školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění"

Transkript

1 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění Kompletní ŠVP

2 ZV Základní vzdělávání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov Poznáváním k vědění Datum Název ZV Základní vzdělávání Verze upravovaná Počet týdnů 40 Platnost Datum Platnost od Koordinátor Mgr. Jiří Hrabina Název školy Typ školy Adresa Vsetín, Sychrov 97 IČ Kontakty Ředitel Dana Hendrychová Mgr. Karel Zahradníček Telefon Fax www sweb/zakladniskolasychrov Zřizovatel Město Vsetín Adresa Vsetín, Svárov 1080 IČ Kontakt Ing. Eva Stejskalová Telefon Fax www 2

3 ZV Základní vzdělávání Charakteristika školy 2 Charakteristika školy Naše základní škola je prostorově největší úplná základní škola ve Vsetíně. Výuka v ní byla zahájena a od funguje jako příspěvková organizace města, je právním subjektem s přiděleným IČO Tato škola byla vybudována jako součást sídlištního komplexu Sychrov. Celý školní areál tvoří pět vzájemně propojených pavilonů a školní hřiště. Součástí areálu je cca m2 zatravněných ploch, s vysázenými keři a stromy. Velkou nevýhodou je, že převážná většina těchto ploch se nachází ve svahu. Součástí základní školy je také školní družina, školní klub a školní jídelna. Při zahájení výuky v roce 1985 zde bylo 24 tříd s celkovým počtem 813 žáků. V průběhu několika posledních let, vzhledem k nízké porodnosti, došlo tak, jako v mnoha jiných školách, k úbytku žáků a naplněnosti i počtu tříd. Proto v rámci Optimalizace základního školství ve městě Vsetín došlo ke sloučení naší základní školy a Základní školy Vsetín, Rybníky. Vzhledem k umístění obou škol ve městě však na naši školu přešla pouze malá část žáků z této školy. Od školního roku 2007/2008 začala škola vzdělávat žáky v 1. a 6. ročníku podle "Školního vzdělávacího programu ZŠ Vsetín Sychrov", který bude postupně zaváděn v následných postupných ročnících a nahradí tak do školního roku 2011/2012 stávající výukový program "Základní škola". Nový školní vzdělávací program bude podle podmínek a zkušeností měněn a doplňován. Vzdělávání, výchovu a chod školy zabezpečuje pedagogický sbor, vychovatelky ŠD a ŠK, ekonomka, vedoucí školní jídelny, kuchařky, školník a uklízečky. Vybavení školy Škola je v současné době poměrně dobře vybavena a díky finančním prostředkům na její provoz, které dostáváme od zřizovatele, se snažíme o co nejmodernější dovybavování. Finanční prostředky jsou tak využívány především na modernizaci sociálního zařízení, vybavení tříd novými (výškově stavitelnými) lavicemi a židlemi, počítači, audiovizuální technikou, atd. Kromě kmenových učeben jsou na škole odborné učebny chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, přírodopisu, cvičná kuchyňka a 2 učebny s možností využití videa. Škola má k dispozici 2 počítačové učebny, každou s 15 počítači s vysokorychlostním připojení na internet, dataprojektory a multimediální učebnu s interaktivní tabulí. Další učebna s připojení na internet a dataprojektorem je vyzužívána hlavně pro přírodopis, fyziku a chemii. V samostatném pavilonu je dílna pro kovovýrobu a dřevovýrobu, keramická dílna a dvě tělocvičny se šatnami a sprchami. Nejvyšší poschodí tohoto pavilonu je vyhrazeno školní družině a školnímu klubu. V dalším samostatném pavilonu se nachází školní jídelna a školní kuchyně s veškerým technickým zázemím. Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika sboru se nedá vypracovat jednoznačně, protože se bude měnit vzhledem k počtu nastupujících a odcházejících žáků. Stav za školní rok 2009/2010: - fyzických osob 17 (ŘŠ - 1, ZŘŠ - 1, učitelé 12 ((VP - 1 )), vychovatelé 3) - věková struktura 41-50; 3 učitelky 51-60; 11-9 učitelek a dvě vychovatelky 60; 3 - ředitel, zástupce ředitele, vychovatelka - aprobovanost 14 pedagogických pracovníků má odpovídající vysokoškolské vzdělání, - škola má výchovného poradce, kordinátora ŠVP, ICT; 3 vychovatelky mají odpovídající vzdělání, - průměrný věk 50,44 roku (během následujících 4 let odejde téměř celý pedagogický sbor), - postupně při klesajícím počtu žáků klesne aprobovanost, která se ale zvýší pravděpodobným úspěšným dokončením studia. Zaměření Škola je zaměřena na výuku dle ŠVP ZŠ Vsetín Sychrov a osnov Základní školy, s navázáním na posílení výuky tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Chceme navázat na velmi dobré dosažené výsledky ve sportu a pokračovat v nich i přesto, že zde již nebudou hokejové třídy. I nadále chceme dosahovat výborných výsledků ve výtvarných soutěžích. Hlavním cílem školy však v rámci školního vzdělávacího programu je komplexní výchova spojená s provázáním jednotlivých předmětů jako komplexu s využitím nejmodernějších metod a prostředků, jako jsou výpočetní technika, vyhledávaní informací, informatika, internet, multimediální výchova, výchova ke vztahu k literatuře a čtení atd. Rozšíření výuky plánujeme v rámci volitelných předmětů, zájmových kroužků a pro 3

