Plán péče o přírodní památku Rybník Neratov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán péče o přírodní památku Rybník Neratov"

Transkript

1 Ing. Darek Lacina Ondráčkova 556/ Brno Plán péče o přírodní památku Rybník Neratov na období Zpracoval v listopadu 2013 ing. Darek Lacina

2 Obsah Obsah Základní údaje o zvláště chráněném území Základní identifikační údaje Údaje o lokalizaci území Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Výměra území a jeho ochranného pásma Překryv území s jinými chráněnými územími Kategorie IUCN Předmět ochrany ZCHÚ Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu Hlavní předmět ochrany ZCHÚ současný stav Cíl ochrany Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích Základní údaje o nelesních pozemcích Dílčí plochy Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize Plán zásahů a opatření Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Zaměření a vyznačení území v terénu Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Návrhy na vzdělávací využití území Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území Závěrečné údaje Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Použité podklady a zdroje informací Seznam používaných zkratek Přílohy Tabulky

3 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2034 kategorie ochrany: přírodní památka název území: Rybník Neratov druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: Nařízení Okresního úřadu orgán, který předpis vydal: Okresní úřad Vsetín číslo předpisu: 11/1999 datum platnosti předpisu: datum účinnosti předpisu: Údaje o lokalizaci území kraj: okres: obec s rozšířenou působností: obec s pověřeným obecním úřadem: obec: katastrální území: Zlínský Vsetín Vsetín Vsetín Prlov Prlov Příloha č. M1: Orientační mapa s vyznačením území 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Zvláště chráněné území Katastrální území: (733083, Prlov) Číslo parcely podle KN Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m 2 ) Výměra parcely v ZCHÚ (m 2 ) 121 Ostatní plocha Neplodná půda Vodní plocha Vodní nádrž umělá /15255* 128/1 Vodní plocha Vodní nádrž umělá Ostatní plocha Ostatní komunikace Orná půda Celkem *) rozdílný údaj platí pro plochu vypočtenou pomocí GIS (nejedná se o oficiální údaj, proto není dále používána) Ochranné pásmo Katastrální území: (733083, Prlov) Číslo parcely podle KN Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m 2 ) Výměra parcely v OP (m 2 ) 110/2 Lesní pozemek /4 Lesní pozemek /5 Lesní pozemek /6 Lesní pozemek ** 118/7 Lesní pozemek ** 118/12 Lesní pozemek Lesní pozemek ** 123 Lesní pozemek Lesní pozemek TTP

4 128/2 Lesní pozemek TTP /1 Ostatní plocha Ostatní komunikace Ostatní plocha Ostatní komunikace Vodní plocha Tok přirozený Celkem Katastrální území: (726851, Pozděchov) Číslo parcely podle KN Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m 2 ) Výměra parcely v OP (m 2 ) 1774/1 TTP ** 1902/17 Ostatní plocha Ostatní komunikace ** 1902/19 Ostatní plocha Ostatní komunikace * Celkem *) výměra zjištěná pomocí GIS neodpovídá údaji z katastru nemovitostí **) výměry parcel jsou sporné, protože se na hranicích k. ú. navzájem překrývají Celková výměra OP je dle výše uvedených údajů m 2. Příloha č. M2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma Druh pozemku ZCHÚ plocha v ha OP plocha v ha lesní pozemky 0 1,5725 Způsob využití pozemku vodní plochy 1,6020 0,0428 zamokřená plocha 0 trvalé travní porosty 0 0,6024 orná půda 0, ZCHÚ plocha v ha rybník nebo nádrž 1,6020 vodní tok 0 ostatní zemědělské 0 0 pozemky ostatní plochy 0,0526 0,2645 neplodná půda 0,0085 zastavěné 0 0 plochy a nádvoří plocha celkem 1,8670 2,4822 ostatní způsoby využití 0, Překryv území s jinými chráněnými územími národní park: chráněná krajinná oblast: jiný typ chráněného území: ne ne CHOPAV Vsetínské vrchy, součást lok. biokoridoru ÚSES 4

5 Natura 2000 ptačí oblast: evropsky významná lokalita: ne ne Příloha č. M1: Orientační mapa s vyznačením území 1.6 Kategorie IUCN IV. - řízená rezervace 1.7 Předmět ochrany ZCHÚ Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu Zachovalý mokřadní ekosystém s výskytem cenného společenstva vodních bezobratlých včetně výskytu ohrožených a zvláště chráněných druhů obratlovců, zejména obojživelníků (čolka velkého, čolka horského, ropuchy obecné, rosničky zelené aj.) Hlavní předmět ochrany ZCHÚ současný stav A. ekosystémy název ekosystému podíl plochy v popis ekosystému ZCHÚ (%) Mokřad Cca 10 % Plochy okolo vtoku do rybníka včetně sukcesí vzniklého jasanovo-olšového luhu Vodní plocha Cca 80 % Vlastní rybník Bližší popis viz níže. B. druhy název druhu Čolek velký (Triturus cristatus) Čolek horský (Triturus alpestris) Skokan štíhlý (Rana dalmatiana) Ropucha obecná (Bufo bufo) Rosnička zelená (Hyla arborea) Čolek obecný (Triturus vulgaris) Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ Vitální až desítky ks stupeň ohrožení Poznámka při hrázi v době před napouštěním Jednotlivě 2 Zaznamenán pravidelně spíše v posledních letech Neznámá 2 Snůšky v roce Konvička Vitální pravidelně 3 stovky až tisíce pulců Neznámá 2 Ojedinělý nález Pavelka 2010 Vitální až desítky při hrázi v době před ks napouštěním Neznámá 2 Ojedinělý nález Pavelka Cíl ochrany Zachování bohaté populace obojživelníků, především čolků a ropuchy obecné, stejně jako dalších obratlovců i bezobratlých, vázaných na vodní prostředí. 5

