PERSPEKTICY, ZKUŠENOSTI A PŘÍNOS APLIKACE A IMPLEMENTACE MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY. Jarmila Hellebrandová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PERSPEKTICY, ZKUŠENOSTI A PŘÍNOS APLIKACE A IMPLEMENTACE MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY. Jarmila Hellebrandová"

Transkript

1 PERSPEKTICY, ZKUŠENOSTI A PŘÍNOS APLIKACE A IMPLEMENTACE MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY Jarmila Hellebrandová Dlouhodobě se zabývám různými aspekty edukačního procesu, které by dětem zdravotně nebo sociálně znevýhodněným a zvláště dětem menšin, nabízely takovou podporu, aby pomáhala v rozvoji všech jejich dispozic i nadání a aby se minimalizovaly jejich obtíže s výukou. Tato problematika mě zajímá, protože pracuji jako učitelka ve škole, kde jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, to znamená se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, vadami řeči, kombinovaným postižením), s vývojovými poruchami chování a učení a hlavně žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou). Naše škola je úplná škola, která sdružuje: základní školu pro děti se specifickými poruchami chování:1. 9. ročník základní školu praktickou (dříve zvláštní školu): ročník základní školu speciální (dříve pomocnou školu) ročník přípravný ročník pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí školní družinu školní klub V praxi se každodenně setkávám s faktem, že děti patřící k menšinám to mají ve společnosti majority obtížné. Opakovaně se stává se, že na akcích školy (kulturních, vycházkách, výletech apod.) vidím rozporuplnou realitu soužití majority a minority (zvláště Čechů a Romů), která často vede ke zkratkovitým akcím bez jakéhokoli nadhledu, mnohdy bez respektování základního morálního kodexu. Na povrch potom vyplyne pouze averze, prožívána oběma stranami, jako křivda. Zde vidím úkol pro učitele, který by se měl stát prostředníkem pro porozumění, pochopení, naslouchání a budování nových sociálních vztahů. Problematice připravenosti dětí zvládat sociální vztahy se věnuje multikulturní výchova. Dědič (In: Balvín 1999 s. 23) se nad etikou multikulturní výchovy zamýšlí takto: Současný vývoj v Evropě, natož v ostatních dílech světa, dokumentuje nevyrovnanost vzájemných vztahů mezi etniky. Neporozumění přerůstá v averzi, která vyúsťuje v asociální chování a leckde až v ozbrojené konflikty. Tyto skutečnosti vyvolávají aktuální potřebu

2 ovlivňovat veřejné mínění, usměrňovat myšlení lidí ke vzájemnému poznávání a chápání a u dětí a mládeže působit výchovně ve smyslu pozitivního vztahu všech lidí bez ohledu na původ, jazyk a kulturní dědictví Český pedagogický slovník (Průcha Walterová Mareš 1998 s. 137) multikulturní výchovu charakterizuje: Vyjadřuje snahy vytvářet prostřednictvím vzdělávacích programů způsobilost lidí chápat a respektovat i jiné kultury než svou vlastní. Má značný praktický význam vzhledem k vytváření postojů vůči imigrantům. příslušníkům jiných národů, ras apod. V multikulturní výchově lze pozorovat dva proudy. První učí děti majority poznat děti z etnik minoritních a regulovat tak jejich chování k nim, druhý pak vytváří prostor pro to, aby děti z minoritních etnik měly možnost vzdělávat se v prostředí přizpůsobeném i jejich specifickým jazykovým, psychickým a kulturním možnostem. Multikulturní výchova je primárním úkolem edukačního procesu na naší škole. Ústřední myšlenkou celého našeho edukačního procesu je tolerance, respektování jiných národů, etnik, kultivace hrdosti na příslušnost k vlastnímu národu a jeho tradicím. Cílem všech pedagogů ve v naší škole je naučit děti chápat stanovisko jiných lidí a zvýšit schopnost vzájemného porozumění, připravit je na zvládání nároků sociálních vztahů, často s příslušníky jiných etnik. Již W. Wardová začíná svou knihu Playmaking with Children) větou: Co děti dělají, je pro ně mnohem významnější, než co vidí a slyší. (Machková 1992 s. 13), i náš vzdělávací program je založen na snaze rozšiřovat nejen fakta a pojmy, ale klade důraz i na rozvoj prožívání, volních vlastností, komunikačních dovedností a vzájemných vztahů. Ve výuce navazujeme na zásady a postupy moderních vyučovacích metod, např. kooperativní učení, dramatizace, problémové učení, vydávání školního časopisu Pavučinka. Výrazným socializačním stimulem ve vzdělávání na naší je projektová metoda. Projektová metoda je metodou vysokého stupně integrace učiva z jednotlivých předmětů do jedné činnosti a maximální přiblížení této činnosti reálnému životu. Projekt je problémem vycházející ze zkušeností dětí, něco, nač děti narazí a co potřebují pochopit. (Houška 1995) V následující části analyzuji jeden ze svých projektů týkajících se multikulturní výchovy a vzdělávání, ve kterém jsem se pokusila dětem ukázat, že nejsme pouze my a náš svět, ale že každý z nás je trochu jiný a že se touto různorodostí můžeme vzájemně obohatit (projekt jsem prezentovala na vzdělávání učitelů v Terezíně- je možné poskytnou videozáznam realizace). Téma projektu: RASISMUS A INTOLERANCE

