Podnikatelské kompetence

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelské kompetence"

Transkript

1 Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/ Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující a rozšiřující materiál navazující na výuku Ekonomiky ve 3. a 4. ročnících všech oborů školy. Jejím účelem je zvyšovat podnikatelské kompetence žáků pro jejich lepší uplatnění na trhu práce.

2 Obsah Obsah Podnikatelský plán Podnikatelský záměr Rozvíjení nápadu v podnikatelský záměr Struktura podnikatelského záměru Založení živnosti Podnikání podle živnostenského oprávnění Finanční plán Finanční řízení Finanční analýza Daně a účetnictví Controlling Hodnocení rizik Desatero k sestavení úspěšného podnikatelského plánu Základy marketingu Tvorba marketingové strategie a výzkum trhu Metody výzkumu trhu Marketingový mix Management a podnikání Druhy managementu Manažerské funkce Plánování Organizování Řízení lidských zdrojů Vedení a komunikace Rozhodování Kontrola Manažerské znalosti a dovednosti Schopnost sebeřízení Metodické a procesní schopnosti Sociální a komunikační schopnosti Podnikatelské kompetence Daňová evidence Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Daň z přidané hodnoty Registrace pátce DPH Přiznání k dani z přidané hodnoty Praktické příklady a cvičení Doporučená literatura:

3 1 Podnikatelský plán Podnikatelský plán je dokument, kterým podnikatel oslovuje finanční sektor v případě, že chce zaujmout investora nebo si půjčit od banky za účelem rozvoje podnikatelské myšlenky. Pomáhá lépe se orientovat jak v začátcích, tak v průběhu podnikání. Existují různé varianty, záleží tedy na podnikateli, jakou formu bude podnikatelský plán mít Největší výhoda podnikatelských plánů je, že vás naučí přemýšlet systematicky a detailně o vaší budoucnosti. To vás povede též k volbě variant, jež jsou pro vás otevřeny a poté k hodnocení těchto variant, které budete muset provádět. Je dobré si zapamatovat: podnikatelské plánování je neustálý proces, který je velmi důležitý, a dobrý podnikatel nikdy neváhá upravovat své plány, aby využil příležitost a odvrátil hrozby stojící před jeho podnikem. Každá dlouhodobě úspěšná firma neustále pracuje na svém rozvoji, zdokonalování svých procesů, produktů a služeb, ale hlavně na svých strategiích. 1.1 Podnikatelský záměr Kvalitní podnikatelský záměr je základem každého dlouhodobě úspěšného podnikání a jako takový představuje zdaleka nejúčinnější způsob snižování podnikatelského rizika. Úspěšný nezávislý profesionál proto zahajuje své počínání dobrým nápadem a jeho následným rozvíjením. Podnikatelský záměr (business plán) je dokument, který popisuje základní smysl firmy, dlouhodobý cíl a cestu k jeho dosažení. Obsahuje všechny důležité informace týkající se různých aspektů podnikání jako jsou cíle podnikatele, silné a slabé stránky podnikání, financování, obchod a marketing, rizikové faktory, trh a konkurenci či strategii, která vede k dosažení stanovených cílů. Kvalitní sestavení podnikatelského záměru je dnes základní podmínkou k dosažení rozvoje a zisku firmy Rozvíjení nápadu v podnikatelský záměr Je-li podnikatelský záměr kořenem, která dává stabilitu a růst vašemu podnikání, pak je dobrý nápad semínkem, ze kterého tento strom vzejde. Největší chybou mnoha začátečníků jsou příliš obyčejné nápady bez jakékoliv invence a originality. Inovace jsou základním hybatelem tržní ekonomiky a kdo přichází s novými zajímavými nápady, ten bude mít zákazníků dost i bez drahé reklamy. 3

4 Čím větší máte rozhled, tím lepší jsou vaše šance přijít s něčím novým. Ale i bez rozsáhlých znalostí a zkušeností můžete uspět. Tajemství velkých myšlenek totiž odnepaměti spočívalo v tom, že opravdu převratný nápad k vám musí přijít sám, racionální a logické úvahy samy o sobě nestačí. Nebuďte ale zklamáni, pokud nepřijde hned, trvá to týdny a někdy i měsíce. Mimořádně důležitý je právě první okamžik, kdy se nápad ve vaší mysli zničehonic objeví. Dobře si zapamatujte i všechny své pocity, protože tento intuitivní vhled do nové skutečnosti vám může říci víc než mnoho hodin pozdějších úvah. Mějte vždy při ruce něco, do čeho si můžete nápady okamžitě zapisovat včetně dalších myšlenek, které přicházejí vzápětí a nezřídka v ohromujícím množství. V následujících dnech a týdnech noste nápad v sobě, pohrávejte si s jeho variacemi a zkoumáním ze všech stran jej nechte postupně krystalizovat. V krátké době byste měli mít jasno v tom, stojí-li nápad za přetvoření v realistický podnikatelský záměr. Během tohoto procesu uplatníte všechnu svou kreativitu, zkušenost, zdravý rozum i logiku. Dělejte si pracovní poznámky, abyste neopomněli nic důležitého. Této fázi je dobré věnovat alespoň několik měsíců, protože unáhlené jednání může celý plán snadno zhatit. Někdy se dokonce vyplatí počkat s realizací záměru až do jara následujícího roku, protože v tomto období mají lidé obvykle nejvíce sil. Další doporučení: Nedávejte zbytečně šanci konkurenci a držte svůj nápad v tajnosti, dokud to jen bude možné. Rozhodnete-li se s někým poradit, vyberte si důvěryhodné osoby a zavažte je slibem mlčení. Mějte na paměti, že ani sebelepší podnikatelský záměr není důležitější než vy sami. Proto do něj započítejte několik týdnů dovolené i čas na pravidelnou relaxaci a průběžnou obnovu zdraví a sil. Počítáte-li s budováním značky, požádejte o registraci ochranné známky hned, jakmile se rozhodnete pro její definitivní znění či podobu. Promyslete postupné uskutečňování podnikatelského záměru tak, abyste začali tím nejdůležitějším, co bude tvořit jádro vašeho podnikání. Méně podstatné úkoly seřaďte podle priority, položíte si tím základy dobrého hospodaření s časem. Málokdy je podnikatelský záměr naplněn zcela. Proto je dobré podržet jeho dosud nerealizovanou část v tajnosti a postupně z ní čerpat další inovace. Záměr také průběžně dolaďujte a jednou za dva až tři roky proveďte jeho celkovou revizi, při které jej osvěžíte 4

