Povinně volitelné předměty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povinně volitelné předměty"

Transkript

1 Povinně volitelné předměty ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 Školní vzdělávací program Vzdělávací oblast může být realizována těmito předměty: Společenskovědní seminář, Přírodovědný seminář, Seminář z fyziky, Výtvarný seminář, Konverzace v cizím jazyce, Sportovní hry, Dramatická výchova Společenskovědní seminář Charakteristika předmětu Cílem společenskovědního semináře je seznámit žáky s obsahem některých společenských věd, kterým se především vzhledem k malé časové dotaci nemůže věnovat dostatek času v hodinách výuky k občanství nebo dějepisu. Důraz je kladen především na praktickou stránku učiva; to znamená, aby žáci mohli získané poznatky aplikovat v běžném životě (psychologie, sociologie, kulturologie) nebo se orientovat v tématu tak aktuálním, jako jsou různé náboženské systémy a sekty. Časová dotace společenskovědního semináře je jedna hodina týdně, ale výuka bude probíhat vždy ve dvouhodinovém bloku jedenkrát za dva týdny. Klíčové kompetence jsou rozvíjeny těmito strategiemi: Kompetence k učení - rozvíjíme formou referátů na dané téma (práce se zdroji informací) a formou samostatné a skupinové práce - podporujeme kritické hodnocení jevů v souvislostech - vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací Kompetence k řešení problémů - vedeme žáky k samostatnému vyhledání řešení a k ověření správnosti zvoleného řešení, přičemž žáci využívají dosavadních znalostí, vědomostí a zkušeností, ale i nově získaných poznatků Kompetence komunikativní - vedeme žáky ke kultivovanému vyjadřování vlastních názorů - rozvíjíme schopnost vyhledat a předat podstatné informace z textu - na modelových situacích ukazujeme nežádoucí jevy v komunikaci Kompetence sociální a personální - vedeme žáky k schopnosti pracovat ve skupině - věnujeme pozornost schopnosti sebekritiky a posilujeme zdravé sebevědomí Kompetence občanské - vedeme žáky k pochopení smyslu společenských norem - vedeme žáky k respektování názorů ostatních Kompetence pracovní - vedeme žáky k účinnému využívání poznatků - vedeme žáky k plnění závazků - rozvíjíme tvůrčí samostatnou prací i prací ve skupinách s využitím dříve získaných dovedností a zkušeností - K7, str. 1 -

2 Tématický celek Očekávané výstupy Učivo Poznámky Psychologie Dodržuje zásady komunikace Umí řešit konflikt bez použití násilí Orientuje se ve významech různých gest nebo držení těla druhého člověka Umí zastávat svůj názor v diskuzi s ostatními Dává prostor i ostatním účastníkům diskuze a jejich názory a připomínky vnímá jako rovné s jeho vlastními Vztahy mezi lidmi, komunikace verbální i neverbální Sociologie Kulturologie Mytologie a náboženství Uvědomuje si nebezpečí manipulace s lidmi Vysvětlí, co je sociální skupina Uvede příklady sociálních skupin Uvede znaky různých sociálních skupin Uvede příklady internetových sociálních sítí (Facebook, Lidé atd.) Zná kladné i záporné stránky těchto sítí (především nebezpečí zneužití) Uvede, proč vznikla kultura a zná její počátky Ví, proč je kultura v životě důležitá Uvede zvyky a tradice různých národů v různých obdobích roku nebo v různých životních situacích Uvede odlišnosti ve vnímání a oslavování největšího křesťanského svátku - Vánoc Zdůvodní vznik mýtů a náboženství v různých kulturách Uvede příklady mýtů různých kultur Uvede některé rituály související s mýty a náboženstvím Uvede společné zásady všech tří náboženství a jejich rozdíly Manipulace, ovlivňování Sociologie v běžném životě sociální skupiny 21. století jako věk virtuálních vztahů Kultura jako projev tvůrčího ducha Dobré vychování a kulturní tradice různých národů Pravěké a starověké vidění světa, mýty některých vybraných kultur Tři nejrozšířenější světová náboženství judaismus, křesťanství, islám Ví, co je Starý zákon a co je jeho obsahem Zná základní informace o původu, obsahu, historii a Judaismus - K7, str. 2 -

