M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí třída T.G.Masaryka 80, Česká Skalice

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice www.ceskaskalice."

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí třída T.G.Masaryka 80, Česká Skalice Č.j. MUCS/130/2016/VÝST/Ře Vyřizuje: Martin Řehák Telefon: E - mail: V České Skalici 12. ledna 2016 ROZHODNUTÍ Městský úřad Česká Skalice, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný stavební úřad podle 13 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), v územním řízení přezkoumal podle ustanovení 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání územního rozhodnutí o dělení pozemku, kterou dne 16. března 2015 podala společnost ALBA REALITY s.r.o., Holubova 1855, Pardubice, zastoupené Ing. Arch. Soběslavem Macasem, ATELIER MACAS, Br. Veverkových 2717, Pardubice (dále žadatel), a na základě tohoto přezkoumání: A) vydává podle 82 a 92 stavebního zákona a 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ú z e m n í r o z h o d n u t í o d ě l e n í pozemků p.č. 116/127 dle KN, p.č. 116/128 dle KN a p.č. 116/129 dle KN v katastrálním území Vestec u Hořiček. Pozemek p.č. 116/127 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček bude rozdělen na 13 nových pozemků pro budoucí umístění rodinných domů a jeden pozemek pro umístění komunikace a inženýrských sítí. Celkem tedy bude tento pozemek rozdělen na 14 nových pozemků. Pozemek p.č. 116/128 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček bude rozdělen na 8 nových pozemků pro budoucí umístění rodinných domů a jeden pozemek pro umístění komunikace a inženýrských sítí. Celkem tedy bude tento pozemek rozdělen na 9 nových pozemků. Pozemek p.č. 116/129 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček bude rozdělen na 9 nových pozemků pro budoucí umístění rodinných domů a jeden pozemek pro umístění komunikace a inženýrských sítí. Celkem tedy bude tento pozemek rozdělen na 14 nových pozemků. Tímto rozdělením předmětných pozemků p.č. 116/127 dle KN, p.č. 116/128 dle KN a p.č. 116/129 dle KN v katastrálním území Vestec u Hořiček vznikne celkem 33 nových pozemkových parcel pro plánované umístění 19 rodinných domů, obslužné komunikace včetně chodníků, parkovacích stání a inženýrských sítí, pro plánované zřízení ploch veřejné zeleně a pro plánované zřízení hřiště. Pozemky budou přístupné ze stávající přilehlé krajské komunikace a z nově navržené komunikace s tím, že nově navržený pozemek v jihozápadním rohu pozemku p.č. 116/127 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček bude přístupný přes nově navržený sousední pozemek při severní hranici. Výše uvedené rozdělení předmětných pozemků bude provedeno v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje katastrální situační výkres v měřítku 1:1000, kde je navržené rozdělení předmětných pozemků vyznačeno čarou zelené barvy. B) vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y technické a dopravní infrastruktury a stanovení linií pro budoucí umístění rodinných domů zpracované v dokumentaci s názvem Lokalita rodinných domů Vestec u Hořiček TEL.: FAX.: DS: f8yb27v IČ: DIČ: CZ KB Náchod, č.ú.: /0100 1

2 na pozemcích p.č. 116/127 dle KN, p.č. 116/128 dle KN, p.č. 116/129 dle KN, p.č. 119/5 dle KN, p.č. 283/3 dle KN, p.č. 283/4 dle KN, p.č. 283/5 dle KN, p.č. 116/62 dle KN a p.č. 283/1 dle KN; vše v katastrálním území Vestec u Hořiček. Popis změny v území: Jedná se o umístění technické a dopravní infrastruktury a stanovení linií pro budoucí umístění rodinných domů pro plánovanou výstavbu rodinného bydlení v nízkopodlažní zástavbě. Navržená technická a dopravní infrastruktura bude realizována ve dvou etapách, v první etapě je předpokládáno vybudování infrastruktury v části lokality navazující na stávající zástavbu obce pro plánovaných 10 rodinných domů (z toho 2 dvojdomy) včetně napojení na stávající místní komunikaci na pozemku p.č. 116/62 dle KN v k. ú. Vestec u Hořiček a včetně napojení pozemku p.č. 116/127 dle KN v k. ú. Vestec u Hořiček na krajskou komunikaci přes pozemek 283/3 dle KN v k. ú. Vestec u Hořiček a v druhé etapě je předpokládáno vybudování infrastruktury ve zbylé části lokality pro plánovaných 9 rodinných domů včetně napojení pozemku p.č. 116/128 dle KN v k. ú. Vestec u Hořiček na krajskou komunikaci přes pozemek 283/4 dle KN v k. ú. Vestec u Hořiček. Jedná se o následující stavební objekty: Komunikace, parkoviště, chodníky Obslužná komunikace je navržena obousměrná v šíři 6,0 m. Obratiště sestává z vnitřního dlážděného kruhu o průměru 9,0m, komunikace v šíři 6,0 m a chodníku šíře 1,5m. Celkový počet veřejných parkovacích stání je navržen v počtu 15 ks, z toho 2 stání pro invalidy. Odvodnění komunikačních ploch bude řešeno dešťovou kanalizací svedenou přes odlučovače ropných látek do vsakovacích objektů umístěných na veřejných plochách. Uliční prostor větve E je rozvržen na nově budovanou obslužnou komunikaci o šířce 6,0 m (jízdní pruhy 2 x 3,00 m bez vodících proužků), dále zelený pás o šířce 1,5 m a zelený pás šíře 2,5m se zapojeným chodníkem o šířce 1,5 m, tj. celkem šíře 10,0 m veřejného prostoru. Uliční prostor větve C je rozvržen na nově budovanou obslužnou komunikaci o šířce 6,0 m (jízdní pruhy 2 x 3,00 m bez vodících proužků), dále zelený pás o šířce 3,5 m se zapojenými 2 parkovacími místy a zelený pás šíře 3,5m se zapojeným chodníkem o šířce 1,5 m, tj. celkem šíře 13,0 m veřejného prostoru. Uliční prostor větve B je rozvržen na nově budovanou obslužnou komunikaci o šířce 6,0 m (jízdní pruhy 2 x 3,00 m bez vodících proužků), dále zelený pás o šířce 3,0 m se zapojenými 9 parkovacími místy a zelený pás šíře 3,5m se zapojeným chodníkem o šířce 1,5 m, tj. celkem šíře 12,5 m veřejného prostoru. Uliční prostor větve D je rozvržen na nově budovanou obslužnou komunikaci o šířce 6,0 m (jízdní pruhy 2 x 3,00 m bez vodících proužků), dále zelený pás o šířce 6,0 m a zelený pás šíře 5,0m se zapojeným chodníkem o šířce 1,5 m a se zapojenými 4 parkovacími místy, tj. celkem šíře 17,0 m veřejného prostoru. Podél krajské komunikace je navržen chodník šíře 2,0 m (větev A). Příčný sklon chodníků je navržen 1%. V místech nástupních ploch chodníku bude obruba s podsázkou max. 2 cm a varovný pás o šířce 40 cm. Varovný pás šířky 40 cm bude proveden ve všech místech, kde uliční obruba klesne na podsázku pod 8 cm. Přirozená vodící linie bude tvořena obrubou s podsázkou minimálně 6 cm. Z celkového počtu 15 podélných parkovacích stání s příčným sklonem max. 2,50% a podélným sklonem max. 2,50% jsou dvě stání navržena jako vyhrazené parkoviště pro invalidy. V místech vjezdů je navržen příčný sklon 1,00%. Síť komunikací je navržena ve funkční skupině C s návrhovou rychlostí 50 km/h. Nově navržené komunikace jsou navrženy s dopravním připojením v místech dvou křižovatek na silnici III/ Celková délka nově vybudovaných obslužných komunikací je 315,50 m. V druhé etapě výstavby bude mimo jiné vybudováno obratiště, na které budou napojeny jednotlivé pozemky sjezdy z této komunikace. Obratiště bude sloužit pro bezpečné otočení například vozidel pro svoz odpadů. Navržené obratiště je šířky 6,00 m a ve středu je doplněno o dlážděný prstenec. Parkování v lokalitě je řešeno tak, že 15 parkovacích míst pro návštěvy je situováno podél nově navržené komunikace a pro rezidenty pak na každém pozemku rodinného domu bude zajištěno parkování pro dvě vozidla. Napojení na komunikaci III/ Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu bude řešeno dvěma křižovatkami na komunikaci III/304 19, a to napojením větve C a větve D. Větev E bude připojena na hranici území na místní obslužnou komunikaci v šířce 3,5 m. 2

