školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění"

Transkript

1 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění Kompletní ŠVP

2 ZV Základní vzdělávání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov Poznáváním k vědění Datum Název ZV Základní vzdělávání Verze upravovaná Počet týdnů 40 Platnost Datum Platnost od Koordinátor Mgr. Jiří Hrabina Název školy Typ školy Adresa Vsetín, Sychrov 97 IČ Kontakty Ředitel Dana Hendrychová Mgr. Karel Zahradníček Telefon Fax www sweb/zakladniskolasychrov Zřizovatel Město Vsetín Adresa Vsetín, Svárov 1080 IČ Kontakt Ing. Eva Stejskalová Telefon Fax www 2

3 ZV Základní vzdělávání Charakteristika školy 2 Charakteristika školy Naše základní škola je prostorově největší úplná základní škola ve Vsetíně. Výuka v ní byla zahájena a od funguje jako příspěvková organizace města, je právním subjektem s přiděleným IČO Tato škola byla vybudována jako součást sídlištního komplexu Sychrov. Celý školní areál tvoří pět vzájemně propojených pavilonů a školní hřiště. Součástí areálu je cca m2 zatravněných ploch, s vysázenými keři a stromy. Velkou nevýhodou je, že převážná většina těchto ploch se nachází ve svahu. Součástí základní školy je také školní družina, školní klub a školní jídelna. Při zahájení výuky v roce 1985 zde bylo 24 tříd s celkovým počtem 813 žáků. V průběhu několika posledních let, vzhledem k nízké porodnosti, došlo tak, jako v mnoha jiných školách, k úbytku žáků a naplněnosti i počtu tříd. Proto v rámci Optimalizace základního školství ve městě Vsetín došlo ke sloučení naší základní školy a Základní školy Vsetín, Rybníky. Vzhledem k umístění obou škol ve městě však na naši školu přešla pouze malá část žáků z této školy. Od školního roku 2007/2008 začala škola vzdělávat žáky v 1. a 6. ročníku podle "Školního vzdělávacího programu ZŠ Vsetín Sychrov", který bude postupně zaváděn v následných postupných ročnících a nahradí tak do školního roku 2011/2012 stávající výukový program "Základní škola". Nový školní vzdělávací program bude podle podmínek a zkušeností měněn a doplňován. Vzdělávání, výchovu a chod školy zabezpečuje pedagogický sbor, vychovatelky ŠD a ŠK, ekonomka, vedoucí školní jídelny, kuchařky, školník a uklízečky. Vybavení školy Škola je v současné době poměrně dobře vybavena a díky finančním prostředkům na její provoz, které dostáváme od zřizovatele, se snažíme o co nejmodernější dovybavování. Finanční prostředky jsou tak využívány především na modernizaci sociálního zařízení, vybavení tříd novými (výškově stavitelnými) lavicemi a židlemi, počítači, audiovizuální technikou, atd. Kromě kmenových učeben jsou na škole odborné učebny chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, přírodopisu, cvičná kuchyňka a 2 učebny s možností využití videa. Škola má k dispozici 2 počítačové učebny, každou s 15 počítači s vysokorychlostním připojení na internet, dataprojektory a multimediální učebnu s interaktivní tabulí. Další učebna s připojení na internet a dataprojektorem je vyzužívána hlavně pro přírodopis, fyziku a chemii. V samostatném pavilonu je dílna pro kovovýrobu a dřevovýrobu, keramická dílna a dvě tělocvičny se šatnami a sprchami. Nejvyšší poschodí tohoto pavilonu je vyhrazeno školní družině a školnímu klubu. V dalším samostatném pavilonu se nachází školní jídelna a školní kuchyně s veškerým technickým zázemím. Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika sboru se nedá vypracovat jednoznačně, protože se bude měnit vzhledem k počtu nastupujících a odcházejících žáků. Stav za školní rok 2009/2010: - fyzických osob 17 (ŘŠ - 1, ZŘŠ - 1, učitelé 12 ((VP - 1 )), vychovatelé 3) - věková struktura 41-50; 3 učitelky 51-60; 11-9 učitelek a dvě vychovatelky 60; 3 - ředitel, zástupce ředitele, vychovatelka - aprobovanost 14 pedagogických pracovníků má odpovídající vysokoškolské vzdělání, - škola má výchovného poradce, kordinátora ŠVP, ICT; 3 vychovatelky mají odpovídající vzdělání, - průměrný věk 50,44 roku (během následujících 4 let odejde téměř celý pedagogický sbor), - postupně při klesajícím počtu žáků klesne aprobovanost, která se ale zvýší pravděpodobným úspěšným dokončením studia. Zaměření Škola je zaměřena na výuku dle ŠVP ZŠ Vsetín Sychrov a osnov Základní školy, s navázáním na posílení výuky tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Chceme navázat na velmi dobré dosažené výsledky ve sportu a pokračovat v nich i přesto, že zde již nebudou hokejové třídy. I nadále chceme dosahovat výborných výsledků ve výtvarných soutěžích. Hlavním cílem školy však v rámci školního vzdělávacího programu je komplexní výchova spojená s provázáním jednotlivých předmětů jako komplexu s využitím nejmodernějších metod a prostředků, jako jsou výpočetní technika, vyhledávaní informací, informatika, internet, multimediální výchova, výchova ke vztahu k literatuře a čtení atd. Rozšíření výuky plánujeme v rámci volitelných předmětů, zájmových kroužků a pro 3

