ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ R O Z V O J RADOST OSOBNOST ZDRAVÍ VZDĚLÁVÁNÍ ORIGINALITA JAZYKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HEYROVSKÉHO 32, BRNO-BYSTRC

2 Struktura školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 4. Učební plán 5. Učební osnovy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7. Přílohy -2-

3 1. Identifikační údaje -3-

4 Školní vzdělávací program ROZVOJ Název školy: Základní škola Brno, Heyrovského 32 Adresa školy: Heyrovského 32/161, Brno Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Eliášová Zástupce ředitelky školy: Mgr. Alena Fialová Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Ludmila Eliášová Kontakty: Zřizovatel: Zařazení do sítě škol IČO: IZO: REDIZO: tel.: (sekretariát školy) fax : Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc nám.28.dubna 145/60, Bnro tel.: fax : Platnost dokumentu: od ŠVP byl předložen školské radě dne: Verze: č. 4 srpen ŠVP byl schválen ředitelkou školy dne:... Mgr. Ludmila Eliášová ředitelka školy -4-

5 2. Charakteristika školy -5-

6 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola Brno, Heyrovského 32, Brno Bystrc, je úplnou školou s devíti postupnými ročníky, zařazenou mezi Školy podporující zdraví. Ve srovnání s místními školami jsme nejmenší a nejstarší základní školou s dlouholetou tradicí. Nacházíme se v okrajové městské části velkého města, s dobrou dostupností městské hromadné dopravy a integrovaného dopravního systému pro přilehlé lokality. Vzděláváme 400 žáků v 19 třídách, průměrná naplněnost tříd je 22 žáků. Na prvním stupni máme po dvou až třech třídách v ročníku, na druhém stupni jednu až dvě paralelní třídy v ročníku. 2.2 Vybavení školy Budova školy je zasazena do staré zástavby Bystrce, v blízkosti Brněnské přehrady a Údolí oddechu, které jsou vhodně a také často využívány jako fakultativní prostředí pro učení a relaxaci v přírodě. Škola disponuje 19 kmenovými třídami a 7 odbornými učebnami (učebna výpočetní techniky, jazyková učebna, učebna hudební výchovy, dílna s keramickou pecí, cvičná kuchyňka, učebna přírodopisu a učebna chemie a fyziky). Většina kmenových učeben na 1. stupni je vybavena herními prostory s kobercem využívanými i v průběhu výuky k relaxaci a uvolnění žáků. V některých třídách mají žáci k dispozici počítač s výukovými programy. Šest učeben je vybaveno projektorem. Školní družina se šesti odděleními využívá ke své činnosti kmenové třídy na prvním stupni a dvě samostatné místnosti s šatnou. Na vzhledu tříd i dalších prostor školy se do značné míry podílejí samotní žáci prezentováním svých prací a výrobků. Materiální zázemí školy je postupně modernizováno a rekonstruováno (např. osvětlení, vybavení odborných učeben, podlahy, žákovský nábytek, apod.) za hmotného přispění zřizovatele školy. Škola má standardní hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy). Dětem jsou k dispozici dva automaty nápojový a mléčný, ve kterém lze zakoupit kromě mléka také další mléčné výrobky. V přízemí školy se nachází jídelna, která je samostatným právním subjektem zřizovaným obcí. K pohybovým aktivitám využíváme tělocvičnu a víceúčelový sportovní areál se třemi hřišti, stolem na stolní tenis a volným prostorem pro relaxaci žáků a pro děti ze školní družiny. Děti mohou také využívat lezeckou stěnu umístěnou na chodbách prvního stupně. Za pěkného počasí slouží školní atrium a ostatní přilehlé prostory školy k trávení přestávek a fakultativní výuce. Areál školy mohou děti využívat i v době svého volna. Učitelé a vychovatelé nacházejí zázemí ve 13 pracovnách, vybavenými počítači s připojením na internet a tiskárnou. Ke společným poradám se scházejí ve sborovně, kde mají volně k dispozici také kopírku. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je tvořen 32 členy, v němž se spojují mladí i zkušení pedagogové. Kromě jednoho pedagoga všichni splňují odbornou kvalifikaci. Tradičně ženský kolektiv obohacuje 5 učitelů - mužů. -6-

