Školní družina při ZŠ Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní družina při ZŠ Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu"

Transkript

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název dokumentu: Školní vzdělávací program pro školní družinu př i ZŠ Heř manice u Oder okres Nový Jič ín, př íspě vková organizace Koordinátor tvorby ŠVP pro školní družinu: Mgr. Moravec Kamil od 1. č ervence 2007 Název školy: Základní škola Heř manice u Oder okres Nový Jič ín, př íspě vková organizace Adresa školy: Základní škola Heř manice u Oder č.p. 47, Odry I Č O: Ř editel školy: Mgr. Moravec Kamil, do funkce jmenován od telefon: , Z ř izovatel: Obecní úř ad, Heř manice u Oder č.p. 47, Odry telefon:

2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Charakteristika, umístě ní, vybavení ŠD Školní družina tvoř í ve dnech školního vyuč ování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokrač ováním školního vyuč ování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyuč ování. Hlavním posláním ŠD je zabezpeč ení zájmové č innosti, odpoč inku a rekreace žáků, č ásteč n ě také dohledu nad žáky. Materiální podmínky př iměřené vybavení pomů ckami, hrač kami, výtvarnými potř ebami, uč ebními texty apod., dosluhující kopírovací zař ízení a PC vybavení, poč ítač ová uč ebna, rozvod poč ítač ové sítě s př ístupem na internet, žákovská knihovna. Hygienické podmínky škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny a WC jsou v souladu s normami), v rámci možností obnovujeme žákovský nábytek, dbáme na zajištění bezpeč nosti a ochrany zdraví žáků a organizač ní zajištění režimu školy s ohledem na psychické a fyzické zdraví žáků. Školní družina je souč ástí základní školy, nachází se v 1. poschodí a využívá pro svou č innost místnosti I. a II. tř ídy, poč ítač ovou u č ebnu, tě locvič nu. Dě ti mohou využít k pohybovým aktivitám tě locvič nu ve škole a obecní hř iště. Ú č astníci č innosti školní družiny Ú č astníci činnosti družiny podle 9 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdě lávání: 1. Č innost družiny je urč ena př ednostně pro žáky prvního stupně základní školy. 2. Č inností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteř í nejsou př ijati k pravidelné denní docházce do družiny. 3. O př ijetí úč astníka k č innosti družiny se rozhoduje na základě písemné př ihlášky; její souč ástí je písemné sdě lení zákonných zástupců úč astníka o rozsahu docházky a způ sobu odchodu úč astníka z družiny. P ř ihlašování a odhlašování žáků a) P ř edávání informací, vyř izování námě t ů a stížností, př ihlašování, odhlašování žáků do ŠD zajišťuje vychovatelka školní družiny. b) P ř ihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je provádě no na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka. c) O zař azení dě tí do školní družiny rozhoduje ř editel školy. 2

3 d) Po projednání se zř izovatelem se č innost ŠD v době všech prázdnin př erušuje. e) Zákonní zástupci žáka př ihlášeného k pravidelné docházce do školní družiny, sdě lí vychovatelce rozsah docházky a způ sob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepř ítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak č i s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdě lí zákonní zástupci tuto skuteč nost družině písemně. f) P ř edem známou nepř ítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně. Č innost družiny Č innost družiny podle 8 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdě lávání: (1) Družina poskytuje zájmové vzdě lávání žáků m školy. (2) Družina vykonává č innost ve dnech školního vyuč ování. (3) Družina mů že vykonávat č innost pro úč astníky, nebo úč astníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna. (4) Družina organizuje zájmové vzdě lávání př edevším pro úč astníky př ihlášené k pravidelné denní docházce. (5) Družina umožň uje účastníků m odpoč inkové č innosti a př ípravu na vyuč ování. Organizace č innosti školní družiny Organizace č innosti družiny podle 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdě lávání: (1) Úč astníci pravidelné denní docházky do družiny se zař azují do oddě lení. (2) Oddě lení se naplň ují nejvýše do poč tu 30 úč astníků. (3) V oddě lení lze individuálně integrovat nejvýše 5 úč astníků se zdravotním postižením. (4) Ř editel stanoví nejvyšší poč et úč astníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané č innosti úč astníků, zejména s ohledem na jejich bezpeč nost. a) Provoz školní družiny př i ZŠ Heř manice u Oder je pondě lí až pátek od 12:00 do hod. b) Provoz ŠD konč í v 15:00 hod. Dě ti, které si do této doby nikdo ze zákonných zástupců nevyzvedl, odcházejí samostatně domů. Př i nevyzvednutí žáka do stanovené doby vychovatelka nejdř íve podle možností informuje telefonicky zákonné 3

