Plán péče o přírodní památku Rybník Neratov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán péče o přírodní památku Rybník Neratov"

Transkript

1 Ing. Darek Lacina Ondráčkova 556/ Brno Plán péče o přírodní památku Rybník Neratov na období Zpracoval v listopadu 2013 ing. Darek Lacina

2 Obsah Obsah Základní údaje o zvláště chráněném území Základní identifikační údaje Údaje o lokalizaci území Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Výměra území a jeho ochranného pásma Překryv území s jinými chráněnými územími Kategorie IUCN Předmět ochrany ZCHÚ Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu Hlavní předmět ochrany ZCHÚ současný stav Cíl ochrany Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích Základní údaje o nelesních pozemcích Dílčí plochy Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize Plán zásahů a opatření Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Zaměření a vyznačení území v terénu Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Návrhy na vzdělávací využití území Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území Závěrečné údaje Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Použité podklady a zdroje informací Seznam používaných zkratek Přílohy Tabulky

3 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2034 kategorie ochrany: přírodní památka název území: Rybník Neratov druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: Nařízení Okresního úřadu orgán, který předpis vydal: Okresní úřad Vsetín číslo předpisu: 11/1999 datum platnosti předpisu: datum účinnosti předpisu: Údaje o lokalizaci území kraj: okres: obec s rozšířenou působností: obec s pověřeným obecním úřadem: obec: katastrální území: Zlínský Vsetín Vsetín Vsetín Prlov Prlov Příloha č. M1: Orientační mapa s vyznačením území 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Zvláště chráněné území Katastrální území: (733083, Prlov) Číslo parcely podle KN Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m 2 ) Výměra parcely v ZCHÚ (m 2 ) 121 Ostatní plocha Neplodná půda Vodní plocha Vodní nádrž umělá /15255* 128/1 Vodní plocha Vodní nádrž umělá Ostatní plocha Ostatní komunikace Orná půda Celkem *) rozdílný údaj platí pro plochu vypočtenou pomocí GIS (nejedná se o oficiální údaj, proto není dále používána) Ochranné pásmo Katastrální území: (733083, Prlov) Číslo parcely podle KN Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m 2 ) Výměra parcely v OP (m 2 ) 110/2 Lesní pozemek /4 Lesní pozemek /5 Lesní pozemek /6 Lesní pozemek ** 118/7 Lesní pozemek ** 118/12 Lesní pozemek Lesní pozemek ** 123 Lesní pozemek Lesní pozemek TTP

4 128/2 Lesní pozemek TTP /1 Ostatní plocha Ostatní komunikace Ostatní plocha Ostatní komunikace Vodní plocha Tok přirozený Celkem Katastrální území: (726851, Pozděchov) Číslo parcely podle KN Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m 2 ) Výměra parcely v OP (m 2 ) 1774/1 TTP ** 1902/17 Ostatní plocha Ostatní komunikace ** 1902/19 Ostatní plocha Ostatní komunikace * Celkem *) výměra zjištěná pomocí GIS neodpovídá údaji z katastru nemovitostí **) výměry parcel jsou sporné, protože se na hranicích k. ú. navzájem překrývají Celková výměra OP je dle výše uvedených údajů m 2. Příloha č. M2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma Druh pozemku ZCHÚ plocha v ha OP plocha v ha lesní pozemky 0 1,5725 Způsob využití pozemku vodní plochy 1,6020 0,0428 zamokřená plocha 0 trvalé travní porosty 0 0,6024 orná půda 0, ZCHÚ plocha v ha rybník nebo nádrž 1,6020 vodní tok 0 ostatní zemědělské 0 0 pozemky ostatní plochy 0,0526 0,2645 neplodná půda 0,0085 zastavěné 0 0 plochy a nádvoří plocha celkem 1,8670 2,4822 ostatní způsoby využití 0, Překryv území s jinými chráněnými územími národní park: chráněná krajinná oblast: jiný typ chráněného území: ne ne CHOPAV Vsetínské vrchy, součást lok. biokoridoru ÚSES 4

5 Natura 2000 ptačí oblast: evropsky významná lokalita: ne ne Příloha č. M1: Orientační mapa s vyznačením území 1.6 Kategorie IUCN IV. - řízená rezervace 1.7 Předmět ochrany ZCHÚ Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu Zachovalý mokřadní ekosystém s výskytem cenného společenstva vodních bezobratlých včetně výskytu ohrožených a zvláště chráněných druhů obratlovců, zejména obojživelníků (čolka velkého, čolka horského, ropuchy obecné, rosničky zelené aj.) Hlavní předmět ochrany ZCHÚ současný stav A. ekosystémy název ekosystému podíl plochy v popis ekosystému ZCHÚ (%) Mokřad Cca 10 % Plochy okolo vtoku do rybníka včetně sukcesí vzniklého jasanovo-olšového luhu Vodní plocha Cca 80 % Vlastní rybník Bližší popis viz níže. B. druhy název druhu Čolek velký (Triturus cristatus) Čolek horský (Triturus alpestris) Skokan štíhlý (Rana dalmatiana) Ropucha obecná (Bufo bufo) Rosnička zelená (Hyla arborea) Čolek obecný (Triturus vulgaris) Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ Vitální až desítky ks stupeň ohrožení Poznámka při hrázi v době před napouštěním Jednotlivě 2 Zaznamenán pravidelně spíše v posledních letech Neznámá 2 Snůšky v roce Konvička Vitální pravidelně 3 stovky až tisíce pulců Neznámá 2 Ojedinělý nález Pavelka 2010 Vitální až desítky při hrázi v době před ks napouštěním Neznámá 2 Ojedinělý nález Pavelka Cíl ochrany Zachování bohaté populace obojživelníků, především čolků a ropuchy obecné, stejně jako dalších obratlovců i bezobratlých, vázaných na vodní prostředí. 5

