Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. o činnosti Základní školy. ve školním roce 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. o činnosti Základní školy. ve školním roce 2006/2007"

Transkript

1 Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih o činnosti Základní školy ve školním roce 2006/2007

2 2

3 Obsah 1. Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Přehled o zaměstnancích školy Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy Zápis do 1. ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a o výsledku přijímacího řízení na střední školy Prospěch žáků (stav k ) Počet žáků, kteří odešli ze ZŠ Výsledky přijímacího řízení na střední školy vycházejících žáků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) Příjmy (kalendářní rok 2006) Výdaje (kalendářní rok 2006) Volitelné předměty a zájmové útvary Volitelné předměty Zájmové útvary Hodnocení školního roku Příloha 1 seznam aktivit a prezentací školy na veřejnosti Příloha 2 - Úspěchy žáků v soutěžích

4 4

5 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih úplná adresa: Přeštice, Na Jordáně 1146 právní forma: příspěvková organizace telefonní spojení: tel.: faxové spojení: ové spojení: IZO ředitelství: IČO: ředitel školy: Mgr. Karel Naxera Název a adresa zřizovatele: Město Přeštice, Masarykovo náměstí 107, Přeštice Školská rada:šestičlenná školská rada byla ustavena Skládá se ze dvou zástupců zřizovatele, dvou zástupců rodičovské veřejnosti a dvou zástupců školy. Poslední zařazení do sítě škol : č.j /03-21 ze dne s účinností od Vzdělávací program školy Název vzdělávacího programu Č.j. V ročníku Základní škola 16847/ Údaje o pracovnících školy 3.1. Přehled o zaměstnancích školy Počet pracovníků * (ostatní + pedagog.prac.) Počet pedagogických pracovníků * 89/84,4 60/58,6 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 3.2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsané pedagogické vzdělání Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Aprobovanost výuky % V kterých předmětech Počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho počet neaprob. hodin 14,5 Nj, Aj, Pč, Vv, Př, Inf, Z, D 4. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 4.1. Zápis do 1. ročníku Počet dětí u zápisu počet dětí, které počet tříd nastoupily

6 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a o výsledku přijímacího řízení na střední školy 5.1. Prospěch žáků (stav k ) Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Počet žáků, kteří konali opravné zkoušky: 17 Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku dle 38 školského zákona: 1 Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku jiným způsobem dle 41 školského zákona:0 5.2.Počet žáků, kteří odešli ze ZŠ Žáci, kteří přešli do SŠ celkem počet žáků Z toho z 5. ročníku 5 osmileté gymnázium ze 7. ročníku 2 šestileté gymnázium 5.3.Výsledky přijímacího řízení na střední školy vycházejících žáků gymnázia 13 obchodní akademie 12 střední zemědělské školy 3 střední zdravotnické školy 16 střední průmyslové školy 21 SOŠ a SOU s maturitou 36 střední odborná učiliště 39 konzervatoř 1 do pracovního procesu 1 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet vzdělávacích akcí 78 Celkový počet účastníků 124 Vzdělávací instituce Národní institut pro další vzdělávání, Zpč. univerzita Plzeň, Karlova univerzita Praha, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň, Kulturní zařízení Přeštice 6

7 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti aktivity Počet akce pro veřejnost 13 akce pro školy 10 akce pro žáky 121 Seznam akcí naleznete v příloze této zprávy. 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce na naší škole inspekce neproběhla. 9. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 9.1. Příjmy (kalendářní rok 2006) Hlavní Doplňková CELKEM činnost činnost dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu dotace na provozní výdaje od zřizovatele poplatky od rodičů školné Poplatky za stravování příjmy z doplňkové činnosti ostatní příjmy (Hlávkova nadace) Dotace SIPVZ Další příjmy Celkem Výdaje (kalendářní rok 2006) Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM Investiční Neinvestiční z toho: - přímé náklady na platy pracovníků ostatní osobní náklady zákonné odvody + FKSP náklady na DVPP náklady na učební pomůcky přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, OOPP) provozní náklady spotřeba materiálu energie opravy a údržba ostatní služby

