školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění"

Transkript

1 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění Kompletní ŠVP

2 ZV Základní vzdělávání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov Poznáváním k vědění Datum Název ZV Základní vzdělávání Verze upravovaná Počet týdnů 40 Platnost Datum Platnost od Koordinátor Mgr. Jiří Hrabina Název školy Typ školy Adresa Vsetín, Sychrov 97 IČ Kontakty Ředitel Dana Hendrychová Mgr. Karel Zahradníček Telefon Fax www sweb/zakladniskolasychrov Zřizovatel Město Vsetín Adresa Vsetín, Svárov 1080 IČ Kontakt Ing. Eva Stejskalová Telefon Fax www 2

3 ZV Základní vzdělávání Charakteristika školy 2 Charakteristika školy Naše základní škola je prostorově největší úplná základní škola ve Vsetíně. Výuka v ní byla zahájena a od funguje jako příspěvková organizace města, je právním subjektem s přiděleným IČO Tato škola byla vybudována jako součást sídlištního komplexu Sychrov. Celý školní areál tvoří pět vzájemně propojených pavilonů a školní hřiště. Součástí areálu je cca m2 zatravněných ploch, s vysázenými keři a stromy. Velkou nevýhodou je, že převážná většina těchto ploch se nachází ve svahu. Součástí základní školy je také školní družina, školní klub a školní jídelna. Při zahájení výuky v roce 1985 zde bylo 24 tříd s celkovým počtem 813 žáků. V průběhu několika posledních let, vzhledem k nízké porodnosti, došlo tak, jako v mnoha jiných školách, k úbytku žáků a naplněnosti i počtu tříd. Proto v rámci Optimalizace základního školství ve městě Vsetín došlo ke sloučení naší základní školy a Základní školy Vsetín, Rybníky. Vzhledem k umístění obou škol ve městě však na naši školu přešla pouze malá část žáků z této školy. Od školního roku 2007/2008 začala škola vzdělávat žáky v 1. a 6. ročníku podle "Školního vzdělávacího programu ZŠ Vsetín Sychrov", který bude postupně zaváděn v následných postupných ročnících a nahradí tak do školního roku 2011/2012 stávající výukový program "Základní škola". Nový školní vzdělávací program bude podle podmínek a zkušeností měněn a doplňován. Vzdělávání, výchovu a chod školy zabezpečuje pedagogický sbor, vychovatelky ŠD a ŠK, ekonomka, vedoucí školní jídelny, kuchařky, školník a uklízečky. Vybavení školy Škola je v současné době poměrně dobře vybavena a díky finančním prostředkům na její provoz, které dostáváme od zřizovatele, se snažíme o co nejmodernější dovybavování. Finanční prostředky jsou tak využívány především na modernizaci sociálního zařízení, vybavení tříd novými (výškově stavitelnými) lavicemi a židlemi, počítači, audiovizuální technikou, atd. Kromě kmenových učeben jsou na škole odborné učebny chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, přírodopisu, cvičná kuchyňka a 2 učebny s možností využití videa. Škola má k dispozici 2 počítačové učebny, každou s 15 počítači s vysokorychlostním připojení na internet, dataprojektory a multimediální učebnu s interaktivní tabulí. Další učebna s připojení na internet a dataprojektorem je vyzužívána hlavně pro přírodopis, fyziku a chemii. V samostatném pavilonu je dílna pro kovovýrobu a dřevovýrobu, keramická dílna a dvě tělocvičny se šatnami a sprchami. Nejvyšší poschodí tohoto pavilonu je vyhrazeno školní družině a školnímu klubu. V dalším samostatném pavilonu se nachází školní jídelna a školní kuchyně s veškerým technickým zázemím. Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika sboru se nedá vypracovat jednoznačně, protože se bude měnit vzhledem k počtu nastupujících a odcházejících žáků. Stav za školní rok 2009/2010: - fyzických osob 17 (ŘŠ - 1, ZŘŠ - 1, učitelé 12 ((VP - 1 )), vychovatelé 3) - věková struktura 41-50; 3 učitelky 51-60; 11-9 učitelek a dvě vychovatelky 60; 3 - ředitel, zástupce ředitele, vychovatelka - aprobovanost 14 pedagogických pracovníků má odpovídající vysokoškolské vzdělání, - škola má výchovného poradce, kordinátora ŠVP, ICT; 3 vychovatelky mají odpovídající vzdělání, - průměrný věk 50,44 roku (během následujících 4 let odejde téměř celý pedagogický sbor), - postupně při klesajícím počtu žáků klesne aprobovanost, která se ale zvýší pravděpodobným úspěšným dokončením studia. Zaměření Škola je zaměřena na výuku dle ŠVP ZŠ Vsetín Sychrov a osnov Základní školy, s navázáním na posílení výuky tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Chceme navázat na velmi dobré dosažené výsledky ve sportu a pokračovat v nich i přesto, že zde již nebudou hokejové třídy. I nadále chceme dosahovat výborných výsledků ve výtvarných soutěžích. Hlavním cílem školy však v rámci školního vzdělávacího programu je komplexní výchova spojená s provázáním jednotlivých předmětů jako komplexu s využitím nejmodernějších metod a prostředků, jako jsou výpočetní technika, vyhledávaní informací, informatika, internet, multimediální výchova, výchova ke vztahu k literatuře a čtení atd. Rozšíření výuky plánujeme v rámci volitelných předmětů, zájmových kroužků a pro 3

