Obchodní společnosti - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní společnosti - 1 -"

Transkript

1 - 1 - Obchodní společnosti Základem tržního hospodářství je existence vlastnických vztahů ve kterých mají všichni vlastníci rovnocenné postavení. Z toho vyplývá, že žádný z vlastníků nemá specifická práva a nebo preference. V případě, že vlastníci podnikají samostatné vzdávají se možnosti spojit síly a kapitál a podnikat společně. Společné podnikání přináší řadu výhod mezi než patří snižování podnikatelského rizika, protože řada společností ručí za své závazky omezeně a v některých případech vůbec. Stejné jako jiné hospodářské činnosti tak i společné podnikání je vymezeno příslušnými právními normami. Rozhodující právní normou je v tomto případě Obchodní zákoník 513/1991 Sb., který byl v roce 2003 novelizován a tato novela přinesla řadu významných změn zejména v oblasti obchodních společností. Pro pochopení vniku, fungování a zániku jednotlivých společnosti je nebytné pochopit řadu některé termíny, které s podnikáním souvisejí: Obecné pojmy: Podnikání: podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikatel: Osoba zapsaná v obchodním rejstříku (státní podnik družstvo, obchodní společnosti atd.) Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění (zvláštní předpis) (lékaři, advokáti, veterináři atd.) Fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštních předpisů Podnik: Soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. Na základě této definice je zřejmé, že podnik netvoří jen stroje, budovy a zásoby, ale i penězi ocenitelná práva nehmotné povahy jako jsou licence, patenty knot-how, software a dále schopnosti a kvalita lidské pracovní síly, kterou podnik zaměstnává. Podnik je věc hromadná, nelze ji dát do zástavy. Obchodní firma: Je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku a pod tímto názvem podnikatel činí právní úkony (uzavírá smlouvy, jedná ve vztahu ke státu, uzavírá pracovní poměr se zaměstnanci). V případě, že fyzická osoba není zapsaná v OR činí právní úkony pod svým jménem a příjmením (já Oskar Punčoška) Firmou fyzické osoby je tedy její jméno a příjmení (Pavel Tesař) tato firma může obsahovat dodatek, který odlišuje osobu podnikatele nebo druh podnikání (Pavel Tesař holič) Firmou právnické osoby je název pod kterým je zapsána v OR (Delvita a.s., ČSOB a.s.) Jednání podnikatele: Za podnik nemůže jednat kdokoliv a proto je důležité určit, kdo a co smí ve firmě rozhodnout. Fyzické osoby (živnostníci) jednají osobně (za firmu Pavel Tesař holič jedná Pavel Tesař)

