VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010"

Transkript

1 Základní škola pro ţáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK ZŠ pro ţáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1,

2 Obsah 1. Vize školy... str Poslání školy...:... str Charakteristika Základní školy pro ţáky se specifickými poruchami učeni v Trutnově 3 - Voletinách... str Základní směry ve vzdělávání ţáků... str Hodnocení a klasifikace... str Spolupráce s rodiči a veřejností... str Materiálně technické vybavení školy... str Opravy a celkový technický stav budovy... str Údaje o pracovnících školy... str Údaje o zápisu k povinné školní docházce.. str Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. str Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků....str Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivot. vzděl....str Přehled učebních plánů... str Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků... str Údaje o chování ţáků... str Školní druţina a odpolední aktivity ţáků... str Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi str Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních projektů. str Údaje o předloţ. a školou realit. projektech financovaných z cizích zdrojů.str Ekonomická část výroční zprávy... str Příloha Údaje o školních aktivitách 13. Příloha Ukázky ze školní kroniky 2

3 1. VIZE ŠKOLY Chceme být otevřenou školou, která vytváří vhodné podmínky pro individuální a všestranný rozvoj kaţdého ţáka. Budeme podporovat vytváření kladného vztahu ke vzdělání na základě zaţívání radosti z poznání a úspěchu. Pojďte se s námi učit pro ţivot. 2. POSLÁNÍ ŠKOLY Jsme škola která: poskytuje základní vzdělání ţákům se specifickými poruchami učení pomáhá rozvíjet osobnost ţáků prostřednictvím vzdělávání pomáhá rozvíjet morální hodnoty ţáků prostřednictvím výchovy pomáhá ţákům najít cestu k celoţivotnímu vzdělávání, místo ve společnosti a způsob uplatnění v ţivotě 3. CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ, TRUTNOV 3, VOLETINY 1 Základní škola pro ţáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. Zřizovatelem školy je město Trutnov, Slovanské náměstí 165. Od 1. ledna 2001 získala škola právní subjektivitu, v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost z těchto vztahů. V naší škole je 9 postupných ročníků a 2 oddělení školní druţiny, kam se mohou hlásit ţáci ročníku. Třída základní školy pro ţáky se specifickými poruchami učení se naplňuje do 14 ţáků. Výjimky z maximálního počtu ţáků ve třídě povoluje zřizovatel školy. 3

4 Prokopcová. Ředitelkou školy je Mgr. Stanislava Tejchmanová, její zástupkyní Mgr. Jana Školská rada pracovala v tomto sloţení: Předseda komise: PaedDr. Karel Rouha, tajemník: Mgr. Jana Prokopcová, členové: Mgr. Tomáš Hendrych, Mgr. Dana Kudrnová, Eva Friedrichová, Olga Špetlová Zasedání školské rady se uskutečnilo ve dnech a Základní škola pro ţáky se specifickými poruchami učení poskytuje základní vzdělání dětem, které se, přestoţe mají normální inteligenci, nemohou s úspěchem vzdělávat v běţném typu základní školy. Do školy přijímáme ţáky, kteří trpí některou specifickou poruchou učení dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Zařazení dítěte do školy vţdy konzultujeme s odborníky v pedagogicko psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru. Ve škole jsme vyučovali ţáky 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku podle školního vzdělávacího programu Za poznáním a 4., 5., a 9. ročník podle vzdělávacího programu Národní škola č. j / Tyto programy umoţňují zařadit do vyučovacího procesu také projektové vyučování, které na naší škole pravidelně vyuţíváme při získávání poznatků rozumové výchovy. Kaţdý projekt plánují učitelé tak, aby ţáci měli moţnost získávat nejen teoretické vědomosti, ale i praktické dovednosti související s daným tématem. Škola vytváří prostor pro všechny ţáky naší školy. Učitelé vyuţívají při výuce názorné pomůcky, audiovizuální a počítačovou techniku i další prostředky, aby ţáci co nejlépe zvládli učivo. Ţákům, kteří potřebují individuální studijní plán, učitel vytvoří takové podmínky, aby mohli přiměřeně rozvíjet své schopnosti. Děti trpící vadou řeči navštěvují hodiny logopedické péče, ţáci trpící specifickou poruchou učení mohou navštěvovat hodiny reedukační péče. Pro ţáky je rovněţ vydáván časopis Školák, ve kterém si děti mohou prohlédnout práce své i svých kamarádů, najdou zde výsledky školních soutěţí i náměty pro volné chvíle Základní směry ve vzdělávání ţáků snaţíme se zaloţit úspěšnou vzdělávací dráhu dítěte po ukončení naší základní školy se ţáci mohou dle svých schopností hlásit na jakoukoli střední školu či odborné učiliště; učíme ţáky přiměřeně získávat, zpracovávat a vyuţívat informace; 4