8 10. Volitelné předměty a zájmové útvary 10.1.Volitelné předměty Seminář z matematiky, Seminář z českého jazyka, Dramatická výchova, Informatika, Praktika z přírodopisu, Sportovní výchova, Technická praktika, Konverzace v anglickém jazyce, Příprava k volbě povolání 10.2.Zájmové útvary Pěvecký sbor Skaláček, Pěvecký sbor Skalka, Přeštické flétničky (hudební kroužek), Náboženství Další zájmové kroužky: Pohybové hry, Cvičení při hudbě, Anglický jazyk, Německý jazyk, Sportovní lezení, Dramatický, Historický, Matematický, Keramický, Zdravotnický, Dopravní výchova 11. Hodnocení školního roku Školní rok 2006/2007 pokračoval svým celkovým pojetím v soustavném úsilí školy položit kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání našich žáků, aby se uplatnili dobře v životě a aby se jejich další vzdělávání stalo jejich celoživotní potřebou. Hlavní snahou výchovné práce školy vždy byl a je soustavný a celistvý rozvoj osobnosti žáků v rámci jejich individuální úrovně včetně utváření morálních kvalit souvisejících s všestranným rozvojem. Výchovně vzdělávací snahy škola neomezovala pouze procesem vzdělávacím, ale jeho prostřednictvím směřovala i k vytváření a upevňování obecně lidských životních a mravních hodnot, k výchově demokratického občana v občanské společnosti. Loňský školní rok 2006/2007 byl rokem přípravy nastupující školské reformy a tvorby školního vzdělávacího programu. ŠVP byla věnována mimořádná pozornost a jeho tvorbě se věnovali všichni pedagogičtí pracovníci. Tým koordinátorů ŠVP vedl zástupce ředitele pan Josef Šperl. Tvorba ŠVP ZV poukázala i na některá bílá místa v subjekto-objektových vztahových otázkách školy, které je třeba postupně řešit. Velkou pozornost si po stránce organizační i personální vyžádala i příprava zahájení činnosti pobočky Gymnázia Plzeň, Mikulášské náměstí, která bude pro žáky současného sedmého ročníku základní školy otevřena od 1. září V loňském školním roce uskutečnila kontrolu o stavu BOZP na škole oblastní inspekce BOZP ČMOS pracovníků školství s velmi příznivým závěrem, který se týkal poměrně snadno odstranitelných závad. Tyto závady byly v termínech odstraněny. Uplynulý školní rok 2006/2007 v některých srovnáních zlepšení chování našich žáků, především v množství porušení školního řádu, ale i v provinění s následky materiálních škod. Také výsledky prospěchu žáků byly ve srovnání s minulými roky na velmi dobré úrovni a to ne pouze díky administrativnímu využití nového školského zákona. Uspokojivé bylo i to, že téměř všichni žáci devátého ročníku byli přijati na vybrané střední školy již v prvním kole přijímacího řízení. Také z tohoto faktu lze usuzovat na dobrou práci našich učitelů obou stupňů ZŠ. Škola může vyslovit také spokojenost s naší účastí a úspěchy v mimoškolní činnosti, avšak zaznamenali jsme v minulých letech v některých soutěžích i výrazně lepší umístění. Naše škola byla opět centrem soutěží sportovních, zorganizovala atletické soutěže Pohár rozhlasu a 8. ročník podzimních atletických závodů, po sedmé hostila okresní kolo chemické olympiády, ve škole se uskutečnilo i okresní kolo 8