4 ZV Základní vzdělávání Charakteristika školy nadané děti vzdělávání dle individuálních plánů. Naši žáci se budou i nadále pravidelně účastnit všech vědomostních a sportovních soutěží a olympiád, ve kterých vždy dosahovali dobrých výsledků. Školní družina a školní klub Školní družina zabezpečuje provoz před vyučováním od 6.15 hodin a po skončení vyučování do hodin. Zaměřuje se především na rekreační, sporotvní, výtvarnou a literárně-dramatickou činnost. Nabízí také činnost v kroužcích a různé další aktivity (návštěvy vybraných divadelních představení ve Zlíně či návštěvy v ZOO Zlín Lešné a další). Dlouhodobé akce Naše škola je již několik let zapojena do projektů Dobrá škola a Škola místo k životu. Ve školním roce 2005/06 zahájila projekt pod názvem Škola dětem děti sobě, jehož cílem je rozvíjet prostřednictvím pedagogických pracovníků a dalších odborníků pozitivní vzorce chování, provádět preventivní práci v oblasti sociálně patologických jevů formou arteterapie, psychologických her, besed a dalších aktivit. Připravuje se zapojení školy do projektu "Multikulturní škola". Velmi dobrá je spolupráce školy s agenturou Sirius. V rámci ní se naši žáci zapojují do řady zajímavých projektů. V oblasti prevence sociálně patologických jevů je každoročne zpracováván Minimální preventivní program, do kterého jsou zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci. V rámci tohoto programu je uskutečňována řada hodnotných akcí zaměřených nejen na žáky naší školy a jejich rodiče, ale i na další děti ze sídliště, včetně předškoláků. Ve školním roce 2005/2006 byl vyhodnocen jako nejlepší minimální preventivní program ve Zlínském kraji. Škola každoročné pořádá výtvarnou, literární a fotografickou soutěž s názvem "STROM" spojenou s výtvarnou výstavou v galerii Gratis, dále soutěž pro mladé čtenáře "Pozorný čtenář" a celorepublikovou soutěž "Vyznám se v knihách a umím je doporučit kamarádům". Cílem těchto soutěží je, mimo jiné, také snaha přivést děti k pravidelné četbě knih. Tradičními akcemi školy se staly vánoční besídky spojené s vánoční dílnou a jarmarkem, dětský maškarní karneval, velikonoční koledování či Dětský den. Všechny tyto akce jsou přístupny veřejnosti a pravidelně se jich účastní i děti z mateřských škol. Na přípravě a pořádání akcí pro děti z mateřských škol se aktivně podílejí také žáci z vyšších ročníků školy. V rámci mezinárodní spolupráce můžeme zmínit dopisování žáků školy s žáky v japonském Gabae. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Základem této spolupráce jsou samozřejmě účast rodičů na třídních schůzkách a individuální pohovory s vyučujícími. Naše škola se ale vedle toho snaží zapojit rodiče přímo do samotných školních akcí. Rodiče a širší veřejnost si může vyhledat aktuální informace na našich internetových stránkách: (v budoucnu vlastní doména - a do budoucna uvažujeme v rámci evidenčního programu Bakaláři zpřístupnit rodičům informace o studijních výsledcích jejich dětí. Škola úzce spolupracuje s mateřskými školami, především s MŠ Sychrov a MŠ Na Kopečku, s pedagogickopsychologickou poradnou ve Vsetíně, s nízkoprahovým zařízením "Na cestě", s Policií ČR i Městskou policií Vsetín, Muzeem regionu Valašsko Vsetín a dalšími institucemi. Nejvýznamnější je spolupráce se zřizovatelem, Městem Vsetín, kterou lze doložit tokem finančních prostředků jak na investiční akce a větší opravy, tak na drobnou údržbu školy a v současné době i na obnovu zastaralého inventáře školy. 4

