Výroční zpráva školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Výroční zpráva školy ZŠ Litvínov Hamr, Mládežnická 220, okres Most školní rok Litvínov č. j. 403/2011

2 Obsah: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Přehled oborů základního vzdělávání Hodinové dotace předmětů pro jednotlivé ročníky ve šk. roce 2010/2011 pro I. st Hodinové dotace předmětů pro jednotlivé ročníky ve šk. roce 2010/2011 pro II. st Volitelné předměty Nepovinné předměty Zájmové útvary PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (k ) Údaje o nepedagogických pracovnících Stupeň vzdělání ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích: Sociálně znevýhodnění žáci ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Cíle specifické primární prevence Cíle nespecifické primární prevence Cíle výchovně vzdělávacího působení v oblasti prevence Obecné zásady všichni učitelé Spolupráce Rozpis plánu v jednotlivých měsících všechny ročníky Hodnocení minimálního preventivního programu Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila ŠKOLNÍ ÚRAZY Počet úrazů Vyhodnocení úrazů z odeslaných záznamů ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k environmentální výchově Výchova ke zdraví, sportovní akce Kulturní akce Ostatní akce Prezentace školy na veřejnosti

3 9.7 Účast žáků školy v soutěžích Účast žáků ve sportovních soutěžích VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE Čerpání fondů v r Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu ÚPRAVY A OPRAVY BUDOVY ŠKOLY Opravy, úpravy Vybavení ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU OPRGANIZACÍ, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY ZOOS PŠ IPPP ČR CPIV Most Příloha č PŘEMĚNA ŠKOLY Příloha č NĚKTERÉ AKCE ŠKOLY

4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most Sídlo: Mládežnická 220, Litvínov 8, Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel: Město Litvínov, náměstí Míru č. 11, Litvínov Vedení školy: ředitelka: zástupce ředitele: Mgr. Radka Jirkovská Mgr. Šárka Jandová Kontakty: telefon škola: telefon ŠJ: telefon ŠD: webové stránky: , Součásti školy: Základní škola kapacita 540 žáků Školní družina - kapacita 70 žáků Školní jídelna - kapacita 500 žáků Základní škola k : 288 žáků I. stupeň žáků II. stupeň žáků Školní družina k : 60 žáků (2 oddělení) Školní jídelna k : 316 strávníků 4

5 Školská rada: předsedkyně: Gabriela Soukupová místopředsedkyně: Mgr. Hana Skuhrovcová zástupci zřizovatele: Mgr. Helena Zemánková Týřová Alena Ulrychová zástupci pedagogického sboru: Mgr. Hana Skuhrovcová Mgr. Šárka Jandová zástupci rodičů: Gabriela Soukupová Mgr. Michaela Prchalová Jednání školské rady ve školním roce 2010/2011 proběhlo v termínu Zápis z jednání školské rady je uložen v ředitelně školy. Rozšířené vedení: Mgr. Radka Jirkovská Mgr. Šárka Jandová Blanka Dohnalová Jana Dohnalová Martin Kohout Helena Gučíková Rozšířené vedení se scházelo pravidelně každý měsíc. Zápisy z jednání rozšířeného vedení jsou uloženy v ředitelně školy. Charakteristika školy: Naše základní škola byla otevřena v roce Nachází se v pěkném a klidném prostředí okrajové části Litvínova v blízkosti lesa. Jedná se o menší rodinnou školu, kde se většina žáků, rodičů a zaměstnanců zná osobně a má k sobě blízký vztah. Prostředí ve škole je příjemné, žáci i zaměstnanci 5

