Židenický Zpravodaj 05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Židenický Zpravodaj 05"

Transkript

1 Židenický Zpravodaj 05 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Den Země na Přírodovědné stanici Kamenáčky V úterý 17.dubna jsme na stanici již tradičně oslavili Den Země, a to v rámci celobrněnských Dnů pro Zemi. Po pondělním dešti vysvitlo sluníčko, takže návštěvníci si mohli užít pohody na relaxační zahradě, kde jsou v květu cibuloviny, broskvoň, meruňky, trnky, kdoulovec, mandloně a další keře. Rodiče s dětmi využili především otevření expozice zvířat v chodbě, učebně a tropickém skleníku, na dvorku je čekala prasátka Elvíra a Rozárka. V 15,30 jsme slavnostně otevírali potok pro sezónu 2012, aby se i letos u nás na zahradě dařilo třem chráněným druhům obojživelníků, kteří zde volně žijí ropucha zelená, ropucha obecná a čolek obecný. Jako každoročně naši akci navštívil také pan starosta, který stanici podporuje a o její činnost se dlouhodobě zajímá. Akci během tří hodin navštívilo 318 účastníků. Oslavy na stanici pokračovaly ve čtvrtek 19.dubna, kdy se žáci všech ročníků ZŠ Kamenáčky přišli pobavit a dozvědět se něco o domácích a hospodářských zvířatech. Pracovníci stanice pro ně připravili stezku s úkoly pro mladší i starší děti. Kromě příměstských táborů na letní prázdniny bychom rádi v prostorách zahrady zorganizovali v dohledné době koncert skupiny Jabaru, která hraje na nástroje australských Aboriginců. O termínu koncertu budeme veřejnost informovat. Ing. Romana Křížová, Ph.D., Přírodovědná stanice Kamenačky Elektronický zápis do MŠ V oblasti mateřských škol jsme se letos dočkali reformní změny. Většina MČ v městě Brně přistoupilo k elektronickému zápisu do MŠ. Dnes mohu tento systém chválit. Jsou nastavená jasná a jednotná pravidla. Díky elektronizaci dostali MČ výstup statistiku a mohou objektivně reagovat na stav kapacit v MŠ. V Židenicích bylo vypsáno 132 volných míst a o školku si zažádalo 242 rodičů dětí z Židenic. Zde sledujeme nepoměr, tedy žádostí bylo letos o 110 více než-li je volná kapacita. Díky pravidlům se dostali do židenických školek jen židenické děti. Nyní máme v našich školkách cca 70 dětí mimo naší MČ, které během dvou let uvolní kapacitu pro děti z naší MČ. Přesto budou Židenice potřebovat dalších cca 50 míst. V letošním školním roce jsme zpracovali studii přístavby MŠ k ZŠ Krásného a nechali se inspirovat v MČ Slatina, kde nedostatek míst vyřešili v minulosti přebudováním kuchyní na třídy o kapacitě cca 25míst na třídu a nechávají si jídlo dovážet (v Židenicích takto funguje již ½ MŠ). Vzhledem k výši finančních prostředků potřebných k vybudování přístavby je pro Židenice reálná cesta městské části Slatina. Ačkoliv jsme pro navýšení kapacit v MŠ za poslední rok udělali maximum, z finančních a časových úskalí bude navýšení kapacit realizováno příští školní rok, tedy u příštího zápisu. M Č B rn o - Ž i d e n i c e DĚ TSKÝ DE N ned kde? S o k o l ovn a J u l i á n ov Co vás č eká? > pohádka Princezna na hrášku > malování na obličej > balónkový klaun Parkování poliklinika Viniční Mnoho občanů láteří na činnost policie v místě polikliniky Viniční. Vybírají zde pokuty za špatné parkování. V místě funguje č as? h o d i n! Bc. Karel Bernášek, místostarosta rekonstruované parkoviště, které je sice placené, ovšem nikoliv za běžnou sumu. První ½ hodina je zdarma, dále se platí 5,- Kč za ½ hodinu. Přesto mnoho řidičů neparkuje zde, ale na silnici na ul. Viniční ústící do ul. Líšeňské. Ta zde nemá šířku 6m nutných pro podélné parkování. Pokud tedy neparkujeme na parkovišti, vystavujeme se riziku pokuty, nebo odtahu. Auta na silnici tvoří překážku plynulého provozu a to především pro zajíždějící autobusy MHD. ě le > představení řemesel: kovárna, zahradník, tesař, doktor... > Kinekt herní konzola > dárečky pro každého Vstup zdarma Zábava pro dě ti i rodič e!!! Tě šíme se na Vás - vedení radnice Bc. Karel Bernášek, místostarosta Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 1

2 Židenický Zpravodaj 5/2012 ZPRÁVY Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice 32. zasedání Rady MČ Brno -Židenice ze dne : schvaluje rozpočtové opatření č. 3. Toto opatření doplňuje v příjmech rozpočtu na rok 2012 neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na SPOD ve výši 417 tis. Kč, doplňuje neinvestiční transfer z MV na výdaje azyl. zařízení ve výši 8 tis. Kč, snižuje neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na školství ve výši 22 tis. Kč, snižuje neinvestiční transfer z rozpočtu města ve výši 168 tis. Kč a navyšuje, doplňuje a upřesňuje některé výdajové položky rozpočtu na rok schvaluje podání žádosti k Radě města Brna ve věci: souhlasu RMB s podáním žádostí MČ Brno- Židenice na KÚ JMK o poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji na akci Venkovní hřiště ZŠ Brno, Gajdošova 3 pro rok souhlasí se zařazením společných zkoušek orchestru a sboru v rámci projektu Krok ke smíření, pořádané orchestrem Mladých brněnských symfoniků, konaných ve dnech 26., a , do povinného programu roku souhlasí se zařazením akce Koncert žáků tanečního sboru, konaného ZUŠ PhDr. Zb. Mrkose, Brno, Došlíkova 48 dne , do povinného programu roku /2012.6/ Změna záměru projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna. souhlasí se změnou záměru projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna a to z Přístavby tělocvičny MZŠ Kamenačky na Revitalizaci sportovních ploch MZŠ Kamenačky. souhlasí s tím, že nedobytné pohledávky na nájemném za byty v celkové výši ,- Kč budou odepsány na úkor VHČ. Doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice souhlasit s tím, že nedobytné pohledávky na nájemném za byty v celkové výši ,- Kč budou odepsány na úkor VHČ. Tyto nedobytné pohledávky obsahuje seznam B, jež tvoří přílohu č. 3 originálu zápisu. souhlasí s úhradou části nákladů za spotřebu studené vody za rok 2011 v domě Slívova 1,3,5,7 v celkové výši ,- Kč z VHČ a souhlasí s úhradou části nákladů za spotřebu studené vody za rok 2011 v domě Krásného 8 v celkové výši ,- Kč z VHČ. 32/ / Záměr obce pronajmout byt č. 1 v domě Souběžná 7 oprava na vlastní náklady. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout volný byt č. 1 v domě Souběžná 7 v Brně s opravami na vlastní náklady. Účelně vynaložené náklady ve výši cca ,00 Kč budou umořeny v nájemném. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout volný byt č. 3 v domě Juliánovské náměstí 1 v Brně s opravami na vlastní náklady. Účelně vynaložené náklady ve výši cca ,00 Kč budou umořeny v nájemném. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout volný byt č. 8 v domě Boettingrova 9 v Brně s opravami na vlastní náklady. Účelně vynaložené náklady ve výši cca ,00 Kč budou umořeny v nájemném. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4 v domě Kuldova 28 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 72,35 Kč/m2 měsíčně ve smyslu zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Prostředky ve výši cca ,00 Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu budou umořeny v nájemném. souhlasí souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4 v domě Strakatého 10 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 72,35 Kč/m2 měsíčně ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Prostředky ve výši cca ,00 Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu budou umořeny v nájemném. bere na vědomí opakovanou žádost současných nájemců bytu č. 2 v domě Jílkova 185 v Brně o slevu na nájem. Trvá na platnosti svého usnesení č. 29/ / z 29. zasedání RMČ ze dne nedoporučuje statutárnímu městu Brnu pronájmem části pozemku pod prodejním stánkem p. č. 4935/1, ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské společnosti Sinalunga, s.r.o., doporučuje věc řešit v režimu tržního řádu. doporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej pozemků p. č. 7828, louka, o výměře m2 a p. č. 7831/18, ostatní plocha o výměře 778 m2, vše v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské společnosti Win plus, a.s. Nedoporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej části pozemku p. č. 7822/1, ostatní plocha, o celkové výměře m2 z důvodu využití tohoto pozemku jako přístupu k zahradám v dané lokalitě. souhlasí v souladu s čl. VIII. odst. 2 nájemní smlouvy č. 10/2003 ze dne ve znění dodatku č. 1 a č. 2 uzavřené s nájemcem ČAFC Židenice Brno s podnájmem celého sportovního areálu na ul. Pastrnkově, nacházejícího se na pozemcích p. č. 1189/1 ostatní plocha o výměře m2 a p. č. 1189/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 104 m2 a budovy šaten st. obč. vyb. č. p. 865, postavené na pozemku p. č. 1189/2, vše v k. ú. Zábrdovice občanskému sdružení ČAFC Židenice 2011 v rozsahu a za podmínek uvedených v nájemní smlouvě č. 10/2003 ke sportovním účelům a na dobu do , tedy do doby splnění termínu dotačních podmínek ve věci rekonstrukce šaten ve sportovním areálu. souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p. č. 1091/10, zastavěná plocha a nádvoří, část o výměře 52 m2 (z celkové výměry 1454 m2) a části pozemku p. č. 1091/11, zastavěná plocha a nádvoří, část o výměře 201 m2 (z celkové výměry 405 m2) v k. ú. Židenice při ul. Jílkově spol. BENT HOLDING, a.s. jako parkovacích ploch v areálu na dobu neurčitou za cenu 400,- Kč/m2/rok. souhlasí se zařazením divadelních představení Poprask na laguně realizovaných Divadlem strana 2 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: na Dlani o.s. v termínech 16. a , do povinného programu roku Schvaluje zadání nadlimitní veřejné zakázky na Provádění komplexní údržby veřejné zeleně a komunikací v Městské části Brno-Židenice dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Bere na vědomí, že výkonem všech zadavatelských činností je pověřena společnost ikis, s.r.o., se sídlem Kaštanová 496/123a, Brno na základě mandátní smlouvy ze dne zasedání Rady MČ Brno -Židenice ze dne : požaduje vyhlášení konkurzního řízení u Mateřské školy Sedmikráska, Brno, Zengrova 3. jmenuje do konkurzní komise Rady města Brna jako zástupce městské části pro Mateřskou školu Sedmikráska, Brno, Zengrova 3 Bc Karla Bernáška. nepožaduje vyhlášení konkurzních řízení u Základní školy, Brno, Gajdošova 3 a Základní školy, Brno, Krásného 24 a u Mateřské školy PASTELKY, Brno, Jamborova 11, Mateřské školy, Brno, Letní 3, Mateřské školy FAMILY, Brno, Mazourova 2, Mateřské školy, Brno, Nopova 15 a Mateřské školy, Brno, Šaumannova 20 a žádá Radu města Brna o potvrzení stávajících ředitelů uvedených základních a mateřských škol na dobu dalších šesti let. 34. zasedání Rady MČ Brno -Židenice ze dne : doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice schválit rozpočtové opatření č. 4. Toto opatření navyšuje v příjmech rozpočtu na rok 2012 závazný ukazatel financování o 2. část zůstatků roku 2011 ve výši tis. Kč a navyšuje ve výdajích na rok 2012 některé závazné ukazatele. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno -Židenice schválit finanční příspěvky z rozpočtu MČ Brno-Židenice na rok 2012 na sociální činnost a v rámci programu na podporu kultury, mládeže a sportu. souhlasí s převodem částky ,00 Kč z rezervního fondu na posílení investičního fondu Základní školy, Brno, Gajdošova 3, dle ust. 30 odst. 3 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. bere na vědomí čerpání investičního fondu Základní školy, Brno, Gajdošova 3, ve výši ,29 Kč na rekonstrukci vnějšího pláště vestavby 2. stupně a výstavbu nového centrálního rozvaděče dle ustanovení 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. bere na vědomí návrh programu 11. zasedání ZMČ Brno-Židenice konaného dne 18. dubna 2012 v hodin. Židenice na webu! Nalezněte více informací. Sledujte aktuální zpravodajství.

