Výroční zpráva za školní rok 2010/2011:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2010/2011:"

Transkript

1 Základní škola Kosoř, okres Praha-západ, p.třebotov telefon: , ředitelka školy: Mgr.Ludmila Lochmanová zřizovatel: Obec Kosoř, Průběžná 260, Kosoř V Kosoři Výroční zpráva za školní rok 2010/2011: 1. Charakteristika školy: V přízemí se nacházejí dvě učebny s hygienickou kapacitou 25 žáků na učebnu, jídelna a ředitelský kabinet s počítači. V prvním poschodí je umístěn byt, garsoniéra a kabinet. Garsoniéra je využívána od roku 2006 jako místnost pro výuku anglického jazyka. Kabinet slouží od roku 2003 jako knihovna. Ve sklepních prostorách je od roku 2010 zřízena vybavená keramická dílna. Mimo běžných pomůcek škola vlastní 8 počítačů, radiomagnetofony, kopírku. Vybavení pomůckami pro žáky je na dobré úrovni. V prosinci 2008 byla pořízena interaktivní tabule. Od se naše škola zapojila do projektu EU peníze školám se svým projektem Veselá školička inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zatím bylo zakoupeno 11 notebooků pro potřebu žáků. Tělocvičnu zapůjčuje škole OÚ Kosoř. Budova školy je zachovalá a díky OÚ Kosoř udržovaná. Zahrádka s hrazdičkami, minigolfem, prolézačkami a stolním tenisem je využívána dětmi při výuce, o přestávkách, ve školní družině a na další akce pořádané školou. Zahrádku a školu také hojně navštěvují bývalí žáci naší školy. Bezpečnost školy zajišťují mříže u kabinetu v přízemí a kotelny, oplechované dveře a bezpečnostní zámek u kabinetu v přízemí, tři hasicí přístroje, hromosvod a protipožární dveře u bytu a garsoniéry. 1

2 Součásti školy: Základní škola kapacita 48 Školní družina kapacita 30 Školní jídelna výdejna kapacita Přehled učebních plánů: 1., 2., 3.a 4. ročník pracoval podle nového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č.j.206/2007 Cesta za poznáním. V 5. ročníku se vyučovalo podle učebního programu Základní škola č.j /96-2. Ve 3.,4.a 5.ročníku probíhala výuka anglického jazyka. V 1., 2., 3.a 4.ročníku se vyučovala 1 hodina týdně dramatická výchova. 3.Pracovníci školy: a/pedagogičtí pracovníci: celkem: 5 mužů: 0 žen: 5 průměrný věk: 46 nepedagogičtí pracovníci:celkem: 1 mužů: 0 žen: 1 průměrný věk: 49 Průměrný věk všech pracovníků školy: 48 b / absolventi VŠ v roce 2010/2011 nastoupili: 0 absolventi SŠ v roce 2010/2011 nastoupili: 1 c/ aprobace pedagogů: Ludmila Lochmanová VŠ Nš-Hv Dagmar Raková VŠ Univerzita 17.listopadu-Aj Václava Drugdová SpgŠ, studentka 4.roč, pedagogické fakulty UK Ing. Andrea Nováková VŠ ČVUT Eliška Jílková Konzervatoř, studující 3.ročník FF UK v Praze, Obor divadelní věda d/ počet pedagogů bez příslušného vzdělání:3 e/ počet pedagogů doplňujících si vzdělání: 1 f/ délka pedagogické praxe pedagogických pracovníků: 23 let. 2

3 5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Ludmila Lochmanová: seminář EU peníze školám seminář pro příjemce NIDV Václava Drugdová: studium na pedagogické fakultě UK v Praze, úspěšně ukončila 4. ročník. Ing. Andrea Nováková: absolvování vzdělávacích programů: Vánoční inspirace / Vánoce v Mělníku Přírodovědné činnosti ve školní družině Národní institut dětí a mládeže Digitální fotografie pro potřeby učitele UK v Praze Školení k metodické pomůcce Ekopolis Scio cz Zdravotník zotavovacích akcí Český červený kříž Eliška Jílková: absolvovala vzdělávací program Začínající učitel v ZŠ NIDV studium na FF UK v Praze DV 6. Zápis do 1.třídy: Bylo zapsáno 14 žáků. 7. Výsledky vzdělávání žáků: Opakují ročník: 0 2 z chování: 0 3 z chování: 0 výchovná opatření: 0 Průměr jednotlivých předmětů: Čj Aj M Prv Př Vl Pč Hv Vv Tv 1.ročník 1,33 1,67 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2.ročník 1,22 1,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3. ročník 1,40 1,00 1,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4. ročník 2,29 1,29 2,14 1,75 1,43 1,00 1,00 1,17 1,00 5. ročník 2,00 1,75 1,75 1,50 1,25 1,00 1,00 1,25 1,00 3 žáci z pátého ročníku odešli do ZŠ Třebotov 1 žák do FZŠ prof.otokara Chlupa, Praha 5 3

