Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611/14, Lišov, Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lišov za školní rok 2012/2013 byla projednána pedagogickou radou školy dne 1. října Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lišov za školní rok 2012/2013 byla zaslána k projednání a ke schválení Školské radě ZŠ a MŠ Lišov dne 4. října 2013, výroční zpráva byla schválena dne 14. října zpracovali září říjen 2013: Mgr. Petr Ročňák, ředitel školy; Mgr. Irena Březinová, zástupce ředitele; pí. Formánková Věra, vedoucí učitelka MŠ; Mgr. Jana Smetanová, výchovný a kariérní poradce

2 Strana 2 (celkem 30)

3 OBSAH: 1. Úvod Základní údaje o škole Přehled vzdělávacích programů Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy.. 7 a)přehled vyučovaných povinně volitelných předmětů... 8 b)přehled vyučovaných nepovinných předmětů... 8 c)přehled zájmových kroužků... 8 d)školní družina... 9 e)výsledky přijímacího řízení na střední školy d)práce výchovné a kariérní poradkyně, péče o integrované žáky a žáky s SPU e)činnost ICT koordinátora Prevence rizikového chování a)spolupráce s Policií ČR (akce, besedy, preventivní programy) b)preventivní programy (spolupráce s Cassiopeiou) c)další preventivní programy d)prevence xenofobie a rasismu e)parlament školy f)volba povolání g)další činnost Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti a)účast žáků školy na olympiádách a soutěžích b)kulturní akce pro žáky c)další akce školy d)tematické exkurze, akce, besedy Mateřská škola, základní údaje, charakteristika školy a)mateřská škola, ŠVP a jeho realizace b)mateřská škola, údaje o pracovnících c)mateřská škola, údaje o zařazování dětí d)mateřská škola, členění tříd, výchovné výsledky a zkušenosti e)mateřská škola, další vzdělávání pedagogických pracovníků f)mateřská škola, prezentace a kulturní akce g)mateřská škola, účast na výtvarných soutěžích h)mateřská škola, zhodnocení celoročního projektu Obletíme celý svět Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Spolupráce se ZO ČMOS a dalšími partnery Závěr Přílohy: a) Výsledky testování školy b) Přehled klasifikace Strana 3 (celkem 30)

4 1. Úvod Školní rok byl ve znamení velkých změn. Změny se týkaly jak materiální, tak personální oblasti. V průběhu roku proběhla renovace budovy keramické dílny a pozemků, byl obnoven vnější nátěr zdí, výměna střešní krytiny. V areálu školy a mateřské školy byly natřeny venkovní lavičky a herní prvky, nový nátěr dostal plot v MŠ Lišov. Proběhla výmalba pavilonu č. 2 v MŠ Lišov. Byla opravena střecha na pavilonu školní jídelny a spojovací chodbě v MŠ Lišov. V MŠ Velechvín byla vybavena zahrada herními prvky a vymalována část místností. V druhém pololetí školního roku jsme se všichni připravovali na oslavu 40. výročí školy, která proběhne v září V příštím školním roce budou ukončeny nutné úpravy okolí školy, a to nádvoří a vstup do ZŠ, atrií u prvního stupně, skatepark. Při těchto úpravách úzce spolupracujeme s vedením města Lišov. V následujícím období se chceme zaměřit na rekonstrukci a modernizaci vnitřních prostorů školy. V prosinci 2012 odešel do starobního důchodu ředitel školy Mgr. Stanislav Matoušek. Za jeho dlouholeté působení na škole se stále zkvalitňovala materiálně technická základna školy a psychohygienické podmínky vzdělávání. Tím se škola stala velmi dobrou ve všech aspektech. Budeme se snažit udržet vysoce nastavenou laťku kvality školy. Za celoživotní práci pro tuto školu mu děkujeme. Od ledna do konce března vedla školu statutární zástupkyně Mgr. Jaroslava Veberová. V konkursním řízení na ředitele školy byl vybrán současný ředitel Mgr. Petr Ročňák, který vede školu od dubna V průběhu školního roku se po mateřské dovolené vrátila paní učitelka Mgr. Blanka Pečená. Ke konci školního roku odešla paní Mgr. Jaroslava Veberová. Na příští školní rok toho máme hodně v plánu, čeká nás tedy hodně práce. Budeme se snažit společně s Městem Lišov, rodiči žáků a ostatními institucemi stále zkvalitňovat práci ve všech oblastech vzdělávání. Strana 4 (celkem 30)

