Zprostředkovatelská smlouva Camp Leaders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprostředkovatelská smlouva Camp Leaders"

Transkript

1 Zprostředkovatelská smlouva Camp Leaders mezi smluvními stranami: Campleaders Czech republic s.r.o. Sídlo společnosti: Žižkova 611, Slaný IČ: DIČ: CZ Bank. účet: / 0300 Vedená u Městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka V zastoupení: Ing. Tomáš Richtr - jednatel (dále jen "Společnost") a Jméno a příjmení: adresa: číslo OP nebo CP: telefonní číslo: (dále jen "Uchazeč") (dále společně také smluvní strany ) uzavřeli(y) níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Zprostředkovatelskou smlouvu (dále jen smlouva ) Článek I. Vymezení základních pojmů 1. Společnost je podnikatelský subjekt, který se v rámci své činnosti mimo jiné zabývá zprostředkováním programů pro fyzické osoby ve Spojených státech amerických, v rámci nichž se fyzické osoby účastní kulturně-výměnných programů v táborech (dále jen Tábor ), zahrnutých zejména do programu, který zastřešuje ACA (Svaz amerických táborů) (dále jen Program ). 2. Uchazeč je fyzická osoba, která projevila zájem o zprostředkování účasti v Programu zprostředkovaném Společností. 3. Tábor je subjekt ve Spojených státech amerických, v jehož rámci se uskutečňuje Program zprostředkovaný pro Uchazeče. 4. Zprostředkovaná smlouva je dohoda mezi Uchazečem a Táborem, o umístění Uchazeče v Táboře za účelem jeho účasti v Programu. Pokud není dohodnuto mezi Táborem a Uchazečem jinak, nevyžaduje písemnou formu. Článek II. Předmět smlouvy 1. Smluvní strany se dohodly, že Společnost na základě této smlouvy zprostředkuje uzavření smlouvy Uchazeče s Táborem včetně nákupu letenek a vybavení víza Uchazeče a Uchazeč se zavazuje za to Společnosti zaplatit odměnu.

2 Článek III. Platební podmínky 1. Uchazeč se zavazuje zaplatit příspěvek na letenku ve výši... (slovy... korun českých). Z této částky zaplatí první splátku ve výši 1.800,- Kč (slovy jeden tisíc osm set korun českých) do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy na účet Společnosti uvedený v záhlaví této smlouvy a doplatek... Kč (slovy. korun českých)tohoto příspěvku zaplatí Uchazeč na účet Společnosti do 5 pracovních dnů poté, co obdrží písemné oznámení Společnosti o umístění Uchazeče do Tábora. Tyto částky jsou osvobozeny od DPH vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní přepravu osob Výši příspěvku na letenku podle Článku III. bod 1 této smlouvy má Společnost právo zvýšit o 1.250, - Kč v případě, že Uchazeč do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy nesplní podmínky podle Článku IV. bod 2.1 této smlouvy (neplní potřebnou hranici umístění). 2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré poplatky spojené s platbou příspěvku na letenku na účet Společnosti hradí Uchazeč. Článek IV. Program a přijetí do Programu 1. Uchazeč svým podpisem na této smlouvě potvrzuje, že se zúčastnil Společností organizované skupinové nebo individuální orientační přednášky spojené se seznámením s Programem v českém nebo slovenském jazyce. V rámci uvedené přednášky byly uchazeči poskytnuty informace o Programu, zejména však informace o jeho výhodách a nevýhodách, očekávaných nákladech a o podmínkách účasti v tomto Programu. Podepsáním tzv.. "Action sheet"-u, který je připojen jako příloha 1 této smlouvy, a tvoří její nedílnou součást, jako potvrzení své účasti na výše popsané přednášce také potvrzuje, že informace, které mu byly poskytnuty na této přednášce si osvojil a v plném rozsahu jim porozuměl. Uchazeč svým podpisem potvrzuje, že bere na vědomí, že se účastní kulturně-výměnného programu, v jehož rámci musí respektovat interní pravidla Tábora a v případě jejich porušení s ním může Tábor ukončit spolupráci a pobyt v Táboře, přičemž uvedené bude mít za následek porušení ustanovení o minimální délce pobytu v Táboře ve smyslu bodu 5 tohoto článku smlouvy a následně možnost uplatnění sankce ve smyslu článku VII. bod 5 Smlouvy Uchazeč svým podpisem na této smlouvě dále potvrzuje, že se zúčastnil bezplatného pohovoru v anglickém jazyce organizovaném Společností, na kterém byly zhodnoceny schopnosti a připravenost Uchazeče. 2. Smluvní strany se dohodly, že po úspěšném absolvování pohovoru podle Článku IV. bod 1.1 této smlouvy, je Uchazeč pro zařazení do Programu povinen splnit současně následující podmínky: 2.1. Uchazeč vyhotoví svůj životopis v anglickém jazyce pomocí webové stránky Společnosti (www.campleaders.com) a předá Společnosti 3 různé reference o své předchozí činnosti vyhotovené v anglickém jazyce od tří různých fyzických nebo právnických osob do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy Uchazeč zajistí jedno vyhotovení potvrzení o studiu vyhotoveného vysokou školou, na níž je zapsán jako student denního studia (účast v Programu jako Support staff Pomocná síla je možná výlučně pro studenty denního studia vysokých škol), a také fotokopii platného cestovního pasu Uchazeč zajistí úředně ověřenou fotokopii indexu, která obsahuje informaci o tom, že Uchazeč ukončil zimní semestr akademického roku 2013/2014, a také 2 kusy fotografií v rozměrech 5x5 cm potřebné k vyřízení víz a to do Uchazeč předloží Společnosti kopii výpisu z rejstříku trestů ne staršího než 3 měsíce. Originál výpisu z rejstříku trestů přeložený do anglického jazyka je Uchazeč povinen vzít s sebou do Tábora a tam ho po výzvě předložit. Současně je povinen zajistit vyplnění formuláře

