Zprostředkovatelská smlouva Camp Leaders

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprostředkovatelská smlouva Camp Leaders"

Transkript

1 Zprostředkovatelská smlouva Camp Leaders mezi smluvními stranami: Campleaders Czech republic s.r.o. Sídlo společnosti: Žižkova 611, Slaný IČ: DIČ: CZ Bank. účet: / 0300 Vedená u Městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka V zastoupení: Ing. Tomáš Richtr - jednatel (dále jen "Společnost") a Jméno a příjmení: adresa: číslo OP nebo CP: telefonní číslo: (dále jen "Uchazeč") (dále společně také smluvní strany ) uzavřeli(y) níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Zprostředkovatelskou smlouvu (dále jen smlouva ) Článek I. Vymezení základních pojmů 1. Společnost je podnikatelský subjekt, který se v rámci své činnosti mimo jiné zabývá zprostředkováním programů pro fyzické osoby ve Spojených státech amerických, v rámci nichž se fyzické osoby účastní kulturně-výměnných programů v táborech (dále jen Tábor ), zahrnutých zejména do programu, který zastřešuje ACA (Svaz amerických táborů) (dále jen Program ). 2. Uchazeč je fyzická osoba, která projevila zájem o zprostředkování účasti v Programu zprostředkovaném Společností. 3. Tábor je subjekt ve Spojených státech amerických, v jehož rámci se uskutečňuje Program zprostředkovaný pro Uchazeče. 4. Zprostředkovaná smlouva je dohoda mezi Uchazečem a Táborem, o umístění Uchazeče v Táboře za účelem jeho účasti v Programu. Pokud není dohodnuto mezi Táborem a Uchazečem jinak, nevyžaduje písemnou formu. Článek II. Předmět smlouvy 1. Smluvní strany se dohodly, že Společnost na základě této smlouvy zprostředkuje uzavření smlouvy Uchazeče s Táborem včetně nákupu letenek a vybavení víza Uchazeče a Uchazeč se zavazuje za to Společnosti zaplatit odměnu.

2 Článek III. Platební podmínky 1. Uchazeč se zavazuje zaplatit příspěvek na letenku ve výši... (slovy... korun českých). Z této částky zaplatí první splátku ve výši 1.800,- Kč (slovy jeden tisíc osm set korun českých) do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy na účet Společnosti uvedený v záhlaví této smlouvy a doplatek... Kč (slovy. korun českých)tohoto příspěvku zaplatí Uchazeč na účet Společnosti do 5 pracovních dnů poté, co obdrží písemné oznámení Společnosti o umístění Uchazeče do Tábora. Tyto částky jsou osvobozeny od DPH vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní přepravu osob Výši příspěvku na letenku podle Článku III. bod 1 této smlouvy má Společnost právo zvýšit o 1.250, - Kč v případě, že Uchazeč do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy nesplní podmínky podle Článku IV. bod 2.1 této smlouvy (neplní potřebnou hranici umístění). 2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré poplatky spojené s platbou příspěvku na letenku na účet Společnosti hradí Uchazeč. Článek IV. Program a přijetí do Programu 1. Uchazeč svým podpisem na této smlouvě potvrzuje, že se zúčastnil Společností organizované skupinové nebo individuální orientační přednášky spojené se seznámením s Programem v českém nebo slovenském jazyce. V rámci uvedené přednášky byly uchazeči poskytnuty informace o Programu, zejména však informace o jeho výhodách a nevýhodách, očekávaných nákladech a o podmínkách účasti v tomto Programu. Podepsáním tzv.. "Action sheet"-u, který je připojen jako příloha 1 této smlouvy, a tvoří její nedílnou součást, jako potvrzení své