9 zeměpisné olympiády. Naši žáci dosáhli úspěchu i v soutěži Paragraf 11/55 (Soutěž o právních normách). Škola také každoročně vysílá svoje matematické talenty na soustředění mladých matematiků v Trhanově, které pořádá JČMF spolu se ZČU v Plzni. Máme radost z úspěšných vystoupení našich tří hudebních souborů a také souborů dramatických na 1. i 2. stupni naší školy, která mají přímo ve škole i před přeštickou veřejností vždy několik repríz. Všechna tato vystoupení byla vřele přijata publikem a jsou i výsledkem dobré neformální práce učitelů a jejich vztahů se žáky. Po všechna léta, loňský školní rok nevyjímajíce, věnujeme velkou pozornost dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. S uspokojením můžeme konstatovat stálý zájem o DVPP mimo jiné i z toho důvodu, že se pro nedostatek finančních prostředků školy účastnili mnozí učitelé řady vzdělávacích akcí jako samoplátci. Potěšitelná je i ta skutečnost, že se čtyři naši učitelé účastní jedné z forem využití Evropského sociálního fondu v podpůrném systému DVPP, který je v Plzeňském kraji organizován KCVJŠ Plzeň. V tomto směru se naše škola stala okresním vzdělávacím a informačním střediskem pro okres Plzeň-jih, působí i jako Informační centrum SIPVZ. Zájem o odborné vzdělávání je i u pracovnic v administrativě. Je samozřejmostí, že po předchozím vzdělávání většina pedagogických pracovníků využívá informační a komunikační technologie ve své práci. To je mimo jiné umožněno i stále se zlepšující vybaveností školy v této oblasti. Současná školská reforma si vyžaduje i užší kontakt s okolními málotřídními základními školami, ve kterém je třeba navázat na minulou úspěšnou spolupráci. V minulém školním roce se především péči zřizovatele podařilo zrenovovat povrchy všech vnitřních i venkovních školních sportovišť a vyměnit také další třetinu oken ve školní budově v Rebcově ulici. Škola vybavila poslední třídy prvního stupně novým školním nábytkem. Také byla nově vybavena počítačová učebna na 1. stupni ZŠ. Průběžně pečujeme o zachování dobrého technického stavu a vybavenosti všech budov. V dalším období bychom chtěli dokončit výměnu oken ve školní budově v Rebcově ulici, tak také zrekonstruovat šatny a žákovské toalety tak, aby odpovídaly novým hygienickým předpisům. Přilehlé venkovní prostory ke školní budově v ulici Na Jordáně bychom chtěli oživit doplněním okrasných keřů a zahradními úpravami. Ve školním roce 2007/2008 budeme nadále usilovat o zachování dobré úrovně výchovy a vzdělání na naší škole, přizpůsobovat svoji práci vlastnímu školnímu vzdělávacímu programu a připravovat podmínky pro práci pobočky Gymnázia Plzeň, Mikulášské náměstí. Spolupráce se všemi subjekty je na dobré úrovni: s Městem Přeštice a vedoucí OŠKPP, Školskou radou při ZŠ Přeštice, okres Plzeň-jih, Radou rodičů při ZŠ Přeštice, Základní uměleckou školou, oběma přeštickými MŠ, DDM, Pedagogicko psychologickou poradnou PJ, Střediskem výchovné péče v Plzni, Krajským centrem vzdělávání a Jazykovou školou Plzeň, Národním institutem pro další vzdělávání, podnikatelskými subjekty, Tělovýchovnou jednotou Sport Přeštice a Sokolem Přeštice, Kulturním zařízením s městskou knihovnou a Domem historie, s policií ČR. Zvláště si vážíme každoročního finančního příspěvku od Hlávkovy nadace. V Přešticích 15. října 2007 Mgr. Karel Naxera ředitel školy 9

10 12.Příloha 1 seznam aktivit a prezentací školy na veřejnosti Akce pro veřejnost ročník žáci učitelé veřejnost Skalka - Vánoční koncert Řenče Skaláček, Přeštické flétničky: Vánoční koncert - Já malý přicházím / Aula Skaláček, Přeštické flétničky, Skalka: Zpívání pod vánočním stromkem -Masarykovo náměstí Devatero pohádek divadelní představení, které připravili žáci pro sebe i veřejnost Skaláček, Přeštické flétničky: Rozloučení s rokem 2006 pořad pro zaměstnance / Aula 3.4. Angličtina ve III.B besídka pro rodiče Hastrman a detektivové představení, které připravil dramatický kroužek a Přeštické flétničky pro veřejnost / KZ Skaláček, Přeštické flétničky: S tebou, písničko, mě baví svět / Aula Skalka Jarní kytička písniček (koncert ke Dni matek) Skaláček Křest 2.dílu české kuchařky pro děti Děti vaří pro radost Kluci Holky Kastrůlky 2 / KZ Matěj a čarodějnice divadelní představení třídy 7.A 7.A Šípková Růženka divadelní představení třídy 7.C 7.C červen Soutěž v mažoretkovém sportu - ubytování účastnic ve škole 10

