PERSPEKTICY, ZKUŠENOSTI A PŘÍNOS APLIKACE A IMPLEMENTACE MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY. Jarmila Hellebrandová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PERSPEKTICY, ZKUŠENOSTI A PŘÍNOS APLIKACE A IMPLEMENTACE MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY. Jarmila Hellebrandová"

Transkript

1 PERSPEKTICY, ZKUŠENOSTI A PŘÍNOS APLIKACE A IMPLEMENTACE MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY Jarmila Hellebrandová Dlouhodobě se zabývám různými aspekty edukačního procesu, které by dětem zdravotně nebo sociálně znevýhodněným a zvláště dětem menšin, nabízely takovou podporu, aby pomáhala v rozvoji všech jejich dispozic i nadání a aby se minimalizovaly jejich obtíže s výukou. Tato problematika mě zajímá, protože pracuji jako učitelka ve škole, kde jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, to znamená se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, vadami řeči, kombinovaným postižením), s vývojovými poruchami chování a učení a hlavně žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou). Naše škola je úplná škola, která sdružuje: základní školu pro děti se specifickými poruchami chování:1. 9. ročník základní školu praktickou (dříve zvláštní školu): ročník základní školu speciální (dříve pomocnou školu) ročník přípravný ročník pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí školní družinu školní klub V praxi se každodenně setkávám s faktem, že děti patřící k menšinám to mají ve společnosti majority obtížné. Opakovaně se stává se, že na akcích školy (kulturních, vycházkách, výletech apod.) vidím rozporuplnou realitu soužití majority a minority (zvláště Čechů a Romů), která často vede ke zkratkovitým akcím bez jakéhokoli nadhledu, mnohdy bez respektování základního morálního kodexu. Na povrch potom vyplyne pouze averze, prožívána oběma stranami, jako křivda. Zde vidím úkol pro učitele, který by se měl stát prostředníkem pro porozumění, pochopení, naslouchání a budování nových sociálních vztahů. Problematice připravenosti dětí zvládat sociální vztahy se věnuje multikulturní výchova. Dědič (In: Balvín 1999 s. 23) se nad etikou multikulturní výchovy zamýšlí takto: Současný vývoj v Evropě, natož v ostatních dílech světa, dokumentuje nevyrovnanost vzájemných vztahů mezi etniky. Neporozumění přerůstá v averzi, která vyúsťuje v asociální chování a leckde až v ozbrojené konflikty. Tyto skutečnosti vyvolávají aktuální potřebu

2 ovlivňovat veřejné mínění, usměrňovat myšlení lidí ke vzájemnému poznávání a chápání a u dětí a mládeže působit výchovně ve smyslu pozitivního vztahu všech lidí bez ohledu na původ, jazyk a kulturní dědictví Český pedagogický slovník (Průcha Walterová Mareš 1998 s. 137) multikulturní výchovu charakterizuje: Vyjadřuje snahy vytvářet prostřednictvím vzdělávacích programů způsobilost lidí chápat a respektovat i jiné kultury než svou vlastní. Má značný praktický význam vzhledem k vytváření postojů vůči imigrantům. příslušníkům jiných národů, ras apod. V multikulturní výchově lze pozorovat dva proudy. První učí děti majority poznat děti z etnik minoritních a regulovat tak jejich chování k nim, druhý pak vytváří prostor pro to, aby děti z minoritních etnik měly možnost vzdělávat se v prostředí přizpůsobeném i jejich specifickým jazykovým, psychickým a kulturním možnostem. Multikulturní výchova je primárním úkolem edukačního procesu na naší škole. Ústřední myšlenkou celého našeho edukačního procesu je tolerance, respektování jiných národů, etnik, kultivace hrdosti na příslušnost k vlastnímu národu a jeho tradicím. Cílem všech pedagogů ve v naší škole je naučit děti chápat stanovisko jiných lidí a zvýšit schopnost vzájemného porozumění, připravit je na zvládání nároků sociálních vztahů, často s příslušníky jiných etnik. Již W. Wardová začíná svou knihu Playmaking with Children) větou: Co děti dělají, je pro ně mnohem významnější, než co vidí a slyší. (Machková 1992 s. 13), i náš vzdělávací program je založen na snaze rozšiřovat nejen fakta a pojmy, ale klade důraz i na rozvoj prožívání, volních vlastností, komunikačních dovedností a vzájemných vztahů. Ve výuce navazujeme na zásady a postupy moderních vyučovacích metod, např. kooperativní učení, dramatizace, problémové učení, vydávání školního časopisu Pavučinka. Výrazným socializačním stimulem ve vzdělávání na naší je projektová metoda. Projektová metoda je metodou vysokého stupně integrace učiva z jednotlivých předmětů do jedné činnosti a maximální přiblížení této činnosti reálnému životu. Projekt je problémem vycházející ze zkušeností dětí, něco, nač děti narazí a co potřebují pochopit. (Houška 1995) V následující části analyzuji jeden ze svých projektů týkajících se multikulturní výchovy a vzdělávání, ve kterém jsem se pokusila dětem ukázat, že nejsme pouze my a náš svět, ale že každý z nás je trochu jiný a že se touto různorodostí můžeme vzájemně obohatit (projekt jsem prezentovala na vzdělávání učitelů v Terezíně- je možné poskytnou videozáznam realizace). Téma projektu: RASISMUS A INTOLERANCE

