurzního řízení se přihlásilo celkem 5 uchazečů a 3 z nich se výběrového řízení osobně zúčastnili. Rada obce nakonec nevybrala žádného z doporučených kandidátů a rozhodla se konkurzní řízení v průběhu září opakovat. Z legislativních důvodů proto k vypršelo platné funkční období stávajícímu řediteli Mgr. Pavlu Petrželovi a proto ředitel školy pověřil řízením školy od svou zástupkyni Mgr. Alici Kuhn-Gaberovou. Všechny události související s probíhajícím konkurzem od února až do konce školního roku výrazně ovlivnily klima školy a vztahy mezi zaměstanci školy. Do vnitřních problémů školy byli nešťastně zataženi i někteří rodiče našich žáků a v závěru dokonce i samotní žáci. Tyto události jednoznačně neprospěly k dobré pověsti školy a k pozitivní atmosféře ve škole. 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS 4.1 Přijímací řízení na střední školy V letošním roce ukončilo 18 žáků povinnou školní docházku na naší základní škole. Všichni žáci mohli v přijímacím řízení na střední školy nebo odborná učiliště podat 2 přihlášky. Všichni byli přijati na zvolenou školu či učební obor již ve 1. kole přijímacího řízení. 10 vycházejících žáků nastoupí v novém školním roce na střední školy a 8 žáků na SOU. Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. Krajem 0 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední Celkem akademie školy školy školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátého ročníku z nižších ročníků

13 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 16 2 Komentář : Žáci měli možnost podat 2 přihlášky na střední školy. Oproti minulému roku už byli žáci zkušenější a většinou měli představu o svých možnostech a přihlášky podávali reálněji svým předpokladům. V současné době není velký problém se dostat na střední školu, problémem se spíše jeví udržet se v 1. ročníku a řada bývalých žáků často i v průběhu roku školy mění nebo po 1. po neúspěšném roce přestupují na jiné obory. Na středních školách je markantní zpřísnění podmínek pro studium boj proti velkým absencím a neplnění povinností a sledovaná úspěšnost při státních maturitách. 4.2 Zápis k povinné školní docházce Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2012/2013 se konal ve středu 1. února Zapsáno bylo 14 žáků a byl udělen 1 odklad školní docházky. Jedna žákyně bude 1. třídu opakovat. V příštím školním roce otevřeme jednu první třídu s 15 žáky. počet prvních tříd počet dětí přijatých do první třídy z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok Komentář: Ze zápisu byla zřejmá špatná výslovnost více dětí a mírný pokles znalostí u některých dětí. Děti bydlící v Arnultovicích většinou z důvodu dopravy volí školu v Hostinném. Pro výběr školy se rodiče často rozhodují i podle místa dojíždění do zaměstnání školy. Rozlehlost Rudníku a problematická hromadná doprava a blízkost Hostinného a Vrchlabí je pro naši školu zjevným handicapem. Rodiče dětí někdy řeší doporučovaný odklad nástupem do jiné základní školy

14 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Výsledky vzdělávání - statistika 1. pololetí: Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Snížený stupeň z chování (nehodnoc.) (nehodnoc.) Celkem (44 %) 91(52 %) 3 (2 %) 2( 1 %) Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním 2. pololetí: Prospěl Neprospěl Snížený stupeň z chování ( neklas.) ( neklas.) Celkem (45 %) 87(51%) 3 (3 %) 5(3 %) Průměrný prospěch školy: 1. pololetí 1,66 2. pololetí 1,65. Tři žáci konali v srpnu opravnou zkoušku a všichni uspěli. 5.2 Testy SCIO a Celoplošná generální zkouška ověřování výsledů žáků na úrovni 5. a 9. třídy ZŠ Ve škole proběhlo testování SCIO v 5. třídě a v 9. třídě z Čj,M,Aj a všeobecně studijních předpokladů. Výsledky byly průměrné. Nejlepší žáci se dostali na 80 i více %, nejslabší však (žáci s poruchami učení a velmi špatným prospěchem na 20% i méně). To spolu s malým počtem žáků ve třídě a při nemoci některých dobrých žáků znamená vždy pokles společných výsledků celé třídy. Testy SCIO jsou velmi náročné na dovednost čtení s porozuměním a rychlé rozhodnování a často i tipování. To dělá pomalejším žákům velké problémy