7 Součástí školy je Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) v rámci kterého pracuje výchovná poradkyně, která je zároveň poradcem pro volbu povolání, školní metodik prevence, školní psycholožka a školní speciální pedagožka. ŠPP poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Ve výuce žáka se zdravotním postižením pomáhá asistentka pedagoga. Ve školní družině pracuje 6 vychovatelek splňujících vyžadované vzdělání. Velká část učitelů je proškolena v problematice péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména pak s vývojovými poruchami učení a chování. Třetina pedagogů prošla v rámci projektu Dokážu to? kurzem Osobnostní a sociální výchovy. Tu v naší škole aplikují jednak v rámci běžné výuky, v třídnických hodinách, ale také jako samostatný předmět nebo kroužek. Samozřejmostí je minimálně základní znalost při práci s výpočetní technikou. Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků a rozšiřování jejich kvalifikace je samozřejmou součástí jejich práce. Konkrétní vzdělávací programy jsou voleny především s ohledem na cíle obsažené v projektu Školy podporující zdraví a zaměřují se na efektivnější výuku, zdravé učení, podporu vzájemných vztahů mezi žáky a učiteli, osobnostní a sociální výchovu apod. 2.4 Charakteristika žáků Školu navštěvují převážně děti ze staré zástavby Bystrce a přilehlých lokalit z obcí Kníničky, Rozdrojovice, Jinačovice a Žebětín. Specifickou skupinu obvykle představují děti z blízkého Azylového domu pro matky s dětmi. Ve třídách se tak spojují žáci s rozličnou sociální úrovní děti z přilehlých satelitů a sídlištní děti. Heterogenita sociálních skupin pak může ovlivňovat dynamiku třídních kolektivů. Ve škole jsou také vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Máme zkušenosti s integrací žáků s vývojovými poruchami učení a chování, se zrakovým postižením, autismem i lehkou mentální retardací. Podporujeme individuální přístup k žákům s různou úrovní nadání i osobnostními zvláštnostmi tak, aby mohl každý žák maximálně rozvíjet svůj potenciál Ročníkové a celoškolní projekty Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či celoškolní, bývají krátkodobé, střednědobé nebo celoroční. Vyplývají z koncepce projektu Škola podporující zdraví. Celoškolní projekty: 1. Sportovní den 2. Vše o zemi vše pro zemi (Den Země) 3. Vánoční dílny 4. Velikonoční vejce Dlouhodobé projekty 1. Celé Česko čte dětem 2. Zdravé zuby 3. WATOTO Světem k jiným dětem (I. stupeň WATOTO Světem k jiným dětem, II. stupeň Jsme, jací jsme) Krátkodobé projekty 1. Adaptační pobyt 2. Sexuální výchova 9. ročníků 3. Tematicky zaměřené školy v přírodě a výlety 4. Lyžařský výcvikový kurz -7-

8 5. Třídní projekty OSV, prezentace práce třídy, kroužku, spaní ve škole 6. Projekty ŠD: Drakiáda, Malování na chodníku Projekty pro děti, rodiče a veřejnost 1. akce v rámci Projektu Brno Zdravé město (např. Aby to nebolelo) 2. Páťák 3. Předškoláci 4. Den Slabikáře 5. Projekty ŠD vánoční a velikonoční dílny 2.6. Školní parlament Žáci se podílí na řízení školy prostřednictvím školního parlamentu, který se schází jednou měsíčně. Zde dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhují a sami organizují své vlastní projekty (sběr papíru, sportovní den, "Mikulášská" pro žáky I. stupně a další) Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty Jedním z pilířů Školy podporující zdraví je otevřené partnerství. Principem této zásady je otevřená komunikace s rodiči, veřejností i dalšími institucemi. Snažíme se, aby příležitostí ke vzájemnému setkávání a komunikaci neustále přibývalo. Společné akce žáků a jejich rodičů jsou velmi vítány a oceňovány. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době hovorových hodin, třídních schůzek, dne otevřených dveří a v rámci akcí pro veřejnost (viz Projekty). Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek školy, které jsou průběžně aktualizovány. Oblíbená je zejména webová služba vzkazy pro rodiče, kterou využívají učitelé k prezentaci aktuálně probíraných témat, domácích úkolů či potřebných pomůcek do vyučování. Své služby rodičům nabízí také Školní poradenské pracoviště (ŠPP). Jedná se zejména o poradenství v oblastech adaptačních a výukových obtíží, výchovných a rodinných problémů, osobnostních zvláštností dětí, profesní volby, školní zralosti, vztahových potíží apod. V rámci péče o žáky školy, ŠPP úzce spolupracuje s dalšími školskými poradenskými zařízeními, především s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a speciálně pedagogickým centrem (SPC). (O činnosti ŠPP více v kap. Zaměření školy) Spolupracujeme s obcí, mezi tradiční akce patří např. vítání žáků prvních ročníků a stejně tak loučení s absolventy naší školy na závěr školního roku. Z projektu Školy podporující zdraví také vyplývá spolupráce s Magistrátem města Brna, Kanceláří Brno Zdravé město a s mateřskými školkami, zapojenými do stejného projektu (MŠ Jinačovice, MŠ Zvídálek). Také spolupracujeme s ostatními spádovými školkami (projekt "Předškoláci"). -8-

