3. Charakteristika ŠVP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Charakteristika ŠVP"

Transkript

1 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení školy napluje cíle základního (v nižším stupni osmiletého gymnázia) a gymnaziálního vzdlávání. Základním cílem ŠVP je rozvíjení klíových kompetencí žáka, které jsou jasn definovány v Rámcovém vzdlávacím programu (RVP ZV) a vycházejí z obecn formulovaných hodnot spolenosti. Škola rozvíjí spoluúast žák na vzdlávání a život školy jež vychází z demokratického principu. Práva a povinnosti žák jsou zahrnuty ve školním ádu. Dsledn, prokazateln a pravideln jsou žáci instruováni o možném ohrožení zdraví a bezpenosti pi innostech, jichž se úastní v prbhu vzdlávání i výchovných aktivitách. Škola realizuje vhodný režim vyuování v návaznosti na povinné a nepovinné vzdlávání Profil absolventa Úspšným ukonením píslušného školního vzdlávacího programu (ŠVP) dosáhne žák : u nižšího stupn osmiletého studia - základní vzdlání, u vyššího stupn osmiletého studia a tyletého studia stední vzdlání s maturitou. Prioritou stále zstává píprava žák na vysokoškolská studia, ale také osvojení si základních princip orientace na trhu práce, vetn uplatnní absolvent v zemích EU. Zamení na pírodovdnou oblast vzdlávání v prbhu gymnazialního studia se odráží v následném již dlouhodobém zájmu absolvent o studium vysokých škol technického, ekonomického a pírodovdného smru. Vysoká jazyková vybavenost pak zajišuje žákm bezproblémové navázání studia na filosofických fakultách se zamením na cizí jazyk, studium politologie a zahraniního obchodu. V prbhu vzdlávání je kladen draz nejen na samotné znalosti, ale také na utváení charakteru a individuálních možností žáka, na respekt k potebám jedince, na uvdomní si demokratických princip spolenosti. Vedeme žáky k etnické a náboženské toleranci, ke kladnému vztahu k životnímu prostedí. Nabídka kroužk pedstavuje obohacení mimoškolních zájmových aktivit. Krom sportovních, fotografického, pveckého, taneního kroužku a filmového klubu je nepímo zamena na rozvoj komunikaních dovedností a zvládání nových interakních situací 3.3. Organizace pijímacího ízení Pijímací ízení je organizováno podle ustanovení školského zákona a vyhlášky.671/2004sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci pijímacího ízení ke vzdlávání ve stedních školách za posouzení konkrétních podmínek ízení. Nejpozdji do konce ledna je zveejnn na webových stránkách školy a na informaní tabuli v budov školy nejvyšší možný poet pijímaných uchaze a obory vzdlání pro následující školní rok. Do prvního roníku vyššího stupn gymnázia lze pijmout uchazee, kteí úspšn ukonili nižší stupe osmiletého gymnázia na základ splnní stupn základního vzdlání. Kritéria budou zveejnna na webových stránkách školy a v budov školy. Pijímací zkouška (pokud se koná) je realizována testovou formou, zjišované vdomosti a dovednosti nepesahují vzdlávací obsah RVP ZV.