6 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Přírodní památka (PP) rybník Neratov se nachází v jihovýchodní části katastru obce Prlov. Území tvoří zachovalá malá vodní nádrž lesní rybník a přilehlé pozemky. Vodní plocha je vymezena hrází, místní komunikací, prudkým svahem s lesním porostem a v místě přítoku porostem orobince a chrastice rákosovité. Nádrž má dva přítoky, které přivádějí do rybníka povrchovou vodu. Prvním přítokem je náhon z potoka Trubiska. Množství odebírané vody je regulováno v břehovém odběrovém objektu stavidlem. Druhým přítokem je bezejmenná občasná vodoteč, která odvádí dešťovou vodu ze svého přilehlého povodí (cca. 0,5 km 2 ). Na části parcely vlastního rybníka u místní komunikace vznikl v důsledku sukcese vzrostlý porost dřevin s převahou olše lepkavé a spíše ruderálním podrostem. Na již. okraji tohoto porostu se v létě 2013 nacházely zbytky rozpadlé unimobuňky, které měly být do konce roku odklizeny. Nad vtokem do rybníka se nalézá travinobylinné společenstvo odpovídající silně ruderalizovanému tužebníkovému ladu. Zde byly pozorovány 2 ex. plšíka lískového i s hnízdem. Vodní dílo Rybník Neratov umožňuje nakládání s povrchovými vodami ve smyslu povolení k nakládání s vodami vydaného podle 8, odst. 1, písm. a) bod 2 a 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, spočívající v akumulaci vody a přivádění povrchové vody z drobného vodního toku a odvádění povrchové vody z vodní nádrže do drobného vodního toku, dle rozhodnutí č. MUVS 24130/2009, MěÚ Vsetín, odboru ŽP, ze dne Druhotnou funkcí vodní nádrže je především umožnění rozmnožování obojživelníků a hnízdění vodního ptactva. Na objektech rybníka nejsou žádná strojní a elektrotechnická zařízení. Manipulace s dlužemi požeráku je ruční. Bezpečnostní přeliv je pevný, bez obsluhy. Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (mimo hlavní předmět ochrany ZCHÚ) název druhu aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. popis biotopu druhu, další poznámky Užovka obojková (Natrix natrix) Kuňka skvrnitá (Bombina variegata) Vitální - 6 ks před napouštěním v r při hrázi v době před napouštěním- mladí jedinci; pravidelný dlouhodobý výskyt Jednotlivě , Vočadlová Střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) Jednotlivě Spitzer Veverka obecná (Sciurus 1 ks Pavelka vulgaris) Plšík lískový (Muscardinus avellanarius) 2 ks podmáčená louka nad rybníkem Krkavec velký (Corvus corax) Přelet 1 ks Vymazal Čírka obecná (Anas crecca) 2 samci + 3 samice Vymazal Prstnatec Fuchsův pravý (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii) Neznámá Vočadlová Kromě uvedených chráněných druhů byly při botanickém průzkumu v r zaznamenány druhy z Červeného seznamu: bradáček vejčitý (Listera ovata), bahnička jednoplevá (Eleocharis uniglumis), čistec alpínský (Stachys alpina); popenec chlupatý (Glechoma hirsuta), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), prvosenka jarní (Primula veris), kozlík výběžkatý bezolistý (Valeriana excelsa subsp. sambucifolia), rozrazil horský (Veronica montana) (Jindra, 2007). 6

7 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti a) ochrana přírody Od vyhlášení za MZCHÚ probíhaly snahy o redukci rybářského využití. V doplňku předchozího pp ze byla nájemci uložena omezení týkající se hnojení, vápnění, používání biocidů, krmení obsádek, vysazování dravých ryb a zásahů do břehového a litorálního pásma. Dále byla stanovena doba výlovu (září) a velikost rybí obsádky. V letech proběhlo odbahnění rybníka spojené s vybudováním litorální zóny a opravou hráze a technických zařízení. Dále byly v litorální zóně instalovány bloky lomového kamene jako úkrytu pro raky a byla provedena výsadbě dřevin a osetí hráze travinobylinnou směsí. K opětovnému napuštění nádrže došlo v létě b) zemědělské hospodaření V minulosti byla plocha nad současným rybníkem využívána jako orná půda. V současnosti se jedná o vlhčí travinobylinný porost (dle mapování biotopů vlhké pcháčové louky). Na části území se postupem času vyvinul fragment jasano-olšového luhu. d) rybníkářství a rybářství Přesný vznik obtočného rybníka Neratov není znám, je však známo, že již v roce 1907 existoval. V nedávné minulosti byl v nájmu MO ČRS Vsetín. g) rekreace a sport Vzhledem k tomu, že okolo MZCHÚ prochází turistická značka (zelená) a cyklotrasa č. 6117, je možno předpokládat, že vodní nádrž bude v letních měsících sloužit k občasnému koupání procházejících nebo projíždějících turistů. Pokud nebudou prováděna opatření, která by měla případné návštěvníky k lokalitě víc upoutat (např. nějaký typ odpočívadla), nemělo by občasné koupání činit problém. Nebezpečím se může stát cílené navštěvování lokality za účelem koupání, což by znamenalo nejen rušení živočichů, ale i destrukci břehových a litorálních společenstev, což je v přímém rozporu s cíli ochrany přírody. i) jiné způsoby využívání nejsou, kromě specifických odborných šetření pro potřeby ochrany přírody, známy. 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 1. RURÚ ORP Vsetín 2. rozhodnutí č. MUVS 24130/2009, MěÚ Vsetín, odboru ŽP, ze dne Doplněk k plánu péče o PP Rybník Neratov ( ) ze dne Manipulační a provozní řád Rybník Neratov z května 2013, AOPK ČR 2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích Název rybníka (nádrže) Rybník Neratov Katastrální plocha Využitelná vodní plocha 8.900,00 m 2 (stálé nadržení)/12.865,00 m 2 (maximum) Plocha litorálu cca 2520 m 2 Průměrná hloubka 0,86 m Maximální hloubka 3,28 m (Q 100 dno u výpusti) Postavení v soustavě 2,5 m Manipulační řád Obtočný rybník není v soustavě vodních nádrží Hospodářsko-provozní řád Květen 2013 Způsob hospodaření Intenzita hospodaření Bez rybí obsádky, případně extenzivní Výjimka k aplikaci látek ne znečišťujících vodu (krmiva, hnojiva) Parametry zvláštních povodní (u IV. kategorie rybníků III. kategorie) Vlastník rybníka AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov 7

