JEŽÍŠ BYL VZAT DO ANGLIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEŽÍŠ BYL VZAT DO ANGLIE"

Transkript

1 JEŽÍŠ BYL VZAT DO ANGLIE ULICE V LONDÝNÌ pohle d n a luxusní obcho dní dùm - HARR OD S

2 JEŽÍŠ BYL VZAT DO ANGLIE Ètvrtého ledna 2014 jsme dostali zajímavé poselství skrze Marii Divine Mercy, kde stojí, mimo jiné, že Ježíš starší než 12 rokù byl vzat do Anglie. Prý nìkoho takové ètení pobouøilo, nìkoho polekalo z dnešních lidí. Tím, že jsem se doslechl, že nìkteøí lidé se dokonce pøestali modlit za záchranu duší a jiní odložili i Peèe živého Boha byl jsem inspirován podat vysvìtlení, jak bych se na to díval já. V nadìji, že pomohu mnohým mít pøijatelný náhled na neprávem kritizované, bez okolkù podané sdìlení nebes o vzetí, pøenesení Krista, mimo jiné i do Anglie, dal jsem si malou práci a posbíral na to konto nìkolik myšlenek. Mimochodem se mi líbí v tomto poselství i náznaky, jak mile byl malý Ježíš pøijat rodièi èi pøíbuzenstvem Josefa. Zøejmì považovali Ježíška za pokrevního syna Josefa a když ne, pøesto je tam velice dojemnì podáno, jak Svaté rodinì všichni pøíbuzní fandí a pomáhají organizovat útìk pøed nebezpeèími až do dalekých krajin. Je cítit, jak i obyèejný lid znal skulinky, kudy unikat pøed velikou mocí králù, když jde o kùži. Aby moje úvahy byly všem srozumitelné, dovolil jsem zajít do mírného humoru v dìjinách. Øeknìme, do babských témat. Osobnì se domnívám, že pøedstava souèasného ètenáøe MDM poselství je tzv. dnešní. Mají pøed sebou dnešní západ se všemi jeho neøestmi, mrakodrapy. Prostì jak je ukazují media, politické postoje, úpadkový pøístup k lidským hodnotám. Chceme-li se dívat na Anglii z doby Kristovy, musíme na okamžik si vzít jiné brýle a zahlédnout to, co dnes nás nikdo neuèí, nebo málokdo uèí. Ovšem na internetu lze nalézt kdeco. V této èásti i mne staèil internet. Zde pøedvedu v nìkolika bodech co nám sdìluje. Pøedesílám, že moje pøedstava o obyèejných lidech v Anglii z doby Kristovy se málo liší od lidu, kde jsem vyrùstal jako dítì. Vìtšinu národa tvoøí venkov. Na venkovì byli samoživitelé, èili mìli svùj pozemeèek, mìli kravky, kozy, oslíka, atp. Udržování èistoty, praní prádla konaly v øece èi potoce. Vodu z øeky jsme pili, zároveò jsme se v ní koupali a byli zdraví. Pøitom hejna ryb a tamtéž stádo dobytka se obèersvovalo dennì, stálo ve vodì a napájelo se v øece na místì pro nì vyhrazeném. Souhrnnì øeèeno mírná chudoba, neboli spíš skromný ale zdravý životní styl. Témìø každý oblek se nosil až do roztrhání dlouhé roky. Byl nìkolikrát zalátán ale za to se nestydìlo. Stydìt se mìli jen za špínu. Samozøejmì, neškodí si uvìdomit, že nevíme, ke komu a do které èásti Anglie byl Ježíš vzat. Pokud to Bùh nesdìlí, znamená, že jde o nepodstatnou vìc pro nás. Doufám, i to je jasné, že napøíklad Londýn tehdy neexistoval a jestli ano, tak jako velice drobná osada. Lidé pøi Temži tìžko mohli žít jinak, než napøíklad jiní pøi Vltavì, pøi Jordánu èi pøi Dunaji. Popohánìli své oslíky, kravky, nosili vodu, tahali se s rùzným zbožím do okolních osad. To by o mé pøedstavì staèilo. Vlastnì poslední vìtièku, že øímská øíše se svými vojsky øádila v Anglii zrovna tehdy, když Ježíš tam byl pøevezen, pøenesen nebo vzat. Mírnìjší pøeklad zní tak, že se tam prostì dostal. Nyní se podívejme, co nám prozrazuje internet: Judea byla kosmetickou velmocí na zaèátku letopoètu (zpráva na internetu z roku 21013) V té dobì byla Judea díky velmi drahému parfému z tomelu kosmetickou velmocí. Vesnice Ejn Gedi, z níž zøejmì nositelka luxusní obuvi pocházela, tehdy velmi prosperovala a její obyvatelé si mohli luxusní výrobky dovolit, øekl Stiebel. Žena stejnì jako další lidé z vesnice zøejmì do jeskynì uprchla v dobì povstání. Prùzkum judských jeskyní byl zahájen v 60. letech, když se rozneslo, že se z nich vykrádají cenné pøedmìty a jsou prodávány na tržištích v Jordánsku, Betlémì a Jeruzalémì. Izraelští archeologové se vydali místo prozkoumat. Jeskynì hrùzy pøipadla na telavivského profesora Johanana Aharoniho. Stiebel o mnoho let pozdìji pracoval v Londýnì na doktorátu a pøitom mu padla do ruky kniha, na jejíž titulní stránce byla kožená bota ve tvaru V nalezená v jednom øímském táboøe v severní Anglii. Byla velmi dobøe zachovalá a tvarovì podobná tehdy ještì neidentifikovanému nálezu z Judeje. Angliètí odborníci se domnívají, že bota z tábora patøila manželce jednoho z øímských velitelù, který tam pobýval v 1. století. To vedlo Stiebela k identifikaci nálezu v Izraeli. Ornament na ní je vytvoøen ze zlata pocházejícího z Egypta, takže bota byla podle všeho z Egypta pøivezena. V tehdejší dobì musela být taková importovaná obuv velmi drahá. Kousek dál za pøedchozím textem stálo: Luxusní obuv není záležitostí až dnešní doby. Zlatem vykládané boty se podle nejnovìjšího nálezu, o nìmž informoval izraelský deník Haarec, nosily v Judeji pøed 2000 lety. Guy Stiebel z archeologického ústavu Hebrejské univerzity identifikoval kus kozí bohatì vykládané kùže jako støevíc ženy, která žila v dobì Bar Kochbova povstání proti Øímu, tedy v letech 132 až 135 našeho

