Povinně volitelné předměty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povinně volitelné předměty"

Transkript

1 Povinně volitelné předměty ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 Školní vzdělávací program Vzdělávací oblast může být realizována těmito předměty: Společenskovědní seminář, Přírodovědný seminář, Seminář z fyziky, Výtvarný seminář, Konverzace v cizím jazyce, Sportovní hry, Dramatická výchova Společenskovědní seminář Charakteristika předmětu Cílem společenskovědního semináře je seznámit žáky s obsahem některých společenských věd, kterým se především vzhledem k malé časové dotaci nemůže věnovat dostatek času v hodinách výuky k občanství nebo dějepisu. Důraz je kladen především na praktickou stránku učiva; to znamená, aby žáci mohli získané poznatky aplikovat v běžném životě (psychologie, sociologie, kulturologie) nebo se orientovat v tématu tak aktuálním, jako jsou různé náboženské systémy a sekty. Časová dotace společenskovědního semináře je jedna hodina týdně, ale výuka bude probíhat vždy ve dvouhodinovém bloku jedenkrát za dva týdny. Klíčové kompetence jsou rozvíjeny těmito strategiemi: Kompetence k učení - rozvíjíme formou referátů na dané téma (práce se zdroji informací) a formou samostatné a skupinové práce - podporujeme kritické hodnocení jevů v souvislostech - vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací Kompetence k řešení problémů - vedeme žáky k samostatnému vyhledání řešení a k ověření správnosti zvoleného řešení, přičemž žáci využívají dosavadních znalostí, vědomostí a zkušeností, ale i nově získaných poznatků Kompetence komunikativní - vedeme žáky ke kultivovanému vyjadřování vlastních názorů - rozvíjíme schopnost vyhledat a předat podstatné informace z textu - na modelových situacích ukazujeme nežádoucí jevy v komunikaci Kompetence sociální a personální - vedeme žáky k schopnosti pracovat ve skupině - věnujeme pozornost schopnosti sebekritiky a posilujeme zdravé sebevědomí Kompetence občanské - vedeme žáky k pochopení smyslu společenských norem - vedeme žáky k respektování názorů ostatních Kompetence pracovní - vedeme žáky k účinnému využívání poznatků - vedeme žáky k plnění závazků - rozvíjíme tvůrčí samostatnou prací i prací ve skupinách s využitím dříve získaných dovedností a zkušeností - K7, str. 1 -

2 Tématický celek Očekávané výstupy Učivo Poznámky Psychologie Dodržuje zásady komunikace Umí řešit konflikt bez použití násilí Orientuje se ve významech různých gest nebo držení těla druhého člověka Umí zastávat svůj názor v diskuzi s ostatními Dává prostor i ostatním účastníkům diskuze a jejich názory a připomínky vnímá jako rovné s jeho vlastními Vztahy mezi lidmi, komunikace verbální i neverbální Sociologie Kulturologie Mytologie a náboženství Uvědomuje si nebezpečí manipulace s lidmi Vysvětlí, co je sociální skupina Uvede příklady sociálních skupin Uvede znaky různých sociálních skupin Uvede příklady internetových sociálních sítí (Facebook, Lidé atd.) Zná kladné i záporné stránky těchto sítí (především nebezpečí zneužití) Uvede, proč vznikla kultura a zná její počátky Ví, proč je kultura v životě důležitá Uvede zvyky a tradice různých národů v různých obdobích roku nebo v různých životních situacích Uvede odlišnosti ve vnímání a oslavování největšího křesťanského svátku - Vánoc Zdůvodní vznik mýtů a náboženství v různých kulturách Uvede příklady mýtů různých kultur Uvede některé rituály související s mýty a náboženstvím Uvede společné zásady všech tří náboženství a jejich rozdíly Manipulace, ovlivňování Sociologie v běžném životě sociální skupiny 21. století jako věk virtuálních vztahů Kultura jako projev tvůrčího ducha Dobré vychování a kulturní tradice různých národů Pravěké a starověké vidění světa, mýty některých vybraných kultur Tři nejrozšířenější světová náboženství judaismus, křesťanství, islám Ví, co je Starý zákon a co je jeho obsahem Zná základní informace o původu, obsahu, historii a Judaismus - K7, str. 2 -

