esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010"

Transkript

1 !"# $%&'() esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 Výroní zpráva za školní rok 2007/2008

2 1. Výroní zpráva o innosti školy 1.1. Charakteristika školy Název školy esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského Adresa školy Tebízského 1010, eské Budjovice Právní forma školy esko-anglické gymnázium je spolenost s ruením omezeným (kopie výpisu z obchodního rejstíku píloha. 1) Identifikaní íslo organizace esko-anglickému gymnáziu s.r.o. bylo pidleno I Identifikaní íslo zaízení esko-anglickému gymnáziu s.r.o. bylo pidleno IZO (kopie rozhodnutí o zaazení školy do sít škol píloha. 2) Identifikátor editelství editelství AG byl pidlen identifikátor Zizovatel školy Zizovateli školy jsou spoleníci spolenosti esko-anglické gymnázium s.r.o. Mgr. Lucie Fialová, RNDr. Danuše Lhotková a RNDr. Vojtch Vyhnálek, CSc Bankovní úty školy esko-anglické gymnázium s.r.o. má zízeny úty u poboky eskoslovenské obchodní banky v eských Budjovicích, ísla út /0300, / Vedení školy editelka školy: RNDr. Danuše Lhotková, narozena , bytem Pod Lesem 206, Litvínovice, Šindlovy Dvory. Absolventka Pírodovdecké fakulty UK v Praze, aprobace matematika a zempis. Délka praxe 24 let. Zástupkyn editelky pro výuku jazyk a zahraniní vztahy: Mgr. Štpánka Kloudová, narozena , bytem Chlumec 72, Hluboká nad Vltavou. Absolventka Pedagogické fakulty JU v eských Budjovicích, aprobace eský jazyk, nmecký jazyk, anglický jazyk. Délka praxe 14 let. 2

3 Školská rada Ve školním roce 2007/2008 pracovala školská rada ve složení: pedseda školské rady Ing. Miloš Kratochvíl, zástupci rodi a student Ing. Tomáš Jirsa a Ing. Martin Krupauer, zástupci pedagog RNDr. Libuše Pustinová a RNDr. Kvta Tmová a zástupci zizovatele Mgr. Lucie Fialová a Ing. Miloš Kratochvíl Poslání a cíle školy Vzdlávací program esko-anglického gymnázia nabízí svým studentm široký všeobecný rozhled, kvalitní specializovanou pípravu pro zvolené vysokoškolské studium a podstatnou výbavu jazykových, obecn komunikaních a dalších užitených dovedností pro život. Program má rozdílné cíle pro rzné vkové etapy studia. Draz na všestrannost a motivaci k aktivnímu studiu a získávání dovedností je typický pro naše nižší gymnázium a tvoí hodnotný základ pro zesílený draz na specializaci v navazujícím studiu vyššího gymnázia a univerzity. Zamení na samozejmost v používání cizího jazyka pirozen buduje v každém žákovi sebedvru pro samostatný a zodpovdný pobyt v cizích zemích a je pro nj velkou výhodou pro další studium i budoucí uplatnní ve zvolené profesi i v osobním život. Tomuto zamení školy a cílm bohatých mimoškolních aktivit odpovídá i profil absolventa esko-anglického gymnázia. Z výsledk srovnávacích šetení vyplývá, že absolvent AG je samostatný, proaktivní, považuje za dležité schopnosti umt ešit problémy a pracovat v týmu, vetn schopnosti kritického myšlení, efektivního a zodpovdného zpracovávání informací a jejich kultivovaného zveejování. Zvyká si pohybovat se v mezinárodní spolenosti tak, aby v budoucnu byl schopen v ní aktivn a zodpovdn psobit, studovat a pracovat Pehled nadstandardní pée, kterou škola poskytuje V prim osmiletého studijního programu byla ve školním roce 2007/2008 spuštna výuka podle nového školního vzdlávacího programu AG. V nm jsou oproti standardu posíleny 4 oblasti: výuka cizích jazyk, matematiky, oblast praktických dovedností v informaní a komunikaní technice a laboratorních cvieních. V prim se osvdil nový pedmt Základy komunikace, zahrnující i základy svtových jazyk. Tím získává žák lepší pehled pro samostatnou volbu druhého cizího jazyka od roku následujícího. Do primy byl také zaazen nepovinný pedmt Nauná praxe, který otevel studentm možnost zblízka nahlédnout do pracovního svta jejich rodi. Tato unikátní série návštv pinesla studentm pehled o mnoha povoláních a jejich profesních požadavcích. Studenti nižšího gymnázia mli možnost za pomoci profesionál z DAMU a spolenosti Junior Média o.p.s. zpracovat desítku dokumentárních projekt natoených školní digitální kamerou, vlastními silami a pod vlastní režií. Cenné zkušenosti v pírodních vdách získávají studenti nižšího gymnázia v celosvtovém projektu Globe (AG od roku 1997 získává data v malé meteorologické stanici ve školní zahrad pro podporu interpretace družicových snímk) a svou adou mení patí k nejdéle fungujícím Globe školám v R. V samotném ekologickém seminái se studenti zúastují pilotní verze nového projektu Carbon Cycle. Významnou podporu pro rozvoj dovedností v pírodních vdách pinesl projekt Mím, míš, míme s dotací 3