6 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Přírodní památka (PP) rybník Neratov se nachází v jihovýchodní části katastru obce Prlov. Území tvoří zachovalá malá vodní nádrž lesní rybník a přilehlé pozemky. Vodní plocha je vymezena hrází, místní komunikací, prudkým svahem s lesním porostem a v místě přítoku porostem orobince a chrastice rákosovité. Nádrž má dva přítoky, které přivádějí do rybníka povrchovou vodu. Prvním přítokem je náhon z potoka Trubiska. Množství odebírané vody je regulováno v břehovém odběrovém objektu stavidlem. Druhým přítokem je bezejmenná občasná vodoteč, která odvádí dešťovou vodu ze svého přilehlého povodí (cca. 0,5 km 2 ). Na části parcely vlastního rybníka u místní komunikace vznikl v důsledku sukcese vzrostlý porost dřevin s převahou olše lepkavé a spíše ruderálním podrostem. Na již. okraji tohoto porostu se v létě 2013 nacházely zbytky rozpadlé unimobuňky, které měly být do konce roku odklizeny. Nad vtokem do rybníka se nalézá travinobylinné společenstvo odpovídající silně ruderalizovanému tužebníkovému ladu. Zde byly pozorovány 2 ex. plšíka lískového i s hnízdem. Vodní dílo Rybník Neratov umožňuje nakládání s povrchovými vodami ve smyslu povolení k nakládání s vodami vydaného podle 8, odst. 1, písm. a) bod 2 a 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, spočívající v akumulaci vody a přivádění povrchové vody z drobného vodního toku a odvádění povrchové vody z vodní nádrže do drobného vodního toku, dle rozhodnutí č. MUVS 24130/2009, MěÚ Vsetín, odboru ŽP, ze dne Druhotnou funkcí vodní nádrže je především umožnění rozmnožování obojživelníků a hnízdění vodního ptactva. Na objektech rybníka nejsou žádná strojní a elektrotechnická zařízení. Manipulace s dlužemi požeráku je ruční. Bezpečnostní přeliv je pevný, bez obsluhy. Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (mimo hlavní předmět ochrany ZCHÚ) název druhu aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. popis biotopu druhu, další poznámky Užovka obojková (Natrix natrix) Kuňka skvrnitá (Bombina variegata) Vitální - 6 ks před napouštěním v r při hrázi v době před napouštěním- mladí jedinci; pravidelný dlouhodobý výskyt Jednotlivě , Vočadlová Střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) Jednotlivě Spitzer Veverka obecná (Sciurus 1 ks Pavelka vulgaris) Plšík lískový (Muscardinus avellanarius) 2 ks podmáčená louka nad rybníkem Krkavec velký (Corvus corax) Přelet 1 ks Vymazal Čírka obecná (Anas crecca) 2 samci + 3 samice Vymazal Prstnatec Fuchsův pravý (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii) Neznámá Vočadlová Kromě uvedených chráněných druhů byly při botanickém průzkumu v r zaznamenány druhy z Červeného seznamu: bradáček vejčitý (Listera ovata), bahnička jednoplevá (Eleocharis uniglumis), čistec alpínský (Stachys alpina); popenec chlupatý (Glechoma hirsuta), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), prvosenka jarní (Primula veris), kozlík výběžkatý bezolistý (Valeriana excelsa subsp. sambucifolia), rozrazil horský (Veronica montana) (Jindra, 2007). 6

7 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti a) ochrana přírody Od vyhlášení za MZCHÚ probíhaly snahy o redukci rybářského využití. V doplňku předchozího pp ze byla nájemci uložena omezení týkající se hnojení, vápnění, používání biocidů, krmení obsádek, vysazování dravých ryb a zásahů do břehového a litorálního pásma. Dále byla stanovena doba výlovu (září) a velikost rybí obsádky. V letech proběhlo odbahnění rybníka spojené s vybudováním litorální zóny a opravou hráze a technických zařízení. Dále byly v litorální zóně instalovány bloky lomového kamene jako úkrytu pro raky a byla provedena výsadbě dřevin a osetí hráze travinobylinnou směsí. K opětovnému napuštění nádrže došlo v létě b) zemědělské hospodaření V minulosti byla plocha nad současným rybníkem využívána jako orná půda. V současnosti se jedná o vlhčí travinobylinný porost (dle mapování biotopů vlhké pcháčové louky). Na části území se postupem času vyvinul fragment jasano-olšového luhu. d) rybníkářství a rybářství Přesný vznik obtočného rybníka Neratov není znám, je však známo, že již v roce 1907 existoval. V nedávné minulosti byl v nájmu MO ČRS Vsetín. g) rekreace a sport Vzhledem k tomu, že okolo MZCHÚ prochází turistická značka (zelená) a cyklotrasa č. 6117, je možno předpokládat, že vodní nádrž bude v letních měsících sloužit k občasnému koupání procházejících nebo projíždějících turistů. Pokud nebudou prováděna opatření, která by měla případné návštěvníky k lokalitě víc upoutat (např. nějaký typ odpočívadla), nemělo by občasné koupání činit problém. Nebezpečím se může stát cílené navštěvování lokality za účelem koupání, což by znamenalo nejen rušení živočichů, ale i destrukci břehových a litorálních společenstev, což je v přímém rozporu s cíli ochrany přírody. i) jiné způsoby využívání nejsou, kromě specifických odborných šetření pro potřeby ochrany přírody, známy. 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy 1. RURÚ ORP Vsetín 2. rozhodnutí č. MUVS 24130/2009, MěÚ Vsetín, odboru ŽP, ze dne Doplněk k plánu péče o PP Rybník Neratov ( ) ze dne Manipulační a provozní řád Rybník Neratov z května 2013, AOPK ČR 2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích Název rybníka (nádrže) Rybník Neratov Katastrální plocha Využitelná vodní plocha 8.900,00 m 2 (stálé nadržení)/12.865,00 m 2 (maximum) Plocha litorálu cca 2520 m 2 Průměrná hloubka 0,86 m Maximální hloubka 3,28 m (Q 100 dno u výpusti) Postavení v soustavě 2,5 m Manipulační řád Obtočný rybník není v soustavě vodních nádrží Hospodářsko-provozní řád Květen 2013 Způsob hospodaření Intenzita hospodaření Bez rybí obsádky, případně extenzivní Výjimka k aplikaci látek ne znečišťujících vodu (krmiva, hnojiva) Parametry zvláštních povodní (u IV. kategorie rybníků III. kategorie) Vlastník rybníka AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov 7