5 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3 Charakteristika ŠVP Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze dosáhnout, aniž by se změnilo tradiční chápání funkcí školy. Posláním školy v takovém případě nemůže být pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků z faktografických přehledů. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Takto formulovaný obecný koncepční záměr školního vzdělávacího programu vychází z přesvědčení, že kvalita vzdělávací služby školy nemá být primárně posuzována podle tradičně chápaných tzv. vzdělávacích výsledků. Za tyto výsledky bývají nezřídka považovány pouhé faktografické znalosti žáků zjišťované testováním. Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. O podobnou proměnu školy se společně s rodiči našich žáků a odborníky z pedagogické veřejnosti pokoušíme již druhou desítku let. Připojujeme se ke vzdělávacím trendům v Evropě a chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století. V rámci procesu vzdělávání Je třeba dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájmem o vše, co s touto prací souvisí. Škola se zaměří na: - výpočetní techniku. Každý žák, který dokončí školní docházku v základní škole, by měl ovládat uživatelsky výpočetní techniku a měl by umět pracovat s internetem. Zájemci o výpočetní techniku by měli ovládat základy programování, - cizí jazyky. Každý žák, který dokončí školní docházku v základní škole, by měl ovládat jeden cizí jazyk dle vlastního výběru. Dle zájmu je nabídnuta výuka dalšího cizího jazyka nejpozději od 8. ročníku na 2. stupni základní školy, - podporu vzdělávání učitelů, - volbu efektivních metod a forem výuky, - zvýraznění nových důležitých součástí vzdělávání: t.j. multikulturní výchovu, enviromentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, práci s informacemi, výběr a zavádění nových preventivních metod školy z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, šikany, protidrogové pravence, patologické jevy apod. (minimální preventivní program), - diferenciaci žáků podle jejich potřeb a předpokladů (talentovaní žáci - zde se zaměřit na zamezení odchodu těchto žáků na víceleté gymnázium), individuální péče o děti se speciálními poruchami učení, - týmovou spolupráci pedagogického sboru i odbornou způsobilost jednotlivých učitelů, - zřizování kmenových univerzálních učeben vybavených víceúčelovým, estetickým a audiovizuálním zařízením (v rámci programu ICT), speciálních učeben a prostorů (s využitím interaktivních tabulí, internetu a dataprojektorů + výukových programů), prostorů pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, - nákup učebnic, didaktické techniky, komunikačních a jiných pomůcek, - mimoškolní aktivity - kulturní programy, sportovní soutěže, spolupráce MŠ, zájmové kroužky, - vybavení prostorů pro činnost školní družiny a školního klubu pracovní a odpočinovým nábytkem pro hry, učení a relaxaci, - vytvoření pravidel žákovského soužití, přátelství, práv a povinností žáků, zásad oboustranné demokracie (žák - učitel) - včetně zapojení rodičů, - využití práce v motivujícím prostředí, - spolupráci s Radou školy, - organizaci třídních schůzek a individuálních konzultací s rodiči během celého školního roku, - prohlubování multikulturní výchovy v praxi, - propagování výsledků školy na veřejnosti pomocí webových stránek školy, - pokusit se zavést pomocí programu Bakaláři okamžitou informovanost rodičů o prospěchu, absenci a chování žáků, - výchovu k volbě povolání výchovný poradce zapracuje nejen do posledních dvou ročníků ( ). Výchovně vzdělávací strategie 5

6 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP Kompetence k učení - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celožitní učení, - moderní metody výuky, které podporují zvídavost, soutěživost, zodpovědnost, dodržování etiky komunikace, - dostatek informačních zdrojů (využití spolupráce s Městskou knihovnou, internet, exkurze aj.), - propojení informací se skutečným životem (projekty), - práce v motivujícím prostředím, - komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu, prezentace vlastních výsledků, - využívání vhodných učebnic a učebních pomůcek, - využívání vhodných učebnic a učebních pomůcek pro individuální činnosti žáků i u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, - organizovat vnitřní diferenciaci ve třídě, - hodnotit znalosti žáků, nikoli jejich slabé stránky, - vést žáky k vlastní organizaci učení, - využívat sebekontrolu a sebehodnocení žáků, - osobní příklad, - volit učivo ve shodě s individuálními možnostmi a zájmy žáků, klást důraz na smysluplné učení, respektovat schopnosti žáků. Kompetence k řešení problémů - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, - vést žáky k dovednosti dokázat v praktickém životě použít všech nabytých zkušeností, poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je při rozhodování o vlastním životě, - zapojovat žáky podle schopnostní o vlastním životě a profesní orientaci, - vést žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci a hodnocení, - žáci jsou vedeni k prezentaci svých myšlenek a nápadů při řešení problémů v Žákovské samosprávě (v rámci tříd), - zdokonalovat kompetenci práce s informacemi z různých zdrojů (média, internet, aj.), - učit žáky pracovat s informacemi, vyhledávat souvislosti, propojovat poznatky různého druhu, porozumět grafům, diagramům a tabulkám. Kompetence komunikativní - vést žáky k všestranné a účinné komunikaci - žáci připravují své příspěvky do školního časopisu, - učit žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor, nést důsledky za svá rozhodnutí a poslouchat názor jiných, - učit žáky žít společně s ostatními, být tolerantní a ohleduplní k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, - nabídka volitelného předmětu Multimediální výchova, - projektové vyučování - rozvíjení komunikačních dovedností, prezentace vlastních výsledků, - zdokonalovat kultivovanost ústního projevu - využití logopedických programů pro 1. stupeň. Kompetence sociální a personální - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých, - utvářet u žáků schopnost poslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí, - rozvíjet schopnost žáků spolupracovat a pracovat v týmu, - rozvíjet klima dobrých vztahů mezi žáky, mezi žáky a učitelem, - vést žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování, - učit žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy, - spolupráce s rodiči a dalšími partnery, - spolupráce učitelů a podíl na řízení školy, - jasná pravidla pro soužití ve škole (práva, povinnosti, sankce), - vytvářet u žáků logické a kritické myšlení. Kompetence občanské - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti, - vést žáky k aktivnímu pojetí a ochraně svého fyzického, duševního a sociálního zdraví, - naučit žáky spolupracovat a respektovat práci a úspěch druhých, utvářet se a projevovat se jako zdravé individuality a svobodné osobnosti, projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímat citové vztahy k lidem, k prostředí, kde žijí, k přírodě, 6

