3. Charakteristika ŠVP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Charakteristika ŠVP"

Transkript

1 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení školy napluje cíle základního (v nižším stupni osmiletého gymnázia) a gymnaziálního vzdlávání. Základním cílem ŠVP je rozvíjení klíových kompetencí žáka, které jsou jasn definovány v Rámcovém vzdlávacím programu (RVP ZV) a vycházejí z obecn formulovaných hodnot spolenosti. Škola rozvíjí spoluúast žák na vzdlávání a život školy jež vychází z demokratického principu. Práva a povinnosti žák jsou zahrnuty ve školním ádu. Dsledn, prokazateln a pravideln jsou žáci instruováni o možném ohrožení zdraví a bezpenosti pi innostech, jichž se úastní v prbhu vzdlávání i výchovných aktivitách. Škola realizuje vhodný režim vyuování v návaznosti na povinné a nepovinné vzdlávání Profil absolventa Úspšným ukonením píslušného školního vzdlávacího programu (ŠVP) dosáhne žák : u nižšího stupn osmiletého studia - základní vzdlání, u vyššího stupn osmiletého studia a tyletého studia stední vzdlání s maturitou. Prioritou stále zstává píprava žák na vysokoškolská studia, ale také osvojení si základních princip orientace na trhu práce, vetn uplatnní absolvent v zemích EU. Zamení na pírodovdnou oblast vzdlávání v prbhu gymnazialního studia se odráží v následném již dlouhodobém zájmu absolvent o studium vysokých škol technického, ekonomického a pírodovdného smru. Vysoká jazyková vybavenost pak zajišuje žákm bezproblémové navázání studia na filosofických fakultách se zamením na cizí jazyk, studium politologie a zahraniního obchodu. V prbhu vzdlávání je kladen draz nejen na samotné znalosti, ale také na utváení charakteru a individuálních možností žáka, na respekt k potebám jedince, na uvdomní si demokratických princip spolenosti. Vedeme žáky k etnické a náboženské toleranci, ke kladnému vztahu k životnímu prostedí. Nabídka kroužk pedstavuje obohacení mimoškolních zájmových aktivit. Krom sportovních, fotografického, pveckého, taneního kroužku a filmového klubu je nepímo zamena na rozvoj komunikaních dovedností a zvládání nových interakních situací 3.3. Organizace pijímacího ízení Pijímací ízení je organizováno podle ustanovení školského zákona a vyhlášky.671/2004sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci pijímacího ízení ke vzdlávání ve stedních školách za posouzení konkrétních podmínek ízení. Nejpozdji do konce ledna je zveejnn na webových stránkách školy a na informaní tabuli v budov školy nejvyšší možný poet pijímaných uchaze a obory vzdlání pro následující školní rok. Do prvního roníku vyššího stupn gymnázia lze pijmout uchazee, kteí úspšn ukonili nižší stupe osmiletého gymnázia na základ splnní stupn základního vzdlání. Kritéria budou zveejnna na webových stránkách školy a v budov školy. Pijímací zkouška (pokud se koná) je realizována testovou formou, zjišované vdomosti a dovednosti nepesahují vzdlávací obsah RVP ZV.