3 Vodovod včetně přípojek Vodovodní řad pro veřejnou potřebu DN 90 rpe 2 bude napojen na stávající vodovodní řad PVC 90 ve správě VAK Náchod, u pozemků p.č. 116/59 dle KN a p.č. 116/56 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček (celková délka 514,8 m). Vodovodní přípojky budou přivedeny na hranice pozemků rodinných domů (celková délka 188,2 m) a ukončeny vodoměrnými šachtami (celkem 23 ks). Na nejvzdálenějších místech veřejného vodovodu budou osazeny hydranty. Splašková kanalizace včetně přípojek Veřejná splašková kanalizace DN 300 (celková délka 498,1 m) bude umístěna v prostoru komunikace blíže středu, bude gravitačně svedena do severozápadního rohu pozemku p.č. 116/127 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček (tj. k parcele č. 1), kde bude umístěna budoucí tlaková čerpací stanice s přečerpáním tlakovou kanalizací (celková délka 40,1 m) přečištěných splaškových vod do stávajícího kanalizačního systému obce. Na každém pozemku pro budoucí umístění rodinných domů budou navrženy pro likvidaci splaškových vod z plánovaných rodinných domů domovní ČOV (tyto nejsou předmětem tohoto rozhodnutí a budou s ohledem na kapacitu řešeny v rámci povolení každého RD samostatně), přečištěné splaškové vody budou z domovních ČOV sváděny kanalizačními přípojkami (celková délka 131,7 m) do navržené veřejné splaškové kanalizace, kanalizační přípojky budou přivedeny na hranice pozemků rodinných domů. Dešťová kanalizace Dešťová kanalizace DN 300 (celková délka 473,6 m) bude umístěna v prostoru osy komunikace, bude zachytávat dešťové vody z komunikací a odvádět je do vsakovacích galerií na veřejném pozemku jedna vsakovací galerie bude v prostoru plánovaného hřiště (tj. mezi pozemky s rodinnými domy č. 10 a 17) a druhá vsakovací galerie bude v severozápadním rohu pozemku p.č. 116/127 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček (tj. u budoucí čerpací stanice). Před vsakovací galerie budou vsazeny odlučovače ropných produktů. Na pozemcích rodinných domů budou dešťové vody zachytávány do akumulačních nádrží, akumulační nádrže nejsou předmětem tohoto rozhodnutí a budou řešeny v rámci povolení každého rodinného domu. Elektrorozvody Napojovací bod na stávající distribuční soustavu NN bude na pozemku 116/62 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček. Napojení bude novým kabelem včetně kabelových pilířů na hranicích pozemků budoucích rodinných domů. Další stupeň projektové dokumentace realizuje ČEZ (Trafo VN). V návrhu umístění jsou navrženy plošné rezervy a trasy pro budoucí případné uložení sdělovacích a jiných slaboproudých rozvodů a vedení. (celková délka distribuce včetně smyček přípojek 675,4 m) Veřejné osvětlení a místní rozhlas Nově navržené veřejné osvětlení bude napojeno na stávající veřejné osvětlení obce. Navržena jsou uliční svítidla se zdrojem LED, stožáry výšky 5,0 m. (celková délka vedení včetně dopojovacích smyček ke stožárům 603,7 m). Současně s veřejným osvětlením je navrženo umístění kabelového vedení pro místní rozhlas. Kabelové vedení bude napojeno také ze stávajícího stožáru veřejného osvětlení na pozemku p.č. 116/62 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček. Kabelové vedení může být alternativně nahrazeno bezdrátovým systémem (celková délka vedení místního rozhlasu včetně dopojovacích smyček ke stožárům 580,9 m) Linie pro budoucí umístění rodinných domů Vlastní rodinné domy označené v koordinačním situačním výkrese čísly 1 až 19 nejsou předmětem tohoto rozhodnutí, pouze jsou stanoveny linie pro osazení objektů plánovaných rodinných domů. Linie osazení: - rodinných domů č. 2, 3, 4, 11, 12 a 13 bude souběžně ve vzdálenosti 8,0 m od severní hranice nově vzniklých pozemků pro umístění rodinných domů s touto hranicí - rodinných domů č. 5, 6 a 7 bude vedena souběžně s osou větve B navržené obslužné komunikace ve vzdálenosti 23,9 m od této osy - rodinných domů č. 14, 15 a 16 bude vedena souběžně s osou větve B navržené obslužné komunikace ve vzdálenosti 24,4 m od této osy 3