3 současnosti judaismu Zná symboly judaismu Vyjmenuje některé svátky a tradice s nimi spojené Ví, co je Nový zákon a co je jeho obsahem Zná základní informace o původu, obsahu, historii a současnosti křesťanství Zná symboly křesťanství Uvede hlavní křesťanské svátky Rozlišuje hlavní větve křesťanství Vysvětlí, kdo byl Ježíš Kristus Ví, co je Korán a co je jeho obsahem Zná základní informace o původu, obsahu, historii a současnosti islámu Zná symboly islámu Vysvětlí, proč je terorismus obvykle spojený s islámem Zná základní znaky buddhismu, konfucianismu a jiných východních systémů Zná nejrozšířenější sekty, které se vyskytují na území České republiky Uvede znaky, které jsou společné různým sektám Zná nebezpečí, které spočívá v zapojení se do života sekty Křesťanství Islám Náboženství a terorismus Východní náboženské systémy Sekty - K7, str. 3 -

4 Přírodovědný seminář Charakteristika vzdělávacího předmětu: Příodovědný seminář má dotaci 1 hod. týdně, ale bude vyučován 1 x za 14 dní 2 vyučovací hodiny. Důraz je kladen na praktické činnosti, využití získaných znalostí v praktickém životě. Výuka se zaměřuje na ochranu živ. Prostředí a zdravý životní styl. Výuka probíhá v environmentální učebně, ale hlavně v přírodním prostředí. Spolupráce s Lipkou, Rezekvítkem, přír. stanicí Kamenačky a ZOO Brno. Klíčové kompetence jsou rozvíjeny těmito strategiemi: Kompetence k učení - vedeme žáky ke zkoumání přírody a přírodních souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, experiment) i různých metod racionálního uvažování - vedeme žáky k porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí - vedeme žáky k aktivnímu vyhledávání informací Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit Kompetence občanská - vedeme žáky k zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí Kompetence k řešení problémů - rozvíjíme podle modelových situací - řešení problémů a situací Kompetence sociální a personální - uplatňujeme skupinovou spolupráci zapojují se všichni členové skupiny - vedeme žáky k posílení zdravého sebevědomí Kompetence pracovní - žáky vedeme k prezentaci výsledků vlastní práce a práce skupiny - K7, str. 4 -

5 Téma Očekávané výstupy Učivo Poznámky Houby s plodnicemi Rozpozná naše nejzákladnější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je dle charakter. Znaků, vysvětlí jejich význam v ekosystému. Houby s plodnicemi stavba, výskyt, význam, zásady sběru, první pomoc při otravě houbami. návštěva myk. poradny Rostlinné organismy Na základě pozorování porovná stavbu orgánů rostlinného těla a uvede příklady jejich funkcí, rozlišuje skupiny rostlin a určuje význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů. Význam jednotlivých částí těla rostlin kořen, stonek, list, květ, plod, semeno, pozorování zástupců běžných druhů řas, mechů, kapra dorostů, nahosemenných i krytosemenných rostlin, jejich význam. Návštěva bot. zahrady, výstavy Pozorování vybraných bezobratlých živočichů Pozoruje vnější popř. i vnitřní stavbu vybraných živočichů, zapisuje důležité údaje pozorování, zhotoví jednoduché nákresy a náčrty. Bezobratlí živočichové jednobuněční i mnohobuněční (prvoci, ploštěnci, měkkýši, kroužkovci, členovci), rozšíření a význam. Práce s lupou a mikroskopem Umí pracovat s lupou a mikroskopem, zhotovuje jednoduché mikr. preparáty, pozorované objekty zakreslí a popíše. Lupa, mikroskop stavba a funkce, mikroskopování řas, prvoků, rostlinných pletiv, trvalých preparátů živoč. tkání a částí bezobratlých živ. (hmyzu) Chování a stavba těla strunatců (myš, potkan, křeček, kapr) Na základě pozorování vysvětlí základní projevy a chování živočichů v přírodě, objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí. Významní zástupci skupin živočichů (ryby, obojživelníci savci, savci), jejich význam a ochrana, péče o domácí živočichy, projevy chování Návštěva ZOO, přírodní stanice Kamenačky - K7, str. 5 -