15 Testy SCIO provádíme v papírové podobě a účastníme se jich proto, že je to dnes častý způsob testování žáků při přijímacích zkouškách na střední i vysoké školy i při státních maturitách a je nutné žáky od mala na tento ne zrovna objetivní zpsob zoušky navykat. Druhým důvodem je budoucím studentům a i jejich rodičům poskytnout pravdivé informaci o studijních předpokladech. Žáků bývá vždy anonymně předáváno jejich hodnocení v písemné podobě. V měsíci květnu se naše škola zúčastnila první celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. Jednalo se o pokusné testování žáků z Čj,M a Aj, ověření funkčnosti sofwarového vybavení a podobně. Testy byly vyplňovány elektronicky. Hlavní rozdíl oproti testům SCIO byl v menší časové náročnosti, obsahem bylo základní učivo. Výsledky byly také průměrné. Hlavní slabinou, především v Aj je, že při existenci ŠVP a volného rozdělení učiva do jednotlivých ročníků není zajištěno probrání všeho učiva, které se objeví v testování. Leto se to stalo konkrétně v Aj 5. třídy a u učiva stupňování přídavných jmen, které probíráme až v 6. třídě. 5.3 Výchovná opatření Přehled o chování 1. stupeň: 1.p 2.p. Třída Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ I II III IV V Celkem stupeň 1.p 2.p Třída Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled za obě pololetí: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem Komentář: škola má stanovený klasifikační řád, v něm jsou přesně stanoveny postihy za různé prohřešky. Žáci jsou s nimi seznámeni a vědí přesně jak budou hodnoceni. Nejčastejšími prohřešky je velké zapomínání pomůcek, dále nevhodné chování, drzost, používání nevhodných slov. Výjimečně se jedná o neomluvenou docházku nebo ubližování spolužákům. Snížené známky z chování jsou za opakované prohřešky. S vážnějším porušením chování, používáním návykových látek nebo šikanou jsme se dosud ve škole naštěstí nesetkali. Vážným problémem je kouření cigaret mimo školní areál a vandalismus na školním majetku. S oběma nešvary se snažíme bojovat, výsledky však nejsou nejlepší. Rodiče se snažíme informovat okamžitě po vážnějším porušení školního řádu většinou telefonicky a při vážnějších nebo opakovaných problémech vyvoláváme schůzku ve škole často i za přítomnosti žáka a snažíme se hledat řešení