3 současnosti judaismu Zná symboly judaismu Vyjmenuje některé svátky a tradice s nimi spojené Ví, co je Nový zákon a co je jeho obsahem Zná základní informace o původu, obsahu, historii a současnosti křesťanství Zná symboly křesťanství Uvede hlavní křesťanské svátky Rozlišuje hlavní větve křesťanství Vysvětlí, kdo byl Ježíš Kristus Ví, co je Korán a co je jeho obsahem Zná základní informace o původu, obsahu, historii a současnosti islámu Zná symboly islámu Vysvětlí, proč je terorismus obvykle spojený s islámem Zná základní znaky buddhismu, konfucianismu a jiných východních systémů Zná nejrozšířenější sekty, které se vyskytují na území České republiky Uvede znaky, které jsou společné různým sektám Zná nebezpečí, které spočívá v zapojení se do života sekty Křesťanství Islám Náboženství a terorismus Východní náboženské systémy Sekty - K7, str. 3 -

4 Přírodovědný seminář Charakteristika vzdělávacího předmětu: Příodovědný seminář má dotaci 1 hod. týdně, ale bude vyučován 1 x za 14 dní 2 vyučovací hodiny. Důraz je kladen na praktické činnosti, využití získaných znalostí v praktickém životě. Výuka se zaměřuje na ochranu živ. Prostředí a zdravý životní styl. Výuka probíhá v environmentální učebně, ale hlavně v přírodním prostředí. Spolupráce s Lipkou, Rezekvítkem, přír. stanicí Kamenačky a ZOO Brno. Klíčové kompetence jsou rozvíjeny těmito strategiemi: Kompetence k učení - vedeme žáky ke zkoumání přírody a přírodních souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, experiment) i různých metod racionálního uvažování - vedeme žáky k porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí - vedeme žáky k aktivnímu vyhledávání informací Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit Kompetence občanská - vedeme žáky k zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí Kompetence k řešení problémů - rozvíjíme podle modelových situací - řešení problémů a situací Kompetence sociální a personální - uplatňujeme skupinovou spolupráci zapojují se všichni členové skupiny - vedeme žáky k posílení zdravého sebevědomí Kompetence pracovní - žáky vedeme k prezentaci výsledků vlastní práce a práce skupiny - K7, str. 4 -

5 Téma Očekávané výstupy Učivo Poznámky Houby s plodnicemi Rozpozná naše nejzákladnější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je dle charakter. Znaků, vysvětlí jejich význam v ekosystému. Houby s plodnicemi stavba, výskyt, význam, zásady sběru, první pomoc při otravě houbami. návštěva myk. poradny Rostlinné organismy Na základě pozorování porovná stavbu orgánů rostlinného těla a uvede příklady jejich funkcí, rozlišuje skupiny rostlin a určuje význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů. Význam jednotlivých částí těla rostlin kořen, stonek, list, květ, plod, semeno, pozorování zástupců běžných druhů řas, mechů, kapra dorostů, nahosemenných i krytosemenných rostlin, jejich význam. Návštěva bot. zahrady, výstavy Pozorování vybraných bezobratlých živočichů Pozoruje vnější popř. i vnitřní stavbu vybraných živočichů, zapisuje důležité údaje pozorování, zhotoví jednoduché nákresy a náčrty. Bezobratlí živočichové jednobuněční i mnohobuněční (prvoci, ploštěnci, měkkýši, kroužkovci, členovci), rozšíření a význam. Práce s lupou a mikroskopem Umí pracovat s lupou a mikroskopem, zhotovuje jednoduché mikr. preparáty, pozorované objekty zakreslí a popíše. Lupa, mikroskop stavba a funkce, mikroskopování řas, prvoků, rostlinných pletiv, trvalých preparátů živoč. tkání a částí bezobratlých živ. (hmyzu) Chování a stavba těla strunatců (myš, potkan, křeček, kapr) Na základě pozorování vysvětlí základní projevy a chování živočichů v přírodě, objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí. Významní zástupci skupin živočichů (ryby, obojživelníci savci, savci), jejich význam a ochrana, péče o domácí živočichy, projevy chování Návštěva ZOO, přírodní stanice Kamenačky - K7, str. 5 -