8 Uživatel rybníka AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov Rybářský revír Ne Správce rybářského revíru - Zarybňovací plán - Průtočnost doba zdržení - Název vodního toku Trubiska Číslo hydrologického pořadí Úsek dotčený ochranou - (řkm od do) Charakter toku bystřinný Příčné objekty na toku stupně a prahy Manipulační řád č.j. MUVS 17706/2013, , platnost do Správce toku Lesy ČR,s.p., Správa toků oblast povodí Moravy, U skláren 781, Vsetín Správce rybářského revíru - Rybářský revír - Zarybňovací plán - Příloha: - tabulka Popis dílčích ploch a objektů příloha č. T1 - mapa dílčích ploch a objektů příloha č. M Základní údaje o nelesních pozemcích Součástí ZCHÚ je v jeho jižní části udržovaný travinobylinný porost. Vlastní ZCHÚ je vymezeno pouze na části této louky, zbytek spadá do OP. Dle mapování biotopů se jedná o vlhké pcháčové louky (T1.5). V rámci PP Rybník Neratov má toto území spíše funkci potenciální bariéry proti negativním vlivům, které mohou vznikat nad nádrží (především splachy hnojiv, případně biocidů ze ZPF. Součástí ZCHÚ je i sukcesí vzniklá menší olšina, která není zařazena do PUPFL Dílčí plochy A rybník/vlastní vodní plocha a většina rákosiny s orobincem v jižním cípu B hráz rybníka se třemi staršími jabloněmi, oseto běžnou komerční směsí s projevy ruderalizace (iniciální stádia tvorby TTP); při v. okraji hráze se nalézají zbytky menší stavby C travnatý břeh a litorál; výsadby olše lepkavé a o. šedé; podél cesty starší jasany; v mělkém litorálu velké bloky kamene; porost Typha angustifolia, Phalaris arundinacea a Urtica dioica ustupuje vlivem sukcese olší. D jasanovo-olšový luh; sukcesně vzniklý starší porost s relativně pestřejším bylinným patrem. E mokřad v prostoru jv. od olšiny; silně ruderalizované tužebníkové lado s velkým podílem kopřivy; v době terénní prohlídky nebyl rybník napuštěn, takže nebylo možno přesně zhodnotit stav vysoká míra ruderalizace mohla souviset se sníženou hladinou vody a odbahňovacími pracemi; na rozhraní s plochou D byly v létě 2013 trosky unimobuňky, které měly být během podzimu odstraněny (ústní informace od Dr. Pavelky) F trvalý travní porost (dle KN orná půda); k produkci sena poměrně intenzívně využívaná mezofilní ovsíková louka. G lesní okraj; porostní plášť na vých. okraji ZCHÚ; přechod do lesního porostu v OP; v ZCHÚ je vlivem nepřesnosti vedení hranic parcel, které neodpovídá realitě; zbytková plocha fungující jako ochranná zóna 8

9 Příloha: - tabulka Popis dílčích ploch a objektů příloha č. T1 - mapa dílčích ploch a objektů příloha č. M3 2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup Jak je výše uvedeno, došlo v posledních 2 letech k výraznému zásahu do ZCHÚ s cílem zlepšení stavu vodních a mokřadních společenstev. I když se předpokládá kladný vliv, nelze toto tvrzení v současnosti doložit. To bude muset být dokladováno s odstupem času při sledování jednotlivých společenstev a inventarizaci rostlin a živočichů. Na základě výsledků budoucích šetření bude možná nutno upravit i plán péče. Určitě bude třeba pokračovat v nastoleném trendu absence rybářského využití, případně jeho minimalizace na nasazení býložravých ryb pro redukci vodních makrofyt. Fragment olšiny by měl být ponechán bez zásahu (oproti doporučení plynoucího z botanického průzkumu), protože při umělém prosvětlení by mohla hrozit expanze ruderálních druhů. Na dané ploše je možno a záhodno podporovat zcela přirozené procesy, kdy postupem času začne docházet i k dílčím disturbancím a částečnému rozpadu porostu, což ale vytvoří mozaiku s prostory pro iniciální stádia v kombinaci se zralými porosty. 2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize V tuto chvíli se nepředpokládá kolize zájmů ochrany přírody. Ke kolizi by mohlo ale dojít, pokud by se na lokalitě zabydlil bobr. Tento potenciální střet by bylo třeba řešit podle aktuální situace a na aktuálním stupni poznání v okamžiku, kdy by k němu došlo. 3. Plán zásahů a opatření 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání a) péče o rybníky Rámcová směrnice péče o rybníky Název rybníka (nádrže) Rybník Neratov Způsob hospodaření Dle Manipulačního a provozního řádu z roku 2013 Intenzita hospodaření Žádná nebo extenzivní Manipulace s vodní hladinou Dle Manipulačního a provozního řádu z roku 2013 Způsob letnění nebo zimování Způsob odbahňování Po dobu platnosti pp se nepředpokládá Způsoby hnojení Zakázáno Způsoby regulačního přikrmování Zakázáno Způsoby použití chemických látek Zakázáno Rybí obsádky Rybník bude bez rybí obsádky (případně je možné pouze extenzivní rybí hospodaření). V případě nadměrného rozvoje vodních makrofyt, příp. nízké průhlednosti vody (pod 50cm) může být nádrž v následující sezóně vypuštěna a částečně nebo úplně zimována. Výjimečně může být nasazena ve větším počtu býložravá rybí obsádka při masívním zárůstu nádrže (toto bude vždy konzultováno a odsouhlaseno orgánem ochrany přírody Odborem životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje). 9