3 Náměty jsou čerpány z literatury: Portmannová: Hry pro posílení psychické odolnosti, Pike, Selby: Cvičení a hry pro globální výchovu 1.,Šišková: Výchova k toleranci a proti rasismu. Vlastní realizace projektu: Doba potřebná k realizaci: přibližně 2-3 vyučovací hodiny (včetně přestávek) Vyučovací předmět: vlastivěda, literární výchova, výtvarná výchova a volná dispozice (nebo dramatická výchova) u dětí základní školy. Literární výchova, řečová výchova, výtvarná výchova a doplňková hodina u dětí základní školy praktické (zvláštní školy). Věk žáků: neomezený možné různé modifikace (uskutečněno s dětmi 4. ročníku základní školy, se žáky 7. ročníku zvláštní školy, s dětmi 5. ročníku základní školy,s dospělými lidmi - romští asistenti, vysokoškolští učitelé, učitelé ZŠ a SŠ) Pomůcky: obrázky planety Země a lidí různých národů barevné křídy a fixy dva archy balicího papíru neúplný obrázek (nějaký obrázek rozdělíme na 2 části) pro každé dítě čtvrtku papíru barevná klubíčka vlny kouzelnickou hůlku CD s hudbou (pro inspiraci u každé hry uvedu hudbu, kterou jsem zvolila já). 1. Hra: Tečkovaná Rozlišíme děti barevně uděláme jim na čelo nebo bradu barevnou křídou kolečko tak, aby nikdo z nich nevěděl, jakou barvu vlastně má. Děti se rozejdou po třídě a utvoří beze slov dvojice podle stejných barev. Rozvíjíme nonverbální komunikaci a pomoc druhým, protože dětem zakážeme mluvit a je pouze na nich, jak se příslušné dvojice vzájemně najdou. Jedno dítě, které má ale odlišnou barvu než ostatní, zůstane samo (samozřejmě vybereme dítě, které je v kolektivu oblíbené a neublíží to jeho sebevědomí). (Hudba: CD - The Best of Synthesizer, Oxygene 8 :J.M.Jahrre, 4.22min) Následuje diskuse o tom, proč někdo zůstal sám. Zkusili jste si to žít někdo úplně sám? To je vám každou chvíli smutno u srdíčka,každou chvíli se díváte bez úsměvu do slunce nebo na hvězdy. Když něco děláte - třeba si hrajete, kreslíte nebo i pracujete tak vás to vůbec nebaví. Pořád se vám chce plakat A ( jméno) zůstal sám. Zůstal sám jen proto, že má

