Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2011/2012"

Transkript

1

2 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2011/2012 Název a sídlo školy: Základní škola Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1, Charakteristika školy: fakultní škola se zaměřením na výtvarnou výchovu, počítačovou grafiku a mediální tvorbu Odloučená pracoviště: Jindřišská 32, Jeruzalémská 5, Školská 15a, Jindřišská 18 Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Zelená Zástupce ředitele školy: Mgr. Ivana Kolářová Zřizovatel: Městská část Praha 1 Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání Výuka podle ŠVP: Účelem vzdělání není mysl naplnit, ale otevřít ji. Ve školním roce 2011/2012 se poprvé všechny ročníky vyučovaly dle výše uvedeného ŠVP. Učební plán se ukázal v podstatě jako dobře nastavený, změny v budoucnu uděláme pouze v 6. ročníku zrušíme předmět Provoz a údržba domácnosti, neboť témata v něm obsažená vyučujeme i v jiných předmětech. Posílíme dotaci jazykové výuky. Jazykové vzdělávání a jeho podpora V rámci povinného učebního plánu se žáci vyučovali anglický jazyk od 1. do 9. ročníku. V šestém a opakovaně v sedmém ročníku si mohli v rámci povinně volitelných předmětů zvolit druhý cizí jazyk (francouzský nebo německý). Naši žáci se zúčastnili olympiády v anglickém jazyce a získali v obvodním kole Prahy 1 třetí místo. Žáci průběžně navštěvovali divadelní představení v anglickém jazyce. Anglické divadlo hostovalo rovněž v naší škole. Péči o jazykové vzdělávání věnujeme i učitelům. Naši vyučující se zúčastňují seminářů výuky cizího jazyka a někteří pokračují v původních jazykových kurzech pořádaných MČ Praha 1, které si však nyní již financují sami. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb. o ped. pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost) Počet (fyz. osoby) k Ped. prac. celkem Ped. prac. s odbor. Ped. prac. bez odbor. kvalifikací kvalifikace

3 Věková struktura pedagogických pracovníků Věk 20 a méně a více Počet (fyz osoby) k Další vzdělávání pedagogických pracovníků - Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci 1 - Počet účastníků průběžného vzdělávání 20 U většiny pedagogů se jedná o jednodenní, maximálně dvoudenní kurzy (8 16 hodin). Jedna kolegyně studuje několika semestrální kurz na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální, obor integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu (projekt ESF). Zástupkyně ředitelky pokračovala ve studiu na UK Praha Centrum školského managementu Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky. Nejčastějšími oblastmi studia v rámci DVPP byla pracovně právní tématika ve školství, výuka žáků s Aspergerovým syndromem a projevy sociálně nežádoucího chování ve škole. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2012/2013 a odkladů školní docházky na školní rok 2012/2013 (z výkazu pro daný školní rok) Zapsané děti Přijaté děti Odklady školní docházky Počet Hodnocení činnosti školních družin a klubů Školní družina je školské zařízení s kapacitou 90 žáků, k bylo zapsáno 90 žáků ve třech odděleních ŠD. Někteří žáci přestávali navštěvovat ŠD, protože potřebovali více volnosti. Některé žáky naopak rodiče přihlašovali i během roku, zvláště proto, že vychovatelky pracují s dětmi v různých kroužcích a poskytují jim možnost zapojení do různorodých činností. Zájmové vzdělávání probíhá formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačními akcemi. Jednotlivá oddělení pracovala podle plánu ŠD, který nesl pro tento školní rok název Pohádkový rok. Každé oddělení mělo vypracovaný vlastní roční plán, který vycházel ze společného námětu. Na závěr školního roku se uskutečnila již tradiční Zahradní šou. Celkově hodnotíme činnost ŠD v tomto školním roce jako zdařilou, s množstvím nových podnětů, rozvíjejících tvořivost dětí. Samozřejmě, že zůstaly neuskutečněné akce, ne vše se zdařilo tak, jak jsme si naplánovali. Chceme nabídnout takovou činnost, aby k nám děti chodily