4 ZV Základní vzdělávání Charakteristika školy nadané děti vzdělávání dle individuálních plánů. Naši žáci se budou i nadále pravidelně účastnit všech vědomostních a sportovních soutěží a olympiád, ve kterých vždy dosahovali dobrých výsledků. Školní družina a školní klub Školní družina zabezpečuje provoz před vyučováním od 6.15 hodin a po skončení vyučování do hodin. Zaměřuje se především na rekreační, sporotvní, výtvarnou a literárně-dramatickou činnost. Nabízí také činnost v kroužcích a různé další aktivity (návštěvy vybraných divadelních představení ve Zlíně či návštěvy v ZOO Zlín Lešné a další). Dlouhodobé akce Naše škola je již několik let zapojena do projektů Dobrá škola a Škola místo k životu. Ve školním roce 2005/06 zahájila projekt pod názvem Škola dětem děti sobě, jehož cílem je rozvíjet prostřednictvím pedagogických pracovníků a dalších odborníků pozitivní vzorce chování, provádět preventivní práci v oblasti sociálně patologických jevů formou arteterapie, psychologických her, besed a dalších aktivit. Připravuje se zapojení školy do projektu "Multikulturní škola". Velmi dobrá je spolupráce školy s agenturou Sirius. V rámci ní se naši žáci zapojují do řady zajímavých projektů. V oblasti prevence sociálně patologických jevů je každoročne zpracováván Minimální preventivní program, do kterého jsou zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci. V rámci tohoto programu je uskutečňována řada hodnotných akcí zaměřených nejen na žáky naší školy a jejich rodiče, ale i na další děti ze sídliště, včetně předškoláků. Ve školním roce 2005/2006 byl vyhodnocen jako nejlepší minimální preventivní program ve Zlínském kraji. Škola každoročné pořádá výtvarnou, literární a fotografickou soutěž s názvem "STROM" spojenou s výtvarnou výstavou v galerii Gratis, dále soutěž pro mladé čtenáře "Pozorný čtenář" a celorepublikovou soutěž "Vyznám se v knihách a umím je doporučit kamarádům". Cílem těchto soutěží je, mimo jiné, také snaha přivést děti k pravidelné četbě knih. Tradičními akcemi školy se staly vánoční besídky spojené s vánoční dílnou a jarmarkem, dětský maškarní karneval, velikonoční koledování či Dětský den. Všechny tyto akce jsou přístupny veřejnosti a pravidelně se jich účastní i děti z mateřských škol. Na přípravě a pořádání akcí pro děti z mateřských škol se aktivně podílejí také žáci z vyšších ročníků školy. V rámci mezinárodní spolupráce můžeme zmínit dopisování žáků školy s žáky v japonském Gabae. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Základem této spolupráce jsou samozřejmě účast rodičů na třídních schůzkách a individuální pohovory s vyučujícími. Naše škola se ale vedle toho snaží zapojit rodiče přímo do samotných školních akcí. Rodiče a širší veřejnost si může vyhledat aktuální informace na našich internetových stránkách: (v budoucnu vlastní doména - a do budoucna uvažujeme v rámci evidenčního programu Bakaláři zpřístupnit rodičům informace o studijních výsledcích jejich dětí. Škola úzce spolupracuje s mateřskými školami, především s MŠ Sychrov a MŠ Na Kopečku, s pedagogickopsychologickou poradnou ve Vsetíně, s nízkoprahovým zařízením "Na cestě", s Policií ČR i Městskou policií Vsetín, Muzeem regionu Valašsko Vsetín a dalšími institucemi. Nejvýznamnější je spolupráce se zřizovatelem, Městem Vsetín, kterou lze doložit tokem finančních prostředků jak na investiční akce a větší opravy, tak na drobnou údržbu školy a v současné době i na obnovu zastaralého inventáře školy. 4

5 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3 Charakteristika ŠVP Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze dosáhnout, aniž by se změnilo tradiční chápání funkcí školy. Posláním školy v takovém případě nemůže být pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků z faktografických přehledů. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Takto formulovaný obecný koncepční záměr školního vzdělávacího programu vychází z přesvědčení, že kvalita vzdělávací služby školy nemá být primárně posuzována podle tradičně chápaných tzv. vzdělávacích výsledků. Za tyto výsledky bývají nezřídka považovány pouhé faktografické znalosti žáků zjišťované testováním. Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. O podobnou proměnu školy se společně s rodiči našich žáků a odborníky z pedagogické veřejnosti pokoušíme již druhou desítku let. Připojujeme se ke vzdělávacím trendům v Evropě a chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století. V rámci procesu vzdělávání Je třeba dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájmem o vše, co s touto prací souvisí. Škola se zaměří na: - výpočetní techniku. Každý žák, který dokončí školní docházku v základní škole, by měl ovládat uživatelsky výpočetní techniku a měl by umět pracovat s internetem. Zájemci o výpočetní techniku by měli ovládat základy programování, - cizí jazyky. Každý žák, který dokončí školní docházku v základní škole, by měl ovládat jeden cizí jazyk dle vlastního výběru. Dle zájmu je nabídnuta výuka dalšího cizího jazyka nejpozději od 8. ročníku na 2. stupni základní školy, - podporu vzdělávání učitelů, - volbu efektivních metod a forem výuky, - zvýraznění nových důležitých součástí vzdělávání: t.j. multikulturní výchovu, enviromentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, práci s informacemi, výběr a zavádění nových preventivních metod školy z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, šikany, protidrogové pravence, patologické jevy apod. (minimální preventivní program), - diferenciaci žáků podle jejich potřeb a předpokladů (talentovaní žáci - zde se zaměřit na zamezení odchodu těchto žáků na víceleté gymnázium), individuální péče o děti se speciálními poruchami učení, - týmovou spolupráci pedagogického sboru i odbornou způsobilost jednotlivých učitelů, - zřizování kmenových univerzálních učeben vybavených víceúčelovým, estetickým a audiovizuálním zařízením (v rámci programu ICT), speciálních učeben a prostorů (s využitím interaktivních tabulí, internetu a dataprojektorů + výukových programů), prostorů pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, - nákup učebnic, didaktické techniky, komunikačních a jiných pomůcek, - mimoškolní aktivity - kulturní programy, sportovní soutěže, spolupráce MŠ, zájmové kroužky, - vybavení prostorů pro činnost školní družiny a školního klubu pracovní a odpočinovým nábytkem pro hry, učení a relaxaci, - vytvoření pravidel žákovského soužití, přátelství, práv a povinností žáků, zásad oboustranné demokracie (žák - učitel) - včetně zapojení rodičů, - využití práce v motivujícím prostředí, - spolupráci s Radou školy, - organizaci třídních schůzek a individuálních konzultací s rodiči během celého školního roku, - prohlubování multikulturní výchovy v praxi, - propagování výsledků školy na veřejnosti pomocí webových stránek školy, - pokusit se zavést pomocí programu Bakaláři okamžitou informovanost rodičů o prospěchu, absenci a chování žáků, - výchovu k volbě povolání výchovný poradce zapracuje nejen do posledních dvou ročníků ( ). Výchovně vzdělávací strategie 5

