Výroční zpráva školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Výroční zpráva školy ZŠ Litvínov Hamr, Mládežnická 220, okres Most školní rok Litvínov č. j. 403/2011

2 Obsah: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Přehled oborů základního vzdělávání Hodinové dotace předmětů pro jednotlivé ročníky ve šk. roce 2010/2011 pro I. st Hodinové dotace předmětů pro jednotlivé ročníky ve šk. roce 2010/2011 pro II. st Volitelné předměty Nepovinné předměty Zájmové útvary PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (k ) Údaje o nepedagogických pracovnících Stupeň vzdělání ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích: Sociálně znevýhodnění žáci ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Cíle specifické primární prevence Cíle nespecifické primární prevence Cíle výchovně vzdělávacího působení v oblasti prevence Obecné zásady všichni učitelé Spolupráce Rozpis plánu v jednotlivých měsících všechny ročníky Hodnocení minimálního preventivního programu Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila ŠKOLNÍ ÚRAZY Počet úrazů Vyhodnocení úrazů z odeslaných záznamů ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k environmentální výchově Výchova ke zdraví, sportovní akce Kulturní akce Ostatní akce Prezentace školy na veřejnosti

3 9.7 Účast žáků školy v soutěžích Účast žáků ve sportovních soutěžích VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE Čerpání fondů v r Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu ÚPRAVY A OPRAVY BUDOVY ŠKOLY Opravy, úpravy Vybavení ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU OPRGANIZACÍ, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY ZOOS PŠ IPPP ČR CPIV Most Příloha č PŘEMĚNA ŠKOLY Příloha č NĚKTERÉ AKCE ŠKOLY

4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most Sídlo: Mládežnická 220, Litvínov 8, Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel: Město Litvínov, náměstí Míru č. 11, Litvínov Vedení školy: ředitelka: zástupce ředitele: Mgr. Radka Jirkovská Mgr. Šárka Jandová Kontakty: telefon škola: telefon ŠJ: telefon ŠD: webové stránky: , Součásti školy: Základní škola kapacita 540 žáků Školní družina - kapacita 70 žáků Školní jídelna - kapacita 500 žáků Základní škola k : 288 žáků I. stupeň žáků II. stupeň žáků Školní družina k : 60 žáků (2 oddělení) Školní jídelna k : 316 strávníků 4

5 Školská rada: předsedkyně: Gabriela Soukupová místopředsedkyně: Mgr. Hana Skuhrovcová zástupci zřizovatele: Mgr. Helena Zemánková Týřová Alena Ulrychová zástupci pedagogického sboru: Mgr. Hana Skuhrovcová Mgr. Šárka Jandová zástupci rodičů: Gabriela Soukupová Mgr. Michaela Prchalová Jednání školské rady ve školním roce 2010/2011 proběhlo v termínu Zápis z jednání školské rady je uložen v ředitelně školy. Rozšířené vedení: Mgr. Radka Jirkovská Mgr. Šárka Jandová Blanka Dohnalová Jana Dohnalová Martin Kohout Helena Gučíková Rozšířené vedení se scházelo pravidelně každý měsíc. Zápisy z jednání rozšířeného vedení jsou uloženy v ředitelně školy. Charakteristika školy: Naše základní škola byla otevřena v roce Nachází se v pěkném a klidném prostředí okrajové části Litvínova v blízkosti lesa. Jedná se o menší rodinnou školu, kde se většina žáků, rodičů a zaměstnanců zná osobně a má k sobě blízký vztah. Prostředí ve škole je příjemné, žáci i zaměstnanci 5