4 rády. Od pracuje ŠD podle vlastního ŠVP pro školní družinu, který plně respektuje cíle výchovně vzdělávací práce ve ŠD a vychází z rámcového vzdělávacího programu. Klub mladých zajišťuje volnočasové aktivity především pro žáky druhého stupně, výjimečně mohou docházet i žáci prvního stupně (provozní důvody). Klub nabízí v rámci smysluplného trávení volného času mnoho aktivit a kroužků. Jelikož se naše škola nachází v centru Prahy, jsou děti vystaveny velkému nebezpečí ze strany jedinců či skupin vykazujících závadové chování. Činnost klubu proto plní i funkci primární prevence před těmito vlivy. Kromě pravidelných aktivit jsme uskutečnili i výlety do přírody víkendové akce zaměřené na horskou turistiku či v zimních měsících lyžování (Krkonoše nebo Alpy). V rámci klubu naše děti reprezentovaly školu i na veřejnosti. Nejčastěji se jednalo o vystoupení školní kapely Masakrózní hustec na Staroměstském náměstí v souvislosti s oslavou Velikonoc a Dne dětí, dále jsme jako každoročně uspořádali akademii na školním hřišti k závěru školního roku, atd. Poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty) Škola poskytuje poradenskou činnost jednak v oblasti kariérního poradenství, a to prostřednictvím výchovného týmu tvořeného vedením školy, výchovnou poradkyní a třídními, případně odbornými učiteli, jednak v oblasti práce s dětmi vyžadujícími zvláštní péči, zdravotně a sociálně znevýhodněnými a mimořádně nadanými. V rámci kariérního poradenství vyučujeme v 8. ročníku předmět Volba povolání, v němž se žáci seznamují s technikou vlastního sebepoznání, hodnocení, plánování a stanovování si reálných cílů. Seznamují se též se základy pracovního práva a v rámci předmětu chodí na dny otevřených dveří středních škol nebo školy přijdou předvést prezentaci své činnosti přímo do 8. nebo 9. ročníku. Výchovná poradkyně a ředitelka školy jsou též připraveny dle individuálních předpokladů žáků doporučit určitý typ školy či okruhů povolání. Ve školním roce 2011/2012 jsme poprvé zavedli v devátém ročníku předmět Svět práce, v němž se žáci seznamují se základy práva (občanské, rodinné, pracovní a trestní) a se základy finanční gramotnosti. Samozřejmostí přetrvává spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 1 s PaedDr. Borovičkovou a se speciální pedagožkou Mgr. Borůvkovou ze ZŠ Uhelný trh. Spolupráci jsme rozšířili i s organizacemi Apla a Vertikála, neboť nám přibylo žáků s AS. V rámci poradenského systému mají všichni vyučující jedenkrát týdně konzultační hodiny, ve kterých jsou připraveni řešit problémy jak s žáky, tak s jejich zákonnými zástupci. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Tradičně i ve školním roce 2011/2012 probíhala úspěšně spolupráce s Klubem rodičů, setkali jsme se třikrát do roka, vždy před třídními schůzkami. Rodiče podpořili naši školu především finančně

5 z příspěvků Klubu rodičů bylo financováno sportovní vybavení pro zájmovou činnost dětí a na vybavení školní družiny. Pokračovali jsme ve spolupráci s fakultami UK, dále s výtvarným ateliérem Milady Hynkové ve Kdyni u Domažlic, se Střední průmyslovou školou sochařskou a kamenickou v Hořicích, kam naši žáci výtvarných třídy jezdí na týdenní kurz tesání, dále pak již tradiční spolupráce s PPP Prahy 1 a samozřejmě spolupráce se zřizovatelem MČ Praha 1. V roce 2011/2012 jsme pokračovali ve spolupráci s Nadací Pražské děti, vystoupili jsme na akcích pořádaných touto nadací, dále v Clam Gallasově paláci na Carnevale Praha. Na mezinárodní dětské výtvarné soutěži Lidice, kterou pořádal Památník Lidice, jsme získali tři medaile Lidická růže a osm čestných uznání. Úspěšní jsme byli v soutěži Praha plná památek, kterou pořádal MHMP. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo realizaci projektů: Škola bez drog Klub mladých Cesty z města Škola bez drog (na kal. rok 2012 probíhá) Cesty za uměním (na kal. rok 2012 probíhá) ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč MHMP schválil realizaci projektu: My tvoříme dnes jako vy kdysi (na kal. rok 2012 probíhá) ,- Kč Zkušenosti s péčí o nadané žáky Jsme škola zaměřená na výuku výtvarné výchovy a počítačové grafiky. V roce 2011/2012 bylo na základě talentových zkoušek přijato do 6. ročníku cca 30 dětí se zvýšeným zájmem o výtvarnou výchovu. Ve výtvarných třídách děti pracují velmi náročnými technikami srovnatelnými s technikami používanými na středních uměleckých školách. Učební plán těchto tříd je rozšířen o předmět dějiny umění. U ostatních žáků podporujeme jejich schopnosti a talent nabídkou velkého množství povinně volitelných předmětů, které jsme zakomponovali do učebního plánu již od 6. ročníku. Jedná se např. o konverzaci v anglickém jazyce, počítačovou grafiku, druhý cizí jazyk, základy informatiky, výběrovou výtvarnou výchovu, sportovní hry atd. Kromě toho projdou všechny ročníky kurzem keramiky, vedeným akademickou sochařkou. Na škole též fungoval textilní a výtvarný ateliér a kroužek zaměřený na animaci a digitální fotografii.