3 INFORMACE AKTUÁLNĚ Židenický Zpravodaj 5/2012 Úvaha nad proměnou Brna a Židenic Nedávno jsem šel kolem jednoho brněnského antikvariátu, kde jsem si všiml zajímavé kuriozity. Sympatický pan antikvář získal k prodeji čtvrté vydání tzv. Jančova plánu velkého Brna z roku Plán byl v perfektním stavu. Navíc vedle něj prezentoval i tzv. Komárkův plán Brna, který byl o něco mladší z roku Oba dva kusy byly velmi zachovalé, zřejmě původní majitel tyto plánky moc často nepoužíval, barvy nebyly vybledlé, papír neponičený. Když jsem si je vedle sebe prohlížel, uvědomil jsem si, že lepší přehled o vývoji našeho města a jeho částí ani nemůže být. Takto vedle sebe položené mapy vydávané v určitých intervalech by měl mít možnost srovnávat každý, kdo se o rozvoj města či městské části snaží. Nejlépe dát i na stěnu v kanceláře. Což jsem i udělal. Do této doby jsem měl v kanceláři přilepenou jen z muzea na Špilberku koupenou repliku plánu města Brna z roku 1906 (Neuster plan von Brünn), z kterého je na první pohled rozpoznat, jak se po vzoru Vídně budoval okruh ulic kolem centra jako byla Elizabeth Strasse (dnešní Husova) či Jodok Strasse (Joštova ulice) až k náměstí Lažanských (část Moravského náměstí před Místodržitelským palácem Moravské galerie). Výřez z "Jančova plánu velkého Brna" r. 1937, litografie Grafický umělecký závod, Brno-Židenice Na Tuřanských 2 Nicméně Brno zobrazené na tomto plánku z roku 1906 bylo teprve na začátku svého budoucího poválečného dynamického rozvoje, který byl spojen až s Československou republikou. Proto i plán Brna z roku 1906 je natolik vzdálen budoucímu vývoji, že zůstává jen historickou připomínkou tehdejšího městského centra s německými názvy ulic psaných švabachem (dokonce i první vydání již zmíněného Jančova plánu z roku 1919 rok před vznikem velkého Brna je popsáno s švabachem a ani umělecky či stylisticky ještě nedosahuje jemnosti a přesnosti pozdějších vydání ovlivněné moderními uměleckými směry jako byl funkcionalismus či Bauhaus). Z jednotlivých tištěných plánků města Brna je vidět, jak se město demograficky, občanskou vybaveností, ale i architektonicky vyvíjelo a jak překotně procházelo nejrůznějšími změnami. Od rakouského předměstí Vídně jako centra Moravského markrabství, přes dynamicky se rozvíjející hlavní město Moravskoslezské země v Československé republice až po město, které poničené Druhou světovou válkou začalo budovat nejrůznější předměstské sídliště pro nové občany masově se stěhující do Brna za prací do průmyslových podniků. Také ulice prošly od prvorepublikových názvů velkými změnami. A to platí pro naše Židenice dvojnásob. Onen Jančův plán Brna z roku 1937 uvádí názvy ulic, z nichž se velká část již po skončení Druhé světové války jmenuje dodnes jinak. Kdo by např. dnes za názvem tehdejší ulice Dobrovského hledal dnešní Gajdošovu, nebo za ulicí Habermannovou dnešní Balbínovu či pod tehdejší Resslovou ulici Jílkovu. Názvy ulic vypovídají o své době. Dnes jsme v Židenicích v situaci, kdy nové rozvojové lokality se soustředily např. v areálu Zbrojovky či u bývalých kasáren na Svatoplukově. Otázkou je, jak noví majitelé pojmou tyto oblasti co se týče architektury, ale i co se týče názvů. V Židenicích byla řada ulic po válce pojmenovaná po významných lidech či židenicích obyvatelích, kteří bojovali za svobodu. V dnešní době se inspirace bude hledat složitěji, ale věřím, že budoucí plánovači najdou vhodné vzory. Zároveň doufám, že i budoucí plány Brna či Židenic za 20 či 50 let se stanou sběratelskou vzácností a budou dělat našim potomkům radost jako dělají nám radost plány Brna 80 let staré. Proto když se plány Brna položí vedle sebe, bude všem zřejmé jak se město v jednotlivých etapách vyvíjelo a v které době se dělali nejvýznamnější stavební změny. Nejlépe, kdyby doba dnešní ekonomické krize nebyla z plánů poznat a kdyby se co nejdříve uvolnily finance jak z ministerstev na dostavbu Velkého městského okruhu či dobudování cyklostezek nebo na rekultivaci kasáren na Svatoplukově, či aby soukromý vlastník započal revitalizovat areál Zbrojovky. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 3