10 b) péče o nelesní pozemky Rámcová směrnice péče o nelesní plochy T1.1 Typ managementu Sečení se sušením píce a odvozem sena (hnojení, sečení s odklizením zelené píce, sečení s mulčováním) Vhodný interval 2x ročně Minimální interval Prac. nástroj / hosp. zvíře Kalendář pro management Vhodný Možný Upřesňující podmínky T1.6 Typ managementu Vhodný interval Minimální interval Prac. nástroj / hosp. zvíře Kalendář pro management Vhodný Možný Upřesňující podmínky 1x ročně Vhodný_ Samohybná lehká technika; Možný - Samohybná těžká technika, ostatní technika, hnojení a vápnění Nutno pravidelně kosit optimálně 2x (3x) za rok, sušení sena na místě a jeho následný včasný odvoz. Trávu možno podle stávajících podmínek (např. počasí) odvézt hned po seči. Místo přihnojování lze použít mulčování (neprovádět vícekrát za sebou). Sečení s odklizením zelené píce (sečení s pálením sena, odstraňování náletu mechanicky) 1x/3 5 roků, 1x/10 roků nálet 1x/10 roků seč+nálet Vhodný ruční nástroje Možný - Samohybná lehká technika; Nevhodný skot, hnojení a vápnění Likvidace dřevin: listopad až únor Interval sečí záleží na rychlosti degradace porostu podle místních podmínek. Delší intervaly vedou k degradaci porostů a posléze k přechodu ke keřovým a stromovým formacím. Pozor na ruderalizaci. Pokosenou hmotu, která je většinou jinak nevyužitelná, je nejvhodnější buď ihned odvézt (na skládku), nebo nechat uschnout a neprodleně spálit na určených místech. Odvoz nebo spálení biomasy jsou nezbytné. Při delších intervalech sečení je potřebné likvidovat náletové dřeviny (olše, topol, vrba, bříza, krušina apod.). Dřeviny je možno spálit na hromadách. Ve vegetačním období po odstranění dřevin je vhodná také seč likvidace zmlazujících výmladků. V případě mozaikovitého výskytu spolu s pcháčovými loukami (podsv. Calthenion palustris) je nutné se přizpůsobit managementu určenému pro biotop T1.5! (viz níže) M1.1 Typ managementu Vhodný interval Minimální interval Prac. nástroj / hosp. zvíře Kalendář pro management Sečení s odklizením zelené píce nebo sečení se sušením píce a odvozem sena 1 rok 3 roky Vhodný ruční nástroje Možný - Samohybná lehká technika Vhodný červen Možný nebo

11 Upřesňující podmínky Vhodný: Ve většině případů není nutné management provádět. Pokud je nutné zředit porost rákosu, je nejvhodnější jeho ruční kosení s okamžitým odklizením případně usušením a odvozem mimo plochu. Provádí se v době metání a kvetení, kdy rákos přesouvá většinu svých zásobních látek z podzemních oddenků do nadzemí části pro svůj růst. Odstranění nadzemních prýtů vede k postupnému zřeďování až likvidaci rákosu. V případě růstu rákosu v hlubší vodě je jedinou možností sečení loď se žací lištou. Interval závisí na míře zájmu o odstranění rákosu. Pokud je zájem o rychlé potlačení rákosu, pak se kosí 2x ročně nejméně po dobu tří let a poté s menší intenzitou jedenkrát ročně nebo 1x za dva roky. Pokud je zájem jen udržet rákos ve stávajícím rozsahu, pak může postačovat kosení jednou za dva roky. Pokud je zájem na zahuštění porostu rákosu, pak je vhodné zimní kosení, nejlépe na ledě pomocí křovinořezu. Hrozí ale riziko vymrznutí rákosu po pokosení. Možný: Mnohdy je obtížné až nemožné odklidit rákos mimo zájmovou plochu. V takových případech je přijatelné ponechat jej ve větších hromadách na vhodných místech, kupky mohou sloužit jako vhodné zimoviště a rozmnožovací místo pro užovky. Pálení je ve vlhkém prostředí obvykle nemožné, pokud by se provádělo, musí to být brzy po sklizni, aby nedošlo k zahubení živočichů, kteří mezitím hromady obsadili. varianta s T1.5 Typ managementu Sečení se sušením píce a odvozem sena (sečení s odklizením zelené píce, sečení s pálením sena) Vhodný interval 1 2x/rok Minimální interval 1x/2 roky Prac. nástroj / hosp. zvíře Vhodný ruční nástroje, samohybná lehká technika; Možný - Samohybná těžká technika; Nevhodný hosp. zvířata, hnojení a vápnění Kalendář pro management Vhodný Možný Upřesňující podmínky Sečení optimálně 2x ročně lehkou samochodnou mechanizací, v málo únosném terénu, zejména v okolí pramenišť i ručně (kosa, křovinořez). U některých druhově chudších a mokrých typů (např. u porostů s dominantní skřípinou lesní Scirpus sylvaticus, nebo s druhy rodu ostřice Carex) postačí seč 1x ročně. Optimální je usušení sena s následným odvozem. Pokud to není technicky možné, je potřebné neprodleně důsledně odklidit pokosenou zelenou biomasu; výjimečně nechat pokosenou biomasu uschnout a spálit na ploše, na předem určených místech. Tedy biomasu vždy sklidit. Porosty nehnojit a nevápnit. Brát v úvahu druhovou ochranu ohrožených a vzácných organismů (např. nepokosené pásy nebo posunutá seč dokončení vývoje hmyzu, generativní rozmnožování rostlin). Těžkou techniku nepoužívat příliš často možnost zavlékání nežádoucích ruderálních druhů. Na druhou stranu občasné použití nevadí v kolejích se mohou uchytit některé vzácné, konkurenčně slabší druhy (např. všivec bahenní Pedicularis palustris). 11