16 Ve škole je dlouhodobě dobré klima a negativní jevy jako šikana, rasistické projevy nebo sklony projevovat agresivitu se u nás projevují zatím sporadicky. O některých případech, kdy se žák úplně nesžil s kolektivem, nejlépe vědí třídní učitelé a snaží se situace hned řešit s kolektivem i rodiči. Nicméně někdy je tomu překážkou i opravdu komplikovaná povaha některých jedinců, kteří svým chováním až vybízí k vyvolávání konfliktů, ve kterých figurují zdánlivě jako oběti, ale svůj díl viny mají také. Žákem s největšími výchovnými problémy se jeví žák 8. třídy, který i spolupracuje s odborníky mimo školu. Problémy s chováním žáků se letos objevili v 5. třídě 3 žáci byli nevově a emočně velmi labilní a kteří výrazně narušovali vzdělávací proces ve třídě.ve spolupráci se 2 rodiči se dařilo potíže částečně eliminovat. Velký a dlouhodobý konflikt se však v 5. třídě udál s rodiči 3. žáka, kteří něchtěli spolupracovat ani s třídní učitelkou ani s vedením školy. Konflikt přerostl až na úroveň stížností na ČŠI a dokonce i k trestnímu oznámení na policii ČR a v agresivní a výhružné chování rodičů ve škole i na veřejnosti. Všechny stížnosti byly řádně prošetřeny a nebylo zjištěno pochybení školy. Rodina se odstěhovala a od příštího roku ji její děti nebudou navštěvovat naší školu. S výchovnými problémy se většinou potýkají žáci 2. stupně, kteří ve většině případech nerespektují pravidla školního řádu a má to často souvislost s rodinným prostředím, ve kterých žáci žijí. 5.4 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň = ,1+42,1=71,2 7 0,08 2. stupeň = ,8+56,3=110,1 0 0 Celkem = ,5+49,2=90,7 7 0, Hodnocení výchovy a vzdělávání ve škole Rozvrh hodin ve škole je řešen v souvislosti s dopravní obslužností v Rudníku. Vzhledem k odjezdu odpoledních autobusů máme zkrácenou polední pauzu na 50 minut. Všichni učitelé 1. stupně mají školení dys. asistentek, o žáky se vzdělávacími problémy se staráme formou doučování a nápravy poruch učení. Nadané žáky zapojujeme do soutěží, ve výuce mají individuální tempo a jsou zaměstnáváni více než ostatní. Snažíme se respektovat odlišnosti jednotlivých žáků. Školní a klasifikační řád je každý rok aktualizován a jsou s ním na začátku školního roku seznámeni žáci i rodiče. Tyto základní dokumenty se snažíme prezentovat jako,,zákonné normy chování a fungování školy jako vzdělávací instituce. Na velmi dobré úrovni byla letos práce výchovné poradkyně školy. Škola spolupracuje s PPP Trutnov a Semily. Dále jsme ve spojení se Sociálním odborem péče o dítě, tady se snažíme hlásit největší problémy v rodinné výchově některých žáků. Letos došlo ke značnému zkvalitnění práce odboru a rychlejšímu řešení problémů a k návštěvám pracovnic přímo v rodinách. Jednání s rodiči dětí se soc. znevýhodněním, pokud k nim i přes pozvání dojde, bývají složité. Málokdy dochází k dlouhodobému zlepšení péče o žáky a nápravy (příprava pomůcek, včasné placení za obědy, častá absence žáků, neúčast na mimoškolních akcích, špatná hygiena a podobně). Prevenci soc.-patologických jevů ve škole řešíme společně s obcí, policií a s rodiči. Soustavně se snažíme působit v oblasti prevence návykových látek, vandalismu, mezilidských vztahů, dodržování stanovených pravidel a norem chování a jednání. Preventivně se snažíme rodičům vysvětlovat pravidla výchovy v rodině a nabízíme pomoc při řešení problémů. Klima školy se snažíme budovat na úrovni důvěry, řešení problémů domluvou, možnosti napravit své chyby a zodpovědností ke svému chování. Vedeme žáky k plánování budoucího života. Zaměřili jsme se pochopení životních rolí (učitel, rodič, žák). Víme, že škola je pro velkou část žáků jednou z mála jistot v životě a v překotně se vyvíjející společnosti. Snažíme se trvat na dodržování školních pravidel i za