4 90292,- K v rámci Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdlávání, výchovy a osvty ve školách v roce AG buduje s pomocí rodi novou dtskou knihovnu. V posledních dvou letech studia vyššího osmiletého i tyletého gymnázia došlo na základ velmi pozitivních zkušeností v roce 2007/2008 k rozšíení programu streaming vedle matematiky, djepisu a výuky anglického jazyka také do fyziky, biologie a chemie. Takto organizovaný program vlastní volby intenzity studia jednotlivých pedmt výrazn zvyšuje možnost kvalitní soustedné pípravy žáka na vybrané univerzitní studium pi neomezeném rozvoji jeho všeobecného pehledu. Ojedinlým programem AG je také plánovitá tí až tystupová píprava na Cambridgeské zkoušky k získání certifikát úrovn FCE a CAE a hodiny anglické konverzace s rodilým mluvím již od primy osmiletého studia, tedy v každém roníku obou studijních cykl. O schopnosti využít takto získané jazykové i studijní dovednosti svdí výet zahraniních univerzit, na které byli studenti maturitního roníku pijati bližší informace v kapitole Ve školním roce 2007/2008 se scházely 3 skupiny student v kroužcích tvrího psaní pod vedením jihoeského spisovatele a uitele AG Davida Jana Žáka. Ze své tvorby studenti pipravili úspšný veer autorského tení v divadle SUD. Dležitým poinem bylo vydání druhého literárního sborníku Pohled do zrcadla, recitaní soutž Vrbenský rohlík i vydání dvou ísel školního asopisu 4U. Vzdlávací program esko-anglického gymnázia zahrnuje rovnž rozmanité aktivity tlovýchovné (nap. jednu hodinu sportovních her týdn pro každého žáka každý rok navíc, sportovní kurzy a všestranný kurz Kalokagathia), pírodovdné (ekologický seminá a program Globe, ekologické exkurze, projekty a soutže, laboratorní práce) a rozmanité aktivity, které jsou uskuteovány pedevším v anglickém jazyce (Halloween, Guy Fawke s Day, Pancake Day, Thanksgiving Day, týden vnovaný urité zemi). Významnými událostmi školního roku 2007/2008 byla rovnž návštva pana europoslance Doc. MUDr. Zviny, CSc., zástupc Velvyslanectví Jihoafrické republiky v R a dvou taneních a pveckých soubor z JAR v rámci Týdne Jihoafrické republiky. Projekty dotváejí obsah vzdlávacího procesu jednotlivých roník i celé školy. Zaazované formy projekt jsou: roníkové (krátkodobé pedmtové, celoroní povinné seminární práce) a celoškolní (taktéž krátkodobé Týden JAR i celoroní s ekologickou tématikou Globe, Carbon Cycle a další, dále Evropský parlament mládeže). Píprava, realizace, výstupy a evaluace projekt zvyšují efektivitu vyuovacího procesu, rozšiují všeobecný pehled žák, motivují žáky a podporují spolupráci student a pedagog. Vysoko si ceníme skutenosti, že studenti ve všech tchto aktivitách zažívají pravideln úspch a získávají velmi cenné zkušenosti. S ohlédnutím na období od roku 2000 lze uvést jako píklad opakované vítzství a vysoká umístní v celonárodní i mezinárodní soutži Globe Games, vítzství v Národní výbrové soutži EYP 2007 a tudíž reprezentaci R v Evropském parlamentu mládeže v Dublinu v dubnu Dále úspch student Lucie Tsnohlídkové, Terezy Urbánkové a Petra Jiráska v celostátní soutži Amavet, již 21 prací student AG v celostátním kole Stedoškolské odborné innosti. Posledn zmiovanou oblast pokládáme za jeden z nejvýraznjších nadstandard AG. Každému studentu, který projeví zájem, se dostává individuální pée a vedení v jeho práci na svobodn zvolené téma, vetn zprostedkování kontakt na univerzitní a vdecká pracovišt v eských Budjovicích a Nových Hradech. V rámci mezinárodní spolupráce mají naši studenti možnost zapojit se do projekt spolen se školami z Anglie, Nmecka, Francie, Španlska a Rumunska. V listopadu

5 jsme prezentovali AG na uitelské konferenci Comenius 1 v nmeckém Homberku a v kvtnu 2008 soutžily studentky sexty se svými projekty o pracovním a životním potenciálu mladých lidí na žákovské konferenci v Burnham-on-Sea v jihozápadní Anglii. Ocenní diplomem získala i elektronická komunikace student sekundy v rámci projektu se španlskými a nmeckými vrstevníky. AG rozvíjí intenzívní spolupráci se dvma partnerskými školami, Theodor Heuss Schule v hesenském Homberku a Prva Gimnazija ve slovinském Mariboru. S obma školami pracujeme na projektech, které ústí ve výmnné pobyty student. Unikátní píležitost vyplývající z úzké spolupráce s partnerskou školou v Homberku dostalo 7 student AG v lét Byli pozváni do studentského programu letních praxí v nmecké nemocnici, škole a zahradnické firm. V roce 2007/2008 jsme navázali spolupráci a uskutenili nkolik spolených aktivit se studenty z Bundesoberstufenrealgymnasium v Linci. Jejich pokraování mže pinést hlubší vzájemné poznávání života a kultury i cennou spolupráci na obou stranách eskorakouské hranice. K získání všeobecného rozhledu studenta esko-anglického gymnázia patí také poznávací zájezd do Anglie, ve kterém si studenti poprvé oví své schopnosti užívat anglický jazyk v zemi jeho pvodu. Tento zájezd je organizován zpravidla v tercii nižšího gymnázia a v prvním roníku tyletého studia. Vstup do nového kolektivu gymnázia je studentm 1.roníku tyletého gymnázia ulehen úastí v zahajovacím týdenním kurzu Kalokagathia a primánm ve stedisku ekologické výchovy. Studenti se v pirozeném prostedí pi podntných aktivitách dobe poznají, vytvoí si tým, který je pro n domovem i po návratu a na jehož vazbách stavjí nová pátelství se studenty z vyšších roník. Buduje se tak rodinná atmosféra školy, v níž se zpravidla všichni studenti znají. Toto prostedí se pro n pak stává hodnotným zázemím pro rozvoj jejich osobností a všestrannou pípravu na budoucí studium i pro život. Výrazem partnerství mezi vedením školy, pedagogy a studenty je studentské fórum, které se schází pravideln každý msíc a kde se studenti aktivn podílejí na formování své školy. Podrobnjší výet pednášek, aktivit, soutží a projekt obsahuje kapitola Pehled uebních obor Ve školním roce 2007/2008 probíhala na esko-anglickém gymnáziu výuka v denním studiu v oboru K/401 a K/801 Gymnázium všeobecné podle uebních plán schválených MŠMT R s platností od V prim byla zahájena výuka podle ŠVP AG (ZV) v oboru K/81 Gymnázium Seznam všech tíd s poty žák k roník (tyleté studium) 30 žák 2. roník (tyleté studium) 30 žák 3. roník (tyleté studium) 23 žák 4. roník (tyleté studium) 28 žák 1. roník (osmileté studium) 17 žák 2. roník (osmileté studium) 22 žák 5