6 se zde cítí dobře a rádi se k nám vrací. V prvním a druhém ročníku jsou žáci hodnoceni slovně což snižuje stresovou zátěž dětí při přechodu z mateřské školy do školy základní. Zároveň využíváme komunikativního kruhu, při kterém žáci snadněji navazují kontakt mezi sebou a učitelem. Materiálně technické podmínky školy: Učebny celkem: 24 Odborné učebny: učebna výpočetní techniky, uč. výtvarné výchovy, kuchyňka pro výuku vaření, 7 multimediálních učeben, 2 knihovny, 1 společenská místnost, 1 relaxační místnost, 1 uč. hudební výchovy, keramická dílna Hřiště, tělocvična: tělocvična v pronájmu SOŠ Hamr hřiště nevyhovující Žákovský nábytek: Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod.: Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty: Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou: škola je vybavena výškově nastavitelným nábytkem standardní výbava, průběžně se obnovuje a doplňuje všichni žáci mají bezplatně k dispozici učebnice a pracovní sešity (pracovní sešity, do kterých žáci píší, hradí rodiče - po vzájemné dohodě s učiteli) 10 CD 20 počítačů v učebně výpočetní techniky 4 televizory, 2 videopřehrávače, 3 DVD přehrávače 2 interaktivní tabule 5 učeben vybavených data projektorem a plátnem 1 PC ŠD, 1 PC sborovna I. st + tiskárna, kopírka, 2 počítače + tiskárna a kopírka sborovna II. st. 6

7 Profil školy: Škola se profiluje jako otevřené zařízení přístupné rodičům i veřejnosti s důrazem na individuální přístup k žákům. Dlouhodobě klademe důraz na výchovy. Na škole působí několik hudebních kroužků (pěvecké sbory Hamrováček a Zvonky, kytarový, flétnový kroužek a country tance), výtvarné i sportovní kroužky. Žáci se mimo jiné účastní sportovních akcí, olympiád, přírodovědných a ekologických soutěží, akademií, hudebních a tanečních vystoupení. Prioritou školy je připravovat žáky s důrazem na jejich individuální schopnosti a možnosti tak, aby bylo u každého dosaženo co nejlepších výsledků. Vybavujeme žáky základním souborem vědomostí, dovedností a postojů, díky kterému zvládnou úkoly a situace, do kterých se budou během svého života dostávat, a který budou během celého života nadále rozvíjet. Zavádíme do výuky efektivní metody a formy práce, hravé činnosti. Využíváme více činnostní učení se zaměřením na praxi. Rozvíjíme osobnost žáka jako celek, ve vzdělávacím procesu kombinujeme rozvoj všech klíčových kompetencí. Snažíme se vytvořit klima pocitu bezpečí, tvůrčí partnerské komunikace mezi učitelem a žákem, týmové spolupráce, tolerance k odlišnostem, možnosti pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnosti sebehodnocení. 7

8 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací program Obecná škola - č. j. 1235/97 20 ŠVP pro základní vzdělávání Škola hravě a zdravě. Zařazené třídy 5. ročník ročník ročník 2.2 Hodinové dotace předmětů pro jednotlivé ročníky ve šk. roce 2010/2011 pro I. st. I. st. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. poznámky Český jazyk Matematika Tělesná výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Informatika Prvouka Vlastivěda 2 2 Přírodověda 2 2 Dramatická výchova 2 Pracovní činnosti Cizí jazyk Dějepis Zeměpis Přírodopis Fyzika Občanská výchova Rodinná výchova Chemie Orv Volitelný předmět Celkem

9 Hodinové dotace předmětů pro jednotlivé ročníky ve šk. roce 2010/2011 pro II. st. II. st. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. poznámky: Český jazyk Matematika Tělesná výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Informatika 2 Prvouka Vlastivěda Přírodověda Dramatická výchova Pracovní činnosti Cizí jazyk Dějepis Zeměpis Přírodopis Fyzika Občanská výchova Rodinná výchova Chemie 2 2 Orv Volitelný předmět Celkem Volitelné předměty Třída název předmětu vyučující VI. A Sportovní výchova Eva Hájková Šikovné ruce Ivana Baraňáková VII. A Environmentální výchova Simona Svobodová Práce s počítačem Linda Urbanová VIII. A Druhý cizí jazyk- NJ Eva Hájková IX. A Druhý cizí jazyk- NJ Eva Hájková IX. A Druhý cizí jazyk- AJ Mgr. Lucie Husáková 9