4 zástupce žáka a osoby uvedené na zápisním lístku, pokud je tento postup bezvýsledný, po ukonč ení provozu ŠD pouč í žáka o BOZ (nejkratší cesta domů, dopravní kázeň...) a dohlédne na jeho odchod ze ŠD. c) Do oddě lení ŠD lze zapsat maximálně 30 žáků. Denně př ítomných nesmí př esáhnout poč et 25 žáků. d) Žáky do školní družiny si vychovatelka př ebírá od vyuč ujících po skonč ení vyuč ování. e) Družina realizuje výchovně vzdě lávací č innost ve výchově mimo vyuč ování zejména formou odpoč inkových, rekreač ních a zájmových č inností, umožň uje žáků m př ípravu na vyuč ování. Odpoč inkové č innosti mají odstranit únavu, zař azují se nejč astě ji po obě d ě. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh č innosti stanovuje ř editel školy dle potř eby kdykoliv bě hem dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové č innosti, poslechové č innosti a podobně. Rekreač ní č innosti slouží k regeneraci sil, p ř evažuje v nich odpoč inek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní č innosti mohou být rušně jší. Zájmové č innosti rozvíjejí osobnost žáka, umožň ují žáků m seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspě chů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o ř ízenou kolektivní nebo individuální č innost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Př íprava na vyuč ování zahrnuje okruh č inností související s plně ním školních povinností, není to však povinná č innost ŠD. Mů že jít o vypracovávání domácích úkolů nebo zábavné procvič ování uč iva formou didaktických her (vč etně ř ešení problémů ), ověřování a upevň ování školních poznatků v praxi př i vycházkách, exkurzích a dalších č innostech; získávání dalších doplň ujících poznatků př i prů b ě žné č innosti ŠD (např. vycházky, poslechové č innosti, práce s knihou a č asopisy). f) Rozsah denního provozu projednává ř editel se zř izovatelem. ŠD mů že v rámci své bě žné č innosti zř izovat zájmové kroužky, jejichž č lenové mohou být i žáci, kteř í nejsou př ihlášeni do školní družiny k pravidelné docházce. g) Zákonní zástupci žáků a další návštěvníci do tř ídy, ve které je umístě na ŠD, nevstupují. h) P ř i př echodu do ŠJ dbají žáci pokynů pí vychovatelky a dodržují pravidla školního ř ádu. Ve školní jídelně žák dbá na správné stolování a dodržuje ř ád školní jídelny. Zabezpeč ení BOZ 1. Pro č innost ŠD platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním ř ádu, pokud ŠD pro svoji č innost využívá odborné uč ebny (např. t ě locvič na), ř ídí se př íslušnými ř ády pro tyto uč ebny. Žáci př ihlášení do ŠD jsou pouč eni o BOZ se záznamem v dokumentaci ŠD. 4

5 2. Pitný režim je zajištěn př i svač ině a výdeji obě d ů, od hodin je pro žáky zajištěn č aj ve várnici. 3. Ř editel školy mů že rozhodnout o vylouč ení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo ně jakým významným projevem porušil kázeň a poř ádek, ohrožuje zdraví a bezpeč nost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných dů vodů. U ŠD základních škol nemá tento akt povahu správního ř ízení (ř editel nevydává rozhodnutí, není možnost odvolání zákonných zástupců ). Podmínky úplaty za služby školní družiny Podmínky úplaty jsou definovány v 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdě lávání (1) Zájmové vzdě lávání je poskytováno zpravidla za úplatu (2) Úplata mů že být snížena nebo prominuta a) dítě ti, žákovi, pokud je společ n ě posuzovanou osobou pro nárok na sociální př íplatek, který podle zvláštního právního p ř edpisu pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávně ná osoba, b) dítě ti, žákovi nebo studentovi, pokud má nárok na př íspě vek na úhradu potř eb dítě te v pě stounské péč i podle zvláštního právního př edpisu a tento př íspě vek nebo jeho č ást je vyplácena, c) pokud skuteč nosti uvedené v písmenu a) a vyplácení př íspě vku uvedeného v písmenu b) prokáže ř editeli. (4) Dále mů že být úplata snížena a. ú č astníků m, kteř í se úč astní více než dvou činností daného školského zař ízení, b. ú č astníků m, kteř í jsou zapsáni k pravidelné č innosti, v př ípadě úč asti v dalších č innostech daného školského zař ízení. Zájmové vzdě lávání ve školní družině je poskytováno za úplatu 40,00 Kč mě síč n ě. Splatnost úplaty stanoví ř editel tak, aby byla úplata splatná nejpozdě ji do 5. dne v měsíci. Dokumentace školní družiny: zápisní lístek pro žáky, kteř í jsou př ihlášeni k pravidelné docházce p ř ehled výchovně vzdě lávací práce celoroč ní plán č innosti 5