6 se zde cítí dobře a rádi se k nám vrací. V prvním a druhém ročníku jsou žáci hodnoceni slovně což snižuje stresovou zátěž dětí při přechodu z mateřské školy do školy základní. Zároveň využíváme komunikativního kruhu, při kterém žáci snadněji navazují kontakt mezi sebou a učitelem. Materiálně technické podmínky školy: Učebny celkem: 24 Odborné učebny: učebna výpočetní techniky, uč. výtvarné výchovy, kuchyňka pro výuku vaření, 7 multimediálních učeben, 2 knihovny, 1 společenská místnost, 1 relaxační místnost, 1 uč. hudební výchovy, keramická dílna Hřiště, tělocvična: tělocvična v pronájmu SOŠ Hamr hřiště nevyhovující Žákovský nábytek: Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod.: Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty: Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou: škola je vybavena výškově nastavitelným nábytkem standardní výbava, průběžně se obnovuje a doplňuje všichni žáci mají bezplatně k dispozici učebnice a pracovní sešity (pracovní sešity, do kterých žáci píší, hradí rodiče - po vzájemné dohodě s učiteli) 10 CD 20 počítačů v učebně výpočetní techniky 4 televizory, 2 videopřehrávače, 3 DVD přehrávače 2 interaktivní tabule 5 učeben vybavených data projektorem a plátnem 1 PC ŠD, 1 PC sborovna I. st + tiskárna, kopírka, 2 počítače + tiskárna a kopírka sborovna II. st. 6

7 Profil školy: Škola se profiluje jako otevřené zařízení přístupné rodičům i veřejnosti s důrazem na individuální přístup k žákům. Dlouhodobě klademe důraz na výchovy. Na škole působí několik hudebních kroužků (pěvecké sbory Hamrováček a Zvonky, kytarový, flétnový kroužek a country tance), výtvarné i sportovní kroužky. Žáci se mimo jiné účastní sportovních akcí, olympiád, přírodovědných a ekologických soutěží, akademií, hudebních a tanečních vystoupení. Prioritou školy je připravovat žáky s důrazem na jejich individuální schopnosti a možnosti tak, aby bylo u každého dosaženo co nejlepších výsledků. Vybavujeme žáky základním souborem vědomostí, dovedností a postojů, díky kterému zvládnou úkoly a situace, do kterých se budou během svého života dostávat, a který budou během celého života nadále rozvíjet. Zavádíme do výuky efektivní metody a formy práce, hravé činnosti. Využíváme více činnostní učení se zaměřením na praxi. Rozvíjíme osobnost žáka jako celek, ve vzdělávacím procesu kombinujeme rozvoj všech klíčových kompetencí. Snažíme se vytvořit klima pocitu bezpečí, tvůrčí partnerské komunikace mezi učitelem a žákem, týmové spolupráce, tolerance k odlišnostem, možnosti pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnosti sebehodnocení. 7

8 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací program Obecná škola - č. j. 1235/97 20 ŠVP pro základní vzdělávání Škola hravě a zdravě. Zařazené třídy 5. ročník ročník ročník 2.2 Hodinové dotace předmětů pro jednotlivé ročníky ve šk. roce 2010/2011 pro I. st. I. st. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. poznámky Český jazyk Matematika Tělesná výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Informatika Prvouka Vlastivěda 2 2 Přírodověda 2 2 Dramatická výchova 2 Pracovní činnosti Cizí jazyk Dějepis Zeměpis Přírodopis Fyzika Občanská výchova Rodinná výchova Chemie Orv Volitelný předmět Celkem

9 Hodinové dotace předmětů pro jednotlivé ročníky ve šk. roce 2010/2011 pro II. st. II. st. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. poznámky: Český jazyk Matematika Tělesná výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Informatika 2 Prvouka Vlastivěda Přírodověda Dramatická výchova Pracovní činnosti Cizí jazyk Dějepis Zeměpis Přírodopis Fyzika Občanská výchova Rodinná výchova Chemie 2 2 Orv Volitelný předmět Celkem Volitelné předměty Třída název předmětu vyučující VI. A Sportovní výchova Eva Hájková Šikovné ruce Ivana Baraňáková VII. A Environmentální výchova Simona Svobodová Práce s počítačem Linda Urbanová VIII. A Druhý cizí jazyk- NJ Eva Hájková IX. A Druhý cizí jazyk- NJ Eva Hájková IX. A Druhý cizí jazyk- AJ Mgr. Lucie Husáková 9