2 Jednotná kritéria pijímacího ízení pro píslušný školní rok jsou zveejnna na webových stránkách školy, vždy do konce bezna daného roku. Pihlášku ke vzdlávání podává uchaze nebo zákonný zástupce nezletilého uchazee editeli školy, ve které uchaze plní povinnou školní docházku, v ostatních pípadech editeli stední školy a to na pedepsaném tiskopisu. Souástí pihlášky nezletilého uchazee je jeho souhlasné vyjádení. Pihlášku lze pro první kolo pijímacího ízení podat pouze na jednu stední školu. Uchaze, který se hlásí do prvního roníku nižšího nebo vyššího stupn gymnázia, mže podat pihlášku pouze na jedno osmileté gymnázium. Uchaze, který se hlásí ke vzdlávání na vyšším stupni gymnázia, mže souasn podat pihlášku ke vzdlávání v jedné stední škole Organizace maturitní zkoušky Maturitní zkouška má od školního roku 2007/2008 dv ásti, spolenou a profilovou. Žák získá podle 77 zákona. 561/2004 Sb. stední vzdlání s maturitní zkouškou, jestliže úspšn vykoná ob ásti. Spolená ást Spolená (státní) ást maturitní zkoušky se skládá ze tí zkoušek. Aby žák vykonal spolenou ást, musí úspšn složit všechny ti zkoušky. Naše škola pipraví žáka na následující zkoušky: eský jazyk, Cizí jazyk 1* (Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Nmecký jazyk, Ruský jazyk, Španlský jazyk) a volitelnou zkoušku (Matematika 1*,2*, Obanský základ, Pírodovdn technický základ, Informan technologický základ). Všechny zkoušky spolené ásti zadává podle 78 zákona. 561/2004 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy všem maturantm ve stejném termínu, za stejných podmínek a na stejné úrovni. Ministerstvo uruje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení. Obsah zkoušek se orientuje na základní znalosti a dovednosti, které mají význam pro budoucí život žáka, což naše škola ve svém Školním vzdlávacím programu zohleduje a na tento druh zkoušek a jejich dílí subtesty žáky již od školního roku 2002 pipravuje (program MATURITA NANEISTO). Profilová ást Rovnž profilová (školní) ást obsahuje ti zkoušky, které žák musí úspšn absolvovat, aby profilovou ást vykonal. Škola pipraví žáka na následující zkoušky: eský jazyk a literatura, Cizí jazyk 1* (Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Nmecký jazyk, Ruský jazyk, Španlský jazyk), Cizí jazyk 2* (Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Nmecký jazyk, Ruský jazyk, Španlský jazyk), Matematika 2*, Obanský a spoleenskovdní základ, Biologie, Djepis, Chemie, Fyzika, Hudební výchova, Informaní a komunikaní technologie, Zempis. Formu zkoušek profilové ásti uruje editel školy. Podle školského zákona jí mže být nejen tradiní ústní zkouška ped zkušební maturitní komisí, písemná nebo praktická zkouška, ale i vypracování maturitní práce a její obhajoba ped zkušební maturitní komisí. Krom tchto 3 povinných zkoušek si žák mže zvolit podle odst zákona. 561/2004 Sb. až 4 zkoušky nepovinné. Škola pro tyto úely nabízí seznam odpovídající nabídce profilových zkoušek, navíc si mže žák vybrat i z nabídky ministerstvem zadávaných zkoušek. Výsledky nepovinných zkoušek se uvádjí na maturitní vysvdení, do celkového výsledku maturitní zkoušky se však nezapoítávají.