účasti na výše popsané přednášce také potvrzuje, že informace, které mu byly poskytnuty na této přednášce si osvojil a v plném rozsahu jim porozuměl. Uchazeč svým podpisem potvrzuje, že bere na vědomí, že se účastní kulturně-výměnného programu, v jehož rámci musí respektovat interní pravidla Tábora a v případě jejich porušení s ním může Tábor ukončit spolupráci a pobyt v Táboře, přičemž uvedené bude mít za následek porušení ustanovení o minimální délce pobytu v Táboře ve smyslu bodu 5 tohoto článku smlouvy a následně možnost uplatnění sankce ve smyslu článku VII. bod 5 Smlouvy Uchazeč svým podpisem na této smlouvě dále potvrzuje, že se zúčastnil bezplatného pohovoru v anglickém jazyce organizovaném Společností, na kterém byly zhodnoceny schopnosti a připravenost Uchazeče. 2. Smluvní strany se dohodly, že po úspěšném absolvování pohovoru podle Článku IV. bod 1.1 této smlouvy, je Uchazeč pro zařazení do Programu povinen splnit současně následující podmínky: 2.1. Uchazeč vyhotoví svůj životopis v anglickém jazyce pomocí webové stránky Společnosti (www.campleaders.com) a předá Společnosti 3 různé reference o své předchozí činnosti vyhotovené v anglickém jazyce od tří různých fyzických nebo právnických osob do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy Uchazeč zajistí jedno vyhotovení potvrzení o studiu vyhotoveného vysokou školou, na níž je zapsán jako student denního studia (účast v Programu jako Support staff Pomocná síla je možná výlučně pro studenty denního studia vysokých škol), a také fotokopii platného cestovního pasu Uchazeč zajistí úředně ověřenou fotokopii indexu, která obsahuje informaci o tom, že Uchazeč ukončil zimní semestr akademického roku 2013/2014, a také 2 kusy fotografií v rozměrech 5x5 cm potřebné k vyřízení víz a to do Uchazeč předloží Společnosti kopii výpisu z rejstříku trestů ne staršího než 3 měsíce. Originál výpisu z rejstříku trestů přeložený do anglického jazyka je Uchazeč povinen vzít s sebou do Tábora a tam ho po výzvě předložit. Současně je povinen zajistit vyplnění formuláře

3 připojeného v přílohách č. 2 a č. 3 této smlouvy svým obvodním lékařem, které je následně povinen spolu s jeho anglickým překladem vzít s sebou do Tábora. V případě opomenutí této povinnosti může být od Uchazeče ve Spojených státech amerických požadované, aby se podrobil lékařské prohlídce. Uchazeč je v takovém případě povinen nést všechny náklady s tím související. Kopii vyplněného formuláře připojeného v příloze č. 2 a č. 3 této smlouvy zašle uchazeč neprodleně po jejich vyplnění obvodním lékařem Společnosti Další podmínkou zařazení Uchazeče do Programu je uložení dokumentů označených v Článku IV. bod 2.1. až 2.4. této smlouvy na webovou stránku Společnosti: Uchazeč výslovně prohlašuje, že výdaje spojené s pořízením podkladů a výše uvedených dokumentů požadovaných touto smlouvou hradí sám v plné výši ze svých prostředků Uchazeč a nebude požadovat jejich úhradu ze strany Společnosti. 3. Smluvní strany se dohodly, že Uchazeč je povinen splnit podmínky uvedené v Článku IV bod 2.2., 2.3., 2.4. a 2.5. této smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. V případě, že Uchazeč nesplní jakoukoliv z těchto podmínek v uvedeném termínu, sjednaly smluvní strany, že v tomto případě má Společnost nárok na zaplacení smluvní pokuty Uchazečem ve výši 2.500,- Kč. Zaplacený programový poplatek ve výši. Kč se Uchazeči nevrací. Tuto smluvní pokutu je Uchazeč povinen uhradit nejpozději do14 dnů ode dne vypršení této lhůty na účet Společnosti uvedený v záhlaví této smlouvy. 