Výroční zpráva školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Výroční zpráva školy ZŠ Litvínov Hamr, Mládežnická 220, okres Most školní rok Litvínov č. j. 403/2011

2 Obsah: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Přehled oborů základního vzdělávání Hodinové dotace předmětů pro jednotlivé ročníky ve šk. roce 2010/2011 pro I. st Hodinové dotace předmětů pro jednotlivé ročníky ve šk. roce 2010/2011 pro II. st Volitelné předměty Nepovinné předměty Zájmové útvary PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (k ) Údaje o nepedagogických pracovnících Stupeň vzdělání ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích: Sociálně znevýhodnění žáci ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Cíle specifické primární prevence Cíle nespecifické primární prevence Cíle výchovně vzdělávacího působení v oblasti prevence Obecné zásady všichni učitelé Spolupráce Rozpis plánu v jednotlivých měsících všechny ročníky Hodnocení minimálního preventivního programu Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila ŠKOLNÍ ÚRAZY Počet úrazů Vyhodnocení úrazů z odeslaných záznamů ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k environmentální výchově Výchova ke zdraví, sportovní akce Kulturní akce Ostatní akce Prezentace školy na veřejnosti

3 9.7 Účast žáků školy v soutěžích Účast žáků ve sportovních soutěžích VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE Čerpání fondů v r Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu ÚPRAVY A OPRAVY BUDOVY ŠKOLY Opravy, úpravy Vybavení ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU OPRGANIZACÍ, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY ZOOS PŠ IPPP ČR CPIV Most Příloha č PŘEMĚNA ŠKOLY Příloha č NĚKTERÉ AKCE ŠKOLY

4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most Sídlo: Mládežnická 220, Litvínov 8, Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel: Město Litvínov, náměstí Míru č. 11, Litvínov Vedení školy: ředitelka: zástupce ředitele: Mgr. Radka Jirkovská Mgr. Šárka Jandová Kontakty: telefon škola: telefon ŠJ: telefon ŠD: webové stránky: , Součásti školy: Základní škola kapacita 540 žáků Školní družina - kapacita 70 žáků Školní jídelna - kapacita 500 žáků Základní škola k : 288 žáků I. stupeň žáků II. stupeň žáků Školní družina k : 60 žáků (2 oddělení) Školní jídelna k : 316 strávníků 4

5 Školská rada: předsedkyně: Gabriela Soukupová místopředsedkyně: Mgr. Hana Skuhrovcová zástupci zřizovatele: Mgr. Helena Zemánková Týřová Alena Ulrychová zástupci pedagogického sboru: Mgr. Hana Skuhrovcová Mgr. Šárka Jandová zástupci rodičů: Gabriela Soukupová Mgr. Michaela Prchalová Jednání školské rady ve školním roce 2010/2011 proběhlo v termínu Zápis z jednání školské rady je uložen v ředitelně školy. Rozšířené vedení: Mgr. Radka Jirkovská Mgr. Šárka Jandová Blanka Dohnalová Jana Dohnalová Martin Kohout Helena Gučíková Rozšířené vedení se scházelo pravidelně každý měsíc. Zápisy z jednání rozšířeného vedení jsou uloženy v ředitelně školy. Charakteristika školy: Naše základní škola byla otevřena v roce Nachází se v pěkném a klidném prostředí okrajové části Litvínova v blízkosti lesa. Jedná se o menší rodinnou školu, kde se většina žáků, rodičů a zaměstnanců zná osobně a má k sobě blízký vztah. Prostředí ve škole je příjemné, žáci i zaměstnanci 5

