N 21, Historie vědy a techniky. Historiografie vědy a techniky, komparace vývoje oboru ve Francii a v České republice Marcela Efmertová (Ed.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N 21, Historie vědy a techniky. Historiografie vědy a techniky, komparace vývoje oboru ve Francii a v České republice Marcela Efmertová (Ed."

Transkript

1 Cahiers du CEFRES N 21, Historie vědy a techniky. Historiografie vědy a techniky, komparace vývoje oboru ve Francii a v České republice Marcela Efmertová (Ed.) Marta KOHÁROVÁ Francouzská, anglická a rakouská kapitálová účast v semtínské Explosii, monopolním podniku na výrobu výbušných látek v Československé republice Référence électronique / electronic reference : Marta Kohárová, «Francouzská, anglická a rakouská kapitálová účast v semtínské Explosii, monopolním podniku na výrobu výbušných látek v Československé republice », Cahiers du CEFRES. N 21, Historie vědy a techniky. Historiografie vědy a techniky, komparace vývoje oboru ve Francii a v České republice (ed. Marcela Efmertová). Mis en ligne le / published on : mars 2010 / march 2010 URL : Editeur / publisher : CEFRES USR 3138 CNRS-MAEE ://www.cefres.cz Ce document a été généré par l éditeur. CEFRES USR 3138 CNRS-MAEE

2 Francouzská, anglická a rakouská kapitálová účast v semtínské Explosii, monopolním podniku na výrobu výbušných látek v Československé republice Marta Kohárová Po vzniku Československé republiky stala se jednou z důležitých otázek, jež bylo třeba řešit, otázka zajištění obranyschopnosti nového státu. Organizace nové armády a její vytvoření předpokládaly nutnost zajistit její účinné a moderní materiálně technické vybavení. Bylo to potřebné i v době, kdy mnohá odvětví pracující pro armádu přecházela na mírový program, se změnou struktury v některých oblastech národního hospodářství. Výroba výbušnin, jako zvláštní výroba chemického průmyslu a zároveň součást průmyslu zbrojního, nepostradatelná pro zajištění obrany země a přitom výnosná, byla odvětvím, jež vzbuzovalo zájem i iniciativu finančních a ekonomických center, reprezentovaných nejsilnější českou bankou, Živnostenskou bankou. 1) Druhou iniciativní skupinou, jež se ještě v roce 1918 zabývala myšlenkou na vybudování továrny na výrobu výbušných látek, byla skupina důstojníků, odborníků na výrobu výbušnin, kteří se po ukončení války vrátili z nejvýznamnější továrny na výrobu výbušnin v Předlitavsku prachárny v Blumau. 2) Zatím, co Živnostenská banka měla od začátku představu akciové společnosti za účasti dalších českých, popř. slovenských bank, jež chtěla pro tuto myšlenku získat, skupina vojenských odborníků, kteří již v listopadu 1918 utvořili při MNO odbor třaskavin, si přála vystavět podnik moderní, vhodně vojensko-strategicky umístěný, státní, v krajním případě se státní účastí. 3)

3 Obě skupiny si byly vědomy toho, že prosadit myšlenku vybudování nové společnosti nebude snadné, protože podnik na výrobu výbušných látek již v Československé republice byl. Byly to továrny vídeňského koncernu A. G. Dynamit Nobel v Bratislavě, Zámcích u Roztok a Trenčíně. 4) Vojenský význam měla továrna v Bratislavě, jejíž strojové vybavení bylo sice opotřebeno válečnou výrobou, byla však v průběhu války rozšířena o nová oddělení na výrobu nitrotoluenu, kyseliny pikrové, střelné bavlny, bezdýmného prachu a bezpečnostních trhavin. Vídeňská společnost byla ochotna respektovat veškeré nostrifikační podmínky, přijmout české i slovenské partnery do správní rady a změnit strukturu akciového kapitálu, případně přenést podnik do vojensko-strategicky vhodnějšího místa, tj. do vnitrozemí. Bratislavský podnik byl sedm kilometrů od maďarských hranic, v případě válečného konfliktu dělostřelecky snadno postižitelný. 5) Žádná z těchto nabídek nebyla přijata. Živnostenská banka využila zájmu francouzské Société Centrale de Dynamite Paris a anglické Explosives Trades Limited Ltd. London (později Imperial Chemical Industries Ltd.) zúčastnit se kapitálově konkrétně ve zbrojním průmyslu, při výrobě výbušnin nástupnických státech. Zástupci francouzské společnosti kontaktovali Edvarda Beneše v Paříži. Odložil sice jednání na pozdější dobu a přislíbil jim jednání v Československu, vzhledem k zahraničně politické orientaci státu však byl řešení nakloněn a doporučil je. Francouzskou společnost, jež měla úzkou vazbu na společnost anglickou, doporučil též velitel francouzské vojenské mise, náčelník hlavního štábu čs. branných sil generál Pellé. 6) (Navštívil ovšem bratislavský podnik Dynamit Nobel a vyjádřil se, že je vzorně veden. Byl přístupný myšlence, že by vedle sebe měly existovat a získat výrobní monopol obě dvě společnosti). 7) Účast zahraničního kapitálu byla podmíněna podmínkou, že nová společnost se ustaví na soukromo-kapitálovém základě. Přes kampaň v tisku a diskuse ve vládě i na půdě Národního shromáždění, jež podporovaly spíše záměr vybudovat podnik státní, nebo se státní účastí, nemělo ministerstvo