10 2.4 Nepovinné předměty Třída, ročník předmět hodin Žáků Vyučující r. Hra na flétnu 2 23 Mgr. Eva Fenclová r. Country tance 2 16 Mgr. Radka Jirkovská r. Sborový zpěv Hamrováček 1 20 Mgr. Hana Skuhrovcová r. Aerobic 1 16 Mgr. Daniela Loosová r. Sborový zpěv Zvonky 2 24 Ivana Baraňáková r. Keramika 2 13 Mgr. Šárka Jandová r. Hra na kytaru 2 26 Mgr. Ilona Bursíková 2.5 Zájmové útvary Kroužek třída vedoucí Reedukace Mgr. Milena Lohniská Výtvarný kroužek Michaela Valentová Moderní tanec Michaela Valentová Kondiční cvičení a tanec Jakub Henzl Sportovní činnosti Simona Svobodová PC kroužek Mgr. Ilona Bursíková 10

11 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 35 Počet učitelů ZŠ 22(z toho 2 na MD) * Počet vychovatelů ŠD 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 6* Počet správních zaměstnanců ŠJ 4* * stav k Údaje o pedagogických pracovnících Funkce Úvazek Roků p. praxe * Stupeň vzdělání Kvalifik. Jméno 1 učitelka 1,0 31 VŠ r. Mgr. J. Audyová 2 učitelka 1,0 19 SŠ Nekval. I. Baraňáková 3 učitelka 1,0 3 SŠ Nekval. I. Bartošová 4 učitel 1,0 2 SŠ Nekval. J. Henzl 5 učitelka 1,0 15 VŠ Čj - Hv Mgr. I. Bursíková 6 učitelka 1,0 30 VŠ r. Mgr. E. Fenclová 7 učitelka 1,0 1 SŠ Nekval. ** B. Wolfová 8 učitelka 1,0 6 VŠ M-Z (MD) Mgr. R. Gesheva 9 učitelka 1,0 40 SŠ Nekval. E. Hájková 10 učitelka 1,0 6 VŠ Báňská * * Ing. H. Hakalová (MD) VŠ Spec.pg. Mgr. L.Husáková 11 učitelka 1, r. 12 ZŘŠ - učitelka 1,0 27 VŠ Rj- Vv Mgr. Š. Jandová 13 ŘŠ-učitelka 1,0 21 VŠ r. Mgr. R. Jirkovská 14 učitelka 1,0 27 VŠ r. Mgr. M. Lohniská 15 učitelka 1,0 11 VŠ r. Mgr. D. Loosová 16 učitelka 1,0 11 VŠ r. Mgr. P. Pausová 17 učitelka 1,0 8 VŠ r. Mgr. M. Prchalová 18 učitelka 1,0 28 VŠ r. Mgr. H. Skuhrovcová 19 učitelka 1,0 24 VŠ M - Z Mgr. H. Steinerová 20 učitelka 1,0 4 SŠ Nekval. ** S.Svobodová 21 učitelka 1,0 7 SŠ Nekval. ** L. Urbanová 22 učitelka 1,0 6 SŠ Nekval. ** M. Valentová 23 v.vychovatelka 1,0 32 SŠ Vychov. H. Gučíková 24 vychovatelka 1,0 13 SŠ Vychov. M. Waldhauserová 11

12 * Údaje jsou platné k ** Tito zaměstnanci si doplňují kvalifikaci na VŠ. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé I. stupně 80 Učitelé II. stupně 40 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (k ) Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 rozpočtář, účetní, mzd. úč. 0,6 VŠ 2 ved. školní jídelny 1,0 SŠ 3 finanční referentka 1,0 SŠ 4 hl. kuchař 1,0 SOU 5 kuchařka 1,0 SOU 6 kuchařka 1,0 SOU 7 kuchařka do ,0 ZŠ 8 školník 1,0 SOU 8 uklízečka ZŠ 1,0 SOU 9 uklízečka ZŠ do ,0 SOU 10 uklízečka ZŠ 1,0 základní 11 uklízečka ZŠ - ŠJ 0,25 SOU 12