10 2.4 Nepovinné předměty Třída, ročník předmět hodin Žáků Vyučující r. Hra na flétnu 2 23 Mgr. Eva Fenclová r. Country tance 2 16 Mgr. Radka Jirkovská r. Sborový zpěv Hamrováček 1 20 Mgr. Hana Skuhrovcová r. Aerobic 1 16 Mgr. Daniela Loosová r. Sborový zpěv Zvonky 2 24 Ivana Baraňáková r. Keramika 2 13 Mgr. Šárka Jandová r. Hra na kytaru 2 26 Mgr. Ilona Bursíková 2.5 Zájmové útvary Kroužek třída vedoucí Reedukace Mgr. Milena Lohniská Výtvarný kroužek Michaela Valentová Moderní tanec Michaela Valentová Kondiční cvičení a tanec Jakub Henzl Sportovní činnosti Simona Svobodová PC kroužek Mgr. Ilona Bursíková 10

11 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 35 Počet učitelů ZŠ 22(z toho 2 na MD) * Počet vychovatelů ŠD 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 6* Počet správních zaměstnanců ŠJ 4* * stav k Údaje o pedagogických pracovnících Funkce Úvazek Roků p. praxe * Stupeň vzdělání Kvalifik. Jméno 1 učitelka 1,0 31 VŠ r. Mgr. J. Audyová 2 učitelka 1,0 19 SŠ Nekval. I. Baraňáková 3 učitelka 1,0 3 SŠ Nekval. I. Bartošová 4 učitel 1,0 2 SŠ Nekval. J. Henzl 5 učitelka 1,0 15 VŠ Čj - Hv Mgr. I. Bursíková 6 učitelka 1,0 30 VŠ r. Mgr. E. Fenclová 7 učitelka 1,0 1 SŠ Nekval. ** B. Wolfová 8 učitelka 1,0 6 VŠ M-Z (MD) Mgr. R. Gesheva 9 učitelka 1,0 40 SŠ Nekval. E. Hájková 10 učitelka 1,0 6 VŠ Báňská * * Ing. H. Hakalová (MD) VŠ Spec.pg. Mgr. L.Husáková 11 učitelka 1, r. 12 ZŘŠ - učitelka 1,0 27 VŠ Rj- Vv Mgr. Š. Jandová 13 ŘŠ-učitelka 1,0 21 VŠ r. Mgr. R. Jirkovská 14 učitelka 1,0 27 VŠ r. Mgr. M. Lohniská 15 učitelka 1,0 11 VŠ r. Mgr. D. Loosová 16 učitelka 1,0 11 VŠ r. Mgr. P. Pausová 17 učitelka 1,0 8 VŠ r. Mgr. M. Prchalová 18 učitelka 1,0 28 VŠ r. Mgr. H. Skuhrovcová 19 učitelka 1,0 24 VŠ M - Z Mgr. H. Steinerová 20 učitelka 1,0 4 SŠ Nekval. ** S.Svobodová 21 učitelka 1,0 7 SŠ Nekval. ** L. Urbanová 22 učitelka 1,0 6 SŠ Nekval. ** M. Valentová 23 v.vychovatelka 1,0 32 SŠ Vychov. H. Gučíková 24 vychovatelka 1,0 13 SŠ Vychov. M. Waldhauserová 11

12 * Údaje jsou platné k ** Tito zaměstnanci si doplňují kvalifikaci na VŠ. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé I. stupně 80 Učitelé II. stupně 40 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (k ) Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 rozpočtář, účetní, mzd. úč. 0,6 VŠ 2 ved. školní jídelny 1,0 SŠ 3 finanční referentka 1,0 SŠ 4 hl. kuchař 1,0 SOU 5 kuchařka 1,0 SOU 6 kuchařka 1,0 SOU 7 kuchařka do ,0 ZŠ 8 školník 1,0 SOU 8 uklízečka ZŠ 1,0 SOU 9 uklízečka ZŠ do ,0 SOU 10 uklízečka ZŠ 1,0 základní 11 uklízečka ZŠ - ŠJ 0,25 SOU 12

