Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611/14, Lišov, Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lišov za školní rok 2012/2013 byla projednána pedagogickou radou školy dne 1. října Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lišov za školní rok 2012/2013 byla zaslána k projednání a ke schválení Školské radě ZŠ a MŠ Lišov dne 4. října 2013, výroční zpráva byla schválena dne 14. října zpracovali září říjen 2013: Mgr. Petr Ročňák, ředitel školy; Mgr. Irena Březinová, zástupce ředitele; pí. Formánková Věra, vedoucí učitelka MŠ; Mgr. Jana Smetanová, výchovný a kariérní poradce

2 Strana 2 (celkem 30)

3 OBSAH: 1. Úvod Základní údaje o škole Přehled vzdělávacích programů Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy.. 7 a)přehled vyučovaných povinně volitelných předmětů... 8 b)přehled vyučovaných nepovinných předmětů... 8 c)přehled zájmových kroužků... 8 d)školní družina... 9 e)výsledky přijímacího řízení na střední školy d)práce výchovné a kariérní poradkyně, péče o integrované žáky a žáky s SPU e)činnost ICT koordinátora Prevence rizikového chování a)spolupráce s Policií ČR (akce, besedy, preventivní programy) b)preventivní programy (spolupráce s Cassiopeiou) c)další preventivní programy d)prevence xenofobie a rasismu e)parlament školy f)volba povolání g)další činnost Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti a)účast žáků školy na olympiádách a soutěžích b)kulturní akce pro žáky c)další akce školy d)tematické exkurze, akce, besedy Mateřská škola, základní údaje, charakteristika školy a)mateřská škola, ŠVP a jeho realizace b)mateřská škola, údaje o pracovnících c)mateřská škola, údaje o zařazování dětí d)mateřská škola, členění tříd, výchovné výsledky a zkušenosti e)mateřská škola, další vzdělávání pedagogických pracovníků f)mateřská škola, prezentace a kulturní akce g)mateřská škola, účast na výtvarných soutěžích h)mateřská škola, zhodnocení celoročního projektu Obletíme celý svět Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Spolupráce se ZO ČMOS a dalšími partnery Závěr Přílohy: a) Výsledky testování školy b) Přehled klasifikace Strana 3 (celkem 30)

4 1. Úvod Školní rok byl ve znamení velkých změn. Změny se týkaly jak materiální, tak personální oblasti. V průběhu roku proběhla renovace budovy keramické dílny a pozemků, byl obnoven vnější nátěr zdí, výměna střešní krytiny. V areálu školy a mateřské školy byly natřeny venkovní lavičky a herní prvky, nový nátěr dostal plot v MŠ Lišov. Proběhla výmalba pavilonu č. 2 v MŠ Lišov. Byla opravena střecha na pavilonu školní jídelny a spojovací chodbě v MŠ Lišov. V MŠ Velechvín byla vybavena zahrada herními prvky a vymalována část místností. V druhém pololetí školního roku jsme se všichni připravovali na oslavu 40. výročí školy, která proběhne v září V příštím školním roce budou ukončeny nutné úpravy okolí školy, a to nádvoří a vstup do ZŠ, atrií u prvního stupně, skatepark. Při těchto úpravách úzce spolupracujeme s vedením města Lišov. V následujícím období se chceme zaměřit na rekonstrukci a modernizaci vnitřních prostorů školy. V prosinci 2012 odešel do starobního důchodu ředitel školy Mgr. Stanislav Matoušek. Za jeho dlouholeté působení na škole se stále zkvalitňovala materiálně technická základna školy a psychohygienické podmínky vzdělávání. Tím se škola stala velmi dobrou ve všech aspektech. Budeme se snažit udržet vysoce nastavenou laťku kvality školy. Za celoživotní práci pro tuto školu mu děkujeme. Od ledna do konce března vedla školu statutární zástupkyně Mgr. Jaroslava Veberová. V konkursním řízení na ředitele školy byl vybrán současný ředitel Mgr. Petr Ročňák, který vede školu od dubna V průběhu školního roku se po mateřské dovolené vrátila paní učitelka Mgr. Blanka Pečená. Ke konci školního roku odešla paní Mgr. Jaroslava Veberová. Na příští školní rok toho máme hodně v plánu, čeká nás tedy hodně práce. Budeme se snažit společně s Městem Lišov, rodiči žáků a ostatními institucemi stále zkvalitňovat práci ve všech oblastech vzdělávání. Strana 4 (celkem 30)