3 Náměty jsou čerpány z literatury: Portmannová: Hry pro posílení psychické odolnosti, Pike, Selby: Cvičení a hry pro globální výchovu 1.,Šišková: Výchova k toleranci a proti rasismu. Vlastní realizace projektu: Doba potřebná k realizaci: přibližně 2-3 vyučovací hodiny (včetně přestávek) Vyučovací předmět: vlastivěda, literární výchova, výtvarná výchova a volná dispozice (nebo dramatická výchova) u dětí základní školy. Literární výchova, řečová výchova, výtvarná výchova a doplňková hodina u dětí základní školy praktické (zvláštní školy). Věk žáků: neomezený možné různé modifikace (uskutečněno s dětmi 4. ročníku základní školy, se žáky 7. ročníku zvláštní školy, s dětmi 5. ročníku základní školy,s dospělými lidmi - romští asistenti, vysokoškolští učitelé, učitelé ZŠ a SŠ) Pomůcky: obrázky planety Země a lidí různých národů barevné křídy a fixy dva archy balicího papíru neúplný obrázek (nějaký obrázek rozdělíme na 2 části) pro každé dítě čtvrtku papíru barevná klubíčka vlny kouzelnickou hůlku CD s hudbou (pro inspiraci u každé hry uvedu hudbu, kterou jsem zvolila já). 1. Hra: Tečkovaná Rozlišíme děti barevně uděláme jim na čelo nebo bradu barevnou křídou kolečko tak, aby nikdo z nich nevěděl, jakou barvu vlastně má. Děti se rozejdou po třídě a utvoří beze slov dvojice podle stejných barev. Rozvíjíme nonverbální komunikaci a pomoc druhým, protože dětem zakážeme mluvit a je pouze na nich, jak se příslušné dvojice vzájemně najdou. Jedno dítě, které má ale odlišnou barvu než ostatní, zůstane samo (samozřejmě vybereme dítě, které je v kolektivu oblíbené a neublíží to jeho sebevědomí). (Hudba: CD - The Best of Synthesizer, Oxygene 8 :J.M.Jahrre, 4.22min) Následuje diskuse o tom, proč někdo zůstal sám. Zkusili jste si to žít někdo úplně sám? To je vám každou chvíli smutno u srdíčka,každou chvíli se díváte bez úsměvu do slunce nebo na hvězdy. Když něco děláte - třeba si hrajete, kreslíte nebo i pracujete tak vás to vůbec nebaví. Pořád se vám chce plakat A ( jméno) zůstal sám. Zůstal sám jen proto, že má