5 rozvíjíme tvořivost dětí; usilujeme o pozitivní emoční vyladění dětí a sníţení úrovně agresivity; podporujeme v ţácích zájem o poznávání světa v jeho globálních souvislostech; vedeme děti k pochopení nezbytnosti aktivní znalosti cizích jazyků; vštěpujeme dětem zásady zdravého způsobu ţivota; vytváříme a podporujeme v dětech postoje, které směřují k trvale udrţitelnému rozvoji světa; snaţíme se ţáky naučit tolerovat a respektovat odlišnosti a názory druhých; vytváříme podmínky pro úspěšnou integraci postiţených dětí; vytváříme kulturní prostředí ve škole chodby i třídy jsou vyzdobeny pracemi ţáků nebo obrazy a pomůckami souvisejícími s probíraným tématem; pořádáme pestrou paletu sportovních, výtvarných, přírodovědných a literárních soutěţí. Škola se téţ zúčastňuje soutěţí pořádaných DDM, AŠSK aj.; organizujeme lyţařské a plavecké kurzy, školní výlety a exkurze související s probíraným učivem Hodnocení a klasifikace Při hodnocení prospěchu ţáka ročníku ve všech vyučovacích předmětech pouţíváme širší slovní hodnocení. U ţáků ročníku s prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení rozhoduje ředitel o pouţití širšího slovního hodnocení v předmětech, do kterých se porucha promítá, na základě ţádosti zástupce ţáka. Ostatní ţáky školy hodnotíme a klasifikujeme známkou i rozšířeným slovním hodnocením dle platného klasifikačního řádu Spolupráce s rodiči a veřejností Kaţdé tři měsíce se konají tzv. Třídní slavnosti pro rodiče, kdy ţáci předvedou rodičům krátký program z toho, co se ve škole v uplynulém období naučili, nebo rodiče individuálně konzultují s učiteli postup vzdělávání jejich dětí. Rodiče se téţ mohou kdykoli po domluvě s ředitelem školy zúčastnit vyučování. V roce 2009 jsme pro rodiče a přátele školy uspořádali Vánoční akademii, na které svůj program představily všechny třídy školy a aktivně se jí účastnili téměř všichni ţáci. O ţivotě školy se veřejnost můţe dočíst i v denním tisku především v Krkonošských novinách, Trutnovinkách nebo Radničních listech. 5

6 3. 4. Materiálně technické vybavení školy Škola je v současné době jiţ velmi dobře vybavena pomůckami, audiovizuální technikou a materiály pro 1. i 2. stupeň. Učitelé pro svou práci mohou vyuţívat kopírovací, laminární i vazací techniku. Škola má počítačovou učebnu s 14 pracovními stanicemi, dataprojektorem a projekční plochou. V další třídě je instalována interaktivní tabule s dataprojektorem. Škola vlastní i přenosné zařízení Multimice, které nahrazuje interaktivní tabuli v ostatních třídách. V tomto školním roce jsme pořídili ještě další interaktivní tabuli i s odpovídajícím zařízením do knihovny. Zároveň jsme nakoupili dostupné interaktivní učebnice ( pro ČJ 1. roč., prvouku roč., dějepis roč., zeměpis roč.). Škola dále spolupracuje s výrobci výukových počítačových programů, které se vyuţívají především v hodinách přírodopisu a cizích jazyků. Škola je připojena na internet, který je dostupný ve všech třídách. Ve škole je odborná učebna fyziky, chemie a přírodopisu, školní dílny, cvičná kuchyňka a tělocvična. Nedaleko školy je školní hřiště určené k míčovým hrám. Bohuţel v okolí školy se nenachází hřiště určené k atletice a také velikost tělocvičny omezuje ţáky při hodinách TV. V tomto školním roce jsme upravili ve škole část prostoru pro nově zakoupenou trampolínu, aby ţáci měli moţnost rozvoje svých fyzických schopností. I nadále probíhá postupná modernizace nábytku a školních lavic ve třídách i ve školní druţině Opravy a celkový technický stav budovy Budova školy je v současné době v dobrém technickém stavu. V tomto školním roce došlo k výměně stávajících oken za okna plastová v přízemí a prvním patře budovy. Škola byla připojena na veřejnou kanalizaci. Čistírna odpadních vod, která dosud zajišťovala vyčištění odpadních vod ze školy, byla zrušena. V příštím roce by mělo dojít k opravě fasády, která v současné době jiţ vykazuje známky opotřebení. Problém činí nedostatečně zajištěné odvodnění části obce nad školou a tím i podmáčení sklepních prostorů a pozemků nad školou. V souvislosti s tím je dešťovými sráţkami nadměrně ničena příjezdová komunikace ke škole, sklepní prostory budovy, zídka a oplocení kolem školy. 6