5 2. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Právní forma: Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611/14, Lišov Příspěvková organizace IČO: Vedení školy: Kontakty: Zřizovatel: Ředitel: Mgr. Stanislav Matoušek, do Mgr Petr Ročňák, od Statutární zástupce: Mgr. Jaroslava Veberová, do Mgr. Irena Březinová, od Telefon: Fax: http: Město Lišov, tř. 5. května 139, Lišov Telefon: Fax: Základní škola a Mateřská škola Lišov se sídlem Nová 611/14, Lišov, je v právní subjektivitě od Mateřská škola má dislokovanou třídu v obci Velechvín. Školní obvod zahrnuje území města Lišova s obcemi Lhotice, Červený Újezdec, Kolný, Velechvín, Hrutov, Levín, Hůrky Slověnice, Miletín, Vlkovice a Obecních úřadů Zvíkov, Hvozdec, Libín a Štěpánovice. Výkon činností organizace - 4 součásti školy: Základní škola se sídlem Nová 611/14, Lišov Mateřská škola se sídlem Nová 664, Lišov Školní družina se sídlem Nová 611/14, Lišov Školní jídelna se sídlem Nová 611/14, Lišov IZO: kapacita 500 žáků IZO: kapacita 180 dětí IZO: kapacita 100 žáků IZO: kapacita 650 jídel Školská rada V souladu s 167, odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, byla dne zvolena devítičlenná školská rada. Strana 5 (celkem 30)

6 3. Přehled vzdělávacích programů a) Školní vzdělávací program Škola základ života, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v platném znění pro školní rok 2012/2013 základní škola b) Školní vzdělávací program Kdo si hraje, nezlobí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání mateřská škola c) Školní vzdělávací program školní družiny zájmové vzdělávání školní družina 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pracovníci ZŠ a MŠ Lišov Počet Přepočteno Kvalifikace % Ředitel 1 1, Zástupci ředitele 1 1, THP 3 2, Učitelé ZŠ 29 26, Učitelé MŠ 13 13, Pracovnice provozu MŠ 4 4, Vychovatelky ŠD 4 3, Pracovnice ŠJ 8 8, Školník 1 1, Údržbář 1 0, Pracovnice provozu ZŠ 5 3, Celkem 70 63, Pracovníci, vykonávající specializované a jiné činnosti: Výchovný poradce: Mgr. Jana Smetanová Metodik prevence rizikového chování Mgr Michaela Nováčková ICT koordinátor Mgr. Alena Fojtlová Koordinátor ŠVP Mgr. Jana Smetanová Koordinátor EVVO Mgr. Blanka Pečená Webové stránky školy Mgr. Lenka Klimešová 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis dětí do prvních tříd na školní rok proběhl ve dnech 18. a 19. ledna K zápisu přišlo 58 dětí, z toho 31 chlapců a 27 dívek. Podruhé přišlo k zápisu 14 dětí (po odkladu školní docházky). O odklad školní docházky požádalo nově 12 zákonných zástupců dětí. Všechny žádosti o odklad školní docházky o jeden rok byly doporučeny jak PPP tak lékařem. Po vyřízení všech náležitostí nastoupí do 1. třídy 46 žáků (23 chlapců a 23 dívek), z toho 14 dětí po odkladu. Ve školním roce budou otevřeny dvě první třídy. Strana 6 (celkem 30)

7 Zápis do prvních ročníků 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Školní rok byl druhým rokem realizace školního vzdělávacího programu Škola základ života pro všechny ročníky a třídy školy. Děti v mateřské škole pracovaly podle školního vzdělávacího programu Kdo si hraje, nezlobí, žáci ve školní dužině pracovali podle vlastního vzdělávacího programu. Ke konci školního roku 2012/2013 proběhla druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků 5. a 9. ročníků základní škol. Umožnily porovnat průměrnou úspěšnost žáků naší školy s výsledky všech testovaných žáků v předmětech anglický jazyk, český jazyk a matematika. V rámci evaluačního procesu školy můžeme konstatovat, že výsledky dosažené našimi žáky vůbec nejsou špatné, zvláště žáků 5. ročníku. Vedoucí metodických orgánů a vyučující provedli rozbor a porovnání výsledků v rámci tříd, školy i testovaných žáků, tříd a škol v rámci kraje i celé České republiky. Výsledky testování je nutné následně uplatnit ve vzdělávacím procesu. Výsledky testů vedení školy a všichni pedagogové budou nadále analyzovat a metodicky zpracovávat tak, aby došlo při následujících testech ve výsledcích žáků a potažmo v efektivitě výuky ke zlepšení či udržení dosavadní úrovně. Metodické orgány školy se zabývaly též doplněním a změnami školního vzdělávacího programu nejen v souladu s novelizací Rámcového vzdělávacího programu k , ale i na základě zkušeností ze vzdělávacího procesu. Výsledky testování a klasifikace prospěchu a chování v 1. a 2. pololetí včetně přehledu absence žáků předkládáme v příloze. Strana 7 (celkem 30)