9 Výbornou spolupráci máme také se zřizovatelem školy ÚMČ Bystrc (pravidelná jednání na Radě bystrckých škol), s Městskou policií a Policií ČR, Knihovnou J. Mahena, KS Bystrc, Domovem důchodců a Vyšší zdravotnickou školou Brno. V rámci své praxe navštěvují naši školu studenti Pedagogické fakulty MU a studenti psychologie Filozofické fakulty MU v Brně. Škola je přihlášena do sítě TVOŘIVÝCH ŠKOL Školská rada Školská rada byla zřízena dle dřívějších předpisů nebo dle 167 zákona č.561/2004 Sb. Má 6 členů: 2 zástupce školy, 2 zástupce zřizovatele a 2 zástupce rodičů. Schází se třikrát až čtyřikrát ročně. Aktivně podporuje činnost školy Školní družina Ve svém školním vzdělávacím programu navazuje školní družina na ŠVP I. stupně, přičemž zachovává specifika zájmového vzdělávání. Je důležitým partnerem školy a mezičlánkem ve vztahu škola - rodina. Cíleně ovlivňuje volný čas dětí, zajišťuje regeneraci jejich sil po vyučování, podporuje jejich nadání a zájmy. Pomáhá vytvářet a rozvíjet důležité osobní a sociální kompetence dětí. (Více viz Příloha č. 7.2) Zájmové útvary Žáci školy si mohou vybírat ze široké škály kroužků, jejichž provoz je hrazen rodiči. Ve většině případů je vedou pedagogové školy. Konkrétní nabídka se každoročně mění, mezi stálé oblasti patří kroužky sportovní, výtvarné, počítačové, osobnostní a sociální výchovy. Množství kroužků se každoročně zvyšuje (ve školním roce 2009/2010 nabízíme 27 kroužků). -9-

10 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy 3.2. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se zdravotním postižením Žáci se zdravotním znevýhodněním Žáci se sociálním znevýhodněním 3.3. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 3.4. Výchovně vzdělávací strategie 3.5. Začlenění průřezových témat -10-

11 3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření a hlavní cíle školy R O Z V O J R RADOST O OSOBNOST Z ZDRAVÍ V VZDĚLÁVÁNÍ O ORIGINALITA J JAZYKY Název našeho ŠVP je složen z úvodních písmen slov, která představují hlavní cíle a směřování školy. Vycházíme z obecných cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí RVP ZV, základních pilířů obsažených v projektu Školy podporující zdraví a z koncepce, která vznikla snahou o zavádění efektivních metod do pedagogického procesu a požadavků rodičů a navázáním na tradice školy. Název ROZVOJ vyjadřuje základní myšlenku vzdělávacího programu otevřenost školy všem dětem a to jak obsahem vzdělávání, respektováním žáka jako osobnosti, demokratickými principy, širokou nabídkou, diferencovaným přístupem, vztahy ve škole, tak i zapojením školy a jejich absolventů do veřejného života, jejich profesní orientace, schopnost svobodné a tvůrčí práce, samostatného myšlení, soulad s životními a mravními hodnotami a demokratickými občanskými postoji. Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný ROZVOJ osobnosti každého jedince. Důležitou úlohu v této oblasti plní Osobnostní a sociální výchova (OSV) a dramatická výchova jako jedna z metod OSV. V naší škole využíváme prvků OSV v běžné výuce, ale také jako samostatného předmětu na 2. stupni a kroužku na 1. stupni. Dramatická výchova představuje jeden z volitelných předmětů. Učivem v těchto předmětech je žák sám, stává se jím i třídní kolektiv a běžné situace každodenního života. Smyslem je pomáhat každému dítěti hledat cestu k vlastní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě i svému okolí. Osobnost žáka je středem zájmu a pozornosti práce třídního učitele s kolektivem třídy v třídnických hodinách, které se konají 1x měsíčně ve všech ročnících ZŠ. Jak již bylo řečeno dříve, realizujeme projekt Škola podporující zdraví, který ovlivňuje každodenní život školy. Být zdravou školou pro nás znamená především: - školu bez stresu a strachu; - vytváření klidného a příjemného prostředí pro práci a relaxaci; - dáváme přednost dovednostem a návykům před mechanickým memorováním; - chybování vnímáme jako jeden ze stupňů učení společně s ostatními metodami; - snažíme se vytvářet u dětí zdravý názor na život a svět kolem sebe; - učíme děti pracovat, ale i odpočívat; -11-