7 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP - získat pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, aktivně je chránit, - naučit žáky orientovat se ve vlastním citovém životě a v citovýc vztazích, - vytvářet smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně žáky zapojovat do kultrního dění a aktivit (účast na kulturních a sportovních akcí), - dovednost chápat základní ekologické souvislosti a enviromentální aktivity (projekty). Kompetence pracovní - pomáhat žákům rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesionální orientaci, - vést žáky k poznání svých reálných možností a umění je uplatňovat při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci, - doplňovat výuku o praktické exkurze, - vést žáky k poznání své reálné možnosti a umět je uplatňovat (Informatika, Cizí jazyk, Užité výtvarné činnosti, Zájmová tělesná výchova, Příprava pokrmů, Pěstitelské práce, at.), - učit žáky orientovat se v důležitých profesních informacích a na jejich základě se správně rozhodovat o výběru vhodného povolání (návštěva Úřadu práce, dotazníky a pracovní listy, exkurze, video, internet), - připravit žáky na přechod ze základní školy na jiný typ školy a do světa práce, - vypěstovat u žáků dovednosti důležité při rozhodování o významných životních krocích a při plánování vlastní budoucnosti. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola vytváří prostor pro rozvíjení osobnosti každého žáka. Výchovný poradce ve spolupráci s příslušnými pedagogy se věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (na naší škole především se specifickými poruchami učení nebo chování, případně tělesným postižením). V případě potřeby je přizván speciální pedagog. U těchto dětí je zaveden individuální vzdělávací plán, který vychází z diagnostiky a doporučení PPP či SPC a potřeb vyučování. Tito žáci jsou běžně integrováni do normální výuky ve třídách. Obecné podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: - spolupráce s PPP nebo SPC, zdravotnickým zařízením (diagnostika, doporučení pro výuku, úprava školního prostředí, příprava na povolání), - připravenost učitelů na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, - úzká spolupráce vyučujících s výchovným poradcem a spolupráce pedagogů se zákonnými zástupci žáka, - vypracování individuálního vzdělávacího plánu, jeho dodržování a vyhodnocování, - vhodná organizace výuky, - při hodnocení zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení těchto dětí, - podpora žáků s nadáním a zvyšování jejich sebedůvěry. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním - nemáme zpracováno, může být do ŠVP doplněno, zatím není aktuální. Vzdělávání žáků s poruchami učení a chování Žáci s poruchami učení a chování patří do skupiny žáků se zdravotním postižením (střední a těžší formy) nebo do skupiny žáků se zdravotním znevýhodněním (lehčí formy). Na vyšetření do PPP posíláme se souhlasem zákonných zástupců ty žáky, u kterých se objevují příznaky specifických poruch učení a chování (dále jen SPUCH). Na základě diagnózy je zařazujeme do reedukační péče. Ta probíhá jednou týdně buď samostatně nebo ve skupinkách dvou až tří žáků. Každému žáku se SPUCH je vypracován individuální vzdělávací plán. Na jeho tvorbě se podílí třídní učitel, výchovný poradce, vyučující ostatních předmětů a rodiče. Reedukace učiva nebývá nutná, volí se vhodné formy a metody práce. Specifika vzdělávání na 1.stupni: - neustálé procvičování probraného učiva prostřednictvím přiměřených metod s respektováním osobního tempa žáka, - reedukace specifických chyb (záměny písmen a slabik, číslic; vynechávání diakritických znamének; dvojího čtení,...), - cvičení dovedností (psychomotorické koordinace; postřehování; slabikování; nácvik sluchové analýzy a syntézy; procvičování zrakového vnímání; pravolevé orientace; rozlišování tvrdých a měkkých slabik), - rozvíjení (prostorové představivosti; matematické představivosti; paměti; komunikačních schopností; orientace v čase). Specifika vzdělávání na 2.stupni: 7

8 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP - ve výuce je třeba vycházet ze zvládnutých znalostí a dovedností žáka, - specifika vzdělávání žáků 2. stupně jsou stejná jako pro 1. stupeň. Dále se snažíme vést žáky k většímu pocitu zodpovědnosti, k poznání sebe sama a tím k poznání nutnosti psychohygieny práce a vytvoření vlastního řádu, pracovního režimu, - při jazykové výuce je systematicky procvičováno základní učivo se zaměřením na gramatické jevy jazykové rozbory, v ostatních předmětech na logické myšlení či matematicouá představivost, - zdokonalování čtenářských dovedností a reprodukce textu přispívá k rozvíjení samostatného myšlení a vyjadřování, - účelné používání názorných pomůcek, výukových programů a audiovizuální techniky je nezbytnou součástí výuky. Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků - mimořádně nadaní žáci svými vědomostmi a dovednostmi přesahují stanovené požadavky. Jejich vzdělávání vyžaduje od pedagogů náročnější přípravu na vyučování, materiální a technickou stránku vyučování v jednotlivých předmětech, - škola nabízí těmto dětem: - práci ve skupinách, - pomoc spolužákům, - domácí úkoly, - projektové vyučov ání, - volitelné předměty, - zájmové kroužky, - olympiády a soutěže. - této činnosti se především věnujeme na 1. stupni, protože skutečně talentovaní žáci odcházejí na víceleté gymnázium (a v současné době nejen talentovaní - nároky na přijetí jsou nyní nesrovnatelně nižší), což se projevuje i poklesem prospěchu na 2. stupni odchodem TZV. "tahounů" tříd, - snažíme se o rozvoj nadprůměrných schopností, tvořivosti a volních schopností talentovaných dětí, - při diagnostice spolupracujeme s PPP, - při přestupu žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího, je podmínkou vyjádření PPP (popř. SPC) a absolvování zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat, - informace o mimořádně nadaných dětech získáváme již před nástupem do prvního ročníku od učitelů mateřských škol, se kterými máme velmi dobrou spolupráci. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se specifickými poruchami učení Vyučující reedukační péče vytváří pro každé dítě individuální reedukační program, podle kterého pracuje s dítětem během hodin reedukace. Žáci využívají vhodné pomůcky ke kompenzaci poruch učení. Děti s vývojovou poruchou učení, které nejsou vřazeny do reedukace, jsou umisťovány rovněž do běžných tříd. U každého takto vřazeného dítěte jsou vyučujícími dodržována opatření navrhovaná pedagogicko-psychologickou poradnou. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. Práce s těmito žáky v jednotlivých vyučovacích předmětech Dyslexie 8