2 - 2 - Právnické osoby jednají prostřednictvím statutárních orgánů. Statutárním orgánem může být podle druhu společnosti společník, jednatel, představenstvo. Zvláštním druhem statutárního orgánu je prokurista. Výraz prokurista je odvozen od slova prokura = zvláštní plná moc. Tato plná moc opravňuje prokuristu ke všem právním úkonům vyjma prodeje nemovitostí. Prokura může být udělena jen fyzické osobě a musí být zapsán v OR. V praktickém řízení firmy je jednou z nejvýznamnějších osob, může podepisovat smlouvy bankovní operace a v nepřítomnosti zastupuje ředitele firmy. Obchodní rejstřík (dále jen OR): Je veřejný seznam ve kterém jsou zapsány údaje, které stanoví zákon Tento seznam je veden soudem (rejstříkový soud). V současné době plní funkci rejstříkových soudů soudy krajské. Pro náš kraj je to krajský soud v Českých Budějovicích. Obchodní rejstřík je zveřejňován ve zvláštním věstníku (specializované periodicky vycházející noviny). Pro právnické osoby je zápis povinný, fyzické osoby se mohou zapsat dobrovolně. Obchodní společnosti a družstva: Obchodní společnosti jsou právnické osoby, založené za účelem podnikání. Členíme je na: osobní : kapitálové veřejná obchodní společnosti (veř. obch. spol., v.o.s.) komanditní společnost (kom. spol., k.s.) společnost s ručením omezeným (spol. s.r.o., s.r.o.) akciová společnost (akc.spol., a.s) družstvo není klasickou kapitálovou společnosti, ale má její rysy Založení společnosti Společenskou smlouvou podepsanou všemi společníky více zakladatelů Zakladatelskou listinou jediný zakladatel Základní kapitál V peněžním vyjádření souhrn peněžních a nepeněžních vkladů jednotlivých společníků. Vklady do podnikání se uskutečňují většinou v penězích, ale nic nebrání tomu, aby společník do firmy vložil jiný majetek pokud s tím ostatní společníci souhlasí (stroje, pozemky, budovy, autorská práva, pohledávky). Podíl společníka: Vymezuje účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti (čím vyšší vklad do podnikání tím větší práva a někdy i povinnosti). Rezervní fond: Je tvořen prostředky (penězi), které musí společníci schraňovat na zvláštním účtu a mohou je použít jen v souladu se zákonem ke krytí ztrát společnosti. Je to vlastně jakási pojistka pro případ, že by podnikání neprobíhalo tak jak má a firma nedosahovala zisku. Vznik společnosti: Společnost vzniká dnem zápisu do OZ. Právní úkony týkající se založení musí mít písemnou formu

3 - 3 - Zrušení společnosti: Společnost se zrušuje: 1) uplynutím doby na kterou byla založena 2) dosažením účelu, pro který byla založena 3) dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánů společnosti o zrušení společnosti 4) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení 5) rozhodnutím o sloučení, splynutí, rozdělení a nebo přeměně v jinou formu 6) zrušením konkursem Sloučení znamená, že ze dvou a nebo více podniků vzniká jeden. Majetek a závazky přecházejí na podniky nové vzniklý. Splynutí společnosti znamená zánik dosavadních podniků a jejich majetek a závazky přecházejí na nový subjekt Rozdělení znamená, že se z jednoho podniku vytvoří více podniků. Majetek a závazky přecházejí na nově vzniklé podniky. a) bez likvidace b) s likvidací Zrušení podniku bez likvidace V případě dobrovolného zrušení splyne v jinou společnost, popřípadě se rozdělí. Při přeměně zaniká dosavadní společnost bez likvidace, pokud jsou ke dni podání výmazu z OR splněny náležitosti pro vznik nové společnosti. Návrh na zápis nové společnosti musí být podán současně s návrhem na výmaz. Výmaz a zápis nové společnosti provede rejstříkový soud k témuž dni. Zrušení společnosti s likvidací Pokud nepřešlo celé jmění na nového nástupce musí být provedena likvidace společnosti. Vstup společnosti do likvidace se zapíše do OR a statutární orgán společnosti jmenuje likvidátora, tím může být jen fyzická osoba. Při likvidaci společnosti na základě soudního rozhodnutí jmenuje likvidátora soud. Ke skončení likvidace sestaví likvidátor účetní uzávěrku a předloží ji společníkům ke schválení spolu se správou o průběhu likvidace a návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku (toho co společnosti zbylo) mezi společníky. Před rozdělením tohoto zůstatku musí být uspokojeny nároky věřitelů společnosti (státu, zaměstnanců, dodavatelů) Srovnání osobních a kapitálových společností osobní vhodné pro rodinné firmy administrativně méně náročné pružné reagují na změny není nutný počáteční vklad netvoří rezervní fond ručí celým majetkem osobní účast na řízení společnosti zánikem společníka zaniká společnost kapitálové vhodná pro získání velkého kapitálu administrativně náročné na změny reagují obtížně nutný počáteční vklad tvoří rezervní fond ze zákona ručí jen omezeně osobní účast nahrazena statut. Orgánem zánikem společníka nekončí