4. Po splnění požadavků uvedených v Článku IV. bod 2 a po přijetí Uchazeče do Programu se Společnost zavazuje zprostředkovat v rámci jeho účasti v Programu umístění v Táboře, který má na Uchazeče obdobné požadavky, které splňuje Uchazeč a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy. Společnost je povinna splnit jen takové požadavky Uchazeče, které uvedl ve svém životopise podle článku IV. bod 2.1 této smlouvy. 5. Společnost se zavazuje zprostředkovat pro Uchazeče jeho umístění v Táboře s následujícími podmínkami: a) doba umístění Uchazeče v Táboře je minimálně na dobu 10 týdnů / 70 kalendářních dnů, přičemž povinností Uchazeče je dodržet uvedenou minimální dohodnutou dobu umístění v Táboře, během které se Uchazeč zavazuje dodržovat všechny dohodnuté povinnosti na základě této smlouvy a s tím souvisejícími dohodami, zejména dohodu s Táborem, ve kterém bude umístěný b) odměna, kterou poskytuje Tábor na 70 dní pobytu je: ve výši 800 USD (za pozici "leader") v případě Uchazeče mladšího 21 let, ve výši 900 USD (za pozici "leader") v případě Uchazeče staršího 21 let a ve výši 1150 USD (za pozici support staff ) v případě Uchazeče mladšího 19 let ve výši 1150 USD (za pozici "support staff ") v případě Uchazeče staršího 19 let c) za období po uplynutí 70 dní pobytu patří Uchazeči v pozici "leader" odměna minimálně ve výši 30 USD za den a v pozici "support staff" minimálně ve výši 40 USD za den d) Tábor poskytne Uchazeči ubytování v Táboře a plnou penzi během jeho aktivní přítomnosti v Táboře e) ostatní podmínky pobytu Uchazeče v Táboře budou předmětem dohody uzavřené mezi Uchazečem a Táborem. 6. Uchazeč se zavazuje v případě zařazení do Tábora umístění přijmout, pokud splňuje jím zadané požadavky. Uchazeč výslovně souhlasí s tím, že pracovní doba v Táboře může činit 8 11 hod. 7. Uchazeč výslovně souhlasí s tím, že veškeré další osobní výdaje, které nejsou uvedeny v Čl. IV. bod 5 této smlouvy ponese Uchazeč sám. Dále bere Uchazeč na vědomí, že jednotlivé Tábory mohou zajistit aktivity i na delší období podle dohody mezi Uchazečem a Táborem, avšak délka pobytu nesmí přesáhnout čas, na který byla udělena víza. Zároveň Uchazeč souhlasí s tím, že na 10 týdnů pobytu v Táboře náleží minimálně 7 dní pracovního klidu, přičemž jejich definitivní počet a přesné datum se určí na základě dohody mezi Táborem, ve kterém bude Uchazeči zprostředkována účast a Uchazečem. 8. Uchazeč svým podpisem na této smlouvě prohlašuje, že všechny údaje jím poskytnuté jsou správné a pravdivé. Dále prohlašuje, že v případě jakékoliv změny poskytnutých údajích do tří pracovních dnů písemně informuje o této skutečnosti Společnost. Uchazeč prohlašuje, že nese v případě

4 opomenutí této povinnosti nebo v případě poskytnutí nepravdivých údajů, plnou odpovědnost za tímto vzniklé škody. 9. Uchazeč svým podpisem na této smlouvě prohlašuje, že za účelem úspěšné realizace Programu dodrží všechna pravidla a předpisy stanovené Společností, se kterými byl seznámen v rámci přednášky podle Článku IV. bod 1 této smlouvy a se kterými bude seznámen během provádění Programu v Táboře. 10. Smluvní strany se dohodly, že v případě úspěšného absolvování Programu v Táboře, Společnost vystaví Uchazeči na základě jeho předchozí písemné žádosti potvrzení o takové jeho účasti. 