8 Uživatel rybníka AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov Rybářský revír Ne Správce rybářského revíru - Zarybňovací plán - Průtočnost doba zdržení - Název vodního toku Trubiska Číslo hydrologického pořadí Úsek dotčený ochranou - (řkm od do) Charakter toku bystřinný Příčné objekty na toku stupně a prahy Manipulační řád č.j. MUVS 17706/2013, , platnost do Správce toku Lesy ČR,s.p., Správa toků oblast povodí Moravy, U skláren 781, Vsetín Správce rybářského revíru - Rybářský revír - Zarybňovací plán - Příloha: - tabulka Popis dílčích ploch a objektů příloha č. T1 - mapa dílčích ploch a objektů příloha č. M Základní údaje o nelesních pozemcích Součástí ZCHÚ je v jeho jižní části udržovaný travinobylinný porost. Vlastní ZCHÚ je vymezeno pouze na části této louky, zbytek spadá do OP. Dle mapování biotopů se jedná o vlhké pcháčové louky (T1.5). V rámci PP Rybník Neratov má toto území spíše funkci potenciální bariéry proti negativním vlivům, které mohou vznikat nad nádrží (především splachy hnojiv, případně biocidů ze ZPF. Součástí ZCHÚ je i sukcesí vzniklá menší olšina, která není zařazena do PUPFL Dílčí plochy A rybník/vlastní vodní plocha a většina rákosiny s orobincem v jižním cípu B hráz rybníka se třemi staršími jabloněmi, oseto běžnou komerční směsí s projevy ruderalizace (iniciální stádia tvorby TTP); při v. okraji hráze se nalézají zbytky menší stavby C travnatý břeh a litorál; výsadby olše lepkavé a o. šedé; podél cesty starší jasany; v mělkém litorálu velké bloky kamene; porost Typha angustifolia, Phalaris arundinacea a Urtica dioica ustupuje vlivem sukcese olší. D jasanovo-olšový luh; sukcesně vzniklý starší porost s relativně pestřejším bylinným patrem. E mokřad v prostoru jv. od olšiny; silně ruderalizované tužebníkové lado s velkým podílem kopřivy; v době terénní prohlídky nebyl rybník napuštěn, takže nebylo možno přesně zhodnotit stav vysoká míra ruderalizace mohla souviset se sníženou hladinou vody a odbahňovacími pracemi; na rozhraní s plochou D byly v létě 2013 trosky unimobuňky, které měly být během podzimu odstraněny (ústní informace od Dr. Pavelky) F trvalý travní porost (dle KN orná půda); k produkci sena poměrně intenzívně využívaná mezofilní ovsíková louka. G lesní okraj; porostní plášť na vých. okraji ZCHÚ; přechod do lesního porostu v OP; v ZCHÚ je vlivem nepřesnosti vedení hranic parcel, které neodpovídá realitě; zbytková plocha fungující jako ochranná zóna 8

9 Příloha: - tabulka Popis dílčích ploch a objektů příloha č. T1 - mapa dílčích ploch a objektů příloha č. M3 2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup Jak je výše uvedeno, došlo v posledních 2 letech k výraznému zásahu do ZCHÚ s cílem zlepšení stavu vodních a mokřadních společenstev. I když se předpokládá kladný vliv, nelze toto tvrzení v současnosti doložit. To bude muset být dokladováno s odstupem času při sledování jednotlivých společenstev a inventarizaci rostlin a živočichů. Na základě výsledků budoucích šetření bude možná nutno upravit i plán péče. Určitě bude třeba pokračovat v nastoleném trendu absence rybářského využití, případně jeho minimalizace na nasazení býložravých ryb pro redukci vodních makrofyt. Fragment olšiny by měl být ponechán bez zásahu (oproti doporučení plynoucího z botanického průzkumu), protože při umělém prosvětlení by mohla hrozit expanze ruderálních druhů. Na dané ploše je možno a záhodno podporovat zcela přirozené procesy, kdy postupem času začne docházet i k dílčím disturbancím a částečnému rozpadu porostu, což ale vytvoří mozaiku s prostory pro iniciální stádia v kombinaci se zralými porosty. 2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize V tuto chvíli se nepředpokládá kolize zájmů ochrany přírody. Ke kolizi by mohlo ale dojít, pokud by se na lokalitě zabydlil bobr. Tento potenciální střet by bylo třeba řešit podle aktuální situace a na aktuálním stupni poznání v okamžiku, kdy by k němu došlo. 3. Plán zásahů a opatření 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání a) péče o rybníky Rámcová směrnice péče o rybníky Název rybníka (nádrže) Rybník Neratov Způsob hospodaření Dle Manipulačního a provozního řádu z roku 2013 Intenzita hospodaření Žádná nebo extenzivní Manipulace s vodní hladinou Dle Manipulačního a provozního řádu z roku 2013 Způsob letnění nebo zimování Způsob odbahňování Po dobu platnosti pp se nepředpokládá Způsoby hnojení Zakázáno Způsoby regulačního přikrmování Zakázáno Způsoby použití chemických látek Zakázáno Rybí obsádky Rybník bude bez rybí obsádky (případně je možné pouze extenzivní rybí hospodaření). V případě nadměrného rozvoje vodních makrofyt, příp. nízké průhlednosti vody (pod 50cm) může být nádrž v následující sezóně vypuštěna a částečně nebo úplně zimována. Výjimečně může být nasazena ve větším počtu býložravá rybí obsádka při masívním zárůstu nádrže (toto bude vždy konzultováno a odsouhlaseno orgánem ochrany přírody Odborem životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje). 9

10 b) péče o nelesní pozemky Rámcová směrnice péče o nelesní plochy T1.1 Typ managementu Sečení se sušením píce a odvozem sena (hnojení, sečení s odklizením zelené píce, sečení s mulčováním) Vhodný interval 2x ročně Minimální interval Prac. nástroj / hosp. zvíře Kalendář pro management Vhodný Možný Upřesňující podmínky T1.6 Typ managementu Vhodný interval Minimální interval Prac. nástroj / hosp. zvíře Kalendář pro management Vhodný Možný Upřesňující podmínky 1x ročně Vhodný_ Samohybná lehká technika; Možný - Samohybná těžká technika, ostatní technika, hnojení a vápnění Nutno pravidelně kosit optimálně 2x (3x) za rok, sušení sena na místě a jeho následný včasný odvoz. Trávu možno podle stávajících podmínek (např. počasí) odvézt hned po seči. Místo přihnojování lze použít mulčování (neprovádět vícekrát za sebou). Sečení s odklizením zelené píce (sečení s pálením sena, odstraňování náletu mechanicky) 1x/3 5 roků, 1x/10 roků nálet 1x/10 roků seč+nálet Vhodný ruční nástroje Možný - Samohybná lehká technika; Nevhodný skot, hnojení a vápnění Likvidace dřevin: listopad až únor Interval sečí záleží na rychlosti degradace porostu podle místních podmínek. Delší intervaly vedou k degradaci porostů a posléze k přechodu ke keřovým a stromovým formacím. Pozor na ruderalizaci. Pokosenou hmotu, která je většinou jinak nevyužitelná, je nejvhodnější buď ihned odvézt (na skládku), nebo nechat uschnout a neprodleně spálit na určených místech. Odvoz nebo spálení biomasy jsou nezbytné. Při delších intervalech sečení je potřebné likvidovat náletové dřeviny (olše, topol, vrba, bříza, krušina apod.). Dřeviny je možno spálit na hromadách. Ve vegetačním období po odstranění dřevin je vhodná také seč likvidace zmlazujících výmladků. V případě mozaikovitého výskytu spolu s pcháčovými loukami (podsv. Calthenion palustris) je nutné se přizpůsobit managementu určenému pro biotop T1.5! (viz níže) M1.1 Typ managementu Vhodný interval Minimální interval Prac. nástroj / hosp. zvíře Kalendář pro management Sečení s odklizením zelené píce nebo sečení se sušením píce a odvozem sena 1 rok 3 roky Vhodný ruční nástroje Možný - Samohybná lehká technika Vhodný červen Možný nebo