4 FÓRUM Židenický Zpravodaj 5/2012 Jak to bude s nájemným? Letošní rok je poslední, kdy může radnice jednostranně zvýšit nájemné až na tzv. tržní úroveň, což činí pro oblast Židenic 100,08 Kč (I.a II. kat), 90,07 Kč (III. a IV. Kat.), pro oblast Zábrdovic 75,91 Kč (I.a II. kat) a 68,32 Kč (III. a IV. kat.). V budoucnu už nebude možno provést bez souhlasu nájemce bytu žádné další navýšení nájmu. Pro lepší ilustraci, částka, o kterou radnice přichází, pokud udržuje stávající stav, je rovna 3,17 mil. Kč měsíčně, což za rok Dům ve společném vlastnictví na Staré osadě představuje sumu převyšující 38 mil. Kč. Nabízí se zásadní otázka, zda radnice má vůbec zájem nájemné řešit. Zvýšení nájmu je velmi citlivý sociální problém, v dnešní době je mnoho rodin, pro které je další navýšení plateb neúnosné. Pokud však radnice nájmy nezvýší, bude čelit v budoucnu problému jak financovat opravy domů. Náklady na údržbu porostou, zatímco nájmy zůstanou zafixovány. Rozetnout tento gordický uzel není pro radnici snadné, neboť voliči ODS by patrně neradi slyšeli, že je realizován jen program ČSSD, stejně tomu bude i naopak; konflikt ideálů levice a pravice je zde zřejmý. Je to však daň za velkou koalici a radní budou nuceni si s tím poradit, čas se krátí, rozhodnutí musí padnout do června letošního roku. TOP 09 dlouhodobě podporuje odprodej domů do osobního vlastnictví. Myslíme si, že soukromník se o dům dokáže vždy postarat lépe než obec nebo stát. Prodejem bytů do osobního vlastnictví také odpadnou problémy s financováním správců nemovitostí a dohledem nad nimi. To však naráží na nevhodně nastavená pravidla města Brna, kdy z odprodeje domu nedostane městská část prakticky nic. Ovšem změnit tato pravidla by musela velká koalice na Magistrátě, která řeší stejné dilema jako radnice naší městské části (tedy splnit volební sliby dané levicovým i pravicovým voličům). TOP 09 jako opoziční strana změnu způsobu odprodeje nemovitostí sama prosadit nemůže. Pokud radnice zvýší nájemné, budeme se zasazovat o to, aby obyvatelům v obecních domech, které nebyly regenerovány, byla poskytnuta sleva zachovávající nájemné ve stávající výši. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D., Ing. Petr Kunc Top 09 Židenice Omezení hluku o víkendu a svátcích Zdravím čtenáře. Před mnoha lety, když konečně padla železná opona, jsem byl velmi překvapen tím, že v civilizovaných zemích západní Evropy je do jisté míry regulována hospodářská činnost na soukromých pozemcích ve městech i na venkově a to tím, že o svátcích a době pracovního klidu není dovoleno jakýmkoli způsobem hlukem narušovat klid všech obyvatel, o nějakém zamořování ovzduší vypalováním zahradních zbytků ani nemluvě. To je nekompromisně a bez výjimek zakázáno. Těšil jsem se, že po roce 1989, časem převezmeme i tento zvyk od humanitně vyvinutých společností, ale 22 let po revoluci je to v tomto směru u nás stále stejné. Nedávno jsem tento problém konzultoval s nejmenovaným zastupitelem, ale bylo mi sděleno, že pokus o omezení hluku hospodářských strojů o víkendu a svátcích a živelné vypalování zahrádkářských zbytků, by mohlo být chápáno jako omezování lidských práv a svobod ze strany obce, čehož by mohla zneužít opozice. Nevím, jestli tento problém je politický, ale myslím, že pokus o zlepšení už tak dost zdevastovaného životního prostředí, by mohlo posloužit všem. Kde jsou lidská práva těch a je jich asi většina, kteří si po perném pracovním týdnu chtějí odpočinout, anebo otevřít okno, aby se nadýchali čerstvého vzduchu. Když už se tohoto nešvaru neumíme vzdát a bez politické řevnivosti ošetřit jako ve Švýcarsku, nelze jej aspoň částečně eliminovat? Pojďme tuto činnost aspoň omezit tak, jak už to mají např.v Žabovřeskách, kde pálí jen ve čtvrtek a motorovým pilám dát pauzu aspoň v neděli.určitě by kvůli tomu zastupitelstvo nepadlo a občané by to možná sami časem ocenili. Bořivoj Nakládal Knihkupectví a nakladatelství Šimon Ryšavý, Táborská 30 vyhlašuje soutěž k 67. výročí osvobození Židenic a Juliánova Dne 25. dubna 1945 byly Židenice a Juliánov osvobozeny Rudou armádou od německých okupantů. V tomto krutém boji padlo i mnoho židenických občanů. Na paměť zavražděných, umučených či popravených vzniklo v Židenicích několik pamětních desek. Po roce 1989 (nevím proč) některé pamětní desky nenávratně zmizely. Vyhlašuji soutěž o přesné umístění této pamětní desky (jméno ulice a číslo popisné). Správné odpovědi budou slosovány, první cena je obrazová kniha Mojmíra Strouhala: Brno a Čas, další dvě ceny jsou knihy: Městská část Brno-Židenice od J. Švédy. Odpovědi zasílejte na adresu: či na adresu knihkupectví Ryšavý, Táborská 30, Brno - nezapomeňte uvést svoji adresu, či telefonní číslo. Šimon Ryšavý - knihkupec a nakladatel OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ODKAZ LEGIONÁŘŮ A ODBOJE V NAŠÍ VLASTI a NAKLADATELSTVÍ A KNIHKUPECTVÍ ŠIMON RYŠAVÝ si Vás tímto dovolují pozvat na 23.LEGIONÁŘSKÝ PONDĚLEK dne v knihkupectví Šimon Ryšavý na Táborské ulici č.30 v Pamětní síni československých legionářů v 17.00hodin, který bude věnován generálu Metoději Kubáňovi, hlavnímu kaplanovi československé armády, jehož životní pouť skončila roku 1942 v koncentračním táboře v Dachau. Přednáší kpt. Mgr. Jan Pacner, kaplan brněnské Univerzity obrany. Srdečně zveme všechny zájemce o vojenskou historii a odbojářskou tématiku! Těšíme se na Vás!!! Všude se válejí velká psí... Dobrý den, jmenuji se Klárka. Narodila jsem se v Židenicích. Chodím na procházky s pejskem a nelíbí se mi jak se všude válejí velká psí hovínka. Sama vždy všechno po svém pejskovi uklidím. Nedalo by se s tím něco dělat? Třeba nějakou úklidovou službu s vysavačem? A taky toho prachu co je na ulicích! Pozdravuje vás KLÁRKA DVOŘÁKOVÁ Názvy našich ulic v MČ Brno-Židenice: BLODKOVA Blodek ( ), český hudební skladatel Blodkova (Blodekgasse) Blodekggase Blodkova Blodkova Sestavil Šimon Ryšavý čerpáno z knihy M. Flodrové: Názvy brněnských ulic, náměstí a jiných veřejných prostranství v proměnách času Chcete napsat do zpravodaje? Máte dvě možnosti jak poslat svůj příspěvek: - elektronickou poštou na adresu - poštou na adresu ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno Maximální délka je 1800 znaků, můžete přiložit i fotografie. Nepodepsané příspěvky nebudou otištěny. Je nutné, aby na sebe autoři příspěvků uváděli kontakt, to pro případné doplnění. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla 6/2012 je ve čtvrtek ve 23:59 hod. strana 4 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

5 INFORMACE Židenický Zpravodaj 5/2012 Jsou v Židenicích, pod Bílou horou skutečně historické podzemní objekty? (pokračování z minula) Takhle vypadal zavezený písečňák na Slatinské ulici naproti ulici Podlomní v únoru r Všimněte si sloupku zábradlí vedle koše na odpadky, a já vám za chvíli povím proč. Zvažoval jsem, zda dávné štoly v zavezeném písečňáku ještě jsou, nebo zda došlo k jejich zařícení. Můj přítel, Mgr. Ladislav Slezák, profesně geolog, dlouholetý pracovník krasových institucí, dnes důchodce - emeritní ředitel Správy Moravských jeskyní při svém krasovém bádání používá tzv. telegnostickou detekci, (práci s proutkem - virgulí ), a o výsledky této detekce potom opírá některá svoje zjištění či úvahy při řešení krasové problematiky. Řada krasových odborníků však považuje telegnostickou detekci za něco podobného šarlatánství. Já si to nemyslím. A tak jsem jednoho krásného dne dostal nápad, jak si jeho telegnostickou detekci ověřit, případně prokázat její smysluplnost. Při jednom našem setkání jsem zavedl řeč na zmíněný písečňák a zjistil jsem, že Láďa, který ve své době např. prováděl výzkumy ve Stránské skále, neví o této lokalitě vůbec nic. Tak jsem jej požádal, zda by mi neprovedl svoji telegnostickou detekci na úpatí Bílé hory. Když se mne zeptal proč, připomněl jsem mu Poustevníkův článek. On byl hned ochoten to zkusit. Tak jsme se sešli u mne v úterý 9. března 2010 a vydali se spolu, ještě se třetím z naší party, která si říká SE - 3 (tři senioři- speleologové), s Richardem Cendelínem, do prostoru zavezeného písečňáku. Nejprve bylo nutno stanovit v terénu pevný bod, od kterého byla odměřována všechna délková, případně i azimutová měření. Za tento pevný bod nám posloužil sloupek zábradlí vedle koše na odpadky na snímku výše. Konec konců, tento náš pevný bod je vidět i na obrázku níže. Od něj jsme odměřovali v terénu především všechny vzdálenosti, aby došlo k co nejmenší chybě. Pak Láďa vybalil svoje směrové virgule, dva měděné dráty a začal virgulit. Postupovali jsme nejprve po pěšině, která vede z Došlíkovy ulice kolem domu č. 46 a kolem našeho pevného bodu. Ve vzdálenosti 12,10 m a v azimutu 141 od něj poprvé zareagovaly Slezákovy směrové virgule a rozevřely se. Po osmi metrech se opět sevřely. Byli jsme za štolou. Pak následoval klid virgule do vzdálenosti dalších 9,30 m. Tato mezera - to byl pilíř mezi štolami. Poté se dráty virgule znovu rozevřely a zaměřily štolu širokou 8,90 m. Proč je v šířce štol rozdíl? Jistě jste četli v předchozím textu vzpomínku moji i vzpomínku Vlasty Krejsové, že část západnější štoly byla vybetonována. Z rozdílu naměřených hodnot můžeme usoudit na sílu betonové stěny =45 cm. A tak Láďa pomocí telegnostické detekce postupně vytyčoval trasy dvou štol v hloubce pod námi. Tak jsme došli až k oplocení pozemku Hudební školy na Došlíkově ulici. Protože oplocení školy nám bránilo v dalším postupu, označili jsme si u plotu průběh štol, vstoupili branou na pozemek Hudební školy, kde jsme znovu zachytili průběh štol a pokračovali v detekci. Stoly pokračují v azimutu cca 46. Šíře západní štoly zde byla stejná jako na pěšině, pilíř mezi štolami zde měřil 10,8 m a druhá, východnější štola měřila 10,3 m. Že by došlo k částečnému sesutí západní stěny druhé, východněji položené štoly? Pilíř mezi štolami je sice o 1,5 m širší než na počátku měření, ale i východní štola je zde o 1,4 m širší. Řekl bych, že je to tak původní, i když nevím proč. Myslím si, že zde k žádnému sesuvu nedošlo a štola je v původním stavu. Tato východní štola prochází zčásti pod budovou Hudební školy. Po pozemku školy jsme postupovali až k plotu sousední zahrady. Štoly pod zahradami evidentně pokračují dál. Nicméně, do zahrad jsme přístup neměli. Nad zahradami, směrem k Malé Klajdovce leží objekty soukromých garáží. Jižní stranu řady garáží těsně lemuje plot jedné ze zahrad. Na jih jsme detekci provést nemohli a na cestě mezi garážemi už Láďovy virgule průběh štol nezaznamenaly. Znamená to, že štoly končí pod některou ze zahrad. Průběh štol můžete sledovat na přiloženém plánku: Původní délku štol odhadujeme na cca 150 m. Bod č. 1 vyznačený na plánku je sloupek zábradlí - náš pevný bod. Tento pevný bod leží ve vzdálenosti 26,3 m od domu č. 46. Roh tohoto domu je na mapce označen jako bod č. 2. Pěšina na Bílou horu má směr azimutu 141. Modrou linkou je vyznačeno oplocení zavezeného písečňáku. Průběh štol je zakreslen a vyšrafován černě. Zeleně je ohraničen obrys budovy Hudební školy. Průběh štoly pod školou jsme zjistili detekcí průběhu štoly před a za školou. Protože při zákresu do plánku průběh štoly evidentně na sebe navazuje, jde o pokračování východnější štoly. Pak jsme se vrátili na pěšinu a L. Slezák vzal do rukou pružinu, kterou nazval hloubkovou virgulí. Pružina se v jeho rukou roztočila a Láďa počítal otáčky. Po dvacáté otáčce se pružina zastavila a tak určil Láďa hloubku, ve které se štoly nachází na 20 m. Kdysi byly v hloubce 22 metrů, ale vzhledem k terénním úpravám je hloubka ve které se štoly nachází určena zcela reálně. Přesvědčil jsem se, že můj přítel Láďa Slezák je při své geologické profesi talentovaným telegnostikem. Výše uvedený popis detekce a výsledek, zakreslený do plánku je toho důkazem. Josef Pokorný Veřejné WC v Brně Zelný trh po - pá hod., so hod., 6,- Kč Petrská - Denisovy sady (Petrov) denně hod, 6,- Kč Malinovského nám. (vedle Domu umění) po - pá hod., 6,- Kč Rooseveltova (v parku naproti Janáčkovu divadlu) denně hod., 6,- Kč Nádražní (vedle Krejcos baru, naproti poště) po - pá, hod. KAPSÁŘ Zvonařka (vedle informací) po - pá, hod., so - ne, hod. Zvonařka (naproti informacím, přes celé autobusové nádraží) po -pá, hod., so - ne, hod., 5,- Kč Galerie Vaňkovka (přízemí) denně hod., 4,- Kč Podchod nádraží ČD (z haly po schodech dolů, vlevo) nonstop, 5,- Kč Nádraží ČD (vedle restaurace Secese v nádražní hale) denně, hod. Tesco (3. patro) po- pá, , so , ne hod., 4,- Kč pro invalidy zdarma, přebalovací pultík OC Omega Náměstí Svobody 9 Ul. Kozí v polyfunčním domě 8:00-18:00 hod. Lužánky (Pionýrská) Moravské náměstí (Rooseveltova) po-pá :00 Stará Osada, smyčka MHD, nonstop, 5,- Kč Bc. Karel Bernášek - místostarosta Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 5