3 * Pozn.: Nkteré zkoušky jsou nabízeny ve dvou variantách obtížnosti. Zkoušky oznaené íslicí 1 ovují základní znalosti a dovednosti v píslušné oblasti, zkoušky oznaené íslicí 2 mají širší zábr požadavk Výchovné a vzdlávací strategie Pi realizaci výchovných a vzdlávacích strategiích je z hlediska utváení a rozvoje klíových kompetencí žák kladen draz na pimené postupy, formy a metody, tak aby docházelo k rozvoji osobnosti žáka po výchovné a vzdlávací stránce. Uskuteování jednotlivých klíových kompetencí ve vzdlávacím procesu žák je možno popsat následujícím zpsobem. Kompetence k uení rozvíjíme individuáln podle dané situace u každého žáka. Uitelé motivují žáky k otevenosti v oblasti poznávání, vedou je k práci s informacemi (vyhledávání, zpracování, vyhodnocování rzných zdroj) s využíváním odborné literatury, knihovny, internetu atd., umožují žákm prezentovat jejich práci formou referát, prezentací atd., poskytují jim prostor k diskusi a hledání rzných zpsob ešení problém. Kompetence k ešení problém rozvíjíme zadáváním problémových úkol, praktických pokus, prací s knihou, internetem, Uitelé podncují žáky k hledání a formulování problém, umožují žákm navrhovat a porovnávat rzná ešení. Kompetence komunikativní rozvíjíme formou skupinové práce a projektové innosti. Uitelé vytváejí žákm prostor pro zapojení do kolektivu spolužák, spolupráci v mezitídních aktivitách, komunikaci v projektové výuce, podncují žáky k osobitému, sebevdomému a kultivovanému ústnímu i písemnému projevu, vedou žáky k smysluplnému využívání internetu a k jeho využívání ke komunikaci s okolím. Kompetence sociální a personální rozvíjíme formami sociálního uení. Uitelé vedou žáky k utváení a posilování mezilidských vztah uvnit daných roník, mezi žáky rzných roník, ale i mezi žáky a uiteli, respektují individualitu jednotlivých žák a vedou k tomu i ostatní žáky, podporují individuální zájmy žák nap. nabídkou mimovyuovacích aktivit, posilují samostatné a zodpovdné chování žák pi úasti i organizování kulturních nebo spoleenských akcí školy. Kompetence obanské rozvíjíme sociálním uením, metodami sebepoznávání a seznamováním žák s jejich právy, odpovdností a povinnostmi. Uitelé vedou žáky k respektování národních, kulturních a historických tradic, uí je toleranci vi jiným kulturám. Kompetence pracovní

4 rozvíjíme formou individuální, skupinové práce a projektové innosti. Uitelé motivují a vedou žáky k tomu, aby znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých oblastech využívali v praktickém život, podncují žáky k uvdomní si dležitosti znalostí pracovních postup, dodržování pravidel bezpenosti práce s danými nástroji, pop. technikou a zásad bezpenosti vetn první pomoci, vedou žáky k bezpené práci s pracovními nástroji a ovládání laboratorní techniky a efektivnímu prbhu experimentální práce Zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami Vzdlávání žák se speciálními vzdlávacími potebami je na naší škole realizováno v souladu s píslušnými ustanoveními školského zákona a provádcích pedpis. Žáci jsou se souhlasem zákonného zástupce diagnostikováni ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, popípad se speciálním pedagogickým centrem. V rámci pijímacího ízení ke studiu a ukonování studia maturitní zkouškou jsou tmto žákm stanoveny vhodné podmínky odpovídající jejich potebám. Pi hodnocení žák se speciálními potebami se pihlédne k povaze postižení nebo znevýhodnní. Odbornou práci zajišuje vyškolený koordinátor. Za dodržování zásad odpovídají tídní uitelé a jednotliví vyuující. Vzhledem k prostorovému ešení budovy nejsme školou s bezbariérovým pístupem Zabezpeení výuky žák mimoádn nadaných Pístup k nadaným žákm se uskuteuje v souladu s ustanoveními školského zákona a provádcími pedpisy a po dohod s píslušným školským poradenským zaízením, piemž jsou zohlednny specifické dovednosti žáka. Výchova a vzdlávání nadaných žák vyžaduje schopnost pedagoga identifikovat takového žáka a vytvoit pro nj optimální vzdlávací prostedí. K tomu slouží další vzdlávání uitel, které vede pedagogy ke schopnosti dát žákovi píležitost projevit nadání, trvale a dostaten ho motivovat a vytvoit pro nj prostedí podporující jeho talent. Jednou z možností, jak nalézat mezi žáky nadané jedince a dále rozvíjet jejich talent, je nap. korespondenní seminá v matematice (KoKoS) poádaný pro žáky ZŠ talentované v matematice, vetn soustední. Tyto aktivity jsou organizovány žáky i absolventy naší školy a materiáln podporovány školou. Velmi prospšná se jeví spolupráce s Jednotou eských matematik a fyzik a Palackého univerzitou v Olomouci a VŠB TU v Ostrav. Mimoádn nadaný žák mže být vzdláván podle individuálního vzdlávacího plánu s ohledem na osobnost žáka a druh jeho nadání. Z nových forem a metod jsou využívány problémov orientovaná výuka, projektové vyuování, integrace jednotlivých vzdlávacích obor a práce s multimediálním zaízením Zalenní prezových témat Prezová témata* reprezentují ve vzdlávacím programu okruhy aktuálních problém souasného svta a jsou významnou a nedílnou souástí základního vzdlávání. Tématické okruhy prezových témat procházejí napí vzdlávacími oblastmi a umožují propojení vzdlávacích obor. Tím pispívají ke komplexnosti vzdlávání žák a pozitivn ovlivují proces utváení a rozvíjení klíových kompetencí. Žáci dostávají možnost utváet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatovat širší spektrum dovedností. Abychom docílili úinnosti prezových témat, integrujeme je do vyuovacích pedmt a realizujeme jejich obsah formou - vlastní integrací do pedmtu, besedy, exkurze, pednášky, projektové výuky, soutže, prezentování (veejné vystoupení, asopis, www

