Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 20. září 2011 RNDr.Věra Havelková

2 Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru vzdělávání c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy d) Údaje zápisu o povinné školní docházce a následném přijetí do školy e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI j) Základní údaje o hospodaření školy k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů při vzdělávání 2

3 a) Základní údaje o škole Název školy, sídlo: Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace PSČ IČ: DIČ. CZ : Právní forma: Příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Odloučená pracoviště: Mateřská škola, Družební 5 Výdejna, Družební 5 Zřizovatel školy, sídlo: Statutární město Ostrava, Městský obvod Krásné Pole Družební, Právní forma: územní samosprávný celek IČ: Ředitelka školy RNDr. Věra Havelková Krásnopolská 149 Ostrava - Krásné Pole, www: e mail: Školská rada: zřízena Zařazení do sítě škol: změna k

4 b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje Škola sdružuje Cílová kapacita Současný stav IZO Základní škola C/01 Studium denní Školní družina Školní jídelna Mateřská škola Výdejna - ŠJ Vzdělávací programy Ročníky číslo jednací 5. - ZŠ 16847/96-2 Základní škola 1.,2.,3.,4.,6.,7.,8.,9. - ŠVP ŠVP pro základní vzdělávání l. 3. MŠ - Perlička ŠVP pro předškolní vzdělávání Školní družina ŠVP pro školní družinu Statistické údaje pro školní rok 2010/2011 Počet tříd ZŠ Počet žáků Počet žáků na l třídu Počet žáků na l pedagoga ,17 Počet tříd MŠ Celkový počet žáků Počet žáků na l třídu Počet žáků na l učitelku ,63 Základní škola poskytuje vzdělání základní, učí podle výše uvedených programů se zvýšenou pozorností na environmentální (ekologickou) výchovu a prvky programu Zdravá škola.výuce anglického jazyka se věnujeme od 1. ročníku, druhým cizím jazykem je jazyk německý. Mateřská škola PERLIČKA pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání se zaměřením na ekologickou výchovu, zdravý životní styl a rozvíjení talentu, dále jsou do výchovně vzdělávacího procesu zaváděny prvky alternativní MŠ a Začít spolu. 4

5 Vybavení základní školy : 10 kmenových tříd 1 hřiště tartanový povrch 1 tělocvična 1 žákovská knihovna 1 učitelská knihovna Odborné učebny : pro fyziku, chemii a biologii jazyková učebna cvičná kuchyně dílna pro pracovní vyučování počítačová učebna (celkem 24 kusů PC) + 6 interaktivních tabulí keramická dílna Pracovní činnosti: Výchova mimo vyučování: Předškolní výchova: Školní stravování: Výdejna: Jiná zařízení: školní pozemek školní družina - herna realizována v samostatné budově MŠ školní jídelna, v budově MŠ dětské hřiště v areálu školy Vybavení mateřské školy 3 samostatné třídy / Kuřátka, Žabičky, Berušky / samostatná jídelny samostatná lehárna počítačové pracoviště dětské hřiště třídy jsou vybaveny klavír, televize, DVD a CD přehrávač, sportovní nářadí a náčiní, hrací koutky atd. 5

6 Budova, kde sídlí Základní škola a Školní družina je v technicky vyhovujícím stavu. Na střeše budovy byla vybudována a v prosinci 2010 dána do provozu fotovoltaická elektrárna. Budova Mateřské školy prošla v roce 2008 sice částečnou rekonstrukcí, přesto je nutné do budoucna počítat s výstavbou nové MŠ. Školní jídelna sídlí v nové, moderně vybavené budově vedle základní školy. 6

7 c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy 1) Pedagogové ZŠ Funkce Kvalifikace Aprobace ředitelka VŠ CH, BI zástupkyně VŠ M, PČ učitelka, VP VŠ NŠ učitelka VŠ NŠ učitelka VŠ NŠ učitelka SŠ Vychovatelství, SOPŠ učitelka VŠ NŠ učitelka VŠ NŠ učitelka VŠ NŠ učitelka VŠ JČ, HV učitelka VŠ JČ, HV, JA učitel Bc. Z, INF učitelka VŠ JA, JN, HV učitel VŠ OV,TV učitelka VŠ M, BI vychovatelka SŠ vychovatelka VŠ věkový průměr: 45 let 2) Pedagogové MŠ Funkce Kvalifikace Aprobace učitelka VŠ učitelka MŠ učitelka Bc. učitelka MŠ učitelka SPŠ učitelka MŠ učitelka SPŠ učitelka MŠ učitelka SPŠ učitelka MŠ učitelka studující vychovatelství věkový průměr: 44 let 7