12 - podporujeme zdravý životní styl - vedeme žáky ke zdravým postojům v jednání Prvním pilířem Školy podporující zdraví je pohoda věcného, sociálního a organizačního prostředí. Snažíme se dětem dopřát útulné, pohodlné a estetické prostředí, udržet školní stravování na kvalitní úrovni, vytvářet funkční tým pedagogů motivovaných k naplňování cílů projektu a podporovat činnost metodického kabinetu OSV. Druhým pilířem je zdravé učení. Zdravým učením rozumíme zejména jeho smysluplnost a přiměřenost, možnost výběru, spolupráci, motivující hodnocení, klidnou a otevřenou atmosféru ve vyučování, samostatnost žáků, podporu originality, zvídavosti a konstruktivních nápadů, uvědomění si zodpovědnosti za své konání, diferencovaný a individuální přístup k žákům (zadávání práce podle schopností žáka, vytváření prostoru pro vzdělávání nadaných žáků, vytváření podmínek pro integraci) apod. Jde nám o to, aby vyučování ve škole bylo efektivnější, zajímavé a přitažlivé pro děti s různým stupněm nadání, aby všechny děti dostávaly příležitost dosáhnout při učení úspěchu. Ve výuce využíváme prvky daltonského systému, projektové vyučování, problémové metody, samostatnou práci, tvůrčí činnost, vyučování v blocích či tematických celcích, kooperativní vyučování, výuku v přírodě, komunitní kruh, dramatickou výchovu, osobnostní a sociální výchovu, didaktické hry apod. Třetím pilířem Školy podporující zdraví je otevřené partnerství. Škola se v tomto smyslu snaží fungovat jako demokratické společenství a služba veřejnosti. Základním požadavkem je pravidelná výměna informací a otevřená komunikace s rodiči žáků a veřejností. Podstatnou součástí školy a představitelem vzájemné komunikace mezi všemi subjekty je Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP). ŠPP poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost ŠPP zajišťuje školní psycholog, školní speciální pedagog, výchovný poradce a školní metodik prevence. Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé. ŠPP na naší škole vzniklo za podpory projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Institutu pedagogicko psychologického poradenství v Praze VIP Kariéra (Vzdělání Informace Poradenství Kariéra). Tento projekt byl tříletý ( ), spolufinancovaný Evropskými sociálními fondy (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Od je naše škola zařazena do dvouletého navazujícího projektu RŠPP VIP II Rozvoj školních poradenských pracovišť, vzdělání, informace, poradenství II ( ). Úvazek školního psychologa a školního speciálního pedagoga je spolufinancován Evropských sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hlavní cíle a oblasti obsažené v koncepci školy pro práci se žáky ohrožené rizikovým chováním jsou: 1) rozvoj a podpora zdravých vztahů ve škole 2) péče o předškolní děti 3) péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 4) prevence -12-

13 5) kariérové poradenství. Činnosti pracovníků ŠPP pak zahrnují poradenské konzultace pro rodiče (adaptační, výukové obtíže, výchovné, rodinné problémy, osobnostní zvláštnosti, kariérové poradenství, školní zralost, vztahové potíže ap.), poradenské konzultace pro žáky (osobní, rodinné, vztahové problémy, učební styl ap.), profesní poradenství pro žáky 9. tříd a jejich rodiče, psychodiagnostiku (nadání, osobnosti, vztahů ve třídě, vztahů v rodině ap.), práci se třídami (preventivní adaptační a osobnostně sociální programy, tematické programy, diagnostika vztahů, intervenční práce se vztahy ve třídě ap.), skríninky (orientační vyšetření zralosti, poruch učení a chování), spolupráci s učiteli (metodická podpora, výměna informací, pozorování ve výuce, supervize ap.), speciálně pedagogické skupinové reedukace pro žáky s poruchami učení (2. 5. třída), docvičování nezralých funkcí u dětí z 1. tříd, dys kroužek pro žáky II. stupně, úzkou spolupráci s pedagogicko - psychologickou poradnou a dalšími institucemi, logopedickou péči a další. Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů. Závěrem můžeme shrnout, že Škola podporující zdraví je založena na sociálním modelu zdraví. Ten se zaměřuje jak na celou organizaci školy, tak i na jednotlivce. Jádrem tohoto modelu je mladý člověk, který je vnímán jako individualita v dynamickém prostředí. Takový přístup vytváří vysoce podpůrné prostředí, které má vliv na představy, vnímání a činy všech, kteří ve škole žijí, pracují, hrají si a učí se. Tím vzniká pozitivní klima, jež ovlivňuje způsob formování vztahů, rozhodování mladých lidí i vývoj jejich hodnot a postojů. Cílem našeho projektu je měnit školu z její tradiční formy na školu, která se snaží vědomě a záměrně jak svou výukou i výchovou, tak svým prostředím, vnitřním životem i vztahy s rodiči a komunitou být místem, které přisívá k podpoře zdraví. Zdraví ve Zdravé škole je chápáno jako celkový stav fyzické, psychické a sociální pohody. 3.2.Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se zdravotním postižením Za žáky se zdravotním postižením se považují žáci s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, s vadami řeči, se souběžným postižením více vadami, autismem a vývojovými poruchami učení nebo chování. Speciální vzdělávací potřeby jsou zjišťovány na základě psychologického a speciálně pedagogického vyšetření ve školském poradenském zařízení (PPP, SPC) na doporučení školy (třídního učitele, školního psychologa, školního speciálního pedagoga) či vlastní žádost rodičů. Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením zajišťujeme formou individuálního přístupu na základě doporučení odborného pracoviště či školního psychologa a v závažnějších případech formou individuální integrace a tvorbou individuálního vzdělávacího plánu. Naše škola splňuje podmínky především pro péči o děti s vývojovými poruchami učení a chování. Většina učitelů prošla školením PPP a jsou dyslektickými asistenty, adekvátně využívají podpůrných opatření pro výuku těchto žáků v běžných třídách na základě doporučení poradenského zařízení. Školní speciální pedagog poskytuje skupinovou reedukaci v rámci běžného vyučování. Zároveň pomáhá s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů. Navíc již v první třídě školní psycholog provádí skrínink projevů typických pro budoucí rozvoj poruch učení, čímž umožňuje včasnou intervenci a reedukaci. Kromě vývojových poruch učení máme zkušenosti i s integrací žáků s lehčími formami zrakového, tělesného a mentálního postižení (viz Dodatek k ŠVP). V rámci integrace autistického žáka využíváme pomoci asistenta pedagoga. -13-