4 ZV Základní vzdělávání Charakteristika školy nadané děti vzdělávání dle individuálních plánů. Naši žáci se budou i nadále pravidelně účastnit všech vědomostních a sportovních soutěží a olympiád, ve kterých vždy dosahovali dobrých výsledků. Školní družina a školní klub Školní družina zabezpečuje provoz před vyučováním od 6.15 hodin a po skončení vyučování do hodin. Zaměřuje se především na rekreační, sporotvní, výtvarnou a literárně-dramatickou činnost. Nabízí také činnost v kroužcích a různé další aktivity (návštěvy vybraných divadelních představení ve Zlíně či návštěvy v ZOO Zlín Lešné a další). Dlouhodobé akce Naše škola je již několik let zapojena do projektů Dobrá škola a Škola místo k životu. Ve školním roce 2005/06 zahájila projekt pod názvem Škola dětem děti sobě, jehož cílem je rozvíjet prostřednictvím pedagogických pracovníků a dalších odborníků pozitivní vzorce chování, provádět preventivní práci v oblasti sociálně patologických jevů formou arteterapie, psychologických her, besed a dalších aktivit. Připravuje se zapojení školy do projektu "Multikulturní škola". Velmi dobrá je spolupráce školy s agenturou Sirius. V rámci ní se naši žáci zapojují do řady zajímavých projektů. V oblasti prevence sociálně patologických jevů je každoročne zpracováván Minimální preventivní program, do kterého jsou zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci. V rámci tohoto programu je uskutečňována řada hodnotných akcí zaměřených nejen na žáky naší školy a jejich rodiče, ale i na další děti ze sídliště, včetně předškoláků. Ve školním roce 2005/2006 byl vyhodnocen jako nejlepší minimální preventivní program ve Zlínském kraji. Škola každoročné pořádá výtvarnou, literární a fotografickou soutěž s názvem "STROM" spojenou s výtvarnou výstavou v galerii Gratis, dále soutěž pro mladé čtenáře "Pozorný čtenář" a celorepublikovou soutěž "Vyznám se v knihách a umím je doporučit kamarádům". Cílem těchto soutěží je, mimo jiné, také snaha přivést děti k pravidelné četbě knih. Tradičními akcemi školy se staly vánoční besídky spojené s vánoční dílnou a jarmarkem, dětský maškarní karneval, velikonoční koledování či Dětský den. Všechny tyto akce jsou přístupny veřejnosti a pravidelně se jich účastní i děti z mateřských škol. Na přípravě a pořádání akcí pro děti z mateřských škol se aktivně podílejí také žáci z vyšších ročníků školy. V rámci mezinárodní spolupráce můžeme zmínit dopisování žáků školy s žáky v japonském Gabae. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Základem této spolupráce jsou samozřejmě účast rodičů na třídních schůzkách a individuální pohovory s vyučujícími. Naše škola se ale vedle toho snaží zapojit rodiče přímo do samotných školních akcí. Rodiče a širší veřejnost si může vyhledat aktuální informace na našich internetových stránkách: (v budoucnu vlastní doména - a do budoucna uvažujeme v rámci evidenčního programu Bakaláři zpřístupnit rodičům informace o studijních výsledcích jejich dětí. Škola úzce spolupracuje s mateřskými školami, především s MŠ Sychrov a MŠ Na Kopečku, s pedagogickopsychologickou poradnou ve Vsetíně, s nízkoprahovým zařízením "Na cestě", s Policií ČR i Městskou policií Vsetín, Muzeem regionu Valašsko Vsetín a dalšími institucemi. Nejvýznamnější je spolupráce se zřizovatelem, Městem Vsetín, kterou lze doložit tokem finančních prostředků jak na investiční akce a větší opravy, tak na drobnou údržbu školy a v současné době i na obnovu zastaralého inventáře školy. 4

5 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3 Charakteristika ŠVP Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze dosáhnout, aniž by se změnilo tradiční chápání funkcí školy. Posláním školy v takovém případě nemůže být pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků z faktografických přehledů. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Takto formulovaný obecný koncepční záměr školního vzdělávacího programu vychází z přesvědčení, že kvalita vzdělávací služby školy nemá být primárně posuzována podle tradičně chápaných tzv. vzdělávacích výsledků. Za tyto výsledky bývají nezřídka považovány pouhé faktografické znalosti žáků zjišťované testováním. Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. O podobnou proměnu školy se společně s rodiči našich žáků a odborníky z pedagogické veřejnosti pokoušíme již druhou desítku let. Připojujeme se ke vzdělávacím trendům v Evropě a chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století. V rámci procesu vzdělávání Je třeba dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájmem o vše, co s touto prací souvisí. Škola se zaměří na: - výpočetní techniku. Každý žák, který dokončí školní docházku v základní škole, by měl ovládat uživatelsky výpočetní techniku a měl by umět pracovat s internetem. Zájemci o výpočetní techniku by měli ovládat základy programování, - cizí jazyky. Každý žák, který dokončí školní docházku v základní škole, by měl ovládat jeden cizí jazyk dle vlastního výběru. Dle zájmu je nabídnuta výuka dalšího cizího jazyka nejpozději od 8. ročníku na 2. stupni základní školy, - podporu vzdělávání učitelů, - volbu efektivních metod a forem výuky, - zvýraznění nových důležitých součástí vzdělávání: t.j. multikulturní výchovu, enviromentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, práci s informacemi, výběr a zavádění nových preventivních metod školy z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, šikany, protidrogové pravence, patologické jevy apod. (minimální preventivní program), - diferenciaci žáků podle jejich potřeb a předpokladů (talentovaní žáci - zde se zaměřit na zamezení odchodu těchto žáků na víceleté gymnázium), individuální péče o děti se speciálními poruchami učení, - týmovou spolupráci pedagogického sboru i odbornou způsobilost jednotlivých učitelů, - zřizování kmenových univerzálních učeben vybavených víceúčelovým, estetickým a audiovizuálním zařízením (v rámci programu ICT), speciálních učeben a prostorů (s využitím interaktivních tabulí, internetu a dataprojektorů + výukových programů), prostorů pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, - nákup učebnic, didaktické techniky, komunikačních a jiných pomůcek, - mimoškolní aktivity - kulturní programy, sportovní soutěže, spolupráce MŠ, zájmové kroužky, - vybavení prostorů pro činnost školní družiny a školního klubu pracovní a odpočinovým nábytkem pro hry, učení a relaxaci, - vytvoření pravidel žákovského soužití, přátelství, práv a povinností žáků, zásad oboustranné demokracie (žák - učitel) - včetně zapojení rodičů, - využití práce v motivujícím prostředí, - spolupráci s Radou školy, - organizaci třídních schůzek a individuálních konzultací s rodiči během celého školního roku, - prohlubování multikulturní výchovy v praxi, - propagování výsledků školy na veřejnosti pomocí webových stránek školy, - pokusit se zavést pomocí programu Bakaláři okamžitou informovanost rodičů o prospěchu, absenci a chování žáků, - výchovu k volbě povolání výchovný poradce zapracuje nejen do posledních dvou ročníků ( ). Výchovně vzdělávací strategie 5

