Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. o činnosti Základní školy. ve školním roce 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. o činnosti Základní školy. ve školním roce 2006/2007"

Transkript

1 Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih o činnosti Základní školy ve školním roce 2006/2007

2 2

3 Obsah 1. Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Přehled o zaměstnancích školy Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy Zápis do 1. ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a o výsledku přijímacího řízení na střední školy Prospěch žáků (stav k ) Počet žáků, kteří odešli ze ZŠ Výsledky přijímacího řízení na střední školy vycházejících žáků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) Příjmy (kalendářní rok 2006) Výdaje (kalendářní rok 2006) Volitelné předměty a zájmové útvary Volitelné předměty Zájmové útvary Hodnocení školního roku Příloha 1 seznam aktivit a prezentací školy na veřejnosti Příloha 2 - Úspěchy žáků v soutěžích

4 4

5 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih úplná adresa: Přeštice, Na Jordáně 1146 právní forma: příspěvková organizace telefonní spojení: tel.: faxové spojení: ové spojení: IZO ředitelství: IČO: ředitel školy: Mgr. Karel Naxera Název a adresa zřizovatele: Město Přeštice, Masarykovo náměstí 107, Přeštice Školská rada:šestičlenná školská rada byla ustavena Skládá se ze dvou zástupců zřizovatele, dvou zástupců rodičovské veřejnosti a dvou zástupců školy. Poslední zařazení do sítě škol : č.j /03-21 ze dne s účinností od Vzdělávací program školy Název vzdělávacího programu Č.j. V ročníku Základní škola 16847/ Údaje o pracovnících školy 3.1. Přehled o zaměstnancích školy Počet pracovníků * (ostatní + pedagog.prac.) Počet pedagogických pracovníků * 89/84,4 60/58,6 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 3.2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsané pedagogické vzdělání Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Aprobovanost výuky % V kterých předmětech Počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho počet neaprob. hodin 14,5 Nj, Aj, Pč, Vv, Př, Inf, Z, D 4. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 4.1. Zápis do 1. ročníku Počet dětí u zápisu počet dětí, které počet tříd nastoupily

6 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a o výsledku přijímacího řízení na střední školy 5.1. Prospěch žáků (stav k ) Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Počet žáků, kteří konali opravné zkoušky: 17 Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku dle 38 školského zákona: 1 Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku jiným způsobem dle 41 školského zákona:0 5.2.Počet žáků, kteří odešli ze ZŠ Žáci, kteří přešli do SŠ celkem počet žáků Z toho z 5. ročníku 5 osmileté gymnázium ze 7. ročníku 2 šestileté gymnázium 5.3.Výsledky přijímacího řízení na střední školy vycházejících žáků gymnázia 13 obchodní akademie 12 střední zemědělské školy 3 střední zdravotnické školy 16 střední průmyslové školy 21 SOŠ a SOU s maturitou 36 střední odborná učiliště 39 konzervatoř 1 do pracovního procesu 1 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet vzdělávacích akcí 78 Celkový počet účastníků 124 Vzdělávací instituce Národní institut pro další vzdělávání, Zpč. univerzita Plzeň, Karlova univerzita Praha, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň, Kulturní zařízení Přeštice 6

7 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti aktivity Počet akce pro veřejnost 13 akce pro školy 10 akce pro žáky 121 Seznam akcí naleznete v příloze této zprávy. 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce na naší škole inspekce neproběhla. 9. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 9.1. Příjmy (kalendářní rok 2006) Hlavní Doplňková CELKEM činnost činnost dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu dotace na provozní výdaje od zřizovatele poplatky od rodičů školné Poplatky za stravování příjmy z doplňkové činnosti ostatní příjmy (Hlávkova nadace) Dotace SIPVZ Další příjmy Celkem Výdaje (kalendářní rok 2006) Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM Investiční Neinvestiční z toho: - přímé náklady na platy pracovníků ostatní osobní náklady zákonné odvody + FKSP náklady na DVPP náklady na učební pomůcky přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, OOPP) provozní náklady spotřeba materiálu energie opravy a údržba ostatní služby