8 a) Přehled vyučovaných povinně volitelných předmětů Hodinová Zařazení Název Pozn. dotace/týden žáci/ročník Biologie člověka 1 8. EU OPVK Cvičení z matematiky 2 9. Hudebně dramatická výchova Informatika 1 8. Konverzace z anglického jazyka 1 8. Literárně dramatická výchova 1 9. Mediálně dramatická výchova Němčina Seminář a praktika z chemie 1 9 EU OP VK Sportovní a pohybové aktivity 1 Hoši, dívky Užité výtvarné činnosti 1 9. b) Přehled vyučovaných nepovinných předmětů Název Hodinová dotace/týden Zařazení žáci Přípravný zpěv 1 1. ročník Sborový zpěv ročník Náboženství ročník Logopedická péče ročník Výtvarné činnosti 1 3. ročník Zábavná angličtina 1 4., 5. ročník c) Přehled zájmových kroužků Název Zdravotnický Zdravotnický Redakční rada Hoblíčku (školní časopis) Rybářský kroužek LEGO Dopravní Dyslektický 3 skupiny Výtvarně pracovní (Školní družina) Zařazení žáci 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník 1. ročník 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň Strana 8 (celkem 30)

9 d) Školní družina Ve školním roce 2012/13 navštěvovalo ŠD ve 4 odděleních 145 žáků. (75 dívek, 70 chlapců, 57 přespolních, 18 žáků pouze jedenkrát týdně). Činnost probíhala podle Školního vzdělávacího plánu školní družiny. Střídaly se činnosti výtvarné, sportovní, přírodovědné a odpočinkové. Vychovatelky během celého pedagogického působení rozvíjely kompetence důležité pro učení a pro další rozvoj žáků. Rytmus týdne a skladba činností splňovaly psychohygienické požadavky odvozené od denního a týdenního biorytmu dětí. Pravidelně probíhala spolupráce s městskou knihovnou. Setkání 1x měsíčně měla různorodý program (čtení z knih, besedy k svátkům, výstavy ). Ve svých činnostech se žáci zapojili do celoškolních akcí (barevný den, Den dětí, Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, Masopust, Naše škola má talent). Starali se o výzdobu oken v šatnách a školní jídelně. Své výkresy poslali do soutěží Lesy a příroda kolem nás a Strašidla ze mlejna. Při přípravě na vyučování po dohodě s třídními učiteli zábavnou formou pomocí didaktických her procvičovaly paní vychovatelky učivo zejména se žáky s SPU. Ochotně též pomáhaly s dozorem nad žáky při akcích školy. Paní vychovatelka Vyskočilová se zúčastnila školení Jarně probuzený odpad. Ve školní družině umožňujeme dětem rozvíjet své zájmy ve specificky zaměřených zájmových útvarech. Letos to byl kroužek výtvarně pracovní pod vedením paní vychovatelky Vyskočilové. Jedna z heren školní družiny Strana 9 (celkem 30)

10 e) Výsledky přijímacího řízení na střední školy Vycházející žáci z 9. (a nižších) ročníků (všichni žáci 9. r. byli přijati na SŠ): Maturitní obory: 9. A 9. B Celkem Gymnázia Průmyslové a inf. technologií Zdravotnické Ekonomické Zemědělské Bezpečnostně právní Celkem maturitní Tříleté učební obory 9. A 9. B Celkem Průmyslové Služby Potravinářské Vodohospodářské Celkem tříleté učební Celkem vychází z 9. ročníků Víceletá gymnázia 5. A 5. B Celkem Osmiletá Tříleté učební obory 8. A 8. B Celkem Ukončili 9 let škol. docházky Celkem ukončilo základní vzdělávání ve školním roce 2012/13 45 žáků Ze slavnostního vyřazování žáků devátých tříd Strana 10 (celkem 30)

