Školní družina při ZŠ Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní družina při ZŠ Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu"

Transkript

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název dokumentu: Školní vzdělávací program pro školní družinu př i ZŠ Heř manice u Oder okres Nový Jič ín, př íspě vková organizace Koordinátor tvorby ŠVP pro školní družinu: Mgr. Moravec Kamil od 1. č ervence 2007 Název školy: Základní škola Heř manice u Oder okres Nový Jič ín, př íspě vková organizace Adresa školy: Základní škola Heř manice u Oder č.p. 47, Odry I Č O: Ř editel školy: Mgr. Moravec Kamil, do funkce jmenován od telefon: , Z ř izovatel: Obecní úř ad, Heř manice u Oder č.p. 47, Odry telefon:

2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Charakteristika, umístě ní, vybavení ŠD Školní družina tvoř í ve dnech školního vyuč ování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokrač ováním školního vyuč ování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyuč ování. Hlavním posláním ŠD je zabezpeč ení zájmové č innosti, odpoč inku a rekreace žáků, č ásteč n ě také dohledu nad žáky. Materiální podmínky př iměřené vybavení pomů ckami, hrač kami, výtvarnými potř ebami, uč ebními texty apod., dosluhující kopírovací zař ízení a PC vybavení, poč ítač ová uč ebna, rozvod poč ítač ové sítě s př ístupem na internet, žákovská knihovna. Hygienické podmínky škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny a WC jsou v souladu s normami), v rámci možností obnovujeme žákovský nábytek, dbáme na zajištění bezpeč nosti a ochrany zdraví žáků a organizač ní zajištění režimu školy s ohledem na psychické a fyzické zdraví žáků. Školní družina je souč ástí základní školy, nachází se v 1. poschodí a využívá pro svou č innost místnosti I. a II. tř ídy, poč ítač ovou u č ebnu, tě locvič nu. Dě ti mohou využít k pohybovým aktivitám tě locvič nu ve škole a obecní hř iště. Ú č astníci č innosti školní družiny Ú č astníci činnosti družiny podle 9 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdě lávání: 1. Č innost družiny je urč ena př ednostně pro žáky prvního stupně základní školy. 2. Č inností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteř í nejsou př ijati k pravidelné denní docházce do družiny. 3. O př ijetí úč astníka k č innosti družiny se rozhoduje na základě písemné př ihlášky; její souč ástí je písemné sdě lení zákonných zástupců úč astníka o rozsahu docházky a způ sobu odchodu úč astníka z družiny. P ř ihlašování a odhlašování žáků a) P ř edávání informací, vyř izování námě t ů a stížností, př ihlašování, odhlašování žáků do ŠD zajišťuje vychovatelka školní družiny. b) P ř ihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je provádě no na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka. c) O zař azení dě tí do školní družiny rozhoduje ř editel školy. 2

3 d) Po projednání se zř izovatelem se č innost ŠD v době všech prázdnin př erušuje. e) Zákonní zástupci žáka př ihlášeného k pravidelné docházce do školní družiny, sdě lí vychovatelce rozsah docházky a způ sob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepř ítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak č i s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdě lí zákonní zástupci tuto skuteč nost družině písemně. f) P ř edem známou nepř ítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně. Č innost družiny Č innost družiny podle 8 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdě lávání: (1) Družina poskytuje zájmové vzdě lávání žáků m školy. (2) Družina vykonává č innost ve dnech školního vyuč ování. (3) Družina mů že vykonávat č innost pro úč astníky, nebo úč astníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna. (4) Družina organizuje zájmové vzdě lávání př edevším pro úč astníky př ihlášené k pravidelné denní docházce. (5) Družina umožň uje účastníků m odpoč inkové č innosti a př ípravu na vyuč ování. Organizace č innosti školní družiny Organizace č innosti družiny podle 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdě lávání: (1) Úč astníci pravidelné denní docházky do družiny se zař azují do oddě lení. (2) Oddě lení se naplň ují nejvýše do poč tu 30 úč astníků. (3) V oddě lení lze individuálně integrovat nejvýše 5 úč astníků se zdravotním postižením. (4) Ř editel stanoví nejvyšší poč et úč astníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané č innosti úč astníků, zejména s ohledem na jejich bezpeč nost. a) Provoz školní družiny př i ZŠ Heř manice u Oder je pondě lí až pátek od 12:00 do hod. b) Provoz ŠD konč í v 15:00 hod. Dě ti, které si do této doby nikdo ze zákonných zástupců nevyzvedl, odcházejí samostatně domů. Př i nevyzvednutí žáka do stanovené doby vychovatelka nejdř íve podle možností informuje telefonicky zákonné 3