6 3. roník (osmileté studium) 22 žák 4. roník (osmileté studium) 22 žák 5. roník (osmileté studium) 24 žák 6. roník (osmileté studium) 24 žák 7.roník (osmileté studium) 16 žák 8.roník (osmileté studium) 31 žák Celkem k žák 1.3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a zpsobilosti Ve školním roce 2007/2008 psobilo na esko-anglickém gymnáziu 31 profesor ve stálém pracovním pomru Veronika Cebeová, studující FF MU v Brn, eský jazyk, anglický jazyk, praxe 3 roky Karen Daly, absolventka St. Joseph s Sec. School v Irsku, konverzace v anglickém jazyce, praxe 3 roky Yvona Doležalová, Mgr., absolventka PedF JU v eských Budjovicích, anglický jazyk, tlesná výchova, praxe 29 let, tídní uitelka v tercii Lukáš Erhart, Mgr., absolvent FTVS UK v Praze, tlesná výchova, praxe 7 let, metodik prevence patologických jev, asistent editelky pro oblast tlovýchovnou Milena Gutvirthová, Mgr., absolventka FF UK v Praze, anglický jazyk, latina, praxe 28 let, metodik výuky konverzace v AJ David Hartman, Mgr., absolvent PedF JU v eských Budjovicích, informatika a výpoetní technika, fyzika, praxe 7 let, správce informaního centra a asistent editelky pro IVT, tídní uitel v prim Zdeka Hucková, Mgr., absolventka FF UK v Praze, eský jazyk, francouzský jazyk, praxe 15 let, tídní uitelka ve 4.roníku, Public Relations Helena Kalaová, Mgr., absolventka PedF JU v eských Budjovicích, základy spoleenských vd, španlský jazyk, praxe 15 let Petr Klier, Mgr., absolvent FF MU v Brn, eský jazyk, djepis, praxe 7 let, tídní uitel v sekund, asistent editelky pro oblast humanitní, správce školní knihovny Štpánka Kloudová, Mgr., absolventka PedF JU v eských Budjovicích, anglický jazyk, nmecký jazyk, eský jazyk, praxe 14 let, zástupkyn editelky pro zahranií a výuku cizích jazyk 6

7 Jan Kopecký, Mgr., absolvent PedF ZU v Plzni, anglický jazyk, praxe 10 let, tídní uitel v kvart Eva Kordová, absolventka FF UK v Praze, eský jazyk, anglický jazyk, praxe 33 let, garant kontakt s partnery ve Velké Británii Danuše Lhotková, RNDr., absolventka PF UK v Praze, matematika, zempis, praxe 24 let, editelka školy Monika Maradová, Mgr., absolventka BiF JU v eských Budjovicích, biologie, chemie, ekologická výchova, praxe 3 roky, tídní uitelka ve 2.roníku, v souasné dob na mateské dovolené Irena Marušincová, Mgr., absolventka FF MU v Brn, nmecký jazyk, francouzský jazyk, praxe 5 let, v souasné dob na mateské dovolené Petr Mašek, Mgr., absolvent PF UK v Praze, matematika, zempis, praxe 8 let, tídní uitel v oktáv Lenka Mašková, Mgr., absolventka PedF JU v eských Budjovicích, biologie, tlesná výchova Zuzana Ondichová, Mgr., absolventka MFF UK v Praze, matematika, fyzika, praxe 16 let Dagmar Poláková, Mgr., absolventka PedF JU v eských Budjovicích, eský jazyk, hudební výchova, dramatická výchova, praxe 29 let, tídní uitelka v sext Markéta Pospíšilová, Bc., studující PedF JU v eských Budjovicích, tlesná výchova, praxe 2 roky Libuše Pustinová, RNDr., absolventka MFF UK v Praze, matematika, fyzika, praxe 24 let, tídní uitelka v kvint, asistentka editelky pro oblast matematicko-fyzikální Romana Rýcová, Mgr., absolventka PedF JU v eských Budjovicích a FF UJEP v Brn, eský jazyk, djepis, praxe 28 let, tídní uitelka ve 3.roníku, výchovná poradkyn Lucie Starevská, Mgr., absolventka BiF JU V eských Budjovicích, biologie, chemie, ekologická výchova, praxe 9 let, na mateské dovolené Rudolf Svoboda, Mgr., ThD., absolvent TF a PedF JU v eských Budjovicích, djepis, základy spoleenských vd, studijní a prezentaní dovednosti, praxe 6 let, tídní uitel v 1. roníku Andrea Šttková, Mgr., absolventka FTVS UK v Praze, tlesná výchova, praxe 12 let, v souasné dob na mateské dovolené Kateina Štruncová, PaedDr., absolventka PedF JU eských Budjovicích, eský jazyk, nmecký jazyk, praxe 21 rok, garant kontakt s partnery v Nmecku 7