8 3) Správní zaměstnanci ZŠ Pracovní zařazení Počet hospodářka 1 účetní 1 uklízečka 3 topič + údržbář 1 školnice 1 4) Správní zaměstnanci MŠ Pracovní zařazení Počet školnice 1 uklízečka 1 topič 1 5) Absolventi, kteří nastoupili na školu v tomto školním roce Počet 0 aprobace 6) Pedagogové, kteří nastoupili nebo odešli v tomto školním roce: Odešli: Na jinou školu Mimo školství ZŠ / 0 0 MŠ / 0 0 ŠD / 0 1 Nastoupili: Počet ZŠ / 0 MŠ / 1 ŠD / 1 aprobace vychovatelství vychovatelství 8

9 7) Počet důchodců a nekvalifikovaných zaměstnanců Důchodci ŠD / 1 Nekvalifikovaní ZŠ / 2, MŠ / 1 Počet zaměstnanců školy: Základní škola pedagogové: 14,5 ostatní zaměstnanci: 4,375 celkem: 18,875 Mateřská škola pedagogové: 5,5 ostatní zaměstnanci: 1,75 celkem: 7,25 Školní družina vychovatelky: 1,5 Školní jídelna ostatní zaměstnanci: 4,5 Školní výdejna ostatní zaměstnanci: 0,75 Doplňková činnost ŠJ 1,00 Celkový počet 33,875 9

10 d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následné přijetí do školy Zápis do první třídy Počet zapsaných žáků 31 Počet odkladů do Počet nepřijatých 1 Počet přijatých žáků 25 Zápis do Mateřské školy Počet žádostí o přijetí: 41 Počet přijatých dětí: 19 Počet nepřijatých 22 10

11 Žáci končící povinnou školní docházku Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve státních SŠ v Ostravě : Kmenový obor a název oboru (obory K,L,M,N) Délka studia Počet přijatých žáků Informační technologie 4 5 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 4 1 Obchodní akademie 4 2 Sociální péče 4 2 Gymnázium čtyřleté (všechna zaměření) 4 6 Asistent zubního technika 4 1 Lyceum všechna zaměření 4 3 Hudba 6 1 Optik 4 1 Obchodník 4 1 Kmenový obor a název oboru (obory K,L,M,N) Délka studia Počet přijatých žáků Mechanik opravář 3 1 Kadeřník 3 1 Počet přijatých žáků 25 Žáci přijatí do nižšího stupně víceletého gymnázia Název oboru vzdělání Nižší stupeň - Gymnázium (všechna zaměření) Délka studia Počet přijatých žáků

12 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP ročník počet žáků prospělo s Prospělo neprospělo nehodnoceno vyznamenáním 1.pol / 2.pol 2. 1.pol / 2.pol. 1.pol / 2.pol. 1.pol / 2.pol. 1.pol / 2.pol. 1.A 16 / / 17 0 / B 15 / / 14 0 / / /.27 1/ / / 25 1 / / / 11 6 / / / / Celkem 132 / / / 25 - l.stupeň / 21 7 / 8 14 / / 18 3 / 5 15 / / 23 8 / / / / 6 13 / Celkem 87 / / / stupeň Celkem ZŠ 219/ / / Snížený stupeň z chování Stupeň z chování Počet 1.pol. / 2.pol. 2 2 / / 0 Celkový počet neomluvených hodin / Celkový počet omluvených hodin 1. pololetí Počet hodin Průměr na žáka Počet hodin Průměr na žáka ,99 2. pololetí Počet hodin Průměr na žáka Počet hodin Průměr na žáka ,59 12