9 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP Český jazyk - nevyvoláváme k hlasitému čtení před třídou - volíme text odpovídající vyspělosti čtenáře - upřednostňujeme ústní zkoušení před písemným - hodnotíme obsahovou stránku odpovědi - umožňujeme čtení s okénkem Cizí jazyk - upřednostňujeme ústní zkoušení - zadáváme ke čtení kratší text - volíme formy zkoušení odpovídající schopnostem žáka - upřednostňujeme konverzaci - ponecháváme delší časový interval na zadanou práci Matematika - slovní úlohy řešíme po společném přečtení s pomocí učitele - omezujeme řešení geometrických úloh zadaných širšími slovními instrukcemi Dysortografie Český jazyk - tolerantně hodnotíme písmo v sešitě - při upevňování gramatických pravidel uplatňujeme názor, zjednodušené přehledy gramatických pravidel - diktáty píšeme po předchozí přípravě, užíváme zkrácené formy diktátu - neopravujeme chyby červenou barvou - neklasifikujeme nedostatečné práce - preferujeme ústní zkoušení - nehodnotíme to, co žák nestihl vypracovat - předkládáme žákům upravené a předtištěné kontrolní práce - slohové práce zadáváme po domácí přípravě, kratšího rozsahu Cizí jazyk - zadáváme krácené části cvičení - upřednostníme ústní zkoušení - zadáváme ke čtení kratší text - volíme formy zkoušení odpovídající schopnostem žáka - upřednostňujeme konverzaci - ponecháváme delší časový interval na zadanou práci - umožňujeme fonetický přepis Matematika - slovní úlohy řešíme po společném přečtení s pomocí učitele - nepožadujeme po žácích písemný zápis slovních úloh - předkládáme žákům předtištěné kontrolní práce - na časově limitovanou práci ponecháváme více času nebo zadáváme méně úloh - umožňujeme práci s názorem - využíváme práci u tabule pod individuálním dohledem Ostatní vyučovací předměty - zápisy v sešitech požadujeme ve zkrácené verzi - preferujeme ústní zkoušení 9

10 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP - hodnotíme obsahovou stránku, nikoliv úpravu a písmo - při osvojování učiva vedeme žáky k práci s názorem - ověřujeme u žáků pochopení zadaného úkolu Dyskalkulie Matematika - používáme názor pomůcky, tabulky, přehledy - k výpočtům žáci používají kalkulátor, tabulku násobků - úlohy řešíme po společném přečtení, za pomoci učitele - klademe důraz na pochopení zadaného úkolu - poskytujeme dostatek času na početní operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení) Žáci s poruchami chování Pracujeme s dětmi, u nichž byla diagnostikována porucha chování. Vzdělávání těchto žáků probíhá ve třídách na 1.a 2. stupni školy formou individuální integrace na základě IVP,který je vypracován na žádost rodičů třídním učitelem a vychází z doporučení PPP. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. VZDĚLÁVANÍ ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Vycházíme ze Směrnice MŠMT č.j / k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení. (dopravní obslužnost, dostupnost zdravotně sociální péče atd.). Nezbytná je úzká spolupráce s odborným pracovištěm, v jehož péči dítě je. Ve škole: v seznámíme všechny učitele s postižením dítěte a jeho specifiky v dohodneme se s rodiči a odborným pracovištěm na možnostech úzké spolupráce v vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka, možnosti úlev a toleranci v vypracujeme individuální vzdělávací program v seznámíme spolužáky s handicapem dítěte a vším, co z toho vyplývá v ponecháváme dítěti v hodinách potřebné pomůcky v snažíme se zajistit přístup k odborné literatuře a kurzům vztahujícím se k handicapu dítěte Vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení nebo chování Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, především žákům s vývojovými poruchami učení nebo chování je na naší škole poskytována pravidelná odborná péče. Vzdělávání těchto žáků probíhá ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace vzdělávají se v běžných třídách, kde každý pedagog, který je učí, přihlíží k jejich problémům, vadám aj. a vytváří jim ty nejlepší podmínky pro učení a zařazení do kolektivu spolužáků. Učitelé připravují pro tyto žáky individuální vzdělávací plány, které zahrnují kombinace speciálních pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Žáci s vývojovými poruchami učení pravidelně (jednou týdně) navštěvují hodiny 10

11 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP reedukační péče, kde se cílevědomě, pod vedením speciálního pedagoga, snaží upravovat obtíže způsobené dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií apod. Pracují ve skupinách, kam jsou zařazováni podle věku, druhu a závažnosti poruchy. Používají speciální učebnice např. Čítanky pro dyslektiky, pracovní listy, příručky pro cvičení koncentrace pozornosti, paměti, logopedické cvičebnice aj. Využívají speciálních kompenzačních a didaktických pomůcek jako je např. bzučák, čtecí okénko, karty, kostky, pexesa, puzzle, audiokazety. Náprava poruch SVUP a výuka v hodinách probíhá pomocí všech základních metod sluchové percepce, zrakové percepce, laterality, řeči dětí a způsobů jejich provádění. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude probíhá ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko - psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem. Zavede systém pochval a trestů. Vzdělávání žáků s tělesným postižením bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci se speciálně pedagogickým centrem a na jeho doporučení budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. Protože škola není bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Vzdělávání žáků s autismem Jedná se o žáky s lehčími formami autismu (s autistickými rysy). Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu. Učitel musí s žáky stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s takto postiženými spolužáky. Na základě posouzení SPC o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči 11