3 letopoètu. Atd... Øímané používali ponožky kvùli zimì Právì ve 14 hrobech se našly dùkazy pro hypotézu o ponožkách. Vedoucí archeolog Blaise Vyner øekl: Øímany v ponožkách si èlovìk pøedstavuje jen tìžko, ale já nepochybuji, že po nich sahali velmi rychle, sotva nastoupil podzim. Harry Mount v DT pøipomíná, že Øímané z teplého jihu trpìli ve studené Anglii chladem. Vypovídají o tom i dopisy, které archeologové našli pøed 35 lety ve vojenském táboøe Vindolanda jižnì od takzvaného Hadriánova valu. V nejznámìjším z nich jeden prokøehlý voják psal o ponožkách, dvou párech sandálù a dvojích spodkách. Ponožky, sandály a spodky bez nich by øímská Británie nevydržela fungovat témìø pùl tisíciletí až do roku 410 n. l, kdy Øímané nakonec sbalili své vìci a zamíøili na jih do teplejších pásem, podotkl Mount. (Vidíte, vidíte. Zatímco já v padesátých letech dvacátého století jsem nosíval onuce, (to je hadry pøibližného tvaru a velikosti jako jsou dnes ruèníky), odbornì ovinuté na nohou, oni mìli ponožky. Onuce byly teplejší než ponožky. Vlastnì ponožky jsme nosívali také, ale ty jsme šetøili. Ovšem jsem nevìøící v tom, že Øímané v Øímì znali ponožky. Ti v Anglii si je jistì museli poøizovat od anglického domorodého obyvatelstva a obèas nosit i jejich baèkory, jestli se chtìli vyhnout potížím s ledvinami.) Keltská kultura Tato kultura byla v souladu s keltskou vírou o životní harmonii a duševním zdokonalování rozvoje lidského poznání. Keltské vzdìlání, bìhem jejich pozemského bytí, bylo založeno na ústním sdílení. Keltské spoleèenství vyvolených druidù (knìží, soudcù a rádcù) dávalo pøednost orálnímu pøedávání informací, nebo pouze oni byli nositeli pamìti, vzdìlání a v nutných pøípadech také uživateli pøevzatého pisma (na mincích). Z hlediska keltského vnímání a poznání bylo poøizovaní písemných záznamù vlastních dìjin, vìdomostí a znalostí považováno za zcela zbyteèné a hmotnì pomíjivé. Keltové také netoužili po monumentálních stavbách chrámù pro svá božstva nebo pro oslavu své vojenské moci a síly k poøizování vítìzných megalomanských váleèných obloukù. Z keltského životního stylu vyplývala touha po aktivním ekologickém soužití a úcta k okolní posvátné pøírodì. Keltské kmeny pro svou hašteøivou nejednotnost nikdy nevytvoøily mohutný národ a velkou jednotnou centralizovanou øíši. Vìtšina keltských kmenù skonèila po marné snaze o uchování své svobody pod øímskou administrativní správou. V Anglii existovalo køes anství již v øímské dobì, avšak po zániku øímské organizace odsud vymizelo i køes anství. Misie do Anglie probíhala ze dvou smìrù z Irska a z Øíma. Køes anství na zaèátku tisíciletí v Anglii Setkání køes anství s duší keltského èlovìka majícího hluboký vztah k mystice vedlo k nesmírnému zájmu vìøících o mnišství. Jsou zakládány èetné mužské i ženské monastýry; po kraji žije mnoho svatých poustevníkù, mužù i žen, kteøí svým zpùsobem duchovního zápasu pøipomínají poustevníky egyptské pouštì. Èastým jevem bylo tzv. vyhnanství pro Krista, kdy monaši odcházeli do velmi vzdálených míst (napø. dnešní Francie, Normandské ostrovy èi dokonce Nìmecko) a pøinášeli tam s sebou svìtlo víry Kristovy. Postavení monastýrù bylo u Keltù tak významné a respektované, že èasem se veškerá církevní správa zaène odvíjet od budovy kláštera, který nakonec nahradí diecézi. V èele církevní jednotky tak stojí pøedstavený kláštera, který je buïto sám biskupem, anebo když není, tak funkci biskupa vykonává jeden z bratøí monastýru. Ovšem i tento bratr je jako jeden z monachù podøízen otci igumenovi. Také je tøeba si uvìdomit, že zatímco sv. Alban umíral pro Krista již ve 3. století, poèátky køes anství u Slovanù zaèínají v 6. století. V 6. století pronikají na Balkán slovanské kmeny, na což reaguje církev postupnou snahou rechristianizovat toto území a rozvinout misii k dalším národùm. Svatý Alban prvomuèedník Británie (tøetí století) Svatý Alban byl øímský voják v jedné z britských legií. Žil v dobách císaøe Septimia Severa, který krutì