5 stránky, referát, rozhlas, místní tisk), ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z rzných vzdlávacích obor. Zaazení jednotlivých tematických okruh prezových témat je vždy souástí charakteristiky vzdlávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vzdlávacích obsah vyuovacích pedmt. Pro lepší orientaci uvádíme ješt pehled všech prezových témat a jejich tematických okruh s integrací do jednotlivých pedmt. * Pozn.: Zkratky názv prezových témat a jejich integrace do vyuovacích pedmt, které jdou uvedeny v tabulkách vzdlávacích obsah uebních osnov vyuovacích pedmt, jsou pro pehlednost uvedeny v píloze Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání jazyk 1, Anglický jazyk 2, Nmecký jazyk 1, Nmecký jazyk 2, Matematika, Fyzika, Biologie, Zempis, Výtvarná výchova, Ruský jazyk, Biologické praktikum, Dramatická výchova, Tvorba školního asopisu. Sebepoznávání a sebepojetí Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: eský jazyk, Nmecký jazyk 1, Nmecký jazyk 2, Obanská výchova, Tlesná výchova, Dramatická výchova, Sport a my 1, Sport a my 2. Seberegulace a sebeorganizace Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Nmecký jazyk 1, Nmecký jazyk 2, Matematika, Tlesná výchova, Dramatická výchova, Sport a my 1, Sport a my 2. Psychohygiena Kreativita Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Tlesná výchova, Sport a my 1, Sport a my 2. jazyk 1, Anglický jazyk 2, Nmecký jazyk 1, Matematika, Informatika a výpoetní technika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zempis, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tlesná výchova, Francouzský jazyk, Ruský jazyk, Biologické praktikum, Dramatická výchova, Sborový zpv 1, Sborový zpv 2, Praktický zempis, Tvorba školního asopisu, Sport a my 1,Sport a my 2, Chemické praktikum, Praktikum z fyziky, Prezentace a poítaová grafika, Stylistika a komunikace.

6 Sociální rozvoj Poznávání lidí Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: eský jazyk, Nmecký jazyk 1, Nmecký jazyk 2, Hudební výchova, Tlesná výchova, Dramatická výchova, Tvorba školního asopisu, Sport a my 1, Sport a my 2. Mezilidské vztahy Komunikace Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Nmecký jazyk 1, Hudební výchova, Tlesná výchova, Španlský jazyk, Tvorba školního asopisu, Sport a my 1, Sport a my 2. Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: eský jazyk, Nmecký jazyk 1, Nmecký jazyk 2, Matematika, Chemie, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tlesná výchova, Francouzský jazyk, Španlský jazyk, Dramatická výchova, Tvorba školního asopisu, Sport a my 1, Sport a my 2, Stylistika a komunikace. Kooperace a kompetice Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Fyzika, Biologie, Tlesná výchova, Francouzský jazyk, Biologické praktikum, Dramatická výchova, Tvorba školního asopisu, Sport a my 1, Sport a my 2, Chemické praktikum. Morální rozvoj ešení problém a rozhodovací dovednosti Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Matematika, Chemie, Biologie, Tlesná výchova, Biologické praktikum, Sport a my 1,Sport a my 2, Chemické praktikum. Hodnoty, postoje, praktická etika Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Biologie, Tlesná výchova, Tvorba školního asopisu, Sport a my 1, Sport a my Výchova demokratického obana Obanská spolenost a škola Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Nmecký jazyk 1, Nmecký jazyk 2, Obanská výchova. Oban, obanská spolenost a stát Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Nmecký jazyk 1, Nmecký jazyk 2, Djepis, Obanská výchova, Španlský jazyk, Tvorba školního asopisu, Formy participace oban v politickém život Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Djepis, Obanská výchova.