8 Kvta Tmová, RNDr., absolventka PF UK v Praze, biologie, chemie, praxe 24 let, tídní uitelka v septim, asistentka editelky pro oblast pírodovdnou, poradkyn pro výbr VŠ Andries Van Staden, absolvent Die Hoerskool v Pretorii, JAR, konverzace v anglickém jazyce, praxe 3 roky Marek Vejsada, Mgr., absolvent MFF UK v Praze, matematika, fyzika, praxe 13 let, tídní uitel v 2. roníku Vladimír Votava, Mgr., absolvent PedF JU v eských Budjovicích, tlesná výchova, zempis, praxe 33 let David Žák, Mgr., absolvent PedF JU v eských Budjovicích, eský jazyk, výtvarná výchova, tvrí psaní, praxe 13 let Dále na esko-anglickém gymnáziu psobili ve školním roce 2007/2008 tito externisté Mgr. Marie Kocverová Harold Kendall Mgr. Simona Šafaríková Mgr. Veronika Charvátová Doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. PhDr. Jan Samohýl, Th.D. nmecký jazyk anglický jazyk biologie biologie anglický jazyk (Science) historický a spoleenskovdní seminá, výtvarná výchova - fotografie Provozními zamstnanci esko-anglického gymnázia byli Alena Kuchaová, DiS. Mgr. Helena Forstová Jana Kociánová ing. Petra Martínková Stanislav Milo Marie Boková Hana Javorová Ilona Voglová sekretáka, v souasné dob na mateské dovolené sekretáka úetní ekonomka správce budovy, školník úklid úklid úklid 8

9 1.4 Údaje o pijímacím ízení Ve školním roce 2007/2008 probhlo pijímací ízení do 1. roníku osmiletého studia a do 1. roníku tyletého studia. V osmiletém i tyletém cyklu bylo vyhlášeno druhé kolo pijímacího ízení. Pihlášku ke studiu v osmiletém oboru podalo celkem 34 uchaze (15 chlapc a 19 dívek) z páté tídy základní školy, ke studiu ve tyletém oboru podalo pihlášku 29 uchaze (11 chlapc a 18 dívek) z deváté tídy základní školy Pijímací ízení probíhalo formou písemných zkoušek z eského jazyka, matematiky a anglického jazyka a pohovoru s uchazeem, vedeným ásten v anglickém jazyce Ústní pohovor s uchazeem provádla editelka a zástupkyn editele AG. Pohovoru byli pítomni rodie uchazee. Pohovory probíhaly po celý den a každý trval pibližn 20 minut. Uchazem pi nm byly kladeny standardní otázky (oblíbené pedmty na ZŠ, výsledky studia na ZŠ, školní a mimoškolní zájmy, úspchy v soutžích, etba, v pípad uchaze z devátých tíd i motivace ke studiu) Na základ výsledk pijímacího ízení bylo v prvním kole do osmiletého studia pijato 23 uchaze, z nichž jeden nenastoupil, a do tyletého studia 15 student. Ve druhém kole pak bylo pijato 8 student do osmiletého studia a 13 student do tyletého studia Pehledné údaje o výsledcích vzdlávání žák (lenní podle tíd) Údaje o výsledcích tíd Prima osmileté studium Poet žák: 18, z toho dívek: 11 I. pol. II. pol. Poet žák s vyznamenáním Poet prospívajících žák 4 4 Poet neprospívajících žák Sekunda osmileté studium Poet žák: 23, z toho dívek: 13 I. pol. II. pol. Poet žák s vyznamenáním Poet prospívajících žák 3 5 Poet neprospívajících žák Tercie osmileté studium Poet žák: 22, z toho dívek: 14 I. pol. II. pol. Poet žák s vyznamenáním Poet prospívajících žák 11 9 Poet neprospívajících žák 0 0 9

10 Kvarta osmileté studium Poet žák: 23, z toho dívek: 10 I. pol. II. pol. Poet žák s vyznamenáním 4 5 Poet prospívajících žák Poet neprospívajících žák 1 0 Poet nehodnocených žák Kvinta osmileté studium Poet žák: 24, z toho dívek: 12 I. pol. II. pol. Poet žák s vyznamenáním Poet prospívajících žák Poet neprospívajících žák Sexta osmileté studium Poet žák: 24, z toho dívek: 15 I. pol. II. pol. Poet žák s vyznamenáním 9 13 Poet prospívajících žák Poet neprospívajících žák 0 0 Poet nehodnocených Septima osmileté studium Poet žák: 16, z toho dívek: 7 I. pol. II. pol. Poet žák s vyznamenáním 6 7 Poet prospívajících žák 10 8 Poet neprospívajících žák Oktáva osmileté studium Poet žák: 31, z toho dívek: 16 I. pol. II. pol. Poet žák s vyznamenáním 8 12 Poet prospívajících žák Poet neprospívajících žák roník tyleté studium Poet žák: 30, z toho dívek: 16 I. pol. II. pol. Poet žák s vyznamenáním Poet prospívajících žák Poet neprospívajících žák