6 VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ OBLASTI Č lově k a jeho svě t: 1. Místo, kde žijeme Poznávání nejbližšího okolí školy, organizace života v rodině a škole, urč ení významných objektů, jejich návštěvy (knihovna, obecní úř ad, orientace v prostoru a č ase, odhadnout vzdálenost v čase,), beseda o naší obci - historie. Bezpeč nost na cestě do školy, vycházkách, dopravní výchova. 2. Lidé kolem nás Osvojení zásad vhodného společ enského chování, výchova k respektu a toleranci, pě stování empatie a vzájemné úcty, dešifrování komunikace slovní i mimoslovní, dodržování pravidel stolování, př edcházení šikaně, zař azení prvků mediální výchovy (co dě ti shlédly, slyšely, práce s internetem - vyhledávání informací) 3. Lidé a č as Budování a dodržování správného režimu dne, vytvář ení pravidelných návyků, umě t využít správně a úč elně svů j volný č as. 4. Rozmanitosti př írody Vycházky a pobyty v př írodě, pozorování změ n v př írodě, urč ování živé a neživé př írodniny, využití encyklopedií, následné výtvarné zpracování, péč e o pokojové rostliny, ekologická výchova praktická ochrana př írody, tř ídě ní odpadů. 5. Č lově k a jeho zdraví Poznávání sebe sama, pouč ení o nemocech a péč e o zdraví, zdravotní prevence, osobní hygiena a č istota, pouč ení o úrazech a jejich p ř edcházení, první pomoc - umě t ošetř it drobná poraně ní - besedy, v rámci prevence plavání, nové pohybové hry v místnosti, tě locvič n ě, terénu, relaxač ní cvičení, dodržování pitného režimu. Informač ní a komunikač ní technologie: seznámení se základy práce s poč ítač em, využití zákl. funkcí, dodržení zákl. pravidel bezpeč né práce s hardwarem i softwarem, ochrana dat př ed poškozením, ztrátou, zneužitím, vyhledávání informací a komunikace, zpracování a využití informací (práce s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru). Informač ní gramotnost již u dě tí od 6 let. 6

7 Umě ní a kultura: vytvář et a zafixovat u dě tí v prů b ě hu ně kolikaleté docházky do ŠD kulturu chování, stolování, oblékání, cestování. Osvojení estetiky - krásna, vnímání svě ta a okolí tvoř ivě, citlivě. Umě ní se vyjádř it neverbálně pomocí linie, tvaru, barvy, gesta, mimiky. Umě ní se vyjádř it jazykem dramatická výchova, obohacení emocionálního života kompetence komunikativní. Použití nekonvenč ních výtvarných technik, nácvik kulturního pásma, dramatizace, návštěva divadla. 7

8 CÍLE ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. rozvoj osobnosti žáka, probouzet u dě tí kladný vztah ke škole a vzdě lávání 2. získání všeobecného př ehledu (v návaznosti na uč ivo 1.stupně ) 3. pochopení a uplatň ování zásad demokracie - ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚ TE (každý má svá práva, ale i povinnosti) 4. utvář ení vědomí národní a státní př íslušnosti, ale i respektu k jiné etnické, kulturní a náboženské skupině 5. pochopení a uplatň ování principu rovnosti žen a mužů 6. získání a uplatň ování znalostí o životním prostř edí a jeho ochrana 7. dodržování bezpeč nosti a ochrana zdraví 8