6 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP Kompetence k učení - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celožitní učení, - moderní metody výuky, které podporují zvídavost, soutěživost, zodpovědnost, dodržování etiky komunikace, - dostatek informačních zdrojů (využití spolupráce s Městskou knihovnou, internet, exkurze aj.), - propojení informací se skutečným životem (projekty), - práce v motivujícím prostředím, - komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu, prezentace vlastních výsledků, - využívání vhodných učebnic a učebních pomůcek, - využívání vhodných učebnic a učebních pomůcek pro individuální činnosti žáků i u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, - organizovat vnitřní diferenciaci ve třídě, - hodnotit znalosti žáků, nikoli jejich slabé stránky, - vést žáky k vlastní organizaci učení, - využívat sebekontrolu a sebehodnocení žáků, - osobní příklad, - volit učivo ve shodě s individuálními možnostmi a zájmy žáků, klást důraz na smysluplné učení, respektovat schopnosti žáků. Kompetence k řešení problémů - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, - vést žáky k dovednosti dokázat v praktickém životě použít všech nabytých zkušeností, poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je při rozhodování o vlastním životě, - zapojovat žáky podle schopnostní o vlastním životě a profesní orientaci, - vést žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci a hodnocení, - žáci jsou vedeni k prezentaci svých myšlenek a nápadů při řešení problémů v Žákovské samosprávě (v rámci tříd), - zdokonalovat kompetenci práce s informacemi z různých zdrojů (média, internet, aj.), - učit žáky pracovat s informacemi, vyhledávat souvislosti, propojovat poznatky různého druhu, porozumět grafům, diagramům a tabulkám. Kompetence komunikativní - vést žáky k všestranné a účinné komunikaci - žáci připravují své příspěvky do školního časopisu, - učit žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor, nést důsledky za svá rozhodnutí a poslouchat názor jiných, - učit žáky žít společně s ostatními, být tolerantní a ohleduplní k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, - nabídka volitelného předmětu Multimediální výchova, - projektové vyučování - rozvíjení komunikačních dovedností, prezentace vlastních výsledků, - zdokonalovat kultivovanost ústního projevu - využití logopedických programů pro 1. stupeň. Kompetence sociální a personální - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých, - utvářet u žáků schopnost poslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí, - rozvíjet schopnost žáků spolupracovat a pracovat v týmu, - rozvíjet klima dobrých vztahů mezi žáky, mezi žáky a učitelem, - vést žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování, - učit žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy, - spolupráce s rodiči a dalšími partnery, - spolupráce učitelů a podíl na řízení školy, - jasná pravidla pro soužití ve škole (práva, povinnosti, sankce), - vytvářet u žáků logické a kritické myšlení. Kompetence občanské - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti, - vést žáky k aktivnímu pojetí a ochraně svého fyzického, duševního a sociálního zdraví, - naučit žáky spolupracovat a respektovat práci a úspěch druhých, utvářet se a projevovat se jako zdravé individuality a svobodné osobnosti, projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímat citové vztahy k lidem, k prostředí, kde žijí, k přírodě, 6