4 jinou barvu tečky než ostatní. Nic o něm nevíme, nic nám nedělal a přesto není s námi. Je to správné? Zavoláme ho mezi nás? (Hudba.CD: Vanessa - Mae: Storm : A.Poet s quest - for a distant paradise min.) 2. Hra : Neúplný obrázek Motivace: Ty jsi zůstala sama, protože jsi měla jinou barvu tečky než ostatní. Najednou jsi nikam nepatřila. Na světě jsou lidé, kteří mají různou barvu pleti, jsou to např.: (vyjmenovat,ukázat fotografie lidí různých národů a obrázek planety Země). Někdy tyhle lidi soudíme, jen podle toho jak vypadají. Ale věci mohou někdy jinak vypadat a jiná může být skutečnost. A) První část aktivity dětí: Děti rozdělíme do 2 pracovních skupin, každé skupině dáme první část obrázku (tu část obrázku, vyjadřující radost ), velký arch balicího papíru a červený fix. Požádáme je, aby obrázek nalepily do středu balicího papíru a červeným fixem napsaly všude kolem něj, co si o obrázku myslí. Své myšlenky po ukončení činnosti přečtou celé třídě. (Reakce dětí: Obě skupinky na obrázku viděly lásku, domov, radost, štěstí, bohatství, apod.) (Hudba: CD - Vanessa-Mae:The violin player. Theme from Caravans, Widescreen) B) Druhá část aktivity dětí: Dáme žákům druhou část obrázku (na tom našem chyběla dospělému člověku noha) a černý fix. Požádáme je, ať doplní tuto chybějící část k předchozímu obrázku (když dostaly tuto chybějící část obrázku, nedokázaly děti skrýt své překvapení, dalo by se říci, že i zklamání). K nově vzniklému obrazu dopíší černým fixem své pocity i tentokrát. Opět přečtou své práce celé třídě. (Reakce dětí: měly naprosto opačné soudy a pocity než na počátku hry. Obrázek jim najednou připomínal stesk, bídu, smutek, hlad, pláč apod. ) (Hudba : The last of the MOHICANS) 1. Hra: Na zrcadla Motivace: Sami jsme se přesvědčili, že věci nejsou vždy tak, jak je na první pohled vidíme. Vrátíme se k tomu, že jsme si řekli, že na světě žijí lidé, kteří vypadají různě. Říkáme tomu rasy. Teď o nich víme jen to, že mají různou barvu kůže, různý tvar a barvu očí, různou barvu vlasů. (Žáci sami pojmenovávají jednotlivé odlišnosti). Jinak nevíme, jestli jsou hodní nebo zlí, lžou, kradou, pomáhají druhým.jsou každý jiný. Dovedete si představit svět,

5 kde jsou všichni lidé stejní? Jaké by to asi bylo, kdybychom byli všichni stejní a dělali bychom všichni všechno stejně? Následuje pro děti známá a velmi oblíbené hra Na zrcadla. Všechny tancují a pohybují se stejně jako jeden vybraný žák, musí ho napodobit co nejlépe a nelišit se od něj. V průběhu tance vyzveme žáky, aby každý tancoval sám podle své chuti. Povídáme si o tom, kdy se jim lépe tancovalo, kdy se cítily lépe. Bylo to, když se snažili vypadat a chovat stejně jako ostatní, nebo když mohli být sami sebou? (Hudba: jakékoli rychlejší romské písničky: pracujeme-li s romskými dětmi, jinak jakákoli taneční hudba) 4. Pochopení pojmu rasa, rasismus Motivace: To se asi někdo pokusil nějak sjednotit národy (Vietnamce, Židy...) a zároveň je rozlišit od národů jiných. Povedlo se mu to? Určitě. Ten někdo ovládl naše myšlení a my jednotlivé národy oslavujeme jako nejlepší, nejchytřejší. Jiné naopak ponižujeme, říkáme, že jsou hloupí, k ničemu V minulosti a mnohdy i dnes se takto nehezky hovoří například o Židech. Četba ukázky ze staré čítanky: Co jsou tohle za lidi? Jsou to Židé. Jsou to nejhorší zločinci nejhoršího druhu, lžou a podvádějí a kradou! ( Doložit obrázkem). Židé museli nosit na oděvu odlišující znamení. Šlo hlavně o to, izolovat je od druhých, ponížit je Mohou to ale být i např. Vietnamci, Romové, Černoši Citace : Mám hnědou kůži, hnědé oči a tmavé vlasy. Jsem jiná? On je černý, vypadá jak čokoláda, je jiný? Ty máš bílou pleť a modré oči. Jsi jiný? ANO. Všichni se lišíme. Na celém světě není ani jeden člověk, který je tvoje kopie, to ale určitě chápeš, jsme si jen podobní. Určitě jste už mnohokrát slyšeli slovo rasismus. Co to je vlastně ten RASISMUS? Já si myslím, že rasismus je asi nějaké hnutí, jako třeba na ochranu přírody Hnutí, ale HNUTÍ za co? Za rasu? Proč? Proč si lidé pojmenovali jednotlivé odlišnosti? Kvůli lepší orientaci? Aby mohli zvýraznit sebe, aby ukázali, že oni jsou lepší než ostatní? Aby se mohli posmívat? Co si myslíš ty? Děti se pokusí samy vysvětlit význam těchto dvou pojmů. Hledají různé názorné situace z běžného života. (Hudba : jakákoliv dostatečně dlouhá skladba z CD: The last of the MOHICANS) 5. Hra : Kooperativní kličky