13 Vývojové poruchy učení a chování VPUCH 40 Integrovaní individuálně Na začátku školního roku - 19 Na konci školního roku - 21 Integrovaní skupinově (spec.třída ) 0 Integrovaní bez zvýšených finančních 0 nároků Počet hodin individuální výuky 3 skupiny, tj.celkem 3 hodiny týdně Počet kontrolních vyšetření na PPP 10 Počet kontrolních vyšetření na SCP 2 Počet nově podaných žádostí o 5 vyšetření na PPP VPUCH vývojové poruchy učení a chování PPP Pedagogicko psychologická poradna SPC Speciální pedagogické centrum Péče o žáky s vývojovými poruchami učení a chování, péče o žáky nadané Táto péče je na naší škole zajištěna dvěma pedagogy s příslušným vzděláním pro práci s těmito žáky. Odborná metodická pomoc ostatním pedagogům i zákonným zástupcům je poskytována výchovnou poradkyní, která pracuje zároveň jako metodik pro VPUCH, vede evidenci žáků s VPUCH, provádí depistáž, spolupracuje s pedagogicko - psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem a metodikem prevence. Výchovná poradkyně vede poradenství pro volbu povolání a výběr vhodné střední školy. Žákům nadaným je ze strany pedagogů věnována zvýšená pozornost, tak aby se co nejlépe mohly rozvíjet jejich individuální schopnosti. 13

14 Soutěže a olympiády Sportovní Školní kola Další kola Turnaj ve florbalu (3x ) Turnaj stolní tenis 52 - Basketbal STREETHOCKEY 40 6 Turnaj vybíjená (2x) Turnaj - fotbal 24 - Přehazovaná 52 - Miniházená Volejbal 18 - Ostatní Pohádky děti dětem 60 1 Velká cena ZOO 30 - ZOO Sloni 35 5 Jazyk anglický 27 2 Harry Potter s Day 6 4 Soutěž ve zpěvu anglických písní - 4 Jazyk český olympiáda 26 3 Matematika Pythagoriáda 40 1 Genius logikus 11 - Přírodovědný Klokan 60 - Dopravní soutěž 96 - Dějepisná olympiáda 9 1 Zeměpisná olympiáda 38 3 Pěvecká soutěž Skřivánek 30 3 Recitace Rolnička

15 Výuka plavání: Probíhala ve 2. pololetí školního roku, účastnili se žáci 2. a 3. třídy v krytém bazénu - SAREZA v Ostravě - Porubě. Přeprava žáků byla zajištěna autobusem. Plavecká výuka probíhala bez problémů a žáci získali plavecká vysvědčení. Dramatická výchova: Byla zajištěna pro 4. a 5. ročník. Pro každou třídu bylo připraveno 5 lekcí. Program rozvíjí dětskou fantazii, obohacuje slovní zásobu, pomáhá dětem potlačit trému a ostych, rozvíjí literární a výtvarnou výchovu. Žáci se na hodiny dramatické výchovy velmi těšili.v příštím školním roce bude škola v této výuce pokračovat. Environmentální výchova: Ekologická výchova je začleněna do vzdělávacího procesu, především do hodin prvouky, přírodovědy, vlastivědy, přírodopisu a zeměpisu. V průběhu celého školního roku žáci zpracovávali projekty s touto tématikou. Spolupracujeme s organizacemi jako je VITA, ZOO, OZO a další. Nedílnou součásti práce je trvalé vedení žáků ke třídění odpadů a šetření energiemi a kladnému vztahu k přírodě. V rámci ekologické výchovy proběhl celoškolní projekt s názvem Sloni. Dopravní výchova: Dopravní výchově se věnují učitelé průběžně celý rok. Školního kola dopravní soutěže se účastnily třídy. Vítězové se bohužel nemohli zúčastnit obvodního kola z důvodů nevhodného termínu, protože, v té době se konala ve škole Školní slavnost. Školní družina: V letošním roce bylo přihlášeno 51 dětí, které byly rozděleny do dvou oddělení Družina se podílí na životě školy, připravuje kulturní vystoupení, žáci vyrábějí dárky. Během školního roku probíhají tyto soutěže: Družinový Slavík, turnaj v piškvorkách, skládání hlavolamu, Mistr křížovkář a další. Pokud to počasí dovolilo, trávily děti odpoledne venku na dětském hřišti. 15