6 Biologie člověka Rozliší běžné nemoci, uplatní zásady jejich prevence, aplikuje první pomoc. Nemoci, úrazy a jejich prevence, první pomoc při záchraně života (umělé dýchání, masáž srdce, zástava krvácení) Přednášky lékaře - K7, str. 6 -

7 Seminář z fyziky A) Charakteristika předmětu Seminář z fyziky navazuje na výuku fyziky pro prohloubení, upevnění, rozšíření dovedností a znalostí získané v předmětu fyzika. Seminář je určen pro aplikaci fyzikálních zákonů při řešení úloh a pro řešení některých typů úloh různými způsoby a tyto porovnat. B) Klíčové kompetence jsou rozvíjeny těmito strategiemi Kompetence k učení - vyhledávání, třídění a propojování informací - využití informací k pochopení problémů a k řešení úkolů - osvojení si obecných termínů fyziky a používání odborné terminologie Kompetence k řešení problémů - při řešení zadaných úkolů nejdříve správně formulovat úkol, najít postupy k jeho řešení a správně vyhodnotit získané data - porovnávat různá řešení daného úkolu a posouzení jeho výhodnosti - vždy postupovat od jednoduchého problému ke složitějšímu Kompetence komunikativní - porozumění textům, grafům, pokusům a modelům - formulování myšlenek v mluvené a písemné formě - naslouchat názorům druhých, vhodně na ně reagovat, vhodně argumentovat a obhájení svého názoru Kompetence sociální a personální - dodržování stanovených pravidel pro práci skupiny i pro samostatnou práci - spolupráce, ohleduplnost a respektování názorů druhých při řešení úkolů ve skupině Kompetence občanské - respektování přesvědčení ostatních - efektivní a šetrné využívání všech zdrojů energie - ochrana životního prostředí, ekologické třídění odpadů s důrazem na jejich další zpracování Kompetence pracovní - efektivní organizování vlastní práce - správné a bezpečné zacházení s přístroji a pomůckami - osvojení si práce s kalkulačkami a výpočetní technikou - příprava na budoucí povolání - K7, str. 7 -

8 Téma Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Veličiny a jejich měření Klid a pohyb těles Síly a jejich vlastnosti Znalost fyzikálních jednotek Využívá převody jednotek Měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami Zpracuje a vyhodnotí výsledky měření Dokáže vypočítat rychlost, dráhu a dobu pohybu Umí číst a sestrojit grafy Chápe význam grafů Zvládá převody jednotek Aplikuje fyzikální zákony při řešení úloh Zpracuje a vyhodnotí výsledky řešených úloh Chápe pojem síla Umí skládat síly a posoudit jejich účinek Dokáže graficky znázornit síly a řešit úlohy Aplikuje fyzikální zákony při řešení úloh Zpracuje a vyhodnotí výsledky řešených úloh - procvičení fyzikálních veličin a jejich jednotek - procvičení násobných a dílčích jednotek - převody jednotek délky, hmotnosti, času, objemu, hustoty - co je pohyb? - druhy pohybů těles - rychlost rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu - dráha rovnoměrného pohybu - výpočet doby pohybu - síla - vzájemné působení těles - skládání sil - tíhová síla - pohybové zákony - tlak, tlaková síla - smykové tření - valivé tření a odpor prostředí M Převádění jednotek délkových, obsahových, objemových, časových M Vyjádření neznámé ze vtahu Řešení jednoduchých rovnic Př Pohyb živočichů Z pohyb Země a Měsíce Z Síly působící na tělesa v blízkosti Země Tv Setrvačnost ve sportu D Rozdělávání ohně v dávných dobách Pč Konstrukce dopravních prostředků Poznámky - K7, str. 8 -

9 Kapaliny Plyny Zná vlastnosti kapalin Využití poznatků pro konstrukci hydraulických zařízení Chápe, jak se chovají tělesa v kapalinách Aplikuje fyzikální zákony při řešení úloh Zpracuje a vyhodnotí výsledky řešených úloh Nachází souvislosti mezi různými oblastmi fyziky Zná vlastnosti plynů Využívá poznatky v praxi Aplikuje fyzikální zákony při řešení úloh Zpracuje a vyhodnotí výsledky řešených úloh - Pascalův zákon - hydrostatická tlaková síla - hydrostatický tlak - spojené nádoby - Archimedův zákon - atmosférický tlak - přetlak a podtlak - Archimedův zákon pro plyny Př potápění Tv Plavání Pč Konstrukce zařízení a strojů Př Vzduch a jeho složení Z Atmosféra Země Pč Konstrukce křídla letadla - K7, str. 9 -