11. Uchazeč výslovně souhlasí s tím, že pokud během účasti v Programu a umístění v Táboře způsobí třetí osobě jakoukoliv škodu, zavazuje se tuto v plné výši uhradit a nést za ni plnou odpovědnost. Článek V. Víza, jejich vybavení a platební podmínky s tím související 1. Po podpisu této smlouvy a současně se zahájením procesu umísťování Uchazeče do Tábora začne také vyřizování jeho žádosti o víza typu J - 1 (na základě uvedených víz je Uchazeč oprávněn vstoupit na území Spojených států amerických, pobývat tam legálně během 10 týdnů za účelem kulturně-výměnného pobytu a po uplynutí tohoto období dalších maximálně 30 dnů cestovat po území USA) a to za následujících podmínek: 1.1. Společnost vyplní a podá na Velvyslanectví Spojených států amerických (dále jen Velvyslanectví) žádost o udělení víza podepsanou Uchazečem Na základě dokumentů uvedených v Článku IV. bod 2.2 této smlouvy zajistí Společnost formulář pro kulturně-výměnný program (dále jen "tiskopis DS 2019") Tábor, ve kterém je Uchazeč umístěný, uhradí poplatek za zařazení uchazeče do rejstříku kulturně-výměnného programu (dále jen "SEVIS") - v hodnotě 35 USD. Uvedený rejstřík obsahuje údaje Uchazečů z celého světa a podléhá kontrole Federální vlády Spojených států amerických. Taková registrace je jednou z podmínek účasti v Programu Společnost uhradí částku ve výši 250 USD na zajištění "tiskopisu DS 2019" podle Článku V. bod 1 této smlouvy 1.5. Po obdržení potřebných formulářů a zaregistrování uchazeče do rejstříku SEVIS uspořádá Společnost pro Uchazeče vízový pohovor na Velvyslanectví. V případě, že bude potřeba k zajištění výše uvedených dokumentů součinnost Uchazeče, Uchazeč se ji zavazuje poskytnout neprodleně po výzvě Společnosti na poskytnutí součinnosti. Pro doručování výzvy se přiměřeně použijí údaje uvedené v záhlaví této smlouvy. 2. Uchazeč se kromě plateb uvedených v Článku III. této smlouvy zavazuje Společnosti zaplatit poplatek za žádost o poskytnutí víz, který hradí Uchazeč Velvyslanectví. Výši poplatku a jeho splatnost určí Velvyslanectví. 3. Uchazeč je povinen dostavit se na Velvyslanectví v dohodnutém čase konání pohovoru. 4. Uchazeč bere na vědomí, že Společnost nenese odpovědnost za neschválení žádosti o poskytnutí víz Uchazeče Velvyslanectvím, protože její schválení resp. zamítnutí patří výlučně a neomezeně do pravomoci vlády Spojených států amerických. 5. V případě zamítnutí žádosti o udělení víz se smluvní strany dohodly na následujících platebních povinnostech: 5.1. Pokud k zamítnutí udělení víza Uchazeči dojde z důvodů na straně Společnosti, zejména z důvodu chybně nebo nepřesně vyplněného formuláře žádosti o udělení víza, sjednaly smluvní strany, že všechny Uchazečem dosud prokazatelně vynaložené výdaje na vyřizování víza, včetně poplatku za vyřízení žádosti o udělení víza, uhradí Společnost Uchazeči do 5 pracovních dnů od zamítnutí této žádosti Pokud k zamítnutí žádosti o udělení víza Uchazeče dojde z důvodů na straně Uchazeče, zejména, avšak ne výlučně z důvodů zatajení okolností, nebo skutečností důležitých pro posouzení žádosti, je Uchazeč povinen uhradit na účet Společnosti poplatek ve výši 35 USD a 250 USD (celkem tedy 285 USD), který za něho Společnost zaplatila podle článku V. bod 1 této smlouvy a náklady za činnost Společnosti v paušální částce 5.000,- Kč a to vše do 5 dnů od zamítnutí žádosti o udělení víza.

5 Článek VI. Umístění Uchazeče v Táboře 1. Po úspěšném posouzení žádosti o udělení víz Společnost zprostředkuje umístění uchazeče v konkrétním Táboře a zajistí pro Uchazeče letenky. Společnost se zavazuje neprodleně po zprostředkování umístění Uchazeče v konkrétním Táboře oznámit jeho umístění formou sjednanou v této smlouvě. V oznámení Společnost uvede i kontaktní informace na Tábor a na vedoucího Tábora, kterého může Uchazeč kontaktovat. Smluvní strany se dohodly, že místo příletu a odletu se určí podle místa Tábora na základě dohody smluvních stran. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že americké město New York bude výchozím bodem pro návrat do České republiky. Smluvní strany se dohodly, že termín odjezdu z České republiky do USA a termín návratu z USA do České republiky se určí na základě dohody smluvních stran. 2. V případě že se Uchazeč rozhodne řešit dopravu do Tábora a z Tábora nezávisle od nabídky Společnosti, je povinen oznámit tuto skutečnost Společnosti nejpozději po úspěšném posouzení žádosti Uchazeče na udělení víz. Uchazeč v takovém případě není povinen hradit Společnosti část příspěvku na letenku podle článku III. bod 1 této smlouvy, přičemž dopravu do Tábora a z Tábora si Uchazeč organizuje sám na vlastní náklady a vlastní zodpovědnost. Případná náhrada nákladů spojených s dopravou Uchazeče ze strany Tábora musí být sjednána na základě dohody mezi Uchazečem a Táborem. 3. Cenu letenky hradí Společnost z příspěvku na letenku podle Článku III. bod 1 této smlouvy. Náklady spojené s jakýmikoliv změnami předběžné rezervace letenek zajištěné Společností, hradí Uchazeč ze svého. 4. Společnost se zavazuje uzavřít pro Uchazeče zdravotní pojištění na předem určené období účasti v Programu. Maximální doba trvání pojištění je 90 kalendářních dnů. Uchazeč se zavazuje seznámit se před odletem s podmínkami pojištění. Uchazeč výslovně souhlasí s tím, že Společnost nenese odpovědnost za jakékoliv škody, které vzniknou uplatňováním, resp. neuplatňováním nároků a práv ze zdravotního pojištění Uchazečem. 5. Společnost se zavazuje předat Uchazeči nejpozději 14 dnů před odletem do Tábora: - "tiskopis DS 2019" - registraci "SEVIS" - letenky podle Článku VI. bod 1 - potřebné dokumenty týkající se uzavřeného zdravotního pojištění - telefonní kartu s možností volání pěti minut během celého pobytu bez ohledu na místo volání. Společnost se při odevzdání výše uvedených dokumentů zároveň zavazuje Uchazeči poskytnout informace vztahující se zejména na samotný Program, život v Táboře, informace ohledně letu a dopravy do Tábora, nakládání s pojištěním, případnou změnou letenky a o podmínkách vyloučení z Tábora. Také se zavazuje oznámit Uchazeči 24 hodinové bezplatné telefonní číslo záchranné linky, na které může Uchazeč volat během pobytu v zahraničí. Tyto informace je Společnost povinna sdělit Uchazeči i v písemné podobě ve formě informačních materiálů. Termín odevzdání materiálů uvedených v tomto bodě oznámí Společnost Uchazeči mailem, nebo telefonicky na adresu, resp. telefonní číslo Uchazeče uvedené v záhlaví této smlouvy. Při předání dokumentů budou Uchazeči zodpovězeny případné dotazy. Uchazeč je povinen dostavit se v oznámeném termínu a převzít uvedené dokumenty. 6. V den odjezdu se Uchazeč zavazuje dostavit se na odletový terminál daného letiště minimálně tři hodiny před odletem letadla. Zároveň je Uchazeč povinen mít u sebe platný cestovní pas, formuláře DS 2019 a SEVIS, letenku a zpáteční letenku a také informační materiály, které mu byly předány Společností. 7. V případě porušení povinností uvedených v Článku VI. bodu 6 této smlouvy ze strany Uchazeče, se Uchazeč zavazuje uhradit Společnosti veškeré výdaje jí vzniklé v souvislosti s porušením těchto povinností. Zejména se Uchazeč zavazuje zaplatit cenu nové letenky a uhradit veškeré administrativní poplatky související s vyřizování nové letenky v případě, že dojde ke zmeškání letu Uchazečem.