14 Veškerá péče je zajišťována ve spolupráci s rodiči - tvorba individuálního vzdělávacího plánu, konzultace o vhodném způsobu domácí přípravy apod. Učitelé poskytují dítěti podporu, ocenění, povzbuzení a důvěru ve společné zvládnutí jeho obtíží. Snaží se zdůrazňovat přednosti dítěte. Pečlivě váží způsob hodnocení Žáci se zdravotním znevýhodněním Do skupiny žáků se zdravotním znevýhodněním řadíme zdravotně oslabené, dlouhodobě nemocné žáky a žáky s lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování, kteří vyžadují zohlednění při vzdělávání. Vzdělávání těchto žáků je organizováno na základě speciálních potřeb žáka. Obsahem se vzdělávací proces žáků se zdravotním znevýhodněním zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních žáků. Škola pečuje o tyto žáky na základě doporučení uvedených ve zprávě ze školských poradenských zařízení Žáci se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci pocházející z majoritní populace. Žákům z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením je nezbytné věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují. Nejdůležitějším činitelem je učitel, který volí vhodné přístupy a vytváří ve třídě příznivé sociální klima. Je nutné, aby zajistil individuální nebo skupinovou péči, odpovídající metody a formy práce, pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu, spolupráci s psychologem, případně sociálním pracovníkem. Cílem je podporovat jejich úspěšné začlenění do majoritní společnosti s respektem k jejich minoritní kultuře. V rámci péče o žáky s nízkým sociálním, kulturním a ekonomickým zázemím úzce spolupracujeme s Orgánem sociálně právní ochrany dětí. 3.3 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Žákem mimořádně nadaným je takový jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. Škola může označit žáka za rozumově nadaného na základě pedagogicko psychologického vyšetření. V dalších oblastech nadání posuzuje úroveň talentu odborník v příslušném oboru na základě doporučení školského poradenského zařízení, které se vyjadřuje zejména ke specifikům žákovy osobnosti. Na identifikaci rozumově nadaných dětí a následné péči o ně se podílí v první řadě rodiče, kteří znají dosavadní tempo a charakter vývoje žáka, ale také školní psycholog ve spolupráci s dalšími poradenskými pracovníky školy (viz Školní poradenské pracoviště) a třídními učiteli. V prvních třídách provádí školní psycholog skrínink rizikových projevů rozvoje vývojových poruch učení, v rámci kterého se orientačně diagnostikuje také nadání žáků. Při označení některého žáka za potenciálně nadaného se pokračuje navázáním úzké spolupráce s rodiči, třídním učitelem/kou a odborníkem pedagogicko-psychologické poradny (dále jen PPP) - koordinátorem pro nadané děti v Jihomoravském kraji. -14-

