Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání*

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání*"

Transkript

1 Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání* * Leták byl zhotoven v roce V souvislosti s předpokládanými změnami v legislativě na počátku roku 2011 nemusí být leták v některých pasážích aktuální (po přijetí změn). V prvním čtvrtletí roku 2011 plánujeme aktualizaci tohoto informačního materiálu.

2 Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Získání dlouhodobého pobytu za účelem podnikání Živnostenský úřad (ŽÚ) Obchodní rejstřík (OR) Cizinecká policie (CP) Finanční úřad (FÚ) Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) Žadatel o dlouhodobý pobyt za účelem podnikání se dostaví na ŽÚ, kde obdrží výpis z živnostenského rejstříku, dále se nechá zapsat do OR, kde obdrží IČO. Poté navštíví CP, kde obdrží (po správním řízení) povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání. Tím však jeho povinnosti nekončí. Musí se nahlásit na OSSZ a FÚ.

3 Co s sebou: 1. KROK: Narození ŽIVNOSTENSKÝ dítěte cizinci ÚŘAD Varianta A: Cizinec má dlouhodobý pobyt na území ČR 1. pas + jiný doklad potvrzující jeho legální pobyt na území; 2. výpis z registru trestů ze země původu, který není starší 3 měsíců (90 dní) úředně přeložený do češtiny, popřípadě obdobný doklad, který potvrzuje trestní bezúhonnost žadatele; 3. souhlas k místu podnikání od majitele objektu ( některé živnostenské úřady vyžadují výpis z rejstříku nemovitostí, žadatel jím prokáže, že má souhlas od skutečného vlastníka nemovitosti); Kč (500 Kč pokud se jedná o ohlášení další živnosti, a pokud se jedná o úpravu oborů v rámci živnosti volné, je tento úkon bez správního poplatku). 5. Jedná-li se o řemeslnou, vázanou nebo koncesovanou živnost, je nutné dodat potvrzení o odborné způsobilosti (úředně přeložené do češtiny), pokud je podmínkou způsobilosti dosažené vzdělání, je nutné mít ho uznané v České republice. 6. Jedná-li se o živnost volnou, potvrzení o odborné způsobilosti se nepožaduje. Žadatel získává výpis z živnostenského rejstříku, ale nemá přidělené IČO. Podmínkou k jeho získání se musí žadatel zapsat do obchodního rejstříku (Krajské soudy). Den zápisu do obchodního rejstříku je také dnem vzniku práva podnikat. Poplatek za zapsání do obchodního rejstříku činí Kč. Varianta B: Cizinec nemá dlouhodobý pobyt na území ČR Co s sebou: 1. pas; viz Varianta A. Jedná-li se o řemeslnou, vázanou nebo koncesovanou živnost, je nutné dodat potvrzení o odborné způsobilosti (úředně přeložené do češtiny), pokud je podmínkou způsobilosti dosažené vzdělání, je nutné mít ho uznané v České republice. Jedná-li se o živnost volnou, potvrzení o odborné způsobilosti se nepožaduje. Živnostenský úřad vydá žadateli Potvrzení o tom, že splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, které žadatel přiloží k žádosti o dlouhodobá víza/ dlouhodobý pobyt za účelem podnikání na zastupitelském úřadu mimo území ČR nebo podle vyhlášky č. 462/2008 Sb., která stanovuje seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání k dlouhodobému nebo trvalému pobytu pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je cizinec občanem (jedná se mimo jiné o Ukrajinu, Mongolsko a Vietnam), popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Lhůta pro toto doložení je 6 měsíců a nelze ji prodloužit.