4 - 4 - Obchodní společnosti Osobní společnosti I. Veřejná obchodní společnost (veř. obch. spol.,v.o.s.) V tomto typu společnosti podnikají alespoň dvě osoby pod společnou firmou a za závazky společnosti ručí společně a nerozdílně celým svým majetkem. Celým svým majetkem se rozumí veškerý majetek, který má daná osoba ve svém vlastnictví (automobil, byt, pozemek, chata atd.) Společnost je založena alespoň dvěma osobami Může být založena právnickou i fyzickou osobou Za závazky ručí společně a solidárně Zisk i ztráta se dělí mezi společníky rovným dílem Vstoupit do společnosti je možné jen na základě změny společenské smlouvy Společenská smlouva obsahuje: obchodní firmu a sídlo určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby předmět podnikání společnosti Vystoupit je možné stejným způsobem, ale ve společnosti musí zůstat alespoň dva společníci Statutárním orgánem je každý společník pokud společenská smlouva nestanoví jinak (společníci se mohou dohodnout na tom, že společnost bude zastupovat pouze jeden a nebo více společníků). Pro společníky platí zákaz konkurence v oboru (nesmí mít jinou firmu se stejným předmětem činnosti) pokud společenská smlouva nestanoví jinak. Smrtí společníka dochází ke zrušení společnosti pokud práva nepřecházejí dědictvím na dědice. II. Komanditní společnost (kom. spol., k.s.) Komanditisté jeden a nebo více společníků ručí do výše svého vkladu Komplementáři jeden a nebo více společníku ručí neomezeně Společnost může založit minimálně jeden komaditista a minimálně jeden komplementář Komanditista je povinen vložit do základního kapitálu vklad v minimální výši Kč, pokud společenská smlouva nestanoví jinak, komplementář nemusí vklad skládat Zisk a ztráta společnosti se dělí podle společenské smlouvy. Rozdílné je i zdanění zisku, který připadá na komanditisty a komplementáře. Společenská smlouva obsahuje: firmu a sídlo společnosti určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby předmět podnikání určení, kteří ze společníků jsou komplementáři a kteří komaditista výše vkladu každého komanditisty Statutárním orgánem jsou pouze komplementáři Zákaz konkurence platí také pouze pro komplementáře.

5 - 5 - Kapitálové společnosti III. Společnost s ručením omezeným (spol. s r.o., s.r.o) Základní kapitál této společnosti tvoří vklady společníků a společníci ručí za závazky společnosti do výše upsaných vkladů. Společnost může být založena jednou osobou (fyzickou a nebo právnickou), maximální počet společníků je 50. Společníci ručí za závazky neomezeně a to pouze do výše nesplacených vkladů zapsaných v OR. Společenská smlouva obsahuje: firmu a sídlo společnosti určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídl právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby předmět podnikání výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka při založení společnosti jména a bydliště prvních jednatelů a způsob jakým jednají jménem společnosti určení správce vkladů další údaje podle zákona Hodnota základního kapitálu je minimálně Kč Hodnota vkladu společníka je minimálně Kč. (společníci mohou vkládat různé částky, částka musí být dělitelná tisícem a společník se může účastnit pouze jedením vkladem). Orgány společnosti: valná hromada nejvyšší orgán jednatelé statutární orgán dozorčí rada (nepovinná) kontrolní orgán Označení jednatel společnosti jako statutárního orgánu je povinné a není možné ho měnit. Valná hromada jako nejvyšší orgán se schází minimálně jednou ročně a schvaluje účetní uzávěrku. Zákaz konkurence platí pouze pro jednatele a členy dozorčí rady (pokud je zřízena). Pokud se změní společník není nutné rušit společnost, ale je nutné zapsat změnu do OR. Tato společnost povinně tvoří rezervní fond do výše a způsobem, který stanoví zákon. IV. Akciová společnost(akc. spol., a.s.) Základní kapitál akciové společnosti je rozvržen na určitý počet akcií. Počet akcií závisí na rozhodnutí zakladatelů. Akcie je cenný papír o určité jmenovité hodnotě (nominální hodnota) se kterou jsou spojena určitá práva akcionáře. Nominální hodnota je ta, která je na akcii uvedena. Může a zpravidla se liší od hodnoty tržní, což je hodnota za kterou je akcii obchodována na trhu. Akcionář se držením akcií podílí na zisku společnosti (dividendě), na řízení společnosti (může hlasovat na valné hromadě a může být volen do orgánu společnosti).