10 Výtvarný seminář Charakteristika předmětu: Výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, která je vybavena polohovacími lavicemi, keramickou pecí a hrnčířským kruhem. Časová dotace výtvarného semináře je jedna hodina týdně, ale výuka bude probíhat vždy ve dvouhodinovém bloku jedenkrát za dva týdny. Vyučování probíhá formou samostatné práce nebo vypracováním skupinových úkolů. Žáci se účastní vyhlášených výtvarných a keramických soutěží s výbornými výsledky. Klíčové kompetence jsou utvářeny těmito strategiemi: Kompetence k učení - pod odborným vedením si žák osvojí základní pravidla při zachycení skutečnosti a přenese je do své práce - ovládá nauku o barvách, odbornou terminologii používanou ve VV - seznámí se s moderními výtvarnými prostředky Kompetence k řešení problémů - žák je veden k tomu, aby byl ochoten akceptovat navrhovaný způsob řešení problémového úkolu a sám se také snažil najít jiné řešení svou vlastní cestou Kompetence komunikativní - žák dokáže formulovat své myšlenky a názory nejen jazykovou formou ale i výtvarnou - naučí se vyslechnout názory jiných a vhodně na ně reaguje, přičemž vyjádří svůj názor a obhájí jej Kompetence sociální a personální - uvědomuje si důležitost jednotlivce při práci v teamu a svými názory, nápady a zručností přispěje ke zdárnému výsledku - respektuje názory druhých a na bázi přátelské spolupráce, výpomoci a ohleduplnosti přispěje k vyřešení zadaného úkolu - buduje si svou sebedůvěru Kompetence občanské - na základě seznámení se s výtvarným dědictvím a jeho respektováním si vytváří kladný vztah k uměleckým dílům, získá návyk neničit ale naopak chránit Kompetence pracovní - umí používat výtvarné prostředky a metody k dosažení cíle - správně naučeným pracovním postupem si dokáže ochránit zdraví své i svých spolužáků - K7, str. 10 -

11 Tématický okruh Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové Poznámky vztahy Člověk kreslí, maluje, vizuje hlava, postava, části lidského INT: Př kánon proporcí těla Svět kolem nás skicuje, vizuje, porovnává, předměty denní potřeby, INT: Př, Z zaznamenává zvířata, krajina, vesmír Práce s materiálem seznamuje se s vlastnostmi různých materiálů a vytváří z nich výtvarné objekty dekor, kompozice INT: M materiál: sklo, textil, buničitá vata, drát, provázek, vlna, folie, Plát Vymačkávaná technika Kachlík, reliéf Duté předměty Hrnčířský kruh válí, vykrajuje,vyřezává,lepí, otiskuje, protlačuje rukou zpracuje a vytvoří prostorové objekty proškrabává, prořezává, pracuje s očkem a špachtlí vymýšlí a realizuje tvary, glazuje, pracuje s engobou, arabskou gumou centruje, vytáčí objekty na hrnč. kruhu a dále zpracovává plech vlastnosti keramické hlíny INT: Př přírodniny-otisky stébel, listů, trav, papíru, textilií lidská postava, zvířata, předměty denní potřeby, užitková keramika, nádoby INT: Př, ČJ nanášení glazury, stěr burelu, vymývaná hlína základní principy tvorby reliéfu INT: D reliéf v historii (Egypt, Řecko, Řím) výroba a zdobení dutých INT: D, Z předmětů základy točení na hrnč. kruhu technika Maříž, použití dalších materiálů:lýko, rákos, drát, provázek lepení ouška na nádoby, zdobení měděným drátem, sklem - K7, str. 11 -

