esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010"

Transkript

1 !"# $%&'() esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 Výroní zpráva za školní rok 2007/2008

2 1. Výroní zpráva o innosti školy 1.1. Charakteristika školy Název školy esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského Adresa školy Tebízského 1010, eské Budjovice Právní forma školy esko-anglické gymnázium je spolenost s ruením omezeným (kopie výpisu z obchodního rejstíku píloha. 1) Identifikaní íslo organizace esko-anglickému gymnáziu s.r.o. bylo pidleno I Identifikaní íslo zaízení esko-anglickému gymnáziu s.r.o. bylo pidleno IZO (kopie rozhodnutí o zaazení školy do sít škol píloha. 2) Identifikátor editelství editelství AG byl pidlen identifikátor Zizovatel školy Zizovateli školy jsou spoleníci spolenosti esko-anglické gymnázium s.r.o. Mgr. Lucie Fialová, RNDr. Danuše Lhotková a RNDr. Vojtch Vyhnálek, CSc Bankovní úty školy esko-anglické gymnázium s.r.o. má zízeny úty u poboky eskoslovenské obchodní banky v eských Budjovicích, ísla út /0300, / Vedení školy editelka školy: RNDr. Danuše Lhotková, narozena , bytem Pod Lesem 206, Litvínovice, Šindlovy Dvory. Absolventka Pírodovdecké fakulty UK v Praze, aprobace matematika a zempis. Délka praxe 24 let. Zástupkyn editelky pro výuku jazyk a zahraniní vztahy: Mgr. Štpánka Kloudová, narozena , bytem Chlumec 72, Hluboká nad Vltavou. Absolventka Pedagogické fakulty JU v eských Budjovicích, aprobace eský jazyk, nmecký jazyk, anglický jazyk. Délka praxe 14 let. 2

3 Školská rada Ve školním roce 2007/2008 pracovala školská rada ve složení: pedseda školské rady Ing. Miloš Kratochvíl, zástupci rodi a student Ing. Tomáš Jirsa a Ing. Martin Krupauer, zástupci pedagog RNDr. Libuše Pustinová a RNDr. Kvta Tmová a zástupci zizovatele Mgr. Lucie Fialová a Ing. Miloš Kratochvíl Poslání a cíle školy Vzdlávací program esko-anglického gymnázia nabízí svým studentm široký všeobecný rozhled, kvalitní specializovanou pípravu pro zvolené vysokoškolské studium a podstatnou výbavu jazykových, obecn komunikaních a dalších užitených dovedností pro život. Program má rozdílné cíle pro rzné vkové etapy studia. Draz na všestrannost a motivaci k aktivnímu studiu a získávání dovedností je typický pro naše nižší gymnázium a tvoí hodnotný základ pro zesílený draz na specializaci v navazujícím studiu vyššího gymnázia a univerzity. Zamení na samozejmost v používání cizího jazyka pirozen buduje v každém žákovi sebedvru pro samostatný a zodpovdný pobyt v cizích zemích a je pro nj velkou výhodou pro další studium i budoucí uplatnní ve zvolené profesi i v osobním život. Tomuto zamení školy a cílm bohatých mimoškolních aktivit odpovídá i profil absolventa esko-anglického gymnázia. Z výsledk srovnávacích šetení vyplývá, že absolvent AG je samostatný, proaktivní, považuje za dležité schopnosti umt ešit problémy a pracovat v týmu, vetn schopnosti kritického myšlení, efektivního a zodpovdného zpracovávání informací a jejich kultivovaného zveejování. Zvyká si pohybovat se v mezinárodní spolenosti tak, aby v budoucnu byl schopen v ní aktivn a zodpovdn psobit, studovat a pracovat Pehled nadstandardní pée, kterou škola poskytuje V prim osmiletého studijního programu byla ve školním roce 2007/2008 spuštna výuka podle nového školního vzdlávacího programu AG. V nm jsou oproti standardu posíleny 4 oblasti: výuka cizích jazyk, matematiky, oblast praktických dovedností v informaní a komunikaní technice a laboratorních cvieních. V prim se osvdil nový pedmt Základy komunikace, zahrnující i základy svtových jazyk. Tím získává žák lepší pehled pro samostatnou volbu druhého cizího jazyka od roku následujícího. Do primy byl také zaazen nepovinný pedmt Nauná praxe, který otevel studentm možnost zblízka nahlédnout do pracovního svta jejich rodi. Tato unikátní série návštv pinesla studentm pehled o mnoha povoláních a jejich profesních požadavcích. Studenti nižšího gymnázia mli možnost za pomoci profesionál z DAMU a spolenosti Junior Média o.p.s. zpracovat desítku dokumentárních projekt natoených školní digitální kamerou, vlastními silami a pod vlastní režií. Cenné zkušenosti v pírodních vdách získávají studenti nižšího gymnázia v celosvtovém projektu Globe (AG od roku 1997 získává data v malé meteorologické stanici ve školní zahrad pro podporu interpretace družicových snímk) a svou adou mení patí k nejdéle fungujícím Globe školám v R. V samotném ekologickém seminái se studenti zúastují pilotní verze nového projektu Carbon Cycle. Významnou podporu pro rozvoj dovedností v pírodních vdách pinesl projekt Mím, míš, míme s dotací 3