2 Jednotná kritéria pijímacího ízení pro píslušný školní rok jsou zveejnna na webových stránkách školy, vždy do konce bezna daného roku. Pihlášku ke vzdlávání podává uchaze nebo zákonný zástupce nezletilého uchazee editeli školy, ve které uchaze plní povinnou školní docházku, v ostatních pípadech editeli stední školy a to na pedepsaném tiskopisu. Souástí pihlášky nezletilého uchazee je jeho souhlasné vyjádení. Pihlášku lze pro první kolo pijímacího ízení podat pouze na jednu stední školu. Uchaze, který se hlásí do prvního roníku nižšího nebo vyššího stupn gymnázia, mže podat pihlášku pouze na jedno osmileté gymnázium. Uchaze, který se hlásí ke vzdlávání na vyšším stupni gymnázia, mže souasn podat pihlášku ke vzdlávání v jedné stední škole Organizace maturitní zkoušky Maturitní zkouška má od školního roku 2007/2008 dv ásti, spolenou a profilovou. Žák získá podle 77 zákona. 561/2004 Sb. stední vzdlání s maturitní zkouškou, jestliže úspšn vykoná ob ásti. Spolená ást Spolená (státní) ást maturitní zkoušky se skládá ze tí zkoušek. Aby žák vykonal spolenou ást, musí úspšn složit všechny ti zkoušky. Naše škola pipraví žáka na následující zkoušky: eský jazyk, Cizí jazyk 1* (Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Nmecký jazyk, Ruský jazyk, Španlský jazyk) a volitelnou zkoušku (Matematika 1*,2*, Obanský základ, Pírodovdn technický základ, Informan technologický základ). Všechny zkoušky spolené ásti zadává podle 78 zákona. 561/2004 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy všem maturantm ve stejném termínu, za stejných podmínek a na stejné úrovni. Ministerstvo uruje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení. Obsah zkoušek se orientuje na základní znalosti a dovednosti, které mají význam pro budoucí život žáka, což naše škola ve svém Školním vzdlávacím programu zohleduje a na tento druh zkoušek a jejich dílí subtesty žáky již od školního roku 2002 pipravuje (program MATURITA NANEISTO). Profilová ást Rovnž profilová (školní) ást obsahuje ti zkoušky, které žák musí úspšn absolvovat, aby profilovou ást vykonal. Škola pipraví žáka na následující zkoušky: eský jazyk a literatura, Cizí jazyk 1* (Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Nmecký jazyk, Ruský jazyk, Španlský jazyk), Cizí jazyk 2* (Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Nmecký jazyk, Ruský jazyk, Španlský jazyk), Matematika 2*, Obanský a spoleenskovdní základ, Biologie, Djepis, Chemie, Fyzika, Hudební výchova, Informaní a komunikaní technologie, Zempis. Formu zkoušek profilové ásti uruje editel školy. Podle školského zákona jí mže být nejen tradiní ústní zkouška ped zkušební maturitní komisí, písemná nebo praktická zkouška, ale i vypracování maturitní práce a její obhajoba ped zkušební maturitní komisí. Krom tchto 3 povinných zkoušek si žák mže zvolit podle odst zákona. 561/2004 Sb. až 4 zkoušky nepovinné. Škola pro tyto úely nabízí seznam odpovídající nabídce profilových zkoušek, navíc si mže žák vybrat i z nabídky ministerstvem zadávaných zkoušek. Výsledky nepovinných zkoušek se uvádjí na maturitní vysvdení, do celkového výsledku maturitní zkoušky se však nezapoítávají.

3 * Pozn.: Nkteré zkoušky jsou nabízeny ve dvou variantách obtížnosti. Zkoušky oznaené íslicí 1 ovují základní znalosti a dovednosti v píslušné oblasti, zkoušky oznaené íslicí 2 mají širší zábr požadavk Výchovné a vzdlávací strategie Pi realizaci výchovných a vzdlávacích strategiích je z hlediska utváení a rozvoje klíových kompetencí žák kladen draz na pimené postupy, formy a metody, tak aby docházelo k rozvoji osobnosti žáka po výchovné a vzdlávací stránce. Uskuteování jednotlivých klíových kompetencí ve vzdlávacím procesu žák je možno popsat následujícím zpsobem. Kompetence k uení rozvíjíme individuáln podle dané situace u každého žáka. Uitelé motivují žáky k otevenosti v oblasti poznávání, vedou je k práci s informacemi (vyhledávání, zpracování, vyhodnocování rzných zdroj) s využíváním odborné literatury, knihovny, internetu atd., umožují žákm prezentovat jejich práci formou referát, prezentací atd., poskytují jim prostor k diskusi a hledání rzných zpsob ešení problém. Kompetence k ešení problém rozvíjíme zadáváním problémových úkol, praktických pokus, prací s knihou, internetem, Uitelé podncují žáky k hledání a formulování problém, umožují žákm navrhovat a porovnávat rzná ešení. Kompetence komunikativní rozvíjíme formou skupinové práce a projektové innosti. Uitelé vytváejí žákm prostor pro zapojení do kolektivu spolužák, spolupráci v mezitídních aktivitách, komunikaci v projektové výuce, podncují žáky k osobitému, sebevdomému a kultivovanému ústnímu i písemnému projevu, vedou žáky k smysluplnému využívání internetu a k jeho využívání ke komunikaci s okolím. Kompetence sociální a personální rozvíjíme formami sociálního uení. Uitelé vedou žáky k utváení a posilování mezilidských vztah uvnit daných roník, mezi žáky rzných roník, ale i mezi žáky a uiteli, respektují individualitu jednotlivých žák a vedou k tomu i ostatní žáky, podporují individuální zájmy žák nap. nabídkou mimovyuovacích aktivit, posilují samostatné a zodpovdné chování žák pi úasti i organizování kulturních nebo spoleenských akcí školy. Kompetence obanské rozvíjíme sociálním uením, metodami sebepoznávání a seznamováním žák s jejich právy, odpovdností a povinnostmi. Uitelé vedou žáky k respektování národních, kulturních a historických tradic, uí je toleranci vi jiným kulturám. Kompetence pracovní

4 rozvíjíme formou individuální, skupinové práce a projektové innosti. Uitelé motivují a vedou žáky k tomu, aby znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých oblastech využívali v praktickém život, podncují žáky k uvdomní si dležitosti znalostí pracovních postup, dodržování pravidel bezpenosti práce s danými nástroji, pop. technikou a zásad bezpenosti vetn první pomoci, vedou žáky k bezpené práci s pracovními nástroji a ovládání laboratorní techniky a efektivnímu prbhu experimentální práce Zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami Vzdlávání žák se speciálními vzdlávacími potebami je na naší škole realizováno v souladu s píslušnými ustanoveními školského zákona a provádcích pedpis. Žáci jsou se souhlasem zákonného zástupce diagnostikováni ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, popípad se speciálním pedagogickým centrem. V rámci pijímacího ízení ke studiu a ukonování studia maturitní zkouškou jsou tmto žákm stanoveny vhodné podmínky odpovídající jejich potebám. Pi hodnocení žák se speciálními potebami se pihlédne k povaze postižení nebo znevýhodnní. Odbornou práci zajišuje vyškolený koordinátor. Za dodržování zásad odpovídají tídní uitelé a jednotliví vyuující. Vzhledem k prostorovému ešení budovy nejsme školou s bezbariérovým pístupem Zabezpeení výuky žák mimoádn nadaných Pístup k nadaným žákm se uskuteuje v souladu s ustanoveními školského zákona a provádcími pedpisy a po dohod s píslušným školským poradenským zaízením, piemž jsou zohlednny specifické dovednosti žáka. Výchova a vzdlávání nadaných žák vyžaduje schopnost pedagoga identifikovat takového žáka a vytvoit pro nj optimální vzdlávací prostedí. K tomu slouží další vzdlávání uitel, které vede pedagogy ke schopnosti dát žákovi píležitost projevit nadání, trvale a dostaten ho motivovat a vytvoit pro nj prostedí podporující jeho talent. Jednou z možností, jak nalézat mezi žáky nadané jedince a dále rozvíjet jejich talent, je nap. korespondenní seminá v matematice (KoKoS) poádaný pro žáky ZŠ talentované v matematice, vetn soustední. Tyto aktivity jsou organizovány žáky i absolventy naší školy a materiáln podporovány školou. Velmi prospšná se jeví spolupráce s Jednotou eských matematik a fyzik a Palackého univerzitou v Olomouci a VŠB TU v Ostrav. Mimoádn nadaný žák mže být vzdláván podle individuálního vzdlávacího plánu s ohledem na osobnost žáka a druh jeho nadání. Z nových forem a metod jsou využívány problémov orientovaná výuka, projektové vyuování, integrace jednotlivých vzdlávacích obor a práce s multimediálním zaízením Zalenní prezových témat Prezová témata* reprezentují ve vzdlávacím programu okruhy aktuálních problém souasného svta a jsou významnou a nedílnou souástí základního vzdlávání. Tématické okruhy prezových témat procházejí napí vzdlávacími oblastmi a umožují propojení vzdlávacích obor. Tím pispívají ke komplexnosti vzdlávání žák a pozitivn ovlivují proces utváení a rozvíjení klíových kompetencí. Žáci dostávají možnost utváet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatovat širší spektrum dovedností. Abychom docílili úinnosti prezových témat, integrujeme je do vyuovacích pedmt a realizujeme jejich obsah formou - vlastní integrací do pedmtu, besedy, exkurze, pednášky, projektové výuky, soutže, prezentování (veejné vystoupení, asopis, www