4 národní obrany šanci tento záměr prosadit. Trvalo alespoň na majoritě domácího kapitálu, což si přála i Živnostenská banka. Ustavující valná hromada se konala a Československá akciová továrna na látky výbušné (angl.: Czechoslovak Explosives Ltd., franc.: Fabrique Tchécoslovaque d Explosives, Société anonyme) se ustavila s akciovým kapitálem 15 miliónů korun, přičemž domácí kapitál vlastnil 55%, o 45% se rozdělily anglická a francouzská společnost (akciový kapitál byl postupně zvýšen až na 60 miliónů korun-do ). 8) Společnost a. s. Dynamit Nobel a její ředitel Erwin Philipp zahájili kampaň proti čs. akciové továrně na látky výbušné v Semtíně u Pardubic. (Společnost a. s. Dynamit Nobel zastupoval advokát a člen správní rady dr. Václav Bouček). Akc. spol. Dynamit Nobel bránila svou existenci v oboru, protože další podmínkou vstupu francouzského a anglického kapitálu do nové společnosti v Semtíně bylo udělení monopolu na výrobu výbušných látek v Československé republice. 9) Na základě vládního nařízení ze dne k zákonu č. 414 Sb. z. a n. ze dne udělil ministr financí Československé akciové továrně na látky výbušné výrobní monopol v Československé republice k produkci osmi nejdůležitějších druhů výbušnin. Koncesní listina poskytla jí výhradní právo na 30 let. Společnost slíbila respektovat hlediska vojenskostrategická, hospodářská, národnostní, sociální i politická. 10) Po řadě jednání iniciovaných prezidiem ministerské rady i zasedáním meziministerských komisí došlo v únoru 1922 mezi A. G. Dynamit Nobel a Explosií k dohodě. Jedním z těch, kdo měli osobní zájem na dohodě byl generál Ing. Otakar Husák, československý legionář, v té době ministr národní obrany v úřednické vládě J. Černého (z let ). Otakar Husák byl kandidátem na místo generálního ředitele nové společnosti. 11) Do ustavení nové společnosti, argumentovali zástupci Živnostenské banky tím, že francouzská a anglická kapitálová skupina by se nestaly členy společnosti, kdyby v ní byl zastoupen rakouský kapitál. I tento argument se

5 ukázal jako účelový, když A. G. Akciové společnosti Dynamit Nobel byl nabídnut akciový podíl na Čs. akc. továrně na látky výbušné (Explosii) v Semtíně. Vstřícnější byla anglická společnost, nakonec však k dohodě přistoupili i Francouzi. Obě společnosti ze svého akciového podílu poskytly a. s. Dynamit Nobel část, takže každá z nich participovala 16%. Domácí kapitál si uchoval majoritní podíl 52%. 12) Akc. spol. Dynamit Nobel zaplatila svůj podíl strojovým vybavením z bratislavské továrny. (To se později ve třicátých letech vymstilo, protože tyto stroje byly zastaralé a kvalita výrobků se v této době zhoršila. 13) Po dohodě do jedenáctičlenné správní rady přibyli dva zástupci A. G. Dynamit Nobel ředitel společnosti E. Philipp a generální ředitel vídeňské Länder - banky M. Rotter. Za francouzské akcionáře zasedali ve správní radě Pierre Duché, ředitel Société Centrale de Dynamite a Pierre Leplay, ředitel Société Nobel Francaise Paris. Anglickou kapitálovou skupinu reprezentoval Bickford - Smith Leonard William, jenž byl místopředsedou správní rady, Cox Arthur Walter John a Wilson Adam, ředitel anglické společnosti. 14) Zatímco francouzský podíl i při zvýšení akciového kapitálu zůstával stejný, tj. 16%, anglický se postupně zvyšoval. Od A. G. Dynamit Nobel Wien zakoupila anglická kapitálová skupina v roce 1924 osm procent a v roce 1931 zbývajících osm procent. Se změnou svého výrobního programu ztratila a. s. Dynamit Nobel Bratislava (název pro bratislavskou továrnu po nostrifikaci od roku 1924) o akciový podíl v semtínském podniku zájem a Angličanům se odprodáním svého podílu patrně chtěla odvděčit za podporu při přijetí do společnosti. Zvýšit svůj akciový podíl měli zájem i Francouzi, nebylo jim to však umožněno. 15) Anglická i francouzská kapitálová skupina mnohokrát významně ovlivnily chod semtínské společnosti. Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, jež prosadily v roce 1928, bylo vybudování sesterského podniku Synthesia a. s. s akciovým kapitálem 12 miliónů. Generální ředitel gen. Ing. Otakar Husák chtěl přistavět jen oddělení na výrobu kyselin v rámci Čsl. továrny na