4 90292,- K v rámci Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdlávání, výchovy a osvty ve školách v roce AG buduje s pomocí rodi novou dtskou knihovnu. V posledních dvou letech studia vyššího osmiletého i tyletého gymnázia došlo na základ velmi pozitivních zkušeností v roce 2007/2008 k rozšíení programu streaming vedle matematiky, djepisu a výuky anglického jazyka také do fyziky, biologie a chemie. Takto organizovaný program vlastní volby intenzity studia jednotlivých pedmt výrazn zvyšuje možnost kvalitní soustedné pípravy žáka na vybrané univerzitní studium pi neomezeném rozvoji jeho všeobecného pehledu. Ojedinlým programem AG je také plánovitá tí až tystupová píprava na Cambridgeské zkoušky k získání certifikát úrovn FCE a CAE a hodiny anglické konverzace s rodilým mluvím již od primy osmiletého studia, tedy v každém roníku obou studijních cykl. O schopnosti využít takto získané jazykové i studijní dovednosti svdí výet zahraniních univerzit, na které byli studenti maturitního roníku pijati bližší informace v kapitole Ve školním roce 2007/2008 se scházely 3 skupiny student v kroužcích tvrího psaní pod vedením jihoeského spisovatele a uitele AG Davida Jana Žáka. Ze své tvorby studenti pipravili úspšný veer autorského tení v divadle SUD. Dležitým poinem bylo vydání druhého literárního sborníku Pohled do zrcadla, recitaní soutž Vrbenský rohlík i vydání dvou ísel školního asopisu 4U. Vzdlávací program esko-anglického gymnázia zahrnuje rovnž rozmanité aktivity tlovýchovné (nap. jednu hodinu sportovních her týdn pro každého žáka každý rok navíc, sportovní kurzy a všestranný kurz Kalokagathia), pírodovdné (ekologický seminá a program Globe, ekologické exkurze, projekty a soutže, laboratorní práce) a rozmanité aktivity, které jsou uskuteovány pedevším v anglickém jazyce (Halloween, Guy Fawke s Day, Pancake Day, Thanksgiving Day, týden vnovaný urité zemi). Významnými událostmi školního roku 2007/2008 byla rovnž návštva pana europoslance Doc. MUDr. Zviny, CSc., zástupc Velvyslanectví Jihoafrické republiky v R a dvou taneních a pveckých soubor z JAR v rámci Týdne Jihoafrické republiky. Projekty dotváejí obsah vzdlávacího procesu jednotlivých roník i celé školy. Zaazované formy projekt jsou: roníkové (krátkodobé pedmtové, celoroní povinné seminární práce) a celoškolní (taktéž krátkodobé Týden JAR i celoroní s ekologickou tématikou Globe, Carbon Cycle a další, dále Evropský parlament mládeže). Píprava, realizace, výstupy a evaluace projekt zvyšují efektivitu vyuovacího procesu, rozšiují všeobecný pehled žák, motivují žáky a podporují spolupráci student a pedagog. Vysoko si ceníme skutenosti, že studenti ve všech tchto aktivitách zažívají pravideln úspch a získávají velmi cenné zkušenosti. S ohlédnutím na období od roku 2000 lze uvést jako píklad opakované vítzství a vysoká umístní v celonárodní i mezinárodní soutži Globe Games, vítzství v Národní výbrové soutži EYP 2007 a tudíž reprezentaci R v Evropském parlamentu mládeže v Dublinu v dubnu Dále úspch student Lucie Tsnohlídkové, Terezy Urbánkové a Petra Jiráska v celostátní soutži Amavet, již 21 prací student AG v celostátním kole Stedoškolské odborné innosti. Posledn zmiovanou oblast pokládáme za jeden z nejvýraznjších nadstandard AG. Každému studentu, který projeví zájem, se dostává individuální pée a vedení v jeho práci na svobodn zvolené téma, vetn zprostedkování kontakt na univerzitní a vdecká pracovišt v eských Budjovicích a Nových Hradech. V rámci mezinárodní spolupráce mají naši studenti možnost zapojit se do projekt spolen se školami z Anglie, Nmecka, Francie, Španlska a Rumunska. V listopadu