6 se zde cítí dobře a rádi se k nám vrací. V prvním a druhém ročníku jsou žáci hodnoceni slovně což snižuje stresovou zátěž dětí při přechodu z mateřské školy do školy základní. Zároveň využíváme komunikativního kruhu, při kterém žáci snadněji navazují kontakt mezi sebou a učitelem. Materiálně technické podmínky školy: Učebny celkem: 24 Odborné učebny: učebna výpočetní techniky, uč. výtvarné výchovy, kuchyňka pro výuku vaření, 7 multimediálních učeben, 2 knihovny, 1 společenská místnost, 1 relaxační místnost, 1 uč. hudební výchovy, keramická dílna Hřiště, tělocvična: tělocvična v pronájmu SOŠ Hamr hřiště nevyhovující Žákovský nábytek: Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod.: Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty: Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou: škola je vybavena výškově nastavitelným nábytkem standardní výbava, průběžně se obnovuje a doplňuje všichni žáci mají bezplatně k dispozici učebnice a pracovní sešity (pracovní sešity, do kterých žáci píší, hradí rodiče - po vzájemné dohodě s učiteli) 10 CD 20 počítačů v učebně výpočetní techniky 4 televizory, 2 videopřehrávače, 3 DVD přehrávače 2 interaktivní tabule 5 učeben vybavených data projektorem a plátnem 1 PC ŠD, 1 PC sborovna I. st + tiskárna, kopírka, 2 počítače + tiskárna a kopírka sborovna II. st. 6

7 Profil školy: Škola se profiluje jako otevřené zařízení přístupné rodičům i veřejnosti s důrazem na individuální přístup k žákům. Dlouhodobě klademe důraz na výchovy. Na škole působí několik hudebních kroužků (pěvecké sbory Hamrováček a Zvonky, kytarový, flétnový kroužek a country tance), výtvarné i sportovní kroužky. Žáci se mimo jiné účastní sportovních akcí, olympiád, přírodovědných a ekologických soutěží, akademií, hudebních a tanečních vystoupení. Prioritou školy je připravovat žáky s důrazem na jejich individuální schopnosti a možnosti tak, aby bylo u každého dosaženo co nejlepších výsledků. Vybavujeme žáky základním souborem vědomostí, dovedností a postojů, díky kterému zvládnou úkoly a situace, do kterých se budou během svého života dostávat, a který budou během celého života nadále rozvíjet. Zavádíme do výuky efektivní metody a formy práce, hravé činnosti. Využíváme více činnostní učení se zaměřením na praxi. Rozvíjíme osobnost žáka jako celek, ve vzdělávacím procesu kombinujeme rozvoj všech klíčových kompetencí. Snažíme se vytvořit klima pocitu bezpečí, tvůrčí partnerské komunikace mezi učitelem a žákem, týmové spolupráce, tolerance k odlišnostem, možnosti pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnosti sebehodnocení. 7

8 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací program Obecná škola - č. j. 1235/97 20 ŠVP pro základní vzdělávání Škola hravě a zdravě. Zařazené třídy 5. ročník ročník ročník 2.2 Hodinové dotace předmětů pro jednotlivé ročníky ve šk. roce 2010/2011 pro I. st. I. st. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. poznámky Český jazyk Matematika Tělesná výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Informatika Prvouka Vlastivěda 2 2 Přírodověda 2 2 Dramatická výchova 2 Pracovní činnosti Cizí jazyk Dějepis Zeměpis Přírodopis Fyzika Občanská výchova Rodinná výchova Chemie Orv Volitelný předmět Celkem

9 Hodinové dotace předmětů pro jednotlivé ročníky ve šk. roce 2010/2011 pro II. st. II. st. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. poznámky: Český jazyk Matematika Tělesná výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Informatika 2 Prvouka Vlastivěda Přírodověda Dramatická výchova Pracovní činnosti Cizí jazyk Dějepis Zeměpis Přírodopis Fyzika Občanská výchova Rodinná výchova Chemie 2 2 Orv Volitelný předmět Celkem Volitelné předměty Třída název předmětu vyučující VI. A Sportovní výchova Eva Hájková Šikovné ruce Ivana Baraňáková VII. A Environmentální výchova Simona Svobodová Práce s počítačem Linda Urbanová VIII. A Druhý cizí jazyk- NJ Eva Hájková IX. A Druhý cizí jazyk- NJ Eva Hájková IX. A Druhý cizí jazyk- AJ Mgr. Lucie Husáková 9