6 látky výbušné. Zdůvodnění v zápisu z jednání výkonného výboru správní rady je příliš zjednodušující, a sice, že zahraniční kapitálová skupina si přeje vznik sesterské společnosti, aby bylo možné vyplácet dividendu. Generální ředitel pak jen mohl navrhnout jméno nové společnosti, a. s. Synthesia, místo původně navrhovaného názvu Azot. Ve správní radě Synthesie, chemické továrny a. s. v Praze, závody v Semtíně, zasedl za Francouze Pierre Le Play, za Angličany L. W. Bickford Smith a Adam Wilson. Francouzi i Angličané měli rovněž zájem, aby se pojištění podniku realizovalo založením Barbory, Vzájemné pojišťovny v Praze. Na jejím vzniku v roce 1933 se podílely Explosia i Synthesia. Za francouzskou skupinu byl ve správní radě Pierre Duché a Pierre La Play, za Angličany L. W. Bickford Smith, Arthur Walter John Cox. 16) Založení Synthesie, společnosti s podobným výrobním programem jako měly Československé továrny na výrobu dusíkatých látek v Marianských Horách vyvolalo nelibost a stížnosti této továrny, protože Čs. akc. tov. na látky výbušné porušily dohodu, že výrobu tohoto typu nezavedou. Nesouhlasil i Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem. 17) Francouzi i Angličané též podpořili úmysl ministerstva národní obrany Československé republiky vybudovat na vhodném strategickém místě nový podnik na výrobu výbušnin. Ministr národní obrany František Udržal, s tímto plánem přišel již v roce Představa, že půjde o státní podnik, se v průběhu třicátých let měnila, a když v roce 1937 došlo k realizaci projektu, byla stavba S II-Semtín II budována jako sesterský podnik Explosie a jí financována. 18) Zahraniční partneři museli rovněž schválit vypracování projektu na vybudování továrny na výrobu výbušnin pro Sovětský svaz. Projekt byl vypracován jako tajný pod krycím jménem Tábor. 19) Koncem třicátých let se u anglické kapitálové skupiny projevuje snaha prodat svůj akciový podíl na Explosii. Zájem má i v tomto případě francouzská skupina, ani tentokrát však není úspěšná. Přednost dostala domácí agrární skupina, reprezentovaná při této transakci dr. Ladislavem Feierabendem, již podpořil vrchní ředitel

7 Živnobanky Jaroslav Preiss. Francouzské akcionáře z politických i vojenskostrategických důvodů podporovalo ministerstvo národní obrany. Anglická skupina chtěla prodat celý svůj podíl, což mohlo avizovat obavy z budoucího vývoje a obavy z politické nestability. Agrární skupina reprezentovaná Kooperativou získala devizy na nákup akcií vývozem obilí do Velké Británie. 20) Po uskutečnění prodeje zůstalo anglické skupině 15,3% akcií a francouzské nadále 16%. Tyto akcie se jim do rozpadu Česko - Slovenska a vytvoření protektorátu Čechy a Morava nepodařilo prodat. Explosia, akciová továrna na látky výbušné byla v tomto období v rámci syndikátu Zbrojovky Brno a s ním pak byla ovládnuta koncernem A. G. Reichswerke Hermann GőrIng. 21) Francouzští a angličtí akcionáři se posledního zasedání správní rady společnosti zúčastnili Po vypuknutí války byli členství zbaveni a na jejich místa byli kooptováni němečtí zástupci. 22) Správcem anglického i francouzského akciového podílu jako nepřátelského majetku se stal od Reinhold Freiherr von Lüdinghausen, jenž byl po okupaci dosazen německou správou do čela podniku. Novým generálním ředitelem se po gen. Ing. O. Husákovi, uvězněném v koncentračním táboře, stal do konce války dr. Wilhelm Voss, generální ředitel A. G. Reichswerke Hermann GőrIng. Po válce se vrátil z koncentračního tábora gen. Ing. Otakar Husák a do roku 1948 stál jako ředitel v čele nově zřízeného národního podniku Synthesia, chemické závody, 23) jehož součástí se staly Explosia, Synthesia a řada dalších chemických podniků.