5 jsme prezentovali AG na uitelské konferenci Comenius 1 v nmeckém Homberku a v kvtnu 2008 soutžily studentky sexty se svými projekty o pracovním a životním potenciálu mladých lidí na žákovské konferenci v Burnham-on-Sea v jihozápadní Anglii. Ocenní diplomem získala i elektronická komunikace student sekundy v rámci projektu se španlskými a nmeckými vrstevníky. AG rozvíjí intenzívní spolupráci se dvma partnerskými školami, Theodor Heuss Schule v hesenském Homberku a Prva Gimnazija ve slovinském Mariboru. S obma školami pracujeme na projektech, které ústí ve výmnné pobyty student. Unikátní píležitost vyplývající z úzké spolupráce s partnerskou školou v Homberku dostalo 7 student AG v lét Byli pozváni do studentského programu letních praxí v nmecké nemocnici, škole a zahradnické firm. V roce 2007/2008 jsme navázali spolupráci a uskutenili nkolik spolených aktivit se studenty z Bundesoberstufenrealgymnasium v Linci. Jejich pokraování mže pinést hlubší vzájemné poznávání života a kultury i cennou spolupráci na obou stranách eskorakouské hranice. K získání všeobecného rozhledu studenta esko-anglického gymnázia patí také poznávací zájezd do Anglie, ve kterém si studenti poprvé oví své schopnosti užívat anglický jazyk v zemi jeho pvodu. Tento zájezd je organizován zpravidla v tercii nižšího gymnázia a v prvním roníku tyletého studia. Vstup do nového kolektivu gymnázia je studentm 1.roníku tyletého gymnázia ulehen úastí v zahajovacím týdenním kurzu Kalokagathia a primánm ve stedisku ekologické výchovy. Studenti se v pirozeném prostedí pi podntných aktivitách dobe poznají, vytvoí si tým, který je pro n domovem i po návratu a na jehož vazbách stavjí nová pátelství se studenty z vyšších roník. Buduje se tak rodinná atmosféra školy, v níž se zpravidla všichni studenti znají. Toto prostedí se pro n pak stává hodnotným zázemím pro rozvoj jejich osobností a všestrannou pípravu na budoucí studium i pro život. Výrazem partnerství mezi vedením školy, pedagogy a studenty je studentské fórum, které se schází pravideln každý msíc a kde se studenti aktivn podílejí na formování své školy. Podrobnjší výet pednášek, aktivit, soutží a projekt obsahuje kapitola Pehled uebních obor Ve školním roce 2007/2008 probíhala na esko-anglickém gymnáziu výuka v denním studiu v oboru K/401 a K/801 Gymnázium všeobecné podle uebních plán schválených MŠMT R s platností od V prim byla zahájena výuka podle ŠVP AG (ZV) v oboru K/81 Gymnázium Seznam všech tíd s poty žák k roník (tyleté studium) 30 žák 2. roník (tyleté studium) 30 žák 3. roník (tyleté studium) 23 žák 4. roník (tyleté studium) 28 žák 1. roník (osmileté studium) 17 žák 2. roník (osmileté studium) 22 žák 5

6 3. roník (osmileté studium) 22 žák 4. roník (osmileté studium) 22 žák 5. roník (osmileté studium) 24 žák 6. roník (osmileté studium) 24 žák 7.roník (osmileté studium) 16 žák 8.roník (osmileté studium) 31 žák Celkem k žák 1.3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a zpsobilosti Ve školním roce 2007/2008 psobilo na esko-anglickém gymnáziu 31 profesor ve stálém pracovním pomru Veronika Cebeová, studující FF MU v Brn, eský jazyk, anglický jazyk, praxe 3 roky Karen Daly, absolventka St. Joseph s Sec. School v Irsku, konverzace v anglickém jazyce, praxe 3 roky Yvona Doležalová, Mgr., absolventka PedF JU v eských Budjovicích, anglický jazyk, tlesná výchova, praxe 29 let, tídní uitelka v tercii Lukáš Erhart, Mgr., absolvent FTVS UK v Praze, tlesná výchova, praxe 7 let, metodik prevence patologických jev, asistent editelky pro oblast tlovýchovnou Milena Gutvirthová, Mgr., absolventka FF UK v Praze, anglický jazyk, latina, praxe 28 let, metodik výuky konverzace v AJ David Hartman, Mgr., absolvent PedF JU v eských Budjovicích, informatika a výpoetní technika, fyzika, praxe 7 let, správce informaního centra a asistent editelky pro IVT, tídní uitel v prim Zdeka Hucková, Mgr., absolventka FF UK v Praze, eský jazyk, francouzský jazyk, praxe 15 let, tídní uitelka ve 4.roníku, Public Relations Helena Kalaová, Mgr., absolventka PedF JU v eských Budjovicích, základy spoleenských vd, španlský jazyk, praxe 15 let Petr Klier, Mgr., absolvent FF MU v Brn, eský jazyk, djepis, praxe 7 let, tídní uitel v sekund, asistent editelky pro oblast humanitní, správce školní knihovny Štpánka Kloudová, Mgr., absolventka PedF JU v eských Budjovicích, anglický jazyk, nmecký jazyk, eský jazyk, praxe 14 let, zástupkyn editelky pro zahranií a výuku cizích jazyk 6