9 KLÍČOVÉ KOMPETENCE Klíč ové kompetence př edstavují souhrn vě domostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot dů ležitých pro osobní rozvoj a uplatně ní každého žáka ve společ nosti. Jejich výbě r a pojetí vychází z hodnot obecně př ijímaných ve společ nosti a z obecně sdílených př edstav o tom, které kompetence jedince př ispívají k jeho vzdě lávání a spokojenému a úspěšnému životu. Smyslem a cílem vzdě lávání je vybavit všechny žáky souborem klíč ových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a př ipravit je tak na další vzdě lávání a uplatně ní v životě. Osvojování klíč ových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý a postupně se dotvář í v dalším prů b ě hu života. Úroveň klíč ových kompetencí, které žáci dosáhnou na naší škole, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíč ové kompetence tvoř í neopomenutelný základ žáka pro další vzdělávání. Klíč ové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, rů znými způ soby se prolínají, mají nadpř edmě tovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdě lávání. Proto k jejich utvář ení a rozvíjení musí směřovat a př ispívat veškerý vzdě lávací obsah i aktivity a č innosti, které ve škole probíhají. Na naší škole jsou za klíčové považovány: kompetence k uč ení; kompetence k ř ešení problémů ; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence obč anské; kompetence pracovní. Kompetence k uč ení - umožnit žáků m osvojit si strategie uč ení a motivovat je pro celoživotní uč ení: 1. Žáci vybírají a využívají pro efektivní uč ení vhodné způ soby získávání informací, metody práce (frontální, skupinová, individuální, práce v centrech, práce na projektech) a strategie. Žáci plánují, př íležitostně organizují a ř ídí vlastní vzdě lávání, vydrží potř ebnou dobu u uč ební č innosti, cíleně a samostatně si vytvář í vhodné podmínky k uč ení, př i vzdě lávání jsou žáci schopni vylouč it rušivé podně ty. 2. Žáci samostatně organizují vhodné akce mimo vyuč ování a požadujeme od žáků prezentaci výsledků. 3. Žáci získávají informace z rů zných pramenů (č asopisy, slovníky, jízdní ř ády, telefonní seznamy, internet, encyklopedie apod.), vyhledávají a tř ídí informace na základě jejich pochopení, propojení a systematizace, efektivně je využívají v procesu uč ení, tvů r č ích č innostech a praktickém životě, individuálním př ístupem k žáků m maximalizujeme jejich šanci prožít úspě ch. 4. Žáci operují s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojují do širších celků poznatky z rů zných vzdě lávacích oblastí a na základě toho si vytvář í uceleně jší pohled na matematické, př írodní, společ enské a kulturní jevy. 9

10 5. Žáci samostatně pozorují a experimentují, získané výsledky porovnávají, kriticky posuzují a vyvozují z nich závě ry pro využití v budoucnosti, umí vyhledávat a vybírat vhodné a podstatné informace, tř ídí je a zaznamenávají, zapojujeme žáky do prací na projektech. 6. Žáci poznávají smysl a cíl uč ení, mají pozitivní vztah k uč ení, posoudí vlastní pokrok a urč í př ekážky č i problémy bránící uč ení, kriticky zhodnotí výsledky svého uč ení a diskutují o nich, žáky vedeme k sebehodnocení, žáci zvládají př epínání pozornosti. Kompetence k ř ešení problémů podně covat žáky k tvoř ivému myšlení, logickému uvažování a k ř ešení problémů : 1. Žáci vnímají nejrů zně jší problémové situace ve škole i mimo ni, rozpoznají, pochopí a definují problém, př emýšlí o nesrovnalostech a jejich př í č inách, promyslí a naplánují způ sob ř ešení problémů a využívají k tomu vlastního úsudku a zkušeností. 2. Žáci vyhledávají informace vhodné k ř ešení problému, využívají získané vě domosti a dovednosti k objevování rů zných variant ř ešení, nenechávají se odradit př ípadným nezdarem a vytrvale hledají koneč né ř ešení problému. 3. Žáci ověřují prakticky správnost ř ešení problémů a osvě d č ené postupy aplikují př i ř ešení obdobných nebo nových problémových situací, sledují vlastní pokrok př i zdolávání problémů, dě ti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích aktivit školy tzn. na plánování, př ípravě, realizaci i hodnocení. 4. Žáci kriticky myslí, č iní uvážlivá rozhodnutí, jsou schopni je obhájit, uvě domují si zodpově dnost za svá rozhodnutí a výsledky svých č inů zhodnotí, žáci si postupně zdokonalují kompetenci k práci s informacemi ze všech možných zdrojů ústních, tiště ných, mediálních a z internetu, aby je umě li vyhledávat, tř ídit a vhodným způ sobem využívat. Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a úč inné komunikaci: 1. Žáci umí naslouchat hovoru druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reagují, úč inně se zapojují do diskuse, obhajují svů j názor a vhodně argumentují, zač leň ujeme metody kooperativního uč ení a jejich prostř ednictvím vedeme dě ti k týmové práci a spolupráci p ř i vyuč ování. 2. Žáci formulují a vyjadř ují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadř ují se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu (samostatná práce, projekty, referáty, ř ízené diskuse, komunitní kruh apod.). 10