5 novými nápady a zároveň odstraníte vše, co není nadále reálné. Tato neustálá modernizace je zejména užitečná dnes, kdy se ekonomika rychle mění. Neméně podstatná je komunikace neboli sdělování podnikatelského záměru zákazníkům. Pokud dobře pochopí váš obchodní model a dlouhodobé cíle, je mnohem pravděpodobnější, že vám zůstanou věrní, než kdyby se jim vaše podnikání jevilo jako chaotické a bez koncepce. Jinými slovy, i bez podnikatelského záměru můžete fungovat, ale pravděpodobně se tak nikdy nedostanete mezi skupinu s vyššími příjmy, natož abyste se v ní udrželi. V žádném případě proto význam správné přípravy nepodceňujte, aby vám později při běhu na dlouhou trať nedošel dech. 1 Titulní strana Struktura podnikatelského záměru První strana projektu, která obsahuje následující informace: název podnikatelského plánu, jména osob spojených s projektem, navrhovaný nebo již existující obchodní název, datum. Souhrn Osobní a profesní údaje, motivace k založení firmy (důvody, které vedly k rozhodnutí vstoupit do podnikání), charakteristika subjektu (specifikace a rozsah činnosti). Charakteristika podnikatelského záměru Cíl projektu a hlavní předpoklady úspěšnosti projektu (stručná charakteristika podnikatelského záměru, jedná se o hlavní body podnikatelského záměru - cílová činnost, umístění, datum zahájení činnosti, rozsah podnikání, partneři, klienti, časový a organizační plán. Součástí je i uvedení hlavních předpokladů úspěšnosti projektu, jeho silné a slabé stránky), popis projektu (popis nabízených služeb včetně popisu realizací dané činnosti, místo podnikání, termín zahájení podnikání, personální zajištění činnosti či další důležité skutečnosti), údaje o majetkoprávních vztazích souvisejících s projektem. 1 5

6 Marketingový plán Konkurence v místě (zhodnocení trhu z hlediska konkurence, přednosti a nedostatky, srovnání s konkurencí, dostupnost ceny, kvalita, výhody a nevýhody nabízené služby), dodavatelé a odběratelé (podmínky na trhu, vliv sezónnosti na průběh podnikaní), analýza propagace odbytu (forma propagace firmy na trhu, aby se firma dostala do povědomí potencionálních zákazníků, reklama, publicita, podpora prodeje), cenová politika (forma stanovení ceny ve vztahu k trhu a konkurenci) Ekonomický výhled Ekonomický výhled (přehled nutných nákladů spojených se zahájením podnikatelské činnosti a struktura zdrojů, ze kterých bude žadatel čerpat finanční prostředky), finanční plán (výhled tržeb, provozní náklady - struktura a zisk). Silné a slabé stránky projektu Silné a slabé stránky projektu (bodově), časový plán podnikání z hlediska rozvoje firmy (výhled do budoucna, záměry a cíle, specifikace očekávaných trendů a budoucích příležitostí). Přílohy Výkaz zisků a ztrát, rozvahy, peněžní toky, výpis z obchodního rejstříku, životopisy, fotografie, výsledky průzkumu trhu, výsledky propagačních akcí, technologická schémata atd. 1.2 Založení živnosti Podnikatelem podle obchodního práva je: OSOBA PODNIKAJÍCÍ PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ OSOBA ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU OSOBA PODNIKAJÍCÍ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ Podnikání podle živnostenského oprávnění Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Samostatně výdělečná činnost se dělí na hlavní a vedlejší, je přesně vymezena zákonem stejně 6

7 jako osoba, která takovou činnost vykonává. Živnosti dle živnostenského zákona dělíme následovně: ŽIVNOST OHLAŠOVACÍ (řemeslné, vázané a volné) ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ (k jejich provozování je třeba koncese) Zahájení, přerušení i ukončení podnikatelské činnosti je upraveno živnostenským zákonem. Ten také stanoví požadavky pro jednotlivé druhy živností. Pokud podnikatel nesplňuje potřebné vzdělání nebo praxi, může podnikat prostřednictvím odpovědného zástupce. Při zahájení podnikání by měl mít podnikatel jasno v jakém oboru hodlá podnikat a zda splňuje pro zvolený obor požadované znalosti nebo praxi 2. V případě živností volných nejsou stanoveny žádné požadavky na vzdělání ani prokázání délky praxe, stačí splnit tzv. všeobecné podmínky a nemít překážky v provozování živnosti. V ostatních případech je třeba splnit i další požadavky dle živnostenského zákona (tzv. zvláštní podmínky). Podnikatelskou činnost lze vykonávat jako fyzická i právnická osoba. Je tedy vhodné promyslet formu podnikání a vytvořit podnikatelský plán. Živnostenský zákon určuje, kdy je nutné ohlásit provozovnu a kdy postačí místo bydliště. Důležitým pojmem je rovněž obchodní rejstřík. Jedná se o seznam, kde jsou zapsány důležité údaje o podnikatelích. Jestliže najdete živnost, ve které chcete podnikat, je třeba vyplnit Jednotný registrační formulář (JRF) 3. Jeho prostřednictvím je možné kromě ohlášení živnosti či podání žádosti o udělení koncese učinit oznámení i vůči dalším úřadům finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. Spolu s vyplněným formulářem musíte předložit také průkaz totožnosti. Výpis z rejstříku trestů už není potřeba, jelikož si ho obstará sám živnostenský úřad. Jestliže to pak daná živnost vyžaduje, musíte rovněž doložit svoji odbornou způsobilost. Pokud jde o vzdělání, jedná se o předložení originálu vysvědčení či jeho ověřené kopie. Praxi byste pak měli doložit originálem nebo ověřenou kopií potvrzení o praxi vydanou zaměstnavatelem. Pro prokázání způsobilosti můžete také předložit například pracovní smlouvu a doklad o ukončení 2 Pro určení správné činnost slouží samostatné nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Zde si můžete u každé živnosti najít, co lze v jejím rámci provádět. Jestliže si ani potom nejste jistí, že byste živnost zvolili správně, nebojte se zeptat na živnostenském úřadě, měli by vám poradit i po telefonu. 3 Elektronická verze formuláře např. 7