13 4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL 4.1 Zápis k povinné školní docházce Zápis do 1. ročníku proběhl dne 2. a 3. února Téma letošního zápisu bylo: Z pohádky do pohádky. Pro větší informovanost veřejnosti o škole jsme vytvořili pro potřeby letošního zápisu do 1. ročníku letáček, který zahrnuje všechny důležité informace pro zákonné zástupce našich budoucích žáků. Žáci pátých ročníků vítali v pohádkových kostýmech naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče a provázeli je pohádkovou cestou po budově školy. Celkem jsme v těchto dnech zapsali 53 dětí. Z toho žádost o přijetí podalo 48 zákonných zástupců dětí a žádost o odklad školní docházky 5 zákonných zástupců dětí. Ke dni máme přijatých celkem 53 dětí. 19 dětí je umístěno do I. A, třídní učitelkou je Mgr. Jana Audyová, 24 dětí do I. B, třídní učitelkou je Mgr. Hana Skuhrovcová. Snížený počet žáků ve třídě I. A je z důvodu přijetí žákyně s oboustrannou percepční vadou sluchu. Zároveň jsme požádali o přijetí asistenta do této třídy. Do bylo vydáno 11 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, všechny na základě žádosti rodičů, vyjádření PPP nebo pediatra. Mezi přijatými žáky jsou 2 pětiletá děvčata. Zápis provedly p.uč.: Mgr. J. Audyová, Mgr. D. Loosová, Mgr. M. Prchalová, Mgr. E. Fenclová, Mgr. P. Pausová, Mgr. H. Skuhrovcová, M. Valentová, B. Wolfová, I. Bartošová, paní vychovatelky H. Gučíková a M. Waldhauserová. 13

14 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků

15 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 28 1 (z 8.roč.) 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu - I. pololetí I. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci se slabým prospěchem** Nehodnoceno I. A * I. B II. A III. A III. B * IV. A * IV. B V. A V. B Celkem * * žáci pobývající v cizině ** I. stupeň žák 3 x hodnocen známkou 4 II. stupeň žák 5 x hodnocen známkou 4 II. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci se slabým prospěchem** Nehodnoceno VI. A VII. A VII. B VIII. A IX. A Celkem * 15

16 * žáci pobývající v cizině ** I. stupeň žák 3 x hodnocen známkou 4 II. stupeň žák 5 x hodnocen známkou 4 Celkový přehled-- I. pololetí Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci se slabým prospěchem** Nehodnoceno I. stupeň * II. stupeň * Celkem * * žáci pobývající v cizině ** I. stupeň žák 3 x hodnocen známkou 4 II. stupeň žák 5 x hodnocen známkou 4 Přehled o prospěchu - II. pololetí I. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci se slabým prospěchem** Nehodnoceno I. A * I. B II. A * III. A III. B * IV. A * IV. B V. A V. B Celkem * * žáci pobývající v cizině ** I. stupeň žák 3 x hodnocen známkou 4 II. stupeň žák 5 x hodnocen známkou 4 16

17 II. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci se slabým prospěchem** Nehodnoceno VI. A VII. A * VII. B VIII. A IX. A * Celkem * * žáci pobývající v cizině ** I. stupeň žák 3 x hodnocen známkou 4 II. stupeň žák 5 x hodnocen známkou 4 Celkový přehled - II. pololetí Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci se slabým prospěchem** Nehodnoceno I. stupeň * II. stupeň * Celkem * * žáci pobývající v cizině ** I. stupeň žák 3 x hodnocen známkou 4 II. stupeň žák 5 x hodnocen známkou 4 Na ZŠ v Litvínově Hamru bylo provedeno šetření u 5. a 9. roč. Společností pro kvalitu školy, o. s. Dále byly zjištěny studijní výsledky u žáků 6. roč. firmou SCIO v matematice, českém jazyce a ve všeobecných znalostech. Z tohoto šetření vyplynulo, že žák naší školy Vladislav Kollert je 3. nejlepším žákem v Ústeckém kraji. 17

18 Přehled o chování I. pololetí I. stupeň Třída Počet žáků Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň I. A I. B II. A III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B Celkem stupeň Třída Počet žáků Pochvala Celkový přehled -- I. pololetí Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI. A VII. A VII. B VIII. A IX. A Celkem Třída Počet žáků Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň I. stupeň II. stupeň Celkem