11 Upřesňující podmínky Vhodný: Ve většině případů není nutné management provádět. Pokud je nutné zředit porost rákosu, je nejvhodnější jeho ruční kosení s okamžitým odklizením případně usušením a odvozem mimo plochu. Provádí se v době metání a kvetení, kdy rákos přesouvá většinu svých zásobních látek z podzemních oddenků do nadzemí části pro svůj růst. Odstranění nadzemních prýtů vede k postupnému zřeďování až likvidaci rákosu. V případě růstu rákosu v hlubší vodě je jedinou možností sečení loď se žací lištou. Interval závisí na míře zájmu o odstranění rákosu. Pokud je zájem o rychlé potlačení rákosu, pak se kosí 2x ročně nejméně po dobu tří let a poté s menší intenzitou jedenkrát ročně nebo 1x za dva roky. Pokud je zájem jen udržet rákos ve stávajícím rozsahu, pak může postačovat kosení jednou za dva roky. Pokud je zájem na zahuštění porostu rákosu, pak je vhodné zimní kosení, nejlépe na ledě pomocí křovinořezu. Hrozí ale riziko vymrznutí rákosu po pokosení. Možný: Mnohdy je obtížné až nemožné odklidit rákos mimo zájmovou plochu. V takových případech je přijatelné ponechat jej ve větších hromadách na vhodných místech, kupky mohou sloužit jako vhodné zimoviště a rozmnožovací místo pro užovky. Pálení je ve vlhkém prostředí obvykle nemožné, pokud by se provádělo, musí to být brzy po sklizni, aby nedošlo k zahubení živočichů, kteří mezitím hromady obsadili. varianta s T1.5 Typ managementu Sečení se sušením píce a odvozem sena (sečení s odklizením zelené píce, sečení s pálením sena) Vhodný interval 1 2x/rok Minimální interval 1x/2 roky Prac. nástroj / hosp. zvíře Vhodný ruční nástroje, samohybná lehká technika; Možný - Samohybná těžká technika; Nevhodný hosp. zvířata, hnojení a vápnění Kalendář pro management Vhodný Možný Upřesňující podmínky Sečení optimálně 2x ročně lehkou samochodnou mechanizací, v málo únosném terénu, zejména v okolí pramenišť i ručně (kosa, křovinořez). U některých druhově chudších a mokrých typů (např. u porostů s dominantní skřípinou lesní Scirpus sylvaticus, nebo s druhy rodu ostřice Carex) postačí seč 1x ročně. Optimální je usušení sena s následným odvozem. Pokud to není technicky možné, je potřebné neprodleně důsledně odklidit pokosenou zelenou biomasu; výjimečně nechat pokosenou biomasu uschnout a spálit na ploše, na předem určených místech. Tedy biomasu vždy sklidit. Porosty nehnojit a nevápnit. Brát v úvahu druhovou ochranu ohrožených a vzácných organismů (např. nepokosené pásy nebo posunutá seč dokončení vývoje hmyzu, generativní rozmnožování rostlin). Těžkou techniku nepoužívat příliš často možnost zavlékání nežádoucích ruderálních druhů. Na druhou stranu občasné použití nevadí v kolejích se mohou uchytit některé vzácné, konkurenčně slabší druhy (např. všivec bahenní Pedicularis palustris). 11

12 c) péče o rostliny Konkrétní opatření nejsou navrhována. d) péče o živočichy Specifická opatření nejsou navrhována. Ochrana populací obojživelníků je svázána s péčí o rybník, kdy je minimalizována rybí obsádka v závislosti na rozvoji makrofyt v nádrži (hledisko rybářské není rozhodující) Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území a) rybníky Vzhledem k tomu, že v letech došlo k odbahnění rybníka spojeného s dalšími pracemi na hrázi (oprava přelivu, požeráku, úprava loviště), nepředpokládají se po dobu platnosti tohoto pp žádné zásahy a činnosti, kromě běžné údržby, případně řešení havarijních událostí. Zásadními činnostmi bude kontrola funkčnosti zařízení a případná manipulace s hladinou (především v rámci povodňového plánu nebo v době sucha pro zajištění min. zůstatkového průtoku pod odběrným místem). Rybník bude bez rybí obsádky. Zcela výjimečně je možné vysazení býložravých ryb při nadměrném rozvoji vodních makrofyt. Po redukci biomasy je třeba ryby slovit. Příloha: - výčet plánovaných zásahů (tabulka) příloha č. T1 příloha č. M3 b) nelesní pozemky Sukcesí vzniklý luh (nejedná se u PUPFL) je možno ponechat svému vývoji, avšak je třeba zamezit jeho rozrůstání do dalších ploch (samovolná sukcese olše). V případě potřeby budou pouze odstraňovány zlomy a suché či jinak provozně nebezpečné stromy v blízkosti silnice. Variantně je možná redukce porostu, avšak jen po domluvě s příslušným orgánem ochrany přírody (OŽPZ ZK). TTP na hrázi budou koseny 2x ročně, včetně odstranění biomasy. Variantně je možná extenzivní pastva koz nebo ovcí. Intenzívněji využívaná mezofilní louka bude sečena opt. 2x ročně. Při kosení je s ohledem na výskyt obojživelníků (především čolků) nutno používat vysoko nastavitelnou lištu (alespoň 10 cm nad povrchem půdy) a není možno používat bubnové sekačky. Vyloučeno je použití biocidů. Podmáčené plochy tužebníkových lad (dílčí plocha E) je třeba kosit pravidelně 1x ročně v srpnu až září (ruční kosení kosou nebo křovinořezem). Vhodná je mozaiková seč s ponecháním cca 25 % plochy k posečení v pozdějším období. Pokosenou biomasu je třeba z lokality odstranit usušit a odvézt nebo po domluvě se zástupci OŽPZ ZK spálit na dohodnutých místech, případně uložit do lesního okraje (toto opatření ale nesmí být prováděno pravidelně každý rok!). Po 5 letech péče provést zhodnocení plochy (především s ohledem na výskyt ruderálů a druhovou diverzitu rostlin a rozhodnout, zda provádět management pro biotop T1.5 s kosením 1x ročně nebo přejít ke kosení 1x za 2 3 roky (předpoklad biotopu T1.6). Dílčí plochu C bude třeba kosit (včetně odvozu biomasy) alespoň 1x ročně (terestrická část) nejméně po dobu 3 let, aby se zabránilo rozvoji ruderální vegetace, především kopřiv. S rozvojem litorální vegetace rákosin (včetně orobince) a vysokých ostřic je možno snižovat pravidelně každoročně kosenou plochu. V konečné fázi bude seč prováděna pouze 1x za 2 roky v pozdějším termínu. Cílem je vytvořit stabilní litorální společenstvo, a hlavně zabránit využití prostoru jako koupací pláže. Vlastní rákosiny budou redukovány v zimním období po částech (třetinách) v cca tříletém cyklu. První redukce 1/3 proběhne 3 roky po napuštění (v roce 2016) a pak každý rok bude redukována další 1/3. Způsob redukce rákosin platí i pro výskyt v jižním cípu segmentu A. Příloha: - výčet plánovaných zásahů (tabulka) příloha č. T1 příloha č. M3 12