5 stránky, referát, rozhlas, místní tisk), ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z rzných vzdlávacích obor. Zaazení jednotlivých tematických okruh prezových témat je vždy souástí charakteristiky vzdlávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vzdlávacích obsah vyuovacích pedmt. Pro lepší orientaci uvádíme ješt pehled všech prezových témat a jejich tematických okruh s integrací do jednotlivých pedmt. * Pozn.: Zkratky názv prezových témat a jejich integrace do vyuovacích pedmt, které jdou uvedeny v tabulkách vzdlávacích obsah uebních osnov vyuovacích pedmt, jsou pro pehlednost uvedeny v píloze Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání jazyk 1, Anglický jazyk 2, Nmecký jazyk 1, Nmecký jazyk 2, Matematika, Fyzika, Biologie, Zempis, Výtvarná výchova, Ruský jazyk, Biologické praktikum, Dramatická výchova, Tvorba školního asopisu. Sebepoznávání a sebepojetí Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: eský jazyk, Nmecký jazyk 1, Nmecký jazyk 2, Obanská výchova, Tlesná výchova, Dramatická výchova, Sport a my 1, Sport a my 2. Seberegulace a sebeorganizace Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Nmecký jazyk 1, Nmecký jazyk 2, Matematika, Tlesná výchova, Dramatická výchova, Sport a my 1, Sport a my 2. Psychohygiena Kreativita Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Tlesná výchova, Sport a my 1, Sport a my 2. jazyk 1, Anglický jazyk 2, Nmecký jazyk 1, Matematika, Informatika a výpoetní technika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zempis, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tlesná výchova, Francouzský jazyk, Ruský jazyk, Biologické praktikum, Dramatická výchova, Sborový zpv 1, Sborový zpv 2, Praktický zempis, Tvorba školního asopisu, Sport a my 1,Sport a my 2, Chemické praktikum, Praktikum z fyziky, Prezentace a poítaová grafika, Stylistika a komunikace.

6 Sociální rozvoj Poznávání lidí Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: eský jazyk, Nmecký jazyk 1, Nmecký jazyk 2, Hudební výchova, Tlesná výchova, Dramatická výchova, Tvorba školního asopisu, Sport a my 1, Sport a my 2. Mezilidské vztahy Komunikace Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Nmecký jazyk 1, Hudební výchova, Tlesná výchova, Španlský jazyk, Tvorba školního asopisu, Sport a my 1, Sport a my 2. Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: eský jazyk, Nmecký jazyk 1, Nmecký jazyk 2, Matematika, Chemie, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tlesná výchova, Francouzský jazyk, Španlský jazyk, Dramatická výchova, Tvorba školního asopisu, Sport a my 1, Sport a my 2, Stylistika a komunikace. Kooperace a kompetice Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Fyzika, Biologie, Tlesná výchova, Francouzský jazyk, Biologické praktikum, Dramatická výchova, Tvorba školního asopisu, Sport a my 1, Sport a my 2, Chemické praktikum. Morální rozvoj ešení problém a rozhodovací dovednosti Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Matematika, Chemie, Biologie, Tlesná výchova, Biologické praktikum, Sport a my 1,Sport a my 2, Chemické praktikum. Hodnoty, postoje, praktická etika Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Biologie, Tlesná výchova, Tvorba školního asopisu, Sport a my 1, Sport a my Výchova demokratického obana Obanská spolenost a škola Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Nmecký jazyk 1, Nmecký jazyk 2, Obanská výchova. Oban, obanská spolenost a stát Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Nmecký jazyk 1, Nmecký jazyk 2, Djepis, Obanská výchova, Španlský jazyk, Tvorba školního asopisu, Formy participace oban v politickém život Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Djepis, Obanská výchova.