8 pracovního poměru, zápočtový list či daňová přiznání (pokud je z nich patrný obor vykonávané činnosti). Založit živnost si mohou občané také pomocí datových schránek. Pokud však daná živnost vyžaduje také doklad o vzdělání či odborné způsobilosti, musí tyto dokumenty občan nechat autorizovaně zkonvertovat do elektronické podoby. Autorizovanou konverzi však provádějí pouze kontaktní místa Czech POINT. Pokud si nechá živnostník potřebné dokumenty zkonvertovat, stačí aby vyplnit formulář ohlášení živnosti, připojil zkonvertované doklady jako přílohu a vše zaslal do datové schránky úřadu. U ohlašovacích živností může živnostník začít podnikat už dnem ohlášení živnosti, tj. dnem, kdy na úřadu podal ohlášení živnosti. U živností koncesovaných může dotyčný začít podnikat, když nabude právní moci udělení koncese. Za ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi se vybírá správní poplatek. Další poplatek se vybírá za ohlášení další živnosti nebo podání další žádosti o koncesi. Pokud si naopak podnikatel v rámci volné živnosti přibírá další obor, žádný správní poplatek neplatí. Pokud je ohlášeno více živností současně a podáno více žádostí o koncesi současně, poplatek se vybírá jen jednou. Každý živnostník, který chce provozovat podnikatelskou činnost, musí dodržovat určité povinnosti, které jsou stanoveny zákony a jinými právními přepisy. Povinnosti vyjmenovává 31 živnostenského zákona. 1.3 Finanční plán Neexistuje podnikání, které by nevyžadovalo v začátku alespoň minimální kapitálové potřeby. Už založení živnosti stojí peníze, nehledě na zřízení provozovny, sídla společnosti včetně vybavení například kanceláře apod., rady právníků atd. Vyplatí se vypsat si konkrétní nebo alespoň reálně odhadnuté nároky na počáteční kapitál, včetně finančních potřeb na překonání období, než podnikatel obdrží první finanční prostředky ze svého podnikání. Vhodné je zaměřit se hlavně na cash-flow (reálný tok peněz, tedy kdy a v jaké výši je nutné vydat finanční prostředky a kdy naopak peníze na účty 8

9 přijdou), aby se podnikatel nedostal do problémů s nedostatkem hotovosti (ať už na účtu nebo v pokladně) Finanční řízení Finanční řízení je rozhodujícím faktorem pro řízení celé firmy. Mezi hlavní činnosti finančního řízení patří: zajišťování finančních zdrojů pro založení a další rozvoj firmy, volba optimální kapitálové struktury, financování a řízení oběžného majetku, investování do vlastního majetku, rozdělování podnikového zisku, provádění finanční analýzy a finančního plánování. Cíle finančního řízení ZAJISTIT PLATEBNÍ SCHOPNOST FIRMY - tzn. dostát svým závazkům. ZAJISTIT TOK HOTOVOSTI (CASH FLOW) - potřeba mít peníze včas. ZAJISTIT RENTABILITU FIRMY (ZISKOVOST) - primárním úkolem firmy je právě dosažení zisku na základě vložených prostředků Finanční analýza Analýza celkové finanční výkonnosti podniku předpokládá fundamentální (kvalitativní) ekonomickou analýzu a technickou (kvantitativní) ekonomickou analýzu. Fundamentální analýza je zaměřená na hodnocení vnějšího a vnitřního ekonomického prostředí firmy v právě probíhající fázi životnosti s ohledem na základní cíl firmy. Technická neboli kvantitativní analýza srovnává hodnoty jednotlivých ukazatelů fundamentální analýzy, porovnává jejich rozdílnost a vývoj v čase. Výstup fundamentální analýzy DEFINICE A CHARAKTERISTIKA TRHU - identifikace silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí. 4 Přehled nutných nákladů spojených se zahájením podnikatelské činnosti a struktura zdrojů, ze kterých bude žadatel čerpat finanční prostředky, výhled tržeb, provozní náklady - struktura a zisk. 5 Ukazatel výnosnosti nebo efektivnosti hospodaření se vypočte jako poměr výnosu (zisku) k vynaloženým prostředkům (investice a náklady). Rentabilita se obvykle vyjadřuje v procentech a je jedna z hlavních kritérií hospodářského podnikání. 9

10 ANALÝZA Z HLEDISKA TRŽNÍHO POTENCIÁLU - jedná se o růstový potenciál a životní cyklus firmy. IDENTIFIKACE KONKURENCESCHOPNOSTI - konkurenční výhody a tržní rizika Daně a účetnictví Nezbytnou a důležitou součástí každého úspěšného podnikání je znalost daňového systému a účetní standardy, typy jednotlivých daní, způsob jejich výběru, daňová uznatelnost nákladových položek, účetnictví pro podnikatele, manažerské účetnictví a účetní data pro finanční řízení a controlling Controlling Controlling je rozsáhlý koordinační koncept, který má za úkol pomáhat vedení a odpovědným osobám s vhodnou strategií firmy. Jedná se o vnitřní rozbor firmy, jeho koncepcí a financí, ale i vztahy s věřiteli či konkurencí. Na základě souhrnu vhodných informací je možné lépe a vhodněji směřovat firmu. 1.4 Hodnocení rizik S podnikáním jsou vždy spojena určitá rizika. Nemůžeme je nikdy stoprocentně vyloučit, proto je moudré s nimi počítat, včas je rozpoznat a důsledným plánováním jim předcházet, případně eliminovat jejich negativní dopady. Čím více rizikových faktorů zváží podnikatel na začátku a připraví se na ně, tím méně bude jeho podnikání v budoucnu ohroženo. Vyplatí se zjistit slabá místa zamýšleného podnikání a eliminovat tak možné neúspěchy a mnohdy i velké finanční i jiné ztráty. Např. níže zmíněná SWOT analýza pomáhá zjistit, zda se lze připravit na potenciální rizika a nebezpečí, minimalizovat slabé stránky podnikatele, využít příležitostí a silných stránek a vybudovat tak v budoucnu prosperující firmu Desatero k sestavení úspěšného podnikatelského plánu 1) VYJASNĚNÍ VLASTNÍHO OČEKÁVÁNÍ (co vlastně plánujeme a proč? V čem podnikáme, v čem případně chceme podnikat?) 2) DEFINICE SOUČASNÉHO STAVU (úrovně podnikání - základem je interní analýza současného stavu včetně finanční analýzy) 10

11 3) ZHODNOCENÍ EXTERNÍCH FAKTORŮ (fungování podniku - vydefinování tržních podmínek, konkurence a reálné tržní pozice podniku na trhu. Základem je externí analýza prostředí podniku) 4) DEFINICE STRATEGICKÝCH CÍLŮ (klíčové záměry podniku v konkrétní a měřitelné podobě) 5) DEFINICE PROVEDITELNÉ STRATEGIE (návrh a definice proveditelné strategie pro realizaci a dosažení strategických cílů) 6) IDENTIFIKACE RIZIK (vytvoření alternativních strategických scénářů omezující rizika a využívajících zmíněných příležitostí) 7) DOLADĚNÍ ZÁKLADNÍ STRATEGIE (rozpracování a doladění základní strategie do podoby konkrétních funkčních plánů) 8) PROJEKCE FINANČNÍCH TOKŮ (náklady a výnosy v kontextu navržené základní strategie a strategických scénářů) 9) FINALIZACE PLÁNU (finalizace plánu a jeho formy adekvátně účelu, schválení klíčovými hráči a příprava na implementaci projektu) 10) PRAKTICKÉ VYUŽÍVÁNÍ PLÁNU (práce s plánem v průběhu jeho realizace včetně jeho komunikování, sdílení, monitoringu, revizí a případných úprav a scénářů) 11

12 2 Základy marketingu Marketing je proces výzkumu trhu, prodeje výrobků a služeb, jehož cílem je udělat takové opatření, aby byl produkt na trhu ve vhodný čas a za vhodnou cenu. U stávajících produktů a služeb je cílem zvýšit jejich prodejnost či udělat také inovace, které umožní zvýšit prodejnost. Marketing můžeme také charakterizovat jako filozofii úspěšného podnikání v tržní ekonomice, kde základem úspěchu je spokojený zákazník. Marketing je systém celkové komunikace mezi producenty a spotřebiteli nebo mezi nabídkou a poptávkou. Jeho úkolem je mimo jiné objevovat neuspokojené potřeby a připravovat uspokojivá řešení. Marketing studuje potřeby, přání a problémy zákazníka v jasně definovaných segmentech, nepřetržitě měří image firmy a úroveň uspokojování zákazníka, ovlivňuje všechny útvary firmy. Marketing je proces, který zajišťuje poznání, předvídání, ovlivňování a uspokojování potřeb zákazníků tak, aby byly vhodným způsobem naplněny cíle firmy. 2.1 Tvorba marketingové strategie a výzkum trhu Analyzování je neodmyslitelnou součástí téměř každého lidského chování a provádíme je prakticky na každém kroku. Samozřejmě při tvorbě marketingové strategie patří analýzy mezi naše základní podpůrné metody k rozhodování. Pro strukturovanější provádění analýzy je účelné odlišit analýzy vnitřních a vnějších podmínek firmy. Analýza trhu jedna z nejdůležitějších analýz, které by měl podnikatel provést. Jen tak zjistí například jeho možné rezervy, získá informaci o tom, zda je trh přesycen nebo nenasycen, kdo na něm již operuje nebo se chystá, jeho velikost a tedy i případné podnikatelské příležitosti atd. Analýza zákazníků podnikatel získá představu o jejich segmentaci, tedy do jakých skupin a podle čeho je možné zákazníky rozdělit a tím na ně lépe působit marketingovými aktivitami, zjistí potřeby jednotlivých segmentů, jejich velikost atd., což začínajícímu podnikateli snáze pomůže vybrat, na jaký segment (nebo segmenty) zákazníků by bylo nejoptimálnější se zaměřit a jak marketingově prodej podpořit (například výrobek pro školáky bude mít jiný obal než výrobek pro dospělé, jinou propagaci atd.). 12

13 Analýza dodavatelů snad žádná firma se neobejde bez dodavatelů, ať už materiálu, polotovarů, zboží nebo služeb, proto je účelné zjistit také možnosti v této oblasti s jakými dodavateli lze navázat spolupráci, jaké jsou jejich obchodní, dodací a platební podmínky, kvalita výrobků, jak rychle jsou schopní i ochotní vyhovět vašim požadavkům, jaká je s nimi komunikace atd. Informace lze získávat z internetu (webové prezentace), telefonickým a osobním kontaktem, prostřednictvím referencí atd. Analýza konkurentů další důležitá součást přípravy se na podnikání. Pokud podnikatel nezná dokonale svou konkurenci, nemůže se jí vyrovnat ani ji překonat. Odborníci poukazují na to, že podnikatel by měl znát své konkurenty tak dobře, jako zná sám sebe. Je důležité si uvědomit, že konkurence na trhu byla dříve, s největší pravděpodobností tedy má již okruh svých stálých zákazníků, zná daný trh a tržní prostředí a ví, jakým způsobem cílit na zákazníka. Potenciální podnikatel chce na trh přijít zcela nově. A pokud nezná své soupeře, neví, jak komunikuje a působí na zákazníky, jak velký podíl na trhu konkurenti mají, jaké mají slabiny atd., neví ani, jak se konkurenci vyrovnat nebo ještě lépe jak ji překonat. SWOT analýza pokud je provedena poctivě, může podnikateli ukázat řadu pozitivních i negativních faktorů, které je potřeba zvážit. Analýza pomůže zjistit, zda se lze připravit na potenciální rizika a nebezpečí, minimalizovat slabé stránky podnikatele, využít příležitostí a silných stránek a vybudovat tak v budoucnu prosperující firmu. Silné a slabé stránky jsou v podstatě interní faktory, které samy o sobě můžeme ovlivňovat. Příležitosti a hrozby jsou externími vlivy, které samy o sobě neovlivníme, pouze je můžeme předvídat či na ně různě reagovat (různě přizpůsobovat či měnit naše plány). S W O T STRENGHTS (SILNÉ STRÁNKY) WEAKNESSES (SLABÉ STRÁNKY) OPPORTUNITIES (PŘÍLEŽITOSTI) THREATHS (HROZBY) Obrázek 1: SWOT analýza SLEPT analýza nástroj postupu sloužícího k identifikaci a zkoumání externích faktorů. SOCIÁLNÍ OBLAST (trh práce, vliv oboru, krajové zvyklosti) 13