11 roník tyleté studium Poet žák: 30, z toho dívek: 16 I. pol. II. pol. Poet žák s vyznamenáním 7 8 Poet prospívajících žák Poet neprospívajících žák 0 0 Poet nehodnocených žák roník tyleté studium Poet žák: 25, z toho dívek: 14 I. pol. II. pol. Poet žák s vyznamenáním Poet prospívajících žák 8 7 Poet neprospívajících žák 0 0 Poet nehodnocených žák roník tyleté studium Poet žák: 28, z toho dívek: 21 I. pol. II. pol. Poet žák s vyznamenáním Poet prospívajících žák Poet neprospívajících žák Údaje o výsledcích maturitních zkoušek Písemná maturitní zkouška z eského jazyka a literatury se konala dne Studentm byla zadána témata, uvedená v píloze Volba témat: 4.roník Oktáva íslo tématu: íslo tématu: Poet žák: Poet žák: Hodnocení písemné maturitní zkoušky z eského jazyka: Poet žák hodnocených známkou: Prmrná známka 4.roník: ,79 Oktáva: , Maturanti dále absolvovali závrenou roníkovou práci z anglického jazyka a literatury Ústních maturitních zkoušek v ádném termínu ve dnech se zúastnilo 31 student oktávy. 11

12 Pedsedkyní maturitní komise v ádném termínu byla Mgr. Jarmila Lambertová. profesorka Táborského soukromého gymnázia, místopedsedkyní maturitní komise byla Mgr. Dagmar Poláková, profesorka AG, tídním profesorem Mgr. Petr Mašek. Ve dnech probíhaly také ústní maturitní zkoušky student 4. roníku. Zkoušek se zúastnilo 28 student. Pedsedou maturitní komise byl Mgr. Jaroslav Dvoák, profesor Táborského soukromého gymnázia, místopedsedkyní maturitní komise byla RNDr. Libuše Pustinová, profesorka AG, tídní profesorkou byla Mgr. Zdeka Hucková. Na základ žádosti studenta 4. roníku Jakuba Štroba bylo po pezkoumání prbhu maturity ŠI a KÚ rozhodnuto o opakování maturitní zkoušky. Pedsedkyní maturitní komise byla Mgr. Soa Hídelová, profesorka eského reálného gymnázia, místopedsedkyní maturitní komise byla RNDr. Libuše Pustinová, profesorka AG a tídní uitelka Mgr. Zdeka Hucková, profesorka AG. Pi opravné maturitní zkoušce dne byla pedsedkyní maturitní komise RNDr. Danuše Lhotková, místopedsedkyní maturitní komise byla Mgr. Dagmar Poláková a tídním uitelem Mgr. Petr Mašek Celkové hodnocení maturitní zkoušky: 4. roník Oktáva Poet žák s vyznamenáním Poet žák se samými výbornými 4 7 Poet žák, kteí neprospli 0 1 Neprospli po opravných zkouškách Hodnocení maturitní zkoušky podle jednotlivých pedmt : 4.roník Pedmt maturitní zkoušky Poet maturujících Prmrná známka eský jazyk a literatura 28 2,07 Anglický jazyk 28 2,06 Základy spoleenských vd 9 2,11 Estetická výchova výtvarná 3 1,67 Matematika 5 1,40 Chemie 9 2,22 Djepis 7 1,29 Zempis 7 1,86 Biologie 9 1,44 Informatika a výp. technika 2 3,00 Francouzský jazyk 1 1,00 Nmecký jazyk 4 2,25 12

13 Oktáva Pedmt maturitní zkoušky Poet maturujících Prmrná známka eský jazyk a literatura 31 2,10 Anglický jazyk 31 1,77 Matematika 12 1,83 Fyzika 5 1,80 Chemie 8 2,00 Zempis 8 1,50 Biologie 6 1,83 Informatika a výp. technika 2 1,00 Základy spoleenských vd 9 1,44 Nmecký jazyk 5 2,00 Djepis 7 2,86 Estetická výchova výtvarná 2 3,00 Jedna studentka oktávy neprospla z djepisu. Dne vykonala opravnou maturitní zkoušku s prospchem dostateným Údaje o výsledcích absolvent AG v pijímacím ízení na vysoké školy a na vyšší odborné školy Pehled uplatnní absolvent AG, kteí vykonali maturitní zkoušku ve školním roce 2007/2008 Vysoká škola Fakulta Poet pijatých absolvent AG Poet zapsaných absolvent AG UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 1.lékaská 4 4 pírodovdecká 1 0 farmaceutická 1 1 právnická 2 2 filozofická 2 2 humanitních studií 1 1 sociálních studií 1 1 matematickofyzikální 3 2 Celkem 13 mezinárodních vztah 1 1 národohospodáská 1 1 podnikohospodáská 3 1 financí a úetnictví 4 2 informatiky a statistiky 1 1 Celkem 6 13

14 JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ekonomická 6 3 pedagogická 4 2 filozofická 6 5 pírodovdecká 2 0 teologická 1 1 zemdlská 1 0 Celkem 8 technologie ochrany 2 1 životního prostedí potravináské 2 2 a biochemické technologie chemické technologie 4 4 chemicko-inženýrská 1 1 Celkem 8 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE UNIVERZITA OBRANY V BRN TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI ESKÁ ZEMDLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN pírodovdecká 2 1 sociálních studií 1 0 ekonomicko-správní 2 0 Celkem 1 Ústav umní a designu 1 1 filozofická 1 1 pedagogická 2 2 ekonomická 2 0 Celkem 4 dopravní 1 1 stavební 2 2 architektury 1 1 Celkem 4 ekonomiky a 1 1 managementu vojenských technologií 1 0 Celkem 1 strojní 1 1 Celkem 1 agrobiologie, potravinových a pírodních zdroj 1 0 Celkem 0 stavební 1 0 Celkem 0 14