4 9. Výsledky ČŠI: Ve školním roce 2010/2011 nebyla kontrola. 10. Plnění učebních plánů: Učební plány byly ve školním roce 2010/2011 splněny ve všech předmětech ve všech ročnících. 11. Mimoškolní aktivity: Ve škole pracovaly 3 kroužky v rámci školní družiny pod vedením rodičů a pedagogů: Anglický jazyk 1.třída 6 žáků paní učitelka Raková 2.třída 8 žáků paní učitelka Raková Kroužek ručních a výtvarných prací 20 školáků sestřičky z křesťanské misie v Radotíně Výtvarný 21 žáků paní učitelka Andrea Nováková 12. Soutěže: Žáci se zúčastnili několika výtvarných soutěží. Podzim v lese I.kategorie: 1.místo Karolína Nováková II.kategorie: 1.místo Tomáš Fürst Výroba znaků měst a obcí z odpadových materiálů 7.místo ve Středočeském kraji Požární ochrana očima dětí místo (společná práce dětí) 13. Počty žáků na škole: školní rok 2006/ žáků školní rok 2007/ žáků školní rok 2008/ žáků školní rok 2009/ žáků školní rok 2010/ žáků 4

5 14. Aktivity školního roku 2010 / 2011 ZÁŘÍ Slavnostní zahájení školního roku 2010 / 2011 Zahájení plaveckého výcviku v Radlicích ( 29 dětí ) ŘÍJEN - Drakiáda - Plavecký výcvik v Radlicích - Výtvarná soutěž Život zvěře v podzimní krajině okresní kolo - vítězové jednotlivých kategorií Daniel Fürst, Karolína Nováková, Tomáš Fürst Listopad Prosinec Leden Únor Březen - Výlet do cukrovaru v Dobrovicích - Ukončení plaveckého výcviku - Výroba znaku obce z recyklovaného materiálu - soutěž - Zpívání u stromu v parku ( 28 dětí) - Mikulášská besídka ( 50 dětí) - Vánoční besídka - Znak obce - v soutěži 7. místo ze 143 znaků Středočeského kraje ( znak byl na výstavě v Kladně a v Brně) - Zápis do 1.třídy (14 dětí) a návštěva předškoláků ve škole - Zimní škola v přírodě Loučná pod Klínovcem (26 dětí) - Kino Radotín - Samyho dobrodružství - Beseda s městskou policií Duben Květen Červen - Výtvarná soutěž Mladý hasič - kolektivní práce 1. místo v krajském kole - Divadlo Minor - Popelka - Botanická zahrada Praha - výlet žáci 4. a 5. třídy - Revitalizace obce - kulturní vystoupení žáků na návsi - Vítání občánků - kulturní vystoupení ve škole - Beseda archiv Dobřichovice - Výroba dřevěných zvířat na školní zahradu - Škola v přírodě Kutná Hora ( 30 dětí) - Divadelní vystoupení žáků školy pro MŠ - Divadelní vystoupení pro veřejnost ( 90 diváků) 5

6 - Výroba divadelních kuriozit na výstavu ve Veletržním paláci - Pražská Quadrinale - Návštěva výstavy a vystavení výrobků naší školy žáci 4. a 5. třídy - Den zvířat - Horolezecká stěna Radotín - Dravci v MŠ - Putování za trilobity v Černé rokli se Štepánem Rakem - Ukončení školního roku, rozloučení s žáky 5. třídy Celý školní rok vydávali žáci školní časopis FERDA. Veřejnost byla informována prostřednictvím nástěnek v obchodě a na OÚ Kosoř a na webových stránkách školy. Žáci se zapojili do akce přípravy koní pro hiporehabilitaci odkoupení odznaků, do sbírky Život dětem odkoupení magnetek, do sbírky Fond Sidus odkoupením dárkových předmětů. 16. Práce s integrovanými žáky: Ve školním roce 2010/2011 byli integrováni 4 žáci. Pracovali podle individuálního plánu. 17. Sledování sociálně-patologických jevů: Všichni vyučující během celého školního roku sledovali chování a reakce dětí při vyučování, ve školní družině a na školách v přírodě. Žádné sociálně-patologické jevy nebyly zjištěny. 6