6 Článek VII. Sankce 1. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy ze strany Uchazeče se Uchazeč zavazuje zaplatit Společnosti smluvní pokutu v závislosti na okamžiku odstoupení od této smlouvy následovně: 1.1. Pokud Uchazeč odstoupí od této smlouvy do okamžiku doručení oznámení Společnosti o umístění Uchazeče v Táboře podle Článku III. bod 1 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč Pokud Uchazeč odstoupí od této smlouvy od okamžiku doručení oznámení Společnosti o umístění Uchazeče v Táboře podle Článku III. bod 1 této smlouvy do podání žádosti o udělení víza Společností, zavazuje se zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč 1.3. Pokud Uchazeč odstoupí od této smlouvy od okamžiku podání žádosti o udělení víza Společností do okamžiku vyřízení žádosti o udělení víza Velvyslanectvím (bez ohledu na udělení nebo odmítnutí udělení víza), zavazuje se zaplatit Uchazeč smluvní pokutu ve výši ,- Kč 1.4. Pokud Uchazeč odstoupí od této smlouvy po nákupu letenek Společností podle Článku VI. bod 1 této smlouvy, zavazuje se Uchazeč zaplatit smluvní pokutu ve výši Kč, přičemž Společnost nemá povinnost vrátit Uchazeči poplatek, který byl Uchazečem Společnosti zaplacen podle Čl. III. bod 1 této smlouvy. Uchazeč je povinen zaplatit smluvní pokutu nejpozději do dvou týdnů od odstoupení od této smlouvy na účet Společnosti uvedený v záhlaví této smlouvy. 2. Smluvní strany sjednaly, že v případě, že Uchazeč nesplní povinnosti podle Článku III. této smlouvy, je Uchazeč povinen zaplatit na účet Společnosti i zákonný úrok z prodlení. 3. Smluvní strany sjednaly, že v případě, že nedojde k umístění Uchazeče do Tábora podle Článku IV. bod 4 této smlouvy po přijetí Uchazeče do Programu podle Článku VI této smlouvy, Společnost se zavazuje Uchazeči vrátit všechny Uchazečem skutečně zaplacené platby v souvislosti s plněním této smlouvy. Smluvní strany sjednaly, že Společnost není povinna vrátit Uchazečem zaplacené platby v případě, kdy splnění závazku Společnosti bylo způsobeno vyšší mocí. 4. Smluvní strany sjednaly, že Společnost neodpovídá za případné škody vzniklé Uchazeči v důsledku vyšší moci. 5. V případě, že dojde k ukončení doby umístění Uchazeče v Táboře před uplynutím minimální doby umístění ve smyslu čl. IV. bod 5 této smlouvy (tj. 70 kalendářních dnů nebo jiná sjednaná doba) z důvodů na straně Uchazeče (a to i z důvodu, když Tábor ukončí pobyt Uchazeče pro porušení povinností Uchazeče v Táboře a pro porušení pravidel v Táboře), Uchazeč se zavazuje uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy čtyřicet dva tisíce pět set korun českých) (dále jako,,smluvní pokuta ). Uchazeč tímto prohlašuje, že Smluvní pokuta je přiměřená a není v rozporu s dobrými mravy. Smluvní strany se dohodly, že Uchazeč je povinen zaplatit Smluvní pokutu i v případě, že porušení povinnosti nezavinil. Povinností Uchazeče zaplatit Smluvní pokutu podle tohoto bodu této smlouvy není dotčeno právo Společnosti na náhradu škody titulem vzniklých nákladů specifikovaných v čl. VIII. této smlouvy a ušlého zisku spočívajícího v nevyplacení provize, na kterou má Společnost nárok vůči Táboru za zprostředkování pobytu Uchazeče v Táboře, a to ve výši převyšující zaplacenou smluvní pokutu. Uchazeč se tímto zavazuje uvedenou náhradu škody a ušlý zisk Společnosti uhradit. 5.1 Výše Smluvní pokuty v částce ,- Kč se poměrně sníží s ohledem na počet dní, které Uchazeč odpracoval, tedy během nichž byl umístěn v Táboře a plnil všechny své povinnosti na základě této smlouvy a s tím souvisejících dohod a to tím způsobem, že za každých 10 dní umístění Uchazeče ve smyslu shora uvedeného se výška smluvní pokuty sníží o částku 3.750,- Kč (slovy tři tisíce sedm set padesát korun českých). Článek VIII. Zvláštní ujednání 1. Uchazeč svým podpisem na této smlouvě potvrzuje, že s minimální délkou pobytu v Táboře byl seznámen a souhlasil s podmínkami, za kterých mu Společnost pobyt zprostředkovala na základě