11 Akce pro žáky 1. stupeň Termín ročník počet žáků Korunka pro draka D/KZ 1.,2.r DDM Den otevřených dveří Poklad bílých sokolů Filmák 2006 Dobřany 5.r ,9.10. Chléb náš vezdejší výstava DHP V.,IV.C Našel se medvěd D/KZ 2.r Málinka, bobr a král na střeše D/Alfa Plzeň 2.r Kinderiáda 2006/2007 oblastní kolo Plzeň r Beseda s M Drijverovou: České dějiny 4.,5.r. 185 očima psa - KZ Výuka na DDH Blovice 4.,5.r Muzeum jižního Plzeňska exkurze/blovice 4.,5.r Jackie and the Giant představení v angličtině/aula r Keramická dílna ZUŠ 1. 5.r Recitační soutěž: 2. 5.r r Plavecký výcvik 2.,3.r O bílé lani D/Alfa Plzeň 4.,5.r Aprílová škola Jiřího Žáčka D/KZ 3.r Vánoce s českou pohádkou výstava DHP 1. 5.r Malování v DDM I.A,C Ach ta paní 11yšata D/Alfa Plzeň 1.r Vánoční slavnost hudební pořad/tělocvična 1.r Mc Donald s - cup: 5.r. školní kolo 5.r Skaláček, Přeštické flétničky: Zpívání na schodech 1. 5.r Jak náš pradědeček ke kalhotám přišel 5.r. 92 pořad o řemeslech/aula Vánoční koleda D/Aula 1. 5.r Betlém pí Andrlíkové exkurze v Příchovicích II.A,B Ajax Preventivní přednáška / PČR OŘ PJ 2.r Karlovarský skřivánek 2007 školní kolo 1. 5.r Matematická olympiáda: kat.z5 okresní kolo/plzeň 5.r Princezna a loupežníci D/KZ 1. 5.r Látané příběhy krejčíka Honzy D/KZ 1.,2.r Smíšená vybíjená okresní kolo/nezvěstice 4.,5.r Trápení s legrací D/Alfa Plzeň 1.,2.r Přehlídka dětských recitátorů okres. kolo/blovice 3.,5.r Karlovarský skřivánek 2007 krajské kolo/plzeň 4.,5.r Spelling soutěž 5.r Besedy v dětském oddělení MěK 1. 5.r Sedm jednou ranou D/Alfa Plzeň 2.r Matematický klokan 2007: 3. 5.r. 68 kategorie Cvrček, Klokánek soutěž Březnová pohádka D/KZ 1.,2.r Sedm jednou ranou D/Alfa Plzeň 3.,4.r Velikonoční dílna DDM 1. 5.r Čtenářská soutěž 2.r. 2.r Mc Donald s cup: 3.r. školní kolo 3.r Zázračný pramínek D/KZ 1.,2.r Hastrman a detektivové D/KZ 1. 5.r CERMAT: testy matematické dovednosti, 5.r. 93 dovednosti v českém jazyce CERMAT: testy obecné dovednosti 5.r Mc Donald s cup: okrskové kolo/chlumčany 2. 5.r Pískání pro zdraví regionální kolo/plzeň 1. 8.r Povídání o pejskovi a kočičce D/KZ 1.,2.r

12 Výuka na DDH Blovice 4.,5.r Dopravní soutěž ml. cyklistů oblastní kolo/blovice 5.,6.r Soutěž HMZ I. okresní kolo/vejprnice 4.,5.r Jak se Kuba ženil s husou D/Aula 1. 5.r Cesty výstava výtvarného oboru ZUŠ/KZ V.D Sportovní soutěže organizované oddílem házené 1.r ,29.5. Planetárium Rokycany exkurze 5.r Regionální kolo soutěže HMZ I./Sokolov 4.,5.r DDM: Batikování triček 5.r ZUŠ Výchovný koncert 1.r Finále Kinderiády 2006/ Praha 2. 5.r SKOČTELE zábavný pořad/ ZŠ Skočice III.B,C Svět očima dětí : vyhlášení výsledků soutěže 3.-5.r. 10 v Národním domě v Praze Kloboukový den pořad MŠ /Amfiteátr 1. 4.r Ajax beseda / PČR OŘ PJ 2.,3.r. 164 Školní družina - akce pro žáky září Naše škola účast na výzdobě školy říjen Chutě a barvy podzimu soutěž o nejlepší výrobek z přírodního materiálu listopad Do-re-mi pěvecká soutěž společná akce prosinec vánoční besídky, prohlídka betlému v Příchovicích leden Stavby ze sněhu soutěž o nejlepší stavbu únor Karnevalový rej maškarní bál, taneční soutěže, vyhodnocení nejlepších masek společná akce březen Kniha - přítel člověka návštěva místní knihovny, beseda, prohlídka, soutěže duben Soutěž o nejhezčí kraslici, návštěva Domu historie duben turnaj ve vybíjené květen Atletický trojboj (běh, skok, hod) červen Zábavné odpoledne ke Dni dětí, soutěže červen Návštěva DDM Výtvarné a literární soutěže: Komenský a my 5 Požární ochrana očima dětí 9 12