7 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP - získat pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, aktivně je chránit, - naučit žáky orientovat se ve vlastním citovém životě a v citovýc vztazích, - vytvářet smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně žáky zapojovat do kultrního dění a aktivit (účast na kulturních a sportovních akcí), - dovednost chápat základní ekologické souvislosti a enviromentální aktivity (projekty). Kompetence pracovní - pomáhat žákům rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesionální orientaci, - vést žáky k poznání svých reálných možností a umění je uplatňovat při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci, - doplňovat výuku o praktické exkurze, - vést žáky k poznání své reálné možnosti a umět je uplatňovat (Informatika, Cizí jazyk, Užité výtvarné činnosti, Zájmová tělesná výchova, Příprava pokrmů, Pěstitelské práce, at.), - učit žáky orientovat se v důležitých profesních informacích a na jejich základě se správně rozhodovat o výběru vhodného povolání (návštěva Úřadu práce, dotazníky a pracovní listy, exkurze, video, internet), - připravit žáky na přechod ze základní školy na jiný typ školy a do světa práce, - vypěstovat u žáků dovednosti důležité při rozhodování o významných životních krocích a při plánování vlastní budoucnosti. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola vytváří prostor pro rozvíjení osobnosti každého žáka. Výchovný poradce ve spolupráci s příslušnými pedagogy se věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (na naší škole především se specifickými poruchami učení nebo chování, případně tělesným postižením). V případě potřeby je přizván speciální pedagog. U těchto dětí je zaveden individuální vzdělávací plán, který vychází z diagnostiky a doporučení PPP či SPC a potřeb vyučování. Tito žáci jsou běžně integrováni do normální výuky ve třídách. Obecné podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: - spolupráce s PPP nebo SPC, zdravotnickým zařízením (diagnostika, doporučení pro výuku, úprava školního prostředí, příprava na povolání), - připravenost učitelů na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, - úzká spolupráce vyučujících s výchovným poradcem a spolupráce pedagogů se zákonnými zástupci žáka, - vypracování individuálního vzdělávacího plánu, jeho dodržování a vyhodnocování, - vhodná organizace výuky, - při hodnocení zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení těchto dětí, - podpora žáků s nadáním a zvyšování jejich sebedůvěry. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním - nemáme zpracováno, může být do ŠVP doplněno, zatím není aktuální. Vzdělávání žáků s poruchami učení a chování Žáci s poruchami učení a chování patří do skupiny žáků se zdravotním postižením (střední a těžší formy) nebo do skupiny žáků se zdravotním znevýhodněním (lehčí formy). Na vyšetření do PPP posíláme se souhlasem zákonných zástupců ty žáky, u kterých se objevují příznaky specifických poruch učení a chování (dále jen SPUCH). Na základě diagnózy je zařazujeme do reedukační péče. Ta probíhá jednou týdně buď samostatně nebo ve skupinkách dvou až tří žáků. Každému žáku se SPUCH je vypracován individuální vzdělávací plán. Na jeho tvorbě se podílí třídní učitel, výchovný poradce, vyučující ostatních předmětů a rodiče. Reedukace učiva nebývá nutná, volí se vhodné formy a metody práce. Specifika vzdělávání na 1.stupni: - neustálé procvičování probraného učiva prostřednictvím přiměřených metod s respektováním osobního tempa žáka, - reedukace specifických chyb (záměny písmen a slabik, číslic; vynechávání diakritických znamének; dvojího čtení,...), - cvičení dovedností (psychomotorické koordinace; postřehování; slabikování; nácvik sluchové analýzy a syntézy; procvičování zrakového vnímání; pravolevé orientace; rozlišování tvrdých a měkkých slabik), - rozvíjení (prostorové představivosti; matematické představivosti; paměti; komunikačních schopností; orientace v čase). Specifika vzdělávání na 2.stupni: 7

8 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP - ve výuce je třeba vycházet ze zvládnutých znalostí a dovedností žáka, - specifika vzdělávání žáků 2. stupně jsou stejná jako pro 1. stupeň. Dále se snažíme vést žáky k většímu pocitu zodpovědnosti, k poznání sebe sama a tím k poznání nutnosti psychohygieny práce a vytvoření vlastního řádu, pracovního režimu, - při jazykové výuce je systematicky procvičováno základní učivo se zaměřením na gramatické jevy jazykové rozbory, v ostatních předmětech na logické myšlení či matematicouá představivost, - zdokonalování čtenářských dovedností a reprodukce textu přispívá k rozvíjení samostatného myšlení a vyjadřování, - účelné používání názorných pomůcek, výukových programů a audiovizuální techniky je nezbytnou součástí výuky. Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků - mimořádně nadaní žáci svými vědomostmi a dovednostmi přesahují stanovené požadavky. Jejich vzdělávání vyžaduje od pedagogů náročnější přípravu na vyučování, materiální a technickou stránku vyučování v jednotlivých předmětech, - škola nabízí těmto dětem: - práci ve skupinách, - pomoc spolužákům, - domácí úkoly, - projektové vyučov ání, - volitelné předměty, - zájmové kroužky, - olympiády a soutěže. - této činnosti se především věnujeme na 1. stupni, protože skutečně talentovaní žáci odcházejí na víceleté gymnázium (a v současné době nejen talentovaní - nároky na přijetí jsou nyní nesrovnatelně nižší), což se projevuje i poklesem prospěchu na 2. stupni odchodem TZV. "tahounů" tříd, - snažíme se o rozvoj nadprůměrných schopností, tvořivosti a volních schopností talentovaných dětí, - při diagnostice spolupracujeme s PPP, - při přestupu žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího, je podmínkou vyjádření PPP (popř. SPC) a absolvování zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat, - informace o mimořádně nadaných dětech získáváme již před nástupem do prvního ročníku od učitelů mateřských škol, se kterými máme velmi dobrou spolupráci. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se specifickými poruchami učení Vyučující reedukační péče vytváří pro každé dítě individuální reedukační program, podle kterého pracuje s dítětem během hodin reedukace. Žáci využívají vhodné pomůcky ke kompenzaci poruch učení. Děti s vývojovou poruchou učení, které nejsou vřazeny do reedukace, jsou umisťovány rovněž do běžných tříd. U každého takto vřazeného dítěte jsou vyučujícími dodržována opatření navrhovaná pedagogicko-psychologickou poradnou. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. Práce s těmito žáky v jednotlivých vyučovacích předmětech Dyslexie 8