6 - 6 - Akcií existuje mnoho druhů a můžeme je rozdělit: Podle formy: Podle druhu akcie: na listinné jsou vytisknuté na papíře na zaknihované zaznamenány v počítači, fyzicky neexistují. na jméno na majitele speciální - zaměstnanecké prioritní Akciová společnost může být založena jednou právnickou a nebo dvěma a více zakladateli, horní hranice společníků není omezena. Společnost může být založena veřejnou nabídkou akcií, pak základní kapitál musí tvořit minimálně částku Kč a nebo bez veřejné nabídky Kč. Společnost se zapisuje do OR a tvoří rezervní fond. Zakladatelská smlouva a nebo zakladatelská listina musí obsahovat: firmu, sídlo a předmět podnikání navrhovaný základní kapitál počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu, podobu a formu upisované vklady zakladatelů přibližnou výši nákladů souvisejících se založením společnosti určení správce vkladu návrh stanov další údaje Orgány společnosti : valná hromada schůzka všech akcionářů, minimálně jednou za rok statutární orgán představenstvo řídí organizaci dozorčí rada kontroluje představenstvo Zákaz konkurence platí pro představenstvo a členy dozorčí rady. Akcionáři za závazky společnosti neručí. V. Družstvo Družstvo je zvláštním druhem společnosti, svým charakterem má blíže ke kapitálovým společnostem, ale někde je uváděno jako zvláštní druh společnosti. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, kdy v průběhu činnosti mohou přistupovat další členové a tím se liší od obchodních společností, které nemohou libovolně zvyšovat a nebo snižovat počet společníků. Z historického hlediska můžeme první družstva vystopovat v Anglii a Francii v 19 století. Na území Čech byly předchůdcem družstev tzv. Ouly. Velkou popularitu měly vesnická úvěrová družstva rolníků, která začalo vznikat koncem 19. století. Propagátorem těchto družstev byl Cyril Kampelík, od jeho jména byl odvozen název kampeličky. V době po druhé světové válce je v naší republice označení družstvo spojováno s kolektivizací (združstevňováním) zemědělství JZD (jednotná zemědělská družstva), popřípadě se socializací obchodu Jednota.