13 4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL 4.1 Zápis k povinné školní docházce Zápis do 1. ročníku proběhl dne 2. a 3. února Téma letošního zápisu bylo: Z pohádky do pohádky. Pro větší informovanost veřejnosti o škole jsme vytvořili pro potřeby letošního zápisu do 1. ročníku letáček, který zahrnuje všechny důležité informace pro zákonné zástupce našich budoucích žáků. Žáci pátých ročníků vítali v pohádkových kostýmech naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče a provázeli je pohádkovou cestou po budově školy. Celkem jsme v těchto dnech zapsali 53 dětí. Z toho žádost o přijetí podalo 48 zákonných zástupců dětí a žádost o odklad školní docházky 5 zákonných zástupců dětí. Ke dni máme přijatých celkem 53 dětí. 19 dětí je umístěno do I. A, třídní učitelkou je Mgr. Jana Audyová, 24 dětí do I. B, třídní učitelkou je Mgr. Hana Skuhrovcová. Snížený počet žáků ve třídě I. A je z důvodu přijetí žákyně s oboustrannou percepční vadou sluchu. Zároveň jsme požádali o přijetí asistenta do této třídy. Do bylo vydáno 11 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, všechny na základě žádosti rodičů, vyjádření PPP nebo pediatra. Mezi přijatými žáky jsou 2 pětiletá děvčata. Zápis provedly p.uč.: Mgr. J. Audyová, Mgr. D. Loosová, Mgr. M. Prchalová, Mgr. E. Fenclová, Mgr. P. Pausová, Mgr. H. Skuhrovcová, M. Valentová, B. Wolfová, I. Bartošová, paní vychovatelky H. Gučíková a M. Waldhauserová. 13

14 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků

15 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 28 1 (z 8.roč.) 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu - I. pololetí I. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci se slabým prospěchem** Nehodnoceno I. A * I. B II. A III. A III. B * IV. A * IV. B V. A V. B Celkem * * žáci pobývající v cizině ** I. stupeň žák 3 x hodnocen známkou 4 II. stupeň žák 5 x hodnocen známkou 4 II. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci se slabým prospěchem** Nehodnoceno VI. A VII. A VII. B VIII. A IX. A Celkem * 15

16 * žáci pobývající v cizině ** I. stupeň žák 3 x hodnocen známkou 4 II. stupeň žák 5 x hodnocen známkou 4 Celkový přehled-- I. pololetí Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci se slabým prospěchem** Nehodnoceno I. stupeň * II. stupeň * Celkem * * žáci pobývající v cizině ** I. stupeň žák 3 x hodnocen známkou 4 II. stupeň žák 5 x hodnocen známkou 4 Přehled o prospěchu - II. pololetí I. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci se slabým prospěchem** Nehodnoceno I. A * I. B II. A * III. A III. B * IV. A * IV. B V. A V. B Celkem * * žáci pobývající v cizině ** I. stupeň žák 3 x hodnocen známkou 4 II. stupeň žák 5 x hodnocen známkou 4 16

17 II. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci se slabým prospěchem** Nehodnoceno VI. A VII. A * VII. B VIII. A IX. A * Celkem * * žáci pobývající v cizině ** I. stupeň žák 3 x hodnocen známkou 4 II. stupeň žák 5 x hodnocen známkou 4 Celkový přehled - II. pololetí Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci se slabým prospěchem** Nehodnoceno I. stupeň * II. stupeň * Celkem * * žáci pobývající v cizině ** I. stupeň žák 3 x hodnocen známkou 4 II. stupeň žák 5 x hodnocen známkou 4 Na ZŠ v Litvínově Hamru bylo provedeno šetření u 5. a 9. roč. Společností pro kvalitu školy, o. s. Dále byly zjištěny studijní výsledky u žáků 6. roč. firmou SCIO v matematice, českém jazyce a ve všeobecných znalostech. Z tohoto šetření vyplynulo, že žák naší školy Vladislav Kollert je 3. nejlepším žákem v Ústeckém kraji. 17

18 Přehled o chování I. pololetí I. stupeň Třída Počet žáků Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň I. A I. B II. A III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B Celkem stupeň Třída Počet žáků Pochvala Celkový přehled -- I. pololetí Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI. A VII. A VII. B VIII. A IX. A Celkem Třída Počet žáků Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň I. stupeň II. stupeň Celkem

19 Přehled o chování II. pololetí I. stupeň Třída Počet žáků Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň I. A I. B II. A III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B Celkem II. stupeň Třída Počet žáků Pochvala Celkový přehled -- II. pololetí Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI. A VII. A VII. B VIII. A IX. A Celkem Třída Počet žáků Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň I. stupeň II. stupeň Celkem