4 Živnostenský úřad provádí kontroly podnikatelů, v případě porušení předpisů ukládá pokuty. Proto upozorňujeme na některé povinnosti: označit místo podnikání obchodní firmou a identifikačním číslem; označit provozovnu obchodní firmou, IČ, pokud dochází k prodeji zboží tak dále prodejní nebo provozní dobou, jménem a příjmením osoby odpovědné za provoz; oznámit provozovnu a to jak zahájení činnosti, tak ukončení. 2. KROK: Narození OBCHODNÍ dítěte cizinci REJSTŘÍK Povinnost zapsat se do Obchodního rejstříku = nejpozději do 90 dnů od získání výpisu ze živnostenského rejstříku: podat návrh na zápis do obchodního rejstříku na předepsaném formuláři (www.justice.cz); s návrhem uhradit soudní poplatek ve výši Kč; k návrhu přiložit: výpis ze živnostenského rejstříku (či uvést do návrhu ID RZP* z levého dolního rohu výpisu ze živnostenského rejstříku); souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním místa podnikání; výpis z katastru nemovitostí k této adrese (stačí internetová verze); kopii pasu. V případě, že je návrh v pořádku, musí vyšší soudní úředník rozhodnout do 5 dnů o vydání výpisu z Obchodního rejstříku, v případě, že návrh bude shledán chybným, musí toto rozhodnutí vydat do 3 dnů. Výpis se doručuje poštou, lze si jej však po jeho vyhotovení vyzvednout i v kanceláři obchodního rejstříku. Proti usnesení o zápisu do Obchodního rejstříku se lze do 15 dnů odvolat, až po uplynutí této lhůty nabývá právní moci (stává se platným). Cizinecká police vyžaduje kopii výpisu z obchodního rejstříku pro udělení dlouhodobého pobytu (výjimku stanoví 21 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník). Jakákoliv změna (ať už sídla provozovny, adresy pobytu, aj.) se musí hlásit na Obchodním rejstříku (opět na předepsaném formuláři, soudní poplatek v tomto případě činí Kč) do 15 dnů (doporučení: nahlásit změnu i na živnostenském úřadě). * ID RZP = identifikační číslo navrhované společnosti. V případě prvozápisu zůstává pole identifikačního čísla navrhované společnosti nevyplněné, do pole ID RZP se vyplní číselný kód uvedený na výpisu z živnostenského rejstříku (nachází se na první straně vlevo dole). V ostatních případech se identifikační číslo společnosti vyplňuje jako povinná hodnota.

5 Co s sebou: 3. KROK: Narození CIZINECKÁ dítěte cizinci POLICIE týká se Varianty A 1. zelený formulář standardní tiskopis CP užívaný jako žádost pro všechny typy dlouhodobých pobytů; 2. pas; 3. potvrzení o způsobilosti vykonávat živnost, živnostenské oprávnění, nebo koncesní listina; 4. anebo jiné potvrzení vydané živnostenským úřadem potvrzující, že žadatel splňuje podmínky provozování živnosti; 5. výpis z obchodního rejstříku (nesmí být starší 180 dní); 6. potvrzení finančního úřadu o stavu daňových nedoplatků, cizinec prokáže, že nemá splatné nedoplatky na dani z příjmu; 7. potvrzení OSSZ o tom, že žadatel nemá splatné nedoplatky na pojistném důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (není-li daňovým subjektem, nebo plátcem pojistného na sociální zabezpečení, předloží žadatel doklad vydaný finančním úřadem nebo okresní správou sociálního zabezpečení); 8. prostředky k pobytu na území ( 13 zákona č. 326/1999sb, cca 50ti násobek životního minima); 9. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území; 10. 2x fotografie; 11. cestovní zdravotní pojištění sjednané u pojišťovny, která je akreditována Českou národní bankou; 12. kolek v hodnotě Kč.

6 4. Narození KROK: POVINNOSTI dítěte cizinci Finanční úřad povinnost registrovat se do 30 dnů (změny pak oznamovat do 15 dnů) od zapsání do obchodního rejstříku na příslušném Finančním úřadě - podle místa bydliště (místa, kde se zdržuje) dle zápisu v pasu, nelze-li takto určit, pak podle místa, kde vykonává hlavní část své činnosti ( 4 a 33 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozd.předpisů); registrace se provádí na formuláři Přihláška k registraci ; k registraci je potřeba doložit: fotokopii výpisu z živnostenského rejstříku; fotokopii výpisu z obchodního rejstříku; fotokopii smlouvy o bankovním účtu (pokud ho podnikatel používá k podnikání); doklad o povolení k dlouhodobému pobytu (pas); daňový subjekt je při plnění své registrační povinnosti povinen uvést svého zmocněnce v tuzemsku pro doručení; daňové přiznání je povinen podat každý, jehož příjmy přesáhly Kč za rok, i ten, jehož příjmy Kč nedosáhly, ale vykazuje daňovou ztrátu (podrobná úprava v 38 písm. g zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozd. předpisů), poplatník je povinen odevzdat daňové přiznání do konce března v každém roce za rok předchozí, pokud využije služeb daňového poradce, lhůta se prodlužuje do 30. června, to platí jen, je-li příslušná plná moc ke zpracování daňového přiznání podána správci daně před uplynutím neprodloužené lhůty; ( 40 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozd. předpisů); finanční úřad v případě potřeby vydává potvrzení o bezdlužnosti potřebné pro cizineckou policii.