6 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP Kompetence k učení - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celožitní učení, - moderní metody výuky, které podporují zvídavost, soutěživost, zodpovědnost, dodržování etiky komunikace, - dostatek informačních zdrojů (využití spolupráce s Městskou knihovnou, internet, exkurze aj.), - propojení informací se skutečným životem (projekty), - práce v motivujícím prostředím, - komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu, prezentace vlastních výsledků, - využívání vhodných učebnic a učebních pomůcek, - využívání vhodných učebnic a učebních pomůcek pro individuální činnosti žáků i u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, - organizovat vnitřní diferenciaci ve třídě, - hodnotit znalosti žáků, nikoli jejich slabé stránky, - vést žáky k vlastní organizaci učení, - využívat sebekontrolu a sebehodnocení žáků, - osobní příklad, - volit učivo ve shodě s individuálními možnostmi a zájmy žáků, klást důraz na smysluplné učení, respektovat schopnosti žáků. Kompetence k řešení problémů - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, - vést žáky k dovednosti dokázat v praktickém životě použít všech nabytých zkušeností, poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je při rozhodování o vlastním životě, - zapojovat žáky podle schopnostní o vlastním životě a profesní orientaci, - vést žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci a hodnocení, - žáci jsou vedeni k prezentaci svých myšlenek a nápadů při řešení problémů v Žákovské samosprávě (v rámci tříd), - zdokonalovat kompetenci práce s informacemi z různých zdrojů (média, internet, aj.), - učit žáky pracovat s informacemi, vyhledávat souvislosti, propojovat poznatky různého druhu, porozumět grafům, diagramům a tabulkám. Kompetence komunikativní - vést žáky k všestranné a účinné komunikaci - žáci připravují své příspěvky do školního časopisu, - učit žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor, nést důsledky za svá rozhodnutí a poslouchat názor jiných, - učit žáky žít společně s ostatními, být tolerantní a ohleduplní k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, - nabídka volitelného předmětu Multimediální výchova, - projektové vyučování - rozvíjení komunikačních dovedností, prezentace vlastních výsledků, - zdokonalovat kultivovanost ústního projevu - využití logopedických programů pro 1. stupeň. Kompetence sociální a personální - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých, - utvářet u žáků schopnost poslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí, - rozvíjet schopnost žáků spolupracovat a pracovat v týmu, - rozvíjet klima dobrých vztahů mezi žáky, mezi žáky a učitelem, - vést žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování, - učit žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy, - spolupráce s rodiči a dalšími partnery, - spolupráce učitelů a podíl na řízení školy, - jasná pravidla pro soužití ve škole (práva, povinnosti, sankce), - vytvářet u žáků logické a kritické myšlení. Kompetence občanské - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti, - vést žáky k aktivnímu pojetí a ochraně svého fyzického, duševního a sociálního zdraví, - naučit žáky spolupracovat a respektovat práci a úspěch druhých, utvářet se a projevovat se jako zdravé individuality a svobodné osobnosti, projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímat citové vztahy k lidem, k prostředí, kde žijí, k přírodě, 6