6 Biologie člověka Rozliší běžné nemoci, uplatní zásady jejich prevence, aplikuje první pomoc. Nemoci, úrazy a jejich prevence, první pomoc při záchraně života (umělé dýchání, masáž srdce, zástava krvácení) Přednášky lékaře - K7, str. 6 -

7 Seminář z fyziky A) Charakteristika předmětu Seminář z fyziky navazuje na výuku fyziky pro prohloubení, upevnění, rozšíření dovedností a znalostí získané v předmětu fyzika. Seminář je určen pro aplikaci fyzikálních zákonů při řešení úloh a pro řešení některých typů úloh různými způsoby a tyto porovnat. B) Klíčové kompetence jsou rozvíjeny těmito strategiemi Kompetence k učení - vyhledávání, třídění a propojování informací - využití informací k pochopení problémů a k řešení úkolů - osvojení si obecných termínů fyziky a používání odborné terminologie Kompetence k řešení problémů - při řešení zadaných úkolů nejdříve správně formulovat úkol, najít postupy k jeho řešení a správně vyhodnotit získané data - porovnávat různá řešení daného úkolu a posouzení jeho výhodnosti - vždy postupovat od jednoduchého problému ke složitějšímu Kompetence komunikativní - porozumění textům, grafům, pokusům a modelům - formulování myšlenek v mluvené a písemné formě - naslouchat názorům druhých, vhodně na ně reagovat, vhodně argumentovat a obhájení svého názoru Kompetence sociální a personální - dodržování stanovených pravidel pro práci skupiny i pro samostatnou práci - spolupráce, ohleduplnost a respektování názorů druhých při řešení úkolů ve skupině Kompetence občanské - respektování přesvědčení ostatních - efektivní a šetrné využívání všech zdrojů energie - ochrana životního prostředí, ekologické třídění odpadů s důrazem na jejich další zpracování Kompetence pracovní - efektivní organizování vlastní práce - správné a bezpečné zacházení s přístroji a pomůckami - osvojení si práce s kalkulačkami a výpočetní technikou - příprava na budoucí povolání - K7, str. 7 -

8 Téma Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Veličiny a jejich měření Klid a pohyb těles Síly a jejich vlastnosti Znalost fyzikálních jednotek Využívá převody jednotek Měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami Zpracuje a vyhodnotí výsledky měření Dokáže vypočítat rychlost, dráhu a dobu pohybu Umí číst a sestrojit grafy Chápe význam grafů Zvládá převody jednotek Aplikuje fyzikální zákony při řešení úloh Zpracuje a vyhodnotí výsledky řešených úloh Chápe pojem síla Umí skládat síly a posoudit jejich účinek Dokáže graficky znázornit síly a řešit úlohy Aplikuje fyzikální zákony při řešení úloh Zpracuje a vyhodnotí výsledky řešených úloh - procvičení fyzikálních veličin a jejich jednotek - procvičení násobných a dílčích jednotek - převody jednotek délky, hmotnosti, času, objemu, hustoty - co je pohyb? - druhy pohybů těles - rychlost rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu - dráha rovnoměrného pohybu - výpočet doby pohybu - síla - vzájemné působení těles - skládání sil - tíhová síla - pohybové zákony - tlak, tlaková síla - smykové tření - valivé tření a odpor prostředí M Převádění jednotek délkových, obsahových, objemových, časových M Vyjádření neznámé ze vtahu Řešení jednoduchých rovnic Př Pohyb živočichů Z pohyb Země a Měsíce Z Síly působící na tělesa v blízkosti Země Tv Setrvačnost ve sportu D Rozdělávání ohně v dávných dobách Pč Konstrukce dopravních prostředků Poznámky - K7, str. 8 -