17 cenu možných konfliktů. Role školy a pedagogů je zde podle celostátních zkušeností velmi oslabována a v letošním roce došlo i u nás k několika konfliktům s rodiči, kteří spíše kryjí své děti a za problémy viní spíše učitele. Z pohledů vzdělávacího procesu musíme konstatovat snižení kvality žáků v oblasti jazykové i matematické. I přes velké možnosti a nabídku mají žáci menší motivaci, snahu překonávat problémy a malou vytrvalost.. Obecně jsou dovednosti, znalosti i fyzická kondice je na nižší úrovni. Přesto se stále objevují nadaní žáci. Pokud se při zájmu rodiny a zapojení v mimoškolní činnosti rozvíjí jejich talent, dostávají na tito žáci na vysokou kvalitativní úroveň, kdy své vrstevníky markatně převyšují. Ve škole se proto snažíme žáky zapojovat do soutěží, ukazovat jim kvalitu ostatních vrstevníků, uznávat konkurenci a poznávat své možnosti. Vzdělávání se snažíme předávat v souladu s obecnými zásadami a rozvíjet klíčové kompetence. Všechny teoretické znalosti se snažíme převádět do praxe, konkrétního života a okolního světa. Učební látku probíráme v návaznosti a zaměřujeme se na mezipředmětové vztahy. Spolupracujeme s MŠ formou společných akcí, předávání si zkušeností, vzděláváním rodičů a využíváním všech školních prostor. Učební prostory jsou na solidní úrovni, splňují psycho-hygienické požadavky. Nejdůležitější investiční akcí byla letos přístavba dalšího oddělení MŠ a dokončovací práce v areálů školy brány, ploty, dokončení zateplení fasády, uložení popelnic a podobně. V budoucnu by byla vhodná rekonstrukce školní kuchyňky a hlavně venkovního sportoviště. Učební pomůcky a výukové programy jsou používány podle možností. Řadu pomůcek nahrazují multimediální pořady. Do výuky zařazujeme metody aktivního učení a činnostního vyučování. Aktivitu převádíme více na žáky. Učíme je získávat, zpracovávat a používat informace. Rozlišujeme základní - povinné učivo a podporujeme získávání rozšiřujících znalostí a dovedností. Učíme žáky pracovat s chybou a opravovat si své chyby. Pracujeme s kritérimi a podporujeme emoční a prožitkovou stránku výuky. Zařazujeme různé metody učení (skupinové, individuální), pracujeme na rozvoji vnitřního členění vyučovacích hodin. Zaměřujeme se na otevřené otázky a popisný jazyk. I přes respektování individuálního tempa vedeme žáky k dodržování termínů a hodnotíme kvalitu jejich práce. Používáme metody sebehodnocení. V komunikaci podporujeme vyjádření vlastního názoru vhodnou formou, dialog a argumentaci. Žáky výchováváme k toleranci a k demokracii při dodržení stanovených pravidel a svobody ostatních. Rozvíjíme samostatné komunikativní dovednosti a čtení s porozuměním.v hodnocení pracujeme s kritériemi, sebehodnocením.oceňujeme především individuální zlepšení daného žáka a snažíme se, aby žák hodnocení přijal. 6. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Vzdělávání probíhá v souladu s ročním Plánem DVVP školy. Účastníme se nejrůznějších vzdělávacích akcí pořádaných převážně Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje a Národním institutem pro další vzdělávání. Letošní školní rok jsme se zaměřili na zkvalitnění znalostí a dovedností v oblasti obsluhy interaktivních tabulí a tvorby DUM. Tvorba DUM zaměstanala pedagogy školy a tak další vzdělávání probíhalou v menším rozsahu než obvykle. Společným školením sboru bylo metodické školení čtenářská gramotnost pod vedením Mgr. Jany Žaludové. Na pomůcky i vzdělávání pedagogů jsou velmi omezené prostředky z školského rozpočtu, proto je platíme prostředků z rozpočtu zřizovatele nebo využíváme nabídky bezplatného vzdělávání z operačních programů poskytovaných EU. V letošním roce došlo k poklesu účasti na individuálních školení z důvodu velké nemocnosti zaměstnanců i omezení finančních prostředků