6 120 let Sokola v Židenicích Stručný přehled historie a současnost Část 4. Stabilizace Sokola Židenice, rozvíjení sportovní činnosti, účast na XIII. a XIV. Všesokolském sletu, současnost, 150. výročí Sokola a 120. výročí Sokola Židenice. Moderní gymnastika Předškoláci Nadšení z XII. Všesokolského sletu r v Praze i předcházejícího úspěšného sletu moravských sokolských žup na brněnském stadionu, se odrazilo v činnosti židenického Sokola, potýkajícího se s provozem stoleté sokolovny, válkou narušené. Potřebné náklady na opravy se výbor rozhodl získat pronájmem nevyužitých prostor sportovním klubům, školám a podnikatelům. Spolu s granty od MČ Židenice i Magistrátu SM Brna a také svépomocí členstva se podařilo areál udržovat. Zvýšeným zájmem o sport vznikly nové oddíly. Dobrých výsledků dosáhla družstva florbalu, šermu, volejbalu, stolního tenisu, moderní gymnastiky a Euroteamu. Zájmu mládeže se těšily letní tábory, pořádané jednotou v různých přírodních lokalitách. Z popudu moravských žup se v r uskutečnila největší mezisletová tělocvičně-sportovní akce Sokolské Brno, zahájená průvodem ze Zelného trhu. Gymnastická, sportovně-soutěžní utkání a ukázky pódiových skladeb proběhly v areálu Sokola Brno I, hromadné skladby byly cvičenci předvedeny na stadionu Srbská. Mezi 5190 účastníky byli hosté z Bratislavy, Vídně a Švýcarska. Byla to úspěšná, pozoruhodná přehlídka sokolské činnosti v Jihomoravském kraji. Další, již XIII. VS se konal r v Praze. Jeho součástí byla opět plejáda doprovodných programů a tradiční slavnostní průvod Prahou. Hromadné skladby však byly předvedeny na Rošického stadionu. Slet Sokolů z celého světa se vydařil, přinesl cvičencům radost a také jejich odhodlání, zopakovat si skladby na regionálních sletech v Plzni, Prostějově, Č.Budějovicích, INFORMACE Židenický Zpravodaj 5/2012 Kroměříži, Liberci, Jihlavě, Vyškově, Košicích, Trenčíně, Skalici a také v okolních sesterských jednotách. Brněnské župy, povzbuzené tímto zájmem, uspořádaly v roce 2004 opět regionální slet. Slavnostní průvod prošel městem na Stadion, kde bylo předvedeno 13 hromadných skladeb a proběhlo 19 dalších programů. Oddíl šermu Oddíl florbalu Každé 3 roky volí členové Sokola nový výbor a starostu. V r si naše jednota zvolila poprvé starostku, obětavou vedoucí, organizátorku a uznávanou osobnost, sestru Věru Drápalovou. Pod jejím vedením se výbor vypořádal s nepořádnými nájemci, zajistil výměnu podlah, elektroinstalace a ozvučení. Podařilo se i obnovit okna a fasádu do ulice. Výbor se opírá o cvičitelský sbor, ve kterém vedle starých sokolů působí mladé cvičitelky a cvičitelé, které si jednota vychovala. Svým moderním přístupem jsou zárukou, že židenický Sokol neustrne. Roku 2006 se měl konat další, v pořadí XIV. Všesokolský slet. Předtím však uspořádaly obě brněnské župy 11. června úspěšný Oblastní slet, zahájený průvodem městem a předvedením všech sletových skladeb na Stadionu, doplněných dalšími doprovodnými programy Sletové dny v Praze 1. až 7. července proběhly za obvyklého ruchu doprovodných programů a průvodu městem. Na Rošického stadionu byl večerní, zahajovací program se světelnými efekty a druhý den odpolední, závěrečný program. Slet byl jedinečný svým rozsahem, choreografií předvedených skladeb, nadšením a kázní cvičenců i účastí Sokolů z celého světa. Letos, 16. února 2012 uplynulo 15O let od založení Sokola, který to oslaví jubilejním XV. Všesokolským sletem 1. až 7. července v Praze. Zahájení bude slavnostním průvodem, operou Prodaná nevěsta a sportovním programem Sokol Gala. Následovat budou doprovodné programy. Hromadné skladby pro nejmenší až po seniory budou předvedeny v moderní vršovické Synot Tip Aréně v zahajovacím večerním a závěrečným odpoledním programem. Je připraveno 12 skladeb. Jihomoravské župy oslaví slavné výročí předvedením všech sletových skladeb a doprovodných programů 17. června v areálu Sokola na Kounicově ulici. Sokol Židenice byl založen r. 1892, tedy před 120 lety. Oslaví to 9. května Tělocvičnou akademií a výstavkou v prostorách své sokolovny na Gajdošově ulici a vydáním almanachu. Jeho cvičenci vystoupí na brněnském i pražském sletu. Na uvedené akce Vás srdečně zveme. K dnešnímu dni má jednota Sokol Židenice 392 dospělých členů a 307 mládeže, začleněných v následujících odděleních, nebo oddílech: rodiče s batolaty, rodiče s dětmi, předškolní děti, ml. a st. žákyně, ml. a st. žáci, dorostenci a muži, ženy, ženy-aerobik, ženy-zdravotní tělocvik, ženy-rytm. gymnastika, ženy-seniorky, teamgym junior, florbal, šerm, stol. tenis, volejbal, moderní gymnastika a pěvecký sbor. Rádi Vás ve svých řadách uvítáme. Sokol Židenice UPOZORNĚNÍ: Avizovaný brněnský slet 17. června nebude na stadionu pod Palackého vrchem, ale v areálu sokolského stadionu na Kounicově ulici a bude zahájen průvodem ze Zelného trhu. Závodní víkend moderních gymnastek Víkend na přelomu března a dubna byl pro děvčata oddílu TJ Sokol Brno Židenice víkendem závodním. Nejdříve se holky zúčastnily sobotního závodu v Brně, kde některé vyzkoušely vůbec poprvé obstát mezi ostatními oddíly. V konkurenci nijak nepropadly a s,,tíhou závodů se popraly skvěle. Jiné, již zkušené závodnice, si poměřily síly s konkurencí a zjistily, jak jsou na tom mezi závodnicemi z jiných oddílů. V neděli odjela starší děvčata reprezentovat oddíl na závod v estetické gymnastice do Vyškova. Šlo o první závod této sezóny a holky si ve Vyškově vybojovaly 4. místo. Všem závodnicím do dalších závodů přejeme hodně štěstí. Petra Chlupová Výbor pro postavení pomníku prezidenta Beneše vás zve na SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU ČESKOSLOVENSKÝM LETCŮM, bojovníkům II. světové války, které se uskuteční pod záštitou hejtmana JUDr. Michala Haška dne 8. května 2012 v hod. před odbavovací halou letiště BRNO - TUŘANY Památník vybudovalo Občanské sdružení SPOLEČNÝ CÍL, vedené prof. MUDr. Milošem Janečkem CSc, mail : tel iniciátorem památníku byl ing. Tomáš Vítek. Srdečně Vás a Vaše členy zveme! Pplk. Ing. Jaroslav Jarolím, předseda ČSOL Brno I Plk. Emil Boček, předseda Výboru pro postavení pomníku prezidenta Beneše Bohuslav Páral, předseda ČSOL Brno II strana 6 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