7 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP - získat pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, aktivně je chránit, - naučit žáky orientovat se ve vlastním citovém životě a v citovýc vztazích, - vytvářet smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně žáky zapojovat do kultrního dění a aktivit (účast na kulturních a sportovních akcí), - dovednost chápat základní ekologické souvislosti a enviromentální aktivity (projekty). Kompetence pracovní - pomáhat žákům rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesionální orientaci, - vést žáky k poznání svých reálných možností a umění je uplatňovat při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci, - doplňovat výuku o praktické exkurze, - vést žáky k poznání své reálné možnosti a umět je uplatňovat (Informatika, Cizí jazyk, Užité výtvarné činnosti, Zájmová tělesná výchova, Příprava pokrmů, Pěstitelské práce, at.), - učit žáky orientovat se v důležitých profesních informacích a na jejich základě se správně rozhodovat o výběru vhodného povolání (návštěva Úřadu práce, dotazníky a pracovní listy, exkurze, video, internet), - připravit žáky na přechod ze základní školy na jiný typ školy a do světa práce, - vypěstovat u žáků dovednosti důležité při rozhodování o významných životních krocích a při plánování vlastní budoucnosti. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola vytváří prostor pro rozvíjení osobnosti každého žáka. Výchovný poradce ve spolupráci s příslušnými pedagogy se věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (na naší škole především se specifickými poruchami učení nebo chování, případně tělesným postižením). V případě potřeby je přizván speciální pedagog. U těchto dětí je zaveden individuální vzdělávací plán, který vychází z diagnostiky a doporučení PPP či SPC a potřeb vyučování. Tito žáci jsou běžně integrováni do normální výuky ve třídách. Obecné podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: - spolupráce s PPP nebo SPC, zdravotnickým zařízením (diagnostika, doporučení pro výuku, úprava školního prostředí, příprava na povolání), - připravenost učitelů na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, - úzká spolupráce vyučujících s výchovným poradcem a spolupráce pedagogů se zákonnými zástupci žáka, - vypracování individuálního vzdělávacího plánu, jeho dodržování a vyhodnocování, - vhodná organizace výuky, - při hodnocení zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení těchto dětí, - podpora žáků s nadáním a zvyšování jejich sebedůvěry. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním - nemáme zpracováno, může být do ŠVP doplněno, zatím není aktuální. Vzdělávání žáků s poruchami učení a chování Žáci s poruchami učení a chování patří do skupiny žáků se zdravotním postižením (střední a těžší formy) nebo do skupiny žáků se zdravotním znevýhodněním (lehčí formy). Na vyšetření do PPP posíláme se souhlasem zákonných zástupců ty žáky, u kterých se objevují příznaky specifických poruch učení a chování (dále jen SPUCH). Na základě diagnózy je zařazujeme do reedukační péče. Ta probíhá jednou týdně buď samostatně nebo ve skupinkách dvou až tří žáků. Každému žáku se SPUCH je vypracován individuální vzdělávací plán. Na jeho tvorbě se podílí třídní učitel, výchovný poradce, vyučující ostatních předmětů a rodiče. Reedukace učiva nebývá nutná, volí se vhodné formy a metody práce. Specifika vzdělávání na 1.stupni: - neustálé procvičování probraného učiva prostřednictvím přiměřených metod s respektováním osobního tempa žáka, - reedukace specifických chyb (záměny písmen a slabik, číslic; vynechávání diakritických znamének; dvojího čtení,...), - cvičení dovedností (psychomotorické koordinace; postřehování; slabikování; nácvik sluchové analýzy a syntézy; procvičování zrakového vnímání; pravolevé orientace; rozlišování tvrdých a měkkých slabik), - rozvíjení (prostorové představivosti; matematické představivosti; paměti; komunikačních schopností; orientace v čase). Specifika vzdělávání na 2.stupni: 7

8 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP - ve výuce je třeba vycházet ze zvládnutých znalostí a dovedností žáka, - specifika vzdělávání žáků 2. stupně jsou stejná jako pro 1. stupeň. Dále se snažíme vést žáky k většímu pocitu zodpovědnosti, k poznání sebe sama a tím k poznání nutnosti psychohygieny práce a vytvoření vlastního řádu, pracovního režimu, - při jazykové výuce je systematicky procvičováno základní učivo se zaměřením na gramatické jevy jazykové rozbory, v ostatních předmětech na logické myšlení či matematicouá představivost, - zdokonalování čtenářských dovedností a reprodukce textu přispívá k rozvíjení samostatného myšlení a vyjadřování, - účelné používání názorných pomůcek, výukových programů a audiovizuální techniky je nezbytnou součástí výuky. Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků - mimořádně nadaní žáci svými vědomostmi a dovednostmi přesahují stanovené požadavky. Jejich vzdělávání vyžaduje od pedagogů náročnější přípravu na vyučování, materiální a technickou stránku vyučování v jednotlivých předmětech, - škola nabízí těmto dětem: - práci ve skupinách, - pomoc spolužákům, - domácí úkoly, - projektové vyučov ání, - volitelné předměty, - zájmové kroužky, - olympiády a soutěže. - této činnosti se především věnujeme na 1. stupni, protože skutečně talentovaní žáci odcházejí na víceleté gymnázium (a v současné době nejen talentovaní - nároky na přijetí jsou nyní nesrovnatelně nižší), což se projevuje i poklesem prospěchu na 2. stupni odchodem TZV. "tahounů" tříd, - snažíme se o rozvoj nadprůměrných schopností, tvořivosti a volních schopností talentovaných dětí, - při diagnostice spolupracujeme s PPP, - při přestupu žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího, je podmínkou vyjádření PPP (popř. SPC) a absolvování zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat, - informace o mimořádně nadaných dětech získáváme již před nástupem do prvního ročníku od učitelů mateřských škol, se kterými máme velmi dobrou spolupráci. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se specifickými poruchami učení Vyučující reedukační péče vytváří pro každé dítě individuální reedukační program, podle kterého pracuje s dítětem během hodin reedukace. Žáci využívají vhodné pomůcky ke kompenzaci poruch učení. Děti s vývojovou poruchou učení, které nejsou vřazeny do reedukace, jsou umisťovány rovněž do běžných tříd. U každého takto vřazeného dítěte jsou vyučujícími dodržována opatření navrhovaná pedagogicko-psychologickou poradnou. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. Práce s těmito žáky v jednotlivých vyučovacích předmětech Dyslexie 8