5 2. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Právní forma: Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611/14, Lišov Příspěvková organizace IČO: Vedení školy: Kontakty: Zřizovatel: Ředitel: Mgr. Stanislav Matoušek, do Mgr Petr Ročňák, od Statutární zástupce: Mgr. Jaroslava Veberová, do Mgr. Irena Březinová, od Telefon: Fax: http: Město Lišov, tř. 5. května 139, Lišov Telefon: Fax: Základní škola a Mateřská škola Lišov se sídlem Nová 611/14, Lišov, je v právní subjektivitě od Mateřská škola má dislokovanou třídu v obci Velechvín. Školní obvod zahrnuje území města Lišova s obcemi Lhotice, Červený Újezdec, Kolný, Velechvín, Hrutov, Levín, Hůrky Slověnice, Miletín, Vlkovice a Obecních úřadů Zvíkov, Hvozdec, Libín a Štěpánovice. Výkon činností organizace - 4 součásti školy: Základní škola se sídlem Nová 611/14, Lišov Mateřská škola se sídlem Nová 664, Lišov Školní družina se sídlem Nová 611/14, Lišov Školní jídelna se sídlem Nová 611/14, Lišov IZO: kapacita 500 žáků IZO: kapacita 180 dětí IZO: kapacita 100 žáků IZO: kapacita 650 jídel Školská rada V souladu s 167, odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, byla dne zvolena devítičlenná školská rada. Strana 5 (celkem 30)

6 3. Přehled vzdělávacích programů a) Školní vzdělávací program Škola základ života, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v platném znění pro školní rok 2012/2013 základní škola b) Školní vzdělávací program Kdo si hraje, nezlobí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání mateřská škola c) Školní vzdělávací program školní družiny zájmové vzdělávání školní družina 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pracovníci ZŠ a MŠ Lišov Počet Přepočteno Kvalifikace % Ředitel 1 1, Zástupci ředitele 1 1, THP 3 2, Učitelé ZŠ 29 26, Učitelé MŠ 13 13, Pracovnice provozu MŠ 4 4, Vychovatelky ŠD 4 3, Pracovnice ŠJ 8 8, Školník 1 1, Údržbář 1 0, Pracovnice provozu ZŠ 5 3, Celkem 70 63, Pracovníci, vykonávající specializované a jiné činnosti: Výchovný poradce: Mgr. Jana Smetanová Metodik prevence rizikového chování Mgr Michaela Nováčková ICT koordinátor Mgr. Alena Fojtlová Koordinátor ŠVP Mgr. Jana Smetanová Koordinátor EVVO Mgr. Blanka Pečená Webové stránky školy Mgr. Lenka Klimešová 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis dětí do prvních tříd na školní rok proběhl ve dnech 18. a 19. ledna K zápisu přišlo 58 dětí, z toho 31 chlapců a 27 dívek. Podruhé přišlo k zápisu 14 dětí (po odkladu školní docházky). O odklad školní docházky požádalo nově 12 zákonných zástupců dětí. Všechny žádosti o odklad školní docházky o jeden rok byly doporučeny jak PPP tak lékařem. Po vyřízení všech náležitostí nastoupí do 1. třídy 46 žáků (23 chlapců a 23 dívek), z toho 14 dětí po odkladu. Ve školním roce budou otevřeny dvě první třídy. Strana 6 (celkem 30)

7 Zápis do prvních ročníků 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Školní rok byl druhým rokem realizace školního vzdělávacího programu Škola základ života pro všechny ročníky a třídy školy. Děti v mateřské škole pracovaly podle školního vzdělávacího programu Kdo si hraje, nezlobí, žáci ve školní dužině pracovali podle vlastního vzdělávacího programu. Ke konci školního roku 2012/2013 proběhla druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků 5. a 9. ročníků základní škol. Umožnily porovnat průměrnou úspěšnost žáků naší školy s výsledky všech testovaných žáků v předmětech anglický jazyk, český jazyk a matematika. V rámci evaluačního procesu školy můžeme konstatovat, že výsledky dosažené našimi žáky vůbec nejsou špatné, zvláště žáků 5. ročníku. Vedoucí metodických orgánů a vyučující provedli rozbor a porovnání výsledků v rámci tříd, školy i testovaných žáků, tříd a škol v rámci kraje i celé České republiky. Výsledky testování je nutné následně uplatnit ve vzdělávacím procesu. Výsledky testů vedení školy a všichni pedagogové budou nadále analyzovat a metodicky zpracovávat tak, aby došlo při následujících testech ve výsledcích žáků a potažmo v efektivitě výuky ke zlepšení či udržení dosavadní úrovně. Metodické orgány školy se zabývaly též doplněním a změnami školního vzdělávacího programu nejen v souladu s novelizací Rámcového vzdělávacího programu k , ale i na základě zkušeností ze vzdělávacího procesu. Výsledky testování a klasifikace prospěchu a chování v 1. a 2. pololetí včetně přehledu absence žáků předkládáme v příloze. Strana 7 (celkem 30)