7 Jan Kopecký, Mgr., absolvent PedF ZU v Plzni, anglický jazyk, praxe 10 let, tídní uitel v kvart Eva Kordová, absolventka FF UK v Praze, eský jazyk, anglický jazyk, praxe 33 let, garant kontakt s partnery ve Velké Británii Danuše Lhotková, RNDr., absolventka PF UK v Praze, matematika, zempis, praxe 24 let, editelka školy Monika Maradová, Mgr., absolventka BiF JU v eských Budjovicích, biologie, chemie, ekologická výchova, praxe 3 roky, tídní uitelka ve 2.roníku, v souasné dob na mateské dovolené Irena Marušincová, Mgr., absolventka FF MU v Brn, nmecký jazyk, francouzský jazyk, praxe 5 let, v souasné dob na mateské dovolené Petr Mašek, Mgr., absolvent PF UK v Praze, matematika, zempis, praxe 8 let, tídní uitel v oktáv Lenka Mašková, Mgr., absolventka PedF JU v eských Budjovicích, biologie, tlesná výchova Zuzana Ondichová, Mgr., absolventka MFF UK v Praze, matematika, fyzika, praxe 16 let Dagmar Poláková, Mgr., absolventka PedF JU v eských Budjovicích, eský jazyk, hudební výchova, dramatická výchova, praxe 29 let, tídní uitelka v sext Markéta Pospíšilová, Bc., studující PedF JU v eských Budjovicích, tlesná výchova, praxe 2 roky Libuše Pustinová, RNDr., absolventka MFF UK v Praze, matematika, fyzika, praxe 24 let, tídní uitelka v kvint, asistentka editelky pro oblast matematicko-fyzikální Romana Rýcová, Mgr., absolventka PedF JU v eských Budjovicích a FF UJEP v Brn, eský jazyk, djepis, praxe 28 let, tídní uitelka ve 3.roníku, výchovná poradkyn Lucie Starevská, Mgr., absolventka BiF JU V eských Budjovicích, biologie, chemie, ekologická výchova, praxe 9 let, na mateské dovolené Rudolf Svoboda, Mgr., ThD., absolvent TF a PedF JU v eských Budjovicích, djepis, základy spoleenských vd, studijní a prezentaní dovednosti, praxe 6 let, tídní uitel v 1. roníku Andrea Šttková, Mgr., absolventka FTVS UK v Praze, tlesná výchova, praxe 12 let, v souasné dob na mateské dovolené Kateina Štruncová, PaedDr., absolventka PedF JU eských Budjovicích, eský jazyk, nmecký jazyk, praxe 21 rok, garant kontakt s partnery v Nmecku 7

8 Kvta Tmová, RNDr., absolventka PF UK v Praze, biologie, chemie, praxe 24 let, tídní uitelka v septim, asistentka editelky pro oblast pírodovdnou, poradkyn pro výbr VŠ Andries Van Staden, absolvent Die Hoerskool v Pretorii, JAR, konverzace v anglickém jazyce, praxe 3 roky Marek Vejsada, Mgr., absolvent MFF UK v Praze, matematika, fyzika, praxe 13 let, tídní uitel v 2. roníku Vladimír Votava, Mgr., absolvent PedF JU v eských Budjovicích, tlesná výchova, zempis, praxe 33 let David Žák, Mgr., absolvent PedF JU v eských Budjovicích, eský jazyk, výtvarná výchova, tvrí psaní, praxe 13 let Dále na esko-anglickém gymnáziu psobili ve školním roce 2007/2008 tito externisté Mgr. Marie Kocverová Harold Kendall Mgr. Simona Šafaríková Mgr. Veronika Charvátová Doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. PhDr. Jan Samohýl, Th.D. nmecký jazyk anglický jazyk biologie biologie anglický jazyk (Science) historický a spoleenskovdní seminá, výtvarná výchova - fotografie Provozními zamstnanci esko-anglického gymnázia byli Alena Kuchaová, DiS. Mgr. Helena Forstová Jana Kociánová ing. Petra Martínková Stanislav Milo Marie Boková Hana Javorová Ilona Voglová sekretáka, v souasné dob na mateské dovolené sekretáka úetní ekonomka správce budovy, školník úklid úklid úklid 8

9 1.4 Údaje o pijímacím ízení Ve školním roce 2007/2008 probhlo pijímací ízení do 1. roníku osmiletého studia a do 1. roníku tyletého studia. V osmiletém i tyletém cyklu bylo vyhlášeno druhé kolo pijímacího ízení. Pihlášku ke studiu v osmiletém oboru podalo celkem 34 uchaze (15 chlapc a 19 dívek) z páté tídy základní školy, ke studiu ve tyletém oboru podalo pihlášku 29 uchaze (11 chlapc a 18 dívek) z deváté tídy základní školy Pijímací ízení probíhalo formou písemných zkoušek z eského jazyka, matematiky a anglického jazyka a pohovoru s uchazeem, vedeným ásten v anglickém jazyce Ústní pohovor s uchazeem provádla editelka a zástupkyn editele AG. Pohovoru byli pítomni rodie uchazee. Pohovory probíhaly po celý den a každý trval pibližn 20 minut. Uchazem pi nm byly kladeny standardní otázky (oblíbené pedmty na ZŠ, výsledky studia na ZŠ, školní a mimoškolní zájmy, úspchy v soutžích, etba, v pípad uchaze z devátých tíd i motivace ke studiu) Na základ výsledk pijímacího ízení bylo v prvním kole do osmiletého studia pijato 23 uchaze, z nichž jeden nenastoupil, a do tyletého studia 15 student. Ve druhém kole pak bylo pijato 8 student do osmiletého studia a 13 student do tyletého studia Pehledné údaje o výsledcích vzdlávání žák (lenní podle tíd) Údaje o výsledcích tíd Prima osmileté studium Poet žák: 18, z toho dívek: 11 I. pol. II. pol. Poet žák s vyznamenáním Poet prospívajících žák 4 4 Poet neprospívajících žák Sekunda osmileté studium Poet žák: 23, z toho dívek: 13 I. pol. II. pol. Poet žák s vyznamenáním Poet prospívajících žák 3 5 Poet neprospívajících žák Tercie osmileté studium Poet žák: 22, z toho dívek: 14 I. pol. II. pol. Poet žák s vyznamenáním Poet prospívajících žák 11 9 Poet neprospívajících žák 0 0 9