4 - rodinných domů č. 9 a 10 bude vedena souběžně s osou větve B navržené obslužné komunikace ve vzdálenosti 13,7 m od této osy - rodinných domů č. 18 a 19 a dvojdomu č. 17 bude vedena souběžně s osou větve B navržené obslužné komunikace ve vzdálenosti 22,4 m od této osy - rodinných dvojdomů č. 1 a 8 není stanovena Druh a účel umisťovaných staveb: V případě stavby obslužné komunikace včetně chodníků a parkovacích stání na pozemcích p.č. 116/127 dle KN, p.č. 116/128 dle KN, p.č. 116/129 dle KN, p.č. 283/3 dle KN, p.č. 283/4 dle KN, p.č. 283/5 dle KN, p.č. 116/62 dle KN a p.č. 283/1 dle KN; vše v katastrálním území Vestec u Hořiček se jedná o stavbu pozemní komunikace, zajišťující přímou obslužnost pozemků v lokalitě s budoucí výstavbou rodinných domů. Tato veřejně přístupná obslužná komunikace včetně jejich součástí vyžaduje následné stavební povolení od příslušného speciálního stavebního úřadu. V případě stavby dešťové kanalizace včetně dešťových vpustí, šachet, odlučovačů ropných látek a zasakovacích objektů na dešťové vody (vsakovací galerie) na pozemcích p.č. 283/1 dle KN, p.č. 283/3 dle KN, p.č. 283/4 dle KN, p.č. 116/127 dle KN, p.č. 116/128 dle KN a p.č. 116/129 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček se jedná o stavbu, která bude zajišťovat odvedení srážkových odpadních vod z navržené obslužné komunikace. Stavba dešťové kanalizace je stavbou vodního díla, které vyžaduje následné stavební povolení od vodoprávního úřadu. Dešťové vody z obslužné komunikace a chodníků budou svedeny novou dešťovou kanalizací do navržených vsakovacích galerií na veřejném pozemku jedna vsakovací galerie bude v prostoru plánovaného hřiště (tj. mezi pozemky s rodinnými domy č. 10 a 17) a druhá vsakovací galerie bude v severozápadním rohu pozemku p.č. 116/127 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček (tj. u budoucí čerpací stanice). Před vsakovací galerie budou vsazeny odlučovače ropných produktů. Na pozemcích rodinných domů budou dešťové vody zachytávány do akumulačních nádrží, akumulační nádrže nejsou předmětem tohoto rozhodnutí a budou řešeny v rámci povolení každého rodinného domu. V případě stavby vodovodního řadu včetně požárního hydrantu na pozemcích p.č. 116/127 dle KN, p.č. 116/128 dle KN, p.č. 116/129 dle KN, p.č. 283/3 dle KN, p.č. 283/4 dle KN, p.č. 283/5 dle KN, p.č. 116/62 dle KN a p.č. 283/1 dle KN; vše v katastrálním území Vestec u Hořiček se jedná o stavbu, která bude zajišťovat zásobování řešeného území pitnou a požární vodou. Stavba vodovodního řadu je stavbou vodního díla a vyžaduje následné stavební povolení od příslušného vodoprávního úřadu. V případě stavby splaškové kanalizace včetně kanalizačních šachet na pozemcích p.č. 116/127 dle KN, p.č. 116/128 dle KN, p.č. 116/129 dle KN, p.č. 283/3 dle KN, p.č. 283/4 dle KN, p.č. 283/5 dle KN a p.č. 283/1 dle KN; vše v katastrálním území Vestec u Hořiček se jedná o stavbu, která bude zajišťovat odvedení splaškových odpadních vod z budoucích rodinných domů. Stavba splaškové kanalizace je stavbou vodního díla, které vyžaduje následné stavební povolení od vodoprávního úřadu. Na vlastních pozemcích budoucích rodinných domů budou umístěny domovní ČOV, které budou s ohledem na kapacitu řešeny v rámci povolení každého RD samostatně; ČOV budou připojeny přípojkou na kanalizační řad lokality, který bude gravitačně sveden k parcele č. 1, tj. k severozápadnímu rohu pozemku p.č. 116/127 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček, kde bude umístěna budoucí přečerpací stanice s přečerpáním do stávajícího kanalizačního systému obce. V případě stavby vodovodních a kanalizačních přípojek na pozemcích p.č. 116/127 dle KN, p.č. 116/128 dle KN, p.č. 116/129 dle KN, p.č. 283/3 dle KN, p.č. 283/4 dle KN, p.č. 283/5 dle KN a p.č. 283/1 dle KN; vše v katastrálním území Vestec u Hořiček, se jedná o stavby uvedené v ustanovení 103 odst. 1 písm. e) bod 10. stavebního zákona, tedy o vodovodní a kanalizační přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní, která bude zajišťovat zásobování budoucích rodinných domů pitnou vodou a odvádění splaškových odpadních vod z těchto objektů. Jedná se o stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. V případě stavby elektrického kabelového vedení NN (podzemní) na pozemcích p.č. 116/127 dle KN, p.č. 116/128 dle KN, p.č. 116/129 dle KN, p.č. 283/3 dle KN, p.č. 283/4 dle KN, p.č. 283/5 dle KN a p.č. 283/1 dle KN; vše v katastrálním území Vestec u Hořiček se jedná o stavbu uvedenou v ustanovení 103 odst. 1 písm. e) bod 5. stavebního zákona, tedy o podzemní a nadzemní vedení 4

5 přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny 61) včetně podpěrných bodů a systémů měřicí, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov. Jedná se o stavbu, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. V případě stavby veřejného osvětlení včetně místního rozhlasu na pozemcích p.č. 116/127 dle KN, p.č. 116/128 dle KN, p.č. 116/129 dle KN a p.č. 116/62 dle KN; vše v katastrálním území Vestec u Hořiček se jedná o stavbu, uvedenou v ustanovení 103 odst. 1 písm. e) bod 8. stavebního zákona, tedy o vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. Tato stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Parcelní čísla a druh pozemku podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje: pozemek p.č. 116/127 dle KN v katastrálním území Vestec u Hořiček (orná půda); pozemek p.č. 116/128 dle KN v katastrálním území Vestec u Hořiček (orná půda); pozemek p.č. 116/129 dle KN v katastrálním území Vestec u Hořiček (orná půda); pozemek p.č. 283/3 dle KN v katastrálním území Vestec u Hořiček (ostatní plocha neplodná půda); pozemek p.č. 283/4 dle KN v katastrálním území Vestec u Hořiček (ostatní plocha neplodná půda); pozemek p.č. 283/5 dle KN v katastrálním území Vestec u Hořiček (ostatní plocha neplodná půda); pozemek p.č. 119/5 dle KN v katastrálním území Vestec u Hořiček (ostatní plocha neplodná půda); pozemek p.č. 116/62 dle KN v katastrálním území Vestec u Hořiček (ostatní plocha ostatní komunikace); pozemek p.č. 283/1 dle KN v katastrálním území Vestec u Hořiček (ostatní plocha ostatní komunikace). Umístění staveb na pozemku: Komunikace, parkoviště, chodníky Obslužná komunikace je navržena obousměrná v šíři 6,0 m, obratiště také v šíři 6,0 m. Celkový počet parkovacích stání je navržen v počtu 15 ks, 2 stání pro invalidy. Odvodnění komunikačních ploch bude řešeno do vsakovacího systému na veřejných plochách, přes odlučovače ropných látek. Chodníky jsou řešeny podél komunikace III/30 419, jednostranně uvnitř lokality. Šířky budou 150 cm a 200 cm, příčný sklon 1 % - varovný pás 40 cm. Chodníky budou od komunikace odděleny zeleným pásem. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 283/3 dle KN, p.č. 283/4 dle KN, p.č. 283/5 dle KN, p.č. 116/127 dle KN, p.č. 116/128 dle KN a p.č. 116/129 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček tak, jak je zakresleno a zakótováno v koordinačním situačním výkresu v měřítku 1:500, číslo výkresu C.3, vypracovanou v březnu 2015 Atelierem Macas, Br. Veverkových 2717, Pardubice. Napojení na komunikaci III/ Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu bude řešeno dvěma křižovatkami na komunikaci III/ Větev E bude připojena na hranici území na místní obslužnou komunikaci na pozemku p.č. 116/62 dle KN v k.ú. Vestev u Hořiček v šířce 3,5 m. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 283/1 dle KN, p.č. 283/3 dle KN a p.č. 283/3 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček tak, jak je zakresleno a zakótováno v koordinačním situačním výkresu v měřítku 1:500, číslo výkresu C.3, vypracovanou v březnu 2015 Atelierem Macas, Br. Veverkových 2717, Pardubice. Vodovod Vodovod bude napojen na stávající řad PVC 90 ve správě Vodovody a kanalizace Náchod, u pozemků p.č. 116/59 dle KN a p.č. 116/56 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček. Vodovodní přípojky budou v první fázi ukončeny vodoměrnými šachtami na jednotlivých parcelách. Na nejvzdálenějších místech budou osazeny hydranty. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 283/3 dle KN, p.č. 283/4 dle KN, p.č. 283/5 dle KN, p.č. 116/127 dle KN, p.č. 116/128 dle KN, p.č. 116/129 dle KN, p.č. 116/62 dle KN a p.č. 283/1 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček tak, jak je zakresleno a zakótováno v koordinačním situačním výkresu v měřítku 1:500, číslo výkresu C.3, vypracovanou v březnu 2015 Atelierem Macas, Br. Veverkových 2717, Pardubice. Splašková kanalizace Na vlastním pozemku každé parcely pro umístění budoucích rodinných domů budou umístěny domovní ČOV (tyto budou s ohledem na kapacitu řešeny v rámci povolení každého RD samostatně). ČOV budou připojeny přípojkou na kanalizační řad lokality, který bude gravitačně sveden k parcele č. 1 v severozápadním rohu pozemku p.č. 116/127 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček, kde bude umístěna 5