13 Akce pro žáky 2. stupeň ZŠ ročník žáci Září Exkurze Praha (Vyšehrad, Nár.muz.) Sociálně patologické jevy šikana beseda se , 2.11., žáky (Bílý kruh bezpečí Plzeň) Zájezd do SRN dvoudenní (Mnichov, Legoland) Říjen Profi orientace - poradenství pro žáky (OPPP Plzeň) Praha (Planetárium, Mořský svět) Mozart a Bertramka hudební pořad Soutěž o nejlepší mikulášskou partu Divadlo na Fidlovačce Projekt Anglický den žáci připravili řadu dramatických útvarů pro sebe i své spolužáky 6, Devatero pohádek divadelní představení, které připravili žáci pro sebe i veřejnost 6.A, 6.E Basketbal Vánoční turnaj Basketbal Vánoční turnaj Zeměpisný pořad spol DENALI 7, Ezop a ti druzí lit. Pořad 6, Paragraf školní kolo, v dubnu účast v reg. kolech v Plzni a Klatovech Velikonoční turnaj v basketbalu 7 80 duben, květen Exkurze na Úřadu práce v Plzni Přeštická laťka soutěž ve skoku vysokém 2. stupeň Beseda o jaderné energetice ,21.6. Exkurze Lidice, Terezín Na rovinu komponovaný pořad se zaměřením na drogovou závislost 7,8,9 310 (občanské sdružení HARMONIA MUNDI) 29.5., DJKT Rusalka Skalka, Jazykově poznávací zájezd Velká Británie 8,9 45 lyžařský výcvik prosinecbřezen Školní florbalová liga Květenčerven Školní liga ve stolním tenisu Turnaj ve volejbale hoši Turnaj ve volejbale dívky Olympiáda Čj Olympiáda F Olympiáda M Olympiáda Ch Olympiáda D Olympiáda Z Soutěž v recitaci Soutěž v Nj Soutěž v Aj Archimediáda Pythagoriáda Matematický klokan Přírodovědný klokan Dopravní soutěž

14 Akce pro školy Soutěž zdravotnických hlídek Návštěva Domu historie Přeštice Návštěva knihovny v rámci Dne knihoven 6,7 200 žáci učitelé učitelé z jiných škol žáci z jiných škol Podzimní lehkoatletické závody Skalka Koncert pro MŠ prosinec Okrskový turnaj v basketbalu duben Okresní turnaj ve volejbalu Hastrman a detektivové představení, které připravil dramatický kroužek a Přeštické flétničky pro MŠ a ZŠ z okolí březen Okresní turnaj v basketbalu Okresní kolo Mc Donald s cup: kat. A,B Pohár rozhlasu Atletický trojboj duben Okresní kolo ChO Účast na projektech jiných subjektů termín Název projektu Organizátor způsob účasti účastníci Rozvoj počítačové gramotnosti osob zajištění s mentálním postižením lektorů, září - a diagnózou autismus Diakonie ČCE 3 skupiny po 8 pronájem prosinec ve středisku Radost v Merklíně klientech počítačové Diakonie ČCE učebny v Merklíně Březen, duben Březen - červen Tvořivý učitel Návštěva partnerské školy Slovinsko - Krško Soutěž SMART s World Teachers Day 2006 Paragraf celostátní soutěž právní povědomí Poradenský a informační program počítačové kurzy Vzdělávací programy pro učitele KCVJŠ Plzeň Město Přeštice, ZUŠ, ZŠ SMART Technologies kanadská společnost Iniciativa Aliance Zákon 18 Město Přeštice Komunitní centrum Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň Účast v soutěži Postup mezi 4 nejlepší z ČR Zorganizování školního kola, účast v dalších kolech Zajištění lektora, poskytnutí počítačové učebny zdarma Lektorská činnost p. Kučerová, p. Havlíčková 14 p. Květoňová Žáci 9. ročníku 3 skupiny (p. Holá, Křenová, Květoňová) celoročně Podpůrný systém Krajské Dlouhodobý p. Kašpar, 14

