Vzdělávací soustava v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací soustava v ČR"

Transkript

1 Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních podmínkách. Školský systém nelze snadno charakterizovat, neboť dochází průběhem k různým změnám v zákonech a vyhláškách MŠMT ČR. Zákonem jsou rozlišeny druhy škol: Mateřské školy, základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a vysoké školy. Všechny školy uskutečňují vzdělávání dle vzdělávacích programů. Vysoké školy mají zvláštní zákon, určující obsah vzdělání. Školská zařízení Poskytují služby, vzdělávání a doplňují vzdělávání ve školách, zajišťují ústavní a ochranou výchovu a preventivně výchovnou péči. Máme školská zařízení různých druhů. Jídelny, školy, Internáty a další. Vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci. V Českém školství existují 2 specifické odlišnosti oproti ostatním státům. Zavedení víceletých gymnázií po roce Důsledkem jejich zavedení došlo k odlišení dětí již v raném stádiu. Dochází k odčerpávání nejlepších žáků ze základních škol. Vyšší odborné školy. Jsou neuniverzitní Předškolní vzdělávání (MŠ) Je nepovinné. Probíhá v instituci Mateřských škol (MŠ). Poskytuje se ve věku od 3 do 7 let. Síť Mateřských škol se neustále zvětšuje. Vyskytují se zde děti ze sociálně znevýhodněných rodin, etnicky odlišných, děti co nemají jako mateřský jazyk Češtinu, děti s poruchami chování. Úkol MŠ: Základy socializace, příprava na základní vzdělávání, rozvíjení osobnosti. Čím dříve začínají děti chodit do MŠ, tím dříve si začínají uvědomovat rozdíly. MŠMT ČR stanovuje určité výchovné dokumenty, rámcový program pro MŠ. Program RVP formuje 5 oblastí: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a jeho svět. V jedné třídě bývá 25 dětí. MŠ je otevřená Učitelé v MŠ musí být vystudováni v oboru předškolní pedagogika. Základní vzdělávání (ZŠ) Je povinné. Probíhá v instituci Základních škol (ZŠ). Poskytuje se ve věku od 6 do 15 let. Podle OSN se základnímu vzdělávání nedostává 115 miliónů dětí jsou negramotní. Rámcový vzdělávací program (RVP) je nový. Byl schválen v roce Je to nyní nejdůležitější školský dokument. Každá škola na jeho základě zpracovává vlastní Školní vzdělávací program (ŠVP). Vzdělávání v základní škole trvá 9. let. 1. Stupeň ZŠ: Je od 1 do 5 třídy. Osvojují se zde základní návyky a dovednosti. Hlavními předměty jsou zde Matematika a Český jazyk. Od 3 třídy jsou také důležité tyto předměty: Anglický jazyk, Vlastivěda, Prvouka a Přírodověda. Dále také předměty na rozvoj rozvinutosti Hudební výchova, Tělesná výchova a Výtvarná výchova. Učitel musí být magistr, s odborností 1. Stupně. 2. Stupeň ZŠ: Je od 5 do 9 třídy. Prohlubuje vědomosti a rozvoj vzdělanosti žáka. Většina předmětů je povinná. Učitel musí být magistr. Učitel učí ve více třídách, někteří vykonávají funkci třídních učitelů.