6 budoucí přečerpací stanice s přečerpáním do stávajícího kanalizačního systému obce. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 283/3 dle KN, p.č. 283/4 dle KN, p.č. 283/5 dle KN, p.č. 116/127 dle KN, p.č. 116/128 dle KN a p.č. 116/129 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček tak, jak je zakresleno a zakótováno v koordinačním situačním výkresu v měřítku 1:500, číslo výkresu C.3, vypracovanou v březnu 2015 Atelierem Macas, Br. Veverkových 2717, Pardubice. Dešťová kanalizace Dešťové vody z obslužné komunikace a chodníků budou svedeny novou dešťovou kanalizací do navržených vsakovacích galerií na veřejném pozemku jedna vsakovací galerie bude v prostoru plánovaného hřiště (tj. mezi pozemky s rodinnými domy č. 10 a 17) a druhá vsakovací galerie bude v severozápadním rohu pozemku p.č. 116/127 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček (tj. u budoucí čerpací stanice). Před vsakovací galerie budou vsazeny odlučovače ropných produktů. Na pozemcích rodinných domů budou dešťové vody zachytávány do akumulačních nádrží, akumulační nádrže nejsou předmětem tohoto rozhodnutí a budou řešeny v rámci povolení každého rodinného domu. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 283/1 dle KN, p.č. 283/3 dle KN, p.č. 283/4 dle KN, p.č. 116/127 dle KN, p.č. 116/128 dle KN a p.č. 116/129 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček tak, jak je zakresleno a zakótováno v koordinačním situačním výkresu v měřítku 1:500, číslo výkresu C.3, vypracovanou v březnu 2015 Atelierem Macas, Br. Veverkových 2717, Pardubice. Elektrorozvody Napojovací bod na stávající distribuční soustavu NN bude na pozemku 116/62 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček. Napojení bude novým kabelem včetně kabelových pilířů na hranicích pozemků budoucích rodinných domů. Další stupeň projektové dokumentace realizuje ČEZ (Trafo VN). V návrhu umístění jsou navrženy plošné rezervy a trasy pro budoucí případné uložení sdělovacích a jiných slaboproudých rozvodů a vedení. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 116/62 dle KN, p.č. 116/127 dle KN, p.č. 116/128 dle KN a p.č. 116/129 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček tak, jak je zakresleno a zakótováno v koordinačním situačním výkresu v měřítku 1:500, číslo výkresu C.3, vypracovanou v březnu 2015 Atelierem Macas, Br. Veverkových 2717, Pardubice. Veřejné osvětlení včetně místního rozhlasu Nově navržené veřejné osvětlení bude napojeno na stávající veřejné osvětlení obce. Navržena jsou uliční svítidla se zdrojem LED, stožáry výšky 5,0 m. Současně s veřejným osvětlením je navrženo umístění kabelového vedení pro místní rozhlas. Kabelové vedení bude napojeno také ze stávajícího stožáru veřejného osvětlení na pozemku p.č. 116/62 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 116/62 dle KN, p.č. 116/127 dle KN, p.č. 116/128 dle KN a p.č. 116/129 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček tak, jak je zakresleno a zakótováno v koordinačním situačním výkresu v měřítku 1:500, číslo výkresu C.3, vypracovanou v březnu 2015 Atelierem Macas, Br. Veverkových 2717, Pardubice. Vymezení území dotčeného vlivy stavby: Do území dotčeného vlivem předmětné stavby spadají především shora uvedené dotčené pozemky 116/127 dle KN, p.č. 116/128 dle KN, p.č. 116/129 dle KN, p.č. 119/5 dle KN, p.č. 283/3 dle KN, p.č. 283/4 dle KN, p.č. 283/5 dle KN, p.č. 116/62 dle KN a p.č. 283/1 dle KN; vše v katastrálním území Vestec u Hořiček a dále pak okolní nemovitosti, tj. zejména pozemky p.č. 116/56 dle KN, p.č. 116/59 dle KN a p.č. 116/130 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček. Pro dělení pozemku, umístění navrhovaných staveb a pro projektovou přípravu se stanoví následující podmínky: 1. Dělením předmětných pozemků p.č. 116/127 dle KN, p.č. 116/128 dle KN a p.č. 116/129 dle KN v katastrálním území Vestec u Hořiček vznikne celkem 33 nových pozemkových parcel pro plánované umístění 19 rodinných domů, obslužné komunikace včetně chodníků, parkovacích stání a inženýrských sítí, pro plánované zřízení ploch veřejné zeleně a pro plánované zřízení hřiště. Pozemky budou přístupné ze stávající přilehlé krajské komunikace a z nově navržené komunikace s tím, že nově navržený pozemek v jihozápadním rohu pozemku p.č. 116/127 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček bude přístupný přes nově navržený sousední pozemek při severní hranici. 6

7 2. Dělení pozemků v terénu je nutno zajistit osobou odborně způsobilou k provádění zeměměřičských prací podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a musí být vyhotoven geometrický plán. Vyhotovení dokumentace o vytyčení hranice pozemků a geometrický plán musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. 3. Odvodnění nových pozemkových parcel pro rodinné domy, vzniklých rozdělením pozemků p.č. 116/127 dle KN, p.č. 116/128 dle KN a p.č. 116/129 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček bude zabezpečeno přednostně pomocí akumulačních nádrží na dešťové vody. Akumulační nádrže nejsou předmětem tohoto rozhodnutí a budou řešeny v rámci povolení každého rodinného domu. Dešťové vody z obslužné komunikace a chodníků budou svedeny novou dešťovou kanalizací do navržených vsakovacích galerií. 4. Napojení rozdělených pozemků, určených pro plánovanou výstavbu rodinných domů, na dopravní infrastrukturu bude zabezpečeno pomocí připojení na nově navrženou obslužnou komunikaci a na stávající krajskou komunikaci č. III/ Napojení rozdělených pozemků, určených pro plánovanou výstavbu rodinných domů, na rozvodné sítě bude zabezpečeno stavbami veřejné technické infrastruktury, které jsou částí tohoto územního rozhodnutí do daného území umísťovány. 6. Shora uvedené stavby budou umístěny na pozemcích p.č. 116/127 dle KN, p.č. 116/128 dle KN, p.č. 116/129 dle KN, p.č. 119/5 dle KN, p.č. 283/3 dle KN, p.č. 283/4 dle KN, p.č. 283/5 dle KN, p.č. 116/62 dle KN a p.č. 283/1 dle KN; vše v katastrálním území Vestec u Hořiček, v souladu s koordinačním situačním výkresem v měřítku 1:500, číslo výkresu C.3, vypracovanou v březnu 2015 Atelierem Macas, Br. Veverkových 2717, Pardubice. 7. Všechny shora uvedené stavby budou vytyčeny odborně způsobilou osobou. Vytyčování bude provedeno podle vytyčovacích výkresů v souladu s tímto územním rozhodnutím a následně s vydaným stavebním povolením. O provedeném vytyčení a o stabilizaci pevných bodů vyhotoví ten, kdo vytyčení provedl, vytyčovací protokol, který musí být ověřen podle zvláštního předpisu. 8. Při zpracování projektové dokumentace přikládané k žádosti o stavební povolení budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a bude přihlíženo na ustanovení příslušných technických norem ČSN. 9. Při zpracování projektové dokumentace pro stavbu vodovodního řadu pro veřejnou potřebu pro stavební řízení bude postupováno dle směrnice č. S14/03/14 Pravidla postupu při budování nové vodohospodářské infrastruktury (rozšíření) a její napojení na stávající infrastrukturu provozovanou (vlastněnou) společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. následně provozování vybudované vodohospodářské infrastruktury. 10. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, č.j. KRPH /ČJ ze dne , kde je stanoveno, že: - Chodníkové rampy budou max. se sklonem do 5 %, což bude řešeno postupným snižováním nivelity chodníku na delším úseku. - Dlážděný prstenec v obratišti bude zvýšen oproti nivelitě vozovky o 5 cm a je nutné naznačit ve smyslu jízdy po okružní křižovatce přikázaný směr jízdy (viz DZ č. C1) na příjezdu do prostoru obratiště. - Vyhrazené parkoviště pro invalidy musí být při podélném parkování o délce min 7,00 m a šířce 3,50 m. - Varovný pás musí být nejenom kontrastní, ale provedený i z reliéfní dlažby. Pokud je povrch chodníku ze zámkové dlažby v přírodní barvě, je vhodnější a kontrastnější provést varovný pás v barvě červené. 11. Stavební povolení pro stavbu obslužné komunikace, jejích součástí a příslušenství vydá na základě žádosti stavebníka příslušný speciální stavební úřad. 7