10 2.4 Nepovinné předměty Třída, ročník předmět hodin Žáků Vyučující r. Hra na flétnu 2 23 Mgr. Eva Fenclová r. Country tance 2 16 Mgr. Radka Jirkovská r. Sborový zpěv Hamrováček 1 20 Mgr. Hana Skuhrovcová r. Aerobic 1 16 Mgr. Daniela Loosová r. Sborový zpěv Zvonky 2 24 Ivana Baraňáková r. Keramika 2 13 Mgr. Šárka Jandová r. Hra na kytaru 2 26 Mgr. Ilona Bursíková 2.5 Zájmové útvary Kroužek třída vedoucí Reedukace Mgr. Milena Lohniská Výtvarný kroužek Michaela Valentová Moderní tanec Michaela Valentová Kondiční cvičení a tanec Jakub Henzl Sportovní činnosti Simona Svobodová PC kroužek Mgr. Ilona Bursíková 10

11 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 35 Počet učitelů ZŠ 22(z toho 2 na MD) * Počet vychovatelů ŠD 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 6* Počet správních zaměstnanců ŠJ 4* * stav k Údaje o pedagogických pracovnících Funkce Úvazek Roků p. praxe * Stupeň vzdělání Kvalifik. Jméno 1 učitelka 1,0 31 VŠ r. Mgr. J. Audyová 2 učitelka 1,0 19 SŠ Nekval. I. Baraňáková 3 učitelka 1,0 3 SŠ Nekval. I. Bartošová 4 učitel 1,0 2 SŠ Nekval. J. Henzl 5 učitelka 1,0 15 VŠ Čj - Hv Mgr. I. Bursíková 6 učitelka 1,0 30 VŠ r. Mgr. E. Fenclová 7 učitelka 1,0 1 SŠ Nekval. ** B. Wolfová 8 učitelka 1,0 6 VŠ M-Z (MD) Mgr. R. Gesheva 9 učitelka 1,0 40 SŠ Nekval. E. Hájková 10 učitelka 1,0 6 VŠ Báňská * * Ing. H. Hakalová (MD) VŠ Spec.pg. Mgr. L.Husáková 11 učitelka 1, r. 12 ZŘŠ - učitelka 1,0 27 VŠ Rj- Vv Mgr. Š. Jandová 13 ŘŠ-učitelka 1,0 21 VŠ r. Mgr. R. Jirkovská 14 učitelka 1,0 27 VŠ r. Mgr. M. Lohniská 15 učitelka 1,0 11 VŠ r. Mgr. D. Loosová 16 učitelka 1,0 11 VŠ r. Mgr. P. Pausová 17 učitelka 1,0 8 VŠ r. Mgr. M. Prchalová 18 učitelka 1,0 28 VŠ r. Mgr. H. Skuhrovcová 19 učitelka 1,0 24 VŠ M - Z Mgr. H. Steinerová 20 učitelka 1,0 4 SŠ Nekval. ** S.Svobodová 21 učitelka 1,0 7 SŠ Nekval. ** L. Urbanová 22 učitelka 1,0 6 SŠ Nekval. ** M. Valentová 23 v.vychovatelka 1,0 32 SŠ Vychov. H. Gučíková 24 vychovatelka 1,0 13 SŠ Vychov. M. Waldhauserová 11

12 * Údaje jsou platné k ** Tito zaměstnanci si doplňují kvalifikaci na VŠ. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé I. stupně 80 Učitelé II. stupně 40 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (k ) Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 rozpočtář, účetní, mzd. úč. 0,6 VŠ 2 ved. školní jídelny 1,0 SŠ 3 finanční referentka 1,0 SŠ 4 hl. kuchař 1,0 SOU 5 kuchařka 1,0 SOU 6 kuchařka 1,0 SOU 7 kuchařka do ,0 ZŠ 8 školník 1,0 SOU 8 uklízečka ZŠ 1,0 SOU 9 uklízečka ZŠ do ,0 SOU 10 uklízečka ZŠ 1,0 základní 11 uklízečka ZŠ - ŠJ 0,25 SOU 12