20 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. pololetí , ,04 2. pololetí , ,19 Celkem , , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 8 S vývojovými poruchami chování 2 Celkem 10 * * stav k Ke dni bylo integrovaných žáků celkem 15. Spolupráce s PPP Naše škola i nadále, jako v minulých letech, spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Litvínově. Během školního roku jsme spolupracovali a konzultovali s PaedDr. Evou Mrázovou problematiku specifických poruch učení a chování podle časových možností poradny. 20

21 Reedukace SPU Vypracovala: Mgr. M. Lohniská Reedukační péči byla věnována systematická pozornost. Žáci prvního stupně byli zařazeni do speciálních hodin reedukace zájmového útvaru v dopoledních hodinách. Žáci II. stupně neměli samostatné hodiny reedukace, ale byla jim věnovaná individuální péče pedagogů ve vyučovacích hodinách i mimo tyto hodiny. Také tito žáci měli sepsaný IVP, podle kterého všichni učitelé i rodiče postupovali. IVP vychází z vyšetření a doporučení PPP. Při vytváření tohoto dokumentu spolupracuji s třídním učitelem, zákonným zástupcem žáka a pracovníkem PPP v Litvínově PaedDr. E. Mrázovou. Spolupráce s rodiči byla dobrá, postupovali jsme podle závěrů IVP. Rodiče dohlíželi i na domácí přípravu žáka. Kontrolu plnění IVP provedla paní PaedDr. Eva Mrázová, která neshledala žádné nedostatky a reedukační péči ve škole hodnotila kladně. 5.4 Sociálně znevýhodnění žáci Školu navštěvovalo 16 žáků, kteří žijí buď pouze s matkou, která je na mateřské dovolené nebo je nezaměstnaná, nebo v rodině nepracuje ani jeden z rodičů. Většina těchto žáků má nedostatečné materiální zázemí, nevyhovující bytové podmínky. V rodinách se projevuje nezájem ze strany zákonných zástupců. Dochází ke konfliktům v rodině. 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Vypracovala: Mgr. L. Husáková Základní škola Litvínov Hamr je škola venkovského charakteru. Většina žáků žije v okolí školy v městské části Hamr a Janov. Městská část Janov je považována za tzv. sociálně vyloučenou lokalitu, žáci zde přicházejí do styku s řadou sociálně patologických jevů. Mezi další rizikové faktory školy patří vysoká nezaměstnanost. V okrese Most činí nezaměstnanost 15,8%. Žáci často žijí v sociálně slabých rodinách a také v rodinách neúplných. To vše se negativně odráží do chodu školy, realizovaných aktivit a chování žáků. 21

22 Stále častěji se potýkáme s problémy, které vykazují prvky asociálního a antisociálního chování. Dochází k postupnému zhoršování sociálního klimatu ve třídách. Mezi nejčastější projevy patologických jevů patří na naší škole agresivita, záškoláctví a drobné krádeže. Přibývá žáků, kteří mají nějakou zkušenost s užíváním psychoaktivních látek. Z tohoto důvodu jsou dlouhodobé cíle specifické i nespecifické prevence rizikového chování zaměřeny na prevenci šikany, kyberšikany, záškoláctví a zneužívání psychoaktivních látek. Preventivní působení má jednotnou podobu a principy, je nedílnou součástí výchovněvzdělávacího a informačního procesu. Cesty k dosažení cílů jsou přizpůsobeny věku žáků a navazují na jejich předchozí zkušenosti. 6.1 Cíle specifické primární prevence ve školním roce 2010/2011 dále prohlubovat dovednosti žáků školy v základních preventivních oblastech: násilí a šikanování, kyberšikana, záškoláctví, delikvence, vandalismus, závislostní chování, netolismus, patologické hráčství, intolerance, rasismus, xenofobie, divácké násilí, syndrom CAN atd. aktivity přednostně zaměřit na: prevenci násilí a šikanování (včetně kyberšikany), záškoláctví, vandalismus, projevy xenofobního chování, rasismu a zneužívání návykových psychoaktivních látek podílet se na podpoře zdravého životního stylu žáků zapojit co největší počet žáků do vědomostních soutěží a olympiád, sportovních akcí, sběrové soutěže atd. při realizaci minimálního preventivního programu opět spolupracovat s preventistkou Městské policie Litvínov paní Janou Čapkovou dále pak s Bc. Alenou Bartošovou - Policie ČR, pracovníky PPP a dalšími odborníky problémové žáky a situace řešit ihned, při řešení problémů uplatňovat jednotný přístup zaměřit se na problémové třídní kolektivy a žáky (viz šetření třídních kolektivů z loňského školního roku) v průběhu školního roku provést (nejméně 2x) šetření třídního kolektivu, pracovat na odstranění zjištěných problémů zlepšit okolí školy, umožnit žákům sportovní vyžití a aktivní trávení přestávek v průběhu měsíců října až května probrat s žáky konkrétní typy rizikového chování pokračovat v činnosti školního parlamentu společné schůzky, podpora komunikace učitel žák, společné řešení problémů 22