15 Mimořádně nadaní žáci jsou v naší škole vzděláváni na základě principu integrace s využitím speciálních metod, postupů, forem a způsobů vzdělávání a didaktických materiálů. Pokud vzdělávání žáka vyžaduje úpravy obsahů vzdělávání a změny organizace jeho výuky, vytváří škola ve spolupráci s PPP individuální vzdělávací plán (dále jen IVP), který vychází ze školního vzdělávacího programu, závěrů psychologického vyšetření a specifik daného žáka. IVP vychází z aktuálního vývoje žáka a průběžně je upravován v souladu s jeho vzdělávacími potřebami. V rámci úpravy obsahů vzdělávání využíváme principy diferenciace (skupinová práce) a individualizace s ohledem k vzdělávacím potřebám žáka. V procesu úpravy vzdělávání využíváme zejména obohacování učiva a akceleraci učiva. Cílem obohacování učiva je učivo prohloubit, rozšířit a obohatit o další informace, ale také stimulovat procesy objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb, které dané téma nabízí. Důraz je kladen především na řešení problémových úloh a na strategii plánování řešení těchto úloh. Využíváme aktivizující výukové metody, názorně demonstrační metody, individuální práce s literaturou, didaktické hry, případové metody, zařazení do soutěží, projektové úlohy, metody výuky s podporou počítače apod. V rámci akcelerace vzdělávání přijímáme do školy předčasně žáky, kteří dosáhnou věku šesti let až v průběhu prvního ročníku, při současném posouzení kognitivní, emoční a sociální zralosti. Jinou formou akcelerace je urychlení procesu vzdělávání, resp. přeřazení do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Dále využíváme po konzultaci s PPP možnost účasti nadaného dítěte ve výuce některých předmětů ve vyšším ročníku. Školní poradenské pracoviště koordinuje celkovou péči o mimořádně nadaného žáka ve škole, zároveň také poskytuje individuální poradenskou a konzultační péči mimořádně nadaným dětem, jejich rodičům a učitelům, kteří tyto děti vzdělávají. Zaměřujeme se především na oblast prevence problémů v sociálních vztazích, získávání sociálních dovedností a adekvátního sebehodnocení žáka. Je nutné předcházet rezignaci na vzdělávání a školu (ztráta motivace, nuda), která by mohla nastat vlivem nedostatečného rozvoje a stimulace nadprůměrného potenciálu Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence představují soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Základní vzdělání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace ze života a na praktické jednání. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní. Kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají a lze je získat jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření musí směřovat celý vzdělávací obsah, aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Klíčové kompetence jsou v této kapitole zpracovány v následující podobě: jakým způsobem, jak učitel vede žáky k tomu, aby byli kompetentní komunikovat, pracovat ve skupině apod. V této části ŠVP mají klíčové kompetence obecnější podobu. Konkrétněji jsou rozpracovány v Učebních osnovách ŠVP u každého předmětu. K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje tyto společné postupy: Využívání různých zdrojů informací: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní -15-

16 - učitelé učí žáky pracovat s různými zdroji informací (tištěnými, elektronickými) - žáci mají k dispozici odbornou literaturu a mohou využívat školní počítače s připojením na internet Využívání nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky (moderní pedagogické trendy, skupinová práce, dialog, projekty, atd.): kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní - škola organizuje tematicky zaměřené projekty a exkurze, kde si žáci ověřují využitelnost školních poznatků v praxi Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi (např. školská rada, fakulty, pedagogicko-psychologická poradna, obec) kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní - žáci se účastní veřejných odborných i kulturních akcí a akcí pro veřejnost pořádané školou Proměna klimatu školy (tvůrčí, partnerská komunikace mezi učitelem a žákem, týmová práce, bezpečnost, tolerance k odlišnostem, žákovský parlament) kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní - Naplňování jednotlivých klíčových kompetencí ve vzdělávacím procesu žáků je možno popsat následujícím způsobem: Kompetence k učení - klademe důraz na čtení s porozuměním, vyhledávání informací, práci s textem, třídění informací a rozlišování podstatného a nepodstatného (skupinové práce, projekty) - vedeme žáky k sebehodnocení (ústní, písemné v žákovských portfoliích) - využíváme samostatné práce a vedeme k samostatnému organizování akcí s využitím nápadů a tvořivosti žáků (např. "Mikulášská pro I. stupeň) - vedeme k zapojení žáků do projektů, soutěží a olympiád (každý podle svých schopností) - zadáváme zajímavé samostatné práce (např. detektivní úkoly) - zajišťujeme vhodné podmínky pro učení (klid, přátelská atmosféra, názorné pomůcky, literatura, internet) - snažíme se vytvářet takové situace, při kterých žáci zažijí úspěch (motivační hry, soutěže) Kompetence k řešení problémů - učíme žáky pojmenovat problém, poznat jeho příčiny (situační hry, práce třídní samosprávy) - motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života a vedeme je k řešení - zdokonalujeme práci s co největším množstvím zdrojů informací při řešení problému (práce s knihou, internet, praktické pokusy, vlastní výzkum žáků) - zapojujeme celý kolektiv při řešení problémů (diskuze, třídnické hodiny) - vedeme žáky k přípravě různých aktivit pro mladší spolužáky (sportovní den, "Mikulášská", sběr papíru) -16-