13 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Luční porosty nepřevádět na ornou půdu ani nezalesňovat. Zamezit jakýmkoli stavebním aktivitám (s výjimkou případného řešení vedení energo- a produktovodů). Minimalizovat hnojení a zamezit používání biocidů. Při kosení TTP používat vysoko nastavitelnou lištu (alespoň 10 cm nad povrchem půdy). Nepoužívat bubnové sekačky. Variantně, zvláště na některých plochách je možná extenzivní pastva ovcí nebo koz. V lesních porostech hospodařit dle schváleného LHP, nepoužívat ale žádné biocidy. Při obnově postupovat maloplošně, nejlépe násekem nebo za pomocí kotlíků. Pro celé OP platí striktní zákaz parkování automobilů. 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu Bude provedena obnova pruhového značení. Jelikož má pruhové značení omezenou životnost, je třeba počítat v průběhu platnosti plánu péče 2x s jeho obnovou (celkem tedy za období platnosti pp 3x). Vhodné by bylo provést nové geodetické zaměření s ohledem na nesrovnalosti mezi reálným stavem a zápisem v KN především ve vztahu k druhu a způsobu využití pozemků (především v rámci stávající parcely 124 oddělit vlastní plochu rybníka od terestrických společenstev v jižní části; stejně řešit i parcelu 128/1). 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území projednání smluvních podmínek na managementová opatření s vlastníky dotčených parcel geodeticky oddělit u některých konkrétních parcel plochy ZCHÚ s odlišným druhem a způsobem využití pozemků a změny zanést do katastru nemovitostí, 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Provádění strážní služby v letním období za účelem eliminace využívání záp. břehu s litorálem ke koupání. Instalace tabule se zákazem vstupu, která bude doplněna výchovným textem vysvětlujícím důvody zákazu vstupu. 3.6 Návrhy na vzdělávací využití území Území lze využít v rámci ekologické výchovy veřejnosti (i jako cíl environmentálních vycházek mateřské a základní školy). Lokalita leží na značené turistické trase a cyklotrase, proto bude v rámci osvěty instalována tabule o životě obojživelníků (viz též bod 3.5). 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území Provádět každoroční monitoring zvláště chráněných druhů obratlovců (obojživelníci, plazi a vybrané druhy ptáků). Jednou za 4-5 let je nutno provést inventarizaci rostlin včetně fytocenologických snímků na stacionárech, vhodné provést mykologický průzkum. Provést inventarizační průzkum hlavních skupin bezobratlých (měkkýši, vážky, pavouci, brouci, motýli, ploštice, blanokřídlí aj.) a obratlovců (obojživelníci, plazi, ptáci, savci). Vhodný by byl dlouhodobější výzkum, avšak možnosti se nabízejí i pro zpracování bakalářských, diplomových nebo disertačních prací. 13

14 4. Závěrečné údaje 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) Orientační náklady za rok (Kč) bez DPH Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) bez DPH Jednorázové a časově omezené zásahy Podrobný inventarizační průzkum bezobratlých ,- Kč Podrobný inventarizační průzkum obratlovců ,- Kč Mykologický průzkum ,- Kč Geodetické zaměření, osazení hraničníků, oddělení ,- Kč parcel, zanesení do KN (400 m) Instalace tabule se zákazem vstupu a populárně 8 000,- Kč naučným textem Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) ,- Kč Opakované zásahy Kontrola a údržba označníků s tabulí 200,- Kč 2 000,- Kč Kosení včetně likvidace biomasy na místě (cca 6 000,- Kč ,- Kč 0,35 ha) - plochy B, C, E Inventarizace rostlin včetně fytocenologických snímků 3 000,- Kč 6 000,- Kč na stacionárech (2x) Monitoring ZCHD rostlin a živočichů 2 500,- Kč ,- Kč Pruhové značení ZCHÚ (700 m) 3x (150,-/100 m) 1 050,- Kč 3 150,- Kč Opakované zásahy celkem (Kč) ,- Kč N á k l a d y c e l k e m (Kč) ,- Kč 4.2 Použité podklady a zdroje informací BAJZA, R., Rekonstrukce a odbahnění PP Rybník Neratov projektová dokumentace pro ohlášení stavby. PROKO, spol. s r. o., Zlín. CULEK, M. et al., Biogeografické členění ČR. Praha, Enigma, 347 s. ISBN DEMEK, J. et al., Hory a nížiny Zeměpisný lexikon ČR. Brno, AOPK ČR, 580 s. ISBN GUTH J., Praktické a metodické poznámky ke klasifikaci biotopů. Praha, AOPK ČR, s. HÁKOVÁ A., KLAUDISOVÁ A., SÁDLO J. (eds.), Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura PLANETA XII, 3/2004 druhá část. Ministerstvo životního prostředí, Praha, 144 s. HOLZER, M., Odborné posouzení vodního ekosystému ve ZCHÚ PP Rybník Neratov. Olomouc, 15 s. + přílohy. HOLZER, M., Hydrobiologický průzkum na lokalitě ZCHÚ PP Rybník Neratov. Olomouc, 10 s. CHYTRÝ, M. et al., Katalog biotopů ČR. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 304 s. ISBN JINDRA, I, Inventarizace botanická PP Rybník Neratov. Neoficiální text uložen na OŽPZ ZK MACKOVČIN, P., JATIOVÁ, M. A KOL., Zlínsko. In: Mackovčin P. Sedláček M. (eds): Chráněná území ČR, svazek II. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 376 s. ISBN MARHOUL, P., TUROŇOVÁ, D. (eds.), Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy NATURA Metodika AOPK ČR. AOPK ČR. Praha. 14