16 Školní slavnost 50.výročí otevření nové školní budovy a zahájení provozu v Mateřské škole a připomenutí 138. výročí počátku školství v Krásném Poli jsou jistě důvodem k uspořádání velké Školní slavnosti. Konala se 26. května 2011 a její součástí byl Den otevřených dveří, výstava o historii i současnosti školy, vydání Almanachu a Pamětního listu a hlavním bodem programu byla podvečerní akademie. Pozvaní hosté z řad bývalých učitelů, zastupitelů obce a spolupracujících organizací si prohlédli slavnostně vyzdobenou školu, fotografie, kroniky i materiály připomínající bohatou činnost našich učitelů i žáků. Při akademii pak spolu s velikým počtem rodičů nadšeně tleskali opravdu pestrému programu. Dramatizace pohádek, taneční vystoupení, zábavná pásma, pěvecká čísla, ukázky sportovní zdatnosti spolu s průvodním slovem a doprovodnou hudbou tvořily nezapomenutelný zábavný celek. Nadšení byli nejen diváci, ale i samotní vystupující. Ohlasy z řad rodičů a hostů žákům potvrdily, že hodiny práce na přípravě jejich vystoupení měly smysl a že mohou být hrdi na úspěch svůj, své třídy a celé školy. Té školy, ke které patří, která bude spjata s jejich jmény. Hosté s učiteli si pak rádi popovídali o svých dojmech, zavzpomínali na chvíle spjaté s naší školou a popřáli jí, aby stále slavila úspěchy. f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: Tato prevence se řídila minimálním preventivním programem vypracovaným pro tento školní rok. Žáci jsou během celého roku seznamováni s riziky vyplývajícími z užíváním, přechováváním a distribucí návykových látek, s problémem šikana, závislostmi,jsou seznamováni s pojmy xenofobie, rasismus,antisemitismus, terorismus. Dále jsou seznámeni s trestním zákoníkem, zejména v souvislosti s trestním chováním a odpovědností mládeže, to vždy s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem. Jako velmi dobrá se nám jeví spolupráce s RENARKONEM. Celá problematika sociálně patologických jevů je zapracována do učebních plánů všech vyučovacích předmětů, zvláště pak do prvouky, přírodovědy, chemie, přírodopisu, občanské, rodinné výchovy a výchovy ke zdraví. Škola spolupracuje s městskou policií a s okresním metodikem prevence, který na začátku školního roku seznámil rodiče s největšími riziky, které mohou děti potkat a jaký postoj mají k určitým problémům zaujmout. Školní metodik prevence se účastní pravidelných školení a seminářů.výchovné a vzdělávací problémy řeší průběžně výchovná komise. V tomto školním roce se nevyskytly žádné velké problémy, které by se týkaly záškoláctví, konzumace alkoholu či omamných a psychotropních látek. se pouze Celkem byly uděleny 4 snížené stupně z chování a to za podvody v ŽK, kouření tabákových výrobků a nevhodné chování ke spolužákům. 16

17 Jako problémové se jevily 6. a 7. třída.. V obou třídách bude provedena sociometrie ve spolupráci s městským metodikem prevence s cílem zlepšit vzájemné vztahy žáků ve třídě. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název kurzu počet zúčastněných Informační a komunikační technologie na 1. stupni 1 Word Exel Tvořivá škola ČJ 4.,5. 1 Tvořivá škola činnostní učení AJ Burza nápadů v AJ 1. stupeň 1 Burza nápadů v AJ 2. stupeň 2 Úprava videa 1 Gimp úprava fotografií 1 Tvořivá škola činnostní učení M 1 Využití multimediálních vzdělávacích objektů v přírodovědných předmětech 1 Pozor jed 1 Finanční gramotnost 3 Word pro pokročilé 5 PowerPoint Respektovat a být respektován 1 Psychomotorické hry s netradičními materiály 1 Tvořivá hra v MŠ a její začleňování do výchovně vzdělávacího procesu 1 Krajská konference k podpoře interaktivní výuky 2 Školení na Nákupní portál města Ostrava 2 Metodická poradna 1 Interaktivně?.. nejen s interaktivní tabuli 2 Platové předpisy 1 17