7 KULTURA Židenický Zpravodaj 5/2012 Program DĚLŇÁKU na Divoké kočky show 1900 Divadlo na dlani Poprask na laguně 1800 Taneční podvečer s orchestrem MR Swing 1900 Šujanoviny Neznámého písničkáře Víta Šujana (NpVŠ) 1800 Taneční podvečer s orchestrem MR Swing AG Flek koncert folk-rockové legendy 2000 Koncert Šárky Králové a jejích přátel 1800 Taneční podvečer s orchestrem MR Swing Koncert ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose Královopolka odpoledne s dechovkou 1800 Sešlost (nejen věkem) večer písní (nejen k ohňům) 1800 Taneční podvečer s orchestrem MR Swing 1600 Vystoupení MŠ Letní Připravujeme na červen 2012: červen středy červen 10. červen Taneční podvečery s orchestrem MR Swing 1600 Královopolka odpoledne s dechovkou 1800 Šujanoviny Neznámého písničkáře Víta Šujana (NpVŠ) červen 19. červen Groovey Adam Kubát & Pavel Křivák (nejen jako Simon & Garfunkel) Setkání se starostou ÚMČ Brno-Židenice Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsky na Dělnickém domě. Dělnický dům, Jamborova 65, Brno-Židenice Je ráno, nohama stíráš rosu na kolejích Pomiňme fakt, že z fyzikálního hlediska se jedná (údajně) o čistě básnickou licenci: ráno na kolejích žádná rosa není, ani být nemůže. Těžko říct, kolik z diváků a posluchačů přítomných poslední březnový čtvrtek v sále Dělnického domu na Jamborové bylo prostého trampského původu a tudíž ochotných o opaku přesvědčovat kohokoli, kdo na posléze spíš folkového barda přišel náhodou (našel by se vůbec někdo takový?) anebo komu lahodí současný sytý téměř countryový hlasový projev Wabiho Daňka a spaní pod širákem pokládá za bohapustou jen nepohodlí skýtající podivnost hrstky khaki oděných otužilců. Autor několika desítek zlidovělých písní, které je možné zaslechnout v nejrůznějších interpretacích při nejroztodivnějších setkáních na často velmi bizarních místech, se vstřícně naladěnému publiku Dělňáku představil opět ve vrcholné formě; zahrál a rozezpíval (výjimečně bez svého dnes už letitého souputníka, fenomenálního kytarového virtuóza Miloše Dvořáčka) celý sál, tradičním veršotepectvím rozesmál občas i sám sebe, ale především nakazil všechny svou uvolněností a klidem. Možná to zjištění, že mezi našimi hudebními hvězdami jsou i normální (rozuměj slušní) lidé, bylo vlastně z celého koncertu Wabiho Daňka nejcennější. A tak nezbývá než se těšit třeba na plánované, a určitě podobně milé, podzimní setkání s dalším z klasiků moderní trampské písně (a letošním jubilantem) Mikim Ryvolou. Zprávu podává vděčný spoluhráč obou, Neznámý písničkář Vít Šujan Občanské sdružení Ženy50 pořádá v neděli 13. května 2012 koncert ke Dni matek Místo konání: Sál Otakara Motejla v sídle Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno Začátek: v 19 hodin Vstup: volný Účinkují: Hana Škarková soprán, Jan Šťáva bas V jejich podání zazní árie a dueta z oper Bohéma (G. Puccini), Prodaná nevěsta (B. Smetana) a Don Giovanni (W. A. Mozart), z operet Polská krev (O. Nedbal) a F. Lehára, známé melodie z muzikálu My fair lady a další. Na klavír doprovází Doc. Mgr. Šárka Králová. Pěvecký sbor ANTEA V provedení pěveckého sboru pod vedením sbormistra O. Hlouška zazní mj. spirituály a úpravy lidových písní. V rámci koncertu proběhne vyhlášení vítězů fotosoutěže ÚHEL POHLEDU. DOTEKY HUDBY Koncerty v kapitulní síni Vojenské nemocnice v Brně jsou pořádány za podpory Městské části Brno Židenice a Vojenské nemocnice. Záštitu nad koncerty převzal starosta MČ Brno-Židenice ing. Roman Vašina. 1. KONCERT v 17:00 hod. Janáčkovo kvarteto Program: J. I. Pleyel, E. W. Korngold, F. Schubert 2. KONCERT v 17:00 hod. Trio Praha - Brno (Jan Brabec klarinet, Jan Řezníček viola, Eduard Spáčil klavír) Program: W. A. Mozart, M. Kreuz, K. A. Hueber, W. Wagner, M. Bruch Koncert je sponzorován Creativ Centrum Wien OSLAVA MDD K 110 VÝROČÍ ZALOŽENÍ CHOVATELSKÉ ORGANIZACE V BRNĚ - ŽIDENICÍCH V sobotu, dne od hod., pořádá organizace Českého svazu chovatelů zábavné odpoledne v areálu na ulici Jílkova č. 61, Brno - Židenice. Vystaveni budou králíčci, drůbež, holubi, morčata, exotičtí ptáci, terarijní zvířátka. Nebude chybět ani koza s kůzlátky. Pro odvážnější připravujeme projížďku na osedlaném koni! Srdečně zveme všechny děti a uvítáme i jejich starší doprovod. Dotazy dětí rádi zodpoví a do tajů chovatelství je zasvětí naši zkušení chovatelé. Občerstvení zajištěno, vstupné zdarma. Za ČSCH ZO 23, Jílkova 61 předseda, Milan Padrta Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 7

8 ŠKOLSTVÍ Židenický Zpravodaj 5/2012 MZŠ Kamenačky Setkání seniorů pedagogů ke Dni učitelů v MZŠ Kamenačky Každý rok si 28. března připomínáme narození učitele národů Jana Amose Komenského. Již tradičně jsme tento svátek oslavili společně s našimi kolegyněmi a kolegy seniory, kteří působili na naší škole. Setkání proběhlo 29. března 2012 a mnozí hosté si po letech opět rádi prošli prostory školy a místa, kde působili někteří více než 40 let. Všechny milé hosty přivítal pan ředitel Mgr. Jiří Šebela s paní zástupkyní Mgr. Jindřiškou Überhuberovou. Zpestření našim milým přátelům nachystaly děti ze školní družiny krátkým hudebním a recitačním pásmem. V srdečném duchu se neslo posezení, kam zavítaly vzpomínky a proběhla radostná setkání. ZŠ Gajdošova Vítámvás cup Dne se konal další ročník turnaje ve Stiga hokeji. Vše začalo slavnostním zahájením, kde jsme se seznámili s hráči a ředitelem Petrem Konvalinkou z F. D. Roosevelta škola pro tělesně postižené. Za naši školu nastoupili Daniel Fruihvirt, Tomáš Dlubal a Radek Vaníček z 9.A, Lukáš Šimoník a Petr Augustin z 9.B, Jakub Hloska a Adam Stein z 8.B, Martin Štěrba ze 7.A, Sebastian Herman z 6.A a Tomáš Žitný z 6.B. Za FDR nastoupili Lukáš Čeloud, Jirka Fučík, Jana Doběšová, Martin Barša, Filip Studnica TZŠ Kuldova Deváťáci na exkurzi v Osvětimi Je před čtvrtou hodinou ranní a pomalu se trousíme před školu, na místo srazu. Ulice jsou ztichlé, vzduch stále ještě chladný, pofukuje vítr a všude kolem prázdná tma. Atmosféra před odjezdem jako by předznamenávala to, co nás čeká exkurzi v koncentračním táboře Osvětim Všichni se rozcházeli s příjemným pocitem hezké chvilky. Mgr. Ivana Nekudová MZŠ Kamenačky První místo v programování pro Dominika Kosíka z 9. A Srdečně gratulujeme Dominikovi Kosíkovi z 9. A k prvnímu místu v okresním kole soutěže základních škol v programování a zároveň k jeho postupu do krajského kola. Soutěž se konala dne 13. března 2012 na Gymnáziu Vídeňská. Budeme držet palce i v krajském kole! Mgr. Martina Zavřelová, MZŠ Kamenačky Dětský karneval v Kamenačkách Ve středu se na naší škole uskutečnil tradiční maškarní karneval, tentokrát pod záštitou školní a Lukáš Vintr. Přidali se k nám i hoši z FC Tango Brno v sestavě: Marian Berky - trenér, Michal Belej - útočník, Michal Kovács - obránce a Michal Seidler - útočník. K celému zápasu byl doprovodný program, který vedl Michal Svoboda. Povídal si s námi o hendikepovaných lidech a přiblížil nám jejich život, který dobře zná, protože s nimi pracuje. Když jsme s ním dělali rozhovor, padla otázka: Proč zrovna Vítámvás cup a stolní hokej? Dozvěděli jsme se, že je to na počest kamaráda, který zemřel. Nakonec si s námi zahrál Bočnu, hru podobnou petangu, kde si měl každý možnost zahrát. Zúčastnili se ho i naši kantoři a paní ředitelka. Vítámvás cup u nás ve škole splnil svůj účel. Poznali jsme, že bychom si měli vážit svého štěstí a možností, které v životě máme. Jsme hrdí, že jsme se mohli této akce zúčastnit, a proto všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme a těšíme se na příští rok. Alexandra Rakušanová (8.B), Mgr. Martin Drábek a Mgr. Jana Hrubá družiny. Zadovádět v maskách si přišlo asi osmdesát družinových i nedružinových dětí. Různorodé masky byly pečlivě připravené. Mohli jsme vidět piráty, princezny, supermany, batmany, čarodějnice, indiány, upíry či disco holky. Celý karneval zahájilo vystoupení veselého klauna, následoval tanec s klaunem a spousta her jako např. Sochy, Židličky nebo tanec s míčkem v párech. Děti byly velmi šikovné a všechny soutěže i tanec hravě zvládly. Na závěr karnevalu klaun vyhodnotil soutěže a vybíral nejlepší masku. Ale protože si nemohl vybrat, byly nakonec odměněny drobným dárkem a sladkou odměnou všechny děti. Vychovatelky ŠD, MZŠ Kamenačky Florbal Letos se naše škola zúčastnila městského kola ve florbale. Turnaj se konal Sestavu tvořili Filip Kýn, Lukáš Pavlíček a Filip Pokorný z 8.A, Adam Stein, Jakub Hloska a David Keler z 8.B, Marek Holčák ze 7.A, Filip Volovec ze 7.B, Martin Kadaňka, Daniel Fruhvirt, Bronislav Němeček a Radek Vaníček z 9.A. V prvním utkání měla být naším protivníkem ZŠ Antonínská. Zápas se ovšem nekonal z důvodu nepřítomnosti protihráče, a proto nám bylo uznáno skóre 5:0. Ve druhém zápase proti nám stála ZŠ Janouškova. Naši hoši se bili jako lvi, ale soupeři byli silnější a skórovali 1:0. Před posledním zápasem se v řadách Gajdošky stupňovala nervozita, a všichni jsme přemýšleli, jak to vše dopadne. Poslední zápas skončil 2:0 pro soupeře, kterým byla ZŠ Hroznová. Do krajského kola jsme se přes silnou konkurenci nedostali, ale odměnou pro nás bylo krásné 3. místo. Všem zúčastněným děkujeme za výbornou reprezentaci a gratulujeme k umístění. Alexandra Rakušanová (8.B), Mgr. Martin Drábek a Mgr. Jana Hrubá a v nedalekém vyhlazovacím táboře Březinka. Cestu na místo prospíme v pohodlném autobuse, uděláme si však krátkou přestávku na protažení, občerstvení a toaletu na rozdíl od těch, kteří na stejné místo mířili před sedmi desítkami let... Po ránu mě děti nabádají, abych se taky nasvačil, po cestě zpátky prý jíst nebudu moci. Je vidět, že jsou připraveni jak z hodin dějepisu nebo literatury, tak od rodičů a známých. Na místě pod branou s nápisem hlásajícím, že práce osvobozuje se nás ujímá průvodkyně, která nám lámanou slovenštinou prozrazuje, že na tomto místě byl vězněn i její dědeček. Máme štěstí, ke všemu, co uvidíme, nás tedy čeká i povídání někoho s vlastní zkušeností, byť zprostředkovanou. Na místě tohoto článku není dostatek prostoru na podrobnější povídání o tom, co jsme se dozvěděli a viděli, omezím se tak pouze na konstatování, že ani již zmíněná příprava nenadělala nic s atmosférou místa a tísní, která nás pohltila. Skutečné příběhy lidí, řád tábora, koleje, strážné věže, zdi, ostnatý drát, tzv. les komínů, opuštěné věci, kufry popsané jmény dětí mezi kterými jsme si všimli i kufříku židovského chlapce, Jindřicha Veselého z Brna, místnost plná lidských vlasů určených k výrobě látky nebo desetitisíce párů bot. Svědkové vypovídající o hrůzách páchaných na člověku, svědkové ukazující ztrátu lidskosti a lidství. Téměř mlčky absolvujeme více než tříhodinovou prohlídku. Syrovost místa je působivější než dokumentární filmy, fotografie, deníky a povídání. S myšlenkami, jejichž obsah si domyslíte, odjíždíme domů. V autobuse ještě pohodlnějším, světě ještě hezčím. A budeme-li si chtít něco z toho, co jsme zaznamenali, připomenout, nahlédneme do fotogalerie na webu naší školy. Jan Klaška, učitel Tyršovy ZŠ, Brno, Kuldova 38 strana 8 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