2 Zřizovatelé základních škol jsou obce, soukromé osoby a církve. V čele škol je ředitel, ten má zástupce. Každá škola má výchovného poradce a školního psychologa. Výchovný poradce: Vystudoval postgraduální studium, řeší šikanu a prevenci šikany. Musí to řešit s rodiči, pracovníky Pedagogicko-Psychologické poradny a ostatními učiteli. Také radí s výběrem střední školy. Celé vzdělávání probíhá v Českém jazyce. Menšiny mají nárok se vzdělávat ve svém rodném jazyce. Neslyšící a nevidomí mohou využít speciální školy. Základní vzdělávání směřuje k tomu, aby se žáci naučili a získaly předpoklady k celoživotnímu vzdělávání, aby se učily samostatně myslet, řešit problémy, komunikovat a spolupracovat, chránit své zdraví, životní prostředí, aby byli citlivý a snášenlivý k lidem ve svém okolí, uměli odhadnout své schopnosti a díky tomu rozhodnout o svém profesionálním uplatnění. RVP pro ZV: Obsahuje dlouhodobé cíle, soubor klíčových kompetencí. Vymezuje jednotlivé oblasti základního vzdělávání, jejich cíle a obsah, stanovuje očekávané výsledky; oblasti: Jazyk a jazykové komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k Občanství) Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodověda, Zeměpis) Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova, Dramatická výchova) Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) Člověk a svět práce Hodnocení: Využívá se číselné, v rozsahu 1 5. Existuje také slovní hodnocení. Ve slovním hodnocení zjistíme, kde děláme chyby. Většinou je slovní hodnocení praktikováno na alternativních školách Po 5. třídě lze přestoupit na 8letá gymnázia, po 7. třídě na 6letá gymnázia. Po úspěšném ukončení základní školy, lze nastoupit na SŠ nebo jít pracovat. Každý může podat 2 přihlášky na státní školy. Některé školy také přihlíží při přijímacím řízení na výsledky z 8 a 9 třídy. Alternativní školy Vznikly na našem území po roce Jsou to školy, které se snaží překonávat nedostatky tradičních škol. Hledají nové metody, principy jak učit děti, aby je to více bavilo. Jejich ŠVP schvaluje MŠMT ČR. Máme soukromé i státní, ale převyšuje počet soukromých škol. Máme 3 významné typy: Waldorfská, Montessoriovská a Daltonská (+ program Začít spolu, Zdravá škola, Integrovaná tematická výuka). 1) Waldorfská Po světě jich je více jak 870, v České republice je jich nyní 9. Výuka probíhá normálně, v lavicích čelem k tabuli. 2) Montessori V České republice od roku 1998, v současné době jich je 6. Výuka probíhá v blocích. Žák si volí vzdělávání sám. 3) Daltonská Vznikly v USA v roce Nyní jich je v ČR 6. Výuka probíhá v blocích. V každém bloku je knihovna s daným tématem. Žák si volí sám, co bude nyní studovat.

3 Spolupráce rodičů se školou: Uplatňují se 2 hlavní modely 1. Rodiče jako klient Rodiče jsou závislý na informacích učitele. Rodič nezasahuje do výuky učitelů. 2. Rodiče jako partner Rodiče jsou aktivní, podílí se na přípravě a realizaci školních akcí. Je to pokrokový model, označen jako demokratický. Je především uplatňován v alternativních školách. Způsoby spolupráce: Dopisy (tj. písemně, em), pomocí třídních schůzek, individuální jednání. Školy se prezentují: Různými způsoby, webem, dny otevřených dveří. Rodiče se zapojují do prezentace, zařizují výlety atd. Ve škole je demokracie, rodiče jsou voleni do školské rady. Je to samostatný orgán, složený rodiči nezletilých, zletilými žáky, pedagogů a zřizovatelů. Bývají na ZŠ, SŠ i VOŠ. Osoby ve ŠR se podílí na správě školy, vyjadřují se k ŠVP, schvaluje pravidla k hodnocení. Funkční období jsou 3 roky. Středoškolské vzdělávání (SŠ) Poskytuje se absolventům základní školy, poskytuje odborné vzdělávání spojené se všeobecným vzděláváním. Upevňuje hodnotovou orientaci, vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život. Typy SŠ: Určují se podle zaměření (např. gymnázia, průmyslové, zemědělské, zdravotnické, pedagogické, umělecké, obchodní akademie, odborné školy, odborná učiliště, praktické školy) Gymnázia Připravují na další studium, na vysoké škole Máme tyto typy: 4letá (po ukončení ZŠ), 6letá (po 7. třídě), 8letá (po 5. třídě) Střední odborné školy Jsou minimálně 4letá Připravují studenta na výkon určité profese, odborné činnosti Rozvíjí také všeobecné vzdělání Konzervatoře Je to speciální typ střední školy Připravuje žáky na výkon náročných uměleckých nebo umělecko pedagogických činnostech v oboru hudba, tanec, zpěv a hudebně dramatické umění Střední odborná učiliště Máme 2 typy: 3 roky studia zakončené výučním listem; 4 roky studia zakončené maturitou Připravují studenta na výkon služeb Výuka je rozdělena na teoretické a praktické vyučování (22 týdnů teorie, 22 týdnů praxe ročně) Lyceum Zvyšování úrovně zejména všeobecného vzdělávání Je obecně odborné, s vyšším důrazem na všeobecné vzdělávání Nástavba Nástavbové studium pro absolventy střední školy bez maturitní zkoušky Většinou má délku 2 roky