8 12. Napojení nově zřizované obslužné komunikace (sjezdy) bude povoleno rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu - ODSH MěÚ Náchod, související úpravy (rozšíření) dopravního značení, stanovené příslušným silničním správním úřadem, budou provedeny úplným nákladem investora. 13. Těleso připojované obslužné komunikace (sjezdy) bude na silničním pozemku a v navazujícím úseku tvořeno konstrukcí, obdobnou přilehlé krajské silnici (únosnost, povrch), výškové napojení bude plynule navazovat na silnici, na vozovce nebo krajnici nevznikne nerovnost. 14. Nedojde ke změně odtokových poměrů uvedené krajské silnice, nebude narušena funkce silničních odvodňovacích zařízení, v případě nutnosti bude vhodným způsobem zamezeno stékání vody a nečistot z připojované komunikace na silniční pozemek. 15. Před vydáním stavebního povolení uzavře investor se SÚS KHk smlouvu o výpůjčce silničních pozemků, do dokončení stavby smlouvu o převodu zastavěné části silničních pozemků (tzn. pozemek za obrubníkem a úsek napojení MK) na obec Vestec u Hořiček - potřebné podklady předloží investor do kolaudace stavby. 16. Stavebník při umístění, provádění stavby či při její projektové přípravě zajistí splnění podmínek stanovených ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín zn.: ze dne , které je součástí dokumentace záměru. 17. Z hlediska vodního práva podle ustanovení 104 odst. 9 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, je záměr možný za předpokladu, že: - Stavbu splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodního řadu, vsakovacího objektu dešťových vod a čerpací stanice odpadních vod povolí ve stavebním řízení správní orgán na základě písemné žádosti stavebníka. - Splašková kanalizace bude ještě před jejím uvedením do provozu napojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu, která je provozována obcí Vestec. - Odpadní vody z plánovaných rodinných domů nebudou akumulovány v bezodtokových nepropustných jímkách (žumpách), ale budou čištěny v domovních čistírnách odpadních vod a následně budou vypouštěny do splaškové kanalizace. 18. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, budou při nezemědělské činnosti (stavba obslužné komunikace) na pozemcích p.č. 116/127 dle KN, p.č. 116/128 dle KN a p.č. 116/129 dle KN v kú. Vestec u Hořiček dodrženy následující podmínky: - Žadatel zajistí před uskutečněním nezemědělské činnosti, povolené rozhodnutím vydaným podle zvláštních předpisů, provedení skrývky vrchní kulturní vrstvy půdy na celé výměře odnímané plochy, tj. 0,6468 ha, do hloubky v rozsahu cm ornice a 6-8 cm podorniční vrstva, čímž bude získáno cca m 3 ornice a 453 m 3 podorničí. Část skryté zeminy (podorničí) v množství cca 203 m 3 bude ponecháno žadateli a bude použito v rámci sadových úprav pro pásy zeleně podél budované komunikace. Do doby využití zeminy k výše uvedeným účelům bude uložena v místě stavby a zajištěna proti zaplevelení. Zbytek podorničí v množství 250 m 3 a celé množství ornice (1682 m 3 ) převezme na základě dohody od žadatele společnost AGROMER s.r.o., se sídlem Zlíč 70, Česká Skalice. Jde o zemědělskou společnost hospodařící v daném území, která ornici použije na vylepšení kvality půdy a zvýšení mocnosti kulturní vrstvy půdy na pozemkové parcele č. 374/1 v k. ú. Kleny. Konkrétní podmínky odběru a navážení půdy musí žadatel dohodnout se zástupcem odběratele před zahájením skrývky. Pokud bude při stavbě využíván jako manipulační plocha staveniště větší prostor než je plocha navržená ke skrývce zeminy, je vzhledem k ochraně svrchní kulturní vrstvy půdy třeba provést skrývku odpovídající ploše využívané během stavby. - Žadatel je povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt a provádět práce tak, aby 8

9 na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. - O činnostech souvisejících se skrývkou, tj. přemístěním, využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skryté kulturní vrstvy půdy povede žadatel protokol (pracovní deník), v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání skryté zeminy. 19. Dojde-li při následné realizaci shora uvedených staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, jakož i k archeologickým nálezům, tak tato informace bude neprodleně oznámena příslušnému stavebnímu úřadu, příslušnému orgánu státní památkové péče a příslušnému archeologickému pracovišti, které je v dotčeném území oprávněno k provádění záchranných výzkumů. Účastníky řízení, na něž se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu ustanovení 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dál jen správní řád ), jsou: 1. ALBA REALITY s.r.o., Holubova 1855, Pardubice, zastoupené Ing. Arch. Soběslavem Macasem, ATELIER MACAS, Br. Veverkových 2717, Pardubice Toto rozhodnutí bylo vydáno za účasti účastníků řízení, kterým svědčí titul účastenství v řízení ve smyslu ustanovení 27 odst. 2,3 správního řádu. Tito jsou jmenováni v odůvodnění rozhodnutí. Odůvodnění : Městský úřad Česká Skalice, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen stavební úřad ), jako věcně a místně příslušný stavební úřad podle 13 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněním pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), obdržel dne 16. března 2015 žádost společnosti ALBA REALITY s.r.o., Holubova 1855, Pardubice, zastoupené Ing. Arch. Soběslavem Macasem, ATELIER MACAS, Br. Veverkových 2717, Pardubice (dále podatel) o vydání rozhodnutí o umístění stavby s názvem Lokalita rodinných domů Vestec u Hořiček na pozemcích p.č. 116/127 dle KN, p.č. 116/128 dle KN, p.č. 116/129 dle KN, p.č. 119/5 dle KN, p.č. 283/3 dle KN, p.č. 283/4 dle KN, p.č. 283/5 dle KN, p.č. 116/62 dle KN a p.č. 283/1 dle KN; vše v katastrálním území Vestec u Hořiček. Současně byla podána i žádost o vydání rozhodnutí o rozdělení pozemků p.č. 283/3 dle KN, p.č. 283/4 dle KN, p.č. 283/5 dle KN, p.č. 116/127 dle KN, p.č. 116/128 dle KN a p.č. 116/129 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček, pro plánované umístění 19 rodinných domů, obslužné komunikace včetně chodníků, parkovacích stání a inženýrských sítí, pro plánované zřízení ploch veřejné zeleně a pro plánované zřízení hřiště. Dnem podání výše uvedené žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), zahájeno územní řízení. Jelikož předložená žádost neměla předepsané náležitosti a trpěla jinými vadami, Městský úřad Česká Skalice, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný stavební úřad vyzval navrhovatele, aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatky žádosti ze dne 16. března 2015 a územní řízení bylo usnesením č.j. 1582/2015/VÝST/Ře ze dne přerušeno. Po doplnění podkladů oznámil stavební úřad všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona opatřením č.j. 4875/2015/VÝST/Ře ze dne 3. listopadu 2015 a jelikož byly zdejšímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost již poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru (viz. popis výše) a pro stanovení podmínek k rozdělení pozemků a k umístění stavby, stavební úřad podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání a od ohledání na místě. K uplatnění závazných stanovisek, námitek, popřípadě důkazů určil zdejší stavební úřad lhůtu 15 dnů od doručení písemnosti. Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost zejména z hledisek uvedených v ustanovení 86 a 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že změnou v území (tj. rozdělením pozemků a umístěním shora uvedených staveb) nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti bylo zjištěno, že předložená projektová dokumentace 9

