PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE"

Transkript

1 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: l/51 Podnikání - dálková forma studia Školní rok: 2014/2015 Vyučující: Ing. Jana Balíková 1) Základní ekonomické pojmy - ekonomie, ekonomika, ekonomické systémy - potřeby, statky, služby, spotřeba - životní úroveň, životní prostředí - práce, výroba - výsledky výrobního procesu - hospodářský proces, hospodaření 2) Trh a tržní mechanismus - peníze vznik, vývoj, funkce, vlastnosti - trh pojem, dělení, charakteristika - nabídka, poptávka, tržní mechanismus - tržní rovnováha, konkurence, selhání trhu - burza- charakteristika, dělení, burzovní obchody, burzovní trhy 3) Národní hospodářství - definice, základní pojmy, struktura, dělení - hospodářský cyklus a jeho charakteristika - subjekty národního hospodářství ziskový a neziskový sektor - národohospodářské veličiny dělení a charakteristika - mezinárodní obchod příčiny, přístupy, formy, opatření 4) Hospodářská politika - definice, dělení - cíle hospodářské politiky - subjekty hospodářské politiky - nástroje hospodářské politiky dělení, charakteristika, použití 5) Podnik - definice, základní znaky podniku - vznik podniku (FO, PO) - základní funkce a cíle podniku - majetek podniku, výsledovka podniku - dělení podniku - činnosti podniku dělení, hlavní činnosti - jednání jménem podniku - plná moc, prokura - zánik podniku (FO, PO)

2 6) Podnikání, živnosti - podstata podnikání - podnikatel a jeho charakteristika - obchodní jméno, logo, ochranná značka - právní normy upravující podnikání - účast na podnikání, zdroj kapitálu, ručení - živnost definice, živnostenské oprávnění - neoprávněné podnikání (živností není) - subjekty oprávnění k provozování živnosti - povinnosti podnikatelů - druhy živností - charakteristika - zánik živnostenského oprávnění 7) Obchodní společnosti a družstva - charakteristika, zakladatelé - zahájení podnikání v obchodních společnostech - základní pojmy související se založením obchodních společností ( základní kapitál, podíl společníka, rezervní fond) - ukončení podnikání v obchodních společnostech - osobní obchodní společnosti - dělení, charakteristika - kapitálové obchodní společnosti dělení, charakteristika - družstva charakteristika, orgány, dělení - spojování podnikatelů bez vzniku právnické osoby 8) Management - management podniku - definice - manažer definice, vlastnosti - role a funkce manažera, řídící styly - plánování definice, dělení, strategie, metody - organizování definice, základní pojmy, organizační struktury - rozhodování definice, rozhodovací proces (dělení problémů) - rozhodovací metody (intuitivní metody, rybí kost) - vedení a komunikace - kontrola definice, dělení, fáze kontrolního procesu 9) Marketing - definice, vývoj marketingu - informační systém marketingu informace, jejich zdroje, metody získávání informaci - segmentace trhu definice, dělení - základní marketingové strategie - produkt (výrobek) definice, složky, dělení, životní cyklus, inovace - cena definice, cíle při stanovení ceny, metody stanovení ceny, srážky z ceny, techniky tvorby ceny - propagace definice, propagační mix, určování rozpočtu na propagaci - distribuce definice, distribuční cesty ( maloobchod, velkoobchod) - prodej charakteristika, prodejní činnosti

3 10) Oběžný majetek podniku - charakteristika a členění jednotlivých složek (věcná a peněžní forma) - zásoby charakteristika, členění - zásobování, zásady zásobování - právní stránka obchodních vztahů při zásobování - řízení zásob, normování zásob - informační a materiálový tok zásob, logistika - evidence zásob, doklady - ukazatele účinnosti hospodaření se zásobami 11) Dlouhodobý majetek - pojem, význam, dělení - opotřebení, odepisování - oceňování, evidence - bilanční rovnice, reprodukce - pořizování, vyřazování - zdroje financování, ukazatelé efektivnosti 12) Personální činnosti podniku - pojmy práce, dělba práce, kooperace, specializace - význam personalistiky, pracovně právní vztahy - plánování počtu pracovníků, dělení pracovníků, získávání pracovníků - vznik pracovního poměru - druhy pracovního poměru, rozvržení pracovní doby - ukončení pracovního poměru - práva a povinnosti vyplývající z pracovního poměru - péče o pracovníky - evidence pracovníků 13) Odměňování pracovníků - trh práce definice, účastníci - nezaměstnanost pojem, dělení - rekvalifikace - mzda základní pojmy ve mzdové sféře - formy mzdy - složky mzdy - výpočet mzdy - výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti 14) Náklady, výnosy, hospodářský výsledek - náklady pojem, dělení, snižování nákladů - výnosy pojem, dělení, zvyšování výnosů - hospodářský výsledek pojem, druhy, rozdělení HV 15) Ceny a cenová politika - definice, druhy cen - hlavní složky cen - cenová politika - metody tvorby cen - strategie tvorby cen - změny cen - cenový zákon

4 16) Financování podniku a finanční analýza - význam, pojetí, dělení, nástroje finančního řízení - pravidla a cíle financování - krátkodobé, dlouhodobé financování - vlastní, cizí zdroje financování - finanční analýza 17) Finanční trh a cenné papíry - charakteristika a struktura finančního trhu - dělení finančního trhu - ukazatele finančních investic - cenné papíry definice, termíny související s CP - dělení CP, složení CP - charakteristika základních druhů CP 18) Bankovní soustava - česká národní banka, její funkce a nástroje - obchodní banky charakteristika, dělení - funkce obchodních bank - zásady bankovních operací - bilance banky 19) Vkladové služby bank - bankovní účet a jeho úročení - hotovostní a bezhotovostní platební styk použití, doklady, dělení vkladů - vedení účtu, moderní způsoby vedení - disponování s penězi na účtě (příkazy k úhradě, platební karty, šeky) - vkladní knížky 20) Úvěrové služby bank - úvěrová politika banky - úvěrový proces - druhy úvěrů - úvěry pro podnikatelské účely - úvěry pro fyzické osoby 21) Pojišťovnictví - význam, riziko - pojišťovny charakteristika, dělení - pojišťovací zprostředkovatelé význam, dělení - zajišťovny charakteristika, dělení - základní pojmy v pojišťovnictví - pojištění pojem, dělení, charakteristika 22. Daňová soustava - struktura daňové soustavy (daňový systém) - daň definice, vlastnosti, funkce - konstrukční prvky daňové soustavy (základní pojmy) - charakteristika jednotlivých daní - zákon o správě daní a poplatků - majetkové daně charakteristika, dělení, výpočty, daňová přiznání

5 23. Přímé daně - charakteristika, dělení - daň z příjmu fyzických osob - charakteristika - poplatníci - předmět daně - dílčí daňové základy charakteristika, výpočty - zálohy na daň, daňová přiznání - daň z příjmu právnických osob 24. Nepřímé daně - charakteristika, dělení - spotřební daň charakteristiky - předmět daně - plátci daně - výpočty - daň z přidané hodnoty charakteristika, registrace - základní pojmy - daňové doklady, daňová přiznání - výpočty 25) Vztahy podniku k okolí - dodavatelsko-odběratelské vztahy - vztahy podnik finanční úřad, instituce sociálního zabezpečení - vztahy podnik -- banka - vztahy podnik - pojišťovna - vztahy podnik zahraniční obchod V Benešově dne 8.října 2014