9 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP Český jazyk - nevyvoláváme k hlasitému čtení před třídou - volíme text odpovídající vyspělosti čtenáře - upřednostňujeme ústní zkoušení před písemným - hodnotíme obsahovou stránku odpovědi - umožňujeme čtení s okénkem Cizí jazyk - upřednostňujeme ústní zkoušení - zadáváme ke čtení kratší text - volíme formy zkoušení odpovídající schopnostem žáka - upřednostňujeme konverzaci - ponecháváme delší časový interval na zadanou práci Matematika - slovní úlohy řešíme po společném přečtení s pomocí učitele - omezujeme řešení geometrických úloh zadaných širšími slovními instrukcemi Dysortografie Český jazyk - tolerantně hodnotíme písmo v sešitě - při upevňování gramatických pravidel uplatňujeme názor, zjednodušené přehledy gramatických pravidel - diktáty píšeme po předchozí přípravě, užíváme zkrácené formy diktátu - neopravujeme chyby červenou barvou - neklasifikujeme nedostatečné práce - preferujeme ústní zkoušení - nehodnotíme to, co žák nestihl vypracovat - předkládáme žákům upravené a předtištěné kontrolní práce - slohové práce zadáváme po domácí přípravě, kratšího rozsahu Cizí jazyk - zadáváme krácené části cvičení - upřednostníme ústní zkoušení - zadáváme ke čtení kratší text - volíme formy zkoušení odpovídající schopnostem žáka - upřednostňujeme konverzaci - ponecháváme delší časový interval na zadanou práci - umožňujeme fonetický přepis Matematika - slovní úlohy řešíme po společném přečtení s pomocí učitele - nepožadujeme po žácích písemný zápis slovních úloh - předkládáme žákům předtištěné kontrolní práce - na časově limitovanou práci ponecháváme více času nebo zadáváme méně úloh - umožňujeme práci s názorem - využíváme práci u tabule pod individuálním dohledem Ostatní vyučovací předměty - zápisy v sešitech požadujeme ve zkrácené verzi - preferujeme ústní zkoušení 9

10 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP - hodnotíme obsahovou stránku, nikoliv úpravu a písmo - při osvojování učiva vedeme žáky k práci s názorem - ověřujeme u žáků pochopení zadaného úkolu Dyskalkulie Matematika - používáme názor pomůcky, tabulky, přehledy - k výpočtům žáci používají kalkulátor, tabulku násobků - úlohy řešíme po společném přečtení, za pomoci učitele - klademe důraz na pochopení zadaného úkolu - poskytujeme dostatek času na početní operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení) Žáci s poruchami chování Pracujeme s dětmi, u nichž byla diagnostikována porucha chování. Vzdělávání těchto žáků probíhá ve třídách na 1.a 2. stupni školy formou individuální integrace na základě IVP,který je vypracován na žádost rodičů třídním učitelem a vychází z doporučení PPP. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. VZDĚLÁVANÍ ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Vycházíme ze Směrnice MŠMT č.j / k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení. (dopravní obslužnost, dostupnost zdravotně sociální péče atd.). Nezbytná je úzká spolupráce s odborným pracovištěm, v jehož péči dítě je. Ve škole: v seznámíme všechny učitele s postižením dítěte a jeho specifiky v dohodneme se s rodiči a odborným pracovištěm na možnostech úzké spolupráce v vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka, možnosti úlev a toleranci v vypracujeme individuální vzdělávací program v seznámíme spolužáky s handicapem dítěte a vším, co z toho vyplývá v ponecháváme dítěti v hodinách potřebné pomůcky v snažíme se zajistit přístup k odborné literatuře a kurzům vztahujícím se k handicapu dítěte Vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení nebo chování Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, především žákům s vývojovými poruchami učení nebo chování je na naší škole poskytována pravidelná odborná péče. Vzdělávání těchto žáků probíhá ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace vzdělávají se v běžných třídách, kde každý pedagog, který je učí, přihlíží k jejich problémům, vadám aj. a vytváří jim ty nejlepší podmínky pro učení a zařazení do kolektivu spolužáků. Učitelé připravují pro tyto žáky individuální vzdělávací plány, které zahrnují kombinace speciálních pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Žáci s vývojovými poruchami učení pravidelně (jednou týdně) navštěvují hodiny 10

11 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP reedukační péče, kde se cílevědomě, pod vedením speciálního pedagoga, snaží upravovat obtíže způsobené dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií apod. Pracují ve skupinách, kam jsou zařazováni podle věku, druhu a závažnosti poruchy. Používají speciální učebnice např. Čítanky pro dyslektiky, pracovní listy, příručky pro cvičení koncentrace pozornosti, paměti, logopedické cvičebnice aj. Využívají speciálních kompenzačních a didaktických pomůcek jako je např. bzučák, čtecí okénko, karty, kostky, pexesa, puzzle, audiokazety. Náprava poruch SVUP a výuka v hodinách probíhá pomocí všech základních metod sluchové percepce, zrakové percepce, laterality, řeči dětí a způsobů jejich provádění. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude probíhá ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko - psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem. Zavede systém pochval a trestů. Vzdělávání žáků s tělesným postižením bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci se speciálně pedagogickým centrem a na jeho doporučení budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. Protože škola není bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Vzdělávání žáků s autismem Jedná se o žáky s lehčími formami autismu (s autistickými rysy). Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu. Učitel musí s žáky stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s takto postiženými spolužáky. Na základě posouzení SPC o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči 11