15 UNIVERZITA J.A.KOMENSKÉHO V PRAZE FILMOVÁ ŠKOLA V PÍSKU VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s. V ESKÝCH BUDJOVICÍCH ANGLO-AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA,o.p.s. V PRAZE NEWTON COLLEGE, a.s. V PRAZE JOHANNES KEPLER UNIVERSITAT IN LINZ NEWCASTLE UNIVERSITY UK HARVARD UNIVERSITY USA MIDDLEBURY COLLEGE USA WILLIAMS COLLEGE USA UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA USA BROWN UNIVERSITY USA UNIVERSITY OF BATH UK UNIVERSITY OF PORTSMOUTH UK THE UNIVERSITY OF HULL UK THE UNIVERSITY OF LIVERPOOL UK THE UNIVERSITY OF LEEDS UK VZDLÁVACÍ CENTRUM AZ SMART V PRAZE JAZYKOVÁ ŠKOLA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH 1 1 Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 1 rechtswissenschaftliche 1 1 Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 2 15

16 Uplatnní absolvent AG, kteí vykonali maturitní zkoušku ve školním roce 2007/2008 Oktáva: Maturitní zkoušku vykonalo 31 student. Na vysoké školy se zapsalo celkem 29 absolvent tj. 93,5 %. Na jazykovou školu nastoupila 1 studentka. Ve studiu nepokrauje 1 studentka. 4.roník: Maturitní zkoušku vykonalo 28 student. Na vysoké školy se zapsalo celkem 25 absolvent tj. 89 %, z toho 1 absolventka se zapsala na 2 studijní obory zárove. Na jazykovou školu nastupuje 1 student. Jedna studentka se pipravuje na budoucí studium VŠ ve Vzdlávacím centru AZ Smart. Ve studiu nepokrauje 1 studentka. Celkový pehled VŠ, na které se zapsali absolventi AG maturitní roník 2007/8 Vysoká škola Poet zapsaných obor Univerzita Karlova v Praze 13 Vysoká škola ekonomická v Praze 6 Jihoeská Univerzita v.budjovicích 8 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 8 Masarykova Univerzita v Brn 1 Západoeská Univerzita v Plzni 4 eské vysoké uení technické v Praze 4 Univerzita obrany v Brn 1 Technická univerzita v Liberci 1 Univerzita J.A.Komenského v Praze 1 Filmová škola v Písku 1 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. v.budjovicích Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. v Praze

17 Newton College, a.s. v Praze 1 Johannes Kepler Universitat in Linz 1 Newcastle University, UK 1 Harvard University, UK Úspchy žák AG v pedmtových soutžích 6. místo Olympiády v j-ok Veronika Pilbauerová(III), Kateina Grünwaldová (IV) 5.místo Olympiáda NJ-OK Petr Jirásko (VI) 7.místo Olympiáda NJ-OK Kvta Mš anová (3.r.) 1.místo Olympiáda v Nj-KK Jana Lánová (VII) 2.místo Olympiáda v Nj-KK Marek Štrbák (II) 9.místo Olympiáda v Nj-ÚK Jana Lánová (VII) 2.místo Konverzaní soutž v Aj-OK Daniel Mikeš (II) 4.místo Konverzaní soutž v Aj-OK Kateina Grünwaldová (IV) 2.místo Konverzaní soutž v Aj-OK Jana Lánová (VII) 5. místo Konverzaní soutž v Aj-OK Barbora Nováková (VII) 6.místo Olympiáda ve Šj-KK Pavel Pešek (V) 8.místo Olympiáda ve Šj-KK Kristýna Lhotková (VII) 9.místo Olympiáda ve Šj-KK Jana Lánová (VII) 5. místo Konverzaní soutž ve FJ-OK Pavel Dvoák (3.r.) 2. místo Matematická olympiáda-ok Michaela Bernardová (II) 3. místo Chemická olympiáda-ok Adolf Steda (III) 5.místo Chemická olympiáda-ok Ondej Vošta (III) 10.místo Chemická olympiáda-kk Adolf Steda (III) 2. místo Chemická olympiáda-kk Petr Jirásko (VI) 3. místo Zempisná olympiáda-ok Anna Kyselová (I) 5. místo Zempisná olympiáda-ok Jakub Vaith (II) 13. místo Zempisná olympiáda-ok Adolf Steda (III) 6. místo Zempisná olympiáda-ok Monika Stachová (V) 18.místo Biologická olympiáda-ok Ondej Vošta (III) úast v OK Pythagoriády Anna Kyselová (I), Jakub Vaith (II) 2.místo Co víš o jaderné energetice-ck Jana Novotná (1.r.), Petra Homolková (1.r.), Denisa Nováková (1.r.) 1.místo Europa secura-ok Petr Jirásko (VI), Gabriela Žáková (VI), Krupauerová Martina (VI) 2.místo Europa secura-kk Petr Jirásko (VI), Gabriela Žáková (VI), Krupauerová Martina (VI) 3. místo Talent Jihoeského kraje 2008 Dominik Kovaík (3.r.) ve sport. kategorii 1.místo Talent Jihoeského kraje 2008 Tereza Urbánková (VIII) v kategorii Všestranný talent 1.místo EXPO SCIENCE AMAVET oblast. Lucie Tsnohlídková (VII) kolo 17