10 staveb splňuje obecné požadavky na výstavbu, které jsou v daném případě stanoveny zejména příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, vyhlášky č. 268/20098 Sb., o technických požadavcích na stavby, dále že splňuje příslušné podmínky stanovené vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů. Při vymezení okruhu účastníků územního řízení se stavební úřad řídil speciální právní normou, jíž je 85 stavebního zákona. Předmětem tohoto územního rozhodnutí mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, většího počtu osob (tj. osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům a osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům, tj. zejména k pozemkům, které bezprostředně sousední s pozemky dotčenými umisťovanými stavbami veřejné technické infrastruktury). Vzhledem k tomu, že pro dané území je vydán územní plán obce Česká Skalice, doručuje se oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 1 a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou. Doručování písemností v průběhu tohoto řízení tedy nebylo zasíláno účastníkům adresně do vlastních rukou, ale pomocí veřejné vyhlášky. Účastníkem územního řízení je společnost ALBA REALITY s.r.o., Holubova 1855, Pardubice, zastoupená Ing. Arch. Soběslavem Macasem a Ing. Arch. Petrem Macasem, ATELIER MACAS, Br. Veverkových 2717, Pardubice a dále níže uvedené osoby a subjekty: Obec Vestec, Vestec 60, Hořičky Radek Andrejsek, Vestec 66, Hořičky Sylva Andrejsková, Vestec 66, Hořičky Helena Geletová, Vestec 35, Hořičky Zemědělské družstvo Dolany, Dolany 57, Dolany Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Hradec Králové 4 což bylo prokázáno předložením informativních výpisů z katastru nemovitostí a ověřeno v digitálním grafickém mapovém informačním systému GRAMIS 2015, a dále vlastníci staveb ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, P.O.BOX 03, Plzeň Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod Stavební úřad dále dospěl k závěru, že vydáním tohoto územního rozhodnutí nemohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva žádné další osoby. Navrhovatel (tj. společnost ALBA REALITY s.r.o., Holubova 1855, Pardubice, zastoupená Ing. Arch. Soběslavem Macasem a Ing. Arch. Petrem Macasem, ATELIER MACAS, Br. Veverkových 2717, Pardubice) prokázal, že má k dotčeným pozemkovým parcelám p.č. 116/127 dle KN, p.č. 116/128 dle KN, p.č. 116/129 dle KN, p.č. 119/5 dle KN, p.č. 283/3 dle KN, p.č. 283/4 dle KN, p.č. 283/5 dle KN, vše v katastrálním území Vestec u Hořiček vlastnické právo (LV 536 pro obec Vestec a k.ú. Vestec u Hořiček zapsaný u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrálního pracoviště Náchod). Navrhovatel (tj. společnost ALBA REALITY s.r.o., Holubova 1855, Pardubice, zastoupená Ing. Arch. Soběslavem Macasem a Ing. Arch. Petrem Macasem, ATELIER MACAS, Br. Veverkových 2717, Pardubice) dále prokázal, že má k dotčeným pozemkovým parcelám p.č. 116/62 dle KN a p.č. 283/1 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček jiná práva, založená souhlasem s umístěním stavby. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena těmito rozhodnutími, závaznými stanovisky (popř. stanovisky), vyjádřeními, souhlasy či jinými opatřeními (rovněž v průběhu řízení) : Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo náměstí 40, Náchod vyjádření spis.zn. 8490/2015/VÝST/Hs ze dne ; Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo náměstí 40, Náchod vyjádření spis.zn. 7318/2014/VÝST/Lk/Li ze dne ; Městský úřad Náchod, odbor dopravy a SH, Němcové 2020, Náchod závazné stanovisko čj. PD56699/2015 ze dne ; 10

11 Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 40, Náchod závazné stanovisko spis.zn. 8257/2015/ŽP/Hý ze dne ; Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 40, Náchod souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy spis.zn. čj. 8257/2015/ŽP/Hý/40 ze dne ; Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, souhlasné závazné stanovisko č.j. HSHK- 438/NA-OP-2011 ze dne ; Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod závazné stanovisko k umístění stavby čj. S-KHSHK 14894/2011/2/HOK.NA/Ri ze dne ; O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle vyjádření č.j.:715067/14 z (provozovatel veřejné komunikační sítě); Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod vyjádření zn.: /St ze dne (provozovatel vodovodu); RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno stanovisko zn.: ze dne (provozovatel distribuční soustavy plynu); ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín vyjádření zn ze dne (distributor elektrické energie); ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín souhlas zn ze dne (distributor elektrické energie); Krajské ředitelství Policie KHK, dopravní inspektorát Náchod, stanovisko č.j. KRPH /ČJ ze dne ; SÚS Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, Hradec Králové stanovisko ze dne ; Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové souhlasné stanovisko zn. PVZ/15/14067/Vn/0 ze dne ; Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899, Pardubice - závazné stanovisko spis.zn / OÚZ-PCE ze dne ; Obec Vestec, souhlas s umístěním stavby na pozemku p.č. 116/62 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček a souhlas s napojením na vodovod, elektro a veřejné osvětlení na tomto pozemku ze dne Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. V průběhu řízení nebyly ve stanovené lhůtě uplatněny námitky účastníků řízení. Předložený záměr tak, jak je zpracován v předložené dokumentaci pro územní řízení vypracované v březnu 2015 Atelierem Macas, Br. Veverkových 2717, Pardubice, je v souladu s platným územním plánem obce Vestec. Podle tohoto platného územního plánu, který nabyl účinnosti se pozemky p.č. 116/127, p.č. 116/128 a p.č. 116/129 dle KN v k.ú. Vestec u Hořiček nacházejí v zastavitelném území (mimo současně zastavěné území obce) na ploše venkovského bydlení. Dle textové části tohoto územního plánu je území venkovského bydlení určeno pro rodinné bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a s chovem drobného domácího zvířectva. Limity kapacit objektů pro zemědělskou živočišnou výrobu budou stanoveny v pásmu hygienické ochrany nejbližších obytných objektů. Přípustné je rodinné bydlení s užitkovými zahradami a s chovem drobného domácího zvířectva, stravovací a ubytovací zařízení, administrativní a správní stavby, obchody, sportovní plochy, veřejná zeleň. Podmínečně přípustné jsou řemeslnické provozovny, služby výrobního charakteru, garáže, parkoviště pro osobní vozidla, servisy, popř. změna funkce objektů určených pro trvalé bydlení na rekreační chalupy. Nepřípustná je zemědělská výroba, průmyslová výroba, skladové haly, supermarkety, čerpací stanice PHM, stavby pro individuální rekreaci a parkoviště. Dle posouzení zdejšího stavebního úřadu je předložená projektová dokumentace k předmětnému záměru v souladu s tímto platným územním plánem obce Vestec, čímž je tedy zároveň naplněn jeden z požadavků ustanovení 37 stavebního zákona. Po posouzení žádosti o vydání územního rozhodnutí z hledisek uvedených v ustanovení 90 stavebního zákona zdejší stavební úřad dále shledal, že projektová dokumentace předložená žadatelem k žádosti o vydání územního rozhodnutí vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu 11

12 stanoveným zejména v příslušných ustanoveních vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území; vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Dále zdejší stavební úřad zjistil, že předložená žádost o vydání územního rozhodnutí v případě, kdy posouzení nepříslušelo jiným orgánům, vyhovuje předpisům, které stanoví podmínky hygienické, protipožární, bezpečnosti práce a technických zařízení, dopravní, ochrany přírody, péče o kulturní památky, ochrany zemědělského půdního fondu, lesního půdního fondu apod. Projektovou dokumentaci předloženou navrhovatelem k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a rozdělení pozemku vypracoval v březnu 2015 Atelier Macas, Br. Veverkových 2717, Pardubice. Protože stavební úřad v průběhu územního řízení neshledal důvody bránící umístění staveb v rozsahu specifikovaném v žádosti stavebníka a rozdělení pozemku, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. Pro žadatele jsou závazná rozhodnutí, závazná stanoviska (popř. stanoviska), vyjádření, apod. vydaná ve výše uvedené věci dotčenými orgány. Toto rozhodnutí nenahrazuje jiná správní rozhodnutí (např. povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací, apod.). Toto rozhodnutí platí ve smyslu 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Poučení o odvolání Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním učiněným u Městského úřadu Česká Skalice, odboru výstavby a životního prostředí. Otisk úředního razítka: Ing. Magda Zákravská vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 12