6 Motivace: Myslíte si, že se lidé dokáží spolu domluvit, i když každý z nich hovoří jiným jazykem, i když každý z nich má jiné zvyky? Často je velmi obtížné, aby se lidé domluvili uvnitř jednoho národa a ještě obtížnější je, aby se národy domluvily spolu. První část vlastní aktivity dětí: Rozdělíme děti na dva národy. Každé z dětí dostane čtvrtku papíru a 2 fixy různých barev. Každé dítě z prvního národa nakreslí pět kliček z levého spodního rohu do pravého horního rohu. Každé dítě z druhého národa nakreslí pět kliček z pravého horního rohu do levého spodního rohu. Všechny kličky musí každé dítě vybarvit ani jedna nesmí mít stejnou barvu a nikdo z členů národa nesmí vzít do ruky jinou barvu než tu svou, zakážeme jim spolu mluvit. Sledujeme, jak si děti poradí, jak spolu budou spolupracovat. Splnění zadaného úkolu vyhodnotíme. Já jsem je pochválila, že se všichni jedinci společného národa, přestože každý z nich má jinou barvu, krásně domluvili. Druhá část vlastní aktivity dětí: Pokusíme se nějakým způsobem domluvit a doplnit s i s cizím národem, přestože má obrázek úplně naopak. Postavíme se vedle sebe vždy se střídají děti z prvního a druhého národa. V případě sudého počtu dětí můžeme kruh uzavřít. Kličky dětí na sebe navazují děti z povedené práce měly velkou radost. Nám se to povedlo, že dva národy se hezky doplnily. Ovšem ve světě bude rasismus naneštěstí existovat ještě dlouho Na světě je dobro ale také hodně zla (Hudba: CD : Mystera. Free the spirit mission: 4.13 min., Vangelis Chariots of fire : 3.21 min.) 6. Zobecňování může vést k holocaustu Často bereme různé národy jako jeden celek. Když mě například okrade jeden Rom, tak jsou všichni Romové zloději? Když mi ublíží jeden Gádžo, jsou všichni Gádžové zlí? Jestliže budeme za provinění jednotlivců obviňovat celý národ (Romů, bílých, Vietnamců, Židů ) můžeme skončit podobně jako za 2. svět. války, kdy byli Romové i Židé vězněni, mučeni i zabíjení v koncentračních táborech (obrázky přiměřené mentalitě a věku dětí). Tomuto vyvražďování říkáme HOLOCAUST. (Hudba:.The last of the MOHICANS)

7 Citace (mluvila romská asistentka) : Jsem tak trošku nahnědlá, to jsem špatná? Nějak škodím našemu světu? Dýchám, jím i spím jako ty. Taky se umím bát, smát, plakat... Dovést děti k tomu, že bychom se neměli ani tak dívat na to, jak vypadáme, ale měli bychom spíš hledat to, jací jsme uvnitř. Měli bychom sledovat, co dokážeme, jak se chováme, jaké máme srdce. Kdo se dívá na barvu kůže je zcela jistě moc hloupý, možná jen ubohý nebo nevyzrálý člověk, který se jen neumí dívat otevřenýma očima. Romské přísloví : Ma de pŕoda savi hin manušes morči, ale dikht, savo les hin jilo! Nehleď na to, jakou má člověk kůži, všímej si, jaké má srdce. (necháme přeložit a vysvětlit děti) (Hudba: CD : Esoterik Vanished kingdoms. Hyperboreas : 9.37 min.) 7. Barevné nitky Vyzveme děti, aby si vybraly barvy pro přátelství lidí na světě, zdůvodnily proč tuhle barvu, co jim připomíná? Vedeme žáky k abstrakci a umění a vyjádřit své pocity. Propleteme svět pavučinkou lásky a přátelství. (Hudba, CD : Esoterik Vanished kingdoms Maya : 9:57min) Následuje výroba pavučinky tím, že různě proplétáme barevná klubíčka vlny (my jsme měli postavené židle do kruhu symbol Země a proplétali jsme vlnu mezi těmito židlemi). Do našeho Světa vložíme obrázky lidí různých národů. (Hudba: CD : Esoterik Vanished kingdoms Maya : 9:57min) 8. Hra : Kouzelná hůlka Kolem našeho Světa utvoříme kruh a budeme si mezi sebou podávat kouzelnou hůlku, kterou Svět začarujeme tak, aby byl přesně takový, jaký si přejeme. (Hudba: CD-The Best of Synthesizers. Calypso 3: J.M.Jahrre, 5.27min) 6. Shrnutí Podělíme se o dojmy z celého dne, shrneme naše přání. Potom děti požádáme, aby zavřely oči a zamyslely se nad tím, kdo - nebo co - každé z nich je. Mají dojít ke slovu: Člověk. Formuli Jsem člověk, každý z nás hrdě zopakuje. Přivedeme děti na to, že to je v jejich životě to nejpodstatnější. (Hudba: Voices (Vangelis): 6.11min. CD-The Best of Synthesizers. Skladba č.3) 7.Výtvarné zpracování : dle vlastních nápadů (u nás viz. příloha) Ve svém příspěvku jsem analyzovala zkušenosti s využitím multikulturní výchovy a vzdělávání v konkrétních podmínkách základní školy Vítkov, náměstí Jana Zajíce 1. Východiskem edukačního procesu v mé třídě jsou metody herní, dramatické, skupinové apod. Ve výuce dávám prostor, v němž si děti mohou bez zábran