6 Polytechnická výchova Volitelné předměty: konverzace a Aj, základy informatiky, počítačová grafika, sportovní hry, výběrová výtvarná výchova, francouzský jazyk Nepovinné předměty: německý jazyk, ruský jazyk Kroužky: na prvním stupni: Míčové hry, keramika, vaření, šachy, dramatická výchova, taneční studio, drátkování Kroužky na druhém stupni a v Klubu mladých: Oděvní ateliér, kurz kresby a malby, keramický kurz, kung-fu, florbal, basketbal, fotbal, hra na kytaru, zpívko, školní kapela Masakrózní hustec, základy hry na bicí, základy hry na baskytaru, šachy Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Ve školním roce 2011/2012 jsme již podruhé otevřeli přípravnou třídu. Docházkou do této třídy si každý z žáků osvojil v rámci svých osobních dispozic dovednosti i návyky potřebné pro bezproblémové zahájení povinné školní docházky a pro snadnější začlenění do vzdělávacího procesu. Příprava byla, stejně jako v předchozím roce, zaměřená na samostatnost, vyjadřovací schopnosti, grafomotoriku, matematické představy, koncentraci pozornosti a sociální dovednosti. V této třídě byly převážně děti s odkladem školní docházky a dále děti ze znevýhodněného sociálního prostředí. Velice nás překvapilo, že právě tyto děti navštěvovaly přípravnou třídu pravidelně a pobyt v ní na ně velmi pozitivně působil. Stejně jako v předminulém roce i v loňském roce rodiče činnost přípravné třídy chválili. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Ve školním roce 2011/2012 jsme zkvalitnili péči o žáky cizince výukou českého jazyka. Konala se odděleně pro první a druhý stupeň v dotaci dvou hodin týdně. Počet dětí cizinců celkem 44 Počet dětí cizinců z EU Počet dětí cizinců z ostatních států 7 (4 Slovensko, 1 Německo, 1 Švédsko, 1 Bulharsko) 37 (1 Kazachstán, 2 Korea, 16 Rusko, 1 Bosna a Hercegovina, 4 Čína, 2 Mongolsko, 1 Kosovo, 2 Bělorusko, 2 Vietnam, 6 Ukrajina) Počet dětí cizinců v přípravné třídě: 1 (Rusko)

7 Na naší škole jsme ve školním roce 2011/2012 stejně jako v letech předchozích pracovali s integrovanými dětmi a s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí dvojím způsobem. Jednak pro tyto děti máme vytvořeny menší třídní kolektivy (třída 7. B a 6. A), v nichž se můžeme dětem individuálně věnovat a vzhledem k menšímu počtu žáků intenzivněji postupovat při výuce, jednak tyto děti individuálně integrujeme v běžných třídách. Až doposavad jsem byla zastánkyní vytváření mikrotříd pro děti s poruchami učení, na základě zkušeností z loňského roku si však uvědomuji, že v některých případech je pro dítě vhodnější větší kolektiv. Je to především tehdy, jedná-li se o jedince s výchovnými problémy. V malém kolektivu se rád předvádí, zatímco ve větším počtu žáků mu není možné věnovat takovou pozornost a dítě se kupodivu chová tzv. normálně. Tuto zkušenost budeme v jednotlivých případech zohledňovat i v následujících letech. U dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí je práce s nimi založena především na získání rodičů a jejich zapojení do přípravy dítěte na vyučování a celkového začlenění do procesu. V jednom případě se nám toto nepovedlo (dívka bude patrně předána diagnostickému ústavu). Environmentální výchova V loňském školním roce jsme plnili cíle a klíčové kompetence EVVO dle stanoveného školního plánu EVVO. Už tradičně jsme EVVO realizovali jednak v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů a jednak v rámci jednotlivých tříd formou besed, výukových programů i prostřednictvím konkrétních akcí v terénu. Spolupracovali jsme s organizacemi, jejichž činnost je zaměřena na envitonmentální výchovu a na ne-tradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí, např. Sdružení Tereza, Lesy hl. m. Prahy, Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr, Ekocentrum Podhoubí, Ekodomov. Škola nadále pokračovala ve svém zapojení do celorepublikové sítě M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), což je dlouhodobý program Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. Již třetím rokem jsme pokračovali v zapojení do programu Recyklohraní. Pomocníkem pro realizaci EVVO se nám již druhým rokem stal časopis pro ekogramotnost Bedrník. Ve škole fungoval také přírodovědný kroužek. Multikulturní výchova Multikulturní výchovu jsme ve školním roce 2011/2012 nevyučovali jako samostatný předmět, ale stejně jako v předchozích letech byla průřezovým tématem předmětu prvouka, vlastivěda, výchova k občanství, dějepis, zeměpis a svět práce. Tato problematika se prolínala i jazykovou výukou a v projektech zaměřených na výjezdech do zahraničí (Normandie). Kromě toho je multikulturní výchova na naší škole běžnou věcí, neboť v každé třídě máme několik dětí cizinců, takže v rámci cílené práce se třídními kolektivy vysvětlujeme dětem odlišnosti jednotlivých morálek, názorů na svět, postavení rodiny a postavení žen ve společnosti. Prevence rizikového chování V oblasti prevence společensky nežádoucích jevů pracuje naše škola v souladu s Minimálním preventivním programem, který je připravován na každý školní rok a je zaměřený na prevenci