12 c) péče o rostliny Konkrétní opatření nejsou navrhována. d) péče o živočichy Specifická opatření nejsou navrhována. Ochrana populací obojživelníků je svázána s péčí o rybník, kdy je minimalizována rybí obsádka v závislosti na rozvoji makrofyt v nádrži (hledisko rybářské není rozhodující) Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území a) rybníky Vzhledem k tomu, že v letech došlo k odbahnění rybníka spojeného s dalšími pracemi na hrázi (oprava přelivu, požeráku, úprava loviště), nepředpokládají se po dobu platnosti tohoto pp žádné zásahy a činnosti, kromě běžné údržby, případně řešení havarijních událostí. Zásadními činnostmi bude kontrola funkčnosti zařízení a případná manipulace s hladinou (především v rámci povodňového plánu nebo v době sucha pro zajištění min. zůstatkového průtoku pod odběrným místem). Rybník bude bez rybí obsádky. Zcela výjimečně je možné vysazení býložravých ryb při nadměrném rozvoji vodních makrofyt. Po redukci biomasy je třeba ryby slovit. Příloha: - výčet plánovaných zásahů (tabulka) příloha č. T1 příloha č. M3 b) nelesní pozemky Sukcesí vzniklý luh (nejedná se u PUPFL) je možno ponechat svému vývoji, avšak je třeba zamezit jeho rozrůstání do dalších ploch (samovolná sukcese olše). V případě potřeby budou pouze odstraňovány zlomy a suché či jinak provozně nebezpečné stromy v blízkosti silnice. Variantně je možná redukce porostu, avšak jen po domluvě s příslušným orgánem ochrany přírody (OŽPZ ZK). TTP na hrázi budou koseny 2x ročně, včetně odstranění biomasy. Variantně je možná extenzivní pastva koz nebo ovcí. Intenzívněji využívaná mezofilní louka bude sečena opt. 2x ročně. Při kosení je s ohledem na výskyt obojživelníků (především čolků) nutno používat vysoko nastavitelnou lištu (alespoň 10 cm nad povrchem půdy) a není možno používat bubnové sekačky. Vyloučeno je použití biocidů. Podmáčené plochy tužebníkových lad (dílčí plocha E) je třeba kosit pravidelně 1x ročně v srpnu až září (ruční kosení kosou nebo křovinořezem). Vhodná je mozaiková seč s ponecháním cca 25 % plochy k posečení v pozdějším období. Pokosenou biomasu je třeba z lokality odstranit usušit a odvézt nebo po domluvě se zástupci OŽPZ ZK spálit na dohodnutých místech, případně uložit do lesního okraje (toto opatření ale nesmí být prováděno pravidelně každý rok!). Po 5 letech péče provést zhodnocení plochy (především s ohledem na výskyt ruderálů a druhovou diverzitu rostlin a rozhodnout, zda provádět management pro biotop T1.5 s kosením 1x ročně nebo přejít ke kosení 1x za 2 3 roky (předpoklad biotopu T1.6). Dílčí plochu C bude třeba kosit (včetně odvozu biomasy) alespoň 1x ročně (terestrická část) nejméně po dobu 3 let, aby se zabránilo rozvoji ruderální vegetace, především kopřiv. S rozvojem litorální vegetace rákosin (včetně orobince) a vysokých ostřic je možno snižovat pravidelně každoročně kosenou plochu. V konečné fázi bude seč prováděna pouze 1x za 2 roky v pozdějším termínu. Cílem je vytvořit stabilní litorální společenstvo, a hlavně zabránit využití prostoru jako koupací pláže. Vlastní rákosiny budou redukovány v zimním období po částech (třetinách) v cca tříletém cyklu. První redukce 1/3 proběhne 3 roky po napuštění (v roce 2016) a pak každý rok bude redukována další 1/3. Způsob redukce rákosin platí i pro výskyt v jižním cípu segmentu A. Příloha: - výčet plánovaných zásahů (tabulka) příloha č. T1 příloha č. M3 12

13 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Luční porosty nepřevádět na ornou půdu ani nezalesňovat. Zamezit jakýmkoli stavebním aktivitám (s výjimkou případného řešení vedení energo- a produktovodů). Minimalizovat hnojení a zamezit používání biocidů. Při kosení TTP používat vysoko nastavitelnou lištu (alespoň 10 cm nad povrchem půdy). Nepoužívat bubnové sekačky. Variantně, zvláště na některých plochách je možná extenzivní pastva ovcí nebo koz. V lesních porostech hospodařit dle schváleného LHP, nepoužívat ale žádné biocidy. Při obnově postupovat maloplošně, nejlépe násekem nebo za pomocí kotlíků. Pro celé OP platí striktní zákaz parkování automobilů. 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu Bude provedena obnova pruhového značení. Jelikož má pruhové značení omezenou životnost, je třeba počítat v průběhu platnosti plánu péče 2x s jeho obnovou (celkem tedy za období platnosti pp 3x). Vhodné by bylo provést nové geodetické zaměření s ohledem na nesrovnalosti mezi reálným stavem a zápisem v KN především ve vztahu k druhu a způsobu využití pozemků (především v rámci stávající parcely 124 oddělit vlastní plochu rybníka od terestrických společenstev v jižní části; stejně řešit i parcelu 128/1). 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území projednání smluvních podmínek na managementová opatření s vlastníky dotčených parcel geodeticky oddělit u některých konkrétních parcel plochy ZCHÚ s odlišným druhem a způsobem využití pozemků a změny zanést do katastru nemovitostí, 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Provádění strážní služby v letním období za účelem eliminace využívání záp. břehu s litorálem ke koupání. Instalace tabule se zákazem vstupu, která bude doplněna výchovným textem vysvětlujícím důvody zákazu vstupu. 3.6 Návrhy na vzdělávací využití území Území lze využít v rámci ekologické výchovy veřejnosti (i jako cíl environmentálních vycházek mateřské a základní školy). Lokalita leží na značené turistické trase a cyklotrase, proto bude v rámci osvěty instalována tabule o životě obojživelníků (viz též bod 3.5). 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území Provádět každoroční monitoring zvláště chráněných druhů obratlovců (obojživelníci, plazi a vybrané druhy ptáků). Jednou za 4-5 let je nutno provést inventarizaci rostlin včetně fytocenologických snímků na stacionárech, vhodné provést mykologický průzkum. Provést inventarizační průzkum hlavních skupin bezobratlých (měkkýši, vážky, pavouci, brouci, motýli, ploštice, blanokřídlí aj.) a obratlovců (obojživelníci, plazi, ptáci, savci). Vhodný by byl dlouhodobější výzkum, avšak možnosti se nabízejí i pro zpracování bakalářských, diplomových nebo disertačních prací. 13