9 Kapaliny Plyny Zná vlastnosti kapalin Využití poznatků pro konstrukci hydraulických zařízení Chápe, jak se chovají tělesa v kapalinách Aplikuje fyzikální zákony při řešení úloh Zpracuje a vyhodnotí výsledky řešených úloh Nachází souvislosti mezi různými oblastmi fyziky Zná vlastnosti plynů Využívá poznatky v praxi Aplikuje fyzikální zákony při řešení úloh Zpracuje a vyhodnotí výsledky řešených úloh - Pascalův zákon - hydrostatická tlaková síla - hydrostatický tlak - spojené nádoby - Archimedův zákon - atmosférický tlak - přetlak a podtlak - Archimedův zákon pro plyny Př potápění Tv Plavání Pč Konstrukce zařízení a strojů Př Vzduch a jeho složení Z Atmosféra Země Pč Konstrukce křídla letadla - K7, str. 9 -

10 Výtvarný seminář Charakteristika předmětu: Výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, která je vybavena polohovacími lavicemi, keramickou pecí a hrnčířským kruhem. Časová dotace výtvarného semináře je jedna hodina týdně, ale výuka bude probíhat vždy ve dvouhodinovém bloku jedenkrát za dva týdny. Vyučování probíhá formou samostatné práce nebo vypracováním skupinových úkolů. Žáci se účastní vyhlášených výtvarných a keramických soutěží s výbornými výsledky. Klíčové kompetence jsou utvářeny těmito strategiemi: Kompetence k učení - pod odborným vedením si žák osvojí základní pravidla při zachycení skutečnosti a přenese je do své práce - ovládá nauku o barvách, odbornou terminologii používanou ve VV - seznámí se s moderními výtvarnými prostředky Kompetence k řešení problémů - žák je veden k tomu, aby byl ochoten akceptovat navrhovaný způsob řešení problémového úkolu a sám se také snažil najít jiné řešení svou vlastní cestou Kompetence komunikativní - žák dokáže formulovat své myšlenky a názory nejen jazykovou formou ale i výtvarnou - naučí se vyslechnout názory jiných a vhodně na ně reaguje, přičemž vyjádří svůj názor a obhájí jej Kompetence sociální a personální - uvědomuje si důležitost jednotlivce při práci v teamu a svými názory, nápady a zručností přispěje ke zdárnému výsledku - respektuje názory druhých a na bázi přátelské spolupráce, výpomoci a ohleduplnosti přispěje k vyřešení zadaného úkolu - buduje si svou sebedůvěru Kompetence občanské - na základě seznámení se s výtvarným dědictvím a jeho respektováním si vytváří kladný vztah k uměleckým dílům, získá návyk neničit ale naopak chránit Kompetence pracovní - umí používat výtvarné prostředky a metody k dosažení cíle - správně naučeným pracovním postupem si dokáže ochránit zdraví své i svých spolužáků - K7, str. 10 -