4 pronásledoval køes any, kteøí byli hrozným zpùsobem trýznìni a bestiálnì vraždìni jako zvìø v cirkusech pro potìchu krvelaèného davu. Ale a se císaø snažil, jak mohl, køes anù neubývalo, ba naopak. Dokonce i nìkteøí z katù, když vidìli pevnou víru muèedníkù, se zøíkali pohanství a pøijímali Krista. Toto pronásledování zvláštì tìžce doléhalo na duchovní pøedstavené køes anských obcí, od kterých se odvíjela celá struktura církve. Hony na vìøící probíhaly po celém území Øíše, nevyhnuly se tedy ani Británii. Alban, aèkoliv byl pohan a voják, tedy stál na druhé stranì, proti køes anùm, byl hnut milosrdenstvím a poskytl útoèištì jednomu knìzi. Od nìho se chtìl dozvìdìt nìco o køes anství, o kterém zatím slyšel jen samé zlé vìci. Bìhem rozhovoru s knìzem byla drsná duše vojáka zasažena láskou ke Kristu a Alban požádal o køest. Nepøítel èlovìka však ve zlosti nad ztracenou duší navedl pronásledovatele do Albanova domu. Voják si vymìnil s knìzem šaty a duchovní uprchl. Alban byl zatèen a vyslýchán, když odmítl pøinést obì pohanským božstvùm, byl odsouzen k smrti. Kruté divadlo se mìlo konat v amfiteátru za mìstem. Alban si pevnì stál za Kristem, drahocennou perlou, kterou teprve nedávno nalezl. Jeden z katù ohromen muèedníkovou nezdolnou vírou se obrátil, druhý však stateènému vojáku setnul hlavu. Byl za to na místì potrestán - vypadly mu oèi z hlavy. Tìlo muèedníka Albana køes ané s velkou úctou pochovali ve zvláštní stavbì, tzv. martyriu, kolem kterého pozdìji vyrostlo mìsto St. Alban's. Historie Londýna Kdepak jsi byl Londýne, když náš Pán byl v Anglii? Jako jedno z nejvýznamnìjších a nejvìtších mìst Evropy, mùže se Londýn pyšnit bohatou a zajímavou historií. Ta sahá až na zaèátek našeho letopoètu, kdy asi roku 43 Àímané, kteøí v té dobì pøicházejí na britské ostrovy, zakládají obec zvanou Londinium. Když v 5. století odcházejí zpátky do Evropy, osada nezùstává opuštená, ale je obydlena pùvodními obyvateli ostrovù. Souèasnost Londýna V souèasné dobì je Londýn pulzujícím kosmopolitním mìstem západní Evropy. Je obýván zhruba 8 miliony lidí, nìkteré zdroje však uvádìjí i vyšší èísla. Moje další laické úvahy k dobì Krista. Èteme v poselstvích MDM ze 4. ledna 2014 Když bylo známo, že Ježíš Kristus, lidstvu slíbený Mesiáš, se narodil, zaèal narùstat odpor. Brutální útok Heroda a všech jeho služebníkù názornì pøedvedl, nakolik Boží pøítomnost vložila strach do srdcí zlých lidí. Josefova rodina byla zapojena do našeho podloudného vyvedení ze zemì a mnoho let jsme cestovali. Nejdøíve jsme šli do Judeje, a pak mùj Syn byl vzat do Indie, Persie, Egypta, Øecka a Anglie. Kamkoliv jsme šli, pøítomnost mého Syna konala mnoho zázrakù, i když se On sám veøejnì nikdy nepøedstavil jako Mesiáš. Byl dobøe opatrován a hodnì jsme Ho vidìli. Žili jsme v pokoji, lásce a harmonii a bez mého manžela Josefa bychom nemìli kam jít, abychom ochránili mého Syna, než zaèala jeho veøejná mise. Josefova rodina byla zapojena do našeho tajného vyvedení ze zemì a mnoho let jsme cestovali. Nejdøíve jsme šli do Judska, a pak byl mùj Syn pøevezen do Indie, Persie, Egypta, Øecka a Anglie. Kamkoliv jsme šli, pøítomnost mého Syna konala mnoho zázrakù, i když se On sám veøejnì nikdy nepøedstavil jako Mesiáš. Bylo o nìj dobøe postaráno a stále jsme ho mìli na oèích. Žili jsme v pokoji, lásce a harmonii a bez mého snoubence Josefa bychom nemìli kam jít, abychom ochránili mého Syna, než zaèala jeho veøejná mise. Omlouvám se za dvojité podání, ne že bych kterýkoliv z nich mínil kritizovat, ale zní tajemnì jistì od zaèátku i v originálu. Uvažuji tak, že kdybych mìl v této situaci vyjádøit stav jazykovì pøesnìji, øekl bych, že jsme byli pøevezeni s naším Synem kamsi nebo naší pomocí byl náš Syn pøevezen kamsi. Totiž, když by mi nìkdo øekl, že míní pøevézt mého syna pøes rùzná území a o mne se nezmínil, øekl bych automaticky a já co? Budu také pøevezen? Ovšem z druhé strany mohl být vzat jaksi zázraènì a my ho zase neupøesnìnì èasto ho mohli vidìt. Opakuji, nemyslím si, že pøeklad zamlžuje, protože i v jiném jazyku taky tak zamlženì vyznívá pøeklad. Oprava pùvodního pøekladu zkouší odstranit pùvodní zastøenost, ovšem je otázkou, jestli se to opravdu vyøešilo. Lidsky, jazykovì ano. Proto neváhám pøedpokládat, že se mohlo dít nìco takového jako u apoštola Filipa. O nìm viz níže. Nemyslím si, že se Ježíš v cizinì pøestal pøemís ovat zázraènì, když to doma dìlal témìø stále. Naopak, sama Matka sdìluje, že tam vykonal mnoho zázrakù. Totiž ta vzdálenost na pìší tùru je dle mého mínìní trochu veliká, aby celá rodina putovala svìtem mezi