12 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP postiženého žáka. Na základě doporučení PPP, SPC je možné žáka vzdělávat v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání žáků s více vadami Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci s příslušnými speciálně pedagogickými centry nebo pedagogickopsychologickou poradnou a na jejich doporučení budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání žáků zrakově a sluchově postižených Vzdělávání žáků zrakově a sluchově postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Hlavním problémem je zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Při práci s těmito dětmi je třeba věnovat pozornost nejen osvojení českého jazyka, seznámení se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě se školským zákonem umožnit těmto dětem budování jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich původního prostředí. Zásady pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním: - v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích plánů - skupinová nebo individuální péče - menší počet žáků ve třídě - specifické učebnice a pomůcky - odpovídající metody a formy práce - případná pomoc asistenta učitele - pravidelná spolupráce s rodinou - spolupráce s odborným pracovištěm vytváření příznivého klimatu pro působení těchto dětí ve škole Začlenění průřezových témat 12

13 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP - ve vyučovacích předmětech ročníku jsou zařazena průřezová témata a jejich tématické okruhy: - osobnostní a sociální výchova - OSV, - výchova demokratického občana - VDO, - výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - VMEGS, - multikuturní výchova - MkV, - enviromentální výchova - EV, - mediální výchova - MV, - OSV - téma je realizováno v každodenní práci, je součástí vyučovacího procesu v ročníku. Volením vhodných vyučovacích metod a forem práce škola rozvíjí osobnost žáka, jeho schopnost komunikace, utvářením dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni, napomáhá zvládání vlastního chování žáka, rozvíjí získání dovedností při řešení konfliktních situací, přináší vědomosti týkající se duševní hygieny. K realizaci jsou využívány prostředky jako dramatická výchova, komunitní kruhy, skupinová práce, projektové vyučování, využívání audiovizuální techniky a internetu atd, - VDO - prostředí ve škole napomáhá pro naplnění cíle tohoto průřezového tématu. Nejvíce je zastoupena v oblasti Člověk a společnost a Člověk a jeho svět, - VMEGS - téma se prolíná všemi oblastmi. Prohlubuje poznatky a dovednosti, které si žáci osvojují v jednotlivých předmětech. Zaměřujeme se na poznávání Evropy (Evropská unie) a světa jako celstvého rpostředí, měnícího se v čase. Hlavní zaměření je na poznávání života v jiných zemích s využitím dostupných výukových programů a programů z internetu (i projektové vyučování), - MkV - prolíná se všemi vzdělávacími oblastmi. Naši školu nenavštěvují žáci etnických menšin, ale přesto je této oblasti věnována velká pozornost. Pokud tato situace nastane, škola zabezpečí takové klima, aby se všichni cítili rovnoprávně, dodržovali vzájemnou toleranci a solidaritu, - EV - prvky enviromentální výchovy jsou zařazovány do výuky ve všech předmětech od 1. do 9. ročníku. Některá témata s ekologickou tématikou jsou zpracována v rámci projektového vyučování. Výstupy z těchto aktivit jsou využívány k výzdobě školy. Děti jsou průběžně seznamovány s nutností třídění odpadů a jejich odkládání do příslušných kontejnerů, - MV - má nejbližší vazbu na oblast Jazyk a jazyková komunikace. Toto téma je realizováno podílem dětí tvorbou článků pro školní webové noviny a uvažovaný školní časopis. Osvědčila se i práce Multimediálních zájmových kroužků, organizace čtenářských soutěží, komentáři z poznatků v rámci astronomických pozorování. Další, velmi významnou oblastí je vzdělávací oblast Umění a kultura - jsou realizovány školní besedy, soutěže, představení, pasování prvňáčků na "Žáčky Sychrováčky" žáky 9. tříd atd. - Průřezová témata jsou zahrnuta do vyučovacích předmětů dle přehledu. 3.1 Výchovné a vzdelávací strategie školy 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 13

14 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky Český jazyk a literatura 1. ročník Literární výchova Jazyková výchova Komunikační a slohová výchova 2. ročník Jazyková výchova Literární výchova Komunikační a slohová výchova 3. ročník Literární výchova Komukační a slohová výchova Jazyková výchova 6. ročník Jazyková výchova Literární výchova Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova Jazyková výchová 8. ročník Jazyková výchova Literární výchova Komunikační a slohová výchova 9. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výuka Jazyková výchova Cizí jazyk 4. ročník Anglický jazyk 5. ročník Anglický jazyk Matematika 1. ročník Geometrie Aritmetika 2. ročník Geometrie Aritmetika 3. ročník Geometrie Aritmetika 4. ročník Geometrie Aritmetika 5. ročník Geometrie Aritmetika 6. ročník Geometrie Číslo a proměnná 7. ročník Geometrie OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Číslo a proměnná 8. ročník Geometrie Číslo a proměnná 9. ročník Geometrie Číslo a proměnná Informační a komunikační technologie 5. ročník Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací Základy práce s počítačem 6. ročník Zpracování a využití informací Vyhledávání informací a komunikace 7. ročník Zpracování a využití informací Vyhledávání informací a komunikace 8. ročník Zpracování a využití informací Prvouka 1. ročník Rozmanitost přírody Lidé kolem nás Lidé a čas Místo, kde žijeme 2. ročník Člověk a jeho zdraví Místo, kde žijeme 3. ročník Rozmanitost přírody Místo, kde žijeme Vlastivěda 4. ročník Místo, kde žijeme Přírodověda Rozmanitost přírody Dějepis 6. ročník Počátky lidské společnosti Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury Člověk v dějinách 7. ročník Křesťanství a středověká Evropa Objevy a dobývání, počátky nové doby Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Stát a hospodářství Mezinárodní vztahy, globální svět Člověk ve společnosti 8. ročník Stát a právo 14