18 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Adaptační kurz Tento probíhal v Hippocentru v Koryčanech v termínu Byl pořádán ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Ostravě - Porubě a zúčastnilo se jej 15 žáků. Cílem bylo stmelit kolektiv 6. třídy, seznámit žáky s novými pedagogy a tím usnadnit žákům přestup na druhý stupeň základní školy. Náplň kurzu sportovní aktivity družstvech, týmové hry se zapojením různý skupin, turistické vycházky, práce s koňmi, jízda na koních, výuka kovbojských dovedností, návštěva města Kroměříž a prohlídka jeho památek.všichni zúčastněni hodnotili pobyt velmi kladně. Lyžařský kurz Žáci 7. a 8. třídy v počtu 42, se účastnili lyžařského kurzu pořádaného v rekreačním středisku MYACENTRUM Hutisko Solanec v termínu Všichni účastníci na konci kurzu zvládli základní výcvik na sjezdových lyžích, zvládli také výjezd na lyžích na vleku.výcvik na běžeckých lyžích se nemohl uskutečnit z důvodů špatných sněhových podmínek na běžeckých tratích. Vyvrcholením byl závod ve slalomu. Zpestřením pobytu bylo večerní lyžování, návštěvy bazénu v Rožnově pod Radhoštěm a pobyt v sauně. I přes mírnou nepřízeň počasí bylo na kurzu skvěle. Vodácko cyklistický tábor Tento kurz byl pořádán pro žáky 9. třídy v termínu v krásném prostředí Jižních Čech v kempu JEMČINA na břehu řeky Nežárky mezi Třeboní a Jindřichovým Hradcem. V této oblasti je spoustu cyklistických tras, které vedou vesměs po značených cyklistických stezkách mimo frekventované komunikace, terén byl rovinatý, takže vyjížďky zvládali i méně trénovaní cyklisté. Mimo jiné navštívili Třeboň Červená Lhota, Veselí nad Lužnicí, Jindřichův Hradec, rybník Rožmberk, jihočeské vesnice s typickými prvky selské lidové architektury. Při vodáckém výcviku sjížděli žáci dva 15ti kilometrové úseky na řece Nežárce. Je to řeka cvičná, klidná, bez jezů, peřejí, splavů a nebezpečných úseků, ideální pro začátečníky. Deváťáci všechno úspěšně zvládli a vrátili se nadšeni. Zotavovací pobyt Zotavovací pobyt žáků třídy / 65 žáků / probíhal ve dnech Ubytování bylo zajištěno v hotelu JAVOR / Řeka nedaleko Třince /. Žáci byli rozdělení do 7 družstev napříč třídami. 18

19 Veškeré činnosti výtvarné, literární, dramatické, sportovní, pracovní, taneční, byly zaměřeny na projektové vyučování s tématem POHÁDKA. Hlavním cílem pobytu bylo seznámit se s žáky z jiných tříd, navázat nová přátelství, naučit se pracovat ve skupině, zapojit se do různorodých činností. Pobyt se vydařil a všichni se vrátili zdrávi a spokojeni. 19

20 Zájmové kroužky: keramika pohybové hry florbal volejbal basketbal internetový matematický šachový redakční rozhlasový turistický pěvecký šikovné ruce www stránky míčové hry Sběrová činnost: Ve sběrovém týdnu žáci sesbírali asi 8 tun starého papíru. Na podzim ve spolupráci s Městskými lesy Opava, se sídlem ve Skřípově sbírali lesní plody pro lesní zvěř na zimu. Činnost Sdružení rodičů při Základní škole a Mateřské škole účast na slavnostním zahájení a ukončení školního roku Mikulášská nadílka Školní ples Dětský maškarní ples spolupořádání a financování akcí ke Dni dětí odměny vycházejícím žákům a dětem příspěvky na odměny za soutěže, LVK, ozdravné a sportovní pobyty 20

21 ŠKOLNÍ AKCE Září Slavnostní zahájení školního roku Adaptační kurz Běh pro Ostravu Ajax výukový program České policie Renarkon prevence sociálně patologických jevů Dopravní výchova Říjen Renarkon - prevence sociálně patologických jevů Loutkové divadlo Pinokio Ajax -výukový program České policie Máme rádi zvířata výstava domácích mazlíčků Sexuální výchova Ukázkové hodiny Aj s rodilým mluvčím Exkurze Praha Besedy s Městskou policií Drakiáda Knihovna Listopad Sběr žaludů Knihovna ZOO soutěž družstev AJAX - výukový program České policie Florbal školní, obvodní a městské kolo Exkurze Polsko, Osvětim SCIO testování Hasík protipožární výchova Prosinec Turnaj florbal, Plesná Renarkon - prevence sociálně patologických jevů Divadlo Hasík protipožární výchova - exkurze AHOL volba povolání Kino Návštěva Dětského stacionáře, Poruba Vánoční výstava v Domě zahrádkářů Mikulášské dopoledne Ekologická stopa celá škola 6. třída 9. třída 2. třída 7. třída 4. třída 8. třída třída 2. třída třída 8., 9. třída celá škola třída třída třída 2., 3. třída třída 4., 5., 6., 8.třída 8., 9. třída 2. třída třída 8., 9. třída 9. třída 2., 6. třída 8.,9. třída 6., 9. třída třída 2., 6. třída 9. třída třída 9. třída třída celá škola celá škola 21