7 Principy demokracie jako formy vlády a zpsobu rozhodování Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Djepis, Obanská výchova, Zempis, Tvorba školního asopisu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svt nás zajímá jazyk 1, Anglický jazyk 2, Nmecký jazyk 1, Nmecký jazyk 2, Djepis, Obanská výchova, Zempis, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Ruský jazyk, Tvorba školního asopisu. Objevujeme Evropu a svt Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Nmecký jazyk 1, Nmecký jazyk 2, Informatika a výpoetní technika, Djepis, Zempis, Francouzský jazyk, Španlský jazyk. Jsme Evropané Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Djepis, Obanská výchova, Zempis, Výtvarná výchova, Španlský jazyk Multikulturní výchova Kulturní diference Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Djepis, Výtvarná výchova, Španlský jazyk. Lidské vztahy jazyk 1, Anglický jazyk 2, Nmecký jazyk 1, Nmecký jazyk 2, Djepis, Obanská výchova, Hudební výchova, Tlesná výchova, Španlský jazyk, Ruský jazyk, Dramatická výchova, Tvorba školního asopisu, Sport a my 1, Sport a my 2. Etnický pvod Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Djepis, Biologie, Zempis, Španlský jazyk. Multikulturalita Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Anglický jazyk 1, Nmecký jazyk 1, Djepis, Zempis, Výtvarná výchova, Francouzský jazyk, Španlský jazyk, Ruský jazyk. Princip sociálního smíru a solidarity Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Djepis, Obanská výchova, Zempis, Španlský jazyk, Tvorba školního asopisu.

8 Enviromentální výchova Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, Ekosystémy Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Biologie, Zempis. Základní podmínky života Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Chemie, Zempis. Lidské aktivity a problémy životního prostedí Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Anglický jazyk 1, Fyzika, Chemie, Zempis, Hudební výchova, Francouzský jazyk. Vztah lovka k prostedí jazyk 1, Anglický jazyk 2, Nmecký jazyk 1, Djepis, Obanská výchova, Fyzika, Chemie, Zempis, Výtvarná výchova, Španlský jazyk, Praktický zempis, Tvorba školního asopisu Mediální výchova Kritické tení a vnímání mediálních sdlení Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Nmecký jazyk 1, Matematika, Informatika a výpoetní technika, Biologie, Zempis, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Biologické praktikum. Tvorba školního asopisu. Interpretace vztahu mediálních sdlení a reality Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Matematika, Informatika a výpoetní technika, Zempis. Stavba mediálních sdlení Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Anglický jazyk 1, Anglický jazyk 2, Matematika, Informatika a výpoetní technika, Ruský jazyk, Prezentace a poítaová grafika. Vnímání autora mediálních sdlení Tematický okruh je integrován do vyuovacího pedmtu Informatika a výpoetní technika. Fungování a vliv médií ve spolenosti Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: eský jazyk, Nmecký jazyk 1, Informatika a výpoetní technika. Tvorba mediálního sdlení Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Matematika, Informatika a výpoetní technika, Biologie, Výtvarná výchova, Biologické praktikum, Tvorba školního asopisu, Prezentace a poítaová grafika.

9 Práce v realizaním týmu Tematický okruh je integrován do vyuovacích pedmt: Biologie, Španlský jazyk, Biologické praktikum, Tvorba školního asopisu.