15 červen celoročně celoročně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Návštěva z partnerské školy v Přešticích Soustředění mladých matematiků Zdravé zuby Školní mléko centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň Město Přeštice, ZUŠ, ZŠ Západočeská univerzita a JČMF podporován MŠMT a MZČR podporován MŠMT a MZČR celoročně Adopce na dálku Arcidiecézní charita Praha celoročně Sportovní aktivity oddíly TJ Přeštice, KZ Přeštice kurz pro účastníky projektu společný program účast na soustředění zajištění v rámci školy zajištění v rámci školy podpora dívky z Ugandy (Rada rodičů), výchovné využití Pronájem sportovišť Šafratová, Šilingová, Velíšková 30 4 žáci 15

16 13.Příloha 2 - Úspěchy žáků v soutěžích Úspěchy žáků 1. stupně ZŠ Před mět Soutěž umístění Jméno žáka Třída učitel (trenér) Matematická olympiáda Z5 Okresní kolo 1. místo Jan Soukup 5.D N. Květoňová Matematická olympiáda Z5 Okresní kolo místo Hana Kateřina Radová 5.C J. Schlucková Matematická olympiáda Z6 Okresní kolo Matematický klokan celostátní kolo 2. místo Jan Soukup 5.D N. Květoňová 3. místo Jan Soukup 5.D N. Květoňová MATEMATIKA Korespondenční seminář obast. kolo Soustředění mladých matematiků pořadatel ZČU Matematický Klokan 2007 CVRČEK - okr. kolo 1. místo Jan Soukup 5.D N. Květoňová 6. místo Barbora Pešková 5.D N. Květoňová 2. místo mezi 6.roč. Jan Soukup 5.D N. Květoňová 1. Marie Tesařová 3.A E. Kučerová Matematický Klokan 2007 CVRČEK - okr. kolo Matematický Klokan 2007 KLOKÁNEK - okr. kolo Matematický Klokan 2007 KLOKÁNEK - okr. kolo 3. Anežka Mišterová 3.A E. Kučerová 1. Jan Soukup 5.D N. Květoňová 2. Václav Papež 5.D N. Květoňová 16

17 KINDERIÁDA - krajské kolo - hod kr. míčkem KINDERIÁDA - krajské kolo - skok daleký KINDERIÁDA - krajské kolo - běh na 60 m KINDERIÁDA - krajské kolo - běh na 60 m KINDERIÁDA - krajské kolo - hod kr. míčkem 1. místo Zdeněk Polívka 4.A 2. místo Jan Gruszka 5.B 2. místo Jan Gruszka 5.B 3. místo Tereza Nová 3.C 3. místo Veronika Lebedová 4.B TĚLESNÁ VÝCHOVA KINDERIÁDA - krajské kolo - běh na 60 m KINDERIÁDA - krajské kolo - soutěž družstev KINDERIÁDA celostátní finále hod KINDERIÁDA celostátní finále běh 60m 3. místo Zdeněk Polívka 4.A 2. místo s postupem do republikového kola v Praze 6. místo Zdeněk Polívka 4.A 7. místo 11. místo Zdeněk Sýkora Tereza Nová 2.D 3.C 12. místo Jan Gruszka 5.B KINDERIÁDA celostátní finále skok daleký 12. místo 13. místo Zdeněk Sýkora Jan Gruszka 2.D 5.B SMÍŠENÁ VYBÍJENÁ okresní kolo 3. místo McDonald`s Cup - okrskové kolo kategorie A 4. místo P. Rajchart J. Radová McDonald`s Cup - okrskové kolo kategorie B 2. místo P. Procházka J. Radová Český jazyk Hudební výchova McDonald`s Cup - okresní kolo Svět očima dětí celostátní soutěž - literární kat. Recitační soutěž - oblastní kolo kategorie I Recitační soutěž - oblastní kolo kategorie II Recitační soutěž - oblastní kolo kategorie II Pískání pro zdraví krajské kolo Pískání pro zdraví krajské kolo Svět očima dětí celostátní soutěž - hudební kat. 1. místo 2. místo 1. místo s postupem 1. místo s postupem kategorie B R.Kriegelstein H. K. Radová A.Kmochová A.Kopřivová 3. místo P. Procházka O. Vizingrová 5.C J. Schlucková 5.B D. Mrskošová Eliška Konůpková 3.B P. Křenová Aneta Kmochová 5.B D. Mrskošová 1. místo Alice Kopřivová 5.B D. Mrskošová 3. místo Přeštické flétničky I V. Holá 3. místo Přeštické flétničky II V. Holá 1. místo A.Kopřivová A. Karas J. Tichotová 5.B N. Květoňová 17