12 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP postiženého žáka. Na základě doporučení PPP, SPC je možné žáka vzdělávat v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání žáků s více vadami Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci s příslušnými speciálně pedagogickými centry nebo pedagogickopsychologickou poradnou a na jejich doporučení budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání žáků zrakově a sluchově postižených Vzdělávání žáků zrakově a sluchově postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Hlavním problémem je zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Při práci s těmito dětmi je třeba věnovat pozornost nejen osvojení českého jazyka, seznámení se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě se školským zákonem umožnit těmto dětem budování jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich původního prostředí. Zásady pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním: - v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích plánů - skupinová nebo individuální péče - menší počet žáků ve třídě - specifické učebnice a pomůcky - odpovídající metody a formy práce - případná pomoc asistenta učitele - pravidelná spolupráce s rodinou - spolupráce s odborným pracovištěm vytváření příznivého klimatu pro působení těchto dětí ve škole Začlenění průřezových témat 12

13 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP - ve vyučovacích předmětech ročníku jsou zařazena průřezová témata a jejich tématické okruhy: - osobnostní a sociální výchova - OSV, - výchova demokratického občana - VDO, - výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - VMEGS, - multikuturní výchova - MkV, - enviromentální výchova - EV, - mediální výchova - MV, - OSV - téma je realizováno v každodenní práci, je součástí vyučovacího procesu v ročníku. Volením vhodných vyučovacích metod a forem práce škola rozvíjí osobnost žáka, jeho schopnost komunikace, utvářením dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni, napomáhá zvládání vlastního chování žáka, rozvíjí získání dovedností při řešení konfliktních situací, přináší vědomosti týkající se duševní hygieny. K realizaci jsou využívány prostředky jako dramatická výchova, komunitní kruhy, skupinová práce, projektové vyučování, využívání audiovizuální techniky a internetu atd, - VDO - prostředí ve škole napomáhá pro naplnění cíle tohoto průřezového tématu. Nejvíce je zastoupena v oblasti Člověk a společnost a Člověk a jeho svět, - VMEGS - téma se prolíná všemi oblastmi. Prohlubuje poznatky a dovednosti, které si žáci osvojují v jednotlivých předmětech. Zaměřujeme se na poznávání Evropy (Evropská unie) a světa jako celstvého rpostředí, měnícího se v čase. Hlavní zaměření je na poznávání života v jiných zemích s využitím dostupných výukových programů a programů z internetu (i projektové vyučování), - MkV - prolíná se všemi vzdělávacími oblastmi. Naši školu nenavštěvují žáci etnických menšin, ale přesto je této oblasti věnována velká pozornost. Pokud tato situace nastane, škola zabezpečí takové klima, aby se všichni cítili rovnoprávně, dodržovali vzájemnou toleranci a solidaritu, - EV - prvky enviromentální výchovy jsou zařazovány do výuky ve všech předmětech od 1. do 9. ročníku. Některá témata s ekologickou tématikou jsou zpracována v rámci projektového vyučování. Výstupy z těchto aktivit jsou využívány k výzdobě školy. Děti jsou průběžně seznamovány s nutností třídění odpadů a jejich odkládání do příslušných kontejnerů, - MV - má nejbližší vazbu na oblast Jazyk a jazyková komunikace. Toto téma je realizováno podílem dětí tvorbou článků pro školní webové noviny a uvažovaný školní časopis. Osvědčila se i práce Multimediálních zájmových kroužků, organizace čtenářských soutěží, komentáři z poznatků v rámci astronomických pozorování. Další, velmi významnou oblastí je vzdělávací oblast Umění a kultura - jsou realizovány školní besedy, soutěže, představení, pasování prvňáčků na "Žáčky Sychrováčky" žáky 9. tříd atd. - Průřezová témata jsou zahrnuta do vyučovacích předmětů dle přehledu. 3.1 Výchovné a vzdelávací strategie školy 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 13

14 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky Český jazyk a literatura 1. ročník Literární výchova Jazyková výchova Komunikační a slohová výchova 2. ročník Jazyková výchova Literární výchova Komunikační a slohová výchova 3. ročník Literární výchova Komukační a slohová výchova Jazyková výchova 6. ročník Jazyková výchova Literární výchova Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova Jazyková výchová 8. ročník Jazyková výchova Literární výchova Komunikační a slohová výchova 9. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výuka Jazyková výchova Cizí jazyk 4. ročník Anglický jazyk 5. ročník Anglický jazyk Matematika 1. ročník Geometrie Aritmetika 2. ročník Geometrie Aritmetika 3. ročník Geometrie Aritmetika 4. ročník Geometrie Aritmetika 5. ročník Geometrie Aritmetika 6. ročník Geometrie Číslo a proměnná 7. ročník Geometrie OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Číslo a proměnná 8. ročník Geometrie Číslo a proměnná 9. ročník Geometrie Číslo a proměnná Informační a komunikační technologie 5. ročník Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací Základy práce s počítačem 6. ročník Zpracování a využití informací Vyhledávání informací a komunikace 7. ročník Zpracování a využití informací Vyhledávání informací a komunikace 8. ročník Zpracování a využití informací Prvouka 1. ročník Rozmanitost přírody Lidé kolem nás Lidé a čas Místo, kde žijeme 2. ročník Člověk a jeho zdraví Místo, kde žijeme 3. ročník Rozmanitost přírody Místo, kde žijeme Vlastivěda 4. ročník Místo, kde žijeme Přírodověda Rozmanitost přírody Dějepis 6. ročník Počátky lidské společnosti Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury Člověk v dějinách 7. ročník Křesťanství a středověká Evropa Objevy a dobývání, počátky nové doby Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Stát a hospodářství Mezinárodní vztahy, globální svět Člověk ve společnosti 8. ročník Stát a právo 14