5 Indií a Anglií a pøitom Ježíš mohl dostateènì kázat, vìnovat se svému okolí. Za normálních okolností je lidská energie velice limitovaná. Nezbývá mi, než nutnì myslet na zázraky. Takový útìk pøed stálým pronásledováním mohla být využita jako mise. Pøedpokládám, že kdejaký misionáø øekne, že bez citelné Boží pomoci lze jen zapadnout v cizím prostøedí jako zašlápnutý cizinec. Bez pomoci Ducha svatého tìžko s nìkým hnout. To podtrhuje v jiné èásti poselství, kdy mluví Matka Pána o narození Ježíška. I když narození Ježíše Krista byla jen skromná a prostá událost jíž se zúèastnilo jen málo lidí slovo se rozneslo. Tak pracuje Duch Svatý. Mnozí narození oèekávali. Mnozí o této události slyšeli a pak o ní mluvili. Bible dostateènì popisuje, jak praktizovala Øíše øímská svou nadvládu nad židovským státem a dalšími oblastmi v dobì když pán Ježíš žil na zemi. Je tøeba mít na zøeteli ducha té doby, technické možnosti, také to, jak byly jednotlivé oblasti politicky, nábožensky, mocensky spravovány. Chceme-li se noøit do pøedstavy, že nìkdo mìl za údìl putovat napøíklad od øeky Jordánu až k øece Temži, a zase do Indie, musíme konstatovat, že tehdejší doba byla bezesporu pestrá a nikoliv jednoduchá. Docházelo k èastým vpádùm na øímské území germánské kmeny, gótové, atd. Svatá øíše øímská latinsky ( Sacrum Romanum Imperium) je název zaniklé øíše, která se rozkládala ve støední Evropì a zahrnovala Nìmecké království, Èeské království, Italské království, Burgundské království a stovky knížectví, vévodství, hrabství, svobodných øíškých mìst a jiných oblastí. Bible možná nìkteré z nás nìkdy jakoby mate napøíklad tím, že si vytváøíme pøedstavu, že Ježíš svou rodnou hroudu, zemi nikdy neopustil. Sami ho tam takto ve svých pøedstavách pøipoutáváme. Sdìlením, že Ježíš byl v Anglii, není protiøeèení proti bibli, nýbrž je to potøeba brát jako doplnìní nìkterých míst pro naši potøebu. Mohli bychom si myslet, že celá Svatá rodina mìla témìø dvacet let bájeèný, nièím, ani satanem nerušený život. Naopak, rùzné apokryfní spisy a jiná literatura se hemží v událostech kolem života Krista a zacházejí dle mého vkusu až do podezøele nepravdivých detailù. Tam je tøeba být opatrný. Pøitom víme, že žádný genius se nezapøe, a je to mladý èi starý èlovìk. Má své pøimìøené chování, chápání a podání vìcí. Tím je nápadný a pro nìkteré závistlivce i nebezpeèný. Jak se nìkdo cítí bezmocný a vadí mu to, napøíklad v blízkosti tìchto lidí, má zvláštní strach a snaží se to kompenzovat pýchou, agresivitou, tìlesným útokem, lstí, lží. Tedy satanova taktika krmená závistí a nenávistí. I Herodes musel cítit nedostižitelnou Boží moc nad sebou, ale ve svém srdci se tím nechtìl smíøit a zkoušel svou nicotu zakrýt svou svìtskou mocí. Aby ji mohl cítít po svém, musel být krutý. To mu dodávalo falešné vìdomí moci, po které tak toužil. Velice trefné je sdelení Matky Boží: Krutý útok Heroda a všech jeho služebníkù názornì pøedvedl, nakolik Boží pøítomnost vložila strach do srdcí zlých lidí. Tím lze chápat i tak, že jakmile se stal Ježíš v nìjaké oblasti pøíliš známým, zaèali se kolem nìho rojit i vlci øízené místními mocipány a musela celá rodina putovat napøíklad o nìjaké hrabství dál. Pokud si vezmeme do hrsti selské poèty, a držíme se toho, že Ježíš již od svých dvanácti let hlásal, šíøil svìtlo Boží od Indie až po Anglii, tak zjistíme, že na to mìl asi dvacet rokù. Je nepodstatné kuchat, jak dlouho se kde zdržoval. Není tìžké si pøedstavit, že lidé tehdy putovali dlouhé tratì z rùzných dùvodù napøíè Evropou. Mohly to být pøesuny øímských vojsk na svá stanovištì do nejzazších èástí øíše. Na jednu stranu jednotlivé útvary mohly vozit bojový materiál, zásobování vším možným, zpìt zase vozily lup èi jakési materiální hodnoty, které se nahromadily jakoby vybíráním daní èi podobnì. Všechno se dìlo ve velkých skupinách za doprovodu ozbrojeného vojska. Taktéž jednotlivé oblasti, království na øímany ovládnutém území mìly svoje ložiska zlata, vybíraly desátky a tak podobnì. Také musely mít svoje ozbrojené doprovody, pokud se nechtìly stát obìtí rùzných nájezdù lupièù èi jiných organizovných sil na nìkterém hrabsví, vévodství, atd. Tyto pøesuny s ozbrojeným doprovodem nebránily tomu, aby se k nim pøipojili drobné skupiny, které napøíklad provozovaly obchod a vezly také své zboží do vzdálených míst. Za jistý poplatek èi jen tak, asi pøi dobré znalosti pomìrù, mohla i svatá rodina putovat v takových podmínkách. To je ta moje nejobyèejnìjší pøedstava. Když si uvìdomíme, že bible je plná událostí, kdy se nìkdo dostal do vzdálených míst vzetím èi vytržením