4 zástupce žáka a osoby uvedené na zápisním lístku, pokud je tento postup bezvýsledný, po ukonč ení provozu ŠD pouč í žáka o BOZ (nejkratší cesta domů, dopravní kázeň...) a dohlédne na jeho odchod ze ŠD. c) Do oddě lení ŠD lze zapsat maximálně 30 žáků. Denně př ítomných nesmí př esáhnout poč et 25 žáků. d) Žáky do školní družiny si vychovatelka př ebírá od vyuč ujících po skonč ení vyuč ování. e) Družina realizuje výchovně vzdě lávací č innost ve výchově mimo vyuč ování zejména formou odpoč inkových, rekreač ních a zájmových č inností, umožň uje žáků m př ípravu na vyuč ování. Odpoč inkové č innosti mají odstranit únavu, zař azují se nejč astě ji po obě d ě. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh č innosti stanovuje ř editel školy dle potř eby kdykoliv bě hem dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové č innosti, poslechové č innosti a podobně. Rekreač ní č innosti slouží k regeneraci sil, p ř evažuje v nich odpoč inek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní č innosti mohou být rušně jší. Zájmové č innosti rozvíjejí osobnost žáka, umožň ují žáků m seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspě chů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o ř ízenou kolektivní nebo individuální č innost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Př íprava na vyuč ování zahrnuje okruh č inností související s plně ním školních povinností, není to však povinná č innost ŠD. Mů že jít o vypracovávání domácích úkolů nebo zábavné procvič ování uč iva formou didaktických her (vč etně ř ešení problémů ), ověřování a upevň ování školních poznatků v praxi př i vycházkách, exkurzích a dalších č innostech; získávání dalších doplň ujících poznatků př i prů b ě žné č innosti ŠD (např. vycházky, poslechové č innosti, práce s knihou a č asopisy). f) Rozsah denního provozu projednává ř editel se zř izovatelem. ŠD mů že v rámci své bě žné č innosti zř izovat zájmové kroužky, jejichž č lenové mohou být i žáci, kteř í nejsou př ihlášeni do školní družiny k pravidelné docházce. g) Zákonní zástupci žáků a další návštěvníci do tř ídy, ve které je umístě na ŠD, nevstupují. h) P ř i př echodu do ŠJ dbají žáci pokynů pí vychovatelky a dodržují pravidla školního ř ádu. Ve školní jídelně žák dbá na správné stolování a dodržuje ř ád školní jídelny. Zabezpeč ení BOZ 1. Pro č innost ŠD platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním ř ádu, pokud ŠD pro svoji č innost využívá odborné uč ebny (např. t ě locvič na), ř ídí se př íslušnými ř ády pro tyto uč ebny. Žáci př ihlášení do ŠD jsou pouč eni o BOZ se záznamem v dokumentaci ŠD. 4