8 10. Volitelné předměty a zájmové útvary 10.1.Volitelné předměty Seminář z matematiky, Seminář z českého jazyka, Dramatická výchova, Informatika, Praktika z přírodopisu, Sportovní výchova, Technická praktika, Konverzace v anglickém jazyce, Příprava k volbě povolání 10.2.Zájmové útvary Pěvecký sbor Skaláček, Pěvecký sbor Skalka, Přeštické flétničky (hudební kroužek), Náboženství Další zájmové kroužky: Pohybové hry, Cvičení při hudbě, Anglický jazyk, Německý jazyk, Sportovní lezení, Dramatický, Historický, Matematický, Keramický, Zdravotnický, Dopravní výchova 11. Hodnocení školního roku Školní rok 2006/2007 pokračoval svým celkovým pojetím v soustavném úsilí školy položit kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání našich žáků, aby se uplatnili dobře v životě a aby se jejich další vzdělávání stalo jejich celoživotní potřebou. Hlavní snahou výchovné práce školy vždy byl a je soustavný a celistvý rozvoj osobnosti žáků v rámci jejich individuální úrovně včetně utváření morálních kvalit souvisejících s všestranným rozvojem. Výchovně vzdělávací snahy škola neomezovala pouze procesem vzdělávacím, ale jeho prostřednictvím směřovala i k vytváření a upevňování obecně lidských životních a mravních hodnot, k výchově demokratického občana v občanské společnosti. Loňský školní rok 2006/2007 byl rokem přípravy nastupující školské reformy a tvorby školního vzdělávacího programu. ŠVP byla věnována mimořádná pozornost a jeho tvorbě se věnovali všichni pedagogičtí pracovníci. Tým koordinátorů ŠVP vedl zástupce ředitele pan Josef Šperl. Tvorba ŠVP ZV poukázala i na některá bílá místa v subjekto-objektových vztahových otázkách školy, které je třeba postupně řešit. Velkou pozornost si po stránce organizační i personální vyžádala i příprava zahájení činnosti pobočky Gymnázia Plzeň, Mikulášské náměstí, která bude pro žáky současného sedmého ročníku základní školy otevřena od 1. září V loňském školním roce uskutečnila kontrolu o stavu BOZP na škole oblastní inspekce BOZP ČMOS pracovníků školství s velmi příznivým závěrem, který se týkal poměrně snadno odstranitelných závad. Tyto závady byly v termínech odstraněny. Uplynulý školní rok 2006/2007 v některých srovnáních zlepšení chování našich žáků, především v množství porušení školního řádu, ale i v provinění s následky materiálních škod. Také výsledky prospěchu žáků byly ve srovnání s minulými roky na velmi dobré úrovni a to ne pouze díky administrativnímu využití nového školského zákona. Uspokojivé bylo i to, že téměř všichni žáci devátého ročníku byli přijati na vybrané střední školy již v prvním kole přijímacího řízení. Také z tohoto faktu lze usuzovat na dobrou práci našich učitelů obou stupňů ZŠ. Škola může vyslovit také spokojenost s naší účastí a úspěchy v mimoškolní činnosti, avšak zaznamenali jsme v minulých letech v některých soutěžích i výrazně lepší umístění. Naše škola byla opět centrem soutěží sportovních, zorganizovala atletické soutěže Pohár rozhlasu a 8. ročník podzimních atletických závodů, po sedmé hostila okresní kolo chemické olympiády, ve škole se uskutečnilo i okresní kolo 8