6 fyzickým, tak je tøeba se zamyslet i nad touto možnou pomocí Boha Svaté rodinì. Bùh koordinoval jejich cesty, takže jistì tam mohly být pro nás nepochopitelné úseky, vzhledem k tomu, že satan byl stále v jejich patách se svými zlosyny. Na druhé stranì po pøeètení mnoha životopisù svatých mùžeme se nechat zaskoèit, protože víme, že ti také dokázali šlapat pøes celý kontinent. Ano, chce to mìsíce, roky a hlavnì pomoc shora. I když je to možné, jsem ménì ochotný si dìlat pøedstavy o pøesunu Svaté rodiny po moøi napøíklad z Øecka do Anglie. Radìji se zamyslím nad takzvanými vzetími. Bùh jistì dobøe vìdìl, když rozsázel své dìti po zemi, že lidstvo nemùže existovat v nevìdomosti, protože by to asi nikam nevedlo. Nakonec by se mohlo zdegenerovat na divoké smeèky tak, jak to známe u zvíøat. Každá by jistou dobu rostla, pak zanikala z rùzných dùvodù, napøíklad v boji o obživu. Bùh by zùstal nikdy nepoznaným pasivním Bohem, který by mohl být naøèen z toho, že svému tvorstvu nedokázal dát perspektivu. Samozøejmì z této pøedstavy je vylouèena existence zlých duchù, zlých tvorù. Vím, že je primitivní pøedstava, ale zde na víc nemám místo. To, že se vloudilo zlo, odpor vùèi Bohu a jeho dìtem do dìjin lidstva je realita. Jak to doopravdy je, líèí bible. Náš dobrý Bùh Otec ovšem všechno zvládá a my se právì blížíme k nejvìtšímu poznání, jak je to s tou naší perspektivou, s naším návratem do naší pùvodní vìèné vlasti. Nemùžeme zapøít tomuto poselství, že Ježíš byl v Anglii. Vždy víme, že Anglie tehdy mìla na svém území samé kmeny, mezi sebou nevraživé smeèky kdyby jen v nevìdomosti, ale i pod vlivem satana a jeho zlých duchù, a žili v zajetí pohanských zvyklostí. Lidé v jistém smyslu i tam èekali na nìkoho (øeknìme na nìjakého Mesiáše) kdo by jejich životu dal smìr, vyšší hodnoty a je tøeba opakovat, že nadìji, èili hodnotnou perspektivu. Prozøetelností Boží se i kultury spojovaly v obrovském území Øímské øíše. Všechno má svùj rub a líc. Takže lze se domnívat, že na zádech øímských vojsk se dostalo do Anglie køes anství za doprovodu neboli spolu s importem kultury ze Støedomoøí. Ježíš a Svatá rodina pøi svém útìku nebyli urèitì pasivní, byli èinorodí jak je k tomu vedl Bùh Otec a Duch svatý. Kamkoliv jsme šli, pøítomnost mého Syna konala mnoho zázrakù, i když se On sám veøejnì nikdy nepøedstavil jako Mesiáš. Byl dobøe opatrován a hodnì jsme Ho vidìli. Kamkoliv jsme šli, pøítomnost mého Syna konala mnoho zázrakù, i když se On sám veøejnì nikdy nepøedstavil jako Mesiáš. Bylo o nìj dobøe postaráno a stále jsme ho mìli na oèích. Lid severu musel také, øeknìme, že nejdøív dílem Ježíše, okusit na své kùži Boží zázraky. Jak víme, pøineslo to svoje bohaté ovoce. INDIE Ne jinak je to s Indií. To znamená v další, hustì obydlené, tmavé kulturní oblasti, která se lišila od øímské a tedy i køes anské. Ježíš i tam konal svou tajnou misi, aby i tento lid poznal svìtlo. Indie je velmi rozmanitá zemì mnoha jazykù, kultur a náboženství. Spoleèenské a politické struktury jsou do znaèné míry urèovány náboženským vyznáním, kastovní pøíslušností a jazykem. Navzdory rostoucí úloze Indie ve svìtové ekonomice živoøí vìtšina místních lidí v bídì. V poètu muslimských obyvatel zaujímá Indie tøetí místo na svìtì, za Indonésií a Pákistánem. K násilnostem namíøeným proti køes anùm dochází stále znepokojivì èasto a nabývají nejrùznìjších podob pálení Biblí, nièení kostelù a dalšího majetku, vìznìní, bití, vraždy. Díky Bohu pøesto tam stále existuje køes anství. Bùh neopouští ani tuto zemi. Bartolomìj Bartolomìj (= syn Tolomaje), rodilý v Kanì galilejské, jest Nathanael, o nìmž Kristus øekl: Tento jest pravý Israelita, v nìmž není klamu. S roznícením poslouchal z úst Pánì potìšitelné uèení o království Božím a byl pøijat za apoštola. Po svátcích svatodušních (po seslání Ducha sv.) kázal neohroženì Ježíše ukøížovaného, odebral se s opisem èásti evandìlia sv. Matouše do Indie a získal mnoho duší pro Krista. Potom kázal ve Frygii, Lykanonii, ve Velké Armenii. Tomáš