17 Kompetence komunikativní - učíme žáky obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat, ale i vyslechnout názory druhých (žákovský parlament) - vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními lidmi (osobní příklad, např. Vánoční dílny, - podporujeme přátelské vztahy mezi třídami i jinými školami (celoškolní projekty, akce pro MŠ, "Páťák") - motivujeme a vedeme žáky k vlastní četbě (zapojujeme i rodiče projekt Celé Česko čte dětem) - seznamujeme žáky s pravidly komunikace, navozujeme a procvičujeme konkrétní životní situace (prožitkové hry) - komunikujeme i v cizím jazyce, učíme žáky i neverbální komunikaci (dramatická výchova) Kompetence sociální a personální - vedeme žáky k vzájemné toleranci, vstřícnosti, empatii, naslouchat druhému (skupinová práce) - vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí (třídnické hodiny) - učíme žáky vyjádřit odmítavý postoj ke všem negativním jevům (minimální preventivní program) - rozvíjíme v dětech zdravé sebevědomí (prezentace vlastních prací před kolektivem) - vedeme žáky k zodpovědnému chování ke starším, nemocným, nemohoucím (spolupráce s penzionem pro seniory) - vedeme žáky k toleranci (rasové, náboženské rozdíly, handicapovaní a sociálně slabší lidé) (projekt WATOTO, projekt Jeden svět) - tuto kompetenci vyvozujeme a vedeme k jejímu naplňování na školách v přírodě, lyžařských kurzech, exkurzích, výletech, adaptačních pobytech, při projektovém vyučování Kompetence občanské - učíme žáky stanovit si sami pravidla chování v třídním kolektivu (třídnické hodiny) - učíme žáky orientovat se ve společenském dění (sledování tisku, médií mluvní cvičení) - učíme žáky zodpovědnosti, samostatnosti, být flexibilní (práce v Žákovském parlamentu) - učíme žáky respektovat názory ostatních - seznamujeme žáky s prací zastupitelských orgánů a orgánů výkonné a soudní moci (exkurze Magistrátu města Brna, soudu, Úřadu práce) - vedeme žáky k třídění odpadů a ekologickému přístupu k životnímu prostředí (sběr papíru, Den Země) - klademe důraz na práci v třídní samosprávě, hry zaměřené na stmelení kolektivu, posilování vzájemné důvěry (třídnické hodiny, adaptační pobyty) - vedeme žáky k toleranci k různým kulturám, národům, rasám (projekt WATOTO, projekt Jeden svět) - zapojujeme žáky do spolupráce s okolními základními a mateřskými školami (divadelní představení pro MŠ, projekt "Páťák") Kompetence pracovní - vedeme žáky k samostatnosti (plánování a organizace práce, příprava pomůcek, úklid pracovního místa) - vychováváme k pracovní bezpečnosti, hygieně, zručnosti, sebeobslužnosti (osobní příklad, relaxační přestávky, stravovací a pitný režim, vhodné hygienické zařízení) - klademe důraz na dělbu práce v kolektivu (skupinové práce, pěstitelské práce) -17-

18 - vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení reálných možností při profesní orientaci (exkurze, Úřad práce) - organizujeme praktické exkurze a zapojujeme žáky do projektů (dlouhodobé, krátkodobé, pro veřejnost) - učíme žáky prezentovat projekty (před spolužáky, před rodiči) - využíváme názorné pomůcky (manipulace s demonstračními pomůckami) 3.5. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka. Prostupují celým vzděláváním a svým charakterem vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Označení způsobu plnění okruhů průřezových témat: Int - integrace do předmětu (označen názvem předmětu př. Aj, Nj, Čj, D, Z, Př) Vysvětlivky zkratek předmětů: Čj Český jazyk a literatura, Aj Anglický jazyk, M Matematika, I Informatika, Prv Prvouka, Vl Vlastivěda, Př Přírodověda, D Dějepis, Ov Občanská výchova, F Fyzika, Ch Chemie, Pří Přírodopis, Z Zeměpis, Hv Hudební výchova, Vv Výtvarná výchova, VZ Výchova ke zdraví, Tv Tělesná výchova, Pč Pracovní činnosti, Tech Technická výchova, Vp Volba povolání, Osv Osobnostní a sociální výchova, Nj Základy německého jazyka, AK Anglická konverzace, SČj Seminář z českého jazyka, Rj Ruský jazyk, ZS Zeměpisný seminář, BS Biologický seminář, DS Dějepisný seminář, DV Dramatická výchova, Do Domácnost, Tw Tvorba WWW stránek 1. stupeň 2. stupeň OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSV OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Ročník Rozvoj schopnosti poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita 1. Čj,Prv,Aj Čj,Prv M Čj,Prv Čj,Aj 2. Čj,Aj Čj M Čj Čj,Aj 3. Čj,Prv,Aj Prv,Čj Čj,Prv Čj,Aj 4. Čj,Tv,Pří Př Pč Př Čj 5. Čj,Tv Př Pč Př 6. Aj,Čj,D,Z,M VZ,Osv Hv,Vv,VZ Aj,Čj,Vv 7. Aj,M,Nj,Čj,Z Čj,VZ,Osv Ov,VZ,Osv Hv,Vv,Osv Aj,Čj,Nj,Vv,Do,DV,AK 8. Aj,M,Čj,Ov,Z Čj,Nj,Ov,VZ Nj,Ov,VZ Hv,Ov,Osv Aj,Čj,Nj,Do,DV,AK 9. Aj VZ,Vp VZ,M,Nj Hv Aj,Do,DV,Nj,AK -18-