9 zeměpisné olympiády. Naši žáci dosáhli úspěchu i v soutěži Paragraf 11/55 (Soutěž o právních normách). Škola také každoročně vysílá svoje matematické talenty na soustředění mladých matematiků v Trhanově, které pořádá JČMF spolu se ZČU v Plzni. Máme radost z úspěšných vystoupení našich tří hudebních souborů a také souborů dramatických na 1. i 2. stupni naší školy, která mají přímo ve škole i před přeštickou veřejností vždy několik repríz. Všechna tato vystoupení byla vřele přijata publikem a jsou i výsledkem dobré neformální práce učitelů a jejich vztahů se žáky. Po všechna léta, loňský školní rok nevyjímajíce, věnujeme velkou pozornost dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. S uspokojením můžeme konstatovat stálý zájem o DVPP mimo jiné i z toho důvodu, že se pro nedostatek finančních prostředků školy účastnili mnozí učitelé řady vzdělávacích akcí jako samoplátci. Potěšitelná je i ta skutečnost, že se čtyři naši učitelé účastní jedné z forem využití Evropského sociálního fondu v podpůrném systému DVPP, který je v Plzeňském kraji organizován KCVJŠ Plzeň. V tomto směru se naše škola stala okresním vzdělávacím a informačním střediskem pro okres Plzeň-jih, působí i jako Informační centrum SIPVZ. Zájem o odborné vzdělávání je i u pracovnic v administrativě. Je samozřejmostí, že po předchozím vzdělávání většina pedagogických pracovníků využívá informační a komunikační technologie ve své práci. To je mimo jiné umožněno i stále se zlepšující vybaveností školy v této oblasti. Současná školská reforma si vyžaduje i užší kontakt s okolními málotřídními základními školami, ve kterém je třeba navázat na minulou úspěšnou spolupráci. V minulém školním roce se především péči zřizovatele podařilo zrenovovat povrchy všech vnitřních i venkovních školních sportovišť a vyměnit také další třetinu oken ve školní budově v Rebcově ulici. Škola vybavila poslední třídy prvního stupně novým školním nábytkem. Také byla nově vybavena počítačová učebna na 1. stupni ZŠ. Průběžně pečujeme o zachování dobrého technického stavu a vybavenosti všech budov. V dalším období bychom chtěli dokončit výměnu oken ve školní budově v Rebcově ulici, tak také zrekonstruovat šatny a žákovské toalety tak, aby odpovídaly novým hygienickým předpisům. Přilehlé venkovní prostory ke školní budově v ulici Na Jordáně bychom chtěli oživit doplněním okrasných keřů a zahradními úpravami. Ve školním roce 2007/2008 budeme nadále usilovat o zachování dobré úrovně výchovy a vzdělání na naší škole, přizpůsobovat svoji práci vlastnímu školnímu vzdělávacímu programu a připravovat podmínky pro práci pobočky Gymnázia Plzeň, Mikulášské náměstí. Spolupráce se všemi subjekty je na dobré úrovni: s Městem Přeštice a vedoucí OŠKPP, Školskou radou při ZŠ Přeštice, okres Plzeň-jih, Radou rodičů při ZŠ Přeštice, Základní uměleckou školou, oběma přeštickými MŠ, DDM, Pedagogicko psychologickou poradnou PJ, Střediskem výchovné péče v Plzni, Krajským centrem vzdělávání a Jazykovou školou Plzeň, Národním institutem pro další vzdělávání, podnikatelskými subjekty, Tělovýchovnou jednotou Sport Přeštice a Sokolem Přeštice, Kulturním zařízením s městskou knihovnou a Domem historie, s policií ČR. Zvláště si vážíme každoročního finančního příspěvku od Hlávkovy nadace. V Přešticích 15. října 2007 Mgr. Karel Naxera ředitel školy 9