4 jinou barvu tečky než ostatní. Nic o něm nevíme, nic nám nedělal a přesto není s námi. Je to správné? Zavoláme ho mezi nás? (Hudba.CD: Vanessa - Mae: Storm : A.Poet s quest - for a distant paradise min.) 2. Hra : Neúplný obrázek Motivace: Ty jsi zůstala sama, protože jsi měla jinou barvu tečky než ostatní. Najednou jsi nikam nepatřila. Na světě jsou lidé, kteří mají různou barvu pleti, jsou to např.: (vyjmenovat,ukázat fotografie lidí různých národů a obrázek planety Země). Někdy tyhle lidi soudíme, jen podle toho jak vypadají. Ale věci mohou někdy jinak vypadat a jiná může být skutečnost. A) První část aktivity dětí: Děti rozdělíme do 2 pracovních skupin, každé skupině dáme první část obrázku (tu část obrázku, vyjadřující radost ), velký arch balicího papíru a červený fix. Požádáme je, aby obrázek nalepily do středu balicího papíru a červeným fixem napsaly všude kolem něj, co si o obrázku myslí. Své myšlenky po ukončení činnosti přečtou celé třídě. (Reakce dětí: Obě skupinky na obrázku viděly lásku, domov, radost, štěstí, bohatství, apod.) (Hudba: CD - Vanessa-Mae:The violin player. Theme from Caravans, Widescreen) B) Druhá část aktivity dětí: Dáme žákům druhou část obrázku (na tom našem chyběla dospělému člověku noha) a černý fix. Požádáme je, ať doplní tuto chybějící část k předchozímu obrázku (když dostaly tuto chybějící část obrázku, nedokázaly děti skrýt své překvapení, dalo by se říci, že i zklamání). K nově vzniklému obrazu dopíší černým fixem své pocity i tentokrát. Opět přečtou své práce celé třídě. (Reakce dětí: měly naprosto opačné soudy a pocity než na počátku hry. Obrázek jim najednou připomínal stesk, bídu, smutek, hlad, pláč apod. ) (Hudba : The last of the MOHICANS) 1. Hra: Na zrcadla Motivace: Sami jsme se přesvědčili, že věci nejsou vždy tak, jak je na první pohled vidíme. Vrátíme se k tomu, že jsme si řekli, že na světě žijí lidé, kteří vypadají různě. Říkáme tomu rasy. Teď o nich víme jen to, že mají různou barvu kůže, různý tvar a barvu očí, různou barvu vlasů. (Žáci sami pojmenovávají jednotlivé odlišnosti). Jinak nevíme, jestli jsou hodní nebo zlí, lžou, kradou, pomáhají druhým.jsou každý jiný. Dovedete si představit svět,