9 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP Český jazyk - nevyvoláváme k hlasitému čtení před třídou - volíme text odpovídající vyspělosti čtenáře - upřednostňujeme ústní zkoušení před písemným - hodnotíme obsahovou stránku odpovědi - umožňujeme čtení s okénkem Cizí jazyk - upřednostňujeme ústní zkoušení - zadáváme ke čtení kratší text - volíme formy zkoušení odpovídající schopnostem žáka - upřednostňujeme konverzaci - ponecháváme delší časový interval na zadanou práci Matematika - slovní úlohy řešíme po společném přečtení s pomocí učitele - omezujeme řešení geometrických úloh zadaných širšími slovními instrukcemi Dysortografie Český jazyk - tolerantně hodnotíme písmo v sešitě - při upevňování gramatických pravidel uplatňujeme názor, zjednodušené přehledy gramatických pravidel - diktáty píšeme po předchozí přípravě, užíváme zkrácené formy diktátu - neopravujeme chyby červenou barvou - neklasifikujeme nedostatečné práce - preferujeme ústní zkoušení - nehodnotíme to, co žák nestihl vypracovat - předkládáme žákům upravené a předtištěné kontrolní práce - slohové práce zadáváme po domácí přípravě, kratšího rozsahu Cizí jazyk - zadáváme krácené části cvičení - upřednostníme ústní zkoušení - zadáváme ke čtení kratší text - volíme formy zkoušení odpovídající schopnostem žáka - upřednostňujeme konverzaci - ponecháváme delší časový interval na zadanou práci - umožňujeme fonetický přepis Matematika - slovní úlohy řešíme po společném přečtení s pomocí učitele - nepožadujeme po žácích písemný zápis slovních úloh - předkládáme žákům předtištěné kontrolní práce - na časově limitovanou práci ponecháváme více času nebo zadáváme méně úloh - umožňujeme práci s názorem - využíváme práci u tabule pod individuálním dohledem Ostatní vyučovací předměty - zápisy v sešitech požadujeme ve zkrácené verzi - preferujeme ústní zkoušení 9

10 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP - hodnotíme obsahovou stránku, nikoliv úpravu a písmo - při osvojování učiva vedeme žáky k práci s názorem - ověřujeme u žáků pochopení zadaného úkolu Dyskalkulie Matematika - používáme názor pomůcky, tabulky, přehledy - k výpočtům žáci používají kalkulátor, tabulku násobků - úlohy řešíme po společném přečtení, za pomoci učitele - klademe důraz na pochopení zadaného úkolu - poskytujeme dostatek času na početní operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení) Žáci s poruchami chování Pracujeme s dětmi, u nichž byla diagnostikována porucha chování. Vzdělávání těchto žáků probíhá ve třídách na 1.a 2. stupni školy formou individuální integrace na základě IVP,který je vypracován na žádost rodičů třídním učitelem a vychází z doporučení PPP. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. VZDĚLÁVANÍ ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Vycházíme ze Směrnice MŠMT č.j / k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení. (dopravní obslužnost, dostupnost zdravotně sociální péče atd.). Nezbytná je úzká spolupráce s odborným pracovištěm, v jehož péči dítě je. Ve škole: v seznámíme všechny učitele s postižením dítěte a jeho specifiky v dohodneme se s rodiči a odborným pracovištěm na možnostech úzké spolupráce v vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka, možnosti úlev a toleranci v vypracujeme individuální vzdělávací program v seznámíme spolužáky s handicapem dítěte a vším, co z toho vyplývá v ponecháváme dítěti v hodinách potřebné pomůcky v snažíme se zajistit přístup k odborné literatuře a kurzům vztahujícím se k handicapu dítěte Vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení nebo chování Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, především žákům s vývojovými poruchami učení nebo chování je na naší škole poskytována pravidelná odborná péče. Vzdělávání těchto žáků probíhá ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace vzdělávají se v běžných třídách, kde každý pedagog, který je učí, přihlíží k jejich problémům, vadám aj. a vytváří jim ty nejlepší podmínky pro učení a zařazení do kolektivu spolužáků. Učitelé připravují pro tyto žáky individuální vzdělávací plány, které zahrnují kombinace speciálních pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Žáci s vývojovými poruchami učení pravidelně (jednou týdně) navštěvují hodiny 10

11 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP reedukační péče, kde se cílevědomě, pod vedením speciálního pedagoga, snaží upravovat obtíže způsobené dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií apod. Pracují ve skupinách, kam jsou zařazováni podle věku, druhu a závažnosti poruchy. Používají speciální učebnice např. Čítanky pro dyslektiky, pracovní listy, příručky pro cvičení koncentrace pozornosti, paměti, logopedické cvičebnice aj. Využívají speciálních kompenzačních a didaktických pomůcek jako je např. bzučák, čtecí okénko, karty, kostky, pexesa, puzzle, audiokazety. Náprava poruch SVUP a výuka v hodinách probíhá pomocí všech základních metod sluchové percepce, zrakové percepce, laterality, řeči dětí a způsobů jejich provádění. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude probíhá ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko - psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem. Zavede systém pochval a trestů. Vzdělávání žáků s tělesným postižením bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci se speciálně pedagogickým centrem a na jeho doporučení budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. Protože škola není bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Vzdělávání žáků s autismem Jedná se o žáky s lehčími formami autismu (s autistickými rysy). Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu. Učitel musí s žáky stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s takto postiženými spolužáky. Na základě posouzení SPC o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči 11