7 Bývá také nazýván "nevìøící Tomáš" vzhledem ke skepticismu jeho víry. O jeho životì v dobách prvotní církve toho pøíliš nevíme. Podle legendy byl apoštolem Indie. Do Indie ho poslal Ježíš. Podle legendy Tomáš byl zabit, když modlitbou znièil pohanské modly v chrámì. Ve 4. století byla za místo uložení jeho ostatkù považována Edessa v Mezopotámii. Zvláštní zpùsoby pøemís ování se v bibli a v životì svatých Mùžeme si vybírat mezi výrazy byl pøenesen, byl vzat, byl vytržen, octnul se tam, objevil se tam, a ten nejopatrnìjší výraz je, že dostal se tam. V bibli je plno míst, kde dìj zavání zvláštností. Nemyslím na vytržení ducha. To také. Jde mi o pøípady lokalizace èlovìka, jeho fyzické pøemis ování, pøenesení zázraèným, nepochopitelným zpùsobem. Zkusme si všimnout nìkterá místa. Napøíklad: Jan 6,24-25: Když tedy zástup shledal, že Ježíš ani jeho uèedníci tam nejsou, vstoupili na ty èluny a jeli ho do Kafarnaum hledat. Když jej na druhém bøehu moøe nalezli, øekli mu: "Mistøe, kdy ses sem dostal?" Událost po nasycení pìti tisícù. Jan 6,19: Když veslovali asi pìtadvacet nebo tøicet stadií, spatøili Ježíše, jak kráèí po moøi a blíží se k lodi; zmocnil se jich strach. To byla ta událost po nasycení pìti tisícù. Proè asi dostali strach? Protože vìdìli, že Ježíš do tìchto míst urèitì nešel pìšky. A pak kdo to vidìl kráèet po moøi!? Jan 6,21: Chtìli jej vzít na loï, a hned se loï ocitla u bøehu, k nìmuž jeli. Èili vidíme, že celá posádka, vèetnì lodì byli okamžitì jinde, daleko od pùvodního místa. Jan 10,39: Opìt se ho chtìli zmocnit, on jim však unikl. To bylo, když Ježíš mluvil k židùm ve svátek posvìcení chrámu. Také to vyzní jaksi zázraènì. Jan 20,19-22: Téhož dne veèer - prvního dne po sobotì - když byli uèedníci ze strachu pøed Židy shromáždìni za zavøenými dveømi, pøišel Ježíš a postavil se uprostøed nich a øekl: "Pokoj vám." 20: Když to øekl, ukázal jim ruce a bok. Uèedníci se zaradovali, když spatøili Pána. 21:Ježíš jim znovu øekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." 22:Po tìch slovech na nì dechl a øekl jim: "Pøijmìte Ducha svatého. Jan 20,26: Osmého dne potom byli uèedníci opìt uvnitø a Tomáš s nimi. Aè byly dveøe zavøeny, Ježíš pøišel, postavil se a øekl: "Pokoj vám." Jan 21,4-6: Když zaèalo svítat, stál Ježíš na bøehu, ale uèedníci nevìdìli, že je to on. 5:Ježíš jim øekl: Nemáte nìco k jídlu?" Odpovìdìli: Nemáme." 6:Øekl jim: Hoïte sí na pravou stranu lodi, tam ryby najdete." Hodili sí a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Urèitì se tam nedostal ranní procházkou z místa, kde pøenocoval. Víme, že Panna Marie byla vzata do nebe. Ne ménì zvláštní je cesta do Emauz, kdy apoštoly, kráèeli po cestì. Ježíš je jakoby náhodou potkal a jakoby cizinec. Pak jim u stolu zmizel. L 24,50-51: Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim; 51:a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. Hodnì toho nalezneme i v legendách o svatých. Rád si pøipomínám mile podané zprávy dokonce i o bilokaci otce Pia. Je toho opravdu hodnì a protože si myslím, že by to mohlo staèit k pøesvìdèení mnohých o takovém èastém jevu v bibli jako je fyzické pøenesení osob, ke konci jsem se rozhodl ukázat jeden milý pøípad s apoštolem Filipem.