15 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Člověk jako jedinec Stát a hospodářství Člověk ve společnosti 9. ročník Člověk ve společnosti Přírodopis 6. ročník Botanika Země a život na Zemi Zoologie 7. ročník Botanika Biologie hub Zoologie Buňka 8. ročník Biologie člověka Fylogeneze člověka 9. ročník Vznik a vývoj života na Zemi Ekologie Neživá příroda Zeměpis 6. ročník Celý učební blok 9. ročník Celý učební blok Fyzika 6. ročník Fyzikální veličiny Síla Látky a tělesa 7. ročník O kapalinách a plynech Světelné jevy Vlastnosti látek Pohyb těles 8. ročník Elektřina a magnetismus Energie 9. ročník Jaderná energie Akustika Teplo Chemie 8. ročník Chemické reakce Anorganické sloučeniny Látky a jejich vlastnosti, metody zkoumání 9. ročník Organické sloučeniny Chemie a společnost Redukce a oxidace OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Energie Hudební výchova 1. ročník Vokální činnosti Výtvarná výchova 6. ročník Uplatňování subjektivity Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti 7. ročník Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti Uplatňování subjektivity 8. ročník Uplatňování subjektivity Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti 9. ročník Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti Uplatňování subjektivity Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Prvouka Zeměpis Tělesná výchova Další cizí jazyk Vlastivěda Přírodopis Fyzika Výchova ke zdraví Matematika Přírodověda Hudební výchova Pracovní činnosti Cizí jazyk Výchova k občanství Chemie Sebepoznání a sebepojetí Integrace do výuky Výtvarná výchova Český jazyk a literatura 1. ročník Komunikační a slohová výchova 3. ročník Jazyková výchova Literární výchova 6. ročník Jazyková výchova Literární výchova 15

16 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Sebepoznání a sebepojetí Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova Jazyková výchová 8. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 9. ročník Jazyková výchova Literární výchova Cizí jazyk 3. ročník Anglický jazyk 4. ročník Anglický jazyk 5. ročník Anglický jazyk Matematika Komunikační a slohová výuka Geometrie Aritmetika Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás Přírodověda 5. ročník Rozmanitost přírody Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk ve společnosti 8. ročník Člověk ve společnosti 9. ročník Člověk ve společnosti Výtvarná výchova 6. ročník Uplatňování subjektivity Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti 7. ročník Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti Uplatňování subjektivity 8. ročník Uplatňování subjektivity Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti 9. ročník Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti Uplatňování subjektivity Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova Pokryto předmětem OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Sebepoznání a sebepojetí Prvouka Tělesná výchova Cizí jazyk Přírodověda Výchova k občanství Výtvarná výchova Pracovní činnosti Hudební výchova Etická výchova Matematika Vlastivěda Přírodopis Výchova ke zdraví Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky Český jazyk a literatura 6. ročník Literární výchova Jazyková výchova Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova Jazyková výchová Komunikační a slohová výchova 8. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 9. ročník Literární výchova Jazyková výchova Komunikační a slohová výuka Prvouka 1. ročník Člověk a jeho zdraví Vlastivěda 4. ročník Lidé a čas Výchova k občanství 7. ročník Člověk ve společnosti 8. ročník Člověk ve společnosti 9. ročník Člověk ve společnosti Fyzika 6. ročník Fyzikální veličiny Pokryto předmětem Přírodověda Etická výchova Cizí jazyk Prvouka Výchova k občanství Tělesná výchova Český jazyk a literatura Matematika Vlastivěda Přírodopis 16

17 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Seberegulace a sebeorganizace Chemie Výchova ke zdraví Psychohygiena Integrace do výuky Český jazyk a literatura 6. ročník Literární výchova Jazyková výchova Fyzika Pracovní činnosti Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova Jazyková výchová Komunikační a slohová výchova 8. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 9. ročník Literární výchova Jazyková výchova Komunikační a slohová výuka Prvouka 1. ročník Rozmanitost přírody Místo, kde žijeme Vlastivěda 4. ročník Člověk a jeho zdraví 5. ročník Člověk a jeho zdraví Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk ve společnosti 8. ročník Člověk ve společnosti 9. ročník Člověk ve společnosti Výtvarná výchova 6. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti 7. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti 8. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Psychohygiena 9. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Pracovní činnosti Matematika Přírodověda Výchova k občanství Kreativita Integrace do výuky Český jazyk a literatura 1. ročník Literární výchova Tělesná výchova Cizí jazyk Prvouka Vlastivěda Výchova ke zdraví 2. ročník Komunikační a slohová výchova Literární výchova 3. ročník Literární výchova Komukační a slohová výchova Jazyková výchova 6. ročník Jazyková výchova Literární výchova Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova Jazyková výchová 8. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 9. ročník Jazyková výchova Literární výchova Matematika 1. ročník Geometrie Komunikační a slohová výuka Aritmetika 2. ročník Geometrie Aritmetika 3. ročník Geometrie 17