3 připojeného v přílohách č. 2 a č. 3 této smlouvy svým obvodním lékařem, které je následně povinen spolu s jeho anglickým překladem vzít s sebou do Tábora. V případě opomenutí této povinnosti může být od Uchazeče ve Spojených státech amerických požadované, aby se podrobil lékařské prohlídce. Uchazeč je v takovém případě povinen nést všechny náklady s tím související. Kopii vyplněného formuláře připojeného v příloze č. 2 a č. 3 této smlouvy zašle uchazeč neprodleně po jejich vyplnění obvodním lékařem Společnosti Další podmínkou zařazení Uchazeče do Programu je uložení dokumentů označených v Článku IV. bod 2.1. až 2.4. této smlouvy na webovou stránku Společnosti: Uchazeč výslovně prohlašuje, že výdaje spojené s pořízením podkladů a výše uvedených dokumentů požadovaných touto smlouvou hradí sám v plné výši ze svých prostředků Uchazeč a nebude požadovat jejich úhradu ze strany Společnosti. 3. Smluvní strany se dohodly, že Uchazeč je povinen splnit podmínky uvedené v Článku IV bod 2.2., 2.3., 2.4. a 2.5. této smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. V případě, že Uchazeč nesplní jakoukoliv z těchto podmínek v uvedeném termínu, sjednaly smluvní strany, že v tomto případě má Společnost nárok na zaplacení smluvní pokuty Uchazečem ve výši 2.500,- Kč. Zaplacený programový poplatek ve výši. Kč se Uchazeči nevrací. Tuto smluvní pokutu je Uchazeč povinen uhradit nejpozději do14 dnů ode dne vypršení této lhůty na účet Společnosti uvedený v záhlaví této smlouvy. 4. Po splnění požadavků uvedených v Článku IV. bod 2 a po přijetí Uchazeče do Programu se Společnost zavazuje zprostředkovat v rámci jeho účasti v Programu umístění v Táboře, který má na Uchazeče obdobné požadavky, které splňuje Uchazeč a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy. Společnost je povinna splnit jen takové požadavky Uchazeče, které uvedl ve svém životopise podle článku IV. bod 2.1 této smlouvy. 5. Společnost se zavazuje zprostředkovat pro Uchazeče jeho umístění v Táboře s následujícími podmínkami: a) doba umístění Uchazeče v Táboře je minimálně na dobu 10 týdnů / 70 kalendářních dnů, přičemž povinností Uchazeče je dodržet uvedenou minimální dohodnutou dobu umístění v Táboře, během které se Uchazeč zavazuje dodržovat všechny dohodnuté povinnosti na základě této smlouvy a s tím souvisejícími dohodami, zejména dohodu s Táborem, ve kterém bude umístěný b) odměna, kterou poskytuje Tábor na 70 dní pobytu je: ve výši 800 USD (za pozici "leader") v případě Uchazeče mladšího 21 let, ve výši 900 USD (za pozici "leader") v případě Uchazeče staršího 21 let a ve výši 1150 USD (za pozici support staff ) v případě Uchazeče mladšího 19 let ve výši 1150 USD (za pozici "support staff ") v případě Uchazeče staršího 19 let c) za období po uplynutí 70 dní pobytu patří Uchazeči v pozici "leader" odměna minimálně ve výši 30 USD za den a v pozici "support staff" minimálně ve výši 40 USD za den d) Tábor poskytne Uchazeči ubytování v Táboře a plnou penzi během jeho aktivní přítomnosti v Táboře e) ostatní podmínky pobytu Uchazeče v Táboře budou předmětem dohody uzavřené mezi Uchazečem a Táborem. 6. Uchazeč se zavazuje v případě zařazení do Tábora umístění přijmout, pokud splňuje jím zadané požadavky. Uchazeč výslovně souhlasí s tím, že pracovní doba v Táboře může činit 8 11 hod. 7. Uchazeč výslovně souhlasí s tím, že veškeré další osobní výdaje, které nejsou uvedeny v Čl. IV. bod 5 této smlouvy ponese Uchazeč sám. Dále bere Uchazeč na vědomí, že jednotlivé Tábory mohou zajistit aktivity i na delší období podle dohody mezi Uchazečem a Táborem, avšak délka pobytu nesmí přesáhnout čas, na který byla udělena víza. Zároveň Uchazeč souhlasí s tím, že na 10 týdnů pobytu v Táboře náleží minimálně 7 dní pracovního klidu, přičemž jejich definitivní počet a přesné datum se určí na základě dohody mezi Táborem, ve kterém bude Uchazeči zprostředkována účast a Uchazečem. 8. Uchazeč svým podpisem na této smlouvě prohlašuje, že všechny údaje jím poskytnuté jsou správné a pravdivé. Dále prohlašuje, že v případě jakékoliv změny poskytnutých údajích do tří pracovních dnů písemně informuje o této skutečnosti Společnost. Uchazeč prohlašuje, že nese v případě