5 kde jsou všichni lidé stejní? Jaké by to asi bylo, kdybychom byli všichni stejní a dělali bychom všichni všechno stejně? Následuje pro děti známá a velmi oblíbené hra Na zrcadla. Všechny tancují a pohybují se stejně jako jeden vybraný žák, musí ho napodobit co nejlépe a nelišit se od něj. V průběhu tance vyzveme žáky, aby každý tancoval sám podle své chuti. Povídáme si o tom, kdy se jim lépe tancovalo, kdy se cítily lépe. Bylo to, když se snažili vypadat a chovat stejně jako ostatní, nebo když mohli být sami sebou? (Hudba: jakékoli rychlejší romské písničky: pracujeme-li s romskými dětmi, jinak jakákoli taneční hudba) 4. Pochopení pojmu rasa, rasismus Motivace: To se asi někdo pokusil nějak sjednotit národy (Vietnamce, Židy...) a zároveň je rozlišit od národů jiných. Povedlo se mu to? Určitě. Ten někdo ovládl naše myšlení a my jednotlivé národy oslavujeme jako nejlepší, nejchytřejší. Jiné naopak ponižujeme, říkáme, že jsou hloupí, k ničemu V minulosti a mnohdy i dnes se takto nehezky hovoří například o Židech. Četba ukázky ze staré čítanky: Co jsou tohle za lidi? Jsou to Židé. Jsou to nejhorší zločinci nejhoršího druhu, lžou a podvádějí a kradou! ( Doložit obrázkem). Židé museli nosit na oděvu odlišující znamení. Šlo hlavně o to, izolovat je od druhých, ponížit je Mohou to ale být i např. Vietnamci, Romové, Černoši Citace : Mám hnědou kůži, hnědé oči a tmavé vlasy. Jsem jiná? On je černý, vypadá jak čokoláda, je jiný? Ty máš bílou pleť a modré oči. Jsi jiný? ANO. Všichni se lišíme. Na celém světě není ani jeden člověk, který je tvoje kopie, to ale určitě chápeš, jsme si jen podobní. Určitě jste už mnohokrát slyšeli slovo rasismus. Co to je vlastně ten RASISMUS? Já si myslím, že rasismus je asi nějaké hnutí, jako třeba na ochranu přírody Hnutí, ale HNUTÍ za co? Za rasu? Proč? Proč si lidé pojmenovali jednotlivé odlišnosti? Kvůli lepší orientaci? Aby mohli zvýraznit sebe, aby ukázali, že oni jsou lepší než ostatní? Aby se mohli posmívat? Co si myslíš ty? Děti se pokusí samy vysvětlit význam těchto dvou pojmů. Hledají různé názorné situace z běžného života. (Hudba : jakákoliv dostatečně dlouhá skladba z CD: The last of the MOHICANS) 5. Hra : Kooperativní kličky

6 Motivace: Myslíte si, že se lidé dokáží spolu domluvit, i když každý z nich hovoří jiným jazykem, i když každý z nich má jiné zvyky? Často je velmi obtížné, aby se lidé domluvili uvnitř jednoho národa a ještě obtížnější je, aby se národy domluvily spolu. První část vlastní aktivity dětí: Rozdělíme děti na dva národy. Každé z dětí dostane čtvrtku papíru a 2 fixy různých barev. Každé dítě z prvního národa nakreslí pět kliček z levého spodního rohu do pravého horního rohu. Každé dítě z druhého národa nakreslí pět kliček z pravého horního rohu do levého spodního rohu. Všechny kličky musí každé dítě vybarvit ani jedna nesmí mít stejnou barvu a nikdo z členů národa nesmí vzít do ruky jinou barvu než tu svou, zakážeme jim spolu mluvit. Sledujeme, jak si děti poradí, jak spolu budou spolupracovat. Splnění zadaného úkolu vyhodnotíme. Já jsem je pochválila, že se všichni jedinci společného národa, přestože každý z nich má jinou barvu, krásně domluvili. Druhá část vlastní aktivity dětí: Pokusíme se nějakým způsobem domluvit a doplnit s i s cizím národem, přestože má obrázek úplně naopak. Postavíme se vedle sebe vždy se střídají děti z prvního a druhého národa. V případě sudého počtu dětí můžeme kruh uzavřít. Kličky dětí na sebe navazují děti z povedené práce měly velkou radost. Nám se to povedlo, že dva národy se hezky doplnily. Ovšem ve světě bude rasismus naneštěstí existovat ještě dlouho Na světě je dobro ale také hodně zla (Hudba: CD : Mystera. Free the spirit mission: 4.13 min., Vangelis Chariots of fire : 3.21 min.) 6. Zobecňování může vést k holocaustu Často bereme různé národy jako jeden celek. Když mě například okrade jeden Rom, tak jsou všichni Romové zloději? Když mi ublíží jeden Gádžo, jsou všichni Gádžové zlí? Jestliže budeme za provinění jednotlivců obviňovat celý národ (Romů, bílých, Vietnamců, Židů ) můžeme skončit podobně jako za 2. svět. války, kdy byli Romové i Židé vězněni, mučeni i zabíjení v koncentračních táborech (obrázky přiměřené mentalitě a věku dětí). Tomuto vyvražďování říkáme HOLOCAUST. (Hudba:.The last of the MOHICANS)