11 d) Práce výchovné a kariérní poradkyně, péče o integrované žáky a žáky s SPU Poskytování informací k přijímacímu řízení na SŠ žákům a zákonným zástupcům Tisk, evidence a vydávání zápisových lístků zák. zástupcům, tisk přihlášek na SŠ Organizace náborových akcí a exkurzí pro žáky 8. a 9. ročníků, průzkum profesní volby, poskytování poradenství při volbě SŠ Činnosti spojené s vedením a kontrolou plnění individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky Spolupráce s třídními učiteli při péči o integrované žáky a žáky s SPU, kontakt s PPP ČB, účast na akcích pro výchovné poradce Evidence a odesílání žádostí o vyšetření do PPP Spolupráce s metodikem prevence rizikového chování, koordinace činnosti školního parlamentu Příprava podkladů pro jednání výchovné komise aj. Péče o integrované žáky: K byli statisticky vykazováni dva integrovaní žáci, k tři integrovaní žáci, tj. žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Těmto žákům byly vypracovány individuální vzdělávací plány, které byly konzultovány s rodiči a zkontrolovány pracovníky poradenských pracovišť, které integraci doporučily a tyto individuální vzdělávací plány byly v průběhu roku průběžně vyhodnocovány. Dá se konstatovat, že ve výchovně vzdělávacím procesu byla věnována soustředěná pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, a to nejen žákům integrovaným, ale také žákům s vývojovými poruchami učení. Péče o žáky s SPU: Vyučující jednotlivých předmětů se ve spolupráci s třídními učiteli a výchovným poradcem řídili závěry a doporučeními odborných poradenských pracovišť. Pro žáky s těmito obtížemi fungoval na 1. stupni dyslektický kroužek. e) Činnost ICT koordinátora o vybavenost školy výpočetní technikou pro žáky Škola má 3 odborné učebny výpočetní techniky jednu pro 1. stupeň a dvě pro 2. stupeň. V učebně VT pro 1. stupeň je 11 počítačů, dataprojektor a tiskárna. V učebnách pro 2. stupeň je v jedné 11 počítačů a dataprojektor, ve druhé je 23 počítačů, dataprojektor, tiskárna inkoustová a laserová. Kromě toho jsou ve škole ještě dvě odborné učebny s výpočetní technikou, a to jazyková učebna s osmi počítači pro žáky, jedním pro učitele a interaktivní tabulí PointTech s dataprojektorem, a matematická učebna se šesti počítači pro žáky, notebookem a interaktivní tabulí Smart Board. Také v odborné učebně fyziky je počítač s dataprojektorem. Z kmenových učeben jsou na 1. stupni tři, na 2. stupni čtyři učebny vybaveny interaktivní tabulí Smart Board s dataprojektorem a počítačem. Všechny počítače jsou připojeny do počítačové sítě a umožňují přístup k Internetu. Strana 11 (celkem 30)