13 4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL 4.1 Zápis k povinné školní docházce Zápis do 1. ročníku proběhl dne 2. a 3. února Téma letošního zápisu bylo: Z pohádky do pohádky. Pro větší informovanost veřejnosti o škole jsme vytvořili pro potřeby letošního zápisu do 1. ročníku letáček, který zahrnuje všechny důležité informace pro zákonné zástupce našich budoucích žáků. Žáci pátých ročníků vítali v pohádkových kostýmech naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče a provázeli je pohádkovou cestou po budově školy. Celkem jsme v těchto dnech zapsali 53 dětí. Z toho žádost o přijetí podalo 48 zákonných zástupců dětí a žádost o odklad školní docházky 5 zákonných zástupců dětí. Ke dni máme přijatých celkem 53 dětí. 19 dětí je umístěno do I. A, třídní učitelkou je Mgr. Jana Audyová, 24 dětí do I. B, třídní učitelkou je Mgr. Hana Skuhrovcová. Snížený počet žáků ve třídě I. A je z důvodu přijetí žákyně s oboustrannou percepční vadou sluchu. Zároveň jsme požádali o přijetí asistenta do této třídy. Do bylo vydáno 11 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, všechny na základě žádosti rodičů, vyjádření PPP nebo pediatra. Mezi přijatými žáky jsou 2 pětiletá děvčata. Zápis provedly p.uč.: Mgr. J. Audyová, Mgr. D. Loosová, Mgr. M. Prchalová, Mgr. E. Fenclová, Mgr. P. Pausová, Mgr. H. Skuhrovcová, M. Valentová, B. Wolfová, I. Bartošová, paní vychovatelky H. Gučíková a M. Waldhauserová. 13

14 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků

15 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 28 1 (z 8.roč.) 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu - I. pololetí I. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci se slabým prospěchem** Nehodnoceno I. A * I. B II. A III. A III. B * IV. A * IV. B V. A V. B Celkem * * žáci pobývající v cizině ** I. stupeň žák 3 x hodnocen známkou 4 II. stupeň žák 5 x hodnocen známkou 4 II. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci se slabým prospěchem** Nehodnoceno VI. A VII. A VII. B VIII. A IX. A Celkem * 15

16 * žáci pobývající v cizině ** I. stupeň žák 3 x hodnocen známkou 4 II. stupeň žák 5 x hodnocen známkou 4 Celkový přehled-- I. pololetí Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci se slabým prospěchem** Nehodnoceno I. stupeň * II. stupeň * Celkem * * žáci pobývající v cizině ** I. stupeň žák 3 x hodnocen známkou 4 II. stupeň žák 5 x hodnocen známkou 4 Přehled o prospěchu - II. pololetí I. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci se slabým prospěchem** Nehodnoceno I. A * I. B II. A * III. A III. B * IV. A * IV. B V. A V. B Celkem * * žáci pobývající v cizině ** I. stupeň žák 3 x hodnocen známkou 4 II. stupeň žák 5 x hodnocen známkou 4 16

17 II. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci se slabým prospěchem** Nehodnoceno VI. A VII. A * VII. B VIII. A IX. A * Celkem * * žáci pobývající v cizině ** I. stupeň žák 3 x hodnocen známkou 4 II. stupeň žák 5 x hodnocen známkou 4 Celkový přehled - II. pololetí Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci se slabým prospěchem** Nehodnoceno I. stupeň * II. stupeň * Celkem * * žáci pobývající v cizině ** I. stupeň žák 3 x hodnocen známkou 4 II. stupeň žák 5 x hodnocen známkou 4 Na ZŠ v Litvínově Hamru bylo provedeno šetření u 5. a 9. roč. Společností pro kvalitu školy, o. s. Dále byly zjištěny studijní výsledky u žáků 6. roč. firmou SCIO v matematice, českém jazyce a ve všeobecných znalostech. Z tohoto šetření vyplynulo, že žák naší školy Vladislav Kollert je 3. nejlepším žákem v Ústeckém kraji. 17