11 Tématický okruh Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové Poznámky vztahy Člověk kreslí, maluje, vizuje hlava, postava, části lidského INT: Př kánon proporcí těla Svět kolem nás skicuje, vizuje, porovnává, předměty denní potřeby, INT: Př, Z zaznamenává zvířata, krajina, vesmír Práce s materiálem seznamuje se s vlastnostmi různých materiálů a vytváří z nich výtvarné objekty dekor, kompozice INT: M materiál: sklo, textil, buničitá vata, drát, provázek, vlna, folie, Plát Vymačkávaná technika Kachlík, reliéf Duté předměty Hrnčířský kruh válí, vykrajuje,vyřezává,lepí, otiskuje, protlačuje rukou zpracuje a vytvoří prostorové objekty proškrabává, prořezává, pracuje s očkem a špachtlí vymýšlí a realizuje tvary, glazuje, pracuje s engobou, arabskou gumou centruje, vytáčí objekty na hrnč. kruhu a dále zpracovává plech vlastnosti keramické hlíny INT: Př přírodniny-otisky stébel, listů, trav, papíru, textilií lidská postava, zvířata, předměty denní potřeby, užitková keramika, nádoby INT: Př, ČJ nanášení glazury, stěr burelu, vymývaná hlína základní principy tvorby reliéfu INT: D reliéf v historii (Egypt, Řecko, Řím) výroba a zdobení dutých INT: D, Z předmětů základy točení na hrnč. kruhu technika Maříž, použití dalších materiálů:lýko, rákos, drát, provázek lepení ouška na nádoby, zdobení měděným drátem, sklem - K7, str. 11 -

12 Anglická konverzace Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka probíhá převážně ve třídách a v jazykové učebně. Při příhodném počasí využíváme školní terasy a parku před školou. Časová dotace předmětu je v dvouhodinovém bloku každých 14 dní. Při vyučování uplatňujeme frontální výuku, skupinovou práci, práci ve dvojicích, samostatnou práci a projektové vyučování za využití podporných materiálů fotokopie, časopisy, pracovní listy, audio a video nahrávky, DVD, počítače Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků, tak aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednotlivých tématech. Klíčové kompetence jsou rozvíjeny těmito strategiemi: Kompetence k učení žák umí efektivně vyhledávat, třídit a zpracovávat informace z různých zdrojů (tisk, televize, internet) pro různé účely (projekty, referáty) rozvíjení jednotlivých dovedností v Aj konverzaci (čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, ústní projev, na který je kladen největší důraz) aktivní využívání slovní zásoby v reálných situacích pozitivní motivace s důrazem na pochopení důležitosti jazyka pro praktický život Kompetence k řešení problémů rozvoj kritického myšlení odstraňování jazykových bariér a strachu mluvit Kompetence komunikativní praktické a efektivní využití získaných vědomostí a dovedností v reálném cizojazyčném prostředí umění naslouchat druhým, respektovat jejich názory Kompetence sociální a personální využití prvků skupinové interakce a týmová spolupráce Kompetence občanské rozvíjení interkulturní kompetence, tj. rozšiřovat si povědomí o zvycích a tradicích, kultuře ve frankofonních zemích a porovnávat je s naší zemí, hledat podobné znaky, tolerovat odlišnosti dodržování základních pravidel slušného chování, zvyků a tradic dané země Kompetence pracovní ovládá základy práce s počítačem, slovníkem, knihou, encyklopedií, mapou umí si organizovat a řídit svoji práci - K7, str. 12 -

13 Tématický okruh Očekávané výstupy Učivo/topics Mezipředmětové vztahy Poznámky Family, family life Travelling - hotel, on the plain, on the train žák napíše složitější sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět žák sdělí ústně i písemně údaje o své osobě, rodině a běžných každodenních situacích, vyplní základní údaje do formulářů žák používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník žák se zapojí do konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace žák rozumí známým každodenním výrazům, základním frázím a jednoduchým větám žák se zapojí do konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace žák reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a jednoduché konverzace žák rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje my relatives my daily routine housework my free time family tree public transport at the station at the bus stop at the airport buying a ticket hotel booking Výchova k občanství : význam rodiny Zeměpis : orientace na mapě, místopis Projekt : Family tree Projekt : Guided tour - K7, str. 13 -