5 2. Pitný režim je zajištěn př i svač ině a výdeji obě d ů, od hodin je pro žáky zajištěn č aj ve várnici. 3. Ř editel školy mů že rozhodnout o vylouč ení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo ně jakým významným projevem porušil kázeň a poř ádek, ohrožuje zdraví a bezpeč nost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných dů vodů. U ŠD základních škol nemá tento akt povahu správního ř ízení (ř editel nevydává rozhodnutí, není možnost odvolání zákonných zástupců ). Podmínky úplaty za služby školní družiny Podmínky úplaty jsou definovány v 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdě lávání (1) Zájmové vzdě lávání je poskytováno zpravidla za úplatu (2) Úplata mů že být snížena nebo prominuta a) dítě ti, žákovi, pokud je společ n ě posuzovanou osobou pro nárok na sociální př íplatek, který podle zvláštního právního p ř edpisu pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávně ná osoba, b) dítě ti, žákovi nebo studentovi, pokud má nárok na př íspě vek na úhradu potř eb dítě te v pě stounské péč i podle zvláštního právního př edpisu a tento př íspě vek nebo jeho č ást je vyplácena, c) pokud skuteč nosti uvedené v písmenu a) a vyplácení př íspě vku uvedeného v písmenu b) prokáže ř editeli. (4) Dále mů že být úplata snížena a. ú č astníků m, kteř í se úč astní více než dvou činností daného školského zař ízení, b. ú č astníků m, kteř í jsou zapsáni k pravidelné č innosti, v př ípadě úč asti v dalších č innostech daného školského zař ízení. Zájmové vzdě lávání ve školní družině je poskytováno za úplatu 40,00 Kč mě síč n ě. Splatnost úplaty stanoví ř editel tak, aby byla úplata splatná nejpozdě ji do 5. dne v měsíci. Dokumentace školní družiny: zápisní lístek pro žáky, kteř í jsou př ihlášeni k pravidelné docházce p ř ehled výchovně vzdě lávací práce celoroč ní plán č innosti 5

6 VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ OBLASTI Č lově k a jeho svě t: 1. Místo, kde žijeme Poznávání nejbližšího okolí školy, organizace života v rodině a škole, urč ení významných objektů, jejich návštěvy (knihovna, obecní úř ad, orientace v prostoru a č ase, odhadnout vzdálenost v čase,), beseda o naší obci - historie. Bezpeč nost na cestě do školy, vycházkách, dopravní výchova. 2. Lidé kolem nás Osvojení zásad vhodného společ enského chování, výchova k respektu a toleranci, pě stování empatie a vzájemné úcty, dešifrování komunikace slovní i mimoslovní, dodržování pravidel stolování, př edcházení šikaně, zař azení prvků mediální výchovy (co dě ti shlédly, slyšely, práce s internetem - vyhledávání informací) 3. Lidé a č as Budování a dodržování správného režimu dne, vytvář ení pravidelných návyků, umě t využít správně a úč elně svů j volný č as. 4. Rozmanitosti př írody Vycházky a pobyty v př írodě, pozorování změ n v př írodě, urč ování živé a neživé př írodniny, využití encyklopedií, následné výtvarné zpracování, péč e o pokojové rostliny, ekologická výchova praktická ochrana př írody, tř ídě ní odpadů. 5. Č lově k a jeho zdraví Poznávání sebe sama, pouč ení o nemocech a péč e o zdraví, zdravotní prevence, osobní hygiena a č istota, pouč ení o úrazech a jejich p ř edcházení, první pomoc - umě t ošetř it drobná poraně ní - besedy, v rámci prevence plavání, nové pohybové hry v místnosti, tě locvič n ě, terénu, relaxač ní cvičení, dodržování pitného režimu. Informač ní a komunikač ní technologie: seznámení se základy práce s poč ítač em, využití zákl. funkcí, dodržení zákl. pravidel bezpeč né práce s hardwarem i softwarem, ochrana dat př ed poškozením, ztrátou, zneužitím, vyhledávání informací a komunikace, zpracování a využití informací (práce s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru). Informač ní gramotnost již u dě tí od 6 let. 6

7 Umě ní a kultura: vytvář et a zafixovat u dě tí v prů b ě hu ně kolikaleté docházky do ŠD kulturu chování, stolování, oblékání, cestování. Osvojení estetiky - krásna, vnímání svě ta a okolí tvoř ivě, citlivě. Umě ní se vyjádř it neverbálně pomocí linie, tvaru, barvy, gesta, mimiky. Umě ní se vyjádř it jazykem dramatická výchova, obohacení emocionálního života kompetence komunikativní. Použití nekonvenč ních výtvarných technik, nácvik kulturního pásma, dramatizace, návštěva divadla. 7