12 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP postiženého žáka. Na základě doporučení PPP, SPC je možné žáka vzdělávat v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání žáků s více vadami Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci s příslušnými speciálně pedagogickými centry nebo pedagogickopsychologickou poradnou a na jejich doporučení budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání žáků zrakově a sluchově postižených Vzdělávání žáků zrakově a sluchově postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Hlavním problémem je zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Při práci s těmito dětmi je třeba věnovat pozornost nejen osvojení českého jazyka, seznámení se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě se školským zákonem umožnit těmto dětem budování jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich původního prostředí. Zásady pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním: - v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích plánů - skupinová nebo individuální péče - menší počet žáků ve třídě - specifické učebnice a pomůcky - odpovídající metody a formy práce - případná pomoc asistenta učitele - pravidelná spolupráce s rodinou - spolupráce s odborným pracovištěm vytváření příznivého klimatu pro působení těchto dětí ve škole Začlenění průřezových témat 12

13 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP - ve vyučovacích předmětech ročníku jsou zařazena průřezová témata a jejich tématické okruhy: - osobnostní a sociální výchova - OSV, - výchova demokratického občana - VDO, - výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - VMEGS, - multikuturní výchova - MkV, - enviromentální výchova - EV, - mediální výchova - MV, - OSV - téma je realizováno v každodenní práci, je součástí vyučovacího procesu v ročníku. Volením vhodných vyučovacích metod a forem práce škola rozvíjí osobnost žáka, jeho schopnost komunikace, utvářením dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni, napomáhá zvládání vlastního chování žáka, rozvíjí získání dovedností při řešení konfliktních situací, přináší vědomosti týkající se duševní hygieny. K realizaci jsou využívány prostředky jako dramatická výchova, komunitní kruhy, skupinová práce, projektové vyučování, využívání audiovizuální techniky a internetu atd, - VDO - prostředí ve škole napomáhá pro naplnění cíle tohoto průřezového tématu. Nejvíce je zastoupena v oblasti Člověk a společnost a Člověk a jeho svět, - VMEGS - téma se prolíná všemi oblastmi. Prohlubuje poznatky a dovednosti, které si žáci osvojují v jednotlivých předmětech. Zaměřujeme se na poznávání Evropy (Evropská unie) a světa jako celstvého rpostředí, měnícího se v čase. Hlavní zaměření je na poznávání života v jiných zemích s využitím dostupných výukových programů a programů z internetu (i projektové vyučování), - MkV - prolíná se všemi vzdělávacími oblastmi. Naši školu nenavštěvují žáci etnických menšin, ale přesto je této oblasti věnována velká pozornost. Pokud tato situace nastane, škola zabezpečí takové klima, aby se všichni cítili rovnoprávně, dodržovali vzájemnou toleranci a solidaritu, - EV - prvky enviromentální výchovy jsou zařazovány do výuky ve všech předmětech od 1. do 9. ročníku. Některá témata s ekologickou tématikou jsou zpracována v rámci projektového vyučování. Výstupy z těchto aktivit jsou využívány k výzdobě školy. Děti jsou průběžně seznamovány s nutností třídění odpadů a jejich odkládání do příslušných kontejnerů, - MV - má nejbližší vazbu na oblast Jazyk a jazyková komunikace. Toto téma je realizováno podílem dětí tvorbou článků pro školní webové noviny a uvažovaný školní časopis. Osvědčila se i práce Multimediálních zájmových kroužků, organizace čtenářských soutěží, komentáři z poznatků v rámci astronomických pozorování. Další, velmi významnou oblastí je vzdělávací oblast Umění a kultura - jsou realizovány školní besedy, soutěže, představení, pasování prvňáčků na "Žáčky Sychrováčky" žáky 9. tříd atd. - Průřezová témata jsou zahrnuta do vyučovacích předmětů dle přehledu. 3.1 Výchovné a vzdelávací strategie školy 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 13

14 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky Český jazyk a literatura 1. ročník Literární výchova Jazyková výchova Komunikační a slohová výchova 2. ročník Jazyková výchova Literární výchova Komunikační a slohová výchova 3. ročník Literární výchova Komukační a slohová výchova Jazyková výchova 6. ročník Jazyková výchova Literární výchova Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova Jazyková výchová 8. ročník Jazyková výchova Literární výchova Komunikační a slohová výchova 9. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výuka Jazyková výchova Cizí jazyk 4. ročník Anglický jazyk 5. ročník Anglický jazyk Matematika 1. ročník Geometrie Aritmetika 2. ročník Geometrie Aritmetika 3. ročník Geometrie Aritmetika 4. ročník Geometrie Aritmetika 5. ročník Geometrie Aritmetika 6. ročník Geometrie Číslo a proměnná 7. ročník Geometrie OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Číslo a proměnná 8. ročník Geometrie Číslo a proměnná 9. ročník Geometrie Číslo a proměnná Informační a komunikační technologie 5. ročník Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací Základy práce s počítačem 6. ročník Zpracování a využití informací Vyhledávání informací a komunikace 7. ročník Zpracování a využití informací Vyhledávání informací a komunikace 8. ročník Zpracování a využití informací Prvouka 1. ročník Rozmanitost přírody Lidé kolem nás Lidé a čas Místo, kde žijeme 2. ročník Člověk a jeho zdraví Místo, kde žijeme 3. ročník Rozmanitost přírody Místo, kde žijeme Vlastivěda 4. ročník Místo, kde žijeme Přírodověda Rozmanitost přírody Dějepis 6. ročník Počátky lidské společnosti Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury Člověk v dějinách 7. ročník Křesťanství a středověká Evropa Objevy a dobývání, počátky nové doby Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Stát a hospodářství Mezinárodní vztahy, globální svět Člověk ve společnosti 8. ročník Stát a právo 14