14 LEGISLATIVNÍ OBLAST (zákony a jejich použitelnost, práce soudů) EKONOMICKÁ OBLAST (makroekonomické hospodářské ukazatele a předpoklady, přímé a nepřímé daně, tržní trendy, státní podpora) POLITICKÁ OBLAST (stabilita poměrů státních institucí, politické trendy a postoje podnikání) TECHNOLOGICKÁ OBLAST (technologické trendy - typický vývoj a důsledky vývoje, podpůrné technologie, aplikace a jejich dostupnost) Paretova analýza nebo-li Paretův princip 80/20 je obecné pravidlo, které tvrdí, že 20% naší činnosti (vstupu či úsilí) produkuje 80% našeho výsledku (výstupů či prospěchu). V praxi to znamená, že například 80% z toho, čeho dosáhneme, vyplývá z 20% vynaloženého času. V podnikání byla platnost tohoto pravidla potvrzena v mnoha případech: 20% zákazníků je zdrojem 80% našeho zisku, 20% produktů přináší 80% obratu Metody výzkumu trhu Marketingový průzkum je systematické shromažďování a vyhodnocování informací, které vedou k pochopení požadavků trhu. Hledá odpovědi na otázky týkající se nákupního chování zákazníků, kvality distribuce výrobků, účinnosti reklamy, vnitro a vně podnikové činnosti, cen a dalších prvků systému marketingového řízení. Základní přístupy marketingovém výzkumu: Kvalitativní výzkum hledá odpovědi na otázky: Proč? Jak? Zjišťuje důvody a příčiny chování lidí. Klade důraz na podrobné prozkoumání názorů vybraných představitelů cílové skupiny a na zkoumaný problém. Mezi hlavní metody kvalitativního průzkumu patří: individuální hloubkové rozhovory, skupinové rozhovory a projekční techniky. Kvantitativní výzkum hledá odpovědi na otázky typu: Co? Kolik? Jak často? Zkoumá přístup, postoje a názory zákazníka ke konkrétním výrobkům nebo službám. Je prováděn na větším počtu respondentů. Mezi hlavní metody kvantitativního průzkumu patří: písemné, telefonické, osobní, elektronické dotazování a pozorování. 14

15 Postup při marketingovém výzkumu 1. Definování problému za prvé je třeba zjistit potřeby, hloubku a šíři marketingového výzkumu a jasně definovat cíle marketingového výzkumu. 2. Plán výzkumu (situační analýza) druhým krokem je vytvořit prováděcí plán, zvolit správnou metodiku výzkumu, zvolit representativní vzorek respondentů a vytvořit podklady pro vlastní výzkum. 3. Sběr informací fáze realizace dotazování, pozorování a zkoumaní. 4. Zpracování, analýza a vyhodnocení údajů kompletace, klasifikace, kódování, třídění, analýza a vyhodnocení výsledků výzkumu. 5. Závěry a doporučení a přijetí marketingových opatření na základě výsledků se vytvoří postupy, směrnice a další marketingové strategie, které povedou k zlepšení situace. 2.2 Marketingový mix Marketingový mix nebo-li 4P je nástroj interní analýzy a současně velmi užitečná pomůcka v úvahách o produktech (službách) podniku a jejich realizaci na trhu. PRODUCT (PRODUKT) - analýza našich produktů a služeb ve vztahu k jejich postavení na trhu, životním cyklům produktu na trhu. PRICE (CENA) - posouzení našich cen a cenové politiky ve vztahu k různým typům zákazníků i partnerů. PLACE (DISTRIBUCE) - distribuce umístění produktů a služeb, analýza způsobu, jak zajistit dodání našich produktů a služeb ke všem zákazníkům. PROMOTION (REKLAMA, PROPAGACE) - podpora našeho obchodu a prodeje, analýza možností a způsobů, jak zajistit efektivní informovanost o našich produktech a službách na trhu způsobem, který po nich vyvolá poptávku. 15

16 3 Management a podnikání Management je umění vedení, řízení a působení na určitou soustavu (například společnost, tým či organizaci) k dosažení určitého cíle. Obecně můžeme říci, že cíle jsou žádoucí budoucí stavy, kterých má být dosaženo. 3.1 Druhy managementu Management kvality se zaměřuje na systematické řízení firmy, na rozvoj, stanovení, implementaci a zdokonalování procesů ve firmě. Management kvality určuje pořádek ve firmě - je to soustava pravidel, které umožňují celé společnosti a všem jejím zaměstnancům systematicky pracovat na celkové prosperitě firmy. Finanční management patří mezi rozhodující faktory pro řízení celé firmy. Finanční management řídí podnikové finance, optimalizace řízení, plánování a investiční rozhodování, dlouhodobé financování, cash-flow, rozpočty, daňové aspekty, řízení rizik, dotace, controlling a měření výkonnosti podniku. Personální management řeší vše ve spojitosti s lidskými zdroji - personální strategii, personální plánování, získávání a výběr zaměstnanců, interní komunikaci, rozvoj lidských zdrojů, motivaci a hodnocení zaměstnanců či firemní kulturu. Strategický management se zaměřuje na jasné stanovení cílů i podcílů, kompetencí a odpovědností. Jednotlivé cíle jsou stanovené na základě zkušeností z minulosti, ale také především na základě posouzení současného stavu a předpokládaného vývoje do budoucna. Strategický management využívá dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé plánování. Informační management zabezpečuje sběr, přenos, zpracování a uchování dat za účelem tvorby prezentace informací pro potřeby uživatelů. Získávání a centralizování konkrétních informací má obrovský význam pro zajištění pružného systému řízení firmy. Je potřeba včas poznat, jaké informace a v jaké míře je nutno shromažďovat, správně a efektivně zpracovávat, distribuovat a využívat. 16