8 CÍLE ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. rozvoj osobnosti žáka, probouzet u dě tí kladný vztah ke škole a vzdě lávání 2. získání všeobecného př ehledu (v návaznosti na uč ivo 1.stupně ) 3. pochopení a uplatň ování zásad demokracie - ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚ TE (každý má svá práva, ale i povinnosti) 4. utvář ení vědomí národní a státní př íslušnosti, ale i respektu k jiné etnické, kulturní a náboženské skupině 5. pochopení a uplatň ování principu rovnosti žen a mužů 6. získání a uplatň ování znalostí o životním prostř edí a jeho ochrana 7. dodržování bezpeč nosti a ochrana zdraví 8

9 KLÍČOVÉ KOMPETENCE Klíč ové kompetence př edstavují souhrn vě domostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot dů ležitých pro osobní rozvoj a uplatně ní každého žáka ve společ nosti. Jejich výbě r a pojetí vychází z hodnot obecně př ijímaných ve společ nosti a z obecně sdílených př edstav o tom, které kompetence jedince př ispívají k jeho vzdě lávání a spokojenému a úspěšnému životu. Smyslem a cílem vzdě lávání je vybavit všechny žáky souborem klíč ových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a př ipravit je tak na další vzdě lávání a uplatně ní v životě. Osvojování klíč ových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý a postupně se dotvář í v dalším prů b ě hu života. Úroveň klíč ových kompetencí, které žáci dosáhnou na naší škole, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíč ové kompetence tvoř í neopomenutelný základ žáka pro další vzdělávání. Klíč ové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, rů znými způ soby se prolínají, mají nadpř edmě tovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdě lávání. Proto k jejich utvář ení a rozvíjení musí směřovat a př ispívat veškerý vzdě lávací obsah i aktivity a č innosti, které ve škole probíhají. Na naší škole jsou za klíčové považovány: kompetence k uč ení; kompetence k ř ešení problémů ; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence obč anské; kompetence pracovní. Kompetence k uč ení - umožnit žáků m osvojit si strategie uč ení a motivovat je pro celoživotní uč ení: 1. Žáci vybírají a využívají pro efektivní uč ení vhodné způ soby získávání informací, metody práce (frontální, skupinová, individuální, práce v centrech, práce na projektech) a strategie. Žáci plánují, př íležitostně organizují a ř ídí vlastní vzdě lávání, vydrží potř ebnou dobu u uč ební č innosti, cíleně a samostatně si vytvář í vhodné podmínky k uč ení, př i vzdě lávání jsou žáci schopni vylouč it rušivé podně ty. 2. Žáci samostatně organizují vhodné akce mimo vyuč ování a požadujeme od žáků prezentaci výsledků. 3. Žáci získávají informace z rů zných pramenů (č asopisy, slovníky, jízdní ř ády, telefonní seznamy, internet, encyklopedie apod.), vyhledávají a tř ídí informace na základě jejich pochopení, propojení a systematizace, efektivně je využívají v procesu uč ení, tvů r č ích č innostech a praktickém životě, individuálním př ístupem k žáků m maximalizujeme jejich šanci prožít úspě ch. 4. Žáci operují s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojují do širších celků poznatky z rů zných vzdě lávacích oblastí a na základě toho si vytvář í uceleně jší pohled na matematické, př írodní, společ enské a kulturní jevy. 9