18 Přehled o chování I. pololetí I. stupeň Třída Počet žáků Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň I. A I. B II. A III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B Celkem stupeň Třída Počet žáků Pochvala Celkový přehled -- I. pololetí Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI. A VII. A VII. B VIII. A IX. A Celkem Třída Počet žáků Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň I. stupeň II. stupeň Celkem

19 Přehled o chování II. pololetí I. stupeň Třída Počet žáků Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň I. A I. B II. A III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B Celkem II. stupeň Třída Počet žáků Pochvala Celkový přehled -- II. pololetí Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI. A VII. A VII. B VIII. A IX. A Celkem Třída Počet žáků Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň I. stupeň II. stupeň Celkem

20 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. pololetí , ,04 2. pololetí , ,19 Celkem , , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 8 S vývojovými poruchami chování 2 Celkem 10 * * stav k Ke dni bylo integrovaných žáků celkem 15. Spolupráce s PPP Naše škola i nadále, jako v minulých letech, spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Litvínově. Během školního roku jsme spolupracovali a konzultovali s PaedDr. Evou Mrázovou problematiku specifických poruch učení a chování podle časových možností poradny. 20

21 Reedukace SPU Vypracovala: Mgr. M. Lohniská Reedukační péči byla věnována systematická pozornost. Žáci prvního stupně byli zařazeni do speciálních hodin reedukace zájmového útvaru v dopoledních hodinách. Žáci II. stupně neměli samostatné hodiny reedukace, ale byla jim věnovaná individuální péče pedagogů ve vyučovacích hodinách i mimo tyto hodiny. Také tito žáci měli sepsaný IVP, podle kterého všichni učitelé i rodiče postupovali. IVP vychází z vyšetření a doporučení PPP. Při vytváření tohoto dokumentu spolupracuji s třídním učitelem, zákonným zástupcem žáka a pracovníkem PPP v Litvínově PaedDr. E. Mrázovou. Spolupráce s rodiči byla dobrá, postupovali jsme podle závěrů IVP. Rodiče dohlíželi i na domácí přípravu žáka. Kontrolu plnění IVP provedla paní PaedDr. Eva Mrázová, která neshledala žádné nedostatky a reedukační péči ve škole hodnotila kladně. 5.4 Sociálně znevýhodnění žáci Školu navštěvovalo 16 žáků, kteří žijí buď pouze s matkou, která je na mateřské dovolené nebo je nezaměstnaná, nebo v rodině nepracuje ani jeden z rodičů. Většina těchto žáků má nedostatečné materiální zázemí, nevyhovující bytové podmínky. V rodinách se projevuje nezájem ze strany zákonných zástupců. Dochází ke konfliktům v rodině. 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Vypracovala: Mgr. L. Husáková Základní škola Litvínov Hamr je škola venkovského charakteru. Většina žáků žije v okolí školy v městské části Hamr a Janov. Městská část Janov je považována za tzv. sociálně vyloučenou lokalitu, žáci zde přicházejí do styku s řadou sociálně patologických jevů. Mezi další rizikové faktory školy patří vysoká nezaměstnanost. V okrese Most činí nezaměstnanost 15,8%. Žáci často žijí v sociálně slabých rodinách a také v rodinách neúplných. To vše se negativně odráží do chodu školy, realizovaných aktivit a chování žáků. 21