18 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Kreativita Aritmetika 4. ročník Aritmetika 5. ročník Aritmetika Geometrie 6. ročník Číslo a proměnná Geometrie 7. ročník Číslo a proměnná Geometrie 8. ročník Číslo a proměnná Geometrie 9. ročník Číslo a proměnná Geometrie Informační a komunikační technologie 5. ročník Zpracování a využití informací Základy práce s počítačem Vyhledávání informací a komunikace 6. ročník Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací 7. ročník Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací Prvouka 1. ročník Rozmanitost přírody 3. ročník Rozmanitost přírody Dějepis 6. ročník Počátky lidské společnosti Výchova k občanství 7. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět Člověk ve společnosti 8. ročník Člověk ve společnosti 9. ročník Člověk ve společnosti Zeměpis 6. ročník Celý učební blok Výtvarná výchova Uplatňování subjektivity Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti 7. ročník Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti Uplatňování subjektivity 8. ročník Uplatňování subjektivity OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Kreativita Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti 9. ročník Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti Uplatňování subjektivity Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova Pokryto předmětem Matematika Hudební výchova Prvouka Zeměpis Pracovní činnosti Poznávání lidí Integrace do výuky Český jazyk a literatura 2. ročník Jazyková výchova 6. ročník Literární výchova Jazyková výchova Přírodověda Český jazyk a literatura Vlastivěda Výtvarná výchova Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova Jazyková výchová Komunikační a slohová výchova 8. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 9. ročník Literární výchova Jazyková výchova Matematika 5. ročník Geometrie Komunikační a slohová výuka Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás Místo, kde žijeme 2. ročník Lidé a čas Lidé kolem nás 3. ročník Lidé kolem nás Vlastivěda 4. ročník Místo, kde žijeme 18

19 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Poznávání lidí Výchova k občanství 6. ročník Člověk jako jedinec Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk ve společnosti 8. ročník Člověk jako jedinec Člověk ve společnosti 9. ročník Člověk ve společnosti Přírodopis 8. ročník Biologie člověka Zeměpis 6. ročník Celý učební blok 9. ročník Celý učební blok Výtvarná výchova 6. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti 7. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti 8. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti 9. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova Pokryto předmětem Přírodověda Tělesná výchova Český jazyk a literatura Matematika Vlastivěda Výchova ke zdraví Hudební výchova Etická výchova Cizí jazyk Prvouka Výchova k občanství Pracovní činnosti OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Mezilidské vztahy Integrace do výuky Český jazyk a literatura 6. ročník Literární výchova Jazyková výchova Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova Jazyková výchová Komunikační a slohová výchova 8. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 9. ročník Literární výchova Jazyková výchova Cizí jazyk 6. ročník Anglický jazyk Matematika 4. ročník Aritmetika 5. ročník Geometrie Komunikační a slohová výuka Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás Místo, kde žijeme 2. ročník Lidé a čas 3. ročník Lidé kolem nás Přírodověda 5. ročník Rozmanitost přírody Výchova k občanství 6. ročník Stát a právo Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk ve společnosti 8. ročník Stát a právo Člověk jako jedinec Člověk ve společnosti 9. ročník Člověk ve společnosti Zeměpis 6. ročník Celý učební blok 9. ročník Celý učební blok Výtvarná výchova 6. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti 19

20 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Mezilidské vztahy 7. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti 8. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti 9. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova Pokryto předmětem Prvouka Hudební výchova Etická výchova Český jazyk a literatura Výchova k občanství Chemie Pracovní činnosti Komunikace Integrace do výuky Přírodověda Dramatická výchova Další cizí jazyk Vlastivěda Přírodopis Výchova ke zdraví Český jazyk a literatura 3. ročník Komukační a slohová výchova 6. ročník Literární výchova Jazyková výchova Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova Jazyková výchová Komunikační a slohová výchova 8. ročník Literární výchova Jazyková výchova Komunikační a slohová výchova 9. ročník Literární výchova Jazyková výchova Cizí jazyk 3. ročník Anglický jazyk Komunikační a slohová výuka OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Komunikace Matematika 4. ročník Geometrie Aritmetika 5. ročník Geometrie Aritmetika 6. ročník Geometrie Číslo a proměnná 7. ročník Geometrie Číslo a proměnná 8. ročník Geometrie Číslo a proměnná 9. ročník Geometrie Číslo a proměnná Informační a komunikační technologie 5. ročník Vyhledávání informací a komunikace 6. ročník Vyhledávání informací a komunikace 7. ročník Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací Prvouka 1. ročník Rozmanitost přírody Lidé a čas Lidé kolem nás Místo, kde žijeme Výchova k občanství 7. ročník Člověk ve společnosti 8. ročník Člověk ve společnosti 9. ročník Člověk ve společnosti Přírodopis 6. ročník Botanika 7. ročník Botanika Země a život na Zemi Zeměpis 6. ročník Celý učební blok Fyzika Fyzikální veličiny Chemie 8. ročník Látky a jejich vlastnosti, metody zkoumání Výtvarná výchova 7. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity 20