8 Poznámky: 1) Archiv České národní banky (dále jen AČNB) v Praze, fond Živnostenská banka (dále jen ŽB), ŽB-S IV/a-P 43/11, Ustavující valná hromada. Též SOA Zámrsk, fond Explosia, čs. a. s. na látky výbušné, kart. 24. Stavba továrny na látky výbušné , čj SOA Zámrsk, fond Explosia, čsl. akc. tov. na látky výbušné. Stanovy, 32527/1927. Od se továrna jmenovala Explosia, Československá akc. tov. na látky výbušné. 2) Prachárna v Blumau byla největší továrnou na výrobu výbušnin na území Rakouska-Uherska. Podléhala ministerstvu války, jejím velitelem byl český generál Ing. Esop ( ). Bylo zde zaměstnáno až dělníků a techniků různých národností. Na konci války bylo z zaměstnanců Čechů, Slováků a Němců z českých zemí. Z nich se vytvořila aktivní skupina vojenských odborníků, kteří iniciovali vznik odboru třaskavin při MNO a zastávali pak významná místa na ministerstvu národní obrany i v továrnách na výrobu munice a výbušnin. Též v Čs. továrně na látky výbušné v Semtíně u Pardubic - Explosii. VHA Praha. MNO Hlavní štáb, 3. odd. kart SÚA Praha, fond Prezidium ministerské rady (dále PMR), kart. 4870, inv. č. 3819/18. Zřízení sekce třaskavin ) SÚA Praha, fond PMR, kart Zpráva ministerstva národní obrany pro PMR o zřízení nových továren na látky výbušné v Československé republice z , čj /20. 4) A. G. Dynamit Nobel Wien. Spol. ustavena Sídlo spol. Wien I. Kolowratring 6. Valná hromada se usnesla přeložit sídlo spol. do Československé republiky. Vleklý spor o monopol k výrobě výbušných látek společnost prohrála, byť byla ochotna splnit veškeré podmínky nostrifikace. Od roku 1924 název podniku na území Československé republiky byl Dynamit Nobel a. s. Bratislava a byl změněn výrobní program. Od roku 1923, kdy zahájila výrobu Čs. akc. továrna na látky výbušné v Semtíně u Pardubic, nevyráběla výbušniny. Továrna v Bratislavě měla rozlohu asi 1 km 2, její hodnota byla 150 miliónů korun. Po vzniku Československé republiky zde pracovalo zaměstnanců. Compass, Finanzielles Jahrbuch, III. Band, Wien,