7 3. 6. Údaje o pracovnících školy Ve škole pracovalo ve školním roce 2009/2010 celkem 16 pedagogických a 4 nepedagogické síly. Pedagogické práci se věnovalo 12 učitelek, 2 vychovatelky a 2 pedagogické asistentky. 12 učitelek absolvovalo VŠ pedagogickou (6 má vystudován obor speciální pedagogika). Vychovatelky jsou plně kvalifikované. Ředitelka vystudovala funkční studium II Školský management na Technické univerzitě v Liberci. Výchovná poradkyně vystudovala specializační studium výchovný poradce. Školní metodik prevence v tomto roce dokončil specializační studium. Většina učitelek, které nemají specializaci speciálního pedagoga, absolvovala kurz dyslektických asistentek. Všichni se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Všichni pedagogové mají přiměřený vztah k věkovým zvláštnostem ţáků i k jejich poruchám Údaje o zápisu k povinné školní docházce K zápisu se dostavilo celkem 5 dětí, z toho 2 dívky. Rodiče 1 ţáka ţádali odklad povinné školní docházky. Ředitelka školy ţádosti vyhověla. Do 1. ročníku nastoupili 4 ţáci, z toho 1 dívka Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V tomto školním roce jsme se opět zaměřili na problematiku kouření tabáku a na výchovu ke zdravému způsobu ţivota, na zlepšování třídního klima. V září 2009 se uskutečnil preventivní program pro vybrané ţáky ročníku Za naším zdravím. Na tento projekt se nám podařilo zajistit dotaci z Královéhradeckého kraje jiţ na jaře 2009, ale výsledky jsme se dozvěděli později, takţe termín k uskutečnění preventivního programu byl posunut na začátek nového školního roku. Projekt byl zaměřený na osvojení základních sociálních dovedností v oblasti zdravého ţivotního stylu a na zlepšování zdravotního stavu, na výchově ke zdravému způsobu ţivota. Program byl realizován prostřednictvím dvoudenního pobytu doplněného řadou záţitkových aktivit, her a technik, které pomohou k uvědomění si, jakou odpovědnost má kaţdý člověk za své zdraví a ţe zdraví je nejcennější hodnota v ţivotě. školství: V říjnu jsme podali 2 ţádosti o státní dotaci na preventivní programy na Ministerstvo 7

8 Šikana - jak dát dětem ve škole bezpečí. Tento projekt byl zaměřený na problematiku agresivního chování a šikany mezi ţáky 1. stupně základní školy. Cílem projektu bylo předcházet výskytu rizikového chování, zvyšovat pozitivní sociální klima ve třídě a přispět k rozvoji pozitivních vztahů mezi ţáky. Jak čelit násilnému chování ve škole Projekt byl zaměřený na problematiku projevů násilného chování mezi ţáky 2. stupně základní školy. Cílem projektu bylo předcházení neţádoucích jevů a posilování pozitivních vztahů mezi ţáky. V únoru jsme zjistili, ţe nám státní dotace na podané ţádosti těchto projektů nebyla přiznaná. V listopadu se konaly besedy na téma: Drogy, alkohol a tabák. Besedy byly odpoledne pro rodiče a dopoledne pro ročník. Na obě besedy byli pozváni pracovníci z RIAPSU v Trutnově. Na začátku bylo představeno samotné zařízení (RIAPS - regionální institut ambulantních psychosociálních sluţeb aneb "rychlá intenzivní a přátelská sluţba" ), jaké je jeho poslání, co nabízí. Oba přednášející pracují jako streetworkeři v terénu, kde poskytují sociální a zdravotní sluţby. Rodiče formou diskuze a kladení dotazů zjistili, co potřebovali a chtěli vědět. Také od školního metodika prevence rodiče dostali slíbené letáčky s touto problematikou. Ţáci ročníku získali přednáškovou formou a následným dotazováním důleţité informace a formou hry se potom zjišťovalo, co si zapamatovali. Hlavním cílem obou besed bylo poskytnutí podpory, odborné pomoci, informací a pomoci při řešení jejich problémů. Také vhodnými formami prevence předcházet vzniku problémů s návykovými látkami u dětí a mládeţe. Obě besedy byly přínosné a jejich cíl byl splněn. V druhé polovině školního roku se pro ročník realizoval dlouholetý projekt Normální je nekouřit, kde průvodcem celého programu je veverka Věrka (učitel vystupuje v roli), která si s dětmi povídá o zdraví, o nemoci, o aktivním pohybu ve volném čase, o zdravé výţivě. Zábavnou formou se seznamují s tím, ţe kouření není normální součástí našeho ţivotního stylu a proč se nemají kamarádit s cigaretou Retkou. V červnu dokončil školní metodik prevence dvouleté studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů (RESOCIA o.s., Domaţelice). Ostatní preventivní činnosti jsou uvedeny v minimálním preventivním programu. Ve škole je ustavena funkce výchovné poradkyně Mgr. Kateřina Javůrková a funkce školní metodik prevence Mgr. et Mgr. Petra Cimrová. 8