17 Projektový management je formální disciplína, která je vyvinuta za účelem efektivního řízení projektů. Projektový management zajišťuje požadovanou kvalitu projektu, splnění dohodnutého termínu a efektivní nákladovost a ziskovost projektu. 3.2 Manažerské funkce Manažerské funkce, resp. činnosti představují asi nejklasičtější způsob klasifikace práce manažerů. Řídící práce se podle tohoto pojetí dělí na jednotlivé funkce, resp. činnosti. Jedno ze základních členění spolu se vzájemnými vazbami je znázorněno na následujícím obrázku: PLÁNOVÁNÍ ORGANIZOVÁNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VEDENÍ A KOMUNIKACE KONTROLA R O Z H O D O V Á N Í Obrázek 2: Manažerské funkce Plánování Plánování patří mezi klíčové manažerské funkce, a proto se týká všech oborů a aspektů organizace: Ekonomika a finance, Informatika, Kvalita, Lidské zdroje, Logistika a doprava, Management organizace, Marketing, Služby, Výroba. Podstatou plánování je určení cílů nebo cílových hodnot a případně způsobů jejich dosahování. Při plánování jsou brány v úvahu všechny relevantní vnitřní i vnější faktory ovlivňující úspěšné dosažení cílů nebo cílových hodnot. 17

18 Podle časového horizontu, ve kterém se plánování odehrává se rozlišuje: Strategické plánování Taktické plánování Operativní plánování. Předvídáním dlouhodobého vývoje se zabývá prognózování. Strategické plánování je klíčové pro dlouhodobé směřování organizace (podniku), pro marketing, pro rozhodování o investicích, pro rozvoj lidských zdrojů, pro výzkum a vývoj. Taktické (střednědobé) a operativní (krátkodobé) plánování hraje klíčovou roli v těch oblastech organizace, kde dochází k silným tokům zdrojů, tedy zejména finančních zdrojů a materiálu ve výrobě (nákup a prodej). Dílčí plány musí být navzájem provázány Organizování Organizování je další základní sekvenční (následnou) manažerskou funkcí. Mezi nejdůležitější důvody k organizování patří dělba práce, delegování pravomocí a zodpovědností, nastavování rozpětí řízení a další. Z hlediska organizační struktury znamená organizování uspořádávání, vytváření řádu a systému, tj. vymezování vztahů mezi lidmi, tedy organizování lidí a dalších zdrojů, procesů, služeb, struktur a systémů uvnitř organizace. Z hlediska každodenní práce manažera znamená proaktivní organizování práce lidí. Organizování probíhá ve všech typech organizací a jeho základy tvoří tyto metody organizování: Dělba práce Vytváření organizačních jednotek Vytváření organizačních struktur Vyvažování pravomocí a zodpovědností Delegování (dělba kompetencí) Stanovení rozpětí řízení a počtu stupňů řízení Koordinace činností 18

19 3.2.3 Řízení lidských zdrojů Řízení lidských zdrojů je oblast procesů v organizaci, která se zabývá řízením a rozvojem lidských zdrojů. Zahrnuje celou řadu postupů a různých metod řízení pro řízení lidských zdrojů a pro práci s lidmi - od získávání pracovníků, uzavření pracovní smlouvy až po vyplácení mezd. V praxi se používají také další pojmy, jako je personální řízení nebo řízení a rozvoj lidských zdrojů. Řízení lidských zdrojů se neomezuje pouze na personálního ředitele a další zaměstnance personálního útvaru, ale týká se prakticky všech manažerů v organizaci. Personalistika má úzkou návaznost na management organizace. Řízení lidských zdrojů musí vytvářet podmínky pro zvyšování intelektuálního kapitálu organizace, vytváření vhodné organizační kultury a pozitivního klimatu v organizaci. Má širší vědní základ zejména v psychologii, sociální psychologii, sociologii a pedagogice. Zahrnuje tři základní části, kterými jsou personální administrativa, platy a mzdy a personalistika: Personální administrativa Personálie Osobní spis Povinnosti vůči státu Informace pro potřeby organizace Nároky zaměstnance Pracovní smlouva Pracovně - právní vztahy Platy a mzdy Právní úprava odměňování pracovníků Evidence a systematizace mezd Fond pracovní doby Odměňování zaměstnanců Motivační složky mzdy Mzdové účetnictví Zpracování mezd Evidence odpracované doby Zúčtování a výplata mezd Personalistika Organizační struktura a její prvky Plánování a vytváření pracovních míst Systematizace a popis pracovních míst Vzdělávání pracovníků a rozvoj kvalifikace Evidence zaměstnanců Motivování a hodnocení pracovníků Sociální programy a benefity Personální plánování Bezpečnost práce a ochrana zdraví Obrázek 3: Základní části řízení lidských zdrojů 19