4 opomenutí této povinnosti nebo v případě poskytnutí nepravdivých údajů, plnou odpovědnost za tímto vzniklé škody. 9. Uchazeč svým podpisem na této smlouvě prohlašuje, že za účelem úspěšné realizace Programu dodrží všechna pravidla a předpisy stanovené Společností, se kterými byl seznámen v rámci přednášky podle Článku IV. bod 1 této smlouvy a se kterými bude seznámen během provádění Programu v Táboře. 10. Smluvní strany se dohodly, že v případě úspěšného absolvování Programu v Táboře, Společnost vystaví Uchazeči na základě jeho předchozí písemné žádosti potvrzení o takové jeho účasti. 11. Uchazeč výslovně souhlasí s tím, že pokud během účasti v Programu a umístění v Táboře způsobí třetí osobě jakoukoliv škodu, zavazuje se tuto v plné výši uhradit a nést za ni plnou odpovědnost. Článek V. Víza, jejich vybavení a platební podmínky s tím související 1. Po podpisu této smlouvy a současně se zahájením procesu umísťování Uchazeče do Tábora začne také vyřizování jeho žádosti o víza typu J - 1 (na základě uvedených víz je Uchazeč oprávněn vstoupit na území Spojených států amerických, pobývat tam legálně během 10 týdnů za účelem kulturně-výměnného pobytu a po uplynutí tohoto období dalších maximálně 30 dnů cestovat po území USA) a to za následujících podmínek: 1.1. Společnost vyplní a podá na Velvyslanectví Spojených států amerických (dále jen Velvyslanectví) žádost o udělení víza podepsanou Uchazečem Na základě dokumentů uvedených v Článku IV. bod 2.2 této smlouvy zajistí Společnost formulář pro kulturně-výměnný program (dále jen "tiskopis DS 2019") Tábor, ve kterém je Uchazeč umístěný, uhradí poplatek za zařazení uchazeče do rejstříku kulturně-výměnného programu (dále jen "SEVIS") - v hodnotě 35 USD. Uvedený rejstřík obsahuje údaje Uchazečů z celého světa a podléhá kontrole Federální vlády Spojených států amerických. Taková registrace je jednou z podmínek účasti v Programu Společnost uhradí částku ve výši 250 USD na zajištění "tiskopisu DS 2019" podle Článku V. bod 1 této smlouvy 1.5. Po obdržení potřebných formulářů a zaregistrování uchazeče do rejstříku SEVIS uspořádá Společnost pro Uchazeče vízový pohovor na Velvyslanectví. V případě, že bude potřeba k zajištění výše uvedených dokumentů součinnost Uchazeče, Uchazeč se ji zavazuje poskytnout neprodleně po výzvě Společnosti na poskytnutí součinnosti. Pro doručování výzvy se přiměřeně použijí údaje uvedené v záhlaví této smlouvy. 2. Uchazeč se kromě plateb uvedených v Článku III. této smlouvy zavazuje Společnosti zaplatit poplatek za žádost o poskytnutí víz, který hradí Uchazeč Velvyslanectví. Výši poplatku a jeho splatnost určí Velvyslanectví. 3. Uchazeč je povinen dostavit se na Velvyslanectví v dohodnutém čase konání pohovoru. 4. Uchazeč bere na vědomí, že Společnost nenese odpovědnost za neschválení žádosti o poskytnutí víz Uchazeče Velvyslanectvím, protože její schválení resp. zamítnutí patří výlučně a neomezeně do pravomoci vlády Spojených států amerických. 5. V případě zamítnutí žádosti o udělení víz se smluvní strany dohodly na následujících platebních povinnostech: 5.1. Pokud k zamítnutí udělení víza Uchazeči dojde z důvodů na straně Společnosti, zejména z důvodu chybně nebo nepřesně vyplněného formuláře žádosti o udělení víza, sjednaly smluvní strany, že všechny Uchazečem dosud prokazatelně vynaložené výdaje na vyřizování víza, včetně poplatku za vyřízení žádosti o udělení víza, uhradí Společnost Uchazeči do 5 pracovních dnů od zamítnutí této žádosti Pokud k zamítnutí žádosti o udělení víza Uchazeče dojde z důvodů na straně Uchazeče, zejména, avšak ne výlučně z důvodů zatajení okolností, nebo skutečností důležitých pro posouzení žádosti, je Uchazeč povinen uhradit na účet Společnosti poplatek ve výši 35 USD a 250 USD (celkem tedy 285 USD), který za něho Společnost zaplatila podle článku V. bod 1 této smlouvy a náklady za činnost Společnosti v paušální částce 5.000,- Kč a to vše do 5 dnů od zamítnutí žádosti o udělení víza.