14 4. Závěrečné údaje 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) Orientační náklady za rok (Kč) bez DPH Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) bez DPH Jednorázové a časově omezené zásahy Podrobný inventarizační průzkum bezobratlých ,- Kč Podrobný inventarizační průzkum obratlovců ,- Kč Mykologický průzkum ,- Kč Geodetické zaměření, osazení hraničníků, oddělení ,- Kč parcel, zanesení do KN (400 m) Instalace tabule se zákazem vstupu a populárně 8 000,- Kč naučným textem Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) ,- Kč Opakované zásahy Kontrola a údržba označníků s tabulí 200,- Kč 2 000,- Kč Kosení včetně likvidace biomasy na místě (cca 6 000,- Kč ,- Kč 0,35 ha) - plochy B, C, E Inventarizace rostlin včetně fytocenologických snímků 3 000,- Kč 6 000,- Kč na stacionárech (2x) Monitoring ZCHD rostlin a živočichů 2 500,- Kč ,- Kč Pruhové značení ZCHÚ (700 m) 3x (150,-/100 m) 1 050,- Kč 3 150,- Kč Opakované zásahy celkem (Kč) ,- Kč N á k l a d y c e l k e m (Kč) ,- Kč 4.2 Použité podklady a zdroje informací BAJZA, R., Rekonstrukce a odbahnění PP Rybník Neratov projektová dokumentace pro ohlášení stavby. PROKO, spol. s r. o., Zlín. CULEK, M. et al., Biogeografické členění ČR. Praha, Enigma, 347 s. ISBN DEMEK, J. et al., Hory a nížiny Zeměpisný lexikon ČR. Brno, AOPK ČR, 580 s. ISBN GUTH J., Praktické a metodické poznámky ke klasifikaci biotopů. Praha, AOPK ČR, s. HÁKOVÁ A., KLAUDISOVÁ A., SÁDLO J. (eds.), Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura PLANETA XII, 3/2004 druhá část. Ministerstvo životního prostředí, Praha, 144 s. HOLZER, M., Odborné posouzení vodního ekosystému ve ZCHÚ PP Rybník Neratov. Olomouc, 15 s. + přílohy. HOLZER, M., Hydrobiologický průzkum na lokalitě ZCHÚ PP Rybník Neratov. Olomouc, 10 s. CHYTRÝ, M. et al., Katalog biotopů ČR. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 304 s. ISBN JINDRA, I, Inventarizace botanická PP Rybník Neratov. Neoficiální text uložen na OŽPZ ZK MACKOVČIN, P., JATIOVÁ, M. A KOL., Zlínsko. In: Mackovčin P. Sedláček M. (eds): Chráněná území ČR, svazek II. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 376 s. ISBN MARHOUL, P., TUROŇOVÁ, D. (eds.), Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy NATURA Metodika AOPK ČR. AOPK ČR. Praha. 14

15 PAVELKA J., TREZNER J. (eds), Příroda Valašska (okres Vsetín). Český svaz ochránců přírody ZO 76/06 Orchidea, Vsetín, 504s s. bar. přílohy QUITT, E., Klimatické oblasti Československa. Brno, Academia, GÚ ČSAV v Brně, 73 s ŠANDOR, P., Manipulační a provozní řád Rybník Neratov, AOPK ČR, Správa CHKO Bílé Karpaty a krajské středisko Zlín, 17 s. VÁLEK, J., PAVELKA, J, Rybník Neratov: exkurz do algologie. In: Valašsko, 2002/2, s Nařízení Okresního úřadu Vsetín č. 11/1999 Rezervační kniha PP Rybník Neratov (uložena na OŽPZ ZK) Doplněk k plánu péče o PP Rybník Neratov ( ) ze dne Vlastní terénní šetření v roce 2013 a ústní sdělení pracovníků odboru životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje. 4.3 Seznam používaných zkratek 1 kriticky ohrožený druh podle vyhlášky 395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů 2 silně ohrožený druh podle vyhlášky 395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů 3 - ohrožený druh podle vyhlášky 395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů C1 - Kriticky ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky C2 - Silně ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky C3 - Ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky C4 - Vzácnější taxony vyžadující další pozornost podle Černého a červeného seznamu České republiky AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod ČR Česká republika EVL Evropsky významná lokalita KrÚ Krajský úřad LBC - lokální biocentrum LHP lesní hospodářský plán (M)ZCHÚ (maloplošné) zvláště chráněné území OP ochranné pásmo OPRL oblastní plán rozvoje lesů ORP obec s rozšířenou působností OŽPZ ZK odbor životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje PP přírodní památka pp plán péče PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa RURÚ rozbory udržitelného rozvoje území SPR státní přírodní rezervace ÚP územní plán ÚSES územní systém ekologické stability 15

16 Přílohy Tabulky: T1 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich Mapy: Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma Příloha M3 - Mapa dílčích ploch a objektů Schváleno orgánem ochrany přírody: 16

17 Tabulky T1: Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich označení plochy nebo objektu název výměra (ha) stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče A 0,8921 Vodní plocha Zachování populací obojživelníků B 0,1220 Koruna hráze s obslužnou cestou a TTP okolo Tvorba a údržba druhově pestrého TTP C 0,1205 Břeh rybníka s TTP, vysazenými dřevinami a mělké litorální pásmo vlastního rybníka D 0,2090 Sukcesí vzniklý porost převážně olší Zachování jasanovo-olšového luhu E 0,1515 Vlhká až mokřadní louka Pravidelná údržba biotopu s cílem zvýšení diverzity a redukce ruderálů F 0,2006 Mezofilní intenzivněji využívaná louka Údržba druhově pestrého TTP G 0,1700 Lesní lem na V hranici ZCHÚ Zachování lemu a podpora druhové pestrosti dřevin doporučený zásah naléhavost termín provedení interval provádění 1. Manipulace s hladinou dle rozvoje vodních 1 X - III Průběžně makrofyt 1. Kosení TTP s odstraněním biomasy 1 VI IX 2x ročně 1. Kosení TTP s odstraněním biomasy 2. Kosení rákosin (1. zásah v r na 1/3 plochy) 1. ponechat bez zásahu 2. havarijní kácení podél cesty dle potřeby 1. Kosení TTP s odstraněním biomasy 2. Po 5 letech zhodnotit stav plochy a případně upravit intenzitu zásahů naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění: 1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 2. stupeň - zásah vhodný, 3. stupeň - zásah odložitelný VII IX X - III - Dle potřeby VII IX VII IX 1x ročně 1/3 plochy ročně Neurčeno 1x ročně 1x/2-3 roky 1. Kosení TTP s odstraněním biomasy 1 VI IX 2x ročně 1. Při výchově preference původních listnáčů 2 Neurčeno 17

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Biologický průzkum: červenec září 2014

Biologický průzkum: červenec září 2014 Průzkum lokalit s výskytem křečka polního (Cricetus cricetus) v lokalitě Třebětice a Alexovice Biologický průzkum červenec září 2014 Zhotovitel: Ekoteam Hradec Králové září 2014 Průzkum lokalit s výskytem

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Zelená síť Krušné hory- Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách Boží dar 2.- 3.5.2011 Realizace v rámci programu Operační

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion.

makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion. Praha: 2.9.2011 Číslo jednací: 170860/2011/KUSK Spisová značka: SZ_170860/2011/KUSK/1 Vyřizuje: Ing. Klára Polesná / linka 789 Značka: OŽP/Pol Dle rozdělovníku Věc: Návrh na vyhlášení zvláště chráněného

Více

829/ZP/2012-Br-3 16.01.2012

829/ZP/2012-Br-3 16.01.2012 Účastníci řízení: - Biokonsulting, s.r.o., IČ: 28326849, Wolkerova 25, 796 01 Prostějov - Obce Královéhradeckého kraje, v souladu s ust. 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Obora Hvězda CZ0113001

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Obora Hvězda CZ0113001 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Obora Hvězda CZ0113001 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Obora Hvězda Kód lokality: CZ0113001 Kód lokality

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Plán péče o PŘÍRODNÍ REZERVACI HAMRNICKÝ MOKŘAD

Plán péče o PŘÍRODNÍ REZERVACI HAMRNICKÝ MOKŘAD Plán péče o PŘÍRODNÍ REZERVACI HAMRNICKÝ MOKŘAD na období 2011-2020 Zpracoval: ZO 31/05 ČSOP Planá, Ing. Miroslav Trégler, 2009. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY Vodní ekosystémy: Ekosystémy stojatých vod - přirozené (jezera, slepá ramena, tůně, plesa) - umělé (rybniční soustavy, přehrady, zatopené lomy a štěrkovny, odkalovací nádrže

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.)

Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.) Moravskoslezský kraj Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.) Projekt z programu LIFE Nature Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky (likvidace křídlatky) Březen 2008 1 Metody konvenční 1.1 Aplikace

Více

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky Husova ul. 906/5 784 01 Litovel tel.: 585 344 156 fax: 585 344 158 e-mail: litpom@nature.cz www.litovelskepomoravi.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 01791 /LM/2014 VYŘIZUJE Kleinová OLOMOUC

Více

METODIKA MONITORINGU LOKALIT V PÉČI POZEMKOVÝCH SPOLKŮ

METODIKA MONITORINGU LOKALIT V PÉČI POZEMKOVÝCH SPOLKŮ 1. Úvod METODIKA MONITORINGU LOKALIT V PÉČI POZEMKOVÝCH SPOLKŮ Pro účely této metodiky rozumíme monitoringem opakovaný sběr a vyhodnocování dat o stavu dané lokality. Pro pozemkový spolek je nezbytné mít

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 00729/OH/15 VYŘIZUJE: HALDOVÁ DATUM: 13.5.2015 VÝZVA

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 00729/OH/15 VYŘIZUJE: HALDOVÁ DATUM: 13.5.2015 VÝZVA ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ORLICKÉ HORY Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: +420 494 539 541 e-mail: orlhory@nature.cz http://www.nature.cz IDDS: kpddyvy Krajský pozemkový úřad pro Královehradecký

Více

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního 5. EKOSYSTÉM LOUKY Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního Pod pojmem mokřad a podmáčené lužní louky si můžeme představit stále, či jen po určité období roku, zatopené území nebo území s půdou,

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Revitalizace povodí. Petr Koudelka. B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz

Revitalizace povodí. Petr Koudelka. B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz Revitalizace povodí Petr Koudelka B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz Náplň přednášek - Úpravy toků - Revitalizace toků (co, kde, jak, kdy, historie, morfologie koryt, objekty, vegetace) - Revitalizace

Více

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru.

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru. REALIZOVANÉ PROJEKTY NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ V ROCE 2014 Podáno 30 projektů. 30 realizovaných projektů podpořeno částkou 1.400.000 Kč. Projekt: 321401 ZO ČSOP Buchlovice (IČ 70967318)

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment)

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Koncepce: Dopravní politika ČR pro období 2014 2020 s výhledem do roku 2050 Proces posuzování vlivů probíhá podle

Více

Nálezová databáze ochrany přírody. Karel Chobot AOPK ČR: odbor monitoringu biodiverzity

Nálezová databáze ochrany přírody. Karel Chobot AOPK ČR: odbor monitoringu biodiverzity Nálezová databáze ochrany přírody Karel Chobot AOPK ČR: odbor monitoringu biodiverzity Data o stanovištích a druzích Stanoviště: monopol AOPK ČR (příprava soustavy Natura 2000, sledování stavu - mapování

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem .jen strašák??? aneb zkušenosti z Labských pískovců Invaze a expanze rostlinných druhů Invaze

Více

Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b)

Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b) Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b) o obvyklé ceně nemovitostí pozemků parcelní číslo 432 a 437 v katastrálním území

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č.1 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Zhotovitel: Ing.arch. Dagmar Polcarová, Pomezní 1465/14, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Bezděčín CZ0213776

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Bezděčín CZ0213776 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Bezděčín CZ0213776 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Bezděčín Kód lokality: CZ0213776 Kód lokality v ÚSOP:

Více

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,08 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107030480 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1179700 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 20,11 ÚTVAR

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

Program péče o krajinu

Program péče o krajinu Pracovní metodika Program péče o krajinu Národní program Ministerstva životního prostředí České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Program péče

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490)