10 Kvarta osmileté studium Poet žák: 23, z toho dívek: 10 I. pol. II. pol. Poet žák s vyznamenáním 4 5 Poet prospívajících žák Poet neprospívajících žák 1 0 Poet nehodnocených žák Kvinta osmileté studium Poet žák: 24, z toho dívek: 12 I. pol. II. pol. Poet žák s vyznamenáním Poet prospívajících žák Poet neprospívajících žák Sexta osmileté studium Poet žák: 24, z toho dívek: 15 I. pol. II. pol. Poet žák s vyznamenáním 9 13 Poet prospívajících žák Poet neprospívajících žák 0 0 Poet nehodnocených Septima osmileté studium Poet žák: 16, z toho dívek: 7 I. pol. II. pol. Poet žák s vyznamenáním 6 7 Poet prospívajících žák 10 8 Poet neprospívajících žák Oktáva osmileté studium Poet žák: 31, z toho dívek: 16 I. pol. II. pol. Poet žák s vyznamenáním 8 12 Poet prospívajících žák Poet neprospívajících žák roník tyleté studium Poet žák: 30, z toho dívek: 16 I. pol. II. pol. Poet žák s vyznamenáním Poet prospívajících žák Poet neprospívajících žák

11 roník tyleté studium Poet žák: 30, z toho dívek: 16 I. pol. II. pol. Poet žák s vyznamenáním 7 8 Poet prospívajících žák Poet neprospívajících žák 0 0 Poet nehodnocených žák roník tyleté studium Poet žák: 25, z toho dívek: 14 I. pol. II. pol. Poet žák s vyznamenáním Poet prospívajících žák 8 7 Poet neprospívajících žák 0 0 Poet nehodnocených žák roník tyleté studium Poet žák: 28, z toho dívek: 21 I. pol. II. pol. Poet žák s vyznamenáním Poet prospívajících žák Poet neprospívajících žák Údaje o výsledcích maturitních zkoušek Písemná maturitní zkouška z eského jazyka a literatury se konala dne Studentm byla zadána témata, uvedená v píloze Volba témat: 4.roník Oktáva íslo tématu: íslo tématu: Poet žák: Poet žák: Hodnocení písemné maturitní zkoušky z eského jazyka: Poet žák hodnocených známkou: Prmrná známka 4.roník: ,79 Oktáva: , Maturanti dále absolvovali závrenou roníkovou práci z anglického jazyka a literatury Ústních maturitních zkoušek v ádném termínu ve dnech se zúastnilo 31 student oktávy. 11

12 Pedsedkyní maturitní komise v ádném termínu byla Mgr. Jarmila Lambertová. profesorka Táborského soukromého gymnázia, místopedsedkyní maturitní komise byla Mgr. Dagmar Poláková, profesorka AG, tídním profesorem Mgr. Petr Mašek. Ve dnech probíhaly také ústní maturitní zkoušky student 4. roníku. Zkoušek se zúastnilo 28 student. Pedsedou maturitní komise byl Mgr. Jaroslav Dvoák, profesor Táborského soukromého gymnázia, místopedsedkyní maturitní komise byla RNDr. Libuše Pustinová, profesorka AG, tídní profesorkou byla Mgr. Zdeka Hucková. Na základ žádosti studenta 4. roníku Jakuba Štroba bylo po pezkoumání prbhu maturity ŠI a KÚ rozhodnuto o opakování maturitní zkoušky. Pedsedkyní maturitní komise byla Mgr. Soa Hídelová, profesorka eského reálného gymnázia, místopedsedkyní maturitní komise byla RNDr. Libuše Pustinová, profesorka AG a tídní uitelka Mgr. Zdeka Hucková, profesorka AG. Pi opravné maturitní zkoušce dne byla pedsedkyní maturitní komise RNDr. Danuše Lhotková, místopedsedkyní maturitní komise byla Mgr. Dagmar Poláková a tídním uitelem Mgr. Petr Mašek Celkové hodnocení maturitní zkoušky: 4. roník Oktáva Poet žák s vyznamenáním Poet žák se samými výbornými 4 7 Poet žák, kteí neprospli 0 1 Neprospli po opravných zkouškách Hodnocení maturitní zkoušky podle jednotlivých pedmt : 4.roník Pedmt maturitní zkoušky Poet maturujících Prmrná známka eský jazyk a literatura 28 2,07 Anglický jazyk 28 2,06 Základy spoleenských vd 9 2,11 Estetická výchova výtvarná 3 1,67 Matematika 5 1,40 Chemie 9 2,22 Djepis 7 1,29 Zempis 7 1,86 Biologie 9 1,44 Informatika a výp. technika 2 3,00 Francouzský jazyk 1 1,00 Nmecký jazyk 4 2,25 12