8 a) Přehled vyučovaných povinně volitelných předmětů Hodinová Zařazení Název Pozn. dotace/týden žáci/ročník Biologie člověka 1 8. EU OPVK Cvičení z matematiky 2 9. Hudebně dramatická výchova Informatika 1 8. Konverzace z anglického jazyka 1 8. Literárně dramatická výchova 1 9. Mediálně dramatická výchova Němčina Seminář a praktika z chemie 1 9 EU OP VK Sportovní a pohybové aktivity 1 Hoši, dívky Užité výtvarné činnosti 1 9. b) Přehled vyučovaných nepovinných předmětů Název Hodinová dotace/týden Zařazení žáci Přípravný zpěv 1 1. ročník Sborový zpěv ročník Náboženství ročník Logopedická péče ročník Výtvarné činnosti 1 3. ročník Zábavná angličtina 1 4., 5. ročník c) Přehled zájmových kroužků Název Zdravotnický Zdravotnický Redakční rada Hoblíčku (školní časopis) Rybářský kroužek LEGO Dopravní Dyslektický 3 skupiny Výtvarně pracovní (Školní družina) Zařazení žáci 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník 1. ročník 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň Strana 8 (celkem 30)

9 d) Školní družina Ve školním roce 2012/13 navštěvovalo ŠD ve 4 odděleních 145 žáků. (75 dívek, 70 chlapců, 57 přespolních, 18 žáků pouze jedenkrát týdně). Činnost probíhala podle Školního vzdělávacího plánu školní družiny. Střídaly se činnosti výtvarné, sportovní, přírodovědné a odpočinkové. Vychovatelky během celého pedagogického působení rozvíjely kompetence důležité pro učení a pro další rozvoj žáků. Rytmus týdne a skladba činností splňovaly psychohygienické požadavky odvozené od denního a týdenního biorytmu dětí. Pravidelně probíhala spolupráce s městskou knihovnou. Setkání 1x měsíčně měla různorodý program (čtení z knih, besedy k svátkům, výstavy ). Ve svých činnostech se žáci zapojili do celoškolních akcí (barevný den, Den dětí, Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, Masopust, Naše škola má talent). Starali se o výzdobu oken v šatnách a školní jídelně. Své výkresy poslali do soutěží Lesy a příroda kolem nás a Strašidla ze mlejna. Při přípravě na vyučování po dohodě s třídními učiteli zábavnou formou pomocí didaktických her procvičovaly paní vychovatelky učivo zejména se žáky s SPU. Ochotně též pomáhaly s dozorem nad žáky při akcích školy. Paní vychovatelka Vyskočilová se zúčastnila školení Jarně probuzený odpad. Ve školní družině umožňujeme dětem rozvíjet své zájmy ve specificky zaměřených zájmových útvarech. Letos to byl kroužek výtvarně pracovní pod vedením paní vychovatelky Vyskočilové. Jedna z heren školní družiny Strana 9 (celkem 30)

10 e) Výsledky přijímacího řízení na střední školy Vycházející žáci z 9. (a nižších) ročníků (všichni žáci 9. r. byli přijati na SŠ): Maturitní obory: 9. A 9. B Celkem Gymnázia Průmyslové a inf. technologií Zdravotnické Ekonomické Zemědělské Bezpečnostně právní Celkem maturitní Tříleté učební obory 9. A 9. B Celkem Průmyslové Služby Potravinářské Vodohospodářské Celkem tříleté učební Celkem vychází z 9. ročníků Víceletá gymnázia 5. A 5. B Celkem Osmiletá Tříleté učební obory 8. A 8. B Celkem Ukončili 9 let škol. docházky Celkem ukončilo základní vzdělávání ve školním roce 2012/13 45 žáků Ze slavnostního vyřazování žáků devátých tříd Strana 10 (celkem 30)