10 12.Příloha 1 seznam aktivit a prezentací školy na veřejnosti Akce pro veřejnost ročník žáci učitelé veřejnost Skalka - Vánoční koncert Řenče Skaláček, Přeštické flétničky: Vánoční koncert - Já malý přicházím / Aula Skaláček, Přeštické flétničky, Skalka: Zpívání pod vánočním stromkem -Masarykovo náměstí Devatero pohádek divadelní představení, které připravili žáci pro sebe i veřejnost Skaláček, Přeštické flétničky: Rozloučení s rokem 2006 pořad pro zaměstnance / Aula 3.4. Angličtina ve III.B besídka pro rodiče Hastrman a detektivové představení, které připravil dramatický kroužek a Přeštické flétničky pro veřejnost / KZ Skaláček, Přeštické flétničky: S tebou, písničko, mě baví svět / Aula Skalka Jarní kytička písniček (koncert ke Dni matek) Skaláček Křest 2.dílu české kuchařky pro děti Děti vaří pro radost Kluci Holky Kastrůlky 2 / KZ Matěj a čarodějnice divadelní představení třídy 7.A 7.A Šípková Růženka divadelní představení třídy 7.C 7.C červen Soutěž v mažoretkovém sportu - ubytování účastnic ve škole 10

11 Akce pro žáky 1. stupeň Termín ročník počet žáků Korunka pro draka D/KZ 1.,2.r DDM Den otevřených dveří Poklad bílých sokolů Filmák 2006 Dobřany 5.r ,9.10. Chléb náš vezdejší výstava DHP V.,IV.C Našel se medvěd D/KZ 2.r Málinka, bobr a král na střeše D/Alfa Plzeň 2.r Kinderiáda 2006/2007 oblastní kolo Plzeň r Beseda s M Drijverovou: České dějiny 4.,5.r. 185 očima psa - KZ Výuka na DDH Blovice 4.,5.r Muzeum jižního Plzeňska exkurze/blovice 4.,5.r Jackie and the Giant představení v angličtině/aula r Keramická dílna ZUŠ 1. 5.r Recitační soutěž: 2. 5.r r Plavecký výcvik 2.,3.r O bílé lani D/Alfa Plzeň 4.,5.r Aprílová škola Jiřího Žáčka D/KZ 3.r Vánoce s českou pohádkou výstava DHP 1. 5.r Malování v DDM I.A,C Ach ta paní 11yšata D/Alfa Plzeň 1.r Vánoční slavnost hudební pořad/tělocvična 1.r Mc Donald s - cup: 5.r. školní kolo 5.r Skaláček, Přeštické flétničky: Zpívání na schodech 1. 5.r Jak náš pradědeček ke kalhotám přišel 5.r. 92 pořad o řemeslech/aula Vánoční koleda D/Aula 1. 5.r Betlém pí Andrlíkové exkurze v Příchovicích II.A,B Ajax Preventivní přednáška / PČR OŘ PJ 2.r Karlovarský skřivánek 2007 školní kolo 1. 5.r Matematická olympiáda: kat.z5 okresní kolo/plzeň 5.r Princezna a loupežníci D/KZ 1. 5.r Látané příběhy krejčíka Honzy D/KZ 1.,2.r Smíšená vybíjená okresní kolo/nezvěstice 4.,5.r Trápení s legrací D/Alfa Plzeň 1.,2.r Přehlídka dětských recitátorů okres. kolo/blovice 3.,5.r Karlovarský skřivánek 2007 krajské kolo/plzeň 4.,5.r Spelling soutěž 5.r Besedy v dětském oddělení MěK 1. 5.r Sedm jednou ranou D/Alfa Plzeň 2.r Matematický klokan 2007: 3. 5.r. 68 kategorie Cvrček, Klokánek soutěž Březnová pohádka D/KZ 1.,2.r Sedm jednou ranou D/Alfa Plzeň 3.,4.r Velikonoční dílna DDM 1. 5.r Čtenářská soutěž 2.r. 2.r Mc Donald s cup: 3.r. školní kolo 3.r Zázračný pramínek D/KZ 1.,2.r Hastrman a detektivové D/KZ 1. 5.r CERMAT: testy matematické dovednosti, 5.r. 93 dovednosti v českém jazyce CERMAT: testy obecné dovednosti 5.r Mc Donald s cup: okrskové kolo/chlumčany 2. 5.r Pískání pro zdraví regionální kolo/plzeň 1. 8.r Povídání o pejskovi a kočičce D/KZ 1.,2.r