8 Køest etiopského dvoøana 8,26-40= 26:Andìl Pánì øekl Filipovi: "Vydej se na jih k cestì, která vede z Jeruzaléma do Gázy." Ta cesta je opuštìná. 27:Filip se vydal k té cestì a hle, právì pøijíždìl etiopský dvoøan, správce všech pokladù kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pou do Jeruzaléma 28:a nyní se vracel na svém voze a èetl proroka Izaiáše. 29:Duch øekl Filipovi: "Bìž k tomu vozu a jdi vedle nìho!" 30:Filip k nìmu pøibìhl, a když uslyšel, že ten èlovìk ète proroka Izaiáše, zeptal se: "Rozumíš tomu, co èteš?" 31:On odpovìdìl: "Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!" A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle nìho. 32:To místo Písma, které èetl, znìlo: 'Jako ovce vedená na porážku, jako beránek, nìmý, když ho støíhají, ani on neotevøel ústa. 33:Ponížil se, a proto byl soud nad ním zrušen; kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždy jeho život na této zemi byl ukonèen.' 34:Dvoøan se obrátil k Filipovi: "Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví - sám o sobì, èi o nìkom jiném?" 35:Tu Filip zaèal u toho slova Písma a zvìstoval mu Ježíše. 36:Jak pokraèovali v cestì, pøijeli k místu, kde byla voda. Dvoøan øekl: "Zde je voda. Co brání, abych byl pokøtìn?" 38:Dal zastavit vùz a oba, Filip i dvoøan, sestoupili do vody a Filip jej pokøtil. 39:Když vystoupili z vody, Duch Pánì se Filipa zmocnil a dvoøan ho už nevidìl, ale radoval se a jel dál svou cestou. 40:Filip se pak ocitl v Azótu. Procházel všemi mìsty a pøinášel jim radostnou zvìst, až se dostal do Cesareje. Pro vaše potìšení na konec až humornì podaný pøípad svatého Filipa Neri je zde: Vypravuje se, že jakýsi nic netušící návštìvník kostela Santa Maria Vallicella div nepadl do mdlob, když vidìl, že pøed hlavním oltáøem se kus nad zemí vznáší nìjaký èlovìk. Kastelán, který právì v kostele uklízel, lhostejnì metl i pod vznášejícím se mužem a udivenému návštìvníku vysvìtlil, jako by na tom vùbec nic nebylo: No a? Filippo je jen v extázi. Humorem jsem zaèal, humorem jsem konèil. V nadìji, že vám zùstal úsmìv na tváøi, konèím výbìr pøípadù o zázraèných fyzických pøemís ováních osob. Kdybych tímto nikomu nepomohl od pochyb nad dùležitostí a možností vzetí Krista do Anglie, byla by tak trochu škoda mého èasu tomu vìnovanému. Tìm, kteøí odmítají pravá nebeská proroctví, tìm, kteøí by je brali s pøipomínkami, tìm, kteøí si vybudovali svùj svìt špatným pochopením informací a již z bible nebo z kterékoliv jiné oblasti proto, aby získali pocit osobní jistoty a pøesto ji èas od èasu ztrácí; tìm patøí asi vysvìtlit, že se nemusí bát nièeho, když budou mít v sobì pokoru, budou se modlit k Bohu tak jak nás církev uèila v prùbìhu staletí, když budou s dìtskou oddaností, dùvìrou mluvit k Bohu, prosit ho o pomoc pøi nejrùznìjších situacích, které budou prožívat, když se budou snažit žít podle Božích pøikázání. Jako lidstvo, žijeme za jistým závojem. Není nám dáno všechno poznat. Bùh má nesmírnì hlubokou studnu poznání. Když Bùh stvoøil prvního èlovìka, založil menší studnu pro lidstvo, z které mohlo a mùže lidstvo postupnì nabírat. Velikost Boží nikdy nepochopíme, pokud žijeme v tìle na zemi. Asi jak je nám dána inteligence si dìlat rozvrh èinnosti v prùbìhu jednoho dne, tak Bùh dokáže rozvrhnout sled událostí pro celé lidstvo na tisíce rokù dopøedu. Vývoj techniky, kultury, smýšlení davù, atd. Pøitom nelze øíci, že èlovìk ze stavby tohoto díla je vynechán, že na nìm nemùže každý z nás osobnì spolupracovat, spoluvytváøet, spolurozhodovat napøíklad o osudu svém èi mnohých. Zvláštní a nepochopitelné, ovšem fungující a reálné. To musíme mít na zøeteli i na konci èasù, kdy my právì žijeme a o mnohém rozhodujeme kladnì èi zápornì a již svým nezájmem èi ochotnou pøièiòlivostí tak jak je od nás oèekáváno Bohem. Nepøestávejte se modlit a znovu zjiš ujte, proè vám Bùh dal tak nesmírnì veliký a dùležitý dar jako je Peèe živého Boha.