15 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Člověk jako jedinec Stát a hospodářství Člověk ve společnosti 9. ročník Člověk ve společnosti Přírodopis 6. ročník Botanika Země a život na Zemi Zoologie 7. ročník Botanika Biologie hub Zoologie Buňka 8. ročník Biologie člověka Fylogeneze člověka 9. ročník Vznik a vývoj života na Zemi Ekologie Neživá příroda Zeměpis 6. ročník Celý učební blok 9. ročník Celý učební blok Fyzika 6. ročník Fyzikální veličiny Síla Látky a tělesa 7. ročník O kapalinách a plynech Světelné jevy Vlastnosti látek Pohyb těles 8. ročník Elektřina a magnetismus Energie 9. ročník Jaderná energie Akustika Teplo Chemie 8. ročník Chemické reakce Anorganické sloučeniny Látky a jejich vlastnosti, metody zkoumání 9. ročník Organické sloučeniny Chemie a společnost Redukce a oxidace OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Energie Hudební výchova 1. ročník Vokální činnosti Výtvarná výchova 6. ročník Uplatňování subjektivity Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti 7. ročník Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti Uplatňování subjektivity 8. ročník Uplatňování subjektivity Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti 9. ročník Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti Uplatňování subjektivity Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Prvouka Zeměpis Tělesná výchova Další cizí jazyk Vlastivěda Přírodopis Fyzika Výchova ke zdraví Matematika Přírodověda Hudební výchova Pracovní činnosti Cizí jazyk Výchova k občanství Chemie Sebepoznání a sebepojetí Integrace do výuky Výtvarná výchova Český jazyk a literatura 1. ročník Komunikační a slohová výchova 3. ročník Jazyková výchova Literární výchova 6. ročník Jazyková výchova Literární výchova 15

16 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Sebepoznání a sebepojetí Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova Jazyková výchová 8. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 9. ročník Jazyková výchova Literární výchova Cizí jazyk 3. ročník Anglický jazyk 4. ročník Anglický jazyk 5. ročník Anglický jazyk Matematika Komunikační a slohová výuka Geometrie Aritmetika Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás Přírodověda 5. ročník Rozmanitost přírody Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk ve společnosti 8. ročník Člověk ve společnosti 9. ročník Člověk ve společnosti Výtvarná výchova 6. ročník Uplatňování subjektivity Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti 7. ročník Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti Uplatňování subjektivity 8. ročník Uplatňování subjektivity Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti 9. ročník Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti Uplatňování subjektivity Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova Pokryto předmětem OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Sebepoznání a sebepojetí Prvouka Tělesná výchova Cizí jazyk Přírodověda Výchova k občanství Výtvarná výchova Pracovní činnosti Hudební výchova Etická výchova Matematika Vlastivěda Přírodopis Výchova ke zdraví Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky Český jazyk a literatura 6. ročník Literární výchova Jazyková výchova Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova Jazyková výchová Komunikační a slohová výchova 8. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 9. ročník Literární výchova Jazyková výchova Komunikační a slohová výuka Prvouka 1. ročník Člověk a jeho zdraví Vlastivěda 4. ročník Lidé a čas Výchova k občanství 7. ročník Člověk ve společnosti 8. ročník Člověk ve společnosti 9. ročník Člověk ve společnosti Fyzika 6. ročník Fyzikální veličiny Pokryto předmětem Přírodověda Etická výchova Cizí jazyk Prvouka Výchova k občanství Tělesná výchova Český jazyk a literatura Matematika Vlastivěda Přírodopis 16

17 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Seberegulace a sebeorganizace Chemie Výchova ke zdraví Psychohygiena Integrace do výuky Český jazyk a literatura 6. ročník Literární výchova Jazyková výchova Fyzika Pracovní činnosti Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova Jazyková výchová Komunikační a slohová výchova 8. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 9. ročník Literární výchova Jazyková výchova Komunikační a slohová výuka Prvouka 1. ročník Rozmanitost přírody Místo, kde žijeme Vlastivěda 4. ročník Člověk a jeho zdraví 5. ročník Člověk a jeho zdraví Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk ve společnosti 8. ročník Člověk ve společnosti 9. ročník Člověk ve společnosti Výtvarná výchova 6. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti 7. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti 8. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Psychohygiena 9. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Pracovní činnosti Matematika Přírodověda Výchova k občanství Kreativita Integrace do výuky Český jazyk a literatura 1. ročník Literární výchova Tělesná výchova Cizí jazyk Prvouka Vlastivěda Výchova ke zdraví 2. ročník Komunikační a slohová výchova Literární výchova 3. ročník Literární výchova Komukační a slohová výchova Jazyková výchova 6. ročník Jazyková výchova Literární výchova Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova Jazyková výchová 8. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 9. ročník Jazyková výchova Literární výchova Matematika 1. ročník Geometrie Komunikační a slohová výuka Aritmetika 2. ročník Geometrie Aritmetika 3. ročník Geometrie 17