13 Oktáva Pedmt maturitní zkoušky Poet maturujících Prmrná známka eský jazyk a literatura 31 2,10 Anglický jazyk 31 1,77 Matematika 12 1,83 Fyzika 5 1,80 Chemie 8 2,00 Zempis 8 1,50 Biologie 6 1,83 Informatika a výp. technika 2 1,00 Základy spoleenských vd 9 1,44 Nmecký jazyk 5 2,00 Djepis 7 2,86 Estetická výchova výtvarná 2 3,00 Jedna studentka oktávy neprospla z djepisu. Dne vykonala opravnou maturitní zkoušku s prospchem dostateným Údaje o výsledcích absolvent AG v pijímacím ízení na vysoké školy a na vyšší odborné školy Pehled uplatnní absolvent AG, kteí vykonali maturitní zkoušku ve školním roce 2007/2008 Vysoká škola Fakulta Poet pijatých absolvent AG Poet zapsaných absolvent AG UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 1.lékaská 4 4 pírodovdecká 1 0 farmaceutická 1 1 právnická 2 2 filozofická 2 2 humanitních studií 1 1 sociálních studií 1 1 matematickofyzikální 3 2 Celkem 13 mezinárodních vztah 1 1 národohospodáská 1 1 podnikohospodáská 3 1 financí a úetnictví 4 2 informatiky a statistiky 1 1 Celkem 6 13

14 JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ekonomická 6 3 pedagogická 4 2 filozofická 6 5 pírodovdecká 2 0 teologická 1 1 zemdlská 1 0 Celkem 8 technologie ochrany 2 1 životního prostedí potravináské 2 2 a biochemické technologie chemické technologie 4 4 chemicko-inženýrská 1 1 Celkem 8 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE UNIVERZITA OBRANY V BRN TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI ESKÁ ZEMDLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN pírodovdecká 2 1 sociálních studií 1 0 ekonomicko-správní 2 0 Celkem 1 Ústav umní a designu 1 1 filozofická 1 1 pedagogická 2 2 ekonomická 2 0 Celkem 4 dopravní 1 1 stavební 2 2 architektury 1 1 Celkem 4 ekonomiky a 1 1 managementu vojenských technologií 1 0 Celkem 1 strojní 1 1 Celkem 1 agrobiologie, potravinových a pírodních zdroj 1 0 Celkem 0 stavební 1 0 Celkem 0 14

15 UNIVERZITA J.A.KOMENSKÉHO V PRAZE FILMOVÁ ŠKOLA V PÍSKU VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s. V ESKÝCH BUDJOVICÍCH ANGLO-AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA,o.p.s. V PRAZE NEWTON COLLEGE, a.s. V PRAZE JOHANNES KEPLER UNIVERSITAT IN LINZ NEWCASTLE UNIVERSITY UK HARVARD UNIVERSITY USA MIDDLEBURY COLLEGE USA WILLIAMS COLLEGE USA UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA USA BROWN UNIVERSITY USA UNIVERSITY OF BATH UK UNIVERSITY OF PORTSMOUTH UK THE UNIVERSITY OF HULL UK THE UNIVERSITY OF LIVERPOOL UK THE UNIVERSITY OF LEEDS UK VZDLÁVACÍ CENTRUM AZ SMART V PRAZE JAZYKOVÁ ŠKOLA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH 1 1 Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 1 rechtswissenschaftliche 1 1 Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 2 15

16 Uplatnní absolvent AG, kteí vykonali maturitní zkoušku ve školním roce 2007/2008 Oktáva: Maturitní zkoušku vykonalo 31 student. Na vysoké školy se zapsalo celkem 29 absolvent tj. 93,5 %. Na jazykovou školu nastoupila 1 studentka. Ve studiu nepokrauje 1 studentka. 4.roník: Maturitní zkoušku vykonalo 28 student. Na vysoké školy se zapsalo celkem 25 absolvent tj. 89 %, z toho 1 absolventka se zapsala na 2 studijní obory zárove. Na jazykovou školu nastupuje 1 student. Jedna studentka se pipravuje na budoucí studium VŠ ve Vzdlávacím centru AZ Smart. Ve studiu nepokrauje 1 studentka. Celkový pehled VŠ, na které se zapsali absolventi AG maturitní roník 2007/8 Vysoká škola Poet zapsaných obor Univerzita Karlova v Praze 13 Vysoká škola ekonomická v Praze 6 Jihoeská Univerzita v.budjovicích 8 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 8 Masarykova Univerzita v Brn 1 Západoeská Univerzita v Plzni 4 eské vysoké uení technické v Praze 4 Univerzita obrany v Brn 1 Technická univerzita v Liberci 1 Univerzita J.A.Komenského v Praze 1 Filmová škola v Písku 1 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. v.budjovicích Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. v Praze