12 Anglická konverzace Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka probíhá převážně ve třídách a v jazykové učebně. Při příhodném počasí využíváme školní terasy a parku před školou. Časová dotace předmětu je v dvouhodinovém bloku každých 14 dní. Při vyučování uplatňujeme frontální výuku, skupinovou práci, práci ve dvojicích, samostatnou práci a projektové vyučování za využití podporných materiálů fotokopie, časopisy, pracovní listy, audio a video nahrávky, DVD, počítače Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků, tak aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednotlivých tématech. Klíčové kompetence jsou rozvíjeny těmito strategiemi: Kompetence k učení žák umí efektivně vyhledávat, třídit a zpracovávat informace z různých zdrojů (tisk, televize, internet) pro různé účely (projekty, referáty) rozvíjení jednotlivých dovedností v Aj konverzaci (čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, ústní projev, na který je kladen největší důraz) aktivní využívání slovní zásoby v reálných situacích pozitivní motivace s důrazem na pochopení důležitosti jazyka pro praktický život Kompetence k řešení problémů rozvoj kritického myšlení odstraňování jazykových bariér a strachu mluvit Kompetence komunikativní praktické a efektivní využití získaných vědomostí a dovedností v reálném cizojazyčném prostředí umění naslouchat druhým, respektovat jejich názory Kompetence sociální a personální využití prvků skupinové interakce a týmová spolupráce Kompetence občanské rozvíjení interkulturní kompetence, tj. rozšiřovat si povědomí o zvycích a tradicích, kultuře ve frankofonních zemích a porovnávat je s naší zemí, hledat podobné znaky, tolerovat odlišnosti dodržování základních pravidel slušného chování, zvyků a tradic dané země Kompetence pracovní ovládá základy práce s počítačem, slovníkem, knihou, encyklopedií, mapou umí si organizovat a řídit svoji práci - K7, str. 12 -

13 Tématický okruh Očekávané výstupy Učivo/topics Mezipředmětové vztahy Poznámky Family, family life Travelling - hotel, on the plain, on the train žák napíše složitější sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět žák sdělí ústně i písemně údaje o své osobě, rodině a běžných každodenních situacích, vyplní základní údaje do formulářů žák používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník žák se zapojí do konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace žák rozumí známým každodenním výrazům, základním frázím a jednoduchým větám žák se zapojí do konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace žák reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a jednoduché konverzace žák rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje my relatives my daily routine housework my free time family tree public transport at the station at the bus stop at the airport buying a ticket hotel booking Výchova k občanství : význam rodiny Zeměpis : orientace na mapě, místopis Projekt : Family tree Projekt : Guided tour - K7, str. 13 -

14 Food and restaurants Nature-weather, animals žák se zapojí do konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace žák reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a jednoduché konverzace žák rozumí známým každodenním výrazům, základním frázím a jednoduchým větám žák používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník žák se zapojí do konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne žák napíše složitější sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět požadované informace žák rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu žák používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník eating at home eating out menu supermarket cooking eating customs traditional dishes Výchova ke zdraví : zdravé pokrmy, jídelníček seasons describing weather enivornment describing animals pets Přírodopis : popis zvířat Projekt : Menu Projekt : Zoo - K7, str. 14 -

15 Sports, leisure time zapojí se do konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace napíše složitější sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět žák sdělí ústně i písemně údaje o své osobě, běžných každodenních situacích žák rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník sports games leisure time olympic games fair play doping sport stars Tělesná výchova: pohybové aktivity, popis sportů a pravidel Výchova ke zdraví: Trávení volného času Projekt : Olympic Games - K7, str. 15 -