22 Leden Renarkon - prevence sociálně patologických jevů Úřad práce volba povolání Besedy s městskou policií Pythagoriáda školní kolo AJAX výukový program České policie Knihovna Soutěž v AJ školní kolo Olympiáda JČ Školní kolo pěvecké soutěže Skřivánek Dramatická výchova 6.,8. třída 9. třída třída třída 2. třída 6. třída třída 8.,9. třída celá škola 4. třída Únor THE HARRY POTTER s DAY - soutěž AJ Plavání AJAX výukový program České policie Lyžařský výcvikový kurz VITA výroba ručního papíru Dramatická výchova Dětský maškarní ples celá škola Knihovna Volejbal dívky obvodní kolo Okresní kolo soutěže v AJ Streethockey školní kolo Skřivánek městské kolo 7., 8., 9. třída 2.,3. třída 2. třída 7., 8. třída 3.,5. třída 4., 5. třída celá škola 8., 5. třída 8., 9. třída 5., 9. třída třída 3. třída Březen Plavání 2., 3. třída Basketbal 8., 9. třída Recitační soutěž Rolnička školní a městské kolo Knihovna 1.A, 1.B, 2. Olympiáda Z školní a okresní kolo AJAX výukový program České policie 2. třída Velká cena ZOO soutěž 8., 9. třída Olympiáda ČJ školní a okresní kolo Dramatická výchova 5. třída Projektový den - Sloni třída Renarkon 9. třída 22

23 Duben Velikonoční řemesla třída Plavání 2., 3. třída Hraj si, spolupracuj, vzdělávej se! soutěž v ZŠ Svinov třída Streethockey - finále 6., 7. třída Dramatická výchova 4.,5. třída Etiketa stolování 7., 8.třída Knihovna 3., 4. třída Renarkon - prevence sociálně patologických jevů 7., 8. třída Květen Plavání Školní kolo dopravní soutěže AJAX výukový program České policie Knihovna Planetárium Dramatická výchova Sexuální výchova Láska ano, děti ještě ne SCIO - testování Zpěv anglických písní soutěž Nightingale Školní slavnost, akademie k 50. výročí První pomoc kurz Ozdravný pobyt Řeka Červen Plavání AJAX výukový program České policie Sportovní kurz Školní výlety Folklórní odpoledne Sportovní den Renarkon - prevence sociálně patologických jevů Knižní veletrh Spinning, plážový volejbal Zábavné dopoledne Knihovna Turnaj ve florbalu Mimořádné události Slavnostní ukončení školního roku 2., 3. třída třída 2. třída 4., 6. třída 8. třída 4. třída 9. třída 8. třída třída celá škola 9. třída třída 2., 3. třída 2. třída 9. třída 1.A, 1.B, 2. třída 8. třída 6. třída 8., 9. třída 9. třída celá škola 7. třída třída celá škola celá škola 23

24 Mateřská škola 2010/2011 V tomto školním roce navštěvovalo Mateřskou školu 75 dětí, 32 děvčat, 43 chlapců. Kapacita mateřské školy byla naplněna na 100 %. Zájmové kroužky: Flétna Výtvarný Pohybově taneční Experimentální Rytmik s.r.o. ZUŠ Lyžařský klub Píšťalka Barvínek Kometky Zvídálkové Dětská angličtina Krasničánek Usměvavé lyžování ŠKOLNÍ AKCE Září Radostné dopoledne v MŠ Společná třídní schůzka Divadlo Smíšek - Jak Honza neuměl do 5 napočítat Vánoční fotografování Říjen Divadlo Smíšek - O ztracené panence Kino Klimkovice - Zvonec a konec Uspávání broučků Listopad Divadlo Smíšek - O rybáři a zlaté rybce Martinský lampiónový průvod Návštěva Loutkového divadla Ostrava - Výlet na ostrov snů 24