5 Článek VI. Umístění Uchazeče v Táboře 1. Po úspěšném posouzení žádosti o udělení víz Společnost zprostředkuje umístění uchazeče v konkrétním Táboře a zajistí pro Uchazeče letenky. Společnost se zavazuje neprodleně po zprostředkování umístění Uchazeče v konkrétním Táboře oznámit jeho umístění formou sjednanou v této smlouvě. V oznámení Společnost uvede i kontaktní informace na Tábor a na vedoucího Tábora, kterého může Uchazeč kontaktovat. Smluvní strany se dohodly, že místo příletu a odletu se určí podle místa Tábora na základě dohody smluvních stran. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že americké město New York bude výchozím bodem pro návrat do České republiky. Smluvní strany se dohodly, že termín odjezdu z České republiky do USA a termín návratu z USA do České republiky se určí na základě dohody smluvních stran. 2. V případě že se Uchazeč rozhodne řešit dopravu do Tábora a z Tábora nezávisle od nabídky Společnosti, je povinen oznámit tuto skutečnost Společnosti nejpozději po úspěšném posouzení žádosti Uchazeče na udělení víz. Uchazeč v takovém případě není povinen hradit Společnosti část příspěvku na letenku podle článku III. bod 1 této smlouvy, přičemž dopravu do Tábora a z Tábora si Uchazeč organizuje sám na vlastní náklady a vlastní zodpovědnost. Případná náhrada nákladů spojených s dopravou Uchazeče ze strany Tábora musí být sjednána na základě dohody mezi Uchazečem a Táborem. 3. Cenu letenky hradí Společnost z příspěvku na letenku podle Článku III. bod 1 této smlouvy. Náklady spojené s jakýmikoliv změnami předběžné rezervace letenek zajištěné Společností, hradí Uchazeč ze svého. 4. Společnost se zavazuje uzavřít pro Uchazeče zdravotní pojištění na předem určené období účasti v Programu. Maximální doba trvání pojištění je 90 kalendářních dnů. Uchazeč se zavazuje seznámit se před odletem s podmínkami pojištění. Uchazeč výslovně souhlasí s tím, že Společnost nenese odpovědnost za jakékoliv škody, které vzniknou uplatňováním, resp. neuplatňováním nároků a práv ze zdravotního pojištění Uchazečem. 5. Společnost se zavazuje předat Uchazeči nejpozději 14 dnů před odletem do Tábora: - "tiskopis DS 2019" - registraci "SEVIS" - letenky podle Článku VI. bod 1 - potřebné dokumenty týkající se uzavřeného zdravotního pojištění - telefonní kartu s možností volání pěti minut během celého pobytu bez ohledu na místo volání. Společnost se při odevzdání výše uvedených dokumentů zároveň zavazuje Uchazeči poskytnout informace vztahující se zejména na samotný Program, život v Táboře, informace ohledně letu a dopravy do Tábora, nakládání s pojištěním, případnou změnou letenky a o podmínkách vyloučení z Tábora. Také se zavazuje oznámit Uchazeči 24 hodinové bezplatné telefonní číslo záchranné linky, na které může Uchazeč volat během pobytu v zahraničí. Tyto informace je Společnost povinna sdělit Uchazeči i v písemné podobě ve formě informačních materiálů. Termín odevzdání materiálů uvedených v tomto bodě oznámí Společnost Uchazeči mailem, nebo telefonicky na adresu, resp. telefonní číslo Uchazeče uvedené v záhlaví této smlouvy. Při předání dokumentů budou Uchazeči zodpovězeny případné dotazy. Uchazeč je povinen dostavit se v oznámeném termínu a převzít uvedené dokumenty. 6. V den odjezdu se Uchazeč zavazuje dostavit se na odletový terminál daného letiště minimálně tři hodiny před odletem letadla. Zároveň je Uchazeč povinen mít u sebe platný cestovní pas, formuláře DS 2019 a SEVIS, letenku a zpáteční letenku a také informační materiály, které mu byly předány Společností. 7. V případě porušení povinností uvedených v Článku VI. bodu 6 této smlouvy ze strany Uchazeče, se Uchazeč zavazuje uhradit Společnosti veškeré výdaje jí vzniklé v souvislosti s porušením těchto povinností. Zejména se Uchazeč zavazuje zaplatit cenu nové letenky a uhradit veškeré administrativní poplatky související s vyřizování nové letenky v případě, že dojde ke zmeškání letu Uchazečem.