15 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Člověk jako jedinec Stát a hospodářství Člověk ve společnosti 9. ročník Člověk ve společnosti Přírodopis 6. ročník Botanika Země a život na Zemi Zoologie 7. ročník Botanika Biologie hub Zoologie Buňka 8. ročník Biologie člověka Fylogeneze člověka 9. ročník Vznik a vývoj života na Zemi Ekologie Neživá příroda Zeměpis 6. ročník Celý učební blok 9. ročník Celý učební blok Fyzika 6. ročník Fyzikální veličiny Síla Látky a tělesa 7. ročník O kapalinách a plynech Světelné jevy Vlastnosti látek Pohyb těles 8. ročník Elektřina a magnetismus Energie 9. ročník Jaderná energie Akustika Teplo Chemie 8. ročník Chemické reakce Anorganické sloučeniny Látky a jejich vlastnosti, metody zkoumání 9. ročník Organické sloučeniny Chemie a společnost Redukce a oxidace OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Energie Hudební výchova 1. ročník Vokální činnosti Výtvarná výchova 6. ročník Uplatňování subjektivity Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti 7. ročník Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti Uplatňování subjektivity 8. ročník Uplatňování subjektivity Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti 9. ročník Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti Uplatňování subjektivity Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Prvouka Zeměpis Tělesná výchova Další cizí jazyk Vlastivěda Přírodopis Fyzika Výchova ke zdraví Matematika Přírodověda Hudební výchova Pracovní činnosti Cizí jazyk Výchova k občanství Chemie Sebepoznání a sebepojetí Integrace do výuky Výtvarná výchova Český jazyk a literatura 1. ročník Komunikační a slohová výchova 3. ročník Jazyková výchova Literární výchova 6. ročník Jazyková výchova Literární výchova 15

16 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Sebepoznání a sebepojetí Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova Jazyková výchová 8. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 9. ročník Jazyková výchova Literární výchova Cizí jazyk 3. ročník Anglický jazyk 4. ročník Anglický jazyk 5. ročník Anglický jazyk Matematika Komunikační a slohová výuka Geometrie Aritmetika Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás Přírodověda 5. ročník Rozmanitost přírody Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk ve společnosti 8. ročník Člověk ve společnosti 9. ročník Člověk ve společnosti Výtvarná výchova 6. ročník Uplatňování subjektivity Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti 7. ročník Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti Uplatňování subjektivity 8. ročník Uplatňování subjektivity Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti 9. ročník Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti Uplatňování subjektivity Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova Pokryto předmětem OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Sebepoznání a sebepojetí Prvouka Tělesná výchova Cizí jazyk Přírodověda Výchova k občanství Výtvarná výchova Pracovní činnosti Hudební výchova Etická výchova Matematika Vlastivěda Přírodopis Výchova ke zdraví Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky Český jazyk a literatura 6. ročník Literární výchova Jazyková výchova Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova Jazyková výchová Komunikační a slohová výchova 8. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 9. ročník Literární výchova Jazyková výchova Komunikační a slohová výuka Prvouka 1. ročník Člověk a jeho zdraví Vlastivěda 4. ročník Lidé a čas Výchova k občanství 7. ročník Člověk ve společnosti 8. ročník Člověk ve společnosti 9. ročník Člověk ve společnosti Fyzika 6. ročník Fyzikální veličiny Pokryto předmětem Přírodověda Etická výchova Cizí jazyk Prvouka Výchova k občanství Tělesná výchova Český jazyk a literatura Matematika Vlastivěda Přírodopis 16

17 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Seberegulace a sebeorganizace Chemie Výchova ke zdraví Psychohygiena Integrace do výuky Český jazyk a literatura 6. ročník Literární výchova Jazyková výchova Fyzika Pracovní činnosti Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova Jazyková výchová Komunikační a slohová výchova 8. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 9. ročník Literární výchova Jazyková výchova Komunikační a slohová výuka Prvouka 1. ročník Rozmanitost přírody Místo, kde žijeme Vlastivěda 4. ročník Člověk a jeho zdraví 5. ročník Člověk a jeho zdraví Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk ve společnosti 8. ročník Člověk ve společnosti 9. ročník Člověk ve společnosti Výtvarná výchova 6. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti 7. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti 8. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Psychohygiena 9. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Pracovní činnosti Matematika Přírodověda Výchova k občanství Kreativita Integrace do výuky Český jazyk a literatura 1. ročník Literární výchova Tělesná výchova Cizí jazyk Prvouka Vlastivěda Výchova ke zdraví 2. ročník Komunikační a slohová výchova Literární výchova 3. ročník Literární výchova Komukační a slohová výchova Jazyková výchova 6. ročník Jazyková výchova Literární výchova Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova Jazyková výchová 8. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 9. ročník Jazyková výchova Literární výchova Matematika 1. ročník Geometrie Komunikační a slohová výuka Aritmetika 2. ročník Geometrie Aritmetika 3. ročník Geometrie 17