12 o vybavenost školy výpočetní technikou pro učitele Učitelé mají v pedagogickém centru k dispozici 4 počítače, barevnou a černobílou laserovou tiskárnu, trojkombinaci scanner, kopírka, inkoustová tiskárna a 3 notebooky. Dále digitální videokameru a 2 digitální fotoaparáty. Jeden počítač ve video centru je určen pro střih videa a tvorbu filmů. Počítač mají ve svém kabinetě vychovatelky ŠD. Také kabinet výchovného a kariérního poradce je vybavena počítačem, tiskárnou a notebookem. Počítače mají učitelé k dispozici též v některých kabinetech (Čj, M, Vv, Cizí jazyky, 1. třídy, 2. třídy, 3. třídy, 4. třídy a 5. třídy. Tyto počítače jsou ale nejstarší na škole, již dosluhují a tomu odpovídá jejich výkonnost. o počítačová síť a připojení k internetu: Všechny počítače jsou propojeny počítačovou sítí, která umožňuje sdílení dat, zabezpečení dat, přístup k vlastním datům z kterékoliv pracovní stanice a připojení k internetu. Síť je rozvedena do všech učeben, kabinetů a kanceláří, výjimku tvoří třídy školní družiny a tělocvična. o programové vybavení počítačů Na všech stanicích je použit operační systém firmy Microsoft WIN7 nebo WIN XP a antivirový program AVG firmy Grisoft. Pro učitele a žáky jsou k dispozici kancelářské programy MS Office. Pro úpravu fotografií používáme program Zoner Photo Studio, pro střih videa Pinnacle Studio. Pro většinu předmětů jsou na síti nainstalovány výukové programy. Při výuce přírodopisu, matematiky a angličtiny jsou v učebnách s interaktivními tabulemi používány programy firmy Fraus. V jedné učebně VT pro 2. stupeň (s 23 počítači) je nainstalován program Vision7, který umožňuje kontrolu nad počítači žáků, sledování jejich činnosti, případně vypnutí Internetu. Veškerý SW je využíván v souladu s licenčními ujednáními. o vybavení MŠ výpočetní technikou Také mateřská škola používá ve výchovně vzdělávacím procesu výpočetní techniku. V každé třídě mají jeden počítač a barevnou tiskárnu v každém pavilonu. Všechny tyto počítače jsou připojeny do školní sítě a mají tedy přístup k Internetu. Internet také umožňuje použití IP telefonů ve všech pavilonech. I dislokovaná třída mateřské školy ve Velechvíně je vybavena počítačem s Internetovým připojením, IP telefonem a má k dispozici trojkombinaci - barevná tiskárna, kopírka, scanner. o další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT Většina učitelů už běžně pracuje s VT. Proto se vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřuje hlavně na využívání moderních technologií ve výuce, převážně práci s interaktivní tabulí a tvorbu výukových materiálů pro užití v interaktivních učebnách. o plán na příští rok V příštím školním roce bude nutné naplánovat upgrade počítačů v učebně VT - 1. stupeň, vhodná by byla též výměna počítačů ve video centru. Plánujeme rozšířit počítačovou síť do tělocvičny a bytu školníka. Strana 12 (celkem 30)

13 7. Prevence rizikového chování Činnost v oblasti prevence probíhala podle metodického plánu prevence zpracovaného pro školní rok 2012/13. Ve škole jsou umístěny 2 nástěnky s informacemi, důležitými telefonními čísly a kontakty (sborovna a nástěnka u školní jídelny), tyto základní důležité informace jsou zároveň zveřejněny v každé třídě. U školní jídelny je umístěna školní schránka důvěry, která funguje nově i jako ová schránka. a) Spolupráce s Policií ČR (akce, besedy, preventivní programy) téma proběhlo ve třídách Šikana 3. AB, 4. AB, 5. A, 7. A Drogy 7. B Kyberšikana 6. AB Dopravní výchova 1. až 5. ročník Dopravní hřiště 4. AB, 5. AB Den policie 6. A, 9. ročník (dívky) Spolupráce s Policií ČR je na velmi dobré úrovni, ochotně nám pomáhají s řešením problémových situací ve škole. Situace jsou společně rozebírány a vysvětlována nevhodnost daného chování. Škola vyzdvihuje vynikající spolupráci s mluvčí Policie ČR Štěpánkou Uhlířovou. Žáci školy na dopravním hřišti b) Preventivní programy (spolupráce s Cassiopeiou) Preventivní programy byly připraveny pro problémové třídy. Jeden za všechny 7. B (3 sezení) Jsme kamarádi 4. A (3 sezení) Tibet - rasismus, diskriminace 9. AB Strana 13 (celkem 30)

14 c) Další preventivní programy Řekni drogám NE 6. AB, 8. AB Drogy, AIDS 8. AB, 9. AB (beseda s vyléčeným narkomanem M. Hornychem) Alkohol (SANANIM) 8. AB Čas proměn (Always) 6. AB dívky Rodinná a sexuální výchova 9. AB (MUDr. Kravarová) d) Prevence xenofobie a rasismu Příběhy bezpráví (beseda s pamětníkem p. Karpianusem) Návštěva památníku Terezín Promítání filmu Schindlerův seznam Návštěva Muzea Lišov (podpora vztahu k rodnému městu) 9. AB 9. AB 9. AB 6. A, 8. B, 9. A e) Parlament školy Pomoc při zajišťování školních akcí Podíl na organizaci soutěže Naše škola má talent (cíl - ukázat žákům vhodné využití volného času) Celoškolní soutěž v pořádku Sběr plastových víček pro Vojtu Pábla a Veroniku Dubovou (vztah k handicapovaným) Finále soutěže Škola má talent Strana 14 (celkem 30)