16 Charakteristika vyučovacího předmětu Sportovní hry A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Volitelný předmět Sportovní hry je vyučován na 2. stupni v 6. až 9. ročníku v rozsahu jedné hodiny týdně. Vyučovací předmět Sportovní hry je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu, na regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole, na upevnění návyků poskytovat základní první pomoc, na poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty. Vyučování probíhá v tělocvičnách nebo na venkovním školním hřišti. Obsah je pro dívky i chlapce stejný a je zaměřen především na hry posilující týmovou spolupráci a fair play, atletika je zařazována podle složení skupiny a zájmu žáků. B. Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků Ve vyučovacím předmětu Sportovní hry využíváme pro utváření a rozvoj daných klíčových kompetencí tyto postupy: Kompetence k učení - dodáváme žákům sebedůvěru - hodnotíme žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokroky - stanovujeme dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu - sledujeme pokrok všech žáků Kompetence k řešení problémů - vedeme žáky ke správným způsobům řešení problémů - s chybou žáka pracujeme jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení Kompetence komunikativní - podle potřeby žákům pomáháme - vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování a fair play hry - zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat Kompetence sociální a personální - požadujeme dodržování dohodnuté kvality a postupy - umožňujeme každému žákovi zažít úspěch - zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat Kompetence občanské a pracovní - vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování - vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé - umožňujeme žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky - vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti - K7, str. 16 -

17 Tematický okruh Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Sportovní hry - zvládá základní pojmy související s osvojovanými hrami - osvojuje si základní povely pro realizaci hry - učí se základní pravidla kolektivních her - využívá přírodního prostředí pro pohybové hry - manipuluje s náčiním pro pohybové hry - zvládá dle svých předpokladů pohybové dovednosti - posilovací a protahovací cviky - vybíjená - přehazovaná - volejbal - florbal - basketbal - badminton - výchova ke zdraví - výchova k občanství - K7, str. 17 -

18 Dramatická výchova Školní vzdělávací program A) Výchovně vzdělávací cíle Všestranným osvojením dramatického textu přispívá předmět dramatická výchova k rozvoji a kultivaci osobnosti, k prosociálnímu chování, komunikaci, vzájemné spolupráci, porozumění, odpovědnosti a utváření hierarchie hodnot. Seznámí žáky s uměním jako zvláštním oborem komunikace, vnímání a poznávání skutečnosti. Žáci v praxi pochopí a zažijí proces tvorby. Dozvědí se základní informace o divadle jako systematickém umění vstřebávajícím téměř všechny ostatní umělecké disciplíny. Poučí se o divadelních druzích a žánrech, o současnosti dramatu a o dramatických prostředcích. B) Charakteristika oboru Dramatická výchova je na naší ZŠ pojata jako nepovinný předmět žáků především 2. stupně, do hodin však docházejí i zájemci z ročníku. Jsou jí věnovány 2 hodiny týdně a z toho také vycházejí její možnosti. Předmět dramatická výchova staví na vlastní zkušenosti a prožitku žáka. Základem práce je kolektivní a dle možností i individuální procvičování vnější a vnitřní herecké techniky, které vrcholí na konci školního roku realizací divadelního představení. Příprava divadelní inscenace, tedy syntetického tvaru, umožňuje mnohočetnou mezipředmětovou spolupráci. Je zapojena výchova výtvarná, hudební, pracovní (kostýmy, kulisy, rekvizity, osvětlení, zvuky, zpěv, hudební doprovod), výchova k občanství (vzorce chování v dramatickém textu, odpovědnost ke členům souboru i k divákům), literární výchova i dějepis (literární předloha, poučení o divadle a dramatu). Zapojení žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a chování do přípravy divadla příznivě ovlivňuje jejich integraci a socializaci, působí povzbudivě. Čtení textu, pamětné učení, jevištní řeč, cílené jednání, pohyb a vystupování na veřejnosti, emotivní zážitek účasti na divadelní inscenaci i ohlas na ni, to vše umožňuje zažít úspěch a posílit vědomí vlastní ceny. Klíčové kompetence jsou rozvíjeny těmito strategiemi: Kompetence k učení Žáci - podle individuálních schopností a dovedností vyhledávají a třídí informace - získané znalosti propojují do souvislostí - uplatňují vlastní tvorbu Kompetence k řešení problémů Žáci - uplatňují kritické myšlení při posuzování vlastní tvorby - žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů Kompetence komunikativní Žáci - při práci ve skupině vyjadřují svůj názor, vhodnou formou ho obhájí a tolerují názor druhých - rozvíjí dovednosti pro vedení dialogu nebo diskuse Kompetence sociální a personální Žáci - K7, str. 18 -