14 Food and restaurants Nature-weather, animals žák se zapojí do konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace žák reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a jednoduché konverzace žák rozumí známým každodenním výrazům, základním frázím a jednoduchým větám žák používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník žák se zapojí do konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne žák napíše složitější sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět požadované informace žák rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu žák používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník eating at home eating out menu supermarket cooking eating customs traditional dishes Výchova ke zdraví : zdravé pokrmy, jídelníček seasons describing weather enivornment describing animals pets Přírodopis : popis zvířat Projekt : Menu Projekt : Zoo - K7, str. 14 -

15 Sports, leisure time zapojí se do konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace napíše složitější sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět žák sdělí ústně i písemně údaje o své osobě, běžných každodenních situacích žák rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník sports games leisure time olympic games fair play doping sport stars Tělesná výchova: pohybové aktivity, popis sportů a pravidel Výchova ke zdraví: Trávení volného času Projekt : Olympic Games - K7, str. 15 -

16 Charakteristika vyučovacího předmětu Sportovní hry A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Volitelný předmět Sportovní hry je vyučován na 2. stupni v 6. až 9. ročníku v rozsahu jedné hodiny týdně. Vyučovací předmět Sportovní hry je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu, na regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole, na upevnění návyků poskytovat základní první pomoc, na poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty. Vyučování probíhá v tělocvičnách nebo na venkovním školním hřišti. Obsah je pro dívky i chlapce stejný a je zaměřen především na hry posilující týmovou spolupráci a fair play, atletika je zařazována podle složení skupiny a zájmu žáků. B. Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků Ve vyučovacím předmětu Sportovní hry využíváme pro utváření a rozvoj daných klíčových kompetencí tyto postupy: Kompetence k učení - dodáváme žákům sebedůvěru - hodnotíme žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokroky - stanovujeme dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu - sledujeme pokrok všech žáků Kompetence k řešení problémů - vedeme žáky ke správným způsobům řešení problémů - s chybou žáka pracujeme jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení Kompetence komunikativní - podle potřeby žákům pomáháme - vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování a fair play hry - zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat Kompetence sociální a personální - požadujeme dodržování dohodnuté kvality a postupy - umožňujeme každému žákovi zažít úspěch - zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat Kompetence občanské a pracovní - vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování - vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé - umožňujeme žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky - vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti - K7, str. 16 -

17 Tematický okruh Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Sportovní hry - zvládá základní pojmy související s osvojovanými hrami - osvojuje si základní povely pro realizaci hry - učí se základní pravidla kolektivních her - využívá přírodního prostředí pro pohybové hry - manipuluje s náčiním pro pohybové hry - zvládá dle svých předpokladů pohybové dovednosti - posilovací a protahovací cviky - vybíjená - přehazovaná - volejbal - florbal - basketbal - badminton - výchova ke zdraví - výchova k občanství - K7, str. 17 -