18 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Kreativita Aritmetika 4. ročník Aritmetika 5. ročník Aritmetika Geometrie 6. ročník Číslo a proměnná Geometrie 7. ročník Číslo a proměnná Geometrie 8. ročník Číslo a proměnná Geometrie 9. ročník Číslo a proměnná Geometrie Informační a komunikační technologie 5. ročník Zpracování a využití informací Základy práce s počítačem Vyhledávání informací a komunikace 6. ročník Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací 7. ročník Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací Prvouka 1. ročník Rozmanitost přírody 3. ročník Rozmanitost přírody Dějepis 6. ročník Počátky lidské společnosti Výchova k občanství 7. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět Člověk ve společnosti 8. ročník Člověk ve společnosti 9. ročník Člověk ve společnosti Zeměpis 6. ročník Celý učební blok Výtvarná výchova Uplatňování subjektivity Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti 7. ročník Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti Uplatňování subjektivity 8. ročník Uplatňování subjektivity OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Kreativita Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti 9. ročník Ověřování komunikačních účinků Rozvíjení smyslové citlivosti Uplatňování subjektivity Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova Pokryto předmětem Matematika Hudební výchova Prvouka Zeměpis Pracovní činnosti Poznávání lidí Integrace do výuky Český jazyk a literatura 2. ročník Jazyková výchova 6. ročník Literární výchova Jazyková výchova Přírodověda Český jazyk a literatura Vlastivěda Výtvarná výchova Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova Jazyková výchová Komunikační a slohová výchova 8. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 9. ročník Literární výchova Jazyková výchova Matematika 5. ročník Geometrie Komunikační a slohová výuka Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás Místo, kde žijeme 2. ročník Lidé a čas Lidé kolem nás 3. ročník Lidé kolem nás Vlastivěda 4. ročník Místo, kde žijeme 18

19 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Poznávání lidí Výchova k občanství 6. ročník Člověk jako jedinec Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk ve společnosti 8. ročník Člověk jako jedinec Člověk ve společnosti 9. ročník Člověk ve společnosti Přírodopis 8. ročník Biologie člověka Zeměpis 6. ročník Celý učební blok 9. ročník Celý učební blok Výtvarná výchova 6. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti 7. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti 8. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti 9. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova Pokryto předmětem Přírodověda Tělesná výchova Český jazyk a literatura Matematika Vlastivěda Výchova ke zdraví Hudební výchova Etická výchova Cizí jazyk Prvouka Výchova k občanství Pracovní činnosti OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Mezilidské vztahy Integrace do výuky Český jazyk a literatura 6. ročník Literární výchova Jazyková výchova Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova Jazyková výchová Komunikační a slohová výchova 8. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 9. ročník Literární výchova Jazyková výchova Cizí jazyk 6. ročník Anglický jazyk Matematika 4. ročník Aritmetika 5. ročník Geometrie Komunikační a slohová výuka Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás Místo, kde žijeme 2. ročník Lidé a čas 3. ročník Lidé kolem nás Přírodověda 5. ročník Rozmanitost přírody Výchova k občanství 6. ročník Stát a právo Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk ve společnosti 8. ročník Stát a právo Člověk jako jedinec Člověk ve společnosti 9. ročník Člověk ve společnosti Zeměpis 6. ročník Celý učební blok 9. ročník Celý učební blok Výtvarná výchova 6. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti 19

20 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Mezilidské vztahy 7. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti 8. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti 9. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity Rozvíjení smyslové citlivosti Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova Pokryto předmětem Prvouka Hudební výchova Etická výchova Český jazyk a literatura Výchova k občanství Chemie Pracovní činnosti Komunikace Integrace do výuky Přírodověda Dramatická výchova Další cizí jazyk Vlastivěda Přírodopis Výchova ke zdraví Český jazyk a literatura 3. ročník Komukační a slohová výchova 6. ročník Literární výchova Jazyková výchova Komunikační a slohová výchova 7. ročník Literární výchova Jazyková výchová Komunikační a slohová výchova 8. ročník Literární výchova Jazyková výchova Komunikační a slohová výchova 9. ročník Literární výchova Jazyková výchova Cizí jazyk 3. ročník Anglický jazyk Komunikační a slohová výuka OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Komunikace Matematika 4. ročník Geometrie Aritmetika 5. ročník Geometrie Aritmetika 6. ročník Geometrie Číslo a proměnná 7. ročník Geometrie Číslo a proměnná 8. ročník Geometrie Číslo a proměnná 9. ročník Geometrie Číslo a proměnná Informační a komunikační technologie 5. ročník Vyhledávání informací a komunikace 6. ročník Vyhledávání informací a komunikace 7. ročník Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací Prvouka 1. ročník Rozmanitost přírody Lidé a čas Lidé kolem nás Místo, kde žijeme Výchova k občanství 7. ročník Člověk ve společnosti 8. ročník Člověk ve společnosti 9. ročník Člověk ve společnosti Přírodopis 6. ročník Botanika 7. ročník Botanika Země a život na Zemi Zeměpis 6. ročník Celý učební blok Fyzika Fyzikální veličiny Chemie 8. ročník Látky a jejich vlastnosti, metody zkoumání Výtvarná výchova 7. ročník Ověřování komunikačních účinků Uplatňování subjektivity 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A) ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Do této skupiny patří především žáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedochází nebo se účastní výuky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby.

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy)

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

3. Co chceme a kam směřujeme

3. Co chceme a kam směřujeme 3. Co chceme a kam směřujeme 1. Základní škola má za cíl stát se vzdělávacím centrem pro žáky i v případě zájmu veřejnosti vzdělávacím centrem Meziměstí. Pro veřejnost bude poskytovat prostory, sportovní

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015.

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o., ul. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 IČO: 25013513 DIČ:

Více