7 18. Protidrogová prevence: Protidrogovým preventistou je na naší škole paní učitelka Václava Drugdová. Protidrogová prevence byla zařazována do hodin prvouky, přírodovědy, vlastivědy, čtení, tělesné a výtvarné výchovy. Hlavně byla rozvíjena zájmová činnost dětí. 19. Hospodaření školy: Viz příloha. Za rok 2010 byl HV ,37- Kč. 20. Zpráva o vydaných rozhodnutích za kalendářní rok x rozhodnutí o přijetí žáka do 1. ročníku 2x rozhodnutí o odkladu školní docházky 1x rozhodnutí o přestupu 21. Závěr hodnocení dosažených výsledků a koncepce dalšího rozvoje školy: Ve školním roce 2010/2011 jsme úspěšně splnili úkoly vyplývající z výchovně vzdělávacích plánů. Od se naše škola zapojila do projektu EU peníze školám svým projektem Veselá školička inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Žáci se učili poznávat, pracovat s informacemi, kriticky myslet, podporovali jsme zvídavost a chuť se něco naučit. Získávali dovednosti potřebné pro pracovní, osobní a občanský život, komunikativní dovednosti, naslouchat druhým a reagovat na okolní svět. Získávali sociální dovednosti být citlivý, rozvíjet schopnost empatie, tolerance k odlišnosti, schopnost spolupracovat. Učit se být sám sebou, cítit odpovědnost sám za sebe. Výuka probíhala na principech činnostního učení, tempo výuky se přizpůsobilo schopnostem žáků ve třídě, prostor pro naučení byl dán i žákům, kteří by jinak mohli být pokládáni za průměrné nebo i podprůměrné. Činnostní charakter výuky dával dostatek prostoru i k dobrému individuálnímu rozvoji nadaných žáků. Výsledkem radosti z práce a zájmu žáků o učení byla dobrá kázeň ve třídě a příjemná tvůrčí atmosféra. V rámci vzdělávacího ale i volnočasového procesu jsme vedli žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnili jsme žákům osvojit si strategii učení. Podněcovali jsme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Naše škola nabízí několik zájmových činností a kroužků. Žáci zde mohou rozvíjet své nadání, ale také tu najdou uplatnění žáci, kteří se ne vždy dovedou projevit ve vyučování. 7

8 Dramatická výchova se zaměřovala opět na rozvoj dětské osobnosti, obrazotvornost, fantazii, smyslové vnímání, učí sociálnímu cítění a vede děti k empatii. Hlavní důraz stále klademe na aktivní přístup žáků k zadaným úkolům, vztahy mezi spolužáky, ochranu přírody, zvelebování naší školy a rozvoj zájmové činnosti dětí. V průběhu školního roku pracovaly zájmové kroužky a pokračovalo vydávání časopisu Ferda. Mezi nejúspěšnější akce patřily zimní a letní škola v přírodě a vystoupení žáků pro veřejnost, do kterého se zapojili všichni žáci. Velmi dobrá je spolupráce se zřizovatelem a rodiči. Sponzoři: pan Kindl ceny pro děti, OÚ Kosoř ceny pro děti. Ve školním roce 2011/2012 se zaměříme hlavně na nový školní vzdělávací program, který pokračuje v 5.ročníku a to hlavně na nový vyučovací předmět informatiku, aktivní přístup žáků ke vzdělávání, bezpečnost, vztahy mezi dětmi, sportování, a rozvoj zájmové činnosti. Budeme se snažit vést žáky k toleranci a ohleduplnosti, pomáhat rozvíjet vlastní schopnosti, podněcovat k tvořivému myšlení a učit komunikaci. Vyučující se zaměří na tvorbu DUM a na plnění projektu Veselá školička. Pedagogické pracovnice se soustředí na plnění školního vzdělávacího programu Cesta za poznáním. Budeme pokračovat v úspěšných akcích pro děti. Pro všechny děti z Kosoře uspořádáme drakiádu, karneval, dětský den, mikulášskou besídku a soutěže. Budeme se snažit o to, aby bylo v naší škole stále příjemně jako dosud. Veškeré naše snažení má jediný cíl vychovat vzdělané lidi, kteří dokážou hodnotit sami sebe, svět kolem sebe a umí pomoci tomu, kdo to potřebuje. Projednáno na poradě pracovníků školy dne Výroční zprávu za školní rok 2010/2011 schválila školská rada dne V Kosoři dne Mgr.Ludmila Lochmanová, ředitelka školy 8