22 Stále častěji se potýkáme s problémy, které vykazují prvky asociálního a antisociálního chování. Dochází k postupnému zhoršování sociálního klimatu ve třídách. Mezi nejčastější projevy patologických jevů patří na naší škole agresivita, záškoláctví a drobné krádeže. Přibývá žáků, kteří mají nějakou zkušenost s užíváním psychoaktivních látek. Z tohoto důvodu jsou dlouhodobé cíle specifické i nespecifické prevence rizikového chování zaměřeny na prevenci šikany, kyberšikany, záškoláctví a zneužívání psychoaktivních látek. Preventivní působení má jednotnou podobu a principy, je nedílnou součástí výchovněvzdělávacího a informačního procesu. Cesty k dosažení cílů jsou přizpůsobeny věku žáků a navazují na jejich předchozí zkušenosti. 6.1 Cíle specifické primární prevence ve školním roce 2010/2011 dále prohlubovat dovednosti žáků školy v základních preventivních oblastech: násilí a šikanování, kyberšikana, záškoláctví, delikvence, vandalismus, závislostní chování, netolismus, patologické hráčství, intolerance, rasismus, xenofobie, divácké násilí, syndrom CAN atd. aktivity přednostně zaměřit na: prevenci násilí a šikanování (včetně kyberšikany), záškoláctví, vandalismus, projevy xenofobního chování, rasismu a zneužívání návykových psychoaktivních látek podílet se na podpoře zdravého životního stylu žáků zapojit co největší počet žáků do vědomostních soutěží a olympiád, sportovních akcí, sběrové soutěže atd. při realizaci minimálního preventivního programu opět spolupracovat s preventistkou Městské policie Litvínov paní Janou Čapkovou dále pak s Bc. Alenou Bartošovou - Policie ČR, pracovníky PPP a dalšími odborníky problémové žáky a situace řešit ihned, při řešení problémů uplatňovat jednotný přístup zaměřit se na problémové třídní kolektivy a žáky (viz šetření třídních kolektivů z loňského školního roku) v průběhu školního roku provést (nejméně 2x) šetření třídního kolektivu, pracovat na odstranění zjištěných problémů zlepšit okolí školy, umožnit žákům sportovní vyžití a aktivní trávení přestávek v průběhu měsíců října až května probrat s žáky konkrétní typy rizikového chování pokračovat v činnosti školního parlamentu společné schůzky, podpora komunikace učitel žák, společné řešení problémů 22

23 realizovat schválený projekt Hravě a zdravě, na který škola získala grant od Krajského úřadu v Ústí nad Labem zapojit žáky do charitativních sbírek např. pro Azylový dům pro matky s dětmi v Oseku, charitativní prodej předmětů celostátní akce (Labesta, Světluška apod.) do akcí školy zapojit více rodiče žáků 6.2 Cíle nespecifické primární prevence v oblasti nespecifické primární prevence používat všechny metody a přístupy umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjení nadání, zájmů, pohybových, sportovních a kulturních aktivit zapojit co největší množství žáků do školních aktivit, propagace a reprezentace školy, nepovinných předmětů, zájmových kroužků a dalších aktivit k tomuto účelu využít nové školní soutěže o VIP Hamr vydávat školní věstník 6.3 Cíle výchovně vzdělávacího působení v oblasti prevence zvyšování sociální kompetence rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku vytváření pozitivního sociálního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistických postojů apod. 6.4 Obecné zásady všichni učitelé vytvářet příjemné a klidné mikroklima ve škole vytvářet optimální podmínky pro vzdělávací proces, kdy je minimalizováno nepříznivé ovlivňování rozvoje schopností a osobnosti žáků 23

24 vytvářet důvěryhodný vztah mezi vyučujícím a žáky, umožnit jim najít cestu k učiteli a pochopení soustavně a pečlivě sledovat vývojové a individuální potřeby žáků včas odhalovat poruchy vývoje, učení a chování žáků soustavně propagovat a nabízet žákům sport i jinou zájmovou činnost pro smysluplné trávení volného času ujasňovat žákům nenásilnou formou smysl života ukazovat životní perspektivy posilovat zdravou sebedůvěru učit překonávat problémy a zátěžové situace rozlišovat hierarchii hodnot navazovat úzký kontakt mezi školou a rodiči 6.5 Spolupráce výchovná poradkyně, okresní a školní metodik prevence učitelé rodiče obec kulturní zařízení webové stránky s problematikou sociálně patologických jevů (souhrn kontaktů je uveden na 6.6 Rozpis plánu v jednotlivých měsících všechny ročníky Říjen šikana a kyberšikana Listopad záškoláctví Prosinec zdravý životní styl zábavní pyrotechnika 24