15 f) Volba povolání Je včleněna do osnov předmětu Výchova k občanství a Pracovní činnosti (blok učiva Svět práce) a doplněna exkurzemi do SOU a SŠ Návštěva výstavy Vzdělání a řemeslo g) Další činnost o Řešení problematického chování žákyně 8. ročníku o Řešení problémů s kouřením a náznaky šikany a agresivity žáků o Spolupráce s výchovnou poradkyní a vedením školy o 18 pohovorů s problémovými žáky (Mgr. Jiráčková) o Opakované intervenční hodiny ve třídách 4. A, 5. A (Mgr. Nováčková) o Šetření vodou (soutěž pro 1. stupeň) o Když zlobím tak, (soutěž pro 1. stupeň) o Těším se na prázdniny (soutěž pro 1. stupeň) Vzdělávání učitelů v oblasti prevence je uvedeno v celkovém přehledu vzdělávacích akcí. Všechny problémové situace se škola snažila řešit a vyřešit, sjednat nápravu. Motto: Všem problémům ve výchovně vzdělávacím procesu je třeba preventivně předcházet, když nastanou, řešit je okamžitě a důsledně. 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název akce Vzdělávání v primární prevenci o krok dál Školní zahrady v přírodním stylu stavba bylinkové spirály Dny prevence Školní zahrady v přírodním stylu venkovní učebna v zahradě Toulavý autobus - exkurze Příklady dobré praxe EVVO BESIP dopravní výchova Aktiv učitelů zdravotníků Pořádající instituce Klinika adiktologie 1. LF UK, NÚV ZČH Brontosaurus Forest CEGV Cassiopeia ČB Prevalis, o. s. Praha ZČH Brontosaurus Forest CEGV Cassiopeia ČB Cassiopeia KÚ ČB ČSČK Termín, místo konání Praha ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ČB ZŠ Táborská Praha ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ČB MŠ Slavče ZŠ Vyšší Brod G, SOŠE a SOU Kaplice ČB ČB Účastník Jiráčková Nováčková Březinová Smetanová Brabencová Brabencová Lukschová Pechartová Brabencová Klimešová Financování EU OP VK zdarma ONIV zdarma zdarma zdarma zdarma Strana 15 (celkem 30)

16 Název akce Výtvarné a hudební prvky v dramatické výchově Využití ICT při výuce výtv. kultury, liter. a dramatické výchovy aneb Umění trochu jinak Role a osobnost pedagoga v prevenci Instruktor lyžování Školský management v teorii a praxi Seminář o odpadech Práce s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování - kurz Náměty a inspirace pro přírodovědu Strategie vzdělávání konference Studium speciální pedagogiky Rozumíme penězům Setkání výchovných poradců Arterelaxace Pedagogika Počítač jako pomocník (nejen) při výuce matematiky Právní poradna pro řed. MŠ Setkání metodiků prevence Pořádající instituce PaedDr. Ivana Bečvářová Prachatice VŠERS, o.p.s. ČB Termín, místo konání Lišov Lišov Účastník Březinová Falcová Hořejší Jirků Karpianusová Kolářová Nováčková Smetanová Šibřina Škardová Veberová Březinová, Falcová Hořejší, Jirků Karpianusová Kolářová Nováčková Škardová Financování EU OP VK EU OP VK KÚ ČB ČB Jiráčková zdarma ZŠ Jana Husa a MŠ Písek Zadov Kolářová ONIV NIDV ČB Veberová zdarma EKO KOM, a.s. Praha Elio, o. s. Praha NIDV ČB MŠMT ČR VŠERS, o.p.s. ČB Aisis, o. s. Kladno PPP ČB DECARTES, v.o.s. NIDV ČB AVDO, Olomouc ČB Falcová zdarma hod teorie 100 hod praxe ČB Praha hodin, ČB Plzeň ČB ČB Praha ČB SPŠ staveb. ČB Nováčková Pechartová Pučejdl Veberová Klimešová Steinbauerová Lukschová Smetanová Veberová Fojtlová Lukschová Březinová ONIV EU OP - VK zdarma zdarma zdarma zdarma ONIV zdarma ONIV PPP ČB ČB Jiráčková zdarma Strana 16 (celkem 30)