10 5. Žáci samostatně pozorují a experimentují, získané výsledky porovnávají, kriticky posuzují a vyvozují z nich závě ry pro využití v budoucnosti, umí vyhledávat a vybírat vhodné a podstatné informace, tř ídí je a zaznamenávají, zapojujeme žáky do prací na projektech. 6. Žáci poznávají smysl a cíl uč ení, mají pozitivní vztah k uč ení, posoudí vlastní pokrok a urč í př ekážky č i problémy bránící uč ení, kriticky zhodnotí výsledky svého uč ení a diskutují o nich, žáky vedeme k sebehodnocení, žáci zvládají př epínání pozornosti. Kompetence k ř ešení problémů podně covat žáky k tvoř ivému myšlení, logickému uvažování a k ř ešení problémů : 1. Žáci vnímají nejrů zně jší problémové situace ve škole i mimo ni, rozpoznají, pochopí a definují problém, př emýšlí o nesrovnalostech a jejich př í č inách, promyslí a naplánují způ sob ř ešení problémů a využívají k tomu vlastního úsudku a zkušeností. 2. Žáci vyhledávají informace vhodné k ř ešení problému, využívají získané vě domosti a dovednosti k objevování rů zných variant ř ešení, nenechávají se odradit př ípadným nezdarem a vytrvale hledají koneč né ř ešení problému. 3. Žáci ověřují prakticky správnost ř ešení problémů a osvě d č ené postupy aplikují př i ř ešení obdobných nebo nových problémových situací, sledují vlastní pokrok př i zdolávání problémů, dě ti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích aktivit školy tzn. na plánování, př ípravě, realizaci i hodnocení. 4. Žáci kriticky myslí, č iní uvážlivá rozhodnutí, jsou schopni je obhájit, uvě domují si zodpově dnost za svá rozhodnutí a výsledky svých č inů zhodnotí, žáci si postupně zdokonalují kompetenci k práci s informacemi ze všech možných zdrojů ústních, tiště ných, mediálních a z internetu, aby je umě li vyhledávat, tř ídit a vhodným způ sobem využívat. Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a úč inné komunikaci: 1. Žáci umí naslouchat hovoru druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reagují, úč inně se zapojují do diskuse, obhajují svů j názor a vhodně argumentují, zač leň ujeme metody kooperativního uč ení a jejich prostř ednictvím vedeme dě ti k týmové práci a spolupráci p ř i vyuč ování. 2. Žáci formulují a vyjadř ují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadř ují se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu (samostatná práce, projekty, referáty, ř ízené diskuse, komunitní kruh apod.). 10

11 3. Žáci rozumí rů zným typů m textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informač ních a komunikač ních prostř edků, př emýšlí o nich, reagují na ně a tvoř ivě je využívají ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společ enského dě ní. 4. Žáci využívají získané komunikativní dovednosti k vytvář ení vztahů potř ebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi, podporujeme př átelské vztahy ve tř ídách a mezi tř ídami. 5. Žáci využívají informač ní a komunikač ní prostř edky a technologie pro kvalitní a úč innou komunikaci s okolním svě tem. Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých: 1. Žáci si vytvář ejí pozitivní př edstavu o sobě samém, která podporuje jejich sebedů v ě ru a samostatný rozvoj, ovládají a ř ídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty, zároveň žáky vedeme k respektování společ n ě dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. 2. Žáci př ispívají k diskusi v malé skupině i k debatě celé tř ídy, chápou potř ebu efektivně spolupracovat s druhými př i ř ešení daného úkolu, oceň ují zkušenosti druhých lidí, respektují rů zná hlediska a č erpají pouč ení z toho, co si druzí lidé myslí, ř íkají a d ě lají, bě hem vzdě lávání používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc př i uč ení, usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost stř ídat role ve skupině. 3. Žáci se podílejí na utvář ení př íjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty př i jednání s druhými lidmi př ispívají k upevň ování dobrých mezilidských vztahů, v př ípadě potř eby poskytnou pomoc nebo o ni požádají, zároveň uč íme dě ti odmítat vše, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. 4. Žáci úč inně spolupracují ve skupině, podílejí se společ n ě s pedagogy na vytvář ení pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo p ř ijetí nové role v pracovní č innosti pozitivně ovlivň ují kvalitu společ né práce, chceme žáky nauč it základů m kooperace a týmové práce. Kompetence obč anské př ipravovat žáky jako svobodné a zodpově dné osobnosti, uplatň ující svá práva a plnit si své povinnosti: 1. Žáci respektují a dodržují ve tř ídních kolektivech společ n ě stanovená pravidla chování, školní ř ád zohledň uje a navazuje na pravidla chování vytvoř ená ve tř ídách, dě ti respektují individuální rozdíly spolužáků (národnostní, kulturní, sociální). 11