7 Programové smlouvy. Je si toho vědom, že v souvislosti s porušením svých povinností v Táboře a nerespektováním interních pravidel Tábora, které bude mít za následek ukončení smlouvy s Táborem a jeho odchod z Tábora, vznikne Společnosti škoda vyplývající z organizování jeho pobytu v USA titulem uhrazení vstupních nákladů na zorganizování pobytu Uchazeče. 2. Vstupní náklady, které Společnost vynaloží v souvislosti s plněním Programové Smlouvy jsou : Ds formulář ( + VISA Asistence ) Pojištění ( + provozování systému ) Letecké náklady Onward Travel assistance ( vypracování cestovního plánu) 24 hour emergency line ( přístup na emergency line ) Jiné provozní náklady (personál, kancelář, atd. ) Navštěvování Táborů / kontrola umístěných (dále jen vstupní náklady ) spolu vyčísleny na částku ,- Kč (slovy čtyřicet dva tisíce pět set korun českých ). V případě, že by Uchazeč porušil povinnost zabezpečenou Smluvní pokutou na základě této smlouvy a ukončil svůj pracovní poměr resp. pobyt a umístění v Táboře dříve, než je uvedeno v této smlouvě nebo smlouvě podepsané mezi Uchazečům a Táborem nebo by byl jeho pobyt v Táboře ukončen v důsledku jeho řízení, Uchazeč se zavazuje uhradit Společnosti výše uvedené vstupní náklady v celkové výši ,- Kč (slovy čtyřicet dva tisíce pět set korun českých) z titulu náhrady škody vzniklé Společnosti. V případě, že by výše celkových vstupních nákladů přesáhla uvedenou částku ,- Kč, Uchazeč se zavazuje uhradit Společnosti i takto převyšující náklady. 3. V případě, že bude ze strany Uchazeče zaplacena Smluvní pokuta ve smyslu čl. VII. bod 5 této smlouvy, Společnost bude požadovat náhradu škody resp. úhradu nákladů ve smyslu předchozího bodu 2. tohoto článku této smlouvy pouze ve výši rozdílu částky vstupních nákladů a částky Uchazečem uhrazené Smluvní pokuty. 4. Program je považován za úspěšně ukončený v případě, pokud Uchazeč splní svou pracovní povinnost a odpracuje dobu sjednanou dle této smlouvy a smlouvy podepsané mezi Uchazečem a Táborem, také pokud neporuší vnitřní předpisy Tábora, aktuální vízová pravidla a vrátí se na území České republiky. 5. Uchazeč dále souhlasí s tím, aby v důsledku jakékoli události, která se stane během léta, Společnost mohla informovat jeho rodiče / ambasádu / Uchazečem zadaný Emergency contact o tom, kde se nachází a o událostech, které nastaly a odůvodňují kontaktování výše uvedených osob. 6. Uchazeč bere na vědomí, že existence, splatnost, věrohodnost a kontrola jeho dokumentů byla jeho odpovědností. Je si vědom toho, že absence jakéhokoliv dokumentu nebo jeho nenahraní do online profilu může způsobit zrušení jeho cestování, a za všechny související povinnosti nese odpovědnost. 7. Uchazeč svým podpisem potvrzuje, že se zúčastnil předodletového setkání, kde dostal a pochopil všechny informace ohledně svého pobytu v USA, podmínek a pravidel svého pobytu v Táboře, pravidla kulturně-výměnného pobytu typu J - 1, pojištění a letenky. Všechny části tohoto dokumentu pochopil a z vlastní vůle na základě konsensu ji podepsal. Článek IX. Společná a závěrečná ustanovení 1. Uchazeč je srozuměn s tím, že je povinen dodržovat všechna nařízení, předpisy vlády USA, včetně těch, které se vztahují na neprodlené opuštění území USA. Uchazeč je povinen opustit území USA nejpozději do uplynutí zvoleného období určeného k cestování. Bere také na vědomí, že maximální délka pobytu Uchazeče na území USA nemůže přesáhnout 18 týdnů. 2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení této smlouvy, které se stanou neplatnými nebo jejich platnost se omezí, nemají za následek neplatnost celé smlouvy. 3. Smluvní strany se také dohodly, že v případě platebních podmínek budou jednotlivé částky přepočtené kurzem devizového kurzu Evropské centrální banky (ECB) platnému ke