15 PAVELKA J., TREZNER J. (eds), Příroda Valašska (okres Vsetín). Český svaz ochránců přírody ZO 76/06 Orchidea, Vsetín, 504s s. bar. přílohy QUITT, E., Klimatické oblasti Československa. Brno, Academia, GÚ ČSAV v Brně, 73 s ŠANDOR, P., Manipulační a provozní řád Rybník Neratov, AOPK ČR, Správa CHKO Bílé Karpaty a krajské středisko Zlín, 17 s. VÁLEK, J., PAVELKA, J, Rybník Neratov: exkurz do algologie. In: Valašsko, 2002/2, s Nařízení Okresního úřadu Vsetín č. 11/1999 Rezervační kniha PP Rybník Neratov (uložena na OŽPZ ZK) Doplněk k plánu péče o PP Rybník Neratov ( ) ze dne Vlastní terénní šetření v roce 2013 a ústní sdělení pracovníků odboru životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje. 4.3 Seznam používaných zkratek 1 kriticky ohrožený druh podle vyhlášky 395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů 2 silně ohrožený druh podle vyhlášky 395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů 3 - ohrožený druh podle vyhlášky 395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů C1 - Kriticky ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky C2 - Silně ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky C3 - Ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky C4 - Vzácnější taxony vyžadující další pozornost podle Černého a červeného seznamu České republiky AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod ČR Česká republika EVL Evropsky významná lokalita KrÚ Krajský úřad LBC - lokální biocentrum LHP lesní hospodářský plán (M)ZCHÚ (maloplošné) zvláště chráněné území OP ochranné pásmo OPRL oblastní plán rozvoje lesů ORP obec s rozšířenou působností OŽPZ ZK odbor životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje PP přírodní památka pp plán péče PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa RURÚ rozbory udržitelného rozvoje území SPR státní přírodní rezervace ÚP územní plán ÚSES územní systém ekologické stability 15

16 Přílohy Tabulky: T1 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich Mapy: Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma Příloha M3 - Mapa dílčích ploch a objektů Schváleno orgánem ochrany přírody: 16

17 Tabulky T1: Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich označení plochy nebo objektu název výměra (ha) stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče A 0,8921 Vodní plocha Zachování populací obojživelníků B 0,1220 Koruna hráze s obslužnou cestou a TTP okolo Tvorba a údržba druhově pestrého TTP C 0,1205 Břeh rybníka s TTP, vysazenými dřevinami a mělké litorální pásmo vlastního rybníka D 0,2090 Sukcesí vzniklý porost převážně olší Zachování jasanovo-olšového luhu E 0,1515 Vlhká až mokřadní louka Pravidelná údržba biotopu s cílem zvýšení diverzity a redukce ruderálů F 0,2006 Mezofilní intenzivněji využívaná louka Údržba druhově pestrého TTP G 0,1700 Lesní lem na V hranici ZCHÚ Zachování lemu a podpora druhové pestrosti dřevin doporučený zásah naléhavost termín provedení interval provádění 1. Manipulace s hladinou dle rozvoje vodních 1 X - III Průběžně makrofyt 1. Kosení TTP s odstraněním biomasy 1 VI IX 2x ročně 1. Kosení TTP s odstraněním biomasy 2. Kosení rákosin (1. zásah v r na 1/3 plochy) 1. ponechat bez zásahu 2. havarijní kácení podél cesty dle potřeby 1. Kosení TTP s odstraněním biomasy 2. Po 5 letech zhodnotit stav plochy a případně upravit intenzitu zásahů naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění: 1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 2. stupeň - zásah vhodný, 3. stupeň - zásah odložitelný VII IX X - III - Dle potřeby VII IX VII IX 1x ročně 1/3 plochy ročně Neurčeno 1x ročně 1x/2-3 roky 1. Kosení TTP s odstraněním biomasy 1 VI IX 2x ročně 1. Při výchově preference původních listnáčů 2 Neurčeno 17

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009 2018 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O ZCHÚ - PŘÍRODNÍ

Více

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

Pístovské mokřady 2009

Pístovské mokřady 2009 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2009 Zpráva o činnosti na pronajatých pozemcích p.č. 485/1 a 485/3

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní památku KOZEL na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační a popisné

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ 1.1. Základní identifikační údaje evidenční kód území: 1480 kategorie ochrany:

Více

Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka na období 2016-2025 listopad 2015 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2501 kategorie ochrany: přírodní

Více

Popovické rybníky (návrh na vyhlášení)

Popovické rybníky (návrh na vyhlášení) Plán péče o přírodní památku Popovické rybníky (návrh na vyhlášení) na období 2013 2023 Projekt NATURA 2000 ve Zlínském kraji, 09028956 Projekt je spolufinancován Evropskou unií Evropským fondem pro regionální

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Žabakor na období 2008-2017

Plán péče o přírodní rezervaci Žabakor na období 2008-2017 Plán péče o přírodní rezervaci Žabakor na období 2008- 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN evidenční kód území : 1937 kategorie : přírodní

Více

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava Jan Losík, Alice Háková říjen 2013 2

Více

Návrh plánu péče. Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem. na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu

Návrh plánu péče. Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem. na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu Návrh plánu péče Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

Operační program. Životní prostředí

Operační program. Životní prostředí Operační program Životní prostředí (avíza, květen 2015) Přehled prvních výzev OP ŽP plánovaných k zahájení příjmu žádostí v srpnu 2015 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní...

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Územní systém ekologické stability (ÚSES) Ochrana přírody v Čelákovicích I ve zdánlivě jednotvárné České křídové tabuli, kam spadáme, se místy ještě zachovala říční krajina s dnes již mrtvými rameny (tj. postupně zazemňovanými úseky řeky oddělenými

Více

Biomonitoring a záchranné transfery

Biomonitoring a záchranné transfery Biomonitoring a záchranné transfery Biomonitoring slouží k poznání určité lokality. Na rozdíl od jednorázového biologického průzkumu monitoruje změny, např. ve velikosti populací sledovaných, vzácných

Více

Terestrické biotopy obojživelníků

Terestrické biotopy obojživelníků Terestrické biotopy obojživelníků - ochrana a péče Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, leden 2012 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o biotopy rozmnožování = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy mimo

Více

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Kalspot CZ0213029

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Kalspot CZ0213029 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kalspot CZ0213029 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Kalspot Kód lokality: CZ0213029 Kód lokality v ÚSOP: 2543

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI TRUPELNÍK. na období 2013-2022

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI TRUPELNÍK. na období 2013-2022 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI TRUPELNÍK na období 2013-2022 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2137 kategorie ochrany: přírodní rezervace název

Více

Plán péče o přírodní památku Rybník Spáleniště

Plán péče o přírodní památku Rybník Spáleniště Návrh Plán péče o přírodní památku Rybník Spáleniště na období (2011-2026) na období 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015.