13 Příloha rozhodnutí: - Katastrální situační výkres akce Lokalita rodinných domů Vestec u Hořiček ozn. C.4 v měřítku 1:1000 ověřený autorizovaným architektem Ing. arch. Soběslavem Macasem, ČKA 00132, zpracováno v Upozornění Podané odvolání má v souladu s ustanovením 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Územní rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení dle 115 odst. 4 stavebního zákona pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Správní poplatek byl vyměřen podle součtu položek 17 bodu 1. písm. f), 17 bodu 1. písm. h) a 17 bodu 3. sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve výši ,- Kč a byl Městskému úřadu Česká Skalice uhrazen dne 16. listopadu Rozdělovník: Účastník řízení dle 27 odst. 1 správního řádu 1. ALBA REALITY s.r.o., Holubova 1855, Pardubice, zastoupená Ing. Arch. Soběslavem Macasem, ATELIER MACAS, Br. Veverkových 2717, Pardubice Účastníci řízení dle 27 odst. 2 a 3 správního řádu 2. Obec Vestec, Vestec 60, Hořičky 3. Radek Andrejsek, Vestec 66, Hořičky 4. Sylva Andrejsková, Vestec 66, Hořičky 5. Helena Geletová, Vestec 35, Hořičky 6. Zemědělské družstvo Dolany, Dolany 57, Dolany 7. Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Hradec Králové 4 8. ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, P.O.BOX 03, Plzeň 9. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov 10. Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod Dotčené orgány 11. Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 40, Náchod (závazné stanovisko čj /2015/ŽP ze dne ) 12. Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo náměstí 40, Náchod (vyjádření čj. PD 49845/2015 ze dne ) 13. Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo náměstí 40, Náchod (závazné stanovisko čj. PD56699/2015 z ) 14. Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové (stanovisko správce povodí zn. PVZ/15/14067/Vn/0 z ) 15. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská 530, Velké Poříčí (HSHK-438/NA-OP-2011 z ) 16. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, Náchod (čj. S-KHSHK 14894/2011/2/HOK.NA/Ri z ) 17. Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, dopravní inspektorát, Plhovská 1176, Náchod (stanovisko pro územní řízení čj. KRPH /ČJ z ) 18. Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899, Pardubice (závazné stanovisko zn / OÚZ-PCE z ) Na vědomí obdrží: 19. Marie Adami, Slepá 36, Pardubice Vypraveno dne:

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí. Č.j.: 1850/2009/VÝST/Ře V České Skalici 22. října 2009 ROZHODNUTÍ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí. Č.j.: 1850/2009/VÝST/Ře V České Skalici 22. října 2009 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: 1850/2009/VÝST/Ře V České Skalici 22. října 2009 Vaše číslo jednací ze dne: vyřizuje: Martin Řehák telefon: 491

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.: OVŽP-35610/2015-No Rychnov

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třebíč odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/8091/2010/Mí V Třebíči dne 26.07.2010 Č.j.: OV 8091/2010-34141/10/Mí

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 6291/2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2754/14/VYS/Pr 2754/14 - rozhodnutí

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S T A V E B N Í P O V O L E N Í ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ČJ.: MMCH/69261/2015 SP. ZNAČKA: SZ MMCH/69261/2015/3 Dle rozdělovníku! VYŘIZUJE: BC. Vladislav Rybář TEL.: 474 637 285 E-MAIL: v.rybar@chomutov-mesto.cz DATUM: 25.8.2015

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13. 4. 2016 KUKHK-13372DS2016-2TI 22. 4. 2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 789/2012/OV/DŠ/2 20. června 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 18052/10-782/10-RAJ-328.3 Jana Randáková Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 17.06.2010

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/18261/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 12.7.2013 Č.j. dokumentu:

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/21766/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 10.10.2013 Č.j. dokumentu:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/045630/SÚ/Pí Přerov, dne 23.5.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/073807/2011/Pí

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 911/2012/OV/DŠ/2 17. července 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79 Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79 SPIS. ZN.: MUVB/2014/2582/331/st Č.J.: MUVB/2014/2582/331/st-5 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Oprávněná úřední osoba

Více

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 Č.j. MUH/ 33689/15/13

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/09429/2016 Sp.zn.: MJ/58997/2015/10/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 25.2.2016 Město Jeseník, IČO 00302724,

Více

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/34703-10/3920-2010/lip Dvůr Králové nad Labem, dne 06. května

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 8869/2010/STU3 Hrušovany nad Jevišovkou 15. 11. 2010 Spisová značka: S-7488/2010 Spis.č.: SP 454/10

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 15.06.2011 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/73308/2011/Pro Jana Procházková Telefon: 487 881 210 Počet

Více

Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Úřad městyse Březno stavební úřad Březno č.p. 13, 294 06 Březno Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Jaroslav Hruška 326 399 732 326 399 180 brezno.su@seznam.cz ROZHODNUTÍ

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2015 KUKHK-380/DS/2016-4/TI 12. 4. 2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1536/09/Che Mnichovice : 25.11.2009 Vyřizuje: Chejnová Pavlína Telefon: 323 666 322 VEŘEJNÁ

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_8454/2013/SU-15/328.3/IŠ Chotěboř, dne: 26.7.2013 Vyřizuje: Ing. Iva Škarydová E-mail: skarydova@chotebor.cz Telefon: 569 641 110

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 125/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 19.10.2012 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E J D E K ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Spis.zn.: OSÚŽP/1071/09Sa Č.j.:

Více

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání:

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání: Spis.zn.: 18465/SÚ/12/So Karlovy Vary, dne 8.2.2013 Č.j.: 2016/SÚ/13 Vyřizuje: Sochnová Berenika tel. 353118507, e-mail: b.sochnova@mmkv.cz Spisový znak: 330 Skartační znak: V/10 ROZHODNUTÍ Výroková část:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Rozhodnutí. Žadatel: Naše čj.: SU 24021/12-led Daniel Kočíř, 24.08.1974 Antonína Dvořáka 1035 Kolín II 280 02 Kolín 2. Počet listů: Příloh/listů:

Rozhodnutí. Žadatel: Naše čj.: SU 24021/12-led Daniel Kočíř, 24.08.1974 Antonína Dvořáka 1035 Kolín II 280 02 Kolín 2. Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Arch. č.: ÚR-SÚ 429/2015 úřední osoba: Bc. Srkalová Renáta Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou)

Arch. č.: ÚR-SÚ 429/2015 úřední osoba: Bc. Srkalová Renáta Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou) *MULNX00MZ8L3* *MULNX00MZ8L3* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Spisová značka: MULN/2903/2015/SU/SR Louny 02.11.2015 Číslo jednací: MULNCJ 80048/2015 Oprávněná

Více

v y d á v á r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

v y d á v á r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í Městský úřad Borovany stavební úřad Žižkovo náměstí 107, Borovany 373 12 Vyřizuje : Ing. Tamara Hlávková Tel : 387 001 343 E-mail : stavebni@borovany-cb.cz Fax : 387 981 550 Datum : 25.6. 2012 Č.j. : S

Více

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 SPIS. ZN.: OVÚP/3852/2014/KON Přeštice 15.října 2014 NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1033/11/VYS/Jen V Sušici dne:18.5.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem R O Z H O D N U T Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Dvůr Králové nad Labem, dne 18. listopadu 2009 Oprávněná