11 3. Žáci rozumí rů zným typů m textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informač ních a komunikač ních prostř edků, př emýšlí o nich, reagují na ně a tvoř ivě je využívají ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společ enského dě ní. 4. Žáci využívají získané komunikativní dovednosti k vytvář ení vztahů potř ebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi, podporujeme př átelské vztahy ve tř ídách a mezi tř ídami. 5. Žáci využívají informač ní a komunikač ní prostř edky a technologie pro kvalitní a úč innou komunikaci s okolním svě tem. Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých: 1. Žáci si vytvář ejí pozitivní př edstavu o sobě samém, která podporuje jejich sebedů v ě ru a samostatný rozvoj, ovládají a ř ídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty, zároveň žáky vedeme k respektování společ n ě dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. 2. Žáci př ispívají k diskusi v malé skupině i k debatě celé tř ídy, chápou potř ebu efektivně spolupracovat s druhými př i ř ešení daného úkolu, oceň ují zkušenosti druhých lidí, respektují rů zná hlediska a č erpají pouč ení z toho, co si druzí lidé myslí, ř íkají a d ě lají, bě hem vzdě lávání používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc př i uč ení, usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost stř ídat role ve skupině. 3. Žáci se podílejí na utvář ení př íjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty př i jednání s druhými lidmi př ispívají k upevň ování dobrých mezilidských vztahů, v př ípadě potř eby poskytnou pomoc nebo o ni požádají, zároveň uč íme dě ti odmítat vše, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. 4. Žáci úč inně spolupracují ve skupině, podílejí se společ n ě s pedagogy na vytvář ení pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo p ř ijetí nové role v pracovní č innosti pozitivně ovlivň ují kvalitu společ né práce, chceme žáky nauč it základů m kooperace a týmové práce. Kompetence obč anské př ipravovat žáky jako svobodné a zodpově dné osobnosti, uplatň ující svá práva a plnit si své povinnosti: 1. Žáci respektují a dodržují ve tř ídních kolektivech společ n ě stanovená pravidla chování, školní ř ád zohledň uje a navazuje na pravidla chování vytvoř ená ve tř ídách, dě ti respektují individuální rozdíly spolužáků (národnostní, kulturní, sociální). 11

12 2. Žáci chápou základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společ nosti, žáky vedeme k tř ídě ní odpadů, v př írodě se chováme jako zodpově dné osoby globálně ekologicky myslící jedinec. 3. Žáci respektují, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dě dictví, projevují pozitivní postoj k umě leckým dílů m, smysl pro kulturu a tvoř ivost, aktivně se zapojují do kulturního dě ní a sportovních aktivit, ve vyuč ování je kladen dů raz na prožitek. 4. Žáci se rozhodují zodpově dně podle dané situace, poskytnou dle svých možností účinnou pomoc a chovají se zodpově dně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví č lově ka. 5. Žáci chápou základní principy a společ enské normy, jsou si vě domi svých práv a povinností ve škole i mimo školu. 6. Žáci respektují př esvě d č ení druhých lidí, váží si jejich vnitř ních hodnot, jsou schopni vcítit se do situací ostatních lidí, odmítají útlak a hrubé zacházení, uvě domují si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. Kompetence pracovní - pomáhat žáků m poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatň ovat získané vě domosti a dovednosti v reálném životě : 1. Žáci využívají znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdě lávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své př ípravy na budoucnost, č iní podložená rozhodnutí o své budoucnosti, rů znými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s r ů znými profesemi. 2. Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a stř ízlivému posouzení reálných možností profesní orientace, žáky motivujeme k aktivnímu zapojení v projektových dnech, výuku doplň ujeme o praktické exkurze, př iměřenou nabídkou zájmových útvarů podně cujeme u žáků zájem o další orientaci. 3. Žáci př istupují k výsledků m pracovní č innosti nejen z hlediska kvality, funkč nosti, hospodárnosti a společ enského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostř edí i ochrany kulturních a společ enských hodnot. 4. Žáci používají bezpeč n ě a úč inně známé materiály, bě žné nástroje a vybavení, dodržují vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptují se na změněné nebo nové pracovní podmínky. Zpracovala: Kristýna Ondř ejová, DiS. Schválil: Mgr. Moravec Kamil, ř editel ZŠ 12