7 Okresní správa sociálního zabezpečení Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) je povinna oznámit příslušné OSSZ den zahájení samostatné výdělečné činnosti (dále jen SVČ) nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k zahájení SVČ; OSVČ je povinna při zahájení hlavní SVČ platit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo zálohy na pojistné a doplatek na pojistném (sociální pojištění). Zálohy na pojistné se platí na jednotlivé celé kalendářní měsíce. Záloha je splatná od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. V roce 2010 je povinna OSVČ vykonávající hlavní SVČ platit zálohu ve výši Kč. Při výkonu vedlejší SVČ má povinnost oznámit a doložit o jaký výkon vedlejší SVČ se jedná (např. výkon zaměstnání, pobírání rodičovského příspěvku, nárok na důchod), a to nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém podal Přehled o příjmech a výdajích; OSVČ je účastna nemocenského pojištění dobrovolně, na základě přihlášky k nemocenskému pojištění. Pojistné na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. V případě jeho placení a při dodržení dalších zákonných podmínek má OSVČ nárok na peněžitou pomoc v mateřství a nemocenské; pokud by nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě nebo by bylo zaplaceno v nižší částce, je plátce pojistného povinen platit penále. Penále činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, který následuje po dni splatnosti pojistného; OSVČ je povinna podat příslušné OSSZ nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla povinnost podat daňové přiznání za příslušný kalendářní rok, na předepsaném tiskopise Přehled o příjmech a výdajích; OSVČ má povinnost oznámit příslušné OSSZ den ukončení SVČ, den zániku oprávnění vykonávat SVČ, den, od kterého jí byl pozastaven výkon SVČ a to nejpozději do 8. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž k některé ze skutečností došlo; OSSZ má oznamovací povinnost vůči Cizinecké policii, OSSZ sděluje Cizinecké policii datum ukončení SVČ cizince. Poděkování za konzultaci: Mostu pro lidská práva, o. s. Aleně Řeřuchové - vedoucí oddělení kontroly Obecního živnostenského úřadu, Magistrátu města Pardubic Ing. Jaroslavě Růžkové vedoucí oddělení registrace, Dagmar Novotné Ing. Veronice Hanzlovské - vedoucí referátu fyzických osob I., Finančního úřadu v Pardubicích Bc. Martinu Míčovi a jeho kolegům - Inspektorát cizinecké policie Pardubice Bc. Martině Blümelové - vedoucí oddělení OSVČ, Okresní správy sociálního zabezpečení Pardubice Centrům na podporu integrace cizinců (Liberecký, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Olomoucký, Zlínský, Moraskoslezský kraj) Poděkování za překlad: Most pro lidská práva, o.s. ruština Myanga Bazarjav mongolština Anh Nguyen Lan - vietnamština

8 kontakty Živnostenský úřad Gorkého 486, Pardubice tel.: fax: Obchodní rejstřík Krajský soud Hradec Králové pobočka Pardubice Sukova třída 1556, Pardubice tel.: Finanční úřad Hronovická 2700, Pardubice tel.: Cizinecká policie Pražská, Pardubice tel.: Okresní správa sociálního zabezpečení U Stadionu 2729, Pardubice tel.: adresa Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj Boženy Němcové Pardubice otevírací hodiny pondělí a středa 12:00 19:00 čtvrtek a pátek 8:00 12:00 kontakty telefon: tel. / fax: mobil: Výroba tohoto informačního materiálu je součástí projektu Provoz Center na podporu integrace cizinců III. spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.