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo nám čp.83 50315 Nechanice SZ: Sp - Nech 1278 /2012, čj. Nech 1277/2012, 1278/2012 Nechanice, 21.11. 2012 oprávněná úřední osoba: Dana

Více

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/411-09/416-2009/kop Dvůr Králové nad Labem,

Více

Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí

Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Tel: 517 324 451 IČO: 00291676 Fax: 517 324 431 ID DS: td3be8p e-mail: bartakova@bucovice.cz SPISOVÁ ZNAČKA ČÍSLO JEDNACÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D odbor stavební úřad a životní prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D odbor stavební úřad a životní prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D odbor stavební úřad a životní prostředí Palackého 359, 468 41 Tanvald, tel.: 483 369 511, fax: 483 369 512, e-mail: meu@tanvald.cz Sp.zn.: MěÚT/15988/2011/SÚ a ŽP V

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Č.j.: 300-Výst/3468+3469/09 Městec Králové, dne 21.10.2009 Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí Tel: 499 405 328 Vyřizuje: Adéla Romaniaková, DiS. Fax: 499 421 691 Spis.zn.: výst. 17434/2009/Ha Č.j.: 17434/2009-6 E-mail: Romaniakovaadela@muvrchlabi.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2825/10/VYS/Ko V Sušici dne:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Rousínov, dne 15. srpna 2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pukowietz, e-mail.:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/13628-11/2449-2011/mai Dvůr Králové nad Labem, dne 13. června

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 13.6.2013 SPIS. ZNAČKA: MěÚO/12972/2013/OD/Hr - dle rozdělovníku - ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚO/17308/2013 VYŘIZUJE: Ing. Hromádka

Více

ROZHODNUTÍ č. 16. Běrunice, Běruničky Vodovodní přípojky

ROZHODNUTÍ č. 16. Běrunice, Běruničky Vodovodní přípojky M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Spis.značka: Č.j.: Výst/04490/15 00554/16/Výst/VITA Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403 Městec

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/138/2012/kol - 4 Polná, dne: 14.5.2012 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: OUSP/504/3/SU/2009 Dlabola Jiří 493 798 282 DATUM: 11.1.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Odbor

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 1526/15/VYS/Pr V Sušici dne: 5.6.2015

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/3928/12/My V Klatovech, dne : 24.9.2012 Č.j.: OVÚP/6640/12/My

Více

Pro umístění a projektovou dokumentaci se stanoví tyto podmínky: 1. a) novostavba rodinného domu b) parkovací stání pro automobil, zpevněné plochy

Pro umístění a projektovou dokumentaci se stanoví tyto podmínky: 1. a) novostavba rodinného domu b) parkovací stání pro automobil, zpevněné plochy MĚSTSKÝ ÚŘAD V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM - stavební odbor Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem Tel.: 495 592 065, fax.: 495 592 670 (Úřední dny: pondělí a středa: 7.30-11.30 hodin, 12.30-17.00

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/127121/STAV/SU/KJ Přerov, dne 11.12.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J. Spis: Čj.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/60/11/Dan SÚ/869/11/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 4.4.2011

Více

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 1791/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spisová značka: 1026/2011/VÝST/Jž/ Náchodě

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Kunín - tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326, e-mail: stavebniurad@kunin.cz Sp.zn.: 772015/Ba Č.j.: 100/2015/Ba

Více

Městský úřad Slaný. Rozhodnutí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Slaný. Rozhodnutí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Slaný odbor životního prostředí Velvarská 136, 274 01 Slaný E-mail podatelny: podatelna@meuslany.cz číslo jednací došlého 25787/2015/OŽP číslo jednací: MUSLANY 25787/2015/OŽP dokumentu: vyřizuje:

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1639/2011/per/330/4-5 Bakov nad Jizerou, dne: 13.2.2012 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Stavebník:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00744/12/P 01127/12/SÚ Prchalová

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

Počet listů: 9 Příloh/listů: 1/ ověřená dokumentace stavby. Datum: 03.04.2013. Rozhodnutí

Počet listů: 9 Příloh/listů: 1/ ověřená dokumentace stavby. Datum: 03.04.2013. Rozhodnutí Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3658/10/VYS/Jen V Sušici

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_17296/2011/SU-14/328.3/IŠ Chotěboř, dne: 20.12.2011 Vyřizuje: Ing. Iva Škarydová E-mail: skarydova@chotebor.cz Telefon: 569 641 110

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4e Spis značka : 001/2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:235/6137/2012-Ru Č.j. : MU-0826/2013 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 19.2.2013 TEL.: E-MAIL: 571

Více

Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad

Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad Holubova 1, 534 14 Holice Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206 Spis.zn.: MUHO 04253/2012/ŽPSÚ/Kř Č.j.: MUHO/07575/2012 Vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ. dle 92 stavebního zákona I. územní rozhodnutí

ROZHODNUTÍ. dle 92 stavebního zákona I. územní rozhodnutí Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox003jjwx* MUPOX003JJWX Vaše zn.: ze

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 7/13/VYS/Va 34720/12/VYS, 34721/12/VYS

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/34085/2015/ Zap 64192015 Ing. Dana

Více

Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad

Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 Klatovy 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Č.j. OD/5174/14-5/Ru Spis. značka: ZN/OD/531/14 Vyřizuje: Ing. Rubášová Telefon: 376347494

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/4555/10/My V Klatovech, dne : 11.2.2011 Č.j.: OVÚP/966/11/My

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 z.č. 2/122/11 A TEXTOVÁ ČÁST průvodní zpráva 1 Obsah: A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 A.2. PODKLADY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ... 3 A.3. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více

ROZHODNUTÍ č. 9. Přístavba porážky vepřů ke stávající bourárně masa u odchovny prasniček

ROZHODNUTÍ č. 9. Přístavba porážky vepřů ke stávající bourárně masa u odchovny prasniček M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Spis.značka: Č.j.: Výst/06203/15 00297/16/Výst/VITA Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403 Městec

Více

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 2955/2015 Č.j.: HOL-12673/2015/SÚ/JP Holešov, dne 10. srpna 2015 Oprávněná

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/93579/2014/ Zap 18393/2014 Ing. Dana Zapletalová 572525551 dana.zapletalova@městouh.cz

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-3169/2011/Za MUBN-4276/2011/iz Bc. Irena Zárubová 412 589 820 zarubova@benesovnpl.cz

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 6701/2012/STU2 Hrušovany nad Jevišovkou 17.08.2012 Spis. č. USP 195/12 Vyřizuje: Šprynar (telefon: 515

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/012769/SÚ/Pí Přerov, dne 4.3.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/033554/2011/Pí

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2011-3026/PJ Rousínov, dne 11. května 2012 Sp. zn.: 2400/2011-498/PJ

Více

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK3401/2013-VŽPD/Bo Kojetín, dne 14. června 2013 Spis č.: 543/2013 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst. 522/2012/sle/328/7-4. Bakov nad Jizerou, dne: 25.4.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI23495/2015 tel/fax:

Více

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Sp.zn.: Výst. 073970/2010/EB Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, dne 13.6.2011 Č.j.:

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_4082/2012/SU-24/330/BR Chotěboř, dne: 27.4.2012 Vyřizuje: Bohdana Resslová E-mail: resslova@chotebor.cz Telefon: 569 641 113 Žadatel:

Více

Obec Brniště Brniště č.p. 102 471 29 Brniště

Obec Brniště Brniště č.p. 102 471 29 Brniště MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 06.08.2013 ČJ.: MUMI 5783/2013 SP.ZN. 510/2013 OV VYŘIZUJE: Jiří

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/07120/2015/VÚP/Č MěÚ BnJ/00933/2016/VÚP

Více

územní rozhodnutí o umístění

územní rozhodnutí o umístění MĚSTSKÝ ÚŘAD V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM - stavební odbor Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem tel.: 495 592 065, fax.: 495 592 670 Úřední dny: pondělí a středa: 7.3O-11.30 hodin, 12.30-17.00

Více