8 4. Smluvní strany sjednaly, že v případě, pokud dojde ke změně kurzu dolaru k euru o více než 25% ode dne uzavření této smlouvy do dne nákupu letenek Společností podle Článku IV bod 1 této smlouvy, má Společnost právo na změnu (zvýšení resp. snížení) výdajů spojených s Programem. Společnost je povinna o takové změně informovat Uchazeče bezodkladně poté, co se o této změně dozví. Uchazeč má z tohoto důvodu právo odstoupit od smlouvy, přičemž mu odstoupením z tohoto důvodu nevzniká povinnost zaplatit smluvní pokutu podle Článku VI bod 1 této smlouvy. 5. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do doby ukončení pobytu Uchazeče v Táboře. 6. Všechny změny a dodatky k této smlouvě lze provést jen formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 7. Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky. 8. V případě vzniku sporu se smluvní strany budou snažit především o jeho mimosoudní řešení. 9. Tato smlouva a v ní vzniklé vztahy se řídí platným právem České republiky. 10. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, Uchazeč svým podpisem na této smlouvě souhlasí se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů uvedených v této smlouvě, jejích přílohách a dokumentech, které dal k dispozici Společnosti. Tento souhlas se uděluje za účelem zprostředkování umístění Uchazeče v Táboře Společností, a to po dobu platnosti této smlouvy. Uchazeč si je vědom, že svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů může kdykoliv odvolat, kromě případů, kdy zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů stanoví jinak. Uchazeč svým podpisem dále stvrzuje, že byl poučen o svých právech při zpracování osobních údajů, a že identifikační údaje, které poskytl, se shodují se skutečností, a že jsou úplné, pravdivé a přesné. 11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, projev vůle uzavřít tuto smlouvu je určitý a srozumitelný, bez skutkového nebo právního omylu, není uskutečněn v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále potvrzují, že tuto smlouvu si řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na znamení souhlasu s ní ji vlastnoručně podepsaly. Za Společnost Campleaders Czech republic, s.r.o. Za Uchazeče:. Jméno. Jméno. Podpis. Podpis Datum

9 ACTION SHEET Jméno příjmení: Státní příslušnost: Tel. číslo: ová adresa: Škola: Obor, ročník: Od koho / jak si o nás dozvěděl? 1. Jsi studentem denního studia? ANO - NE 2. Kouříš? ANO - NE Pokud ano, tak si ochoten přestat kouřit na území tábora? ANO - NE 3. Užíváš drogy? ANO - NE 4. Bereš na vědomí, že případné užívání drog, může mít za následek tvoje propuštění z tábora, případně může být řešeno příslušnými orgány? ANO - NE 5. Jsi bezúhonný? ANO - NE 6. Máš nějaké stále zdravotní problémy? ANO - NE 7. Máš nějaké mentální potíže? ANO - NE Bereš léky na mentální problémy? ANO - NE 8. Jsi věřící? ANO - NE 9. Překáží ti, když je někdo věřícím? ANO - NE 10. Máš tetování? Pokud ano, kde? ANO - NE 11. Máš jazykovou zkoušku? ANO - NE Pokud ano, tak jakého stupně? 12. Učíš se anglicky? Pokud ano, tak kolikrát za týden? ANO - NE 13. Máš jakoukoliv pracovní zkušenost? ANO - NE Kde si pracoval / a? V jaké oblasti? Mým podpisem potvrzuji, že jsem se zúčastnil společností Camp Leaders s.r.o organizované skupinové nebo individuální orientační přednášky spojené se seznámením s Programem, na otázky jsem odpověděl pravdivě a že jsem byl poučen o následujících skutečnostech: Každý tábor je umístěn v lese, ubytování mají táborový charakter a strava je většinou formou fast food. Práce v táborech může být těžká fyzická práce, někdy i 9-11 hodin denně. V případě vychovatele je práce 24 hodinová, protože děti potřebují celodenní dozor. V táborech je omezeno kouření, pití alkoholických nápojů a tělesný kontakt mezi dvojicemi před dětmi. Porozuměl jsem tomu, že v případě pokud mě z tábora propustí z důvodů mého chování, nebo nedostatečné kvality práce, budu muset opustit území USA. Přiznávám, že nemám v úmyslu zůstat v USA po uplynutí doby, na kterou mám povolené vízum.