7 - 7 - Družstvo musí povinně mít v názvu slovo družstvo Založit družstvo může alespoň 5 fyzických osob a nebo 2 právnické osoby. Členem družstva může být osoba starší 15 let. Všichni členové skládají členský vklad určený stanovami družstva, vklad je jednotný a všichni členové mají stejná hlasovací práva. Družstva tvoří základní kapitál a to v minimální výši Kč. Družstvo tvoří rezervní fond, který se v tomto případě označuje jako nedělitelný fond. Členové družstva neručí za závazky družstva. Zákaz konkurence platí pro členy představenstva a členy kontrolní komise. Orgány družstva: členská schůze nejméně 1 x ročně představenstvo statutární orgán kontrolní komise kontrolní orgán Státní podniky Pro stát není prioritním posláním dosahování zisku, proto většina státních organizací působí ve sféře zdravotní, sociální, školství, bezpečnosti, kultury atd. Ale v některých případech má stát zájem kontroly důležitých podniků a nebo zájmy strategické a v tomto případě je pro něho důležité dosahování zisku. Stát může podnikat dvěma způsoby: 1) Podíl ve velkých strategických soukromých firmách (ČEZ, České dráhy) 2) Zakládání státních podniků (Česká správa letišť, Česká pošta) Založení státního podniku se řídí speciálním zákonem o státním podniku, zapisují se do OR vznikají vydání zakladatelské listiny. V současné době jsou státní podniky spíše okrajovou záležitostí. Statutárním orgánem je ředitel jmenovaný zakladatelem, kontrolním orgánem je dozorčí rada. Spojování podnikatelů bez vzniku právnické osoby I. Sdružení podnikatelů Toto sdružení není právnickou osobou, ale sdružením dvou a více podnikatelů (družstev, živnostníků, obchodních společností). Toto sdružení jako celek nemá právní subjektivitu, každý z podnikatelů jedná svým jménem a na vlastní zodpovědnost., nezapisuje se do OR. Smlouva o sdružení není upravena Obchodním zákoníkem, ale Občanským zákoníkem. Základem je smlouva o sdružení ve které je podnikatelé dohodnou, čím jménem a na čí účet povedou podnikání, kdo povede společné účetnictví, jaké prostředky poskytnou a jak se budou dělit o případné zisky nebo ztráty. V praxi se setkáváme se družením, pod názvem, který se dříve používal konsorcium. Toto sdružení má význam pro akce velkého rozsahu, na které by jeden podnikatel nestačil. Toto sdružení používají i velké firmy například banky, které sdruží prostředky pro financování na akci velkého rozsahu, která by byla pro jednu banku velkým rizikem. II. Smlouva o tichém společenství Tuto smlouvu upravuje Obchodní zákoník a tichý společník se zavazuje poskytnout podnikateli určitý vklad a tím se podílet na podnikání. Podnikatel vyplácí tichému společníku část čistého zisku. Na případné ztrátě se tichý společník podílí jen do výše svého vkladu. O tichém společníkovi nikdo neví, podnikatel nesmí ani naznačit, že ho má. O jeho existenci ví jen finanční úřad. Smlouva musí být uzavřena písemně, nemusí ji ověřovat notář a nevzniká právnická osoba. Pro tichého společníka z tohoto svazku plyne možnost

8 - 8 - výhodného zhodnocení volných finančních prostředků. Podnikateli umožní aktivity, na které by se mu nedostávalo financí. Živnosti Zákon číslo 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje podnikání převážně fyzických osob. Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku a za podmínek, které stanoví zákon. Z hlediska tohoto zákona živností není: činnost vyhrazená zákonem státu nebo určené právnické osobě (tisk peněz) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti (autorský zákon) provádění činnosti podle zvláštního předpisu (lékaři, veterináři, notáři) činnost bank, rozvod elektřiny, plynu, vody, televizní vysílání, výroba léčiv, výchova a vzdělání ve školách. Provozování výše uvedených činností mohou být předmětem podnikání pokud to povoluje zákon. Živnostensky podnikat může jak fyzická tak právnická osoba pokud splňuje obecné podmínky pro živnostenské podnikání a popřípadě i podmínky zvláštní pokud tak stanoví zákon. Obecné podmínky: plnoletost věk 18 let způsobilost k právním úkonům bezúhonnost potvrzení, že osoba nemá závazky ke státu (nedoplatky daní, sociální a zdravotní pojištění) Zvláštní podmínky: Zvláštními podmínkami je odborná a nebo jiná způsobilost, která je stanovena pro příslušnou živnost (například vyučení v oboru, vzdělání a praxe). Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, pokud splní podmínky stanovené zákonem. Osoba, která není občanem ČR může živnost provozovat za stejných podmínek jako osoba, která je občanem ČR pokud zákon nestanoví jinak. Živnostenské oprávnění vzniká u živností ohlašovacích dnem ohlášení (podnikatel může zahájit činnost ihned a nemusí čekat na doručení živnostenského oprávnění) u živností ohlašovacích a dnem rozhodnutí o udělení koncese u živností koncesovaných (živnostník musí vyčkat s činností do doby udělení koncese). Průkazem živnostenského oprávnění je živnostenský list a nebo koncesní listina. Podnikatel může provozovat více živností, pokud má na každou z nich živnostenské oprávnění.