19 Přehled o chování II. pololetí I. stupeň Třída Počet žáků Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň I. A I. B II. A III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B Celkem II. stupeň Třída Počet žáků Pochvala Celkový přehled -- II. pololetí Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI. A VII. A VII. B VIII. A IX. A Celkem Třída Počet žáků Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň I. stupeň II. stupeň Celkem

20 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. pololetí , ,04 2. pololetí , ,19 Celkem , , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 8 S vývojovými poruchami chování 2 Celkem 10 * * stav k Ke dni bylo integrovaných žáků celkem 15. Spolupráce s PPP Naše škola i nadále, jako v minulých letech, spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Litvínově. Během školního roku jsme spolupracovali a konzultovali s PaedDr. Evou Mrázovou problematiku specifických poruch učení a chování podle časových možností poradny. 20

21 Reedukace SPU Vypracovala: Mgr. M. Lohniská Reedukační péči byla věnována systematická pozornost. Žáci prvního stupně byli zařazeni do speciálních hodin reedukace zájmového útvaru v dopoledních hodinách. Žáci II. stupně neměli samostatné hodiny reedukace, ale byla jim věnovaná individuální péče pedagogů ve vyučovacích hodinách i mimo tyto hodiny. Také tito žáci měli sepsaný IVP, podle kterého všichni učitelé i rodiče postupovali. IVP vychází z vyšetření a doporučení PPP. Při vytváření tohoto dokumentu spolupracuji s třídním učitelem, zákonným zástupcem žáka a pracovníkem PPP v Litvínově PaedDr. E. Mrázovou. Spolupráce s rodiči byla dobrá, postupovali jsme podle závěrů IVP. Rodiče dohlíželi i na domácí přípravu žáka. Kontrolu plnění IVP provedla paní PaedDr. Eva Mrázová, která neshledala žádné nedostatky a reedukační péči ve škole hodnotila kladně. 5.4 Sociálně znevýhodnění žáci Školu navštěvovalo 16 žáků, kteří žijí buď pouze s matkou, která je na mateřské dovolené nebo je nezaměstnaná, nebo v rodině nepracuje ani jeden z rodičů. Většina těchto žáků má nedostatečné materiální zázemí, nevyhovující bytové podmínky. V rodinách se projevuje nezájem ze strany zákonných zástupců. Dochází ke konfliktům v rodině. 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Vypracovala: Mgr. L. Husáková Základní škola Litvínov Hamr je škola venkovského charakteru. Většina žáků žije v okolí školy v městské části Hamr a Janov. Městská část Janov je považována za tzv. sociálně vyloučenou lokalitu, žáci zde přicházejí do styku s řadou sociálně patologických jevů. Mezi další rizikové faktory školy patří vysoká nezaměstnanost. V okrese Most činí nezaměstnanost 15,8%. Žáci často žijí v sociálně slabých rodinách a také v rodinách neúplných. To vše se negativně odráží do chodu školy, realizovaných aktivit a chování žáků. 21