17 Newton College, a.s. v Praze 1 Johannes Kepler Universitat in Linz 1 Newcastle University, UK 1 Harvard University, UK Úspchy žák AG v pedmtových soutžích 6. místo Olympiády v j-ok Veronika Pilbauerová(III), Kateina Grünwaldová (IV) 5.místo Olympiáda NJ-OK Petr Jirásko (VI) 7.místo Olympiáda NJ-OK Kvta Mš anová (3.r.) 1.místo Olympiáda v Nj-KK Jana Lánová (VII) 2.místo Olympiáda v Nj-KK Marek Štrbák (II) 9.místo Olympiáda v Nj-ÚK Jana Lánová (VII) 2.místo Konverzaní soutž v Aj-OK Daniel Mikeš (II) 4.místo Konverzaní soutž v Aj-OK Kateina Grünwaldová (IV) 2.místo Konverzaní soutž v Aj-OK Jana Lánová (VII) 5. místo Konverzaní soutž v Aj-OK Barbora Nováková (VII) 6.místo Olympiáda ve Šj-KK Pavel Pešek (V) 8.místo Olympiáda ve Šj-KK Kristýna Lhotková (VII) 9.místo Olympiáda ve Šj-KK Jana Lánová (VII) 5. místo Konverzaní soutž ve FJ-OK Pavel Dvoák (3.r.) 2. místo Matematická olympiáda-ok Michaela Bernardová (II) 3. místo Chemická olympiáda-ok Adolf Steda (III) 5.místo Chemická olympiáda-ok Ondej Vošta (III) 10.místo Chemická olympiáda-kk Adolf Steda (III) 2. místo Chemická olympiáda-kk Petr Jirásko (VI) 3. místo Zempisná olympiáda-ok Anna Kyselová (I) 5. místo Zempisná olympiáda-ok Jakub Vaith (II) 13. místo Zempisná olympiáda-ok Adolf Steda (III) 6. místo Zempisná olympiáda-ok Monika Stachová (V) 18.místo Biologická olympiáda-ok Ondej Vošta (III) úast v OK Pythagoriády Anna Kyselová (I), Jakub Vaith (II) 2.místo Co víš o jaderné energetice-ck Jana Novotná (1.r.), Petra Homolková (1.r.), Denisa Nováková (1.r.) 1.místo Europa secura-ok Petr Jirásko (VI), Gabriela Žáková (VI), Krupauerová Martina (VI) 2.místo Europa secura-kk Petr Jirásko (VI), Gabriela Žáková (VI), Krupauerová Martina (VI) 3. místo Talent Jihoeského kraje 2008 Dominik Kovaík (3.r.) ve sport. kategorii 1.místo Talent Jihoeského kraje 2008 Tereza Urbánková (VIII) v kategorii Všestranný talent 1.místo EXPO SCIENCE AMAVET oblast. Lucie Tsnohlídková (VII) kolo 17

18 2.místo AMAVET 5.místo AMAVET národní kolo estné uznání AMAVET národní kolo 3.místo Soutž ve fotografii Miradas en Espaa Petr Jirásko (VI), Tereza Urbánková (VIII) Lucie Tsnohlídková (VII) Petr Jirásko (VI),Tereza Urbánková (VIII) Kristýna Lhotková (VII) Stedoškolská odborná innost krajské a celostátní kolo Apolloniovy úlohy ešené pomocí kruhové inverze a mocnosti bodu ke kružnici (Mgr. Marek.Vejsada) eské vesnice v rumunském Banát (Mgr. Leoš Mikrmajer, Jihoeské muzeum B) Léba a výzkum Crohnovy nemoci (Regionální enteritidy) (MUDr. Compel, gastroenterologické oddlení Nemocnice B) Využití elektrochemické analýzy pro sledování modifikace nukleových kyselin platinovými cytostatiky (Doc. RNDr. Fojta, CSc., Biofyzikální ústav R Brno) Šárka Bohoková 2. místo KK 7. místo CK + pozvánka na CK slovenské SO (speciální cena) Anna D. Hájková 2. místo KK Barbora Nováková 1. místo KK 5. místo - CK Lucie Tsnohlídková 1. místo KK 13. místo - CK 1.6. Údaje o výsledcích inspekce provedené ŠI a OŠMT KÚ Ve školním roce 2007/2008 probhla na AG inspekce provádná ŠI ve dnech Kopie Inspekní zprávy je pílohou Na základ žádosti o pezkoumání prbhu a výsledku maturitní zkoušky podle 82 odst.2 školského zákona byla vykonána kontrola ŠI dne Kopie Protokolu je pílohou Dne probhlo šetení OŠMT KÚ k prbhu a výsledku maturitní zkoušky Jakuba Štroba z pedmtu Informatika a výpoetní technika. Kopie Rozhodnutí je pílohou Údaje o mimoškolních aktivitách Na esko-anglickém gymnáziu se uskuteuje celá ada mimoškolních aktivit. Jsou organicky zalenny do života školy a tvoí nedílnou souást vzdlávání a výchovy našich student. Uvádíme proto seznam akcí AG ve školním roce 2007/

19 Seznam akcí AG ve školním roce 2007/ Zahájení školního roku Testování Vektor 4.r., oktáva Kurz Kalokaghatia pro studenty kvarty, Lesní penzion u Frymburka Beseda o jaderné energetice pro 1.roník Beseda o jaderné energetice pro kvintu Kurz Kalokaghatia pro studenty 1. roníku, Lesní penzion u Frymburka Setkání rodi student primy s uiteli v Solnici Školská rada Poznej pírodu R a svou novou tídu, prima, Stedisko ekologické výchovy a etiky Rýchory European Job Days, návstva student oktávy + 4. ro. na Krajském úad B Setkání rodi student 1. roníku s uiteli v Solnici Testování Vektor pro 1. roník a kvintu Zertifikat Deutsch/ Mittelstufe. Cviné zkoušky pro oktávu a 4.ro. organizováno ve spolupráci s Táborským soukromým gymnáziem Schzka rodi student sekundy, tercie a kvarty Setkání s Arnoštm Lustigem, 1.r, 2.r, septima Rakouský jazykový diplom Zertifikat Deutsch/ Mittelstufe pro zájemce z oktávy a 4.r Pedstavení divadla Bear " Do it Yourself " Den otevených dveí - English Afternoon pro veejnost Multilateral Youth Exchange - studenti Vítová, Fereník, Hrdý Podzimní prázdniny Beseda s Janem Krylem o tvorb Karla Kryla Pednáška europoslance Doc. MUDr. Jaroslava Zviny, Csc Schzka rodi student kvinty - oktávy, 2.r, 3.r, 4.r Halloween pro studenty primy, sekundy, tercie, kvarty a 1.r Okresní finále stedních škol v odbíjené, skupina: muži Úast AG na Prezentaní výstav stedních škol, Výstavišt B Pednáška Enegrie - udržitelný rozvoj, pro oktávu a 4.r Týden vdy a techniky Biologické centrum Akademie vd Exkurze do pivovaru pro studenty tercie Reprezentace vítzného družstva R v Evropském parlamentu mládeže, Dublin studenti: Kratochvíl, Dillingerová, Ernstová, Linka, Trsková, Hrubec Uitelská konference projektu Comenius 1, Homberg, ú: Lhotková, Štruncová Návštva výstavy Gastro B - studenti primy Pednáška RNDr. D. Lhotkové pro Rotary Club eské Budjovice o vzdlávání na AG Biologická univerzita mládeže - CHES, BIS, 3.r. a septima Podzimní den EVVO Workshop k píprav projekt AG - pedagogický sbor Koncert v kostele Šimona a Judy, literární procházka Prahou pro sextu a septimu Beseda s úastníky Evropského parlamentu mládeže v Dublinu za úasti noviná poádá AG pro Eurocentrum B, úastní se studenti septimy a 3.r Thanksgiving Dinner pro studenty kvinty a 1.r Pednáška Mgr. Karla Murtingera o obnovitelných zdrojích energie pro kvintu a sextu Informaní odpoledne pro rodie primy, sekundy, 1.r Ornitolog z Institutu Daphne - pednáška pro BIS 3.r. a septimu Konverzaní soutž v NJ Návštva z Yukonu - beseda pro kvintu, septimu, 2.r, 3.r Pednáška pro studenty nižšího gymnázia - projekt Bojovníci proti totalit Písemná ást zkoušek FCE/CAE, oktáva a 4.r Exkurze do sklárny v Hrdjovicích - sexta Otevení a pedání Dtské knihovny AG 19

20 7.12. Divadelní pedstavení Animal Farm Pedvánoní Pasov pro sekundu a oktávu Týden aktivit Filmové pedstavení Perseopolis - kvinta, septima, oktáva, 2.r, 4.r Divadelní pedstavení Kytice (SUD) - prima, sekunda, tercie, kvarta Celostátní finále soutže Co víš o jaderné energetice? Nácvik první pomoci (K, záchranná služba) - sekunda, sexta Koncert FOK Praha - kvinta, sexta, 2.r Egon Schiele Centrum eský Krumlov - kvinta, sexta, 2.r Návštva knihovny - prima Hrdlikovo muzeum Praha - septima, 3.r Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea eské Budjovice - prima, tercie Návštva planetária B - sekunda, tercie Alšova Galerie - oktáva Pednáška o prevenci drogových závislostí - 1.r Vánoní zpívání AG Vánoní prázdniny Den otevených dveí Maturitní ples 4. roníku Maturitní ples oktávy Lyžaský kurz kvinty (Hinterstoder/ Gerlitzen - AT) Týden aktivit Divadelní pedstavení Kdo ítá v žit, divadlo SUD, pro septimu, oktávu, 3.r, 4.r Konverzaní soutž NJ-SŠ (DDM) Daruj krev s AG Beseda o Anglii 1.r, 2.r, 3.r, septima Školní kolo MO kategorie A, B, C Návštva Gymnázia v Linzi Exkurze do jaderné elektrárny Temelín - kvarta Filmové pedstavení "Havana Blues", 1.r - 3.r, sexta, septima Exkurze do eského rozhlasu, kvinta Testování Cermat pro studenty kvarty Slide show - New Zealand, oktáva, 4.r Studentské prezentace v Aj za streamingové specializace,oktáva, 4.r Workshop - "Creative Math" pro zájemce z vyššího gymnázia Školní kolo konverzaní soutže v AJ Beseda o Mariboru, kvinta + pozvaní studenti ze septimy Okresní kolo chemické olympiády, ú.: Steda A., Vošta O Pedání pololetních vysvdení 1.2. Pololetní prázdniny Jarní prázdniny St. Valentine s Day Divadlo DK Metropol "Strašidlo z Canterville" (O.Wilde), kvinta - septima, 1.r - 3.r Pijímací zkoušky naneisto Beseda s Ondejem Vetchým - sexta, ást 2.r Lyžaský kurz 2. roníku (Hinterstoder - AT) Recitaní soutž Vrbenský rohlík Okresní kolo konverzaní soutže v AJ - ZŠ,G, ú.: Mikeš D., Grünwaldová K Turnaj v basketbalu eské fórum, Prostjov - P. Jirásko, M. Krupauerová 3.3. Návštva 1. tajemníka ambasadorky JARu pana Mococco Pednáška o Španlsku (Luis Jaraquemada) - španlštinái z kvinty, sexty a 2.r 6.3. Beseda se slovinským velvyslancem - kvinta Lyžaský kurz sekundy (Hinterstoder - AT) 20