18 2.místo AMAVET 5.místo AMAVET národní kolo estné uznání AMAVET národní kolo 3.místo Soutž ve fotografii Miradas en Espaa Petr Jirásko (VI), Tereza Urbánková (VIII) Lucie Tsnohlídková (VII) Petr Jirásko (VI),Tereza Urbánková (VIII) Kristýna Lhotková (VII) Stedoškolská odborná innost krajské a celostátní kolo Apolloniovy úlohy ešené pomocí kruhové inverze a mocnosti bodu ke kružnici (Mgr. Marek.Vejsada) eské vesnice v rumunském Banát (Mgr. Leoš Mikrmajer, Jihoeské muzeum B) Léba a výzkum Crohnovy nemoci (Regionální enteritidy) (MUDr. Compel, gastroenterologické oddlení Nemocnice B) Využití elektrochemické analýzy pro sledování modifikace nukleových kyselin platinovými cytostatiky (Doc. RNDr. Fojta, CSc., Biofyzikální ústav R Brno) Šárka Bohoková 2. místo KK 7. místo CK + pozvánka na CK slovenské SO (speciální cena) Anna D. Hájková 2. místo KK Barbora Nováková 1. místo KK 5. místo - CK Lucie Tsnohlídková 1. místo KK 13. místo - CK 1.6. Údaje o výsledcích inspekce provedené ŠI a OŠMT KÚ Ve školním roce 2007/2008 probhla na AG inspekce provádná ŠI ve dnech Kopie Inspekní zprávy je pílohou Na základ žádosti o pezkoumání prbhu a výsledku maturitní zkoušky podle 82 odst.2 školského zákona byla vykonána kontrola ŠI dne Kopie Protokolu je pílohou Dne probhlo šetení OŠMT KÚ k prbhu a výsledku maturitní zkoušky Jakuba Štroba z pedmtu Informatika a výpoetní technika. Kopie Rozhodnutí je pílohou Údaje o mimoškolních aktivitách Na esko-anglickém gymnáziu se uskuteuje celá ada mimoškolních aktivit. Jsou organicky zalenny do života školy a tvoí nedílnou souást vzdlávání a výchovy našich student. Uvádíme proto seznam akcí AG ve školním roce 2007/

19 Seznam akcí AG ve školním roce 2007/ Zahájení školního roku Testování Vektor 4.r., oktáva Kurz Kalokaghatia pro studenty kvarty, Lesní penzion u Frymburka Beseda o jaderné energetice pro 1.roník Beseda o jaderné energetice pro kvintu Kurz Kalokaghatia pro studenty 1. roníku, Lesní penzion u Frymburka Setkání rodi student primy s uiteli v Solnici Školská rada Poznej pírodu R a svou novou tídu, prima, Stedisko ekologické výchovy a etiky Rýchory European Job Days, návstva student oktávy + 4. ro. na Krajském úad B Setkání rodi student 1. roníku s uiteli v Solnici Testování Vektor pro 1. roník a kvintu Zertifikat Deutsch/ Mittelstufe. Cviné zkoušky pro oktávu a 4.ro. organizováno ve spolupráci s Táborským soukromým gymnáziem Schzka rodi student sekundy, tercie a kvarty Setkání s Arnoštm Lustigem, 1.r, 2.r, septima Rakouský jazykový diplom Zertifikat Deutsch/ Mittelstufe pro zájemce z oktávy a 4.r Pedstavení divadla Bear " Do it Yourself " Den otevených dveí - English Afternoon pro veejnost Multilateral Youth Exchange - studenti Vítová, Fereník, Hrdý Podzimní prázdniny Beseda s Janem Krylem o tvorb Karla Kryla Pednáška europoslance Doc. MUDr. Jaroslava Zviny, Csc Schzka rodi student kvinty - oktávy, 2.r, 3.r, 4.r Halloween pro studenty primy, sekundy, tercie, kvarty a 1.r Okresní finále stedních škol v odbíjené, skupina: muži Úast AG na Prezentaní výstav stedních škol, Výstavišt B Pednáška Enegrie - udržitelný rozvoj, pro oktávu a 4.r Týden vdy a techniky Biologické centrum Akademie vd Exkurze do pivovaru pro studenty tercie Reprezentace vítzného družstva R v Evropském parlamentu mládeže, Dublin studenti: Kratochvíl, Dillingerová, Ernstová, Linka, Trsková, Hrubec Uitelská konference projektu Comenius 1, Homberg, ú: Lhotková, Štruncová Návštva výstavy Gastro B - studenti primy Pednáška RNDr. D. Lhotkové pro Rotary Club eské Budjovice o vzdlávání na AG Biologická univerzita mládeže - CHES, BIS, 3.r. a septima Podzimní den EVVO Workshop k píprav projekt AG - pedagogický sbor Koncert v kostele Šimona a Judy, literární procházka Prahou pro sextu a septimu Beseda s úastníky Evropského parlamentu mládeže v Dublinu za úasti noviná poádá AG pro Eurocentrum B, úastní se studenti septimy a 3.r Thanksgiving Dinner pro studenty kvinty a 1.r Pednáška Mgr. Karla Murtingera o obnovitelných zdrojích energie pro kvintu a sextu Informaní odpoledne pro rodie primy, sekundy, 1.r Ornitolog z Institutu Daphne - pednáška pro BIS 3.r. a septimu Konverzaní soutž v NJ Návštva z Yukonu - beseda pro kvintu, septimu, 2.r, 3.r Pednáška pro studenty nižšího gymnázia - projekt Bojovníci proti totalit Písemná ást zkoušek FCE/CAE, oktáva a 4.r Exkurze do sklárny v Hrdjovicích - sexta Otevení a pedání Dtské knihovny AG 19