22 Stále častěji se potýkáme s problémy, které vykazují prvky asociálního a antisociálního chování. Dochází k postupnému zhoršování sociálního klimatu ve třídách. Mezi nejčastější projevy patologických jevů patří na naší škole agresivita, záškoláctví a drobné krádeže. Přibývá žáků, kteří mají nějakou zkušenost s užíváním psychoaktivních látek. Z tohoto důvodu jsou dlouhodobé cíle specifické i nespecifické prevence rizikového chování zaměřeny na prevenci šikany, kyberšikany, záškoláctví a zneužívání psychoaktivních látek. Preventivní působení má jednotnou podobu a principy, je nedílnou součástí výchovněvzdělávacího a informačního procesu. Cesty k dosažení cílů jsou přizpůsobeny věku žáků a navazují na jejich předchozí zkušenosti. 6.1 Cíle specifické primární prevence ve školním roce 2010/2011 dále prohlubovat dovednosti žáků školy v základních preventivních oblastech: násilí a šikanování, kyberšikana, záškoláctví, delikvence, vandalismus, závislostní chování, netolismus, patologické hráčství, intolerance, rasismus, xenofobie, divácké násilí, syndrom CAN atd. aktivity přednostně zaměřit na: prevenci násilí a šikanování (včetně kyberšikany), záškoláctví, vandalismus, projevy xenofobního chování, rasismu a zneužívání návykových psychoaktivních látek podílet se na podpoře zdravého životního stylu žáků zapojit co největší počet žáků do vědomostních soutěží a olympiád, sportovních akcí, sběrové soutěže atd. při realizaci minimálního preventivního programu opět spolupracovat s preventistkou Městské policie Litvínov paní Janou Čapkovou dále pak s Bc. Alenou Bartošovou - Policie ČR, pracovníky PPP a dalšími odborníky problémové žáky a situace řešit ihned, při řešení problémů uplatňovat jednotný přístup zaměřit se na problémové třídní kolektivy a žáky (viz šetření třídních kolektivů z loňského školního roku) v průběhu školního roku provést (nejméně 2x) šetření třídního kolektivu, pracovat na odstranění zjištěných problémů zlepšit okolí školy, umožnit žákům sportovní vyžití a aktivní trávení přestávek v průběhu měsíců října až května probrat s žáky konkrétní typy rizikového chování pokračovat v činnosti školního parlamentu společné schůzky, podpora komunikace učitel žák, společné řešení problémů 22

23 realizovat schválený projekt Hravě a zdravě, na který škola získala grant od Krajského úřadu v Ústí nad Labem zapojit žáky do charitativních sbírek např. pro Azylový dům pro matky s dětmi v Oseku, charitativní prodej předmětů celostátní akce (Labesta, Světluška apod.) do akcí školy zapojit více rodiče žáků 6.2 Cíle nespecifické primární prevence v oblasti nespecifické primární prevence používat všechny metody a přístupy umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjení nadání, zájmů, pohybových, sportovních a kulturních aktivit zapojit co největší množství žáků do školních aktivit, propagace a reprezentace školy, nepovinných předmětů, zájmových kroužků a dalších aktivit k tomuto účelu využít nové školní soutěže o VIP Hamr vydávat školní věstník 6.3 Cíle výchovně vzdělávacího působení v oblasti prevence zvyšování sociální kompetence rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku vytváření pozitivního sociálního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistických postojů apod. 6.4 Obecné zásady všichni učitelé vytvářet příjemné a klidné mikroklima ve škole vytvářet optimální podmínky pro vzdělávací proces, kdy je minimalizováno nepříznivé ovlivňování rozvoje schopností a osobnosti žáků 23

24 vytvářet důvěryhodný vztah mezi vyučujícím a žáky, umožnit jim najít cestu k učiteli a pochopení soustavně a pečlivě sledovat vývojové a individuální potřeby žáků včas odhalovat poruchy vývoje, učení a chování žáků soustavně propagovat a nabízet žákům sport i jinou zájmovou činnost pro smysluplné trávení volného času ujasňovat žákům nenásilnou formou smysl života ukazovat životní perspektivy posilovat zdravou sebedůvěru učit překonávat problémy a zátěžové situace rozlišovat hierarchii hodnot navazovat úzký kontakt mezi školou a rodiči 6.5 Spolupráce výchovná poradkyně, okresní a školní metodik prevence učitelé rodiče obec kulturní zařízení webové stránky s problematikou sociálně patologických jevů (souhrn kontaktů je uveden na 6.6 Rozpis plánu v jednotlivých měsících všechny ročníky Říjen šikana a kyberšikana Listopad záškoláctví Prosinec zdravý životní styl zábavní pyrotechnika 24