18 Dramatická výchova Školní vzdělávací program A) Výchovně vzdělávací cíle Všestranným osvojením dramatického textu přispívá předmět dramatická výchova k rozvoji a kultivaci osobnosti, k prosociálnímu chování, komunikaci, vzájemné spolupráci, porozumění, odpovědnosti a utváření hierarchie hodnot. Seznámí žáky s uměním jako zvláštním oborem komunikace, vnímání a poznávání skutečnosti. Žáci v praxi pochopí a zažijí proces tvorby. Dozvědí se základní informace o divadle jako systematickém umění vstřebávajícím téměř všechny ostatní umělecké disciplíny. Poučí se o divadelních druzích a žánrech, o současnosti dramatu a o dramatických prostředcích. B) Charakteristika oboru Dramatická výchova je na naší ZŠ pojata jako nepovinný předmět žáků především 2. stupně, do hodin však docházejí i zájemci z ročníku. Jsou jí věnovány 2 hodiny týdně a z toho také vycházejí její možnosti. Předmět dramatická výchova staví na vlastní zkušenosti a prožitku žáka. Základem práce je kolektivní a dle možností i individuální procvičování vnější a vnitřní herecké techniky, které vrcholí na konci školního roku realizací divadelního představení. Příprava divadelní inscenace, tedy syntetického tvaru, umožňuje mnohočetnou mezipředmětovou spolupráci. Je zapojena výchova výtvarná, hudební, pracovní (kostýmy, kulisy, rekvizity, osvětlení, zvuky, zpěv, hudební doprovod), výchova k občanství (vzorce chování v dramatickém textu, odpovědnost ke členům souboru i k divákům), literární výchova i dějepis (literární předloha, poučení o divadle a dramatu). Zapojení žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a chování do přípravy divadla příznivě ovlivňuje jejich integraci a socializaci, působí povzbudivě. Čtení textu, pamětné učení, jevištní řeč, cílené jednání, pohyb a vystupování na veřejnosti, emotivní zážitek účasti na divadelní inscenaci i ohlas na ni, to vše umožňuje zažít úspěch a posílit vědomí vlastní ceny. Klíčové kompetence jsou rozvíjeny těmito strategiemi: Kompetence k učení Žáci - podle individuálních schopností a dovedností vyhledávají a třídí informace - získané znalosti propojují do souvislostí - uplatňují vlastní tvorbu Kompetence k řešení problémů Žáci - uplatňují kritické myšlení při posuzování vlastní tvorby - žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů Kompetence komunikativní Žáci - při práci ve skupině vyjadřují svůj názor, vhodnou formou ho obhájí a tolerují názor druhých - rozvíjí dovednosti pro vedení dialogu nebo diskuse Kompetence sociální a personální Žáci - K7, str. 18 -

19 - efektivně spolupracují, respektují názory jiných - objektivně přistupují k hodnocení své práce i práce ostatních, chápou odlišné kvality svých spolužáků - respektují pravidla při práci v týmu, dodržují je a svou pracovní činností kladně ovlivňují kvalitu práce Kompetence občanské Žáci - respektují názor druhých - chrání a oceňují naše kulturní tradice - aktivně se zapojují do kulturního dění Kompetence pracovní Žáci - při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují vymezená pravidla - K7, str. 19 -

20 C) Konkretizace ŠVP pro práci v ročníku Tematický okruh Hlasová výchova Pohybová výchova Jevištní pohyb spolu s jevištní řečí Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Naučí se správně pracovat s hlasem Dokáže se účelně pohybovat a mluvit na jevišti. Pravidelné rozcvičky - posazení hlasu mluvního a pěveckého (hlasový tón, posazení hlasu do masky ) Dechová cvičení - nádech, výdech, měkký hlasový začátek - zvětšování délky výdechového proudu (př. říkanka Voře, voře Jan ) - přídechy (př. říkanka Vypravoval lovec ) Artikulační cvičení - gymnastika lícních svalů a rtů - jazykolamy - logopedická cvičení (zvl. sykavky, rotacismus, rotacismus bohemicus) Nácvik správného držení těla, chůze, jednoduchých situací, neverbální a verbální komunikace - základní postoj v klidu (těžiště, tzv. špalíček ) - ovládání těžiště (centra) vleže - pohyb nohou a rukou vycházející z ovládaného těžiště, končetiny volně zavěšeny, pohyb končetin jako by po nich lezl mravenec - napětí a uvolnění - nácvik fyzického jednání (př. otevírání dveří, kopání pokladu, hoří! ) Práce v dramatickém souboru se dotýká všech předmětů ZŠ. Divadlo je syntetické umění divadelní přčedstavení je souhrnem hudebních, tělesných, výtvarných, literárních pracovních aj. prvků. - K7, str. 20 -