25 Prosinec Návštěva Mikuláše s čerty a anděly Mikulášskou nadílkou spojená s exkurzí do - Fa Homola Divadlo Smíšek - Čarovné vánoce Radostné vánoční dopoledne Městská policie Ostrava vzdělávací program - Honzíkova cesta Leden Divadlo Smíšek - Eskymácká pohádka Návštěva předškoláků v ZŠ Koncert - ZUŠ Polanka Cvičení předškoláků v tělocvičně ZŠ Maškarní ples s Hopsalínem Únor Divadlo Smíšek - O nezbedných kozičkách Masopustní dopoledne Divadlo Štemberk - O červeném klubíčku Březen Návštěva knihovny v KP - Jak probudit Jasněnku Divadlo Smíšek - Jarní pohádka s kapříkem Toníkem Kino Klimkovice - Na vlásku Probouzení broučků Den otevřených dveří - Zápis nových dětí do MŠ Duben Divadlo Smíšek - Indiánská pohádka Městská policie Ostrava beseda o bezpečnosti Květen Fotografování tříd Divadlo Smíšek - Malá luční pohádka Besídka - Den matek Školní výlet - ZOO Ostrava Divadlo Kašpárkův svět - Když se čerti ženili 25

26 Školní slavnost v ZŠ k 50.výročí otevření nové školní budovy - vystoupení tanečního kroužku Kometky Divadlo Štemberk pohádka s písněmi - Budka Červen MDD - Hledání pokladu Divadlo Smíšek - Hurá na prázdniny Zahradní slavnost s rodiči Rozloučení se školáky Návštěva hasičské zbrojnice Spolupráce Školská rada Žákovská rada Sdružení rodičů Český zahrádkářský svaz TJ Sokol Krásné Pole DTJ Krásné Pole Svaz chovatelů drobného zvířectva Krásné Pole Sbor dobrovolných hasičů Krásné Pole Městská knihovna Krásné Pole Městská policie ZUŠ Heleny Salichové v Ostravě Polance nad Odrou ZŠ a MŠ v Ostravě - Svinově Městské lesy Opava Spolupráce s Městským obvodem Krásné Pole Spolupráce školy a zřizovatele SMO městský obvod Krásné Pole je na vysoké úrovni. V areálu školy bylo vybudováno dětské hřiště / ukončení stavby v říjnu 2010, náklady 4,1mil Kč./ V prosinci 2010 byla dána do provozu fotovoltaická elektrárna, která je umístěna na střeše školy/ náklady - 2,5 mil Kč./ Zřizovatel se o svou Základní školu a Mateřskou školu stará příkladně. 26

27 i )Údaje o výsledcích inspekční činnosti školy provedené ČŠI Termín prosinec 2010 Závěry, celkové hodnocení školy Škola poskytuje vzdělávání v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení Škola při vzdělávání žáků respektuje zásady a cíle školského zákona, zejména rovný přístup ke vzdělání při realizaci ŠVP. Dodržuje stanovená pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Funkční organizace výuky a metodické dovednosti učitelů podporují rozvoj klíčových kompetencí žáků. Systematická práce ředitelky provázená velmi dobrou prací vyučujících vede k vytváření pozitivního vzdělávacího klimatu. Podpora rozvoje osobnosti žáků je ve škole funkční, úroveň výsledků vzdělávání odpovídá požadavkům RVP ZV. Od posledního hodnocení školy Českou školní inspekcí došlo k rozvoji materiálně technických podmínek pro realizaci ŠVP v souladu se zásadami a cíli uvedenými ve školském zákoně. Škola vhodně organizuje a zajišťuje bezpečnost žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý fyzický i psychický vývoj v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona. Vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika a přispívá k minimálnímu výskytu negativního chování. Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení školního vzdělávacího programu. 27