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) Příloha č. 4 Obecná pravidla pro naplňování cílů projektu LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) 1. Zásahy přesně neurčené mapou (Příloha č.2, Dohody), budou upřesněny po dohodě s hospodářem nejpozději před

Více

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Záchranný program pro hvozdík písečný český Anna Šlechtová AOPK ČR, Oddělení záchranných programů N NPP Kleneč 5 km od Roudnice nad Labem pastva seč stžení

Více

DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY

DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva Název projektu: Realizace informačního panelu v Botanické zahradě PřF UP v Olomouci a vydání informačního letáku Národní program

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Mazurova chalupa, Hoděšovice, 24. června 2015 OP ŽP 2014+ Alokace PO4: 13,34 % (9,5 mld. Kč) Alokace SC:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách

Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách Představuji Vám domácího zástupce krásné a bohaté čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) prstnatec

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka 1. Národní přírodní památka Skalická Morávka Řeka Morávka patří k posledním štěrkonosným tzv. divočícím tokům na území ČR. Větší část toku je dnes chráněna. Pramen a horní tok leží v CHKO Beskydy. Morávka

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Projekt Krajina domova

Projekt Krajina domova Projekt Krajina domova Závěrečná zpráva o lokalitě PR Blátka Vypracoval: Pavel Javůrek Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Přírodní rezervace Blátka Ostrůvek života mezi poli Pár slov úvodem:

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 6740/2014 OŽPZ OVH Č.j.: KrÚ 16001/2014 Vyřizuje: Ing.Jana Hroudová Telefon: 466 026 512 E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační

Více

1.1 Základní identifikační údaje

1.1 Základní identifikační údaje Plán péče o přírodní památku Černovice na období 2011 2019 (návrh na vyhlášení) 1. Základní identifikační údaje 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1523/73/2012 o obvyklé ceně pozemkových parcel - zemědělských pozemků a pozemků vodních ploch číslo parcelní 411, 574/3, 580/19, 612/1, 612/2, 661/28, 661/37, 661/38, 1059/14, 1113/1,

Více

Činnost AOPK ČR v oblasti Krušných hor. Konference Natura 2000 a přeshraniční rozvoj venkova Dresden 15.11.2011

Činnost AOPK ČR v oblasti Krušných hor. Konference Natura 2000 a přeshraniční rozvoj venkova Dresden 15.11.2011 Činnost AOPK ČR v oblasti Krušných hor Konference Natura 2000 a přeshraniční rozvoj venkova Dresden 15.11.2011 Krušné hory Krušné hory tvoří souvislé horské pásmo, které se táhne v délce 130 km s průměrnou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Agrostis Trávníky, s. r. o., Rousínov Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. Zubří Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav pícninářský,

Více

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Čestné prohlášení ţadatele - fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou

Více

FRAGMENTACE KRAJINY DOPRAVNÍ A SÍDELNÍ INFRASTRUKTUROU A OCHRANA PŮDY

FRAGMENTACE KRAJINY DOPRAVNÍ A SÍDELNÍ INFRASTRUKTUROU A OCHRANA PŮDY Petr Anděl FRAGMENTACE KRAJINY DOPRAVNÍ A SÍDELNÍ INFRASTRUKTUROU A OCHRANA PŮDY Letní škola ochrany půdy, 2. 3. 9. 2013 andel@evernia.cz Dálnice jako bariéra Dálnice jako bariéra PROSTUPNOST DÁLNICE

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR

Ochrana přírody a krajiny v ČR Ochrana přírody v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko Autor: Mgr. Zdeňka Kolbábková II. stupeň Pracovní list 1A Pracovní list č. 1 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V ČR Ochrana přírody a krajiny v ČR 1. a) Do

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR Jihomoravského kraje na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů ZÚR Jihomoravského kraje na životní prostředí Vyhodnocení vlivů ZÚR Jihomoravského kraje na životní prostředí LOKALITY AKUMULACE POVRCHOVÝCH VOD ÚZEMNÍ REZERVA -- -- -- LAR 1 - LAPV Lokalita akumulace povrchových vod Březník Ketkovice Regionální biocentrum

Více

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí.

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí. V Praze dne: 15. února 2013 Číslo jednací: 018193/2013/KUSK Spisová značka: SZ-167250/2012/KUSK/5 Vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková l. 487 Značka: OŽP/JSTEP Dle rozdělovníku Žádost o udělení výjimky z ochranných

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území O Z N Á M E N Í o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen Správa CHKO Beskydy ) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, příslušný podle

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Metodika opakování fytocenologických snímků zaznamenaných v minulosti na travních porostech v lokalitách soustavy Natura 2000

Metodika opakování fytocenologických snímků zaznamenaných v minulosti na travních porostech v lokalitách soustavy Natura 2000 Metodika opakování fytocenologických snímků zaznamenaných v minulosti na travních porostech v lokalitách soustavy Natura 2000 Cíl snímkování Pro péči o chráněná území je monitoring významným zdrojem poznatků,

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

Znalecký posudek číslo 3705 45/08

Znalecký posudek číslo 3705 45/08 Znalecký posudek číslo 3705 45/08 O ceně nemovitosti. Zemědělský pozemek D Ř Í N O V a T E T Ě T I C E katastrální území: Dřínov a Tetětice bývalý okres: Kroměříž O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel

Více

Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů

Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů LIFE11 NAT/CZ/490 Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů Dokumentace k aktivitě: A.6 - Mapa (GIS) hydromorfologie toků v EVL

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

ZP a PP. Spolupráce s KÚ a ORP. Koordinace ZP a PP. Financování ZP a PP. Strategické dokumenty. Záchranné programy a programy péče v ČR

ZP a PP. Spolupráce s KÚ a ORP. Koordinace ZP a PP. Financování ZP a PP. Strategické dokumenty. Záchranné programy a programy péče v ČR ZP a PP Záchranné programy a programy péče v ČR záchranný program je.. schválen pro 9 druhů projekt z koordinovaných a vědecky podložených opatření, jehož cílem je obnovit a dlouhodobě stabilizovat populace

Více

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 13.11.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 2.1. Orientace v terénu... 2 2.2. Dokumentační

Více

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více