7 Principy demokracie jako formy vlády a zpsobu rozhodování Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Djepis, Obanská výchova, Zempis, Tvorba školního asopisu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svt nás zajímá jazyk 1, Anglický jazyk 2, Nmecký jazyk 1, Nmecký jazyk 2, Djepis, Obanská výchova, Zempis, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Ruský jazyk, Tvorba školního asopisu. Objevujeme Evropu a svt Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Nmecký jazyk 1, Nmecký jazyk 2, Informatika a výpoetní technika, Djepis, Zempis, Francouzský jazyk, Španlský jazyk. Jsme Evropané Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Djepis, Obanská výchova, Zempis, Výtvarná výchova, Španlský jazyk Multikulturní výchova Kulturní diference Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Djepis, Výtvarná výchova, Španlský jazyk. Lidské vztahy jazyk 1, Anglický jazyk 2, Nmecký jazyk 1, Nmecký jazyk 2, Djepis, Obanská výchova, Hudební výchova, Tlesná výchova, Španlský jazyk, Ruský jazyk, Dramatická výchova, Tvorba školního asopisu, Sport a my 1, Sport a my 2. Etnický pvod Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Djepis, Biologie, Zempis, Španlský jazyk. Multikulturalita Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Anglický jazyk 1, Nmecký jazyk 1, Djepis, Zempis, Výtvarná výchova, Francouzský jazyk, Španlský jazyk, Ruský jazyk. Princip sociálního smíru a solidarity Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Djepis, Obanská výchova, Zempis, Španlský jazyk, Tvorba školního asopisu.

8 Enviromentální výchova Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, Ekosystémy Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Biologie, Zempis. Základní podmínky života Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Chemie, Zempis. Lidské aktivity a problémy životního prostedí Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Anglický jazyk 1, Fyzika, Chemie, Zempis, Hudební výchova, Francouzský jazyk. Vztah lovka k prostedí jazyk 1, Anglický jazyk 2, Nmecký jazyk 1, Djepis, Obanská výchova, Fyzika, Chemie, Zempis, Výtvarná výchova, Španlský jazyk, Praktický zempis, Tvorba školního asopisu Mediální výchova Kritické tení a vnímání mediálních sdlení Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Nmecký jazyk 1, Matematika, Informatika a výpoetní technika, Biologie, Zempis, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Biologické praktikum. Tvorba školního asopisu. Interpretace vztahu mediálních sdlení a reality Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Matematika, Informatika a výpoetní technika, Zempis. Stavba mediálních sdlení Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Anglický jazyk 1, Anglický jazyk 2, Matematika, Informatika a výpoetní technika, Ruský jazyk, Prezentace a poítaová grafika. Vnímání autora mediálních sdlení Tematický okruh je integrován do vyuovacího pedmtu Informatika a výpoetní technika. Fungování a vliv médií ve spolenosti Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: eský jazyk, Nmecký jazyk 1, Informatika a výpoetní technika. Tvorba mediálního sdlení Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Matematika, Informatika a výpoetní technika, Biologie, Výtvarná výchova, Biologické praktikum, Tvorba školního asopisu, Prezentace a poítaová grafika.

9 Práce v realizaním týmu Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Biologie, Španlský jazyk, Biologické praktikum, Tvorba školního asopisu.