8 jakýchkoliv forem rizikového chování. Ve spolupráci s o. s. PRAK jsme ve školním roce 2011/2012 realizovali následující programy - pro 9. ročníky návštěvu věznice, návštěvu speciální MŠ pro děti drogově závislých a Psychiatrickou léčebnu v Bohnicích. Pro děvčata 8. ročníků byla realizována přednáška Poruchy příjmu potravy a žáci 6. ročníků byli zařazeni do projektu Kyberšikana. Ve spolupráci s Martinem Hornychem jsme realizovali pro 8. ročníky besedu na téma Prevence HIV/AIDS a pro 7. ročníky besedu zaměřenou na prevenci před užíváním drog. Ve spolupráci s Prevalis, o. s. Ostrava (přednášející MUDr. Petr Kolář) byla uskutečněna pro žáky 8. ročníků beseda na téma Láska ano, děti ještě ne. Tato oblast byla zahrnuta do sexuální výchovy. Ve spolupráci s Českou koalicí proti tabáku jsme realizovali programy, které byly tematicky zaměřeny na nebezpečí související s kouřením. Projektu se účastnili žáci ročníků (Nekuřátka) a všichni žáci 2. stupně (Típni to I a II). Pro 8. ročníky jsme realizovali pořad Nefetuj a piš ve spolupráci s Danny Agency a Danielem Dobiášem. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji Kraj Počet žáků celk. Z toho nově přijati Jihočeský Jihomor. Karlovar. Vysočina Královéhrad. Liberec. Moravskoslez. Olomouc. Pardubic. Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem Další údaje o ZŠ Ve školním roce 2011/2012 proběhly v ZŠ Vodičkova dvě inspekce ČŠI. Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu (od )proběhla v rámci plánovaných kontrol ČŠI. Neshledala žádné pochybení. Závěrečný protokol je k nahlédnutí u ředitelky školy. V květnu 2012 ve škole šetřila ČŠI stížnost rodičů ohledně úrazu své dcery. Z deseti bodů stížnosti ČŠI uznala osm jako neodůvodněných, jednu odůvodněnou a jednu částečně odůvodněnou. Protokol je opět k nahlédnutí u ředitelky školy. Prioritou naší školy i nadále zůstává poskytnout základní vzdělání všem dětem. Tzn. jak dětem nadaným, tak dětem se zdravotním či sociálním znevýhodněním, případně se zdravotním postižením. Z tohoto důvodu jsme nabízeli a nadále hodláme nabízet velké množství povinně volitelných předmětů a hodláme pokračovat v rozšířené výuce výtvarné výchovy a počítačové grafiky. Zároveň chceme v každém ročníku mít jednu třídu s menším počtem žáků, abychom umožnili i žákům s problémy kvalitní vzdělání.

9 Umístění žáků na SŠ ve školním roce 2011/2012 ze 7. ročníku 1 z 9. ročníku 43 z celkového počtu 45 (2 žáci opakují 9. ročník) Součástí výroční zprávy je obrazová příloha (obr. 1 výukový program holocaust Poslední let Petra Ginze, obr. 2, 3 otevření nového hřiště u Klubu mladých, obr. 4, 5 výtvarný pobyt v Normandii Po stopách impresionistů, obr. 6 výlet Klubu mladých) a dále údaje o hospodaření školy. Výroční zpráva schválena Radou školy ke dni

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20