25 Leden netolismus (virtuální drogy televize, mobilní telefony, PC hry a zábava.) Únor praktický nácvik telefonování na tísňové linky Březen činnost v případě napadení psem činnost v případě nálezu nevybuchlé munice Duben zneužívání psychoaktivních látek drogy činnost v případě nálezu injekční stříkačky Květen mediální gramotnost televizní a jiné reklamy 6.7 Prevence šikanování seznámit všechny žáky, pedagogy a pracovníky školy s podstatou, projevy a důsledky šikanování vytvářet systematicky atmosféru otevřenosti a vzájemné solidarity stanovit jasná pravidla chování v kolektivu vymezit možnosti oznamování šikany a jejich zárodků provádět depistážní dotazníky definovat vlastní postoje k podstatě a existenci šikany, stanovit sankce (ve VŘŠ) vést pravidelné diskuse na téma tělesné, etnické či kulturní odlišnosti vzdělávat žáky v oblasti lidských práv vykonávat důsledně dozorovou činnost nad žáky informovat žáky, pedagogy a rodiče, co dělat, když se dozví o šikaně spolupracovat s dalšími odborníky v regionu i mimo něj 25

26 6.8 Hodnocení minimálního preventivního programu Mezi hlavní cíle specifické primární prevence rizikového chování patřily ve školním roce 2010/2011 tyto aktivity: prohlubování dovedností žáků školy v základních preventivních oblastech: násilí a šikanování, kyberšikana, záškoláctví, delikvence, vandalismus, závislostní chování, netolismus, patologické hráčství, intolerance, rasismus, xenofobie, divácké násilí, syndrom CAN atd. aktivity byly přednostně zaměřeny na: prevenci násilí a šikanování (včetně kyberšikany), záškoláctví, vandalismus, projevy xenofobního chování, rasismu, extremismu a zneužívání návykových psychoaktivních látek v souladu se ŠVP ZŠ Hamr byl podporován zdravý životní styl žáků V oblasti nespecifické primární prevence jsme se zaměřili na: rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjení nadání, zájmů, pohybových, sportovních a kulturních aktivit zapojení co největšího množství žáků do školních aktivit, propagace a reprezentace školy, nepovinných předmětů, zájmových kroužků a dalších aktivit k tomuto účelu byla využita nová školní soutěž VIP Hamr Cíle výchovně vzdělávacího působení v oblasti prevence byly zaměřeny na: rozvíjení sociálních dovedností posilování komunikačních dovedností vytváření pozitivního třídního a školního sociálního klimatu Povedlo se: účastnit se značného množství místních, státních i mezinárodních soutěží sportovního, výtvarného a vědomostního charakteru při realizaci MPP zapojit do spolupráce všechny pedagogické pracovníky školy 26

27 spolupracovat s městskou a státní policií, integrovanými záchrannými složkami, pedagogicko psychologickou poradnou, odborem sociálně-právní ochrany dětí, neziskovými organizacemi, střediskem výchovné péče a dalšími odborníky realizovat adaptační výjezd žáků šestého ročníku v rámci grantového projektu Hravě a zdravě (KÚ v Ústí nad Labem) na podporu prevence rizikového chování upravit interiér školy probrat v průběhu měsíce října až května v rámci třídnických hodin (na I. stupni) nebo v hodinách Orv (na II. stupni) konkrétní typy rizikového chování: šikana a kybešikana, záškoláctví, netolismus, sebepoškozování, mediální gramotnost atd. pokračovat ve schůzkách školního parlamentu řešit problémové žáky na výchovných komisích zavádět do výuky projektová vyučování podpora kooperativního chování propagovat školu v tisku a dalších médiích realizovat pedagogicko-psychologickou diagnostiku třídního klimatu na II. stupni a z ní vyplývající intervence zřídit stálý informační panel prevence rizikového chování a školního parlamentu zmírnit výskyt tzv. skrytého záškoláctví začít s celoroční motivační soutěží VIP Hamr Nepovedlo se: zapojit se do celostátního projektu, který je zaměřen na školní parlamenty (CEDU) odstranit prvky asociálního chování žáků V příštím školním roce plánujeme: zajistit asistenta pedagoga získat finanční dotaci na adaptační výjezdy a další aktivity spojené s prevencí rizikového chování zaměřit se na problémové kolektivy a žáky a přizpůsobit jim konkrétní aktivity 27

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, 435 42 Litvínov 8, tel. 476 111 554 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole Název: Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220,okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Hodnocení školního roku 2011/2012

Hodnocení školního roku 2011/2012 Hodnocení školního roku 2011/2012 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2011/2012 jsme vyučovali ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola hravě a zdravě. 1.2 Ke

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více