28 j) Základní údaje o hospodaření školy Zpráva o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace ke dni Hlavní činností Základní školy a Mateřské školy Ostrava- Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace je vzdělávání, Zákon o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 Sb. Základní škola provozuje i činnost doplňkovou. Základní škola a Mateřská škola Krásné Pole, příspěvková organizace (dále jen škola) v účetním období 2009 hospodařila s finančními prostředky, které byly vytvořeny příjmy v celkové výši ,42 Kč ve složení: Příspěvky a dotace Krajský úřad Moravskoslezského kraje ,00 Kč Příspěvky MO Krásné Pole ,00 Kč Dotace na plavecký výcvik žáků ,00 Kč Projekt Šablony EU ,00 Kč Ostatní příjmy ,61 Kč Příjmy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byly jako účelové prostředky použity na výplatu mezd, úhradu zákonných odvodů zdravotního a sociálního pojistného, daně z příjmů, tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb, zákonných odvodů za zaměstnance, na úhradu ostatních neinvestičních výdajů v období 1-12/2010. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Příspěvky MO Krásné Pole, vlastní příjmy školní jídelny, příjmy z pronájmu nebytových prostor ve škole, příjmy z úroků na běžném účtu školy, příjmy z kroužků byly použity na krytí provozních výdajů. Jsou jimi především úhrady za odběr energií (elektřina, plyn, voda), úhrady za provedené služby (vývoz odpadů, poštovné, telefonní poplatky, školení nepedagogických pracovníků,ostatní služby nevýrobní povahy atp.), úhrady na opravy a údržbu, revize, úhrady bankovních poplatků na běžném účtu, úhrada DDHM (např.vybavení učebny) a ostatních spotřebních materiálů nutných pro provoz a úhradu odpisů z DHM. 28

29 Doplňková činnost školy: hostinská (obědy cizí strávníci) realitní (pronájem nebytových prostor) výuka a mimoškolní vzdělávání (kroužky). Hospodaření školy hlavní a doplňkové činnosti činí ,89 Kč a je zlepšeným hospodářským výsledkem roku Základní škola a Mateřská škola za období roku 2010 vytvořila fond reprodukce majetku ve výši ,- Kč, přičemž fond byl tvořen odpisy dlouhodobého hmotného majetku (plynový kotel ve školní jídelně, interaktivní tabule v základní škole). Stav fondu reprodukce k je Kč. Tyto prostředky zřizovatel ponechává škole, která je v budoucím období může použít k financování pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nebo jako doplňkového zdroje financování oprav a udržování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Stav rezervního fondu k je ,83 Kč (přičemž částka ,50 Kč je zůstatkem z projektu - Učení bez jazykových bariér). Zpráva o hospodaření školy je zpracována na základě účetních a finančních výkazů Výkaz zisku a ztráty a Rozvahy (Bilance) za období 12/2010, které jsou přílohou Zprávy o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace, za rok

30 k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Dlouhodobá spolupráce základních škol z Krásného Pole a Zawady /PL/. etwinning etwinnig je program zaměřený na spolupráci žáků a učitelů v rámci Evropy. Prostřednictvím informačních a komunikačních technologii žáci komunikují v anglickém jazyce, posílají si vzájemně y a dovídají se tak o kultuře, zvycích a způsobu života v cizích zemích. 30

31 l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Základní škola není zapojena do těchto projektů. 31

32 m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Pro rok 2011 byla získána - Účelová dotace na provoz hřišť škol a školských zařízení bezúplatně zpřístupněných pro veřejnost, tj. po ukončení provozu školy ve výši ,-Kč. Školní slavnost k 50. výročí otevření nové školní budovy, zahájení provozu v Mateřské škole a připomenutí 138. výročí školství v Krásném Poli podpořilo Statutární město Ostrava formou účelově vázané dotace ve výši ,-Kč. Škola získala z Evropského sociálního fondu ČR dotaci ve výši ,00Kč Číslo operačního programu: CZ.1.07 Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Typ projektu: IP ostatní Název projektu: Šťastné děti Happy Kids Datum zahájení: Datum ukončení: Rozpočet: ,00 Kč Nadace Arcelor Mittal věnovala ,-Kč na podporu projektu Děti a rodiče sportují nová tenisová stěna. 32

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 20. září 2013 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Vidochov, okres Jičín

Základní škola a Mateřská škola, Vidochov, okres Jičín Základní škola a Mateřská škola, Vidochov, okres Jičín VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 OBSAH : a) Základní údaje o škole b) Přehled učebních plánů c) Personální zabezpečení školy d) Údaje o zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více