SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV"

Transkript

1 Ročník 2010 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 30. dubna 2010 Cena Kč 40, O B S A H : 42. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 17. března 1994 v Praze 43. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o učinění výhrady k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě 44. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, vyhlášené pod č. 10/2010 Sb. m. s. 45. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o přidělování styčných důstojníků

2 Strana 1842 Sbírka mezinárodních smluv č. 42 / 2010 Částka SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. září 2008 byl v Kyjevě podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic 1 ), podepsané dne 17. března 1994 v Praze. S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 4 odst. 2 dne 17. května České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně. 1 ) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 17. března 1994 v Praze byla vyhlášena pod č. 23/1996 Sb.

3 Částka 19 Sbírka mezinárodních smluv č. 42 / 2010 Strana 1843 Protokol mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 17. března 1994 v Praze Vláda České republiky a vláda Ukrajiny (dále jen smluvní strany ), vedeny přáním zintenzívnit hospodářskou spolupráci k vzájemnému prospěchu obou států, hodlajíce vytvořit a udržovat příznivé podmínky pro investice investorů jednoho státu na území druhého státu, uznávajíce povinnost České republiky vyplývající z článku 307 Smlouvy o založení Evropského společenství uvést veškeré své mezinárodně právní závazky do souladu s evropským komunitárním právem, se dohodly, že změní Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic (dále jen Dohoda ) následujícím způsobem: ČLÁNEK 1 Odstavec 3 článku 3 Dohody se vypouští a nahrazuje se novými odstavci 3 až 5: 3. Ustanovení o národním zacházení a doložce nejvyšších výhod podle tohoto článku se nebudou vztahovat na výhody, které poskytuje smluvní strana na základě svých závazků jako člena celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu. 4. Smluvní strana je srozuměna s tím, že závazky druhé smluvní strany jako člena celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu zahrnují závazky vyplývající z mezinárodní smlouvy nebo z dvoustranné smlouvy na základě vzájemnosti týkající se této celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu. 5. Ustanovení této Dohody nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní stranu poskytnout investorům druhé smluvní strany nebo jejich investicím či výnosům takové výhody, upřednostnění nebo výsady, které může smluvní strana poskytovat na základě mezinárodní smlouvy týkající se zcela nebo převážně zdanění. ČLÁNEK 2 První věta prvního odstavce článku 6 Dohody bude mít následující znění: Aniž jsou dotčena opatření přijatá Evropským společenstvím, smluvní strany zajistí převod plateb spojených s investicemi a výnosy. ČLÁNEK 3 Za článek 9 Dohody se vkládá nový článek 10. Jeho znění je následující: Základní bezpečnostní zájmy 1. Nic v této dohodě nelze vykládat tak, že je bráněno kterékoli ze smluvních stran přijmout kroky, které považuje za nezbytné na ochranu svých základních bezpečnostních zájmů, a) týkající se trestných činů; b) týkající se obchodu se zbraněmi, střelivem a válečnými nástroji a transakcí s jiným zbožím, materiálem, službami a technologiemi, které byly provedeny s cílem zásobovat vojenské nebo jiné bezpečnostní síly; c) učiněné v době války nebo v době mimořádných událostí v mezinárodních vztazích, nebo d) vztahující se k provádění národní politiky nebo mezinárodních dohod týkajících se zákazu rozšiřování atomových zbraní nebo jiných atomových výbušných zařízení nebo e) v souladu se svými závazky podle Charty OSN kroky k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

4 Strana 1844 Sbírka mezinárodních smluv č. 42 / 2010 Částka Základní bezpečnostní zájmy smluvní strany mohou zahrnovat zájmy vyplývající z jejího členství v celní, hospodářské nebo měnové unii, volném trhu nebo zóně volného obchodu. Vzhledem ke vložení nového článku 10 budou následující články Dohody odpovídajícím způsobem přečíslovány. ČLÁNEK 4 1. Tento Protokol je nedílnou částí Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 17. března 1994 v Praze. 2. Protokol vstoupí v platnost devadesátým dnem od data pozdější notifikace smluvní stranou o splnění nezbytných vnitrostátních právních požadavků. Protokol zůstane platný po stejnou dobu jako Dohoda. Dáno v Kyjevě dne 16. září 2008 v dvojím vyhotovení, každé v jazyce českém, ukrajinském a anglickém. V případě jakéhokoli rozporu ve výkladu je rozhodující anglické znění. Za vládu České republiky Ing. Mirek Topolánek předseda vlády Za vládu Ukrajiny Julia Tymošenková předsedkyně vlády