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Tento dokument obsahuje seznam zajímavých přírodních lokalit, které je možno lokalizovat v katastru města Strakonice v souvislosti s

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813449 Jilešovice - Děhylov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813449 Jilešovice - Děhylov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813449 Jilešovice - Děhylov na období Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód: 1095 Kategorie: přírodní rezervace Název: Mýto Kategorie IUCN: IV. - řízená rezervace

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 715/68/2014 NEMOVITOST: Pozemky, zapsané na LV č. 3877 pro k.ú. Hořejší Vrchabí a obec Vrchlabí, vedené u KP Trutnov Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres

Více

Jílové u Děčína - škola

Jílové u Děčína - škola Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Jílové u Děčína - škola CZ0423653 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Jílové u Děčína - škola Kód lokality:

Více

Ekologické sítě v krajině

Ekologické sítě v krajině Ekologické sítě v krajině Ekologicky významné segmenty krajiny. Kostra ekologické stability. Sestavila: Eva Boucníková Proč vytváříme ekologické sítě? 1938 1953 1984 Cíle vytváření ekologických sítí Uchování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Ochrana přírody, rybářství, vody - přehled právní úpravy

Ochrana přírody, rybářství, vody - přehled právní úpravy Ochrana přírody, rybářství, vody - přehled právní úpravy Jan Šíma odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Ministerstvo životního prostředí Mezinárodní úmluvy Úmluva o biologické rozmanitosti

Více

Přeložka silnice II/286 Jičín Robousy Valdice

Přeložka silnice II/286 Jičín Robousy Valdice Viz. rozdělovník 2138/ZP/2008-Čr 12.03.2008 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. David Černošek / 188 Oddělení EIA a IPPC dcernosek@kr-kralovehradecky.cz Posuzování vlivů na životní prostředí,

Více

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8)

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) CROSS COMPLIANCE Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz akreditovaný poradce č. 079/2004 Krnov 24. 11. 2010 Zákonné požadavky na hospodaření,

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE IV. Ekonomické vyhodnocení duben 2005 pořizovatel: ATELIER FONTES, s.r.o. Projekty, služby a realizace pro ochranu, tvorbu a využití krajiny Veveří 109, 616

Více

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka na období 2011 2025-1 - 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1472 kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0073 BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ Daniel Vařecha LEGISLATIVA 67 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Více

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona)

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona) 64/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 28. února 2011 o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území Ministerstvo životního prostředí stanoví podle

Více

Závěrečná zpráva o projektu Projekt byl realizován za laskavé finanční i morální podpory Karlovarského kraje.

Závěrečná zpráva o projektu Projekt byl realizován za laskavé finanční i morální podpory Karlovarského kraje. KVK08_prstnatec_D660_ZZ_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Projekt byl realizován za laskavé finanční i morální podpory Karlovarského kraje. Název projektu: Mapování prstnatce májového Evidenční

Více

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Obec Bělotín místní části Lučice, Nejdek, Kunčice... 2 Obec Horní Těšice... 4 Obec Olšovec... 6 Obec Partutovice... 8 Obec Provodovice... 10 Obec Rouské... 12

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Dobříšský zámek CZ0213602 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Dobříšský zámek Kód lokality: CZ0213602 Kód lokality

Více

Plán péče o PP Sochorov

Plán péče o PP Sochorov Mgr. Jiří Juřička, Štoky 406, 582 53 Štoky Juricka.J@seznam.cz, tel. 724 054 609 Plán péče o PP Sochorov na období 2012 2022 Návrh na vyhlášení 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní identifikační

Více

Praktické zkušenosti z kontrol

Praktické zkušenosti z kontrol Praktické zkušenosti z kontrol podmíněnosti nosti v roce 2009 (SMR 1, SMR 5) 5 Mgr. Zdeněk k Papoušek Česká inspekce životního prostřed edí Odbor ochrany přírodyp Legislativní podklady SMR 1, SMR 5 Směrnice

Více

CHKO Litovelské Pomoraví

CHKO Litovelské Pomoraví CHKO Litovelské Pomoraví AOPK ČR Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova ul. 906/5, Litovel Společenský význam ZCHÚ a Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ

SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ Aktuality 2011 Vážení přátelé motýlů a přírody, dovolte nám při této příležitosti stručně představit Společnost pro ochranu motýlů České republiky (SOM). Tato organizace je

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA Právní stav po vydání Změny č. 6 Závazná část Územního plánu obce Dolní Morava, který byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 8. 2. 2001, změněného Změnou č. 1

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2008 2017 PŘÍRODNÍ PAMÁTKA OHRAZENÍ. České Budějovice

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2008 2017 PŘÍRODNÍ PAMÁTKA OHRAZENÍ. České Budějovice PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2008 2017 PŘÍRODNÍ PAMÁTKA OHRAZENÍ Listopad 2007 České Budějovice Přírodní památka Ohrazení Strana 2 Přírodní památka Ohrazení Pro období: 2008 2017 1. Základní identifikační a popisné

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16. ledna 2013 Ing. Kateřina Novotná KUZL 3512/2013

Více

OBSAH Doporučená citace díla:

OBSAH Doporučená citace díla: OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Přehled lokalit...2 Metodika sledování lokalit...3 Excerpce publikovaných údajů...3 Komentář k metodice stanovení výše náhrad škod...3 Výsledky...4 Mimohnízdní populace...4

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. června 2012 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 27624/2012 KUSP 27624/2012 ŽPZE-MJ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. června 2012 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 27624/2012 KUSP 27624/2012 ŽPZE-MJ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. června 2012 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 27624/2012 KUSP

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ LITORÁLNÍ MAKROFYTA V NÁDRŽI S KOLÍSAJÍCÍ VODNÍ HLADINOU. Monika Krolová Josef Hejzlar Hana Čížková

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ LITORÁLNÍ MAKROFYTA V NÁDRŽI S KOLÍSAJÍCÍ VODNÍ HLADINOU. Monika Krolová Josef Hejzlar Hana Čížková FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ LITORÁLNÍ MAKROFYTA V NÁDRŽI S KOLÍSAJÍCÍ VODNÍ HLADINOU Monika Krolová Josef Hejzlar Hana Čížková Zonace litorálního porostu u přirozených ekosystémů Supralitorál Eulitorál Infralitorál

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Octárna CZ0213818 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Octárna Kód lokality: CZ0213818 Kód lokality v ÚSOP: 2572

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. ledna 2014 Č. j.: 92979/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. Spolupracoval: doc.