9 Židenický Zpravodaj 5/2012 ZŠ Krásného Kavárna u Piccasa V březnu byla otevřena v aule naší školy galerie Kavárna u Piccasa, která obsahuje výtvarná díla žáků 2. stupně, kteří se na tvorbě děl mistrů 20. století podíleli pod vedením svých pedagogů. Je to jen počátek projektu, který bude i nadále probíhat. Jeho cílem je proměnit vstupní část školy v galerii nápadů, kterou budou rády děti navštěvovat a bude inspirací pro nás ostatní. Jaroslava Zapletalová a Mgr. Petra Humpolíková vyučující výtvarné výchovy Velikonoční vernisáž a dílny Již tradičně se před velikonočními prázdninami ŠKOLSTVÍ Vítání jara na ZŠ Krásného u nás na škole konaly dvě pravidelné akce v pátek Velikonoční vernisáž v keramické dílně, kde jste si mohli zakoupit jarní dekorace, a tak po zimních měsících rozzářit své domovy. Následující den, v sobotu 31.3., navazovala na vernisáž druhá akce, a to Velikonoční dílny. Škola žila v sobotu již od 7.30 hod., kdy se v jejich prostorách začali scházet žáci a učitelé, aby doladili poslední nutnosti před samotným vypuknutím. V 9.00 hod. byly brány školy otevřeny veřejnosti. V aule školy probíhala tipovací soutěž o počet špendlíků ve vyrobeném velikonočním vajíčku, k zakoupení zde byly brože a ozdoby do květináčů, které vyrobily děti ze školní družiny, za symbolickou cenu mohli návštěvníci ochutnat sladké i slané pohoštění, které připravily paní učitelky. Největším překvapením letošních dílen byla možnost podívat se a pohladit si zvířátka z našeho přírodovědného kroužku. V samotných dílničkách, kde se vyrábělo, malovalo, peklo a tvořilo bylo jako každý rok plno, ale hlavně zde panovala příjemná, veselá a tvůrčí atmosféra. Jaroslava Zapletalová a Mgr. Radka Vozničková koordinátorky akcí Velikonoční laťka Dva dny před velikonočními prázdninami, v úterý 3.4. a ve středu 4.4., probíhal další ročník skoku do výšky Velikonoční laťka. V úterý závodily děti z 1. stupně, následující den žáci druhostupňoví. Ve skoku vysokém nebojovali ale jen žáci naší školy. Pozvání přijali i sportovci např. ze ZŠ Bednářova nebo ZŠ Kuldova. Všem účastníkům děkujeme a vítězům ještě jednou gratulujeme. Karel Švehla vyučující tělesné výchovy ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE HUDEBNÍ OBOR v měsíci květnu každý pracovní den vždy od hodin do hodin v budově ZUŠ, Došlíkova 48 v Brně-Židenicích VÝTVARNÝ OBOR ve čtvrtek 24.května, v pátek 25.května a v pondělí 28.května 2012 vždy od 15 hodin do hodin v budově ZUŠ, Došlíkova 48 v Brně-Židenicích, přízemí, výtvarný ateliér č. 17 a 18 TANEČNÍ OBOR ve čtvrtek 31.května a v úterý 5.června vždy od hodin do 18 hodin v tanečním sále budovy ZUŠ, Došlíkova 48 v Brně-Židenicích DRAMATICKÝ OBOR ve čtvrtek 7. června 2012 od hodin do hodin v Koncertním sále budovy ZUŠ, Došlíkova 48 v Brně-Židenicích Více informací na ZUŠ VE WANNIECK GALLERY Ve výjimečných prostorách unikátního industriálního areálu bývalé strojírny Vaňkovka představí od 23. května do 8. června 2012 svou tvorbu desítky mladých výtvarníků, žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose. Wannieck Gallery funguje od roku 2006 jako jedno z hlavních uměleckých center v Brně. Galerie se zaměřuje na vystavování současné české i světové malby a uměleckých objektů. Na ploše více jak 3000m je výstavám k dispozici nejenom hlavní prostor bývalé továrny, ale i dvě menší uzavřené galerie, které jsou využívány pro speciální výstavní projekty. A právě výstavní prostor v prvním patře Galerii na mostě zaplní na přelomu května a června kolekce kreseb, maleb, grafik, koláží, fotografií, šitých talismanů, papírových objektů, plastik a keramiky žáků výtvarného oboru židenické ZUŠ. Profil výtvarného oboru ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose je po řadu let určován individuálním přístupem k výtvarné práci s žáky, spojený s uplatňováním projektových metod a výtvarných experimentů. Invence, tvůrčí projev a citlivé vnímání světa jsou nezastupitelným základem pro život. Každoroční výstava je příležitostí, která rodičům pomáhá poznat smysl a cíle výuky v ZUŠ. Na těchto výstavách si i žáci uvědomují aspekty dlouhodobé práce, uvědomují si vlastní podíl na společné práci. Převážnou většinu rozsáhlého areálu původní továrny Friedricha Wanniecka, lidově zvané Vaňkovka, dnes využívá Galerie Vaňkovka, největší brněnské nákupní centrum v jádru města. Výtvarný obor ZUŠ Vás zve, objevte další rozměr tohoto areálu a najděte si cestu z nákupní galerie do vedlejší budovy, kde si ve spirituálním prostředí galerie moderního umění můžete prohlédnout hravou výstavu našich mladých tvůrců. Mgr. Lenka Jeřábková, ředitelka ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose Jak správně pečovat nejen o dětské zuby Juliánovské občanské sdružení zve všechny děti, maminky a tatínky na přednášku Jak správně pečovat nejen o dětské zuby. Přednáška se koná v sobotu od 14:00 hod v klubovně v areálu Pod Bílou horou (dřívější Spartakovci, dnes zde sídlí oddíl Skautu). Přednášku vede Bc. Zuzana Zouharová, známá dentální hygienistka, která na toto téma napsala již několik odborných knih. Pro všechny účastníky je připraven malý dáreček. Vstup je zdarma. Kateřina Katrňáková - JOS INFORMACE Knihovna Jiřího Mahena v Brně - pobočka Židenice, Stará osada 15, Brno vás srdečně zve na Bez starostné čtení s panem starostou ve čtvrtek ve hodin bude dětem číst starosta Židenic pan Ing. Roman Vašina Rok Jana Ámose Komenského v nakladatelství Nová škola Brno výstava učebnic a ilustrací ke 420. výročí narození učitele národů v půjčovní dobu knihovny PO:13-18, ÚT. a ČT: 10-12,13-18, PÁ: Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 9