12 Výuka na DDH Blovice 4.,5.r Dopravní soutěž ml. cyklistů oblastní kolo/blovice 5.,6.r Soutěž HMZ I. okresní kolo/vejprnice 4.,5.r Jak se Kuba ženil s husou D/Aula 1. 5.r Cesty výstava výtvarného oboru ZUŠ/KZ V.D Sportovní soutěže organizované oddílem házené 1.r ,29.5. Planetárium Rokycany exkurze 5.r Regionální kolo soutěže HMZ I./Sokolov 4.,5.r DDM: Batikování triček 5.r ZUŠ Výchovný koncert 1.r Finále Kinderiády 2006/ Praha 2. 5.r SKOČTELE zábavný pořad/ ZŠ Skočice III.B,C Svět očima dětí : vyhlášení výsledků soutěže 3.-5.r. 10 v Národním domě v Praze Kloboukový den pořad MŠ /Amfiteátr 1. 4.r Ajax beseda / PČR OŘ PJ 2.,3.r. 164 Školní družina - akce pro žáky září Naše škola účast na výzdobě školy říjen Chutě a barvy podzimu soutěž o nejlepší výrobek z přírodního materiálu listopad Do-re-mi pěvecká soutěž společná akce prosinec vánoční besídky, prohlídka betlému v Příchovicích leden Stavby ze sněhu soutěž o nejlepší stavbu únor Karnevalový rej maškarní bál, taneční soutěže, vyhodnocení nejlepších masek společná akce březen Kniha - přítel člověka návštěva místní knihovny, beseda, prohlídka, soutěže duben Soutěž o nejhezčí kraslici, návštěva Domu historie duben turnaj ve vybíjené květen Atletický trojboj (běh, skok, hod) červen Zábavné odpoledne ke Dni dětí, soutěže červen Návštěva DDM Výtvarné a literární soutěže: Komenský a my 5 Požární ochrana očima dětí 9 12

13 Akce pro žáky 2. stupeň ZŠ ročník žáci Září Exkurze Praha (Vyšehrad, Nár.muz.) Sociálně patologické jevy šikana beseda se , 2.11., žáky (Bílý kruh bezpečí Plzeň) Zájezd do SRN dvoudenní (Mnichov, Legoland) Říjen Profi orientace - poradenství pro žáky (OPPP Plzeň) Praha (Planetárium, Mořský svět) Mozart a Bertramka hudební pořad Soutěž o nejlepší mikulášskou partu Divadlo na Fidlovačce Projekt Anglický den žáci připravili řadu dramatických útvarů pro sebe i své spolužáky 6, Devatero pohádek divadelní představení, které připravili žáci pro sebe i veřejnost 6.A, 6.E Basketbal Vánoční turnaj Basketbal Vánoční turnaj Zeměpisný pořad spol DENALI 7, Ezop a ti druzí lit. Pořad 6, Paragraf školní kolo, v dubnu účast v reg. kolech v Plzni a Klatovech Velikonoční turnaj v basketbalu 7 80 duben, květen Exkurze na Úřadu práce v Plzni Přeštická laťka soutěž ve skoku vysokém 2. stupeň Beseda o jaderné energetice ,21.6. Exkurze Lidice, Terezín Na rovinu komponovaný pořad se zaměřením na drogovou závislost 7,8,9 310 (občanské sdružení HARMONIA MUNDI) 29.5., DJKT Rusalka Skalka, Jazykově poznávací zájezd Velká Británie 8,9 45 lyžařský výcvik prosinecbřezen Školní florbalová liga Květenčerven Školní liga ve stolním tenisu Turnaj ve volejbale hoši Turnaj ve volejbale dívky Olympiáda Čj Olympiáda F Olympiáda M Olympiáda Ch Olympiáda D Olympiáda Z Soutěž v recitaci Soutěž v Nj Soutěž v Aj Archimediáda Pythagoriáda Matematický klokan Přírodovědný klokan Dopravní soutěž