7 Citace (mluvila romská asistentka) : Jsem tak trošku nahnědlá, to jsem špatná? Nějak škodím našemu světu? Dýchám, jím i spím jako ty. Taky se umím bát, smát, plakat... Dovést děti k tomu, že bychom se neměli ani tak dívat na to, jak vypadáme, ale měli bychom spíš hledat to, jací jsme uvnitř. Měli bychom sledovat, co dokážeme, jak se chováme, jaké máme srdce. Kdo se dívá na barvu kůže je zcela jistě moc hloupý, možná jen ubohý nebo nevyzrálý člověk, který se jen neumí dívat otevřenýma očima. Romské přísloví : Ma de pŕoda savi hin manušes morči, ale dikht, savo les hin jilo! Nehleď na to, jakou má člověk kůži, všímej si, jaké má srdce. (necháme přeložit a vysvětlit děti) (Hudba: CD : Esoterik Vanished kingdoms. Hyperboreas : 9.37 min.) 7. Barevné nitky Vyzveme děti, aby si vybraly barvy pro přátelství lidí na světě, zdůvodnily proč tuhle barvu, co jim připomíná? Vedeme žáky k abstrakci a umění a vyjádřit své pocity. Propleteme svět pavučinkou lásky a přátelství. (Hudba, CD : Esoterik Vanished kingdoms Maya : 9:57min) Následuje výroba pavučinky tím, že různě proplétáme barevná klubíčka vlny (my jsme měli postavené židle do kruhu symbol Země a proplétali jsme vlnu mezi těmito židlemi). Do našeho Světa vložíme obrázky lidí různých národů. (Hudba: CD : Esoterik Vanished kingdoms Maya : 9:57min) 8. Hra : Kouzelná hůlka Kolem našeho Světa utvoříme kruh a budeme si mezi sebou podávat kouzelnou hůlku, kterou Svět začarujeme tak, aby byl přesně takový, jaký si přejeme. (Hudba: CD-The Best of Synthesizers. Calypso 3: J.M.Jahrre, 5.27min) 6. Shrnutí Podělíme se o dojmy z celého dne, shrneme naše přání. Potom děti požádáme, aby zavřely oči a zamyslely se nad tím, kdo - nebo co - každé z nich je. Mají dojít ke slovu: Člověk. Formuli Jsem člověk, každý z nás hrdě zopakuje. Přivedeme děti na to, že to je v jejich životě to nejpodstatnější. (Hudba: Voices (Vangelis): 6.11min. CD-The Best of Synthesizers. Skladba č.3) 7.Výtvarné zpracování : dle vlastních nápadů (u nás viz. příloha) Ve svém příspěvku jsem analyzovala zkušenosti s využitím multikulturní výchovy a vzdělávání v konkrétních podmínkách základní školy Vítkov, náměstí Jana Zajíce 1. Východiskem edukačního procesu v mé třídě jsou metody herní, dramatické, skupinové apod. Ve výuce dávám prostor, v němž si děti mohou bez zábran

8 a samostatně vytvářet svoje vlastní postoje a soudy, v němž se mohou naučit postupně (na základě své vlastní zkušenosti a emocionálního prožitku) akceptovat a tolerovat odlišnosti. Jako dalším nezbytným předpokladem pro úspěšné vzdělávání dětí minorit se ukazuje vytvoření atmosféry jistoty a bezpečí ve školním prostředí. V klidné a příjemné atmosféře se mohou děti otevřeně a přirozeně projevovat. Tato atmosféra je zde mimo jiné iniciována herními činnostmi, čímž se učení změní ve hru. Závěrem je tedy možné konstatovat, že: UPEVŇUJEME LI VZTAHY MEZI DĚTMI NA PRINCIPU VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ A UPLATNĚNÍM ALTERNATIVNÍCH METOD VE VÝUCE, UMOŽNÍME ROZVOJ JEJICH VNÍMAVOSTI PRO LIDSKOU HODNOTU VZÁJEMNÝCH ODLIŠNOSTÍ. Seznam použité literatury: 1. DĚDIČ, Miroslav. Zamyšlení nad etikou multikulturní výchovy. In BALVÍN, Jaroslav., a kol. Romové a etika multikulturní výchovy. Ústí nad Labem:Hnutí R, s. 23. ISBN HOUŠKA, Tomáš. Škola pro třetí tisíciletí. Praha: Papyrus, s. ISBN MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy. 7.rozš. vyd.1992.isbn PRŮCHA J.; WALTEROVÁ, E.;MAREŠ, J.Pedagogický slovník. 2.rozš.a přeprac. vyd. Praha: Portál, s. ISBN