17 9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Činnost školy se opírá o spolupráci zejména s těmito subjekty: Zřizovatel město Lišov, komise pro školství, kulturu a cestovní ruch. Škola se podílí na organizaci kulturních akcí, např. Lišovských slavností, adventních oslav či Masopustu, oblibu mají i vystoupení MŠ pro seniory a na vítání občánků. Místní spolky a organizace, kulturní Muzeum F. M. Čapka Lišov, Městská knihovna Lišov, zejména sportovní - SK Lišov a TJ Sokol Lišov, které mají podíl na mimoškolní činnosti žáků ve sportovních oddílech a oddílech všestrannosti. a) Účast žáků školy na olympiádách a soutěžích (OK okresní kolo, KK krajské kolo, CK celostátní kolo) Olympiáda, soutěž Kolo Zúčastněné ročníky Počet žáků Český jazyk OK místo Anglický jazyk Matematika OK KK OK OK Umístění 16. místo 14. místo místo místo místo Fyzika KK místo Dějepis CK 9. 1 zúčastnil se Biologická OK místo 26. místo Rybářská KK 9. 1 zúčastnil se Zeměpis OK místo Chemie OK místo Matematický klokan OK 3. 1 mezi 11 nejlepšími Pythagoriáda OK místo místo Logická olympiáda OK místo Finanční gramotnost OK místo Výtvarná soutěž Královna ohně OK stříbrné a bronzové pásmo zlaté a stříbrné pásmo zlaté a bronzové pásmo, 2. Strana 17 (celkem 30)

18 Olympiáda, soutěž Výtvarná soutěž Voda v našem životě Olympiáda, soutěž Hlídky mladých zdravotníků Ukaž, co umíš soutěž ml. hasičů Pohár rozhlasu soutěž v atletice Kolo Zúčastněné ročníky Počet žáků OK místo Kolo OK OK OK Zúčastněné ročníky 1. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň starší žáci starší žákyně Počet žáků místo 4. místo 4. místo 3. místo 9. místo 4. místo Softbal KK ročník místo Volejbal Den policie 9. r. - dívky 7 4. místo Umístění Umístění Den policie turnaj ve volejbale Strana 18 (celkem 30)

19 b) Kulturní akce pro žáky Název Datum Zúčastnění žáci Místo konání Veverka Zrzečka stupeň Tělocvična ZŠ Divadelní cestopis stupeň Tělocvična ZŠ Vánoční koncert A, 9. A DK Slávie ČB Vánoční příběh žáků oddělení dramatické výchovy Adaptace Toma Sawyera divadelní představení stupeň ročník Hudební pořad ročník ZŠ Učebna dramatické výchovy Malé divadlo ČB Hudební pořad Rocková píseň ročník Tělocvična ZŠ Adventní trh žáků školy Strana 19 (celkem 30)

20 c) Další akce školy Výstava výtvarných prací v rámci Lišovských slavností Advent ve škole Rozsvěcení vánočního stromu v Lišově andělský zvonečkový průvod Volby do školního parlamentu Mikuláš pro 1. stupeň Masopustní průvod městem Školní ples Čarodějnice pro 1. ročník Lyžařský výcvik 7. a 8. tříd Plavecký výcvik 3. tříd Soutěž v pořádku (úklidu) Naše škola má talent Škola v přírodě 5. ročník Cykloborec Zahraniční zájezd 9. ročníku Itálie Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd v KD Lišov, vystoupení 1. Tříd Realizace, pokračování projektů Dendrologická stezka, Advent, Drakiáda Masopust v Lišově 2013 Strana 20 (celkem 30)

21 d) Tematické exkurze, akce, besedy Planetárium ČB 5. ročník Výlov rybníka Svět 6. ročník a rybářský kroužek Exkurze vycházejících žáků v rámci volby povolání Národopisné muzeum Soběslav 9. A Temelín 9. ročník Balení dárků na SOU Lišov Historie Českých Budějovic 7. A Výstava ovoce zahrádkářů z Lišova 10. Mateřská škola, základní údaje, charakteristika školy Vedení MŠ: Adresa: Ředitel: Zástupce ředitele pro MŠ: Vedoucí učitelka MŠ: Nová 664, Lišov Mgr. Stanislav Matoušek Mgr Petr Ročňák (od ) Mgr. Irena Březinová Věra Formánková Kontakty: Telefon: , mobil Odloučené pracoviště Velechvín: Telefon: Mateřská škola v Lišově je umístěna do tří prostorných pavilonů a jedné nízké přilehlé budovy (bývalé ředitelny), což poskytuje všem dětem a pedagogům dostatečné množství volného místa pro předškolní vzdělávání, hry a zájmové činnosti. V měsíci únoru 2013 byla v mateřské škole zřízena nová třída. V každé budově jsou dvě homogenní třídy, tedy celkem šest tříd po dětech zpravidla od 2,5 roku do 7 let. Prostory bývalé ředitelny byly na školní rok 2012/2013 pronajaty soukromé ZUŠ (Strnad). Okolo školy je velká zahrada s několika herními prvky, doposud pro nedostatek finančních prostředků nedostatečně zastíněna. Ve školním roce 2012/2013 Mateřskou školu v Lišově navštěvovalo 162 dětí, 42 dětí ukončilo docházku z důvodu nástupu do ZŠ, 10 dětem byl udělen odklad školní docházky. Ve velké nově zrekonstruované budově (výměna oken, zateplení, nový nábytek, podlahové krytiny) je umístěno odloučené pracoviště ve Velechvíně. Zde je jedna věkově smíšená třída s 18 dětmi. Do základní školy odchází z Velechvína pět předškoláků. Zahrada MŠ má dostatek nově zřízených herních prvků a je zastíněna stromy a pergolou nad pískovištěm. a) Mateřská škola, ŠVP a jeho realizace Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte. Snažíme se o vytváření optimálních podmínek pro individuální osobnostní vývoj dětí v návaznosti na jejich výchovu v rodině. Strana 21 (celkem 30)