14 Akce pro školy Soutěž zdravotnických hlídek Návštěva Domu historie Přeštice Návštěva knihovny v rámci Dne knihoven 6,7 200 žáci učitelé učitelé z jiných škol žáci z jiných škol Podzimní lehkoatletické závody Skalka Koncert pro MŠ prosinec Okrskový turnaj v basketbalu duben Okresní turnaj ve volejbalu Hastrman a detektivové představení, které připravil dramatický kroužek a Přeštické flétničky pro MŠ a ZŠ z okolí březen Okresní turnaj v basketbalu Okresní kolo Mc Donald s cup: kat. A,B Pohár rozhlasu Atletický trojboj duben Okresní kolo ChO Účast na projektech jiných subjektů termín Název projektu Organizátor způsob účasti účastníci Rozvoj počítačové gramotnosti osob zajištění s mentálním postižením lektorů, září - a diagnózou autismus Diakonie ČCE 3 skupiny po 8 pronájem prosinec ve středisku Radost v Merklíně klientech počítačové Diakonie ČCE učebny v Merklíně Březen, duben Březen - červen Tvořivý učitel Návštěva partnerské školy Slovinsko - Krško Soutěž SMART s World Teachers Day 2006 Paragraf celostátní soutěž právní povědomí Poradenský a informační program počítačové kurzy Vzdělávací programy pro učitele KCVJŠ Plzeň Město Přeštice, ZUŠ, ZŠ SMART Technologies kanadská společnost Iniciativa Aliance Zákon 18 Město Přeštice Komunitní centrum Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň Účast v soutěži Postup mezi 4 nejlepší z ČR Zorganizování školního kola, účast v dalších kolech Zajištění lektora, poskytnutí počítačové učebny zdarma Lektorská činnost p. Kučerová, p. Havlíčková 14 p. Květoňová Žáci 9. ročníku 3 skupiny (p. Holá, Křenová, Květoňová) celoročně Podpůrný systém Krajské Dlouhodobý p. Kašpar, 14

15 červen celoročně celoročně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Návštěva z partnerské školy v Přešticích Soustředění mladých matematiků Zdravé zuby Školní mléko centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň Město Přeštice, ZUŠ, ZŠ Západočeská univerzita a JČMF podporován MŠMT a MZČR podporován MŠMT a MZČR celoročně Adopce na dálku Arcidiecézní charita Praha celoročně Sportovní aktivity oddíly TJ Přeštice, KZ Přeštice kurz pro účastníky projektu společný program účast na soustředění zajištění v rámci školy zajištění v rámci školy podpora dívky z Ugandy (Rada rodičů), výchovné využití Pronájem sportovišť Šafratová, Šilingová, Velíšková 30 4 žáci 15

16 13.Příloha 2 - Úspěchy žáků v soutěžích Úspěchy žáků 1. stupně ZŠ Před mět Soutěž umístění Jméno žáka Třída učitel (trenér) Matematická olympiáda Z5 Okresní kolo 1. místo Jan Soukup 5.D N. Květoňová Matematická olympiáda Z5 Okresní kolo místo Hana Kateřina Radová 5.C J. Schlucková Matematická olympiáda Z6 Okresní kolo Matematický klokan celostátní kolo 2. místo Jan Soukup 5.D N. Květoňová 3. místo Jan Soukup 5.D N. Květoňová MATEMATIKA Korespondenční seminář obast. kolo Soustředění mladých matematiků pořadatel ZČU Matematický Klokan 2007 CVRČEK - okr. kolo 1. místo Jan Soukup 5.D N. Květoňová 6. místo Barbora Pešková 5.D N. Květoňová 2. místo mezi 6.roč. Jan Soukup 5.D N. Květoňová 1. Marie Tesařová 3.A E. Kučerová Matematický Klokan 2007 CVRČEK - okr. kolo Matematický Klokan 2007 KLOKÁNEK - okr. kolo Matematický Klokan 2007 KLOKÁNEK - okr. kolo 3. Anežka Mišterová 3.A E. Kučerová 1. Jan Soukup 5.D N. Květoňová 2. Václav Papež 5.D N. Květoňová 16