19 - efektivně spolupracují, respektují názory jiných - objektivně přistupují k hodnocení své práce i práce ostatních, chápou odlišné kvality svých spolužáků - respektují pravidla při práci v týmu, dodržují je a svou pracovní činností kladně ovlivňují kvalitu práce Kompetence občanské Žáci - respektují názor druhých - chrání a oceňují naše kulturní tradice - aktivně se zapojují do kulturního dění Kompetence pracovní Žáci - při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují vymezená pravidla - K7, str. 19 -

20 C) Konkretizace ŠVP pro práci v ročníku Tematický okruh Hlasová výchova Pohybová výchova Jevištní pohyb spolu s jevištní řečí Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Naučí se správně pracovat s hlasem Dokáže se účelně pohybovat a mluvit na jevišti. Pravidelné rozcvičky - posazení hlasu mluvního a pěveckého (hlasový tón, posazení hlasu do masky ) Dechová cvičení - nádech, výdech, měkký hlasový začátek - zvětšování délky výdechového proudu (př. říkanka Voře, voře Jan ) - přídechy (př. říkanka Vypravoval lovec ) Artikulační cvičení - gymnastika lícních svalů a rtů - jazykolamy - logopedická cvičení (zvl. sykavky, rotacismus, rotacismus bohemicus) Nácvik správného držení těla, chůze, jednoduchých situací, neverbální a verbální komunikace - základní postoj v klidu (těžiště, tzv. špalíček ) - ovládání těžiště (centra) vleže - pohyb nohou a rukou vycházející z ovládaného těžiště, končetiny volně zavěšeny, pohyb končetin jako by po nich lezl mravenec - napětí a uvolnění - nácvik fyzického jednání (př. otevírání dveří, kopání pokladu, hoří! ) Práce v dramatickém souboru se dotýká všech předmětů ZŠ. Divadlo je syntetické umění divadelní přčedstavení je souhrnem hudebních, tělesných, výtvarných, literárních pracovních aj. prvků. - K7, str. 20 -

21 Tematický okruh Plnění hereckého úkolu. Jednání na jevišti a jeho logika. Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Umí se soustředit na plnění daného jevištního úkolu. - nácvik fyzického a slovního jednání v krátkých životních situacích Nácvik vnitřní techniky/ psychotechniky - krátké etudy cvičící pozornost (cvičení koncentrace vleže ) vnímání a fantazie (podněty sluchové, čichové, chuťové, kožní citové myšlenkové asociace jimi vyvolané), vyvolávání představ a emocí hudbou Podstata vnitřní techniky - vjem - úsudek (podtext) - jednání (fyzické, slovní) Zásadní poznatky - chceš-li užívat slov, musíš pod nimi stále něco vidět obrazy - tím vznikají jemné intonační rozdíly jevištní mluvy - vidět obrazy, ne slova, je nezbytným předpokladem k tomu, aby herec na jevišti myslel Upevnění poznatků o předpokladech pravdivé hry - soustředění se na hlavní úkol - vnímání a konflikt s adresátem (partnerem, protivníkem) - logika myšlení - obrazy, vnitřní vidění (podtext) - na jevišti se planě nehovoří, jedná se, partnerovi se sdělují vlastní vědění (=organický proces zrodu slova) - K7, str. 21 -

22 Tematický okruh Čtení. Práce s textem. Aranžování divadelního textu. Zkoušky na jevišti. Generální zkoušky. Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Dokáže text nejen číst, ale i hrát na základě podtextu. Jedná v logice postavy. Dovede pracovat s textem v jevištním prostoru. Vytvoří postavu organicky zapojenou do tvorby celého souboru. - čtené zkoušky - hudební korepetice - návrhy scény, rekvizit, kostýmů, zvuků - aranžovací zkoušky ve zkušebně - propracování jednotlivých obrazů ve zkušebně - náznak scény, imaginární i skutečné rekvizity - aranžování na jevišti - propracování herních situací na jevišti - zkoušky hudby, korepetice, kostýmů, zvuků, světel - hlavní a generální zkouška Uvedení divadelní inscenace před diváky. Odehraje daný počet představení, zúročí celoroční úsilí. - práce na jevišti - propojení a spolupráce všech složek podílejících se na představení - vlastní zkušenost a zážitek vedou ke kritickému pohledu na hereckou práci a dramatickou tvorbu - závěrečné zhodnocení povzbuzení do další práce K7, str. 22 -