12 2. Žáci chápou základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společ nosti, žáky vedeme k tř ídě ní odpadů, v př írodě se chováme jako zodpově dné osoby globálně ekologicky myslící jedinec. 3. Žáci respektují, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dě dictví, projevují pozitivní postoj k umě leckým dílů m, smysl pro kulturu a tvoř ivost, aktivně se zapojují do kulturního dě ní a sportovních aktivit, ve vyuč ování je kladen dů raz na prožitek. 4. Žáci se rozhodují zodpově dně podle dané situace, poskytnou dle svých možností účinnou pomoc a chovají se zodpově dně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví č lově ka. 5. Žáci chápou základní principy a společ enské normy, jsou si vě domi svých práv a povinností ve škole i mimo školu. 6. Žáci respektují př esvě d č ení druhých lidí, váží si jejich vnitř ních hodnot, jsou schopni vcítit se do situací ostatních lidí, odmítají útlak a hrubé zacházení, uvě domují si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. Kompetence pracovní - pomáhat žáků m poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatň ovat získané vě domosti a dovednosti v reálném životě : 1. Žáci využívají znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdě lávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své př ípravy na budoucnost, č iní podložená rozhodnutí o své budoucnosti, rů znými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s r ů znými profesemi. 2. Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a stř ízlivému posouzení reálných možností profesní orientace, žáky motivujeme k aktivnímu zapojení v projektových dnech, výuku doplň ujeme o praktické exkurze, př iměřenou nabídkou zájmových útvarů podně cujeme u žáků zájem o další orientaci. 3. Žáci př istupují k výsledků m pracovní č innosti nejen z hlediska kvality, funkč nosti, hospodárnosti a společ enského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostř edí i ochrany kulturních a společ enských hodnot. 4. Žáci používají bezpeč n ě a úč inně známé materiály, bě žné nástroje a vybavení, dodržují vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptují se na změněné nebo nové pracovní podmínky. Zpracovala: Kristýna Ondř ejová, DiS. Schválil: Mgr. Moravec Kamil, ř editel ZŠ 12

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

r Na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky vyvodíme cíl, na konci vyučovací jednotky společně zhodnotíme jeho dosažení; zařazujeme do výuky problémové vyučování, experiment. Využíváme sebekontrolu

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Školní družina při Základní škole Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším

Více

PRAVIDLA BEZPEČNÉ DRUŽINY

PRAVIDLA BEZPEČNÉ DRUŽINY PRAVIDLA BEZPEČNÉ DRUŽINY 1. PO PŘÍCHODU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY ODKLÁDÁM AKTOVKU NA URČENÉ MÍSTO 2. NA OBĚD ODCHÁZÍM S VYCHOVATELKOU NEBO S UČITELKOU (VYCHOVATELEM NEBO S UČITELEM 3. DODRŽUJI HYGIENICKÉ ZÁSADY

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace Kanice 135, 664 01 Bílovice nad Svitavou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ A MŠ KANICE Č.j.:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 8. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 8 ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání

Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání Frýzková, M., Pumpr, V. Významným cílem současného přírodovědného vzdělávání po celém světe je rozvíjení schopnosti žáků využívat

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh práce s technickými materiály

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh práce s technickými materiály Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh práce s technickými materiály Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: HRS III/ /2015 Skartační znak: S 10 Vypracovaly:

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Vý atky ze školního ádu: Celé zn ní školního ádu je k dispozici ve škole u t ídních u itel, u vedení školy a na internetových stránkách školy. 1. Povinnosti žák 1. Žák je povinen ú astnit se výuky podle

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RUDOLTICE, RUDOLTICE 200,561 25 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové,

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Tyršova základní škola a mateřská škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Číslo jednací 411 / 15 Spisový znak: A.1. Skartační znak: A Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace - 1 - Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Škollníí vzděllávacíí program pro zájjmové vzdělláváníí Platnost: od 3. 2. 2014-1 - - 2 -