18 výchovadramatická Svět očima dětí celostátní soutěž - dramatická kat. 2. místo T.Tůmová D.Tureček A.Weisser 3.D N. Květoňová technikavýpočetní Svět očima dětí celostátní soutěž - výpočetní technika Zvláštní cena T. Květoň 4.C N. Květoňová Dopra vní Soutěž - oblastní kolo výcho 3. místo kategorie I O. Vizingrová va výchovazdravotní Hlídka mladých zdravotníků I. okresní soutěž 1. místo s postupem členové zdravotnického kroužku J. Kozlová, A.Bezděková Úspěchy žáků 2. stupně ZŠ Předmět Soutěž umístění Jméno žáka třída učitel 18

19 Přespolní běh - okr. kolo 1. místo mladší žáci I. Malátová Přespolní běh - okr. kolo 1. místo mladší žáci I. Malátová Přespolní běh - okr. kolo 3. místo mladší žákyně I. Malátová Přespolní běh kraj. kolo 1. místo s post. do rep. kola družstvo starších žáků I. Malátová Přespolní běh rep. kolo 11. místo Michal Mastný 9.D I. Malátová Házená - okresní kolo 1. místo družstvo děvčat I. Sýkorová Házená - krajské kolo 2. místo družstvo děvčat I. Sýkorová Házená - okresní kolo 2. místo družstvo chlapců Kindl Košíková - okr. kolo 1. místo družstvo chlapců M Kindl Košíková - okr. kolo 1. místo družstvo děvčat I. Malátová TĚLESNÁ VÝCHOVA Florbal - okrskové kolo 1. místo DŘEVÁCI P. Fornouz Florbal - okresní kolo 3. místo DŘEVÁCI P. Fornouz Basketbal - okr. kolo 1. místo hoši Kindl Basketbal - okr. kolo 1. místo dívky I. Malátová Volejbal - okr. kolo 3. místo hoši Kindl 4. místo mladší žákyně D. Hodanová Pohár rozhlasu (PR) 4. místo starší žáci Kindl 1. místo starší žákyně I. Malátová PR - běh 60 m 2. místo Mariana Mukan 8.A I. Malátová PR - běh 60 m 1. místo Václav Hraběta 9.E Kindl PR - běh 800 m 3. místo Mariana Mukan 8.A I. Malátová PR - skok do dálky 1. místo Kateřina Sternerová 9.C I. Malátová PR - skok do dálky 2. místo Kristýna Hamrlová 8.A I. Malátová PR - skok do dálky 3. místo Michaela Kubešová 9.C I. Malátová ZEMĚPIS Coca-cola Cup okresní kolo Coca-cola Cup krajské kolo Zeměpisná olympiáda oblastní kolo kat. A Zeměpisná olympiáda oblastní kolo kat. B Zeměpisná olympiáda krajské kolo kat. B Zeměpisná olympiáda oblastní kolo kat. B Zeměpisná olympiáda oblastní kolo kat. C 1. místo hoši Kindl 3. místo hoši Kindl 4. místo Jakub Kadlec 6.B J. Rajčok 1. místo Pavel Vrba 7.D Z. Sedláková 3. místo Pavel Vrba 7.D Z. Sedláková 4. místo Karel Hůla 7.A Z. Sedláková 2. místo Filip Berka 9.A I. Sýkorová 19

20 NĚMECKÝ JAZYK Soutěž - okresní kolo 1. místo Kristýna Regnerová 7.E P. Šilingová Soutěž - okresní kolo 3. místo Aneta Beková 7.E P. Trhlíková FYZIKA Fyzikální olympiáda - okresní kolo 1. místo Aleš Lisner 8.B D. Bošková Český jazyk Recitační soutěž - oblastní kolo 1. místo s postupem Anna Bouřilová 9.A H. Valachová Dopravní výchova Soutěž - oblastní kolo 4. místo kategorie II Kindl Matematika Olympiáda z matematiky okresní kolo úspěšný řešitel F. Berka - 9.A Majerová Zdravotní výchova Hlídka mladých zdravotníků II. okresní soutěž 2. místo členové zdravotnického kroužku J. Rajčok 20