9 1919, s PA Istrochem (dříve Dynamit Nobel) a. s. Bratislava- SR, fond Dynamit Nobel a. s. Bratislava , krab. 24. Dohoda mezi Čs. akc. tov. na látky výbušné v Semtíně u Pardubic a A. G. Dynamit Nobel. 5) AČNB v Praze, fond ŽB-S IV/a-P 43/11. Nedatované exposé o založení společnosti na látky výbušné. Též AČNB v Praze, fond ŽB-S IV/a-P 43/8. Československá akc. tov. na látky výbušné Praha. Dopis ŽB ministru národní obrany Klofáčovi z a odpověď ze dne , SOA Zámrsk, fond Explosia čs. akc. tov. na látky výbušné. Kart. 24 Stavba továrny na látky výbušné. Též memorandum o založení Čs. akc. tov. na látky výbušné v Semtíně u Pardubic. Zpráva Ing. A. Aleše a techn. skupiny ) AČNB v Praze, fond ŽB-S IV/a-P 43/8. Exposé Živnostenské banky kanc. prezidenta republiky. 7) SÚA Praha, fond PMR o zřízení nových továren na látky výbušné v Československé republice z , čj /20. Tamtéž, kart Korespondence JUDr. Boučka pro PMR, MNO. 8) Živnobanka 16%, Česká průmyslová banka s Hospodářskou úvěrní bankou 12%, Pragobanka 9%, Agrobanka 9%, Škodovka 3%, Kolínská hnojivka 3%. V červenci 1921 byl zvýšen akc. kapitál z 15 na 30 miliónů, , ještě před zahájením výroby z 30 na 45 miliónů korun a na 60 miliónů. AČNB v Praze, fond ŽB-S VIII/a- 13/11. Explosia, čs. akc. tov. na látky výbušné, Praha. Zápis o schůzi zástupců čs. bank zúčastněných na Explosii. Též AČNB v Praze, fond ŽB-S IV/a-P 43/11, Ustavující valná hromada. Též SOA Zámrsk, fond Explosia, čs. a. s. na látky výbušné, kart. 24. Stavba továrny na látky výbušné čj Tamtéž. Stanovy, 32527/ ) AČNB v Praze, fond ŽB-S IV/a-P 43/7. Výnos ministra financí čj /20 - IV/13 ze dne Též SÚA Praha, fond PMR, kart Osnova zákona o převzetí závodů vyrábějících třaskaviny do stát. vlastnictví. Čj. 1424/19. Tamtéž, Monopol výbušných látek - zadání výr. oprávnění. Čj /20, s Tamtéž, minist. financí pro PMR, čj. 634/20. 10) Česká demokracie, roč. 3 z a AČNB v Praze, fond ŽB-S IV/a-P 43/11. Nedatované exposé o založení společnosti na látky výbušné. 11) Generálním ředitelem Explosie byl generál Ing. Otakar Husák, nar v Nymburku. Původním povoláním byl inženýr chemie. Před

10 první světovou válkou působil jako ředitel chemické továrny ve Varšavě a byl představitelem českých podnikatelských kruhů v carském Rusku. Ve Varšavě se stýkal s tamní dobře organizovanou skupinou českých a slovenských krajanů. Vstoupil do České družiny a zúčastnil se v řadách 1. čs. brigády bitvy u Zborova. Na podzim 1917 přešel s částí vyčleněných jednotek z Ruska do Francie a vyznamenal se v bitvě u Vouziers a Terronu. V prosinci 1918 se vrátil do vlasti. V letech byl přednostou Vojenské kanceláře prezidenta republiky a vstoupil tak i do politického života, zejména, když v letech vykonával v úřednické vládě Jana Černého funkci ministra národní obrany. Zde přišel opět do styku s podnikatelským prostředím a stal se významným exponentem armády v oblasti finančních a ekonomických center republiky. V roce 1921 odešel do zálohy a se stal generálním ředitelem Explosie, čs. akciové továrny na látky výbušné v Semtíně u Pardubic. Tuto funkci vykonával až do podzimu 1939, kdy se stal pro svoji legionářskou minulost i anglo-francouzské kontakty a orientaci nepřijatelným. V letech byl vězněn v Buchenwaldu. Po roce 1945 se vrátil načas do čela Exoplosie. Po roce 1948 musel z politických důvodů odejít. Zemřel v Praze. 12) SOA Zámrsk, fond Explosia, čs. akc. továrna na látky výbušné, kart. 24. Stanovy. Akciové podíly. 13) PA Istrochem a. s. Bratislava-SR, fond Dynamit Nobel a. s. Bratislava , krabice 24 inv. č. 199, Dohoda z o pronájmu strojového vybavení semtínskou továrnou od společnosti Dynamit Nobel a zakoupení části zařízení. Též Dohoda z o kapitálové spoluúčasti Dynamit Nobel na Čs. akc. tov. na látky výbušné i zastoupení ve správní radě. Podeps. L. W. Bickford Smith za anglickou skupinu a dr. Horák za čs. banky. E. Philipp za Dynamit Nobel. MNO i MV vykonávaly nad výrobou, její úrovní i plněním podmínek monopolu přísný dozor. Armáda se soustavně zajímala o výzkum a vývoj, o technologii výroby. V podniku od roku 1922 působil Zbrojně technický úřad 6 a mimořádnou pravomocí. MNO si občas tajně prověřovalo kvalitu výrobků Explosie. Důvěrné exposé gen. ředitele Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem Dr. Ing. V. Ettela Ing. Dvořáčkovi o úrovni výrobků a výrobní situaci v Explosii ze dne uvádí řadu závad, zastaralost výrobních postupů a tím i vysoké ceny - dynamit, dynamon, střelný prach vz ale i další. Příčinu spatřoval v malých dávkách, ale též v zastaralých zařízeních, zejména těch, co byla převzata od Dynamit Nobel z bratislavských závodů. Posuzování kvality výrobků se dělo podle francouzských norem, ty byly považovány za nejpřísnější. Tajné exposé Ing. Ettela pro MNO. Též důvěrná zpráva téhož Ing. J. Dvořáčkovi ze dne AČNB v Praze, fond ŽB-S VIII/d- 13/11. Ředitelské porady Ing. Dvořáček.