Více

Monitoring aluviálních ekosystémů

Monitoring aluviálních ekosystémů Monitoring aluviálních ekosystémů součást projektu VaV 610/4/01 Zpráva pro AOPK ČR DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie zpracoval: Bc. Záboj Hrázský České Budějovice 2004 Tato práce je součástí projektu

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí I. Přikryl, ENKI, o.p.s., Třeboň Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí Abstrakt Práce hodnotí různé typy vod, které vznikají v souvislosti s těžbou uhlí, z hlediska jejich ekologické funkce i využitelnosti

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zpracoval: Atelier AURUM s.r.o. Pardubice ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zodpovědný projektant : Ing. arch. Ivana Petrů, A 00966 Autorský kolektiv: Ing. arch. Ivana Petrů

Více

Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Environmentální opatření PRV Implementována jak prostřednictvím

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM B1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM OBSAH TEXTOVÉ Č ÁSTI: 1. Vyhodnocení souladu s PÚR ČR...2 1.1. Republikové priority územního plánování pro

Více

A.1. Průvodní a technická zpráva

A.1. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní a technická zpráva Vypracoval: Jaroslav Hvězda Schválil: Ing. Pavel Kuttelwascher 1. Identifikační údaje stavby Strana 1 (celkem 6) Název stavby: Rybník Za prádelnou - rekonstrukce Stupeň

Více

Metodika podpůrného transferu (repatriace) vranky obecné (Cottus gobio)

Metodika podpůrného transferu (repatriace) vranky obecné (Cottus gobio) Metodika podpůrného transferu (repatriace) vranky obecné (Cottus gobio) v rámci aktivity: C Konkrétní ochranářské aktivity C7 - Vytváření podmínek pro nerušený vývoj populací vranek Daphne ČR Institut

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Název veřejné zakázky: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH

Více

R O Z H O D N U T Í. vydává v souladu s 7 odst. 6 zákona následující rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení:

R O Z H O D N U T Í. vydává v souladu s 7 odst. 6 zákona následující rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení: KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/10429/15 Spis. zn.: ZN/2153/ŽP/15 Počet listů: 7 Počet příloh: 3 Počet listů příloh: 4 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Hodíškovský rybník CZ0612135

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Hodíškovský rybník CZ0612135 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Hodíškovský rybník CZ0612135 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Hodíškovský rybník Kód lokality: CZ0612135

Více

Obecní výlet po trase Jeřmanice Milíře a okolí - Rádlo - dne 4. 10. 2014

Obecní výlet po trase Jeřmanice Milíře a okolí - Rádlo - dne 4. 10. 2014 Obecní výlet po trase Jeřmanice Milíře a okolí - Rádlo - dne 4. 10. 2014 Obec Radimovice Vás zve na pěší výlet po trase Jeřmanice Milíře a okolí - Rádlo - Datum: sobota 4.10.2014 - Odjezd z vlakového nádraží

Více

1. ÚVOD 1.1 ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH

1. ÚVOD 1.1 ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH 1. ÚVOD 1.1 ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH Územní plán Vělopolí je zpracován na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem, Obcí Vělopolí a zhotovitelem, Urbanistickým střediskem Ostrava, s r.o.,

Více

Salašské pěnovce návrh na vyhlášení

Salašské pěnovce návrh na vyhlášení Plán péče o přírodní památku Salašské pěnovce návrh na vyhlášení na období 2013 2023 Projekt NATURA 2000 ve Zlínském kraji, 09028956 Projekt je spolufinancován Evropskou unií Evropským fondem pro regionální

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

Uhliska (návrh na přehlášení)

Uhliska (návrh na přehlášení) Plán péče o přírodní památku Uhliska (návrh na přehlášení) na období 2013 2023 Projekt NATURA 2000 ve Zlínském kraji, 09028956 Projekt je spolufinancován Evropskou unií Evropským fondem pro regionální

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ 1 ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nová Paka Datum: Prosinec 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

PLÁN PÉČE O KRAJINU v katastrálním území města Hustopeče

PLÁN PÉČE O KRAJINU v katastrálním území města Hustopeče PLÁN PÉČE O KRAJINU v katastrálním území města Hustopeče Studie proveditelnosti Objednatel: Zhotovitel: Město Hustopeče Agroprojekt PSO, spol. s r.o. Brno Slavíčkova 1a, Brno Lesná Ing. David Mikolášek

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených PR Slavičí údolí 00 09 /8 Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů PR Slavičí údolí 00 09 LHC Dobřichovice LHP.. 009 3.. 008 Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Les zvláštního

Více

Plán péče o přírodní památku Na víně na období 2014-2023

Plán péče o přírodní památku Na víně na období 2014-2023 plán péče o přírodní památku Na víně na období 2014-2023 Plán péče o přírodní památku Na víně na období 2014-2023 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje plán péče

Více

Obnovená pastva skotu a ovcí ve vrcholových partiích Hrubého Jeseníku

Obnovená pastva skotu a ovcí ve vrcholových partiích Hrubého Jeseníku Seminář je výstupem k institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Rozhodnutí MZe ČR č. R1215 na rok 2015. Seminář Pastva hospodářských zvířat v chráněných územích České

Více

Lehká kolejová dráha (tramvajová / vlakotramvajová) Ostrava, tramvajové smyčkové obratiště Hlučínská - žst. Hlučín

Lehká kolejová dráha (tramvajová / vlakotramvajová) Ostrava, tramvajové smyčkové obratiště Hlučínská - žst. Hlučín DR3 Hlučínská žst. Hlučín Variantní řešení: A. POPIS ZÁMĚRU Specifikace záměru (varianty): Hlučínská žst. Hlučín Ostatní hodnocené varianty: Dotčené obce: Plocha : Hlučín, Ludgeřovice, Markvartovice, Ostrava

Více

Přírodní rezervace Malá Strana a její ochranné pásmo

Přírodní rezervace Malá Strana a její ochranné pásmo Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Malá Strana

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb.

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. P L A T N É Z N Ě N Í VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více