6 Článek VII. Sankce 1. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy ze strany Uchazeče se Uchazeč zavazuje zaplatit Společnosti smluvní pokutu v závislosti na okamžiku odstoupení od této smlouvy následovně: 1.1. Pokud Uchazeč odstoupí od této smlouvy do okamžiku doručení oznámení Společnosti o umístění Uchazeče v Táboře podle Článku III. bod 1 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč Pokud Uchazeč odstoupí od této smlouvy od okamžiku doručení oznámení Společnosti o umístění Uchazeče v Táboře podle Článku III. bod 1 této smlouvy do podání žádosti o udělení víza Společností, zavazuje se zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč 1.3. Pokud Uchazeč odstoupí od této smlouvy od okamžiku podání žádosti o udělení víza Společností do okamžiku vyřízení žádosti o udělení víza Velvyslanectvím (bez ohledu na udělení nebo odmítnutí udělení víza), zavazuje se zaplatit Uchazeč smluvní pokutu ve výši ,- Kč 1.4. Pokud Uchazeč odstoupí od této smlouvy po nákupu letenek Společností podle Článku VI. bod 1 této smlouvy, zavazuje se Uchazeč zaplatit smluvní pokutu ve výši Kč, přičemž Společnost nemá povinnost vrátit Uchazeči poplatek, který byl Uchazečem Společnosti zaplacen podle Čl. III. bod 1 této smlouvy. Uchazeč je povinen zaplatit smluvní pokutu nejpozději do dvou týdnů od odstoupení od této smlouvy na účet Společnosti uvedený v záhlaví této smlouvy. 2. Smluvní strany sjednaly, že v případě, že Uchazeč nesplní povinnosti podle Článku III. této smlouvy, je Uchazeč povinen zaplatit na účet Společnosti i zákonný úrok z prodlení. 3. Smluvní strany sjednaly, že v případě, že nedojde k umístění Uchazeče do Tábora podle Článku IV. bod 4 této smlouvy po přijetí Uchazeče do Programu podle Článku VI této smlouvy, Společnost se zavazuje Uchazeči vrátit všechny Uchazečem skutečně zaplacené platby v souvislosti s plněním této smlouvy. Smluvní strany sjednaly, že Společnost není povinna vrátit Uchazečem zaplacené platby v případě, kdy splnění závazku Společnosti bylo způsobeno vyšší mocí. 4. Smluvní strany sjednaly, že Společnost neodpovídá za případné škody vzniklé Uchazeči v důsledku vyšší moci. 5. V případě, že dojde k ukončení doby umístění Uchazeče v Táboře před uplynutím minimální doby umístění ve smyslu čl. IV. bod 5 této smlouvy (tj. 70 kalendářních dnů nebo jiná sjednaná doba) z důvodů na straně Uchazeče (a to i z důvodu, když Tábor ukončí pobyt Uchazeče pro porušení povinností Uchazeče v Táboře a pro porušení pravidel v Táboře), Uchazeč se zavazuje uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy čtyřicet dva tisíce pět set korun českých) (dále jako,,smluvní pokuta ). Uchazeč tímto prohlašuje, že Smluvní pokuta je přiměřená a není v rozporu s dobrými mravy. Smluvní strany se dohodly, že Uchazeč je povinen zaplatit Smluvní pokutu i v případě, že porušení povinnosti nezavinil. Povinností Uchazeče zaplatit Smluvní pokutu podle tohoto bodu této smlouvy není dotčeno právo Společnosti na náhradu škody titulem vzniklých nákladů specifikovaných v čl. VIII. této smlouvy a ušlého zisku spočívajícího v nevyplacení provize, na kterou má Společnost nárok vůči Táboru za zprostředkování pobytu Uchazeče v Táboře, a to ve výši převyšující zaplacenou smluvní pokutu. Uchazeč se tímto zavazuje uvedenou náhradu škody a ušlý zisk Společnosti uhradit. 5.1 Výše Smluvní pokuty v částce ,- Kč se poměrně sníží s ohledem na počet dní, které Uchazeč odpracoval, tedy během nichž byl umístěn v Táboře a plnil všechny své povinnosti na základě této smlouvy a s tím souvisejících dohod a to tím způsobem, že za každých 10 dní umístění Uchazeče ve smyslu shora uvedeného se výška smluvní pokuty sníží o částku 3.750,- Kč (slovy tři tisíce sedm set padesát korun českých). Článek VIII. Zvláštní ujednání 1. Uchazeč svým podpisem na této smlouvě potvrzuje, že s minimální délkou pobytu v Táboře byl seznámen a souhlasil s podmínkami, za kterých mu Společnost pobyt zprostředkovala na základě