22 Hlavním pedagogickým záměrem je maximální rozvoj dítěte podle jeho individuality za dodržení pedagogických zásad. Mateřská škola vzdělává podle Školního vzdělávacího programu s názvem Kdo si hraje, nezlobí zpracovaného podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Pro dítě ukončující předškolní vzdělávání by měly být dosažitelné klíčové kompetence v úrovních odpovídajících jeho maximální možnosti kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, činnostní a občanské kompetence. Soubor klíčových kompetencí je ve svém celku ideálem, k němuž většina dětí nedospěje a dospět nemůže. Soubor kompetencí slouží k vymezení odpovídajícího vzdělávajícího obsahu jako prostředku k jeho vytváření. Denní režim je pro děti připraven tak, aby mohly pracovat i v menších skupinách. Tak je možné pomoci slabším dětem a také talentům. Nelze však pracovat jen individuálně, zatím pro to nejsou vhodné podmínky. Třídy mají nejvyšší možný počet přijatých dětí i na výjimku podle zákona. Každá činnost dětí v MŠ je směřována tak, aby pobyt dětí v mateřské škole byl plný pohody, bez stresu a bezpečný. S dětmi s odloženou školní docházkou se pracovalo na základě individuálního plánu. Ve třídě Berušky děti pracovaly podle specifického dílčího projektu Obletíme celý svět. Cílem všech činností na naší mateřské škole je vytvářet pro děti, učitelky i rodiče atmosféru vzájemného porozumění, bezpečí, komunikace a duševní pohody. Ve výchovně vzdělávacím procesu se respektuje osobnostní rozvoj každého dítěte. Hra a nenásilné situační učení je přechodem k soustavnému vzdělávání. Zprostředkovávají se dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí vrstevníků a poskytuje se jim dostatek podnětů pro rozvoj dětské osobnosti. Postupný a nenásilný rozvoj založený hlavně na vlastní činnosti dětí a na prožitcích zaručí, že dítě později zvládne náročnou roli žáka. b) Mateřská škola, údaje o pracovnících Ve škole pracuje celkem 13 pedagogů na plný pracovní úvazek a 4 provozní pracovnice na plný pracovní úvazek (z toho 1 pedagog a 1 provozní pracovnice působí ve Velechvíně). Dvě pedagogické pracovnice nesplňují kvalifikaci, jejich vysokoškolské vzdělání odpovídá kvalifikaci 2. stupně základní školy. Obě paní učitelky si chtějí vzdělání pro mateřskou školu doplnit. Všechny pracovnice jsou způsobilé pro stanovenou pracovní činnost, bezúhonné a morálně vyspělé. c) Mateřská škola, údaje o zařazování dětí Zařazování dětí do tříd probíhá po celý školní rok tak, jak je stanoveno v Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ, které vydává ředitel Základní školy a Mateřské školy Lišov ve správním řízení. Na škole je vyhlášen termín zápisu. V době zápisu bylo v letošním školním roce přijato 63 žádostí o místo. Dvanácti žádostem nebylo pro naplnění kapacity školy vyhověno. Ředitel školy požádal o výjimku z počtu dětí na třídu z 24 na 28. Zřizovatel žádosti vyhověl. Strana 22 (celkem 30)