11 d) Práce výchovné a kariérní poradkyně, péče o integrované žáky a žáky s SPU Poskytování informací k přijímacímu řízení na SŠ žákům a zákonným zástupcům Tisk, evidence a vydávání zápisových lístků zák. zástupcům, tisk přihlášek na SŠ Organizace náborových akcí a exkurzí pro žáky 8. a 9. ročníků, průzkum profesní volby, poskytování poradenství při volbě SŠ Činnosti spojené s vedením a kontrolou plnění individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky Spolupráce s třídními učiteli při péči o integrované žáky a žáky s SPU, kontakt s PPP ČB, účast na akcích pro výchovné poradce Evidence a odesílání žádostí o vyšetření do PPP Spolupráce s metodikem prevence rizikového chování, koordinace činnosti školního parlamentu Příprava podkladů pro jednání výchovné komise aj. Péče o integrované žáky: K byli statisticky vykazováni dva integrovaní žáci, k tři integrovaní žáci, tj. žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Těmto žákům byly vypracovány individuální vzdělávací plány, které byly konzultovány s rodiči a zkontrolovány pracovníky poradenských pracovišť, které integraci doporučily a tyto individuální vzdělávací plány byly v průběhu roku průběžně vyhodnocovány. Dá se konstatovat, že ve výchovně vzdělávacím procesu byla věnována soustředěná pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, a to nejen žákům integrovaným, ale také žákům s vývojovými poruchami učení. Péče o žáky s SPU: Vyučující jednotlivých předmětů se ve spolupráci s třídními učiteli a výchovným poradcem řídili závěry a doporučeními odborných poradenských pracovišť. Pro žáky s těmito obtížemi fungoval na 1. stupni dyslektický kroužek. e) Činnost ICT koordinátora o vybavenost školy výpočetní technikou pro žáky Škola má 3 odborné učebny výpočetní techniky jednu pro 1. stupeň a dvě pro 2. stupeň. V učebně VT pro 1. stupeň je 11 počítačů, dataprojektor a tiskárna. V učebnách pro 2. stupeň je v jedné 11 počítačů a dataprojektor, ve druhé je 23 počítačů, dataprojektor, tiskárna inkoustová a laserová. Kromě toho jsou ve škole ještě dvě odborné učebny s výpočetní technikou, a to jazyková učebna s osmi počítači pro žáky, jedním pro učitele a interaktivní tabulí PointTech s dataprojektorem, a matematická učebna se šesti počítači pro žáky, notebookem a interaktivní tabulí Smart Board. Také v odborné učebně fyziky je počítač s dataprojektorem. Z kmenových učeben jsou na 1. stupni tři, na 2. stupni čtyři učebny vybaveny interaktivní tabulí Smart Board s dataprojektorem a počítačem. Všechny počítače jsou připojeny do počítačové sítě a umožňují přístup k Internetu. Strana 11 (celkem 30)