10 INZERCE Židenický Zpravodaj 5/2012 RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Královo Pole. Tel.: Pronajmu garáž ul. M. Kudeříkové, světlo, zásuvka 220, dál. ovládání. Tel. : PEDIKURA, celková KOSMETIKA (včetně formování, barvení obočí a řas), zámek Belcredi, Stará Líšeň, PARKOVÁNÍ U VCHODU (za kostelem), MHD č. 8, 45, 58, 78, tel.: Prodáváte byt, dům či zahradu? Pronajímáte byt nebo dům? RM reality mají toto v malíku - zavolej a brzy budeš v balíku! Vaníčkova 3, Brno. Tel.: , KOVÁŘSTVÍ-ZÁMEČNICTVÍ JANKŮ L, Židenice. Výroba: brány, mříže, ploty, zábradlí, kompletní zhotovení předzahrádkového oplocení vč. podezdívky, montáž pletivových plotů. Tel.: Prodám garáž v objektu ulice Olomoucké, nový rozvod elektřiny. Cena dohodou. Tel.: VÝKUP ŽELEZA a PAPÍRU, Bubeníčkova 11 v areálu Hyunday, po-ne 8-18h, tel.: Malby nátěry Onderka tel.: , Knihkupectví Ryšavý nabízí zákazníkům při nákupu knih nad 250,- jednu knihu staršího vydání ZDARMA tel , Hubněte hlavou, přednáška v knihkupectví Ryšavý, Táborská v 17:30 přihlášky na tel , počet míst omezen Bazar na rohu Táborské a Geislerové 1 (vedle Optiky) koupí vzduchovky, dýky, hodiny. Porcelánové a mosazné sošky a předměty. Paroží, staré mlýnky, hmoždíře, svícny. Láhve propan butan, motor. pile, vařiče, kola, TV, DVD, nářadí a jiné + vyklízení pozůstalostí. Tel.: MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj. Tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Židenice a okolí. Koupím rodinný dům v Židenicích, i k rekonstrukci, min. 2+1 s malou zahrádkou. Finance máme připraveny. Tel.: NOVÁ Pedikůra-Manikůra. Pedikůra 150,-Kč - kuří oko 20,-Kč Manikůra 120,-Kč. P-schine, 100,-Kč. Permanentní lak. 150,-Kč Vaníčkova 3. Tel.: , Těšíme se na Vás! AUTOELEKTRONIKA - autorádia, auto Hi-Fi, alarmy, centrál. zamyk., dálk.ovl., el. okna, denní svícení, taž. zař., HF sady, park. senzory aj. doplňky, opravy alternátorů, startérů, el. Instalací a výstroje vozidel. Židenice, tel.: Pronajmu garáž na ul. Boettingrové (vedle pošty v Juliánově). Možno i dlouhodobě. Tel.: HLEDÁŠ PRÁCI? Pomůžu Ti, zeptej se mě, Tel.: POJIŠTĚNÍ - Rodinných domů, domácností, aut, nabídka ZDARMA a NEZÁVAZNĚ! Kontakt: Tel.: Uzávěrka inzerce do čísla 6/2012 je Příjem inzerce: tel.: Vybruslete ze starých cest CENTRUM PODPORY ZAMĚSTNANOSTI BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ PŘI HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ Rekvalifikační kurzy Rozvoj dovedností potřebných na trhu práce Možnost dotovaných pracovních míst Služby psychologa Je Vám 50 let a více, jste po mateřské dovolené, máte nízkou kvalifikaci, bojujete se závislostí na alkoholu, cítíte se ohroženi ztrátou zaměstnání, nedaří se Vám sehnat práci? Přijďte společně s námi hledat řešení Centrum podpory zaměstnanosti Křenová 62A, Brno, 1. patro šalina č. 8, 10, 13, trolejbus 31 a 33, zastávka Masná tel: Provozní doba Pondělí Čtvrtek 8:00 16:00 Pátek 8:00 15:30 POZVÁNKA ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády Vás ve spolupráci s Lipkou - školským zařízením pro environmentální vzdělávání srdečně zve na Den otevřených dveří v přírodní památce Kavky, Růženině lomu a lomu Džungle, který se uskuteční v sobotu 19. května 2012 od do hod. S našimi průvodci poznáte jedinečné přírodní bohatství Hádů, objevíte tajemství rákosin, spatříte Brno jako na dlani a dozvíte se mnoho zajímavého nejen o místní přírodě, ale také o těžbě vápence a následných rekultivacích. Také budete mít možnost nahlédnout do našeho lamacentra (viz a seznámit se s našimi sympatickými zvířátky, takže nezapomeňte vzít děti a vnoučata. Sraz je u vstupní branky do přírodní památky Kavky. Exkurze budou vypravovány dle zájmů účastníků, zhruba každou půlhodinu. Akce je pořádána v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody podpořeného Ministerstvem životního prostředí a byla finančně podpořena statutárním městem Brnem. Spojení MHD: od konečné zastávky autobusu č. 64 v Maloměřicích nebo autobusem č. 56 a 78 od zastávky Velká Klajdovka v Líšni. Kontakt: ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády Stanislava Švédová, tel.: , Rezekvítek Vás zve na exkurzi na kozí farmu v Ratibořicích V sobotu proběhne další ze série environmentálně zaměřených exkurzí Rezekvítku za zajímavostmi nejen Jižní Moravy. Tentokrát navštívíme kozí farmu v Ratibořicích, která se specializuje na produkci a prodej kozích výrobků. Spolu s odborným průvodcem nahlédneme do stájí, dozvíme se o chodu farmy, specifikách chovu koz, biopotravinách a ekologickém zemědělství. Na závěr ochutnáme kozí výrobky a bude možnost si je také zakoupit. Pro omezený počet míst je potřeba se na exkurzi dopředu přihlásit na Pro bližší informace navštivte naše internetové stránky Nabídka příměstských táborů Rezekvítku Jako každý rok, i letos připravil Rezekvítek pro děti školního a předškolního věku nabídku letních příměstských táborů. První tábor pro děti ve věku 8-13 let s tématem Cesta kolem světa proběhne , druhý tábor pro děti předškolního věku a prvňáčky s tématem Z pohádky do pohádky se uskuteční od 13. do Poslední prázdninový týden si s námi můžou děti ve věku 8-13 let užít na táboře s tématem Mravenčí dobrodružství. Součástí programu táborů je výlet do vzdálenějších míst, zábavné i poučné hry, soutěže, sportovní aktivity, tvořivé činnosti a celotáborová inspirační hra. Program je zajištěn denně od 9 do 17 hodin. Sraz v klubovně Rezekvítku, Kamenná 6, Brno. Účastnický poplatek 900 Kč zahrnuje náklady na jízdné, vstupné, nákup materiálu a lektory. Více informací na nebo na tel Více informací na strana 10 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

11 Židenický Zpravodaj 5/2012 Masarykova demokratická akademie s finanční podporou Statutárního města Brna, pořádá přednášky s diskusí vždy v 17 hodin na Pedagogické fakultě MU Brno, Poříčí 9 (zasedací místnost v 1.poschodí budovy Poříčí 7) Hodnoty a ideály Vexilologie - pojem známý i neznámý Možnosti a meze environmentální etiky Změna programu vyhrazena INZERCE Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace U Zoologické zahrady 46, Brno Telefon: Fax: Web: od hod.: Křtiny medvíďat Slavnostní křest mláďat medvědů kamčatských se uskuteční 8. května 2012 v 15:00! Předcházet mu bude zábavný program pro širokou veřejnost, který se ponese v duchu medvědů. Medvědí sourozenci za kmotry získají zpěvačku Ilonu Csákovou a primátora města Brna Romana Onderku. Srdečně všechny zveme! : Kurz fotografování zvířat v Zoo Brno V sobotu od 9.00 hodin pořádá společnost NICOM ve spolupráci s naší zoologickou zahradou praktický kurz fotografování zvířat, který povede zkušený fotograf. Součástí je úvodní přednáška a především praxe. Fotografovat se bude jak u výběhů, tak v pavilonech a také při komentovaném krmení zvířat. Náš fotograf vám poradí ověřené tipy a triky. V závěru tohoto workshopu zhodnotíme snímky a ty nejlepší bude možné zdarma vytisknout na fototiskárnách. Podrobnější informace najdete na webu Zoo Brno nebo od 10.00: Canon ZOOM 2012 V neděli od hodin pořádá společnost Canon ve spolupráci s naší zoologickou zahradou další ročník oblíbené akce Canon ZOOM, při které si registrovaní návštěvníci mohou zdarma vyzkoušet profitechniku (např. profesionální teleobjektivy), kompaktní fotoaparáty a další fototechniku Canon. Snímky pořízené během akce bude možné bezplatně vytisknout na fototiskárnách. Nebudou chybět ani přednášky a soutěž o nejzajímavější snímek pořízený v den konání akce - soutěžit se bude například o digitální zrcadlovkou Canon nebo kompakty PowerShot. Bezplatnou registraci na akci a podrobnější informace najdete na webu ecanon.cz/akce/zoom. OTEVÍRACÍ DOBA ZOO Otevírací doba Zoo Brno v měsíci květnu: denně od hod. Pokladny se uzavírají v hod. LETNÍ ANGLICKÉ TÁBORY 2012 na PRADĚDU, pro děti od 3 do 11 let, celodenní angličtina, hudební výuka (zpěv, keyboard), hry, výlety, tenis, cyklistika Turnus A: Turnus B: Cena: 6.790,- LETNÍ ANGLICKÁ ŠKOLKA 2012 Od 7 do 17 hod, celodenní angličtina, hry, počítač, písničky, pikniky na zahradě Pro děti všech školek Od do Cena: 2.000,- za týden Gajdošova 7, Brno-Židenice Tel: , Championi skórují hned 4krát ŠKODA Roomster Champion Šampionát teď probíhá i u prodejců vozu ŠKODA. Roomster Champion u Vás zaboduje především dynamickým čtyrválcovým turbomotorem s nízkou spotřebou, extra výbavou a jedinečnou cenou vozu, která podtrhuje celou nabídku. Navíc pro věrné zákazníky máme připraven exkluzivní BONUS. Bližší informace u Vašeho obchodníka ŠKODA či na ŠKODA Info-line Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 modelu Roomster Champion: 5,7 6,4 l/100 km a g/km Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: AUTONOVA BRNO s.r.o. Masná Brno Tel.: Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 11