18 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Kreativita Aritmetika 4. ročník Aritmetika 5. ročník Aritmetika Geometrie 6. ročník Číslo a proměnná Geometrie 7. ročník Číslo a proměnná Geometrie 8. ročník Číslo a proměnná Geometrie 9. ročník Číslo a proměnná Geometrie Informační a komunikační technologie 5. ročník Zpracování a využití informací Základy práce s počítačem Vyhledávání informací a komunikace 6. ročník Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací 7. ročník Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací Prvouka 1. ročník Rozmanitost přírody 3. ročník Rozmanitost přírody Dějepis 6. ročník Počátky lidské společnosti Výchova k občanství 7. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět Člověk ve společnosti 8. ročník Člověk ve společnosti 9. ročník Člověk ve společnosti Zeměpis 6. ročník Celý učební blok Výtvarná výchova Uplatňování subjektivity Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti 7. ročník Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti Uplatňování subjektivity 8. ročník Uplatňování subjektivity OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Kreativita Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti 9. ročník Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti Uplatňování subjektivity Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova Pokryto předmětem Matematika Hudební výchova Prvouka Zeměpis Pracovní činnosti Poznávání lidí Integrace do výuky Český jazyk a literatura 2. ročník Jazyková výchova 6. ročník Literární výchova Jazyková výchova Přírodověda Český jazyk a literatura Vlastivěda Výtvarná výchova Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova Jazyková výchová Komunikační a slohová výchova 8. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 9. ročník Literární výchova Jazyková výchova Matematika 5. ročník Geometrie Komunikační a slohová výuka Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás Místo, kde žijeme 2. ročník Lidé a čas Lidé kolem nás 3. ročník Lidé kolem nás Vlastivěda 4. ročník Místo, kde žijeme 18

19 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Poznávání lidí Výchova k občanství 6. ročník Člověk jako jedinec Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk ve společnosti 8. ročník Člověk jako jedinec Člověk ve společnosti 9. ročník Člověk ve společnosti Přírodopis 8. ročník Biologie člověka Zeměpis 6. ročník Celý učební blok 9. ročník Celý učební blok Výtvarná výchova 6. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti 7. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti 8. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti 9. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova Pokryto předmětem Přírodověda Tělesná výchova Český jazyk a literatura Matematika Vlastivěda Výchova ke zdraví Hudební výchova Etická výchova Cizí jazyk Prvouka Výchova k občanství Pracovní činnosti OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Mezilidské vztahy Integrace do výuky Český jazyk a literatura 6. ročník Literární výchova Jazyková výchova Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova Jazyková výchová Komunikační a slohová výchova 8. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 9. ročník Literární výchova Jazyková výchova Cizí jazyk 6. ročník Anglický jazyk Matematika 4. ročník Aritmetika 5. ročník Geometrie Komunikační a slohová výuka Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás Místo, kde žijeme 2. ročník Lidé a čas 3. ročník Lidé kolem nás Přírodověda 5. ročník Rozmanitost přírody Výchova k občanství 6. ročník Stát a právo Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk ve společnosti 8. ročník Stát a právo Člověk jako jedinec Člověk ve společnosti 9. ročník Člověk ve společnosti Zeměpis 6. ročník Celý učební blok 9. ročník Celý učební blok Výtvarná výchova 6. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti 19

20 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Mezilidské vztahy 7. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti 8. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti 9. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova Pokryto předmětem Prvouka Hudební výchova Etická výchova Český jazyk a literatura Výchova k občanství Chemie Pracovní činnosti Komunikace Integrace do výuky Přírodověda Dramatická výchova Další cizí jazyk Vlastivěda Přírodopis Výchova ke zdraví Český jazyk a literatura 3. ročník Komukační a slohová výchova 6. ročník Literární výchova Jazyková výchova Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova Jazyková výchová Komunikační a slohová výchova 8. ročník Literární výchova Jazyková výchova Komunikační a slohová výchova 9. ročník Literární výchova Jazyková výchova Cizí jazyk 3. ročník Anglický jazyk Komunikační a slohová výuka OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Komunikace Matematika 4. ročník Geometrie Aritmetika 5. ročník Geometrie Aritmetika 6. ročník Geometrie Číslo a proměnná 7. ročník Geometrie Číslo a proměnná 8. ročník Geometrie Číslo a proměnná 9. ročník Geometrie Číslo a proměnná Informační a komunikační technologie 5. ročník Vyhledávání informací a komunikace 6. ročník Vyhledávání informací a komunikace 7. ročník Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací Prvouka 1. ročník Rozmanitost přírody Lidé a čas Lidé kolem nás Místo, kde žijeme Výchova k občanství 7. ročník Člověk ve společnosti 8. ročník Člověk ve společnosti 9. ročník Člověk ve společnosti Přírodopis 6. ročník Botanika 7. ročník Botanika Země a život na Zemi Zeměpis 6. ročník Celý učební blok Fyzika Fyzikální veličiny Chemie 8. ročník Látky a jejich vlastnosti, metody zkoumání Výtvarná výchova 7. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity 20

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Název ŠVP: Barevné vzdělávání školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název ŠVP: Barevné vzdělávání školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP č.2 ŠVP: Barevné vzdělávání školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: 11.ZŠ Plzeň, Baarova 31 Ředitelka školy: Mgr. Vladimíra Holá Účinnost dokumentu: od 1.9.2016 Dodatek k

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Naše škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. Charakter práce v dětech podporuje pocit bezpečí, možnost pozitivního

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Číslo jednací: Dodatek č. 2 ZŠSV/302/2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah:

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah: 7. Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy... 3 2.1. Úplnost a velikost školy... 3 2.2. Vybavení školy... 3 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř Základní škola a teřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77 5 6 Ždírec nad Doubravou Učební plán školní rok 0/ Vzdělávací oblasti Vyuč. př. Český jazyk a literatura. stupeň.a.b.c.a.b.a.b.a.b 5.A 5.B.

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

ŠVP pro ZV Za poznáním

ŠVP pro ZV Za poznáním školní vzdělávací program ŠVP pro základní vzdělávání - Za poznáním Pojďme se učit pro život ŠVP pro ZV Za poznáním Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Voletiny 1, Trutnov 3 HIDDEN

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více