9 - 9 - Živnosti rozdělujeme: a) Podle druhu činnosti Obchodní Výrobní Poskytování služeb b) Podle vzniku práva k provozování živnosti: I. Ohlašovací Řemeslné Vázané Volné II.Koncesované Živnosti řemeslné jsou uvedené v příloze číslo 1 zákona. Odborná způsobilost se prokazuje: výučním listem vysvědčením o ukončení příslušného oboru střední odborné školy vysvědčením o maturitní zkoušce diplomem (kovářství, modelářství, zpracování kamene, řeznictví, zednictví, kominictví, kamnářství, fotografické služby, kosmetické služby, holičství atd.) Živnosti vázané jsou uvedeny v příloze č.2 zákona. Odborná způsobilost je upravena zvláštními předpisy uvedenými v příloze č.2 zákona, je zde předepsáno odpovídající vzdělání. (montáž, opravy a revize tlakových zařízení, zdvihacích zařízení, plynových zařízení, úřední měření, poskytování telekomunikačních služeb projektová činnost, provozování autoškoly, oční optika, průvodcovská činnost, provozování cestovní agentury, masérské služby, provozování solárií, drezúra zvířat, zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků) Živnosti volné Živnosti volné jsou živnosti pro jejichž provozování není předepsána odborná způsobilost, žadatel musí splnit pouze obecné podmínky. Živnosti koncesované Jsou uvedeny v příloze č.3 zákona. Odborná způsobilost je určena zvláštními předpis a stát si vyhrazuje kontrolu nad těmito činnostmi a státní souhlas vydává příslušní orgán státní správy, uvedený v příloze č.3. (provozování střelnic, směnárenská činnost, taxislužba, pohřební služby, soukromý detektiv, výroba lihu, provozování cestovní kanceláře). Živnostenský list vydá příslušný živnostenský úřad osobě pokud splní podmínky pro udělení živnosti do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo ohlášení živnosti doručeno. Opis zašle finančnímu úřadu, Českému statistickému úřadu, úřadu práce a správě sociálního zabezpečení.

10 Koncesní listinu je živnostenský úřad povinen vydat do 15 dnů ode dne nabytí moci o udělení koncese. Pokud je pro vydání koncese nutný souhlas státního orgánu má tento na vyjádření 30 dní, živnostenský úřad je tímto rozhodnutím vázán. tzn. pokud stát nesouhlasí nemůže živnostenský úřad koncesní listinu vydat. Na rozhodnutí o vydání koncese má živnostenský úřad 60 dní. Z toho vyplývá, že koncesní listina může být vydána do 75 dnů od podání žádosti.(60 dnů má úřad na rozhodnutí a do 15 dnů musí listinu vydat). Zánik živnostenského oprávnění živnostenské oprávnění zaniká: smrtí podnikatele, nepokračují-li v činnosti dědicové zánikem právnické osoby uplynutím doby pokud byl živnostenský list a nebo koncesní listina vydány na dobu určitou stanovením zvláštního předpisu rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění Živnostenský rejstřík Vedou živnostenské úřady o podnikatelích, kteří mají v jejich územní působnosti sídlo a nebo trvalé bydliště. Je obdobou obchodního rejstříku a zapisují se do něho všechny důležité údaje včetně jejich změn (jméno a příjmení, sídlo, předmět podnikání, druh živnost) Jedná se o veřejný seznam ze kterého nám živnostenský úřad na požádání vydá výpis a nebo opis a můžeme do něj nahlížet. Má i svoji neveřejnou část do které není nahlížet možné.