17 KINDERIÁDA - krajské kolo - hod kr. míčkem KINDERIÁDA - krajské kolo - skok daleký KINDERIÁDA - krajské kolo - běh na 60 m KINDERIÁDA - krajské kolo - běh na 60 m KINDERIÁDA - krajské kolo - hod kr. míčkem 1. místo Zdeněk Polívka 4.A 2. místo Jan Gruszka 5.B 2. místo Jan Gruszka 5.B 3. místo Tereza Nová 3.C 3. místo Veronika Lebedová 4.B TĚLESNÁ VÝCHOVA KINDERIÁDA - krajské kolo - běh na 60 m KINDERIÁDA - krajské kolo - soutěž družstev KINDERIÁDA celostátní finále hod KINDERIÁDA celostátní finále běh 60m 3. místo Zdeněk Polívka 4.A 2. místo s postupem do republikového kola v Praze 6. místo Zdeněk Polívka 4.A 7. místo 11. místo Zdeněk Sýkora Tereza Nová 2.D 3.C 12. místo Jan Gruszka 5.B KINDERIÁDA celostátní finále skok daleký 12. místo 13. místo Zdeněk Sýkora Jan Gruszka 2.D 5.B SMÍŠENÁ VYBÍJENÁ okresní kolo 3. místo McDonald`s Cup - okrskové kolo kategorie A 4. místo P. Rajchart J. Radová McDonald`s Cup - okrskové kolo kategorie B 2. místo P. Procházka J. Radová Český jazyk Hudební výchova McDonald`s Cup - okresní kolo Svět očima dětí celostátní soutěž - literární kat. Recitační soutěž - oblastní kolo kategorie I Recitační soutěž - oblastní kolo kategorie II Recitační soutěž - oblastní kolo kategorie II Pískání pro zdraví krajské kolo Pískání pro zdraví krajské kolo Svět očima dětí celostátní soutěž - hudební kat. 1. místo 2. místo 1. místo s postupem 1. místo s postupem kategorie B R.Kriegelstein H. K. Radová A.Kmochová A.Kopřivová 3. místo P. Procházka O. Vizingrová 5.C J. Schlucková 5.B D. Mrskošová Eliška Konůpková 3.B P. Křenová Aneta Kmochová 5.B D. Mrskošová 1. místo Alice Kopřivová 5.B D. Mrskošová 3. místo Přeštické flétničky I V. Holá 3. místo Přeštické flétničky II V. Holá 1. místo A.Kopřivová A. Karas J. Tichotová 5.B N. Květoňová 17

18 výchovadramatická Svět očima dětí celostátní soutěž - dramatická kat. 2. místo T.Tůmová D.Tureček A.Weisser 3.D N. Květoňová technikavýpočetní Svět očima dětí celostátní soutěž - výpočetní technika Zvláštní cena T. Květoň 4.C N. Květoňová Dopra vní Soutěž - oblastní kolo výcho 3. místo kategorie I O. Vizingrová va výchovazdravotní Hlídka mladých zdravotníků I. okresní soutěž 1. místo s postupem členové zdravotnického kroužku J. Kozlová, A.Bezděková Úspěchy žáků 2. stupně ZŠ Předmět Soutěž umístění Jméno žáka třída učitel 18