19 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň 1. stupeň OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - OSV SOCIÁLNÍ ROZVOJ Ročník Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice 1. Čj Čj,Aj Čj Prv 2. Čj Čj,Aj Čj 3. Prv Čj Čj,Aj Čj Prv 4. Aj,Př Čj Čj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti MORÁLNÍ ROZVOJ Hodnoty, postoje, praktická etika 5. Čj,Aj,Př Čj Čj 6. Čj,Vv,Osv Čj,Ov,Vv,Osv Aj,Čj,Vv,Osv,Ov Čj,Osv Ov,Z 7. Čj,Vv,Rj,DV Čj,Ov,Vv,ZS Aj,Čj,Nj,Vv,VZ,Rj,Osv,AK Čj, Z,Osv Čj,ZS,Ov,Osv 8. Čj,Ov,Vp,Rj,DV Čj,Ov,Z,VZ,ZS Aj,Čj,Nj,Rj,AK Čj,Ov, Čj,Ov,Z D,Čj,VZ,Z,ZS,Ov 9. Čj,Rj,DV Ov,VZ,ZS Aj,Nj,Rj,AK Ov,VZ,Vp ZS VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VDO Ročník Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Forma participace občanů v politickém životě VZ Ov D D 7. Ov,ZS ZS,DS ZS 8. VZ Z,ZS Z,ZS,DS,OV D,Z,Ov,ZS 9. D,Ov,VZ,ZS ZS,DS OV,Z,ZS Principy demokracie jako formy vlády a způsob rozhodování -19-

20 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň 1. stupeň VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - EGS Ročník Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Aj 3. Aj Aj 4. Aj Vl Vl 5. Aj,Vl Vl 6. Aj 7. Aj,Z,Nj,Čj,AK Aj,Z,D DS 8. Aj,Nj,Čj,Z,AK Aj,Z DS 9. Aj,Čj,Ov,Z,AK Nj,Ov,Z,DS MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA MV Ročník Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Aj 3. Aj 4. Aj Př 5. Aj Vl 6. Aj,Čj Čj,Ov,Vz Ov,Hv Čj 7. Aj,Čj,Z,Ov,AK Čj,Ov,Z,DV Ov,Z,Hv,DS Nj,Čj,Z,Hv,Rj Čj 8. Aj,Z,Vv,AK Čj,Z,VZ,DV Hv,Pří,Z,Vv,DS Hv,Nj,Čj,Z,Vv,Rj Čj,Ov 9. Aj,Nj,Čj,Z,Vv,AK Čj,VZ,DV Hv,Vv,DS,OV Hv,Čj,Ov,Vv,Rj Čj,Ov -20-

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu 3) Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola šitá na míru naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech kombinujících různé metody učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Identifikátor školy: 600 040 577 Termín konání

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Legenda: Int = integrace do vyuč. předmětu; Pro = samostatný projekt; P = samostatný předmět; Z = zájmový útvar Osobnostní rozvoj Ročník Forma Předmět Popis

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby.

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534.

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534. 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Průřezová témata prolínají všemi vyučovacími předměty tak, aby korespondovaly s náplní a výstupy v jednotlivých vzdělávacích oblastech a aby přispívaly nejen k rozvoji vědomostí, dovedností

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Strategie rozvoje školy

Strategie rozvoje školy Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk Strategie rozvoje školy 2015-2019 Projednáno na ped. radě dne 20. 6. a 26. srpna 2014 a 26.8.2015 Vize školy ZŠ Václava Havla Poděbrady,

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu I. Sekaniny 1804 Charakteristika ŠVP Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Náš ŠVP vychází z nároků a potřeb současné společnosti s výhledem na budoucí vývoj. Dnešní společnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, OKRES HAVLÍČK ŮV BROD Účelem vzdělání není jen vědět, ale i jednat. Platnost od 1.9.2013 1. Identifikační údaje

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ Školní vzdělávací program Klíč k poznání je v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více