5 Částka 19 Sbírka mezinárodních smluv č. 42 / 2010 Strana 1845

6 Strana 1846 Sbírka mezinárodních smluv č. 42 / 2010 Částka 19

7 Částka 19 Sbírka mezinárodních smluv č. 42 / 2010 Strana 1847

8 Strana 1848 Sbírka mezinárodních smluv č. 43 / 2010 Částka SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. prosince 2008 byla po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky a po podpisu prezidentem republiky učiněna výhrada České republiky v souladu s článkem 42 Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 1 ), že nebude uplatňovat následující přípojky k Úmluvě: CUI Jednotné právní předpisy pro smlouvu o užívání infrastruktury v mezinárodní železniční přepravě Přípojek E k Úmluvě; APTU Jednotné právní předpisy pro prohlašování technických norem za závazné a pro přijímání jednotných technických předpisů pro železniční materiál, určený k používání v mezinárodní dopravě Přípojek F k Úmluvě; ATMF Jednotné právní předpisy pro technickou admisi železničního materiálu, určeného k používání v mezinárodní dopravě Přípojek G k Úmluvě. Výhrada podle článku 42 2 Úmluvy nabyla účinnosti pro Českou republiku dne 31. prosince ) Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) přijatá v Bernu dne 9. května 1980 byla vyhlášena pod č. 8/1985. Změny a doplňky Úmluvy byly vyhlášeny pod č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb. m. s., č. 46/2003 Sb. m. s., č. 8/2004 Sb. m. s., č. 34/2005 Sb. m. s. a č. 19/2007 Sb. m. s. Protokol týkající se změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě přijatý v Bernu dne 20. prosince 1990 byl vyhlášen pod č. 274/1996 Sb. Protokol o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě přijatý ve Vilniusu dne 3. června 1999 byl vyhlášen pod č. 49/ /2006 Sb. m. s.

9 Částka 19 Sbírka mezinárodních smluv č. 44 a 45 / 2010 Strana SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, vyhlášené pod č. 10/2010 Sb. m. s. Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu českého překladu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, přijaté 13. prosince 2006 v New Yorku a vyhlášené pod č. 10/2010 Sb. m. s. V článku 9 odst. 2 písm. e) ve druhém řádku se slova znakové řeči nahrazují slovy znakového jazyka. V článku 30 odst. 4 ve třetím řádku se slova znakové řeči nahrazují slovy znakového jazyka. 45 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. března 2010 bylo v Norfolku podepsáno Memorandum o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o přidělování styčných důstojníků. Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 11.8 dnem podpisu. České znění Memoranda se vyhlašuje současně.

10 Strana 1850 Sbírka mezinárodních smluv č. 45 / 2010 Částka 19

11 Částka 19 Sbírka mezinárodních smluv č. 45 / 2010 Strana 1851

12 Strana 1852 Sbírka mezinárodních smluv č. 45 / 2010 Částka 19

13 Částka 19 Sbírka mezinárodních smluv č. 45 / 2010 Strana 1853

14 Strana 1854 Sbírka mezinárodních smluv č. 45 / 2010 Částka 19

15 Částka 19 Sbírka mezinárodních smluv č. 45 / 2010 Strana 1855

16 Strana 1856 Sbírka mezinárodních smluv č. 45 / 2010 Částka 19

17 Částka 19 Sbírka mezinárodních smluv č. 45 / 2010 Strana 1857

18 Strana 1858 Sbírka mezinárodních smluv č. 45 / 2010 Částka 19

19 Částka 19 Sbírka mezinárodních smluv č. 45 / 2010 Strana 1859

20 Strana 1860 Sbírka mezinárodních smluv č. 45 / 2010 Částka 19

21 Částka 19 Sbírka mezinárodních smluv č. 45 / 2010 Strana 1861

22 Strana 1862 Sbírka mezinárodních smluv č. 45 / 2010 Částka 19

23 Částka 19 Sbírka mezinárodních smluv č. 45 / 2010 Strana 1863

24 Strana 1864 Sbírka mezinárodních smluv 2010 Částka ISSN Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, Praha 415, telefon: , fax: Redakce: Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, Praha 4, telefon: , fax: Administrace: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, Břeclav, fax: , Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, Bratislava, tel.: , fax: Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce mezinárodních smluv. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2010 činí 5 000, Kč) Vychází podle potřeby Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, Břeclav, celoroční předplatné , , objednávky jednotlivých částek (dobírky) , objednávky-knihkupci , faxové objednávky , zelená linka Internetová prodejna: Drobný prodej Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: ; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: el VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: ; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.: , fax: ; Most: Knihkupectví,,U Knihomila, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3, Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody, s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 6: PPP Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: ; Praha 9: Abonentní tiskový servis-ing. Urban, Jablonecká 362, po pá 7 12 hod., tel.: , DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: ; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: ; Tábor: Milada Šimonová EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L& N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: , fax: , Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: , Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 Vazby Sbírek, tel.: Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne