VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2. UČEBNÍ PLÁN 5 3. PRACOVNÍCI ŠKOLY 6 4. ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ 6 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Prospěch a chování Péče o žáky se SPU a SPCH 8 6. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 8 7. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY A VYBAVENÍ ŠKOLY DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ INSPEKCE A KONTROLY 12 PŘÍLOHY: Příloha č. 1 Hlavní úkoly školy ve školním roce Příloha č. 2 Odchod žáků ze školy k Příloha č. 3 Seznam integrovaných žáků Příloha č. 4 Hodnocení práce školní družiny Příloha č. 5 Minimální preventivní program Příloha č. 6 Hodnotící zpráva o činnosti MŠ 2

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Adresa: Základní škola a Mateřská škola Rovensko, okres Šumperk, příspěvková organizace Rovensko 227, Zábřeh IČO: REDIZO/IZO: / Kontakty: Tel (ZŠ), (MŠ), (ŠJ) Web: Bankovní spojení: /0300 Zřizovatel školy: Ředitelka školy: Školská rada: Obec Rovensko Mgr. Vlasta Klevetová předseda: Ing. Zbyněk Staudinger členové: Mgr. Pavla Schönová, Petr Wagner Součásti školy: Základní škola Školní družina Mateřská škola Školní jídelna 3

4 POČTY ŽÁKŮ A ROZDĚLENÍ DO TŘÍD K bylo ve škole celkem 30 žáků, kteří byli rozděleni do 2 tříd. I.třídu navštěvovalo 18 žáků 1. a 2.ročníku, II.třídu 12 žáků 3. a 4.ročníku. Jedna žákyně 4.ročníku plnila školní docházku ve Velké Británii podle 38 Školského zákona. 1.ročník 7 žáků (1 dívka a 6 chlapců) 2.ročník 11 žáků (4 dívky a 7 chlapců) 3.ročník 5 žáků (2 dívky a 3 chlapci) 4.ročník 7 žáků (2 dívky a 5 chlapců) Třídní učitelé: I.třída Mgr. Pavla Schönová II.třída Mgr. Vlasta Klevetová Školní družina měla 1 oddělení a pod vedením paní vychovatelky Lenky Richterové zde aktivně trávilo svůj volný čas 22 žáků ročníku. Mateřskou školu navštěvovalo 35 dětí, které byly rozděleny do 2 oddělení. V 1.oddělení, jehož činnost probíhala ve větší třídě, bylo 24 starších dětí, se kterými pracovaly paní učitelky Anna Řezníčková a Alice Šínová. Ve 2.oddělení s 11 mladšími dětmi pracovala dopoledne paní učitelka Eva Šolková, na odpolední program se obě oddělení spojovala. Školní jídelna vařila v průměru 100 hlavních jídel denně. Zajišťovala stravu pro děti MŠ (32), žáky ZŠ (25) a zaměstnance naší školy (10) i pro děti Mateřské školy Postřelmůvek (20) a obědy pro cizí strávníky (16). Na začátku školního roku schválila pedagogická rada Hlavní úkoly školy pro školní rok 2013/2014 (viz příloha č. 1). 4

5 2. UČEBNÍ PLÁN Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu Ráček (radost aktivita činorodost empatie kreativita), který byl utvořen v souladu s pojetím a cíli tak, jak je stanovuje rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vzdělávací oblast Předmět Celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celkem