25 Leden netolismus (virtuální drogy televize, mobilní telefony, PC hry a zábava.) Únor praktický nácvik telefonování na tísňové linky Březen činnost v případě napadení psem činnost v případě nálezu nevybuchlé munice Duben zneužívání psychoaktivních látek drogy činnost v případě nálezu injekční stříkačky Květen mediální gramotnost televizní a jiné reklamy 6.7 Prevence šikanování seznámit všechny žáky, pedagogy a pracovníky školy s podstatou, projevy a důsledky šikanování vytvářet systematicky atmosféru otevřenosti a vzájemné solidarity stanovit jasná pravidla chování v kolektivu vymezit možnosti oznamování šikany a jejich zárodků provádět depistážní dotazníky definovat vlastní postoje k podstatě a existenci šikany, stanovit sankce (ve VŘŠ) vést pravidelné diskuse na téma tělesné, etnické či kulturní odlišnosti vzdělávat žáky v oblasti lidských práv vykonávat důsledně dozorovou činnost nad žáky informovat žáky, pedagogy a rodiče, co dělat, když se dozví o šikaně spolupracovat s dalšími odborníky v regionu i mimo něj 25

26 6.8 Hodnocení minimálního preventivního programu Mezi hlavní cíle specifické primární prevence rizikového chování patřily ve školním roce 2010/2011 tyto aktivity: prohlubování dovedností žáků školy v základních preventivních oblastech: násilí a šikanování, kyberšikana, záškoláctví, delikvence, vandalismus, závislostní chování, netolismus, patologické hráčství, intolerance, rasismus, xenofobie, divácké násilí, syndrom CAN atd. aktivity byly přednostně zaměřeny na: prevenci násilí a šikanování (včetně kyberšikany), záškoláctví, vandalismus, projevy xenofobního chování, rasismu, extremismu a zneužívání návykových psychoaktivních látek v souladu se ŠVP ZŠ Hamr byl podporován zdravý životní styl žáků V oblasti nespecifické primární prevence jsme se zaměřili na: rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjení nadání, zájmů, pohybových, sportovních a kulturních aktivit zapojení co největšího množství žáků do školních aktivit, propagace a reprezentace školy, nepovinných předmětů, zájmových kroužků a dalších aktivit k tomuto účelu byla využita nová školní soutěž VIP Hamr Cíle výchovně vzdělávacího působení v oblasti prevence byly zaměřeny na: rozvíjení sociálních dovedností posilování komunikačních dovedností vytváření pozitivního třídního a školního sociálního klimatu Povedlo se: účastnit se značného množství místních, státních i mezinárodních soutěží sportovního, výtvarného a vědomostního charakteru při realizaci MPP zapojit do spolupráce všechny pedagogické pracovníky školy 26

27 spolupracovat s městskou a státní policií, integrovanými záchrannými složkami, pedagogicko psychologickou poradnou, odborem sociálně-právní ochrany dětí, neziskovými organizacemi, střediskem výchovné péče a dalšími odborníky realizovat adaptační výjezd žáků šestého ročníku v rámci grantového projektu Hravě a zdravě (KÚ v Ústí nad Labem) na podporu prevence rizikového chování upravit interiér školy probrat v průběhu měsíce října až května v rámci třídnických hodin (na I. stupni) nebo v hodinách Orv (na II. stupni) konkrétní typy rizikového chování: šikana a kybešikana, záškoláctví, netolismus, sebepoškozování, mediální gramotnost atd. pokračovat ve schůzkách školního parlamentu řešit problémové žáky na výchovných komisích zavádět do výuky projektová vyučování podpora kooperativního chování propagovat školu v tisku a dalších médiích realizovat pedagogicko-psychologickou diagnostiku třídního klimatu na II. stupni a z ní vyplývající intervence zřídit stálý informační panel prevence rizikového chování a školního parlamentu zmírnit výskyt tzv. skrytého záškoláctví začít s celoroční motivační soutěží VIP Hamr Nepovedlo se: zapojit se do celostátního projektu, který je zaměřen na školní parlamenty (CEDU) odstranit prvky asociálního chování žáků V příštím školním roce plánujeme: zajistit asistenta pedagoga získat finanční dotaci na adaptační výjezdy a další aktivity spojené s prevencí rizikového chování zaměřit se na problémové kolektivy a žáky a přizpůsobit jim konkrétní aktivity 27