18 7. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 7.1 Předávání informací rodičům Informační systém funguje formou www stránek školy, vydávání školního zpravodaje letos 3 vydání, třídními schůzkami 2x a osobním jednáním s rodiči v případě nutnosti. Vždy ve čtvrtletí se uskutečnily dvě celoškolní třídní schůzky spojené s možností konzultací. Mimořádné setkání s rodiči svolává třídní učitel po dohodě s vedením školy. Snažíme se včas kontaktovat rodiče žáků, kteří mají vzdělávací nebo výchovné problémy, a případně je pozvat na společné setkání a hledání dalšího postupu. Rodiče jsou informováni o prospěchu a chování svých dětí prostřednictvým zápisů v deníčcích či žákovských knížkách, případně telefonicky. Výchovná poradkyně a ředitel školy ve svých konzultačních hodinách i mimo ně podávají informace žákům a jejich rodičům. I letos výchovná poradkyně pořádala informativní schůzku pro rodiče žáků 9. ročníku, které se zúčastnili také zástupci středních škol. Volné ředitelské dny letos byly ředitelem školy vyhlášeny 2x a 7.5. z důvodu tvorby DUM a školení interaktivity. 7.2 Účast na soutěžích péče o nadané žáky Nadaní žáci se účastní nejrůznějších soutěží. Důležitá není jen účast, ale také příprava na školní, okrsková a okresní kola soutěží. Každý učitel má ve svých úkolech účast alespoň v jedné mimoškolní soutěži ve školním roce. Naše škola patří mezi malé vesnické školy, na soutěžích se setkáváme s velkými školami, rozdíly bývají velké. Účast podobných vesnických škol jako je naše není příliž častá. Proto postup na okresní kola pro nás bývá většinou úspěchem. Ve sportu jsme zařazeni do okrsku Vrchlabí. Soutěže : Recitační soutěž - ZUČ Turnaj ve vybíjené Olympiáda v Anglickém jazyce Turnaj ve florbalu Pohár rozhlasu Přehazovaná Stolní tenis Kopaná Pohár Coca-Cola Softball Vybíjená 7.3 Standardní a nadstandardní služby pro žáky Kromě běžné výuky zpestřujeme školní rok o tyto akce : lyžařský výcvik, cyklistický kurz, plavecký výcvik, exkurze, divadelní a filmová představení, přednášky, besedy, koncerty, kulturní vystoupení, projekty, školní výlety, fotografování, prodej svačinek, pitný režim, prodej sešitů, dopravní výchova, sběr odpadů celoroční soutěž, recyklohraní meziškolní soutěž, tajemná noc spaní ve škole

19 Projekty: 1. Den atletiky - atletický pětiboj, celá školy 2. Les - 1. stupeň 3. Vánoční jarmark, celá škola 4. Světový den, 2. stupeň 5. Den s knihou, celá škola 6. Světový den, 2. stupeň 7. Mediální projektový den pro žáky 7., 8. a 9. tř. 8. Den matek, 1. stupeň a dramatický kroužek 9. Branný den 2. stupeň 10.Sportovní den - celá škola AKCE ŠKOLY Akce školy v 1. pololetí : třídní schůzka 6. třídy výlet na Černou horu 3. třída divadelní představení a Bílá věž H.Králové 9. třída atletika Vrchlabí 1. stupeň projekt LES 1. stupeň atletika Vrchlabí 2. stupeň exkurze na OÚ 4. třída výlet Pomezní Boudy 6. třída turnaj ve stolním tenise v Hostinném chlapci třídní schůzka 9. třídy přírodovědný klokan 9. třída třídní schůzky všech tříd přednáška PhDr. Pekařové v sále OÚ florbal Hostinné starší chlapci florbal Vrchlabí mladší žáci nabídka středních škol Hradec Králové pěvecký sbor přespání ve škole divadlo Hradec Králové 8. třída florbal Dvůr králové mladší chlapci Od máme ve škole v péči ježka ve spolupráci s KRNAP Mikuláš v MŠ a na 1. stupni Vánoční jarmark lyžařský výcvik 7. třída Pomezní boudy odpolední lyžařský výcvik pro třídu přednáška o Číně 7. a 8. třída 1.2. zápis do 1. třídy AKCE ŠKOLY V 2. POLOLETÍ závody na běžkách ve spolupráci se SKI Rudník olympiáda v Aj Trutnov (Kevin Hanzík a Josef Vydra) Světový den zeměpisný projekt s prezentacemi tříd 2.stupně 7.a 8.3. ZUČ Trutnov v recitaci