12 o vybavenost školy výpočetní technikou pro učitele Učitelé mají v pedagogickém centru k dispozici 4 počítače, barevnou a černobílou laserovou tiskárnu, trojkombinaci scanner, kopírka, inkoustová tiskárna a 3 notebooky. Dále digitální videokameru a 2 digitální fotoaparáty. Jeden počítač ve video centru je určen pro střih videa a tvorbu filmů. Počítač mají ve svém kabinetě vychovatelky ŠD. Také kabinet výchovného a kariérního poradce je vybavena počítačem, tiskárnou a notebookem. Počítače mají učitelé k dispozici též v některých kabinetech (Čj, M, Vv, Cizí jazyky, 1. třídy, 2. třídy, 3. třídy, 4. třídy a 5. třídy. Tyto počítače jsou ale nejstarší na škole, již dosluhují a tomu odpovídá jejich výkonnost. o počítačová síť a připojení k internetu: Všechny počítače jsou propojeny počítačovou sítí, která umožňuje sdílení dat, zabezpečení dat, přístup k vlastním datům z kterékoliv pracovní stanice a připojení k internetu. Síť je rozvedena do všech učeben, kabinetů a kanceláří, výjimku tvoří třídy školní družiny a tělocvična. o programové vybavení počítačů Na všech stanicích je použit operační systém firmy Microsoft WIN7 nebo WIN XP a antivirový program AVG firmy Grisoft. Pro učitele a žáky jsou k dispozici kancelářské programy MS Office. Pro úpravu fotografií používáme program Zoner Photo Studio, pro střih videa Pinnacle Studio. Pro většinu předmětů jsou na síti nainstalovány výukové programy. Při výuce přírodopisu, matematiky a angličtiny jsou v učebnách s interaktivními tabulemi používány programy firmy Fraus. V jedné učebně VT pro 2. stupeň (s 23 počítači) je nainstalován program Vision7, který umožňuje kontrolu nad počítači žáků, sledování jejich činnosti, případně vypnutí Internetu. Veškerý SW je využíván v souladu s licenčními ujednáními. o vybavení MŠ výpočetní technikou Také mateřská škola používá ve výchovně vzdělávacím procesu výpočetní techniku. V každé třídě mají jeden počítač a barevnou tiskárnu v každém pavilonu. Všechny tyto počítače jsou připojeny do školní sítě a mají tedy přístup k Internetu. Internet také umožňuje použití IP telefonů ve všech pavilonech. I dislokovaná třída mateřské školy ve Velechvíně je vybavena počítačem s Internetovým připojením, IP telefonem a má k dispozici trojkombinaci - barevná tiskárna, kopírka, scanner. o další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT Většina učitelů už běžně pracuje s VT. Proto se vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřuje hlavně na využívání moderních technologií ve výuce, převážně práci s interaktivní tabulí a tvorbu výukových materiálů pro užití v interaktivních učebnách. o plán na příští rok V příštím školním roce bude nutné naplánovat upgrade počítačů v učebně VT - 1. stupeň, vhodná by byla též výměna počítačů ve video centru. Plánujeme rozšířit počítačovou síť do tělocvičny a bytu školníka. Strana 12 (celkem 30)

13 7. Prevence rizikového chování Činnost v oblasti prevence probíhala podle metodického plánu prevence zpracovaného pro školní rok 2012/13. Ve škole jsou umístěny 2 nástěnky s informacemi, důležitými telefonními čísly a kontakty (sborovna a nástěnka u školní jídelny), tyto základní důležité informace jsou zároveň zveřejněny v každé třídě. U školní jídelny je umístěna školní schránka důvěry, která funguje nově i jako ová schránka. a) Spolupráce s Policií ČR (akce, besedy, preventivní programy) téma proběhlo ve třídách Šikana 3. AB, 4. AB, 5. A, 7. A Drogy 7. B Kyberšikana 6. AB Dopravní výchova 1. až 5. ročník Dopravní hřiště 4. AB, 5. AB Den policie 6. A, 9. ročník (dívky) Spolupráce s Policií ČR je na velmi dobré úrovni, ochotně nám pomáhají s řešením problémových situací ve škole. Situace jsou společně rozebírány a vysvětlována nevhodnost daného chování. Škola vyzdvihuje vynikající spolupráci s mluvčí Policie ČR Štěpánkou Uhlířovou. Žáci školy na dopravním hřišti b) Preventivní programy (spolupráce s Cassiopeiou) Preventivní programy byly připraveny pro problémové třídy. Jeden za všechny 7. B (3 sezení) Jsme kamarádi 4. A (3 sezení) Tibet - rasismus, diskriminace 9. AB Strana 13 (celkem 30)

14 c) Další preventivní programy Řekni drogám NE 6. AB, 8. AB Drogy, AIDS 8. AB, 9. AB (beseda s vyléčeným narkomanem M. Hornychem) Alkohol (SANANIM) 8. AB Čas proměn (Always) 6. AB dívky Rodinná a sexuální výchova 9. AB (MUDr. Kravarová) d) Prevence xenofobie a rasismu Příběhy bezpráví (beseda s pamětníkem p. Karpianusem) Návštěva památníku Terezín Promítání filmu Schindlerův seznam Návštěva Muzea Lišov (podpora vztahu k rodnému městu) 9. AB 9. AB 9. AB 6. A, 8. B, 9. A e) Parlament školy Pomoc při zajišťování školních akcí Podíl na organizaci soutěže Naše škola má talent (cíl - ukázat žákům vhodné využití volného času) Celoškolní soutěž v pořádku Sběr plastových víček pro Vojtu Pábla a Veroniku Dubovou (vztah k handicapovaným) Finále soutěže Škola má talent Strana 14 (celkem 30)