6 3. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY Zaměstnanecký poměr se ZŠ a MŠ Rovensko mělo ve školním roce celkem 11 pracovníků. Na naplňování výchovných a vzdělávacích cílů ZŠ a MŠ se podílelo 6 pedagogů (3 v ZŠ a ŠD a 3 v MŠ). Chod školy zabezpečovaly dvě školnice (ZŠ a MŠ), vedoucí školní jídelny a kuchařka. Pro vedení účetnictví a zpracování mezd byla uzavřena dohoda s externí pracovnicí, která rovněž vykonávala funkci správce rozpočtu. Mgr. Vlasta Klevetová - ředitelka školy (úv. 1) Mgr. Pavla Schönová - učitelka ZŠ (úv. 1) Lenka Richterová - vychovatelka ŠD (úv. 0,6) - učitelka ZŠ (úv. 0,45) Anna Řezníčková - vedoucí učitelka MŠ (úv. 1) Alice Šínová - učitelka MŠ (úv. 1) Eva Šolková - učitelka MŠ (úv. 0,7) - učitelka ZŠ (úv. 0,25) Marie Morávková - školnice ZŠ (úv. 0,55) - kuchařka VHČ (úv. 0,25) Pavla Indrová - školnice MŠ (úv. 1) Božena Sojáková - vedoucí školní jídelny (úv. 0,9) - kuchařka VHČ (úv. 0,1) Pavlína Wagnerová - vedoucí kuchařka (úv. 1) - kuchařka VHČ (úv. 0,1) Ing. Eliška Beková - vedení účetnictví, zpracování mezd 4. ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ K zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015, který proběhl 28.ledna, se dostavilo 16 dětí, 6 z nich po odkladu školní docházky. Do školy bylo přijato 15 dětí, jednomu dítěti byl na základě doporučení PPP a dětského lékaře odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok. Docházku na naší škole ukončilo 7 žáků (viz příloha č. 2). 6

7 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PROSPĚCH A CHOVÁNÍ Průměrný prospěch žáků školy v I. pololetí školního roku 2013/2014 byl 1,14 a z celkového počtu 30 žáků prospělo s vyznamenáním 29. Průměr prospěchu za II. pololetí byl 1,2 a s vyznamenáním prospělo 27 žáků. Všichni žáci prospěli a postoupili do vyššího ročníku. S chováním ani s docházkou žáků do školy nebyly žádné problémy. 1.pololetí 2.pololetí 1.roč. průměrný prospěch: 1 1,07 chování: 1 1 absence (průměr na žáka): 14,85 31,28 2.roč. průměrný prospěch: 1,08 1,13 chování: 1 1 absence (průměr na žáka): 22,63 33,27 3.roč. průměrný prospěch: 1,11 1,13 chování: 1 1 absence (průměr na žáka): 17,4 23,8 4.roč. průměrný prospěch: 1,36 1,36 chování: 1 1 absence (průměr na žáka): 21,71 18,85 7

8 5. 2. PÉČE O ŽÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ Žákům, u kterých je diagnostikována specifická vývojová porucha učení i žákům zaostávajícím je věnována individuální péče ve vyučovacích hodinách i po vyučování formou doučování. Pravidelná reedukace probíhala v letošním roce s jedním žákem od vedením paní učitelky E.Šolkové (viz příloha č.3). 6. AKTIVITY, SOUTĚŽE A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Výchovně vzdělávací činnost školy byla i v tomto školním roce rozšířena o nejrůznější akce a aktivity vedoucí k motivaci a posílení kvality vzdělání a výchovy žáků. K rozvíjení jejich talentu přispívají nejrůznější soutěže. V tradiční školní pěvecké soutěži Skřivánčí vrznutí zvítězil v kategorii mladších žáků Marek Matyáš a v kategorii starších žáků Anna Staudingerová. Okrskové kolo recitační soutěže nám přineslo postup Martina Šincla do okresního kola, za mladší žáky reprezentovala školu Natálie Wagnerová. Na soutěži divadel "Zábřežská opona" vystoupili žáci 3.a 4.ročníku s představením Židle. V okresním kole výtvarné soutěže Děti, pozor, červená byla oceněna práce žáka 3.ročníku Davida Klimka. V soutěži Matematický klokan získala v kategorii Cvrček nejvíce bodů Natálie Janů a v kategorii Klokánek Martin Šincl. V testování žáků 3.ročníku Stonožka 2013/14 dosáhli vynikajících výsledků D.Krmelová, N.Janů a J.Doleček ve všech sledovaných oblastech. Žáci měli možnost navštěvovat zájmové kroužky hra na flétnu, kroužek malých včelařů a v rámci ŠD kroužek šikovných rukou a kroužek sportovní. Ve své činnosti pokračoval také dramatický kroužek pro starší žáky. Plaveckého výcviku, který proběhl na krytém bazénu v Zábřehu, se zúčastnilo 29 žáků. Celoroční školní soutěž Dělání smutky zahání byla opět zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti a navazovala na celorepublikový projekt Čtení pomáhá. Jeho součástí byly měsíční nástěnkové soutěže s pravidelným vyhodnocováním při projektových dnech a závěrečná hra. 8