11 V Semtíně byla zbudována pokusná štola, skladiště etalonových vzorků, Explosia využívala rovněž možností VTLÚ. Prospěšná byla i činnost komise pro pokusnictví ve výbušninách, od roku 1935 sdružující výzkum v armádě a průmyslu. 14) SOA Zámrsk, fond Explosia, čs. akc. tov. na látky výbušné. Kart. 24 Prezenční listiny zasedání správní rady. Podíly akcií. 15) SOA Zámrsk, fond Explosia, čs. akc. tov. na látky výbušné. Kart. 24, příl. 2. Podíly akcií. 16) Gen. Ing. O. Husák měl představu asi 14 miliónů investice, zahraniční partneři, zvláště Angličané 18 miliónů. Francouzský a anglický akciový podíl na Synthesii byl stejný jako na Explosii. SOA Zámrsk, fond Synthesia chemické závody v Praze 41/137. Zpočátku vlastnila společnost Imperial chemical Ltd. London 16%, později jako Nobel Industries, Ltd. London 32%, francouzská účast Société Central de Dynamit Paris 16% akcií Synthesie. 17) Explosia vlastnila od roku %, od prosince % akcií Čs. akc. továren na výrobu dusíkatých látek v Mariánských Horách, jež byly založeny rovněž z iniciativy Živnobanky. SOA Zámrsk, fond Synthesia chemické záv. v Praze. Kart. 41/137. Též SOA Zámrsk, fond Explosia, čs. akc. tov. na látky výbušné. Kniha III. Čs. továrny na výrobu dusíkatých látek v Moravské Ostravě 1927, Též AČNB-ŽB, Expl. čs. akc. tov. na látky výbušné. Ředitelská porada z SOA Zámrsk, fond Barbora - vzájemná pojišťovna v Praze SOA Zámrsk, fond Explosia, čs. akc. tov. na látky výbušné. Kniha II, III, IV. Vztahy se spolkem pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem. 18) VHA Praha, MNO Hlavní štáb, 3, odd. Kart. 100, 120. Výstavba S II. Čj. 8614/1935. SOA Zámrsk, fond Explosia, čs. akc. tov. na látky výbušné, kart. 55. Stavba továrny v Sučanech Tamtéž, kniha IV. Schůze výkonného výboru správní rady. 19) SOA Zámrsk, fond Explosia, čs. tov. na látky výbušné. Kniha IV. Schůze výkonného výboru správní rady. Akce Tábor. 20) Tamtéž, kniha IV. Syndikátní dohody ) Koncem 30. let se Explosia, akc. tov. na látky výbušné stala členem koncernu Zbrojovky Brno. Po 15. březnu 1939 byl syndikát Zbrojovky ovládnut postupně koncernem A. G. Reichswerke Hermann GőrIng. V roce 1942 vznikla z německé iniciativy holdingová společnost Waffen

12 - Union - Škoda - Brün. Gm. b. H. Berlin, již Němci realizovali své protektorátní účasti. 22) SOA Zámrsk, fond Explosia, akc. tov. na látky výbušné. Kniha IV. Schůze výkonného výboru správní rady z a , též. kart. č. 8, inv. č. 6, s. 20. Nařízení o převzetí anglického a francouzského majetku pod německou správu. Upřesněno Tamtéž, kart. č. 38, I 12/10, inv. č Fotokopie syndikátní dohody Zbrojovky z Tamtéž, Kart. 16, 17, 20. Výroční zprávy Též kniha zápisů výkonného výboru správní rady č. 11. Kart. 17. Výr. spr Též kart /22 č Ustavení nár. správy v Semtíně.