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Výchova k toleranci. 2010 pontis@pontis.cz

Výchova k toleranci. 2010 pontis@pontis.cz Výchova k toleranci PONTIS Šumperk o.p.s. WWW.pontis.cz 2010 pontis@pontis.cz 1 Obsah Výchova k toleranci... 3 Úvod:... 3 Stanovení si pravidel:... 3 Seznámení s tématem, obsahem semináře... 3 Hnědoocí

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

Pestrý svět. k průřezovému tématu Multikulturní výchova. Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Charlotta Kurcová

Pestrý svět. k průřezovému tématu Multikulturní výchova. Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Charlotta Kurcová 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P4 Pestrý svět Autor projektu: Charlotta Kurcová k průřezovému tématu Multikulturní výchova Příloha ŠVP ZV Škola hrou Schválila dne Mgr.Charlotta Kurcová ředitelka

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h.

Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h. Téma Každý jsme jiný Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h. Cíle aktivity 1. Žák zformuluje, podle čeho pozná svoji jedinečnost. 2. Žák pojmenovává, v čem se lidé liší. Čím může být tato odlišnost

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Segregace, integrace, inkluze, heterogenita, mnohočetná identita Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání, základní principy, právní

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií,

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 TERMÍN a MÍSTO NÁZEV KURZU LEKTOR STRUČNÝ OBSAH 21. 2. 2017 27. 2. 2017 15:30 17:30 28. 2. 2017 8. 3. 2017 14:30 16:00 14. 3. 2017 Mentor začínajících pedagogů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP I. upravená verze ŠANCE PRO KAŽDÉHO ZÁKLADNÍ ŠKOLA,VÍTKOV, NÁMĚSTÍ JANA ZAJÍCE 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Ve

Více

INTEGRATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. Průvodce audio-vizuální sadou didaktického materiálu

INTEGRATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. Průvodce audio-vizuální sadou didaktického materiálu INTEGRATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Průvodce audio-vizuální sadou didaktického materiálu MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ČERVEN 2013 Audiovizuální opora je

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením. Ing. Lenka Skoupá

Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením. Ing. Lenka Skoupá Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením Ing. Lenka Skoupá Osoby se zdravotním postižením Definice se liší podle resortu (sociální služby, zdravotní pojištění, zaměstnanost, pedagogika)

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Evropa sobě i nám. (k průřezovému tématu Výchova k myšlení v evropských souvislostech ) Příloha ŠVP pro školní rok 2007/2008

Evropa sobě i nám. (k průřezovému tématu Výchova k myšlení v evropských souvislostech ) Příloha ŠVP pro školní rok 2007/2008 1 Příloha č.3 ke ŠVP Škola hrou Projekt P3 Evropa sobě i nám (k průřezovému tématu Výchova k myšlení v evropských souvislostech ) Autor projektu: Mgr.Ch.Kurcová Příloha ŠVP pro školní rok 2007/2008 Přílohy:

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství Název učební jednotky (téma) V čem se lidé liší Stručná anotace učební jednotky Žáci poznávají

Více

Prezentace výsledků projektu

Prezentace výsledků projektu Prezentace výsledků projektu Název projektu: Zkrácený název projektu: registrační číslo projektu: Operační program : Příjemce podpory: Koordinátor projektu: Výuka k různosti jako součást multikulturní

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Strana 4: Zřizovatel školy telefon: + 420 556 400 886 fax: +420 556 720 402 Strana 5: Velikost a úplnost školy Od školního roku 2009/2010 probíhá výuka ve dvou třídách

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více