23 realizovat schválený projekt Hravě a zdravě, na který škola získala grant od Krajského úřadu v Ústí nad Labem zapojit žáky do charitativních sbírek např. pro Azylový dům pro matky s dětmi v Oseku, charitativní prodej předmětů celostátní akce (Labesta, Světluška apod.) do akcí školy zapojit více rodiče žáků 6.2 Cíle nespecifické primární prevence v oblasti nespecifické primární prevence používat všechny metody a přístupy umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjení nadání, zájmů, pohybových, sportovních a kulturních aktivit zapojit co největší množství žáků do školních aktivit, propagace a reprezentace školy, nepovinných předmětů, zájmových kroužků a dalších aktivit k tomuto účelu využít nové školní soutěže o VIP Hamr vydávat školní věstník 6.3 Cíle výchovně vzdělávacího působení v oblasti prevence zvyšování sociální kompetence rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku vytváření pozitivního sociálního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistických postojů apod. 6.4 Obecné zásady všichni učitelé vytvářet příjemné a klidné mikroklima ve škole vytvářet optimální podmínky pro vzdělávací proces, kdy je minimalizováno nepříznivé ovlivňování rozvoje schopností a osobnosti žáků 23

24 vytvářet důvěryhodný vztah mezi vyučujícím a žáky, umožnit jim najít cestu k učiteli a pochopení soustavně a pečlivě sledovat vývojové a individuální potřeby žáků včas odhalovat poruchy vývoje, učení a chování žáků soustavně propagovat a nabízet žákům sport i jinou zájmovou činnost pro smysluplné trávení volného času ujasňovat žákům nenásilnou formou smysl života ukazovat životní perspektivy posilovat zdravou sebedůvěru učit překonávat problémy a zátěžové situace rozlišovat hierarchii hodnot navazovat úzký kontakt mezi školou a rodiči 6.5 Spolupráce výchovná poradkyně, okresní a školní metodik prevence učitelé rodiče obec kulturní zařízení webové stránky s problematikou sociálně patologických jevů (souhrn kontaktů je uveden na 6.6 Rozpis plánu v jednotlivých měsících všechny ročníky Říjen šikana a kyberšikana Listopad záškoláctví Prosinec zdravý životní styl zábavní pyrotechnika 24

25 Leden netolismus (virtuální drogy televize, mobilní telefony, PC hry a zábava.) Únor praktický nácvik telefonování na tísňové linky Březen činnost v případě napadení psem činnost v případě nálezu nevybuchlé munice Duben zneužívání psychoaktivních látek drogy činnost v případě nálezu injekční stříkačky Květen mediální gramotnost televizní a jiné reklamy 6.7 Prevence šikanování seznámit všechny žáky, pedagogy a pracovníky školy s podstatou, projevy a důsledky šikanování vytvářet systematicky atmosféru otevřenosti a vzájemné solidarity stanovit jasná pravidla chování v kolektivu vymezit možnosti oznamování šikany a jejich zárodků provádět depistážní dotazníky definovat vlastní postoje k podstatě a existenci šikany, stanovit sankce (ve VŘŠ) vést pravidelné diskuse na téma tělesné, etnické či kulturní odlišnosti vzdělávat žáky v oblasti lidských práv vykonávat důsledně dozorovou činnost nad žáky informovat žáky, pedagogy a rodiče, co dělat, když se dozví o šikaně spolupracovat s dalšími odborníky v regionu i mimo něj 25