21 Tematický okruh Plnění hereckého úkolu. Jednání na jevišti a jeho logika. Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Umí se soustředit na plnění daného jevištního úkolu. - nácvik fyzického a slovního jednání v krátkých životních situacích Nácvik vnitřní techniky/ psychotechniky - krátké etudy cvičící pozornost (cvičení koncentrace vleže ) vnímání a fantazie (podněty sluchové, čichové, chuťové, kožní citové myšlenkové asociace jimi vyvolané), vyvolávání představ a emocí hudbou Podstata vnitřní techniky - vjem - úsudek (podtext) - jednání (fyzické, slovní) Zásadní poznatky - chceš-li užívat slov, musíš pod nimi stále něco vidět obrazy - tím vznikají jemné intonační rozdíly jevištní mluvy - vidět obrazy, ne slova, je nezbytným předpokladem k tomu, aby herec na jevišti myslel Upevnění poznatků o předpokladech pravdivé hry - soustředění se na hlavní úkol - vnímání a konflikt s adresátem (partnerem, protivníkem) - logika myšlení - obrazy, vnitřní vidění (podtext) - na jevišti se planě nehovoří, jedná se, partnerovi se sdělují vlastní vědění (=organický proces zrodu slova) - K7, str. 21 -

22 Tematický okruh Čtení. Práce s textem. Aranžování divadelního textu. Zkoušky na jevišti. Generální zkoušky. Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Dokáže text nejen číst, ale i hrát na základě podtextu. Jedná v logice postavy. Dovede pracovat s textem v jevištním prostoru. Vytvoří postavu organicky zapojenou do tvorby celého souboru. - čtené zkoušky - hudební korepetice - návrhy scény, rekvizit, kostýmů, zvuků - aranžovací zkoušky ve zkušebně - propracování jednotlivých obrazů ve zkušebně - náznak scény, imaginární i skutečné rekvizity - aranžování na jevišti - propracování herních situací na jevišti - zkoušky hudby, korepetice, kostýmů, zvuků, světel - hlavní a generální zkouška Uvedení divadelní inscenace před diváky. Odehraje daný počet představení, zúročí celoroční úsilí. - práce na jevišti - propojení a spolupráce všech složek podílejících se na představení - vlastní zkušenost a zážitek vedou ke kritickému pohledu na hereckou práci a dramatickou tvorbu - závěrečné zhodnocení povzbuzení do další práce K7, str. 22 -

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Úvod do předmětu. třídí organismy a zařadí je do říší a nižších taxonomických jednotek

Úvod do předmětu. třídí organismy a zařadí je do říší a nižších taxonomických jednotek A B C D E F Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzikální praktika je časové vymezení dáno učebním

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Předmět je vyučován jako samostatný volitelný předmět v 9. ročníku jednou hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Výuka probíhá v odborné učebně

Předmět je vyučován jako samostatný volitelný předmět v 9. ročníku jednou hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Výuka probíhá v odborné učebně ELEKTRONIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět úzce souvisí s následujícími předměty: Přesahy z předmětů

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. Vyučovací předmět: PĚSTITELSKÉ PRÁCE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. Vyučovací předmět: PĚSTITELSKÉ PRÁCE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení 472 Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Vyučovací předmět: PĚSTITELSKÉ PRÁCE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K 05-ŠVP-Ruský jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 10) 1.9.2014 Předmět: R U S K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

Příloha č. 7 učební osnovy

Příloha č. 7 učební osnovy Příloha č. 7 učební osnovy Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací obor: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je zastoupena vzdělávacím oborem Tělesná výchova. Je realizována ve všech

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT KONVERZACE V AJ Charakteristika vyučovacího předmětu: Volitelný předmět KAJ má časovou dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v 6. 9. ročníku

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Keramika. Charakteristika vyučovacího předmětu

Keramika. Charakteristika vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ Keramika Charakteristika vyučovacího předmětu Keramika je předmět, který rozvíjí znalosti a dovednosti keramických technik a technologií. Vychází z historických pramenů i současných

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda oboru chemie. Předmět Chemie

Více

Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace

Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace Příloha č. 1 Hodnocení žáků Hodnocení žáka 1. stupně Učitel zaznamenává výsledky plnění kompetencí do hodnotícího archu pomocí stupnice 1 5 nebo znaků +, +/- a -, které vyjadřují žákovy schopnosti, dovednosti

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více