8 a samostatně vytvářet svoje vlastní postoje a soudy, v němž se mohou naučit postupně (na základě své vlastní zkušenosti a emocionálního prožitku) akceptovat a tolerovat odlišnosti. Jako dalším nezbytným předpokladem pro úspěšné vzdělávání dětí minorit se ukazuje vytvoření atmosféry jistoty a bezpečí ve školním prostředí. V klidné a příjemné atmosféře se mohou děti otevřeně a přirozeně projevovat. Tato atmosféra je zde mimo jiné iniciována herními činnostmi, čímž se učení změní ve hru. Závěrem je tedy možné konstatovat, že: UPEVŇUJEME LI VZTAHY MEZI DĚTMI NA PRINCIPU VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ A UPLATNĚNÍM ALTERNATIVNÍCH METOD VE VÝUCE, UMOŽNÍME ROZVOJ JEJICH VNÍMAVOSTI PRO LIDSKOU HODNOTU VZÁJEMNÝCH ODLIŠNOSTÍ. Seznam použité literatury: 1. DĚDIČ, Miroslav. Zamyšlení nad etikou multikulturní výchovy. In BALVÍN, Jaroslav., a kol. Romové a etika multikulturní výchovy. Ústí nad Labem:Hnutí R, s. 23. ISBN HOUŠKA, Tomáš. Škola pro třetí tisíciletí. Praha: Papyrus, s. ISBN MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy. 7.rozš. vyd.1992.isbn PRŮCHA J.; WALTEROVÁ, E.;MAREŠ, J.Pedagogický slovník. 2.rozš.a přeprac. vyd. Praha: Portál, s. ISBN

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY UČÍME SE RESPEKTU A VZÁJEMNÉ TOLERANCI Mateřská škola Laudova 3/1030, Praha 6 Řepy Školní rok: 2011/2012 Cíl projektu: - rozvoj sebeúcty, posilování zdravého sebevědomí - osvojování

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP I. upravená verze ŠANCE PRO KAŽDÉHO ZÁKLADNÍ ŠKOLA,VÍTKOV, NÁMĚSTÍ JANA ZAJÍCE 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Ve

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Průřezové téma Výchova demokratického občana

Průřezové téma Výchova demokratického občana Průřezové téma Výchova demokratického občana 1 Základní informace: Projektový formulář (VDO) Název projektu: Nedemokratická uspořádání dnes a v dějinách Stručný popis (anotace): Jednodenní projekt Nedemokratická

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Komunikace - jak na to? Metodický list

Komunikace - jak na to? Metodický list Komunikace - jak na to? Metodický list práce s interaktivní tabulí - chyby v komunikaci, scénky skupinová práce - tvorba pravidel komunikace praktická cvičení - Braillovo písmo, cesta nevidomého, řeč neslyšícího

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY Praha, 13. března 2014 www.zdravamesta.cz/setkani-mc Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše podpořeného finančními prostředky

Více

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem Název lekce (projektu) Práva a povinnosti Škola ZŠ Plaňany Vyučující - autor lekce Mgr. Martina Kvasilová Věková skupina 12 13 let Počet dětí 24 Počet dívek 11 Počet chlapců 13 Charakteristika dětí (děti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Průřezová témata NS 3. roč. Průřezové téma: Multikulturní výchova (MkV) Průřezové téma: Mediální výchova (MV) MkV v dílčích tématech oboru:

Průřezová témata NS 3. roč. Průřezové téma: Multikulturní výchova (MkV) Průřezové téma: Mediální výchova (MV) MkV v dílčích tématech oboru: Průřezová témata NS 3. roč. Multikulturní výchova (MkV) MkV v dílčích tématech oboru: MkV 3/1 dílčí téma: Naše obec, místo, kde žijeme Očekávané výstupy: Rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně v 7. ročníku

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika 1. 111 nápadů pro celý školní rok : nápadník aktivit, her a rad od prvního školního dne až po předání vysvědčení / Sabine Herzig, Anke Lange- Wandling ; [překlad Jana

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více