7 Programové smlouvy. Je si toho vědom, že v souvislosti s porušením svých povinností v Táboře a nerespektováním interních pravidel Tábora, které bude mít za následek ukončení smlouvy s Táborem a jeho odchod z Tábora, vznikne Společnosti škoda vyplývající z organizování jeho pobytu v USA titulem uhrazení vstupních nákladů na zorganizování pobytu Uchazeče. 2. Vstupní náklady, které Společnost vynaloží v souvislosti s plněním Programové Smlouvy jsou : Ds formulář ( + VISA Asistence ) Pojištění ( + provozování systému ) Letecké náklady Onward Travel assistance ( vypracování cestovního plánu) 24 hour emergency line ( přístup na emergency line ) Jiné provozní náklady (personál, kancelář, atd. ) Navštěvování Táborů / kontrola umístěných (dále jen vstupní náklady ) spolu vyčísleny na částku ,- Kč (slovy čtyřicet dva tisíce pět set korun českých ). V případě, že by Uchazeč porušil povinnost zabezpečenou Smluvní pokutou na základě této smlouvy a ukončil svůj pracovní poměr resp. pobyt a umístění v Táboře dříve, než je uvedeno v této smlouvě nebo smlouvě podepsané mezi Uchazečům a Táborem nebo by byl jeho pobyt v Táboře ukončen v důsledku jeho řízení, Uchazeč se zavazuje uhradit Společnosti výše uvedené vstupní náklady v celkové výši ,- Kč (slovy čtyřicet dva tisíce pět set korun českých) z titulu náhrady škody vzniklé Společnosti. V případě, že by výše celkových vstupních nákladů přesáhla uvedenou částku ,- Kč, Uchazeč se zavazuje uhradit Společnosti i takto převyšující náklady. 3. V případě, že bude ze strany Uchazeče zaplacena Smluvní pokuta ve smyslu čl. VII. bod 5 této smlouvy, Společnost bude požadovat náhradu škody resp. úhradu nákladů ve smyslu předchozího bodu 2. tohoto článku této smlouvy pouze ve výši rozdílu částky vstupních nákladů a částky Uchazečem uhrazené Smluvní pokuty. 4. Program je považován za úspěšně ukončený v případě, pokud Uchazeč splní svou pracovní povinnost a odpracuje dobu sjednanou dle této smlouvy a smlouvy podepsané mezi Uchazečem a Táborem, také pokud neporuší vnitřní předpisy Tábora, aktuální vízová pravidla a vrátí se na území České republiky. 5. Uchazeč dále souhlasí s tím, aby v důsledku jakékoli události, která se stane během léta, Společnost mohla informovat jeho rodiče / ambasádu / Uchazečem zadaný Emergency contact o tom, kde se nachází a o událostech, které nastaly a odůvodňují kontaktování výše uvedených osob. 6. Uchazeč bere na vědomí, že existence, splatnost, věrohodnost a kontrola jeho dokumentů byla jeho odpovědností. Je si vědom toho, že absence jakéhokoliv dokumentu nebo jeho nenahraní do online profilu může způsobit zrušení jeho cestování, a za všechny související povinnosti nese odpovědnost. 7. Uchazeč svým podpisem potvrzuje, že se zúčastnil předodletového setkání, kde dostal a pochopil všechny informace ohledně svého pobytu v USA, podmínek a pravidel svého pobytu v Táboře, pravidla kulturně-výměnného pobytu typu J - 1, pojištění a letenky. Všechny části tohoto dokumentu pochopil a z vlastní vůle na základě konsensu ji podepsal. Článek IX. Společná a závěrečná ustanovení 1. Uchazeč je srozuměn s tím, že je povinen dodržovat všechna nařízení, předpisy vlády USA, včetně těch, které se vztahují na neprodlené opuštění území USA. Uchazeč je povinen opustit území USA nejpozději do uplynutí zvoleného období určeného k cestování. Bere také na vědomí, že maximální délka pobytu Uchazeče na území USA nemůže přesáhnout 18 týdnů. 2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení této smlouvy, které se stanou neplatnými nebo jejich platnost se omezí, nemají za následek neplatnost celé smlouvy. 3. Smluvní strany se také dohodly, že v případě platebních podmínek budou jednotlivé částky přepočtené kurzem devizového kurzu Evropské centrální banky (ECB) platnému ke