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu Ekologická výchova ve vzdlávacích dokumentech a v edukaním procesu kolní environmentální vzdlávání, výchova a osvta kola jako instituce poznání a pochopení ekologických souvislostí - uvdomní si rizik z

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

PREZOVÁ TÉMATA. Sebepoznání a J,AJ,,AJ,J,P P,J,AJ J,AJ,VV sebepojetí OV,VV OV,VV OV,VV OV, TV,HV TV,HV, TV,M,HV TV,HV ,VKZ

PREZOVÁ TÉMATA. Sebepoznání a J,AJ,,AJ,J,P P,J,AJ J,AJ,VV sebepojetí OV,VV OV,VV OV,VV OV, TV,HV TV,HV, TV,M,HV TV,HV ,VKZ PREZOVÁ TÉMATA Prezová témata jsou realizována v prvé ad formou integrace do jednotlivých pedmt. U nkterých témat je to potom formou krátkodobých i dlouhodobých projekt. Prezové téma Osobnostní a sociální

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

"Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates

Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Sokrates CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU Pojetí školního vzdlávacího programu Vize školy: "Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates Školní vzdlávací program

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1 Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci žák Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů Začlenění průřezových témat (PT) PT 1 Osobnostní a sociální výchova projekt P 1 Kdo jsem já a kdo jsme my PT 2 Výchova demokratického občana projekt P 2 Chraň sebe i své kamarády PT 3 Výchova k myšlení

Více

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Ve školním roce 2010 2011 maturitní zkouška bude mít dv základní ásti: spolená (státní) profilová (školní) Spolená ást Ve spolené ásti maturitní zkoušky žáci

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy Základní škola Průhonice je úplnou školou s 1. až 9. roníkem. V posledních letech se poet žáků pohyboval okolo 300. Škola je v provozu od 1. září 1965. Právní subjektivitu získala

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdlávacího programu: Gastronomie - nástavba Kód a název oboru vzdlání: 65-41-L/51 Gastronomie Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: tíleté

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013.

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Pro školní rok 2013/2014 budeme

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdlávacího programu: Kucha-íšník Volitelná odborná zamení: pro výrobu pokrm / pro obsluhu Kód a název oboru vzdlání: Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s výuním listem Délka

Více

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdlávacího programu: Cestovní ruch Kód a název oboru vzdlání: Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma studia:tyleté denní studium Platnost vzdlávacího

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

8. Deskriptivní geometrie

8. Deskriptivní geometrie 8. Deskriptivní geometrie 337 Volitelný pedmt - dvouletý Vzdlávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdlávací obor: Matematika a její aplikace Vyuovací pedmt: Deskriptivní geometrie 1. Charakteristika

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Charakteristika p edm tu

Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblasti : Volitelné pedmty - lovka píroda, lovk a svt práce, prezové téma Environmentální výchova Vyuovacího pedmt: Pírodovdný seminá Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Pedmt Pírodovdný

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Podnikání v gastronomii

Podnikání v gastronomii Název školního vzdlávacího programu: Podnikání v gastronomii Kód a název oboru vzdlání: 64-41-L/51 Podnikání Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: dvouleté

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdlávacího programu: Cukrá Kód a název oboru vzdlání: Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s výuním listem Délka a forma studia: tíleté denní studium Platnost vzdlávacího programu:

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy. Sokolovská 1638, 568 02 Svitavy

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy. Sokolovská 1638, 568 02 Svitavy Sokolovská 1638, 568 02 Svitavy Školní vzdlávací program nižší stupe osmiletého studia NA CEST Správn chápat, správn se vyjadovat, správn jednat. Jan Amos Komenský Obsah 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE...1 2. CHARAKTERISTIKA

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Poj me listovat v sob tak jako v knize

Poj me listovat v sob tak jako v knize S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K VO R E C K É H O, S. R. O. Školní vzdlávací program pro gymnaziální vzdlávání tyletý vzdlávací program Humanitní gymnázium Pojme listovat v sob tak jako

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Zdravotnický asistent

Zdravotnický asistent Stední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Školní vzdlávací program (výtah) Zdravotnický asistent * 2010 * Stední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

Š K O L N Í Á D. l. 1

Š K O L N Í Á D. l. 1 ŠKOLNÍÁD l.1 1) Úelemtohotoškolníhoádujevytvoitpíznivépodmínkyprovzdlávánístudent 1,abysi vprbhustudiaosvojiliznalosti,dovednostiaetickézásadyformulovanévprofiluabsolventa školy. 2) StudentsedobrovolnýmrozhodnutímkestudiunaCARITASVOŠsociálníOlomouczavazuje

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Interakční psychologický seminář

Interakční psychologický seminář školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více