12 Židenický Zpravodaj 5/2012 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Senior akademie na prahu dalšího ročníku Dokážou čelit nástrahám každodenního života, vědí jak pomoci člověku, který se ocitne ve svízelné situaci, zajímají se o dění ve svém okolí, nenechají se zaskočit nečekaným problémem. Řeč je o absolventech Senior akademie, která letos v dubnu slavnostním ceremoniálem ve Sněmovním sále Nové radnice uzavřela šest mimořádně úspěšných ročníků a zájem o ni neustává. Velký nápor přihlášek do tohoto preventivního projektu se očekává i letos, a tak zájemci o Senior akademii pořádanou Městskou policií Brno by neměli dlouho váhat. Studijní program orientovaný především na problematiku Jak se nestát obětí začne a potrvá 6 měsíců; přihlášky je možno začít podávat od května. Přednášky probíhají ve tříhodinových blocích a konají se každé pondělí dopoledne v centru Brna. Součástí studia budou i speciální odborné kurzy a exkurze (nepravidelně vždy v úterý či čtvrtek dopoledne). Noví účastníci Senior akademie si budou moci bezplatně půjčovat odborné publikace v tzv. Knihovničce bezpečí, navštěvovat Diskusní klubové večery, odebírat čtvrtletník Absolventské listy nebo se účastnit Branně vzdělávacího semináře. Jaké vzdělání a jaký věk je požadován? Maturita ani střední škola není podmínkou, spodní věkovou hranici nemáme. Průměrný věk studentů se pohybuje kolem 65 let, zatím nejstarší účastníce měla úctyhodných 90 let!, konstatuje Luboslav Fiala z Odboru prevence MP Brno a dodává: Typickými studenty našich programů jsou aktivní senioři, někdy i manželé. Navštěvují univerzitu třetího věku, pracují v klubech důchodců, zahrádkářů a v dalších spolcích. Ani zdravotní stav nerozhoduje. Chodí k nám lidé o berlích, po infarktech a mozkových příhodách, lidé, kteří se potýkají s těžkými depresemi a měli jsme i studentku, která bojovala se zákeřnou nemocí, dodává L. Fiala. Program, je pro seniory BEZ- PLATNÝ a je dotován Statutárním městem Brnem, Jihomoravským krajem a samozřejmě i MP Brno. Senior akademie je zajímavě koncipovaný preventivní program, který zaujme každého, kdo bez ohledu na přibývající roky chce zůstat aktivní a nepoddat se problémům, které stárnutí přináší. Přínos Senior akademie ocenilo i Ministerstvo vnitra ČR, které jí v loňském roce udělilo cenu prevence kriminality krajů, měst a obcí. Do základního studijního programu Senior akademie na školní rok 2012/13 je možno přihlásit se od v Poradenském centru Městské policie Brno, na ulici Křenová č. 4, kde zájemci obdrží formulář. Přihlášky budou přijímány až do vyčerpání volných míst. Bližší informace lze získat na telefonicky na čísle , na u nebo osobně v Poradenském centru na ulici Křenová č. 4, které je pro veřejnost otevřeno od pondělí do čtvrtka vždy od 7,30 h do 17 hodin, v pátek do 14,30 hodin. Mgr. Pavel Šoba, mluvčí MP Brno Program klubu seniorů na 2012 Přednášky se konají každé úterý od 14⁰⁰ hod. v Dělnickém domě Termín Téma Přednášející Tajemství Juliánovského podzemí * p. Pokorný Kambodža p. Kolejka Pozn.: * Procházka 2 km sraz na konci Došlíkovy ulice před Lidovou školou umění Změna programu vyhrazena. Bc. Ladislav Koukal, předseda klubu seniorů Teplé počasí láká cyklisty Zima ukončila své panování a na řadu opět přichází teplé počasí. S tímto je spojen i zvýšený pohyb cyklistů na silnicích. Cyklisté by si měli uvědomit, že pro ně platí stejná pravidla v silničním provozu jako pro řidiče. Neměli by zapomínat na povinnou výbavu svého kola a před jízdou vždy kolo zkontrolovat (utažení matic a šroubů, stav pneumatik a jejich nahuštění, stav a funkčnost brzd, funkčnost osvětlení, napnutý a promazaný řetěz a čistotu odrazek). Cyklistická přilba by měla být pro každého samozřejmosti (cyklista mladší 18 let je povinen mít přilbu). Důležité je mít na kole i správné oblečení doplněné např. reflexními doplňky, které jsou pro řidiče viditelné až na vzdálenost 200 metrů. Rodiče nezapomínejte na to, že děti jsou na silnicích více ohroženy. Jsou méně soustředěné a nedokáží dobře odhadnout a předvídat situaci, která může nastat. POZOR - Alkohol či omamné látky neužívejte před jízdou, ale ani během ní. Pokud je cyklista pod vlivem takových látek ohrožuje sebe i ostatní. V případě postihu je na něj pohlíženo jako na řidiče motorového vozidla! Také je potřeba myslet na to, že kolo při odstavení musíte zabezpečit proti krádeži. Povinnou výbavu jízdního kola tvoří zejména: 1. dvě na sobě nezávislé brzdy účinné brzy 2. přední odrazka bílé barvy 3. zadní odrazka červené barvy 4. oranžové odrazky na obou stranách pedálů 5. boční odrazky na paprscích kol 6. zaslepení konců řídítek (zátkami, rukojeťmi, apod.) 7. zakončení ovládacích páček brzd, měničů převodů a rychloupínačů nábojů kol musí být obaleno materiálem pohlcující energii 8. uzavřené matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo s krytkou konce náboje Za snížené viditelnosti: 9. přední světlomet svítící bíle na vzdálenost nejdále 20 m (může svítit přerušovaně, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvícena) 10. zadní svítilna červené barvy, která může svítit přerušovaně 11. zdroj elektrického proudu dynamo nebo baterie s kapacitou pro svícení na dobu 1,5 hodiny bez přerušení nprap. Petra Hrazdírová Krajské ředitelství policie JmK Preventivně informační oddělení Vydává Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno, Redaktor: Ing. Jan Vaculín; Sazba: Jiří Motloch Za obsah jednotlivých článků odpovídají autoři. Registrováno pod MK ČR E Nevyžádané rukopisy nevracíme. Náklad ks. Tisk Settronic, Bubeničkova 30 (tel.: , Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., Poštovská 3/5, Brno. Neprodejné! strana 12 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 8.2.2010 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 77/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.07.2010 USNESENÍ V Brně dne 21.07.2010 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 89/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 41. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.6.2007 U S N E S E N Í 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 41/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 87. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.2.2006 U S N E S E N Í 87. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 87/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.05.2010 V Brně 26.05.2010 U S N E S E N Í 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 85/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 23. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.9.2007 U S N E S E N Í 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 23/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 98. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 7.8.2006 U S N E S E N Í 98. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 98/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 9. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.2.2007 U S N E S E N Í 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 9/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 31. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 21.1.2008 U S N E S E N Í 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 31/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 6.12.2004 U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Více

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu - 1 - Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 04.10.2010 USNESENÍ V Brně 07.10.2010 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 93/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 4.5.2009 U S N E S E N Í 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 58/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.5.2005 U S N E S E N Í 67. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 67/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 70. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.6.2005 U S N E S E N Í 70. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 70/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 3.5.2010 U S N E S E N Í 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 84/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a VO ČOS (verze ) Příjezd cvičenců do Prahy

Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a VO ČOS (verze ) Příjezd cvičenců do Prahy Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a (verze 9. 11. 2016) 29. 30. června 2018 Příjezd cvičenců do Prahy Hlavní dny všesokolského sletu 2018 1. 6. července 2018 10:00 Umělci Sokolu výstava nejvýznamnějších

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 20.7.2009 U S N E S E N Í 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 63/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.7.2007 U S N E S E N Í 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 19/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 17.8.2009 U S N E S E N Í 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 65/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.10.2005 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno Židenice 0. Schválení programu 77/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 102. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.10.2006 U S N E S E N Í 102. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 102/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/29/2016 Schválení programu 29. schůze Rady města

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.3.2006 U S N E S E N Í 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 89/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 28.06.2010 V Brně dne 30.06.2010 USNESENÍ 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 88/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 20.12.2010 V Brně 22.12.2010 USNESENÍ 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 3/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 7.12.2009 U S N E S E N Í 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 73/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 18. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 18.6.2007 U S N E S E N Í 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 18/2006 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 64. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 4.4.2005 U S N E S E N Í 64. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 64/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.10.2007 U S N E S E N Í 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 26/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 28. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.11.2007 U S N E S E N Í 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 28/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

ZMČ 7/9.4 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 13. 04. 2016

ZMČ 7/9.4 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 13. 04. 2016 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/9 ZMČ 7/9.4 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 13. 04. 2016 Název Dotace z rozpočtu MČ Brno-Židenice na sociální činnost a v rámci programu

Více

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 29.3.2010 U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 81/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a ze 47. jednání dne 25.05.2010 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu Přítomni: Ing. L. Dlabola, JUDr. M. Dušková, Ing. J. Konvalina, Mgr. B. Paulů,

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 03.12.2012 VI/49/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. 2012 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.4.2010 U S N E S E N Í 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 82/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více