9 3.9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků je nedílnou součástí pracovních povinností našich učitelů. Prioritami pro tento školní rok byly semináře zaměřené na práci s interaktivní tabulí a semináře zaměřené na budování autority pedagoga. Dále se učitelé pravidelně zúčastňovali vzdělávání zaměřené na oborové vzdělávání pedagogů, na posilování mezipředmětových vztahů, na modernizaci metod a forem práce učitelů. Pedagogové vyuţívali nabídky Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje a NIDV Hradec Králové. V tomto školním roce dokončila specializační studium výchovná poradkyně Mgr. Kateřina Javůrková i školní metodik prevence Mgr. et Mgr. Petra Cimrová Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního vzdělávání Ve školním roce 2009/2010 škola nezískala ţádné finanční prostředky. 9

10 4. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ Ve škole jsme vyučovali ţáky 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku podle školního vzdělávacího programu Za poznáním a 4., 5. a 9. ročník podle vzdělávacího programu Národní škola č. j / Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Vyučovací jednotkou nemusí být vyučovací hodina v tradičním pojetí, ale jiný časový úsek při dodrţení zásady hygieny školní práce. Je na jednotlivých učitelích, jak si rozvrhnou denní program výuky, při zachování časových proporcí jednotlivých předmětů v roce. Často realizují tzv. projektové metody. Předmět - ročník Celkem Český jazyk Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova Informační a komunikační technologie N N Tělesná výchova Cizí jazyk 1 N N Dramatická výchova Celkem N Předmět - ročník Celkem Český jazyk Cizí jazyk Dějepis Zeměpis Matematika Občanská výchova Výchova ke zdraví, Rodinná v Přírodopis Fyzika Chemie Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova 2 +1 N N N N Informatika 1 1 N 1 N N Pracovní a technická výchova Další cizí jazyk Volitelný předmět Celkem

11 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo školu 109 ţáků. Ve třídách na 1. stupni bylo průměrně 11,4 ţáků a na 2. stupni průměrně13 ţáků. Bylo vydáno 23 správních rozhodnutí o zařazení do naší školy. V tomto školním roce ukončilo základní vzdělávání na naší škole celkem 13 ţáků. 12 ţáků získalo základní vzdělání, jeden ukončil povinnou devítiletou docházku v 8. ročníku. 2 ţáci byli přijati ke studiu na SŠ a 11 ţáků na SOU. Ve školním roce 2009/2010 prospělo 9 ţáků s vyznamenáním, 98 ţáků prospělo a 2 ţáci neprospěli. Třída počet ţáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo ÚDAJE O CHOVÁNÍ ŢÁKŮ 2. stupněm z chování byli hodnoceni 3 ţáci (2,7%). 3. stupněm z chování nebyli hodnoceni ţádní ţáci. Celkový počet neomluvených hodin činí 105. Neomluvené hodiny mělo 5 ţáků. Třída 2. stupeň z chování % 3. stupeň z chování % neomluvené hodiny

12 7. ŠKOLNÍ DRUŢINA A ODPOLEDNÍ AKTIVITY ŢÁKŮ Školní druţina byla v provozu od 7.00 do 8.30 hodin ráno a odpoledne od do hodin. Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo školní druţinu celkem 41 dětí (z toho 3 ţáci pouze ranní druţinu), které byly rozděleny do 2 oddělení. Školní druţina má 2 samostatné místnosti, často vyuţívá i školní zahradu, tělocvičnu, keramickou dílnu, školní cvičnou kuchyňku i PC učebnu. V rámci školní druţiny se ţáci mohli přihlásit a pracovat v těchto krouţcích: Šikovné ruce, Keramika, Angličtina, Počítačový krouţek a Sportovní hry. Ţáci naší školy jsou členy mnoha krouţků pořádaných DDM nebo členy oddílů tělovýchovných jednot. Někteří navštěvují i ZUŠ. Kaţdý měsíc připravily učitelky pro děti jeden sobotní výlet např.: do Liberce (Centrum Babylon), do Prahy (výstava a prohlídka města), do Dvora Králové (ZOO), do Legolandu v Německu nebo do okolí Trutnova. 8. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi V naší škole nepracuje odborová organizace. O akcích odborové organizace pedagogických pracovníků nás přesto informují em. K protestní akci na podporu zvýšení financování vzdělávání se škola v tomto školní roce k odborářům připojila a jejich poţadavek podpořila. 9. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních projektů Škola nebyla do rozvojových ani mezinárodních projektů zapojena. 10. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola nebyla do projektů financovaných z cizích zdrojů zapojena. 12