4 RVP pro SV: Zaměřuje se především na: 1. Rozšíření všeobecného a obecně odborného vzdělávání 2. Rozvoj klíčových kompetencí (= souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro rozvoj uplatnění každého člena společnosti Maturitní zkouška: Nové pojetí maturit se začalo plánovat koncem 90. let minulého století, ale bylo odloženo. Máme 2 části: 1) Společná část má 3 povinné zkoušky Český jazyk (Písemná část, ústní část) Cizí jazyk (Písemná část, ústní část) Volitelná zkouška (Písemná část) Např. Matematika, Občanská výchova, Přírodovědné-technický základ, informačně-technologický základ 2) Profilová část má 3 povinné zkoušky Tvorbu jejího průběhu určuje ředitel školy, dle RVP pro SV. Vypracování maturitní práce a obhajoba. Ústní zkouška Písemná zkouška Praktická zkouška Význam úřadu práce pro absolventy: Může poradit s volbou povolání, nebo poradit s výběrem a postupem rekvalifikace. Měl by nabídnout příspěvek na podnikání, nabízí volná pracovní místa. Práci lze hledat na internetu, v denním tisku atd. Vyšší odborné školy (VOŠ) Je to terciární vzdělávání. Není univerzitní vysokoškolské, nezískává se vysokoškolský titul. Získává se diplom v oboru, spolu s diplomem DiS. Připravuje pro kvalifikovanou, odbornou činnosti, je zde povinná odborná praxe. Denní forma vzdělávání trvá 3 roky, dálková forma trvá až 4 roky. Zakončuje se obhajobou absolventské práce a závěrečnou zkouškou. Platí se zde školné. Některé z VOŠ se snaží získat akreditaci, pro udělování titulů. Vysokoškolské vzdělávání (VŠ) Je to nejvyšší článek, vzdělávací soustavy. Je to centrum vzdělanosti, činnosti a poznání, vědeckého bádání. Připravuje pro odbornou činnost, výzkumnou práci a umožňuje získat profesní kvalifikaci. Podílejí se na celoživotním vzdělávání. Je zde možná mezinárodní spolupráce škol. Vyučují se zde profesoři, docenti, asistenti, lektoři atd. Začátek školy je zahájen imatrikulací (slavnostní slib) V 1 školním roce jsou 2 semestry Probíhá výuka pomocí přednášky, semináře, praktická cvičení, praxe, soustředění, atd. Jsou zde zkoušky, zápočty Vzdělávání je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, s obhajobou práce (bakalářské, magisterské) Škola končí promocí, kde se obdrží titul Akademické tituly smí udělovat pouze vysoké školy. Univerzity vede REKTOR pod univerzitami jsou fakulty, které vede DĚKAN. Podle zákona to jsou jediné školy, které smějí poskytovat vysokoškolské vzdělání. Měli by poskytovat informační a poradenské služby.

5 3 druhy studijních programů: Nižší úroveň VŠ vzdělání Bakalářské studium Základní znalosti, příprava pro praxi Trvá prezenčně 3 roky Titul po vystudování Bc. Úplné VŠ vzdělání Magisterské studium Následuje po Bakalářském studiu Existují i školy i bez bakalářského studia Titul po vystudování Mgr., Ing. a jiné Postgraduální VŠ vzdělání Doktorské studium Navazuje na Magisterské studium Realizují ho vysoké školy Získávají se zde titul Ph. D., který je za jménem Trvá většinou 3 roky Univerzity dělíme podle zřizovatele: Veřejné Nejznámější typ u nás je Univerzita Karlova (založ. 1348), Univerzita Palackého (založ. 1573) Mladší Vysoké školy jsou regionální Více druhů VŠ např. uměleckého typu, technické (ČVUT, VŠCHT), atd. Soukromé Platí se zde školné Je zde malá anonymita Upoutávají pomocí alternativních oborů Na některých se vyučuje v cizím jazyce Státní Jsou to vysoké školy policejní (Policejní akademie v Praze) a vojenské (Univerzita obrany) Stanovují si organizaci přijímacího řízení: o Určují počet přijatých o Podmínky přijetí o Poplatek spojených se zápisem o Způsobem podávaní přihlášek o Rozhodují o přijetí a nepřijetí studenta