8 4. Smluvní strany sjednaly, že v případě, pokud dojde ke změně kurzu dolaru k euru o více než 25% ode dne uzavření této smlouvy do dne nákupu letenek Společností podle Článku IV bod 1 této smlouvy, má Společnost právo na změnu (zvýšení resp. snížení) výdajů spojených s Programem. Společnost je povinna o takové změně informovat Uchazeče bezodkladně poté, co se o této změně dozví. Uchazeč má z tohoto důvodu právo odstoupit od smlouvy, přičemž mu odstoupením z tohoto důvodu nevzniká povinnost zaplatit smluvní pokutu podle Článku VI bod 1 této smlouvy. 5. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do doby ukončení pobytu Uchazeče v Táboře. 6. Všechny změny a dodatky k této smlouvě lze provést jen formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 7. Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky. 8. V případě vzniku sporu se smluvní strany budou snažit především o jeho mimosoudní řešení. 9. Tato smlouva a v ní vzniklé vztahy se řídí platným právem České republiky. 10. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, Uchazeč svým podpisem na této smlouvě souhlasí se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů uvedených v této smlouvě, jejích přílohách a dokumentech, které dal k dispozici Společnosti. Tento souhlas se uděluje za účelem zprostředkování umístění Uchazeče v Táboře Společností, a to po dobu platnosti této smlouvy. Uchazeč si je vědom, že svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů může kdykoliv odvolat, kromě případů, kdy zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů stanoví jinak. Uchazeč svým podpisem dále stvrzuje, že byl poučen o svých právech při zpracování osobních údajů, a že identifikační údaje, které poskytl, se shodují se skutečností, a že jsou úplné, pravdivé a přesné. 11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, projev vůle uzavřít tuto smlouvu je určitý a srozumitelný, bez skutkového nebo právního omylu, není uskutečněn v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále potvrzují, že tuto smlouvu si řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na znamení souhlasu s ní ji vlastnoručně podepsaly. Za Společnost Campleaders Czech republic, s.r.o. Za Uchazeče:. Jméno. Jméno. Podpis. Podpis Datum