15 f) Volba povolání Je včleněna do osnov předmětu Výchova k občanství a Pracovní činnosti (blok učiva Svět práce) a doplněna exkurzemi do SOU a SŠ Návštěva výstavy Vzdělání a řemeslo g) Další činnost o Řešení problematického chování žákyně 8. ročníku o Řešení problémů s kouřením a náznaky šikany a agresivity žáků o Spolupráce s výchovnou poradkyní a vedením školy o 18 pohovorů s problémovými žáky (Mgr. Jiráčková) o Opakované intervenční hodiny ve třídách 4. A, 5. A (Mgr. Nováčková) o Šetření vodou (soutěž pro 1. stupeň) o Když zlobím tak, (soutěž pro 1. stupeň) o Těším se na prázdniny (soutěž pro 1. stupeň) Vzdělávání učitelů v oblasti prevence je uvedeno v celkovém přehledu vzdělávacích akcí. Všechny problémové situace se škola snažila řešit a vyřešit, sjednat nápravu. Motto: Všem problémům ve výchovně vzdělávacím procesu je třeba preventivně předcházet, když nastanou, řešit je okamžitě a důsledně. 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název akce Vzdělávání v primární prevenci o krok dál Školní zahrady v přírodním stylu stavba bylinkové spirály Dny prevence Školní zahrady v přírodním stylu venkovní učebna v zahradě Toulavý autobus - exkurze Příklady dobré praxe EVVO BESIP dopravní výchova Aktiv učitelů zdravotníků Pořádající instituce Klinika adiktologie 1. LF UK, NÚV ZČH Brontosaurus Forest CEGV Cassiopeia ČB Prevalis, o. s. Praha ZČH Brontosaurus Forest CEGV Cassiopeia ČB Cassiopeia KÚ ČB ČSČK Termín, místo konání Praha ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ČB ZŠ Táborská Praha ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ČB MŠ Slavče ZŠ Vyšší Brod G, SOŠE a SOU Kaplice ČB ČB Účastník Jiráčková Nováčková Březinová Smetanová Brabencová Brabencová Lukschová Pechartová Brabencová Klimešová Financování EU OP VK zdarma ONIV zdarma zdarma zdarma zdarma Strana 15 (celkem 30)

16 Název akce Výtvarné a hudební prvky v dramatické výchově Využití ICT při výuce výtv. kultury, liter. a dramatické výchovy aneb Umění trochu jinak Role a osobnost pedagoga v prevenci Instruktor lyžování Školský management v teorii a praxi Seminář o odpadech Práce s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování - kurz Náměty a inspirace pro přírodovědu Strategie vzdělávání konference Studium speciální pedagogiky Rozumíme penězům Setkání výchovných poradců Arterelaxace Pedagogika Počítač jako pomocník (nejen) při výuce matematiky Právní poradna pro řed. MŠ Setkání metodiků prevence Pořádající instituce PaedDr. Ivana Bečvářová Prachatice VŠERS, o.p.s. ČB Termín, místo konání Lišov Lišov Účastník Březinová Falcová Hořejší Jirků Karpianusová Kolářová Nováčková Smetanová Šibřina Škardová Veberová Březinová, Falcová Hořejší, Jirků Karpianusová Kolářová Nováčková Škardová Financování EU OP VK EU OP VK KÚ ČB ČB Jiráčková zdarma ZŠ Jana Husa a MŠ Písek Zadov Kolářová ONIV NIDV ČB Veberová zdarma EKO KOM, a.s. Praha Elio, o. s. Praha NIDV ČB MŠMT ČR VŠERS, o.p.s. ČB Aisis, o. s. Kladno PPP ČB DECARTES, v.o.s. NIDV ČB AVDO, Olomouc ČB Falcová zdarma hod teorie 100 hod praxe ČB Praha hodin, ČB Plzeň ČB ČB Praha ČB SPŠ staveb. ČB Nováčková Pechartová Pučejdl Veberová Klimešová Steinbauerová Lukschová Smetanová Veberová Fojtlová Lukschová Březinová ONIV EU OP - VK zdarma zdarma zdarma zdarma ONIV zdarma ONIV PPP ČB ČB Jiráčková zdarma Strana 16 (celkem 30)