26 6.8 Hodnocení minimálního preventivního programu Mezi hlavní cíle specifické primární prevence rizikového chování patřily ve školním roce 2010/2011 tyto aktivity: prohlubování dovedností žáků školy v základních preventivních oblastech: násilí a šikanování, kyberšikana, záškoláctví, delikvence, vandalismus, závislostní chování, netolismus, patologické hráčství, intolerance, rasismus, xenofobie, divácké násilí, syndrom CAN atd. aktivity byly přednostně zaměřeny na: prevenci násilí a šikanování (včetně kyberšikany), záškoláctví, vandalismus, projevy xenofobního chování, rasismu, extremismu a zneužívání návykových psychoaktivních látek v souladu se ŠVP ZŠ Hamr byl podporován zdravý životní styl žáků V oblasti nespecifické primární prevence jsme se zaměřili na: rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjení nadání, zájmů, pohybových, sportovních a kulturních aktivit zapojení co největšího množství žáků do školních aktivit, propagace a reprezentace školy, nepovinných předmětů, zájmových kroužků a dalších aktivit k tomuto účelu byla využita nová školní soutěž VIP Hamr Cíle výchovně vzdělávacího působení v oblasti prevence byly zaměřeny na: rozvíjení sociálních dovedností posilování komunikačních dovedností vytváření pozitivního třídního a školního sociálního klimatu Povedlo se: účastnit se značného množství místních, státních i mezinárodních soutěží sportovního, výtvarného a vědomostního charakteru při realizaci MPP zapojit do spolupráce všechny pedagogické pracovníky školy 26

27 spolupracovat s městskou a státní policií, integrovanými záchrannými složkami, pedagogicko psychologickou poradnou, odborem sociálně-právní ochrany dětí, neziskovými organizacemi, střediskem výchovné péče a dalšími odborníky realizovat adaptační výjezd žáků šestého ročníku v rámci grantového projektu Hravě a zdravě (KÚ v Ústí nad Labem) na podporu prevence rizikového chování upravit interiér školy probrat v průběhu měsíce října až května v rámci třídnických hodin (na I. stupni) nebo v hodinách Orv (na II. stupni) konkrétní typy rizikového chování: šikana a kybešikana, záškoláctví, netolismus, sebepoškozování, mediální gramotnost atd. pokračovat ve schůzkách školního parlamentu řešit problémové žáky na výchovných komisích zavádět do výuky projektová vyučování podpora kooperativního chování propagovat školu v tisku a dalších médiích realizovat pedagogicko-psychologickou diagnostiku třídního klimatu na II. stupni a z ní vyplývající intervence zřídit stálý informační panel prevence rizikového chování a školního parlamentu zmírnit výskyt tzv. skrytého záškoláctví začít s celoroční motivační soutěží VIP Hamr Nepovedlo se: zapojit se do celostátního projektu, který je zaměřen na školní parlamenty (CEDU) odstranit prvky asociálního chování žáků V příštím školním roce plánujeme: zajistit asistenta pedagoga získat finanční dotaci na adaptační výjezdy a další aktivity spojené s prevencí rizikového chování zaměřit se na problémové kolektivy a žáky a přizpůsobit jim konkrétní aktivity 27

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Hodnocení školního roku 2011/2012

Hodnocení školního roku 2011/2012 Hodnocení školního roku 2011/2012 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2011/2012 jsme vyučovali ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola hravě a zdravě. 1.2 Ke

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy ZŠ Litvínov Hamr, Mládežnická 220, okres Most školní rok 2011-2012 Litvínov 31. 8. 2012 č. j. 429/ 2012 Obsah: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012... 4 1. ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy ZŠ Litvínov Hamr, Mládežnická 220, okres Most školní rok 2014-2015 Litvínov 26.8. 2015 č. j. 289/2015 Obsah: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015...4 1. ZÁKLADNÍ

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více