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim06 Vypracoval, Dne

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011

OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011 OBSAH KAPITOLY PODNIK A Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín Podnikání Podnikatelský záměr Podnikání dle Živnostenského zákona Založení, zrušení a zánik podniku Členění podniků Právní formy podnikání Specifika

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola 1 Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola zdravotnictví 5) a) Stanovit pravidla hospodářské

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

2. PODNIK A PODNIKÁNÍ

2. PODNIK A PODNIKÁNÍ 2. PODNIK A PODNIKÁNÍ 1 2 2.1. ORGANIZACE Kromě domácností a státu známe ještě další tržní subjekty, které označujeme obecně jako organizace. Tržní subjekty domácnosti organizace stát 2.1.1. Pojem organizace

Více

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Podnikání Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikání a podnikatelé... 3 1.1 Podnikatelská

Více

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU Ekonomie rozlišuje tři základní ekonomické subjekty: domácnosti; firmy; stát. Z tohoto hlediska právo

Více

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Právní předpisy Občanský zákoník Obchodní zákoník Nový občanský zákoník (+ přidružené zákony: zejm. Zákon o obchodních společnostech a družstvech)

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

Základní pojmy. Právní formy podnikání.

Základní pojmy. Právní formy podnikání. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní pojmy. Právní formy podnikání. Eva Štichhauerová Technická univerzita v

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 10. 3. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 10. 3. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_20 Název materiálu: PODNIKÁNÍ DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje obchodní společnosti Očekávaný

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 3. PRÁVNÍ FORMY OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

Ekonomika a řízení. Ing. Jan Mačí H 637 (budova H, 5. patro) St 10.40-12.10, dále dle dohody jan.maci@tul.cz

Ekonomika a řízení. Ing. Jan Mačí H 637 (budova H, 5. patro) St 10.40-12.10, dále dle dohody jan.maci@tul.cz Ekonomika a řízení Ing. Jan Mačí H 637 (budova H, 5. patro) St 10.40-12.10, dále dle dohody jan.maci@tul.cz Podmínky pro splnění předmětu Zápočet: max. 2 absence, dva testy (6. a 12. cvičení) min 60 %

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Zákon o živnostenském podnikání Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Ing.Lenka Vlasáková 2 Ing.Lenka

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

veřejná obchodní společnost

veřejná obchodní společnost veřejná obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim04 Vypracoval, Dne

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI V E Ř E J N Á O B C H O D N Í S P O L E Č N O S T K O M A N D I T N Í S P O L E Č N O S T VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST Osobní společnost Charakteristiky: Založena za účelem podnikání

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Společenstevní a družstevní právo

Společenstevní a družstevní právo Společenstevní a družstevní právo 2006 2008 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní společnosti a družstvo Obchodní společnosti Společníci uzavřený počet společníků, vázaný na

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh:

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Kapitálové obchodní společnosti

Více

Právní formy organizací. Z hlediska právní formy jsou organizace rozděleny následovně:

Právní formy organizací. Z hlediska právní formy jsou organizace rozděleny následovně: Právní formy organizací Z hlediska právní formy jsou organizace rozděleny následovně: státní organizace (státní podniky): státní hospodářské organizace státní rozpočtové organizace (např. škola, policie,

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Práva společníků. Povinnosti společníků VEŘEJNÁ OBCHODNÍ 29.11.2009. Osobní společnost Charakteristiky: zisk. ztráta

Práva společníků. Povinnosti společníků VEŘEJNÁ OBCHODNÍ 29.11.2009. Osobní společnost Charakteristiky: zisk. ztráta VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST Osobní společnost Charakteristiky: Založena za účelem podnikání Podnikání malého rozsahu Ručení společníků celým Aktivní účast společníků, vzájemná spolupráce Založení společnosti

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 AKCIOVÁ SPOLEČNOST STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Ekonomie Autor: Mgr. Petr Hartmann Název: ZAKLÁDÁME FIRMU (právní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

http://www.slovenskespolecnosti.info/images/z6.jpg

http://www.slovenskespolecnosti.info/images/z6.jpg http://www.slovenskespolecnosti.info/images/z6.jpg STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y Strana první NZ 684/2012 N 715/2012 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 6. 12. 2012 (slovy: šestého prosince roku dva tisíce dvanáct) jménem JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad Labem, na místě

Více