20 3.2.4 Vedení a komunikace Vedení (leadership) je jednou ze základních manažerských funkcí ve všech jejich novějších pojetích. Koncept vedení klade důraz na úlohu manažera ve vedení lidí. Oproti tradičním přístupům řízení je vedení založené na stanovení vize a zapojování lidí pomocí motivování včetně používání zmocnění a podobných metod, pro které je charakteristická větší pravomoc i odpovědnost pracovníků. V praxi to znamená důraz na vůdčí roli manažera, který je v pojetí leadershipu především iniciátorem, motivátorem, podněcovatelem a inspirátorem. Jde o schopnost získávat druhé pro hodnoty, vizi a cíle organizace a pro usměrňování jejich chování ve směru strategie organizace. Klíčové vědní obory pro vedení a komunikování jsou zejména psychologie, sociální psychologie a sociologie. Metody vedení a komunikování jsou: Briefing 6 Porady Motivace a motivování Volba správného stylu vedení (styl řízení) Zmocnění Rozhodování Rozhodování patří mezi klíčové průběžné manažerské funkce, týká se všech oborů a aspektů organizace i všech ostatních manažerských činností. Je podstatou práce manažerů, podobně jako související řešení problémů. Samotné rozhodování a řešení problémů je předmětem několika oborů - kognitivní psychologie, kognitivní vědy, ekonomie a ekonomiky, teorie rozhodování a umělé inteligence. Využívá se při něm řada metod, analytických technik, simulačních a optimalizačních metod např. Eisenhowerův princip 7, brainstorming, Paretova analýza atd. 6 Briefing je krátká, spíše neformální porada všech členů týmu před zahájením nějaké konkrétní akce. 7 Eisenhowerův princip je technika určování priorit v rámci (sebe) organizování - úkoly se dělí podle dvou dimenzí: důležitost úkolu jak je daný úkol v rámci organizace nebo v rámci rozhodovací pravomoci manažera důležitý a naléhavost úkolu jak je daný úkol časově naléhavý. 20

21 3.2.6 Kontrola Kontrola jako další manažerská funkce vnáší nezbytnou zpětnou vazbu do systému řízení a umožňuje korigovat zejména: Plány a strategie (globální i dílčí) Organizační strukturu, architekturu, sociální sítě, procesy apod. Výkonnost a efektivní využití zdrojů (lidských, finančních, materiálních i nemateriálních) Řízení kvality Kontrola je soustavné sledování a kritické hodnocení chování, různých nastalých jevů, situací a procesů v organizaci nebo jejím okolí. Hlavním účelem je korigování organizace žádoucím směrem. Pomocí kontroly lze také preventivně předcházet negativním jevům a má proto také vztah na řízení rizik. Kontrola je jedním ze základních úkolů manažerů na všech úrovních. Provádějí kontrolu buď přímo sami nebo nepřímo (delegování kontroly na další pracovníky nebo třetí osoby). Metody kontroly jsou: běžná vnitřní kontrola, interní audit, externí audit, dopředná vazba, zpětná vazba. 3.3 Manažerské znalosti a dovednosti Specifické odborné znalosti a dovednosti, které se dají poměrně snadno změřit, mají rychlý efekt a je možné osvojit si je studiem se nazývají tzv. tvrdé dovednosti neboli HARD SKILLS. Patří mezi ně například počítačové dovednosti, právní znalosti, znalost bezpečnosti práce, účetnictví, finančnictví, marketing, personalistika, odborné schopnosti k řízení firmy apod. Měkké dovednosti neboli SOFT SKILLS vycházejí především z osobnostních a charakterových vlastností každého z nás. Jedná se o obecné dovednosti, které jsou hůře měřitelné a jejichž změna vyžaduje delší dobu. Neomezují se na určitou profesi, ale zasahují do všech aspektů života. Patří mezi ně schopnost komunikace, empatie, týmové spolupráce, kreativity a další kompetence provázané s osobností člověka. Na tyto dovednosti začínají 21

22 zaměstnavatelé a personalisté klást stále větší důraz. Soft skills je velice dobře možné rozvíjet v rámci teambuildingu 8 nebo jiných forem zážitkového vzdělávání. Rozvoj měkkých dovedností je jednou z důležitých cest, jak zvyšovat konkurenceschopnost pracovníků a jejich schopnost se přizpůsobit měnícím se podmínkách trhu práce. Klasický vzdělávací systém se jejich rozvoji prakticky nevěnuje. V současnosti je na trhu práce kladen největší důraz na kompetence z následujících oblastí: SCHOPNOST SEBEŘÍZENÍ METODICKÉ A PROCESNÍ SCHOPNOSTI (STRATEGIE) SOCIÁLNÍ A KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI (VZTAHY) Schopnost sebeřízení Schopnost sebeřízení je zvládnutí sebereflexe, tj. pochopení sebe sama, organizace a řízení sebe sama na základě správných návyků, hodnot a postojů. Jedná se o převzetí odpovědnosti za své jednání prostřednictvím stanovování cílů, priorit a reakcí na vnější a vnitřní situace. Jde o schopnosti, které se týkají ovládání metod osobní organizace práce, time managementu. Schopnost sebeřízení zahrnuje zejména tyto otázky: 1. Kde se nyní nacházíme? 2. Kam se chceme dostat? 3. Jakým způsobem se tam chceme dostat? Základní schopnost sebeřízení zahrnuje například následující schopnosti a dovednosti: time management samostatnost, odpovědnost zvládání zátěže (odolnost vůči stresu) vizionářské myšlení, pozitivní myšlení kompetence k objevování a orientaci v informacích 8 Teambuilding je zážitkově-vzdělávací program určený pro pracovní týmy, který je zaměřený na intenzivní budování vztahů spolupráce, zefektivnění komunikace a uvědomění si týmových rolí s cílem zvýšit týmový výkon. 22

23 kreativita, flexibilita výkonnost, podnikavost, aktivní přístup kompetence k celoživotnímu učení Metodické a procesní schopnosti Hlavním úkolem každého manažera je nasměrování činností ve firmě k určitému cíli. Potřebují k tomu metody a techniky týkající se plánování, rozhodování, organizování, kontrolování a řízení. Manažer musí umět v souladu s posláním firmy stanovit a popsat správnou strategii tak, aby firma, tým či společnost dosáhla svého cíle. Metodické a procesní schopnosti nám pomáhají vystopovat problém až k jeho kořenům, můžeme tak v čas učinit změny, které vedou k dosažení našich cílů. Základní metodické a procesní schopnosti zahrnují zejména následující schopnosti: schopnost systémového myšlení schopnost strategického myšlení řešení problémů analytické schopnosti stanovení pravomoci a odpovědnosti Sociální a komunikační schopnosti Pro dosažení cílů firmy, týmů a společností musí umět úspěšný manažer spolupracovat v jednom týmu s pracovníky různých povah, schopností a dovedností. Sociální a komunikační schopnosti nám pomáhají k udržování synergických vztahů, vedení lidí, vedení týmů i firem. Sociální a komunikační schopnosti zahrnující tzv. měkké dovednosti například: empatie, asertivita efektivní komunikace, prezentace vedení lidí, delegování týmová spolupráce 23