13 The French, British and Austrian Capital Participation in Explosia Semtín, a Monopoly Explosives Manufacturing Establishment in the Czechoslovak Republic between 1919 and Summery In order to ensure the defence of the newly constituted Czechoslovak state, a joint-stock establishment for manufacturing explosives was founded in Semtín near Pardubice. In accordance with the official foreign orientation to France and Great Britain, the Czech capital represented by the Živnostenská banka made an offer of co-participation at the British company Explosives Trades Limited (later Imperial Chemical Industries Ltd.) as well as at the French company Société Centrale de Dynamite, Paris. Each of those companies participated with 16 percent, earning further 16 percent the Austrian company Dynamit Nobel A. G. The domestic capital thus maintained 52 percent. Minister Dr. Edvard Beneš and general Pellé helped mediate the capital participation from abroad. The Czechoslovak Factory for Explosive Materials Inc. (in Englisch: Czechoslovak Explosives Ltd., in French: Fabrique Tchécoslovaque d Explosives, Société anonyme) was granted the monopoly production rights on December 23, 1920, for the period of next thirty years. Although the share capital of 15 million Crowns expanded up to 60 million, until 1938, the French proportion kept remaining at 16 percent (the British proportion increased, when the ICI Ltd. bought 16 percent of shares from Dynamit Nobel). In the executive committee of the managing board, the French party was represented by Mr. Pierre Duché, director of the Société Centrale de Dynamite, and Mr. Pierre Leplay, director of the Société Nobel Francaice Paris. Experience gained during studying trips Franc to Great Britain and U.

14 S. A. made it possible to build up a safe, relatively cheap, but modern project the military and strategic advantage of which was clear. Thanks to the experience and success, the same working team of the Explosia construction department was entrusted to erect the plant S II (Semtín II) on the Slovakian territory in the space near Martin, Priekopa and Sučany. Besides, a secret project Tábor for the Soviet Union as well as another project for erecting an explosives producting plant in Rumunia were being conceived. (However, after creating the Protectorate Bohemia and Moravia, all works on the S II site were stopped, the project for the Soviet Union was handed over and Rumanian requirements were not realized). When the political situation became critical, at the end of the 1930 s, both foreign companies tried hard to sell their share proportions which was unsuccessful until the dissolution of Czecho-Slovakia and the forced foundation of the Protectorate of Bohemia and Moravia on March 15, In the following period, The Explosia Inc. was subordinated to the German concern Reichswerke Hermann Gőring A. G., within the syndicate of the Zbrojovka Brno. Mr. Reinhold Freiherr von Lüdinghausen, appointed for leading the establishment by the German occupation administration, became, starting November 14, 1939, the administrator of the British and French share portion taken for the enemy property. For the last time, the French and English members took part in the company managing board on August 7, As soon as the World War II broke out, they were deprived of their membership rights being replaced by German representatives. After General Otakar Husák, the function of the general director was taken over by Dr. Wilhelm Voss, general director of the Reichswerke Herman Gőring A. G.

ČTENÍ. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t ( s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t ( s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-20 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : History of Czechoslovakia Czechoslovakia became

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Référence électronique

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Počátky Československé republiky (1918 1920) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Z kterého dokumentu je tento úryvek? Národ náš touží se všemi demokraciemi

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č. j.: 2242/14 V Praze 21. května 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 28. května 2014 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády,

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s poválečným uspořádáním Evropy

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období 108 Vládní návrh ZÁKON ze dne prosince 1980 o státním rozpočtu československé federace na rok 1981 Federální shromáždění

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kordovský Adolf (1926-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 709 evidenční pomůcka č. 181 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. Adolf Kordovský (1886-1986)

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení

Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení Eva Burešová Jindřiška Syllová Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie č. 1.177 říjen 2006 PI 1.177 2 Obsah: I. POJEM

Více

Představení systému francouzského vysokého školství

Představení systému francouzského vysokého školství 1 Cahiers du CEFRES N 24, L enseignement supérieur en France et en République tchèque : perspectives européennes = Vysoké školství v České republice a ve Francii: evropské perspektivy Antoine Marès, Dominique

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 30. května 2016 v 10:00 h V Praze 24. května 2016 Čj. 2240/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 18. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_24 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: listopad 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č.j.: 2226/14 V Praze dne 26. března 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 2. dubna 2014 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády,

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové POLOLETNÍ ZPRÁVA za první pololetí roku 2004 Pražská ul. 702, 500 04 Hradec Králové 4 IČ 60108789 Tel. 495 060 111 Fax 495 532 745 E-mail merhaut@vcp.cz www

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 11. dubna 2016 v 10:00 h V Praze 6. dubna 2016 Čj. 2226/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

České země v Rakousku- Uhersku

České země v Rakousku- Uhersku České země v Rakousku- Uhersku 1620 Bitva na Bílé hoře ztráta samostatnosti 1620 1780 postupné poněmčení šlechty a měšťanů 1781-1848 české národní obrození vznik novodobého národa Češi se snaží o zrovnoprávnění

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

PŘÍLOHY PRÁCE Seznam příloh:

PŘÍLOHY PRÁCE Seznam příloh: PŘÍLOHY PRÁCE Seznam příloh: 1. Složení předsednictva ústředního výkonného výboru Československé strany národně socialistické zvoleného XI. sjezdem strany v září 1926 v Brně. 2. Legitimace na XI. mimořádný

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně Dataprojektor Velká Británie v 19. stol., Viktorie

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č.j.: 2230/14 V Praze dne 10. dubna 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 16. dubna 2014 v 09:30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády,

Více

Státní diapozitivový a filmový ústav

Státní diapozitivový a filmový ústav Státní diapozitivový a filmový ústav 1920 1940 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Státní diapozitivový a filmový ústav Časový rozsah pomůcky: 1920 1940

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO TEST ČEŠI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO TEST ČEŠI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY TEST ČEŠI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY 1. Který císař vládl v Rakousko-Uhersku na počátku války? a) Karel I. b) František I. c) František Josef I. d) Karel II. 2. Jaký politický systém zavedl císař v monarchii

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č,j.: 2298/13 V Praze dne 13. listopadu.2013 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 20. listopadu 2013 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 7. dubna 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 21. září 2016 v 09:00 h V Praze 15. září 2016 Čj. 2266/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 07.03.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 07.03.1946 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 41. V y h l á š k a m i n i s t r a

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

*A500X00YCLU5* A500X00YCLU5

*A500X00YCLU5* A500X00YCLU5 *A500X00YCLU5* A500X00YCLU5 Číslo SP-1/2016-ST 11. ledna 2016 1 kterým se stanoví požadavky pro služební, pracovní a vojenská místa, ve znění služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu obrany

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 22. června 2016 v 10:00 h V Praze 15. června 2016 Čj. 2246/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 8. února 2017 v 09:00 h V Praze 1. února 2017 Čj. 2206/17 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Stručný přehled československo-britských diplomatických

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 27. dubna 2015 v 09:00 h V Praze 20. dubna 2015 Čj. 2230/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

: Písemnost Referenční číslo podání : D1686 Číslo souboru : 1 Autor podání : Till Müller-Ibold (R10220) RPG Industries

: Písemnost Referenční číslo podání : D1686 Číslo souboru : 1 Autor podání : Till Müller-Ibold (R10220) RPG Industries Zveřejněné ID : T-559/11 Číslo písemnosti : INT I-1 Číslo zápisu do rejstříku : 511506 Datum podání : 24/01/2012 Datum zápisu do rejstříku : 30/01/2012 Typ písemnosti : Návrh na vstup vedlejšího účastníka

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Vzdělávací oblast : Člověk a společnost. Předmět : Dějepis. Téma : Novověk. Ročník: 9

Vzdělávací oblast : Člověk a společnost. Předmět : Dějepis. Téma : Novověk. Ročník: 9 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Předmět : Dějepis Téma : Novověk Ročník: 9 Popis: Test obsahuje látku 1. pololetí 9. ročníku. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Ověřuje historické znalosti

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

N 3, Politická a ekonomická transformace v zemích střední a východní Evropy

N 3, Politická a ekonomická transformace v zemích střední a východní Evropy Cahiers du CEFRES N 3, Politická a ekonomická transformace v zemích střední a východní Evropy Olivier Bouin, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Kamil JANÁČEK Transformace české ekonomiky a situace na trhu práce

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Místní školní rada Běhařov 1926-1950. EL NAD č.: 1525. AP č.: 558

Místní školní rada Běhařov 1926-1950. EL NAD č.: 1525. AP č.: 558 Státní okresní archiv Klatovy Místní školní rada Běhařov 1926-1950 Inventář EL NAD č.: 1525 AP č.: 558 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech 1918-2004 1/ Období let 1918-1945 - 20. 11. 1918: tzv. archivní anketa = porada ved. představitelů českých archivů o jejich nové organizaci: většina

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č. j.: 2268/14 V Praze 29. srpna 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 3. září 2014 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY V Praze 2. září 2015 Čj. 2266/15 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 9. září 2015 v 09:00 h v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook POLITICKÝ SYSTÉM OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY (UČEBNICE S. 36 40) V ČSR systém politického pluralismu, politické strany z předválečného období. Nejdůležitější politickou stranou se stala Československá sociálně

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 29. března 2017 v 10:00 h V Praze 22. března 2017 Čj. 2220/17 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 18. května 2016 v 09:00 h V Praze 11. května 2016 Čj. 2236/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1945 Vyhlásené: 09.08.1945 Časová verzia predpisu účinná od: 09.08.1945 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 32. V l á d n í n a ř í z e n í ze dne

Více