9 V té letošní zvítězila Kateřina Herynková, 2.místo obsadila Denisa Krmelová a o 3.místo se dělily se stejným počtem bodů Jitka Zelová a Anna Staudingerová. V rámci environmentálního vzdělávání jsou každým rokem pořádány vycházky, besedy i úklidové akce v okolí školy. V letošním roce jsme se připojili k celorepublikové akci Ukliďme svět a vyčistili jsme okolí potoka a cestu k lesu. Jsme zapojeni do projektu "Zelená škola", jehož cílem je ochrana životního prostředí - v šatně je umístěn sběrný box na drobný elektroodpad, baterie, zářivky, tonery, CD a DVD. Škola je zapojena do projektů Ovoce do škol a Mléko do evropských škol s finanční podporou Evropského společenství. Přehled akcí: Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: Únor: polodenní vycházka po okolí obce a na Háječek rodičovská schůzka projektový den "Na palubě letadla" návštěva místní knihovny návštěva volební místnosti na OÚ projektový den - "Cirkus ve škole" divadelní představení v MŠ "Švadlenka Eliška" filmové představení v kině RETRO "Království lesních strážců" rodičovská schůzka charitativní sbírka "Vánoční hvězda" projektový den - "Den v bílém" a nácvik požárního poplachu Mikuláš s nadílkou - program DDM Krasohled Zábřeh "Vánoční příběh" - interaktivní představení v MŠ Preventivní vzdělávací program (Centrum pro rodinu Šumperk) koncert ZUŠ v KD Zábřeh zimní výlet na zámek Potštejn - "Betlémský příběh" zápis do 1.ročníku projektový den - "Kouzeln(ick)ý den" zahájení plaveckého výcviku 9

10 pěvecká soutěž "Skřivánčí vrznutí" Březen: Duben: Květen: Červen: recitační soutěž - okrskové kolo (N.Wagnerová, M.Šincl) Zábřežská opona recitační soutěž - okresní kolo (M.Šincl) výtvarná soutěž "Děti, pozor, červená" (oceněn D.Klimek) beseda s cestovatelem Rosťou po Rumunsku a Ukrajině ekologický program "Tonda Obal" divadelní představení "O Heraklovi" v Divadle na Šantovce divadelní představení "Tři veteráni" v Divadle Šumperk sběr papíru Ukliďme svět!"- okolí potoka a cesta k lesu beseda s příslušníky Městské policie Zábřeh testování žáků 3.ročníku - scio testy projektový den - "Den s řeckými bohy" ředitelské volno - instalace nového nábytku do šatny vystoupení dětí na oslavě Dne matek v místní orlovně výstava obrazů brněnských malířů v Postřelmově (3.a 4.roč.) Den mikroregionu v Hrabové - vystoupení žáků - "Židle" projektový den "Mimozemšťané a hvězdáři" kino Retro - "Dobrodružství Peabodyho a Shermana" vernisáž výstavy "Malovánky malých mistrů" v Galerii Kafé florbalový turnaj "O pohár starosty Postřelmova" vystoupení žáků 3.a 4.roč. na Školní akademii ZŠ Postřelmov školní výlet na Nový hrad závěrečná hra a spaní ve škole Škola má vlastní internetové stránky, přispívá do místního Zpravodaje i do regionálního tisku a pořádá různá vystoupení a akce pro veřejnost. Uskutečnilo se tradiční Předvánoční zpívání v místní kapli s minijarmarkem za starou školou, divadelní představení u příležitosti oslavy Svátku matek, netradiční zápis dětí do 1. třídy za pomoci žáků 4. ročníku i výstava výtvarných prací dětí ZŠ, ŠD i MŠ Malovánky malých mistrů v místní Galerii Kafé s krátkým programem v amfiteátru u galerie při její vernisáži. 10