24 rozhodnost, vytrvalost, motivace řešení konfliktů, vyjednávání odměňování kompetence ke komunikaci v cizích jazycích 3.4 Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence se vztahují především k naplňování vizí a plánů. Zaměřují se na záměry, cíle a proces dosahování těchto cílů v podnikání. Tyto kompetence přispívají k lepšímu porozumění, jak se činnosti související s úkolem dají neustále zlepšovat tak, aby bylo dosaženo vyšších výsledků s nižšími náklady. Příklady podnikatelských kompetencí: orientace na výsledky aplikace dovednosti podnikání zaměření na zákazníka management procesů inovativnost, schopnost realizace nových nápadů vnímat a kriticky hodnotit příležitosti 24

25 4 Daňová evidence Daňová evidence 9 nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví. Slouží ke zjištění základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Rozlišuje se daňová evidence neplátce DPH (daně z přidané hodnoty) a plátce DPH 10. Daňová evidence obsahuje: daňovou evidenci příjmů a výdajů daňovou evidenci majetku a závazků Vše musí být doloženo doklady, které spolu s evidencí archivujeme. Doklady je vhodné číslovat a v evidenci stručně popsat pro případné pozdější nalezení dokladu.. 1. Daňová evidence příjmů a výdajů Obsahuje všechny peněžní i nepeněžní příjmy a výdaje: příjmy obdržené hotově, bankou či fyzicky od 1.1. do příslušného roku daňově uznatelné výdaje vydané od 1.1. do odpisy dlouhodobého majetku stravné při pracovních cestách výdaje na auto (pokud uplatňujeme paušál na auto, nepíšeme jej do daňové evidence, ale až do daňového přiznání na řádek 102) Eviduje se podle potřeby podnikatele, stačí dvě kolonky: zdanitelné příjmy, daňově uznatelné výdaje. Nemusí se nic dělit podle druhů, nemusí se evidovat pohyb peněz v pokladně ani v bance. Může se evidovat i hromadně (třeba všechny doklady o poštovném za měsíc, nebo i za rok, když jich je málo) a zpřeházeně, důležitý je správný kalendářní rok. 9 Viz 7b Zákona o daních z příjmů. 10 Plátce DPH musí navíc vést daňovou evidenci pro účely zákona o DPH, viz 100 Zákona o DPH. Ta se uzavírá většinou čtvrtletně. 25

26 Obrázek 4: Ukázka nejjednodušší daňové evidence Obrázek 5: Ukázka daňové evidence se stavem pokladny a bankovního účtu 2. Daňová evidence majetku a závazků Především nesmí chybět (vždy k a ): inventura majetku přehled pohledávek přehled závazků 26

27 4.1 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základem daně z příjmů je zisk, který se spočítá jako rozdíl příjmů a výdajů. Výdaje získáme jedním ze dvou těchto způsobů, mezi kterými můžeme dle vlastního uvážení každý rok libovolně volit: a) uplatňování výdajů paušálem (nejsou třeba výdajové doklady) dle oboru podnikání b) dle daňové evidence (potřebujeme doklady od výdajů) Formulář Přiznání k dani je možno vyzvednout na finančním úřadu nebo stáhnout z internetu, kde ho lze na některých stránkách i vyplnit a příslušné položky jsou automaticky vypočítány 11. K dispozici je i podrobný návod k vyplnění s vysvětlivkami. Daňové přiznání je možné také podat on-line. Přidat je třeba i potřebné přílohy např.: Příloha č. 1 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění atd. Uvádí se: zisk, tedy příjmy a výdaje z podnikání pokud uplatňujeme paušál na auto, napíšeme jej na řádek 102 příjmy ze zaměstnání (od svých zaměstnavatelů vyžádáme Potvrzení o příjmu) příjmy z kapitálového majetku příjmy z pronájmu ostatní příjmy neuvádíme příležitostné příjmy do 20 tisíc za rok a příjmy osvobozené a/nebo již zdaněné. Celkový daňový základ sníží: odčitatelné položky (dary, úroky, pojištění) výdaje na výuku a výzkum ztráta z podnikání - sníží základ daně z příjmů kromě příjmů ze zaměstnání. Použijeme i ztrátu z minulých let. 11 Např.: včetně příloh pro OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). 27

28 Ze základu vypočtenou 15% daň dále snižují následující slevy daně: základní sleva daně poplatníka sleva daně či bonus na dítě sleva daně na manželku nebo manžela s nulovým či nízkým příjmem - uplatní druhý z manželů sleva daně studenta - uplatní student sleva daně invalidního důchodce nebo držitele ZTP/P - uplatní důchodce sleva daně na zaměstnance se zdravotním postižením - uplatní zaměstnavatel Sazba daně z příjmu pro veškeré příjmy je v současnosti 15 % 12. Daňové přiznání k dani z příjmů musíme podat na finanční úřad do konce března následujícího roku. Ve stejném termínu jako přiznání je třeba zaplatit daň. Buď na pokladně finančního úřadu nebo poštou či bankou tak, aby peníze přišly na účet finančního úřadu v termínu. Posunout termín pro daňové přiznání i zaplacení daně z příjmu je možné až o 3 měsíce, pokud předem požádáme finanční úřad a nebo si zajistíme spolupráci s daňovým poradcem. Pokud si zajistíme odklad, musíme ještě odklad nahlásit do konce dubna na svoji zdravotní pojišťovnu a úřad sociálního pojištění OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení). Dále je nutné rovněž vyplnit Přehledy o příjmech a výdajích pro sociální pojištění a zdravotní pojištění a odevzdat na úřad OSSZ a svoji zdravotní pojišťovnu. Obě pojištění pak doplatíme do 8 dnů od podání přehledů Pro rok Jestliže zisk nepřesáhl v roce 2011 částku Kč, nemusí se platit sociální pojištění, pokud jsme měli podnikání jako vedlejší činnost. Přehledy však podat musíme. 28