17 9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Činnost školy se opírá o spolupráci zejména s těmito subjekty: Zřizovatel město Lišov, komise pro školství, kulturu a cestovní ruch. Škola se podílí na organizaci kulturních akcí, např. Lišovských slavností, adventních oslav či Masopustu, oblibu mají i vystoupení MŠ pro seniory a na vítání občánků. Místní spolky a organizace, kulturní Muzeum F. M. Čapka Lišov, Městská knihovna Lišov, zejména sportovní - SK Lišov a TJ Sokol Lišov, které mají podíl na mimoškolní činnosti žáků ve sportovních oddílech a oddílech všestrannosti. a) Účast žáků školy na olympiádách a soutěžích (OK okresní kolo, KK krajské kolo, CK celostátní kolo) Olympiáda, soutěž Kolo Zúčastněné ročníky Počet žáků Český jazyk OK místo Anglický jazyk Matematika OK KK OK OK Umístění 16. místo 14. místo místo místo místo Fyzika KK místo Dějepis CK 9. 1 zúčastnil se Biologická OK místo 26. místo Rybářská KK 9. 1 zúčastnil se Zeměpis OK místo Chemie OK místo Matematický klokan OK 3. 1 mezi 11 nejlepšími Pythagoriáda OK místo místo Logická olympiáda OK místo Finanční gramotnost OK místo Výtvarná soutěž Královna ohně OK stříbrné a bronzové pásmo zlaté a stříbrné pásmo zlaté a bronzové pásmo, 2. Strana 17 (celkem 30)

18 Olympiáda, soutěž Výtvarná soutěž Voda v našem životě Olympiáda, soutěž Hlídky mladých zdravotníků Ukaž, co umíš soutěž ml. hasičů Pohár rozhlasu soutěž v atletice Kolo Zúčastněné ročníky Počet žáků OK místo Kolo OK OK OK Zúčastněné ročníky 1. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň starší žáci starší žákyně Počet žáků místo 4. místo 4. místo 3. místo 9. místo 4. místo Softbal KK ročník místo Volejbal Den policie 9. r. - dívky 7 4. místo Umístění Umístění Den policie turnaj ve volejbale Strana 18 (celkem 30)

19 b) Kulturní akce pro žáky Název Datum Zúčastnění žáci Místo konání Veverka Zrzečka stupeň Tělocvična ZŠ Divadelní cestopis stupeň Tělocvična ZŠ Vánoční koncert A, 9. A DK Slávie ČB Vánoční příběh žáků oddělení dramatické výchovy Adaptace Toma Sawyera divadelní představení stupeň ročník Hudební pořad ročník ZŠ Učebna dramatické výchovy Malé divadlo ČB Hudební pořad Rocková píseň ročník Tělocvična ZŠ Adventní trh žáků školy Strana 19 (celkem 30)

20 c) Další akce školy Výstava výtvarných prací v rámci Lišovských slavností Advent ve škole Rozsvěcení vánočního stromu v Lišově andělský zvonečkový průvod Volby do školního parlamentu Mikuláš pro 1. stupeň Masopustní průvod městem Školní ples Čarodějnice pro 1. ročník Lyžařský výcvik 7. a 8. tříd Plavecký výcvik 3. tříd Soutěž v pořádku (úklidu) Naše škola má talent Škola v přírodě 5. ročník Cykloborec Zahraniční zájezd 9. ročníku Itálie Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd v KD Lišov, vystoupení 1. Tříd Realizace, pokračování projektů Dendrologická stezka, Advent, Drakiáda Masopust v Lišově 2013 Strana 20 (celkem 30)

21 d) Tematické exkurze, akce, besedy Planetárium ČB 5. ročník Výlov rybníka Svět 6. ročník a rybářský kroužek Exkurze vycházejících žáků v rámci volby povolání Národopisné muzeum Soběslav 9. A Temelín 9. ročník Balení dárků na SOU Lišov Historie Českých Budějovic 7. A Výstava ovoce zahrádkářů z Lišova 10. Mateřská škola, základní údaje, charakteristika školy Vedení MŠ: Adresa: Ředitel: Zástupce ředitele pro MŠ: Vedoucí učitelka MŠ: Nová 664, Lišov Mgr. Stanislav Matoušek Mgr Petr Ročňák (od ) Mgr. Irena Březinová Věra Formánková Kontakty: Telefon: , mobil Odloučené pracoviště Velechvín: Telefon: Mateřská škola v Lišově je umístěna do tří prostorných pavilonů a jedné nízké přilehlé budovy (bývalé ředitelny), což poskytuje všem dětem a pedagogům dostatečné množství volného místa pro předškolní vzdělávání, hry a zájmové činnosti. V měsíci únoru 2013 byla v mateřské škole zřízena nová třída. V každé budově jsou dvě homogenní třídy, tedy celkem šest tříd po dětech zpravidla od 2,5 roku do 7 let. Prostory bývalé ředitelny byly na školní rok 2012/2013 pronajaty soukromé ZUŠ (Strnad). Okolo školy je velká zahrada s několika herními prvky, doposud pro nedostatek finančních prostředků nedostatečně zastíněna. Ve školním roce 2012/2013 Mateřskou školu v Lišově navštěvovalo 162 dětí, 42 dětí ukončilo docházku z důvodu nástupu do ZŠ, 10 dětem byl udělen odklad školní docházky. Ve velké nově zrekonstruované budově (výměna oken, zateplení, nový nábytek, podlahové krytiny) je umístěno odloučené pracoviště ve Velechvíně. Zde je jedna věkově smíšená třída s 18 dětmi. Do základní školy odchází z Velechvína pět předškoláků. Zahrada MŠ má dostatek nově zřízených herních prvků a je zastíněna stromy a pergolou nad pískovištěm. a) Mateřská škola, ŠVP a jeho realizace Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte. Snažíme se o vytváření optimálních podmínek pro individuální osobnostní vývoj dětí v návaznosti na jejich výchovu v rodině. Strana 21 (celkem 30)