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní družinu vnitřní řád. Je

Více

1.2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

1.2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2013 Vypracoval: p.klepetková Schválil: Ing.Bednářová Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti

rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - DALŠÍ CIZÍ JAZYK Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ MONTE

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ MONTE Č. j.: Vypracoval: Schválil: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ MONTE Mgr. Marie Švrčková, Ph.D., ředitelka školy Mgr. Marie Švrčková, Ph.D., ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 29. 8. 2016

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hošťálková, okres Vsetín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3-9/2007 Vypracoval: Mgr.Miloš Sobotka, ředitel školy Schválil: Mgr. M. Sobotka, ředitel školy Pedagogická rada

Více

Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1 700, příspěvková organizace se sídlem 1. máje 1 700, Frýdek-Místek, 738 02

Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1 700, příspěvková organizace se sídlem 1. máje 1 700, Frýdek-Místek, 738 02 Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1 700, příspěvková organizace se sídlem 1. máje 1 700, Frýdek-Místek, 738 02 Vypracovala: Schválila: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY DODATEK Č. 1 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Profil žáka Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo 1. období konec 3. ročníku Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů

Profil žáka Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo 1. období konec 3. ročníku Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Profil žáka Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo Profil žáka definuje očekávanou úroveň naplňování klíčových kompetencí stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání. Profil

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 14. 11. 2016 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Marie Machátová, vedoucí vychovatelka ŠD Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: 3.9.2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Bílá Lhota, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2016 Směrnice nabývá platnosti dne: 29.8.2016 Směrnice nabývá

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 1040/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 16.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní řád školní družiny je zveřejněn: informační tabule školní družiny webové stránky školy Vnitřní řád školní družiny byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2016 a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1.9.2005) POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Základní škola Doubravice nad Svitavou. Základní škola Doubravice nad Svitavou ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Mgr. František Opatřil

Základní škola Doubravice nad Svitavou. Základní škola Doubravice nad Svitavou ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Mgr. František Opatřil Základní škola Doubravice nad Svitavou Vypracoval: Schválil: ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Marcela Procházková Mgr. František Opatřil Pedagogická rada projednala dne 19. 4. 2016 Účinnost ode dne: 20.4. 2016 Změny

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Poruba Ukrajinská19, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část: ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Eva Kahúnová vedoucí vychovatelka

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník Charakteristika předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 8. a 9. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Svým obsahem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘÍKAZY, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLANETA ZEMĚ aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Platný od: 1. 9. 2007 Verze

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

1.1 Učební osnovy 2. stupeň

1.1 Učební osnovy 2. stupeň 1.1 Učební osnovy 2. stupeň 1.1.1 Český jazyk a literatura 1.1.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu český jazyk a literatura Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Naše škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. Charakter práce v dětech podporuje pocit bezpečí, možnost pozitivního

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ 181/12 Vypracoval: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Hana Dolejší, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Základní škola, Praha 9 Satalice, K Cihelně 137. K Cihelně 137/8, Praha-Satalice. Řád školní družiny

Základní škola, Praha 9 Satalice, K Cihelně 137. K Cihelně 137/8, Praha-Satalice. Řád školní družiny Řád školní družiny Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny (dále jen ŠD), stanoví

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. Vyučovací předmět: PĚSTITELSKÉ PRÁCE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. Vyučovací předmět: PĚSTITELSKÉ PRÁCE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení 472 Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Vyučovací předmět: PĚSTITELSKÉ PRÁCE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK

ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK MASARYKOVY JUBILEJNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY, ČERNILOV, ŠKOLSKÁ 380 V Černilově 1. 9. 2013 razítko školy: Mgr. David Kubíček, ředitel Obsah ŠVP:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně.

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně. 1.1 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících

Více

Poslání školní družiny

Poslání školní družiny Poslání školní družiny Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY + Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 18 /2012 Vypracoval: Blanka Reindlová, ředitel

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více