20 7.12. Divadelní pedstavení Animal Farm Pedvánoní Pasov pro sekundu a oktávu Týden aktivit Filmové pedstavení Perseopolis - kvinta, septima, oktáva, 2.r, 4.r Divadelní pedstavení Kytice (SUD) - prima, sekunda, tercie, kvarta Celostátní finále soutže Co víš o jaderné energetice? Nácvik první pomoci (K, záchranná služba) - sekunda, sexta Koncert FOK Praha - kvinta, sexta, 2.r Egon Schiele Centrum eský Krumlov - kvinta, sexta, 2.r Návštva knihovny - prima Hrdlikovo muzeum Praha - septima, 3.r Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea eské Budjovice - prima, tercie Návštva planetária B - sekunda, tercie Alšova Galerie - oktáva Pednáška o prevenci drogových závislostí - 1.r Vánoní zpívání AG Vánoní prázdniny Den otevených dveí Maturitní ples 4. roníku Maturitní ples oktávy Lyžaský kurz kvinty (Hinterstoder/ Gerlitzen - AT) Týden aktivit Divadelní pedstavení Kdo ítá v žit, divadlo SUD, pro septimu, oktávu, 3.r, 4.r Konverzaní soutž NJ-SŠ (DDM) Daruj krev s AG Beseda o Anglii 1.r, 2.r, 3.r, septima Školní kolo MO kategorie A, B, C Návštva Gymnázia v Linzi Exkurze do jaderné elektrárny Temelín - kvarta Filmové pedstavení "Havana Blues", 1.r - 3.r, sexta, septima Exkurze do eského rozhlasu, kvinta Testování Cermat pro studenty kvarty Slide show - New Zealand, oktáva, 4.r Studentské prezentace v Aj za streamingové specializace,oktáva, 4.r Workshop - "Creative Math" pro zájemce z vyššího gymnázia Školní kolo konverzaní soutže v AJ Beseda o Mariboru, kvinta + pozvaní studenti ze septimy Okresní kolo chemické olympiády, ú.: Steda A., Vošta O Pedání pololetních vysvdení 1.2. Pololetní prázdniny Jarní prázdniny St. Valentine s Day Divadlo DK Metropol "Strašidlo z Canterville" (O.Wilde), kvinta - septima, 1.r - 3.r Pijímací zkoušky naneisto Beseda s Ondejem Vetchým - sexta, ást 2.r Lyžaský kurz 2. roníku (Hinterstoder - AT) Recitaní soutž Vrbenský rohlík Okresní kolo konverzaní soutže v AJ - ZŠ,G, ú.: Mikeš D., Grünwaldová K Turnaj v basketbalu eské fórum, Prostjov - P. Jirásko, M. Krupauerová 3.3. Návštva 1. tajemníka ambasadorky JARu pana Mococco Pednáška o Španlsku (Luis Jaraquemada) - španlštinái z kvinty, sexty a 2.r 6.3. Beseda se slovinským velvyslancem - kvinta Lyžaský kurz sekundy (Hinterstoder - AT) 20

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Poátení stav útu k 11.10. 2011

Poátení stav útu k 11.10. 2011 Návrh rozpoetu SRPG na školní rok 2011/2012 Poátení stav útu k 11.10. 2011 pokladna disponující ástka výboru SRPG na hlavním podútu 2011/2012 28 708 K 6 075 K 22 633 K Píjmy za školní rok 2011/2012 357

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006 - 1 -!" ## $$" %&##'() $$ - 2 - Ossnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná charakteristika školy... 4 1.2 Základní informace... 4 1.3 Souásti školy... 4 1.3.1 Základní škola... 4 1.3.2 Školní družina...

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012/2013 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábeží 356/1 500 03 Hradec Králové 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012/2013

Více

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE INNOST ŠKOLY Název školy: Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I Sídlo: Blatské sídlišt 600/I, 39 8 Veselí nad

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2004/2005 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2004

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2004/2005 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2004 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV

21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV 21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV 22. 6. 2004 V Praze probhlo vyhodnocení celostátní soutže Mládí a vdní 2004. Osmilenný tým z kvarty se svým multimediálním projektem

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2005 2006 Strana 1 (celkem 26) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008

ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 ŠKOLA KAVÍ HORY Mateská škola, Základní škola, Stední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK IO : 48134023 TEL.: +420241090230 e-mail

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky Vážení rodie, pedkládáme Vám íjnový zpravodaj Základní školy v Újezd u Brna. Ve školním roce 2009/2010 se na naší škole v prvním až tetím a v šestém až osmém roníku vyuuje podle Školního vzdlávacího programu

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Charakteristika školy Celkem ve 20 třídách 585 žáků 8 tříd osmiletého studia 12 tříd čtyřletého studia Budeme otevírat:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Plán práce na rok 2005

Plán práce na rok 2005 Hvzdárna v Úpici Plán práce na rok 2005 Hlavní úkoly: 1. Pednášky pro veejnost, exkurze, praktická pozorování na hvzdárn i mimo hvzdárnu, pedávání informací široké veejnosti. 3. Práce s mládeží - astronomické

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2002/2003 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2002

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2002/2003 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2002 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více