20 Sjezdové lyžování na Duncanu ve Svobodě n.ú. závody žáků 2.st. 27.a ZUČ Trutnov ve zpěvu Mediální projektový den pro žáky 7., 8. a 9. tř Vybíjená Vrchlabí 4. a 5. tř Kopaná chlapců 2.st. se Svobodou n.ú a 8. tř. hrabání luk na Bolkově pomoc přírodě ve spolupráci s KRNAP Úklid žáků kolem školy a OÚ u příležitosti Dne Země Kopaná chlapců 2.st. ve Studenci Exkurze 4. a 5. tř. do Prahy + 10 žáků 8. a 9. tř. na výstavě The Human Body Exkurze 2. tř. na farmě pana Mačka na Bolkově Branný den Pohár rozhlasu atletika Vrchlabí Vystoupení žáků ke Dni matek , 8. a 9. třídy v Klicperově divadle v Hradci Králové a 6. tř. na výchovném koncertu houslisty Pavla Šporcla Focení všech žáků a dětí MŠ Testování 5. a 9. tř. z Čj,Aj a M Návštěva policie v rámci dětského dne na 1.stupni Softbal chlapců 2.st. Mladé Buky Jazykový pobyt 9.tř. v Anglii Exkurze žáků biologického semináře do Liberce Exkurze 7.tř. ve Vrchlabí Výlet 4.tř. Špindlerův Mlýn Exkurze 9.tř. v pivovaru Nová Paka Exkurze 6.tř. mravenčení ve Vrchlabí Pedagogická rada Muzikoterapie pro 1.stupeň Vyhlídkový let nejlepších žáků ve sběru (Szeidermannová, Lazák, Šmejdířová, Kracíková) Třídní výlety: 1.-2.třída Bozkovské jeskyně 3. třída Krkonoše 4. třída Špindlerův Mlýn 5. třída Krkonoše 6. třída Pomezní boudy, Mladé Buky Seffy 7. třída Pecka 8. třída Jinolice 9. třída Vidochov, jazykový pobyt Velká Británie 7.4 Ekologické aktivity stálé: sběr tříděného odpadu do košů v celém areálu školy, sběr papíru, baterií a hliníku soutěž jednotlivců i tříd Recyklohraní sběr staré elektroniky celostátní soutěž škol Bodlinka péče o ježka pravidelné: spolupráce s KRNAPem, SEVERem, Den Země, besedy

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čelechovice na Hané

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čelechovice na Hané Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 133 48/99-11036 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: bm3cs108 Okresní pracoviště Prostějov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Čelechovice na Hané Identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn 1. Základní údaje o škole... - 2-1.1 škola... - 2-1.2 zřizovatel... - 2-1.3 součásti školy... - 2-1.4 základní údaje o součástech školy... - 2-1.5 Materiálně-technické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikátor školy: 600 060 535 Termín konání inspekce: 20.

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola s mateřskou školou Žihle Žihle 178, okres Plzeň-sever

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola s mateřskou školou Žihle Žihle 178, okres Plzeň-sever Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 045 41/99-2000 Signatura: bd5rs102 Oblastní pracoviště č. 4, Plzeň Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova základní škola s mateřskou

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola, zřizovatel, součásti školy

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Předáno k projednání Školské radě dne: 16. září 2015 Schváleno Školskou radou dne: 14. 10. 2015 Č.j. ZSaMS 192 /2015 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více