9 ACTION SHEET Jméno příjmení: Státní příslušnost: Tel. číslo: ová adresa: Škola: Obor, ročník: Od koho / jak si o nás dozvěděl? 1. Jsi studentem denního studia? ANO - NE 2. Kouříš? ANO - NE Pokud ano, tak si ochoten přestat kouřit na území tábora? ANO - NE 3. Užíváš drogy? ANO - NE 4. Bereš na vědomí, že případné užívání drog, může mít za následek tvoje propuštění z tábora, případně může být řešeno příslušnými orgány? ANO - NE 5. Jsi bezúhonný? ANO - NE 6. Máš nějaké stále zdravotní problémy? ANO - NE 7. Máš nějaké mentální potíže? ANO - NE Bereš léky na mentální problémy? ANO - NE 8. Jsi věřící? ANO - NE 9. Překáží ti, když je někdo věřícím? ANO - NE 10. Máš tetování? Pokud ano, kde? ANO - NE 11. Máš jazykovou zkoušku? ANO - NE Pokud ano, tak jakého stupně? 12. Učíš se anglicky? Pokud ano, tak kolikrát za týden? ANO - NE 13. Máš jakoukoliv pracovní zkušenost? ANO - NE Kde si pracoval / a? V jaké oblasti? Mým podpisem potvrzuji, že jsem se zúčastnil společností Camp Leaders s.r.o organizované skupinové nebo individuální orientační přednášky spojené se seznámením s Programem, na otázky jsem odpověděl pravdivě a že jsem byl poučen o následujících skutečnostech: Každý tábor je umístěn v lese, ubytování mají táborový charakter a strava je většinou formou fast food. Práce v táborech může být těžká fyzická práce, někdy i 9-11 hodin denně. V případě vychovatele je práce 24 hodinová, protože děti potřebují celodenní dozor. V táborech je omezeno kouření, pití alkoholických nápojů a tělesný kontakt mezi dvojicemi před dětmi. Porozuměl jsem tomu, že v případě pokud mě z tábora propustí z důvodů mého chování, nebo nedostatečné kvality práce, budu muset opustit území USA. Přiznávám, že nemám v úmyslu zůstat v USA po uplynutí doby, na kterou mám povolené vízum.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Smlouva o poskytování asistenčních služeb

Smlouva o poskytování asistenčních služeb Smlouva o poskytování asistenčních služeb podle ustanovení 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva ), se níže uvedeného dne uzavírá mezi těmito smluvními stranami: DIXO

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Evidenční číslo smlouvy: 9122/2016/SKT/HAD/SMLD/28 Smlouva o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu sportovní činnosti a odměn trenérům mládeže pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Obchodní podmínky pro výkon dobrovolnické služby

Obchodní podmínky pro výkon dobrovolnické služby Obchodní podmínky pro výkon dobrovolnické služby obchodní společnosti Voluntair s.r.o. se sídlem: U průhonu 773/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 03595391 zapsané v obchodním rejstříku

Více

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Smlouva o poskytnutí finanční dotace pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle 159 a násl. zákona č. 500/2004

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

Rodinná školička U veselé mašinky

Rodinná školička U veselé mašinky SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DÍTĚ uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 1. Společnost Rodinná školička U veselé

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená:

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ÚČELEM OPTIMALIZACE SMLUVNÍHO VZTAHU KLIENTA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby

Smlouvu o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby uzavřená dle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a dle 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník I. Smluvní strany

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smlouva o dílo č. 03/2016 na zhotovení díla - stavební úpravy objektu č.p. 429: Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smluvní strany 1. Objednatel: Střední odborné učiliště opravárenské

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Smlouva o dílo. kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Smlouva o dílo kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Příloha č. 4 Licenční smlouva a smlouva o poskytování podpory Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Zastoupený:

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Smluvní strany: Město Dobruška sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška IČ: 00274879 DIČ: CZ0274879 zastoupené: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou bankovní spojení:

Více

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH I. Smluvní strany 1. Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Středoškolská 2992/3, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j. 13775/2016/RMI/MJA/SML/66 uzavřená podle 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

Smlouva o poskytování překladatelských služeb

Smlouva o poskytování překladatelských služeb Smlouva o poskytování překladatelských služeb Tato smlouva o poskytování služeb se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Česká republika - Státní ústav pro kontrolu

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

SERVISNÍ SMLOUVA. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

SERVISNÍ SMLOUVA. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zhotovitel: Objednatel: Název: 4ISP s.r.o. Název: Adresa: Purkyňova 1805

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Příloha č. 5 SMLOUVA O DÍLO č.../2010 uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany Královehradecký kraj Se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2,

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE STANDARD

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE STANDARD uzavřená mezi DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY LEONN promotion s.r.o. Zašová 756, 756 51 IČ: 27853411 DIČ: CZ27853411 zastoupená: Antonín Bedřich, jednatel (dále

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva Příloha č. 4 Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva 1 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1.1 Tato smlouva o spolupráci v Affiliate programu (dále jen Smlouva ) se použije pro smluvní vztahy

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi:

uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi: SMLOUVA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi: ČD Cargo, a.s. Se sídlem: Zastoupena:

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") 1. Smluvní strany 1.1 Sdružení pro likvidaci komunálního

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍLOHA Č. 16 PARTNERSKÁ SMLOUVA VZOR VYDÁNÍ 1.5 PLATNOST OD 1. 7. 2016 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem

Více