19 Přespolní běh - okr. kolo 1. místo mladší žáci I. Malátová Přespolní běh - okr. kolo 1. místo mladší žáci I. Malátová Přespolní běh - okr. kolo 3. místo mladší žákyně I. Malátová Přespolní běh kraj. kolo 1. místo s post. do rep. kola družstvo starších žáků I. Malátová Přespolní běh rep. kolo 11. místo Michal Mastný 9.D I. Malátová Házená - okresní kolo 1. místo družstvo děvčat I. Sýkorová Házená - krajské kolo 2. místo družstvo děvčat I. Sýkorová Házená - okresní kolo 2. místo družstvo chlapců Kindl Košíková - okr. kolo 1. místo družstvo chlapců M Kindl Košíková - okr. kolo 1. místo družstvo děvčat I. Malátová TĚLESNÁ VÝCHOVA Florbal - okrskové kolo 1. místo DŘEVÁCI P. Fornouz Florbal - okresní kolo 3. místo DŘEVÁCI P. Fornouz Basketbal - okr. kolo 1. místo hoši Kindl Basketbal - okr. kolo 1. místo dívky I. Malátová Volejbal - okr. kolo 3. místo hoši Kindl 4. místo mladší žákyně D. Hodanová Pohár rozhlasu (PR) 4. místo starší žáci Kindl 1. místo starší žákyně I. Malátová PR - běh 60 m 2. místo Mariana Mukan 8.A I. Malátová PR - běh 60 m 1. místo Václav Hraběta 9.E Kindl PR - běh 800 m 3. místo Mariana Mukan 8.A I. Malátová PR - skok do dálky 1. místo Kateřina Sternerová 9.C I. Malátová PR - skok do dálky 2. místo Kristýna Hamrlová 8.A I. Malátová PR - skok do dálky 3. místo Michaela Kubešová 9.C I. Malátová ZEMĚPIS Coca-cola Cup okresní kolo Coca-cola Cup krajské kolo Zeměpisná olympiáda oblastní kolo kat. A Zeměpisná olympiáda oblastní kolo kat. B Zeměpisná olympiáda krajské kolo kat. B Zeměpisná olympiáda oblastní kolo kat. B Zeměpisná olympiáda oblastní kolo kat. C 1. místo hoši Kindl 3. místo hoši Kindl 4. místo Jakub Kadlec 6.B J. Rajčok 1. místo Pavel Vrba 7.D Z. Sedláková 3. místo Pavel Vrba 7.D Z. Sedláková 4. místo Karel Hůla 7.A Z. Sedláková 2. místo Filip Berka 9.A I. Sýkorová 19

20 NĚMECKÝ JAZYK Soutěž - okresní kolo 1. místo Kristýna Regnerová 7.E P. Šilingová Soutěž - okresní kolo 3. místo Aneta Beková 7.E P. Trhlíková FYZIKA Fyzikální olympiáda - okresní kolo 1. místo Aleš Lisner 8.B D. Bošková Český jazyk Recitační soutěž - oblastní kolo 1. místo s postupem Anna Bouřilová 9.A H. Valachová Dopravní výchova Soutěž - oblastní kolo 4. místo kategorie II Kindl Matematika Olympiáda z matematiky okresní kolo úspěšný řešitel F. Berka - 9.A Majerová Zdravotní výchova Hlídka mladých zdravotníků II. okresní soutěž 2. místo členové zdravotnického kroužku J. Rajčok 20

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Sušice, Komenského 59

Základní škola Sušice, Komenského 59 Základní škola Sušice, Komenského 59 Komenského 59, 342 13, tel.: 376 523 339, www.komenskeho.cz, e-mail: zs.susice.59@tiscali.cz č.j.: 208/05 Výroční zpráva 2004-2005 Základní údaje o škole název školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola v Sušici, Komenského ul.

Základní škola v Sušici, Komenského ul. Základní škola - obecní Základní škola v Sušici, Komenského ul. Tel 376 523 339 PSČ 342 13 e-mail zs.susice.59@tiscali.cz 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Mileč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 a) základní údaje o škole Název školy Základní škola, Přerov,U tenisu 4, 75002 Přerov IČ 60782358 Bankovní spojení 1883122339/0800 Telefon/fax 581601613/581601627

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2013 zahajovací 1. pedagogická rada 27. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava na zahájení školního roku 2013/2014 projednání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1. základní škola Cheb, Americká 36 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Zpracoval:Mgr. Miroslav Janoušek Základní údaje o škole: Název: 1. základní škola Cheb, Americká 36 Sídlo: Americká 36, Cheb,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více