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

6. Z Chodova do Kunratic

6. Z Chodova do Kunratic 6. Z Chodova do Kunratic Celková délka trasy: 8,2 km Poèet stromù: 8 Poèet informaèních tabulí: 1 Vycházka má jako výchozí bod zastávku autobusù MHD Chodovská tvrz, kde je možné vystoupit z linek è. 125,

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA ŽIVOT SVATÉHO VÁCLAVA Mìsíce záøí 28. den. Zabití svatého Václava, knížete èeského. Pane, požehnej, Otèe. Hle, nyní naplnila. se prorocké slovo, jež øekl Pán náš Ježíš Kristus: Bude zajisté v poslední

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Legenda o svatém Martinovi Ročník 3. Anotace Očekávaný výstup a klíčové

Více

Dovolte, abych se pøedstavil

Dovolte, abych se pøedstavil Dovolte, abych se pøedstavil... jmenuji se Haemophilus INFORMACE O PREVENCI ZÁKEØNÉ INFEKÈNÍ CHOROBY MILÍ ÈTENÁØI DOVOLTE MI, ABYCH SE VÁM PØEDSTAVIL: JMENUJI SE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B. MNOZÍ Z

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

kap. Prostorový termostat osazujeme, pokud to jde, na zeï naproti zdroji tepla (radiátory), aby cirkulace tepla v místnosti probíhala pøes termostat ve vhodném bodì. Prostorový termostat osazujeme do výšky

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 !! $ % &!"!#!!!! ' "( '$ ' $ ' "!"" "#" ") % " ÚVODNÍK Vítáme Vás v novém školním roce. Věříme, že jste si o prázdninách dostatečně odpočinuli

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Svìtové dìdictví UNESCO WIES

Svìtové dìdictví UNESCO WIES Svìtové dìdictví UNESCO WIES Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Interiér kostela Nìmecko WIES 4 D BAYERN BAVORSKO Do seznamu UNESCO byl v roce 1983 zahrnut rokokový

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Mise spásy v tomto velkém okamžiku historie, zbytku našich dnù

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah NEJDÙLEŽITÌJŠÍ MODLITBY A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Obsah 1/ Nejdùležitìjší modlitby církve 2/ Modlitby pro záchranu vlastní duše mladým, kteøí nic neznají,

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ

6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ 6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ Slova Ježíše Krista Moje království není z tohoto svìta nám jasnì dokazují, že celá naše víra se opírá o skuteènost, že za tímto svìtem, který známe, za hvìzdami a planetami,

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 5 0 U k á z k a k n i h

Více

THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH

THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH Pùvod zla 29. Pùvod zla Mnohé lidi znepokojuje otázka, jak vzniklo a proè existuje zlo. Vidí, jak zlo pùsobí, jaké pøináší strašné následky - utrpení a zkázu -

Více

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo 3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo Struèným vývojem písma se budeme zabývat v následujících 10 pøednáškách. Tiskové písmo,

Více

Roèník 16. Èíslo 4 24. 4. 2011

Roèník 16. Èíslo 4 24. 4. 2011 Roèník 16 Èíslo 4 24. 4. 2011 SVATÝ VOJTÌCH - MARTYR V letošním roce nám díky pozdnímu termínu Velikonoc ze svatovojtìšské farní pouti zbyl jen svatovojtìšský jarmark a kolotoèe. Rád bych se spolu s vámi

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek MANŽELSKÁ PORADNA Tam, kde vlastní síly nestaèí Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více