11 Žáci se zapojili do sběru pomerančové a mandarinkové kůry, který organizuje mateřská škola. Nejlepšími sběrači byli Patrik Turek ( g), Jakub Seidl ( g) a Ondřej Nedoma (8 216 g). Také v letošním roce byl zorganizován sběr papíru, při kterém bylo odevzdáno kg. Žáci a jejich rodiče již poosmé podpořili charitativní sbírku na podporu dětské onkologie v Olomouci zakoupením Vánoční hvězdy (prodáno 35 květin) a mnozí přispěli již tradičně také občanskému sdružení CPK-CHRPA Rokytno, které se zabývá přípravou koní pro hiporehabilitaci. Činnost školní družiny se řídila vlastním vzdělávacím programem My se nikdy nenudíme, s nudou pěkně zatočíme. V letošním roce byla motivována celoročním projektem Se včeličkou v zahradě (viz příloha č. 4). 7. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY A VYBAVENÍ ŠKOLY Během školního roku byla v šatně mateřské školy a poté i v šatně základní školy provedena výměna stávajícího nábytku za skříňky zhotovené na míru. Došlo tak k optimálnímu využití prostoru a zlepšení podmínek z estetického hlediska i z hlediska udržování pořádku v těchto místnostech. Během hlavních prázdnin byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské škole. Ve škole je dostatečné množství učebních pomůcek, encyklopedií i atlasů, využívána je i audiovizuální technika, zvláště při jazykovém vyučování. Žáci mají přístup ke 13 počítačům (10 v počítačové učebně, 3 ve II.třídě), které jsou vybaveny nejrůznějšími výukovými programy a všechny jsou připojeny k internetu. Obě třídy mají interaktivní projektory, všichni učitelé mají vlastní notebooky (3) a mohou využívat multifunkční barevnou laserovou tiskárnu (vše zakoupeno z dotace EU). Pro zkvalitnění prezentace žáků na veřejnosti bylo pořízeno ozvučovací zařízení Yamaha. Inventář školy i školní družiny je průběžně doplňován. 11

12 8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v níže uvedených oblastech: 1) vzdělávání vedoucích pracovníků: a/ účast na akcích kabinetu málotřídních škol b/ pracovní zájezd ředitelů návštěva málotřídní školy v Černé Vodě 2) vzdělávání pedagogických pracovníků v ostatních oblastech: a/ Ve školní družině zajímavěji a jinak (L.Richterová) b/ Hry našich babiček (L.Richterová) c/ Jak dělat divadlo s dětmi (P.Schönová, E Šolková) 9. INSPEKCE A KONTROLY Veřejnosprávní kontrola, která byla provedena na žádost obce nezávislou auditorkou paní Lenkou Kunčarovou dne , nezjistila žádné nedostatky při spravování svěřeného majetku ani při hospodaření s finančními prostředky. Žádné závady nebyly zjištěny ani při kontrole, kterou ve všech součástech školy provedla dne MUDr.Veronika Panáčková, vedoucí KHS Šumperk. Drobné nedostatky zjištěné ve školní jídelně a ve výdejně stravy v MŠ byly okamžitě odstraněny, do ŠJ byla zakoupena nová chladnička. Zpracovala: Mgr.Vlasta Klevetová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Rovensko byla projednána na pedagogické radě