22 Hlavním pedagogickým záměrem je maximální rozvoj dítěte podle jeho individuality za dodržení pedagogických zásad. Mateřská škola vzdělává podle Školního vzdělávacího programu s názvem Kdo si hraje, nezlobí zpracovaného podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Pro dítě ukončující předškolní vzdělávání by měly být dosažitelné klíčové kompetence v úrovních odpovídajících jeho maximální možnosti kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, činnostní a občanské kompetence. Soubor klíčových kompetencí je ve svém celku ideálem, k němuž většina dětí nedospěje a dospět nemůže. Soubor kompetencí slouží k vymezení odpovídajícího vzdělávajícího obsahu jako prostředku k jeho vytváření. Denní režim je pro děti připraven tak, aby mohly pracovat i v menších skupinách. Tak je možné pomoci slabším dětem a také talentům. Nelze však pracovat jen individuálně, zatím pro to nejsou vhodné podmínky. Třídy mají nejvyšší možný počet přijatých dětí i na výjimku podle zákona. Každá činnost dětí v MŠ je směřována tak, aby pobyt dětí v mateřské škole byl plný pohody, bez stresu a bezpečný. S dětmi s odloženou školní docházkou se pracovalo na základě individuálního plánu. Ve třídě Berušky děti pracovaly podle specifického dílčího projektu Obletíme celý svět. Cílem všech činností na naší mateřské škole je vytvářet pro děti, učitelky i rodiče atmosféru vzájemného porozumění, bezpečí, komunikace a duševní pohody. Ve výchovně vzdělávacím procesu se respektuje osobnostní rozvoj každého dítěte. Hra a nenásilné situační učení je přechodem k soustavnému vzdělávání. Zprostředkovávají se dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí vrstevníků a poskytuje se jim dostatek podnětů pro rozvoj dětské osobnosti. Postupný a nenásilný rozvoj založený hlavně na vlastní činnosti dětí a na prožitcích zaručí, že dítě později zvládne náročnou roli žáka. b) Mateřská škola, údaje o pracovnících Ve škole pracuje celkem 13 pedagogů na plný pracovní úvazek a 4 provozní pracovnice na plný pracovní úvazek (z toho 1 pedagog a 1 provozní pracovnice působí ve Velechvíně). Dvě pedagogické pracovnice nesplňují kvalifikaci, jejich vysokoškolské vzdělání odpovídá kvalifikaci 2. stupně základní školy. Obě paní učitelky si chtějí vzdělání pro mateřskou školu doplnit. Všechny pracovnice jsou způsobilé pro stanovenou pracovní činnost, bezúhonné a morálně vyspělé. c) Mateřská škola, údaje o zařazování dětí Zařazování dětí do tříd probíhá po celý školní rok tak, jak je stanoveno v Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ, které vydává ředitel Základní školy a Mateřské školy Lišov ve správním řízení. Na škole je vyhlášen termín zápisu. V době zápisu bylo v letošním školním roce přijato 63 žádostí o místo. Dvanácti žádostem nebylo pro naplnění kapacity školy vyhověno. Ředitel školy požádal o výjimku z počtu dětí na třídu z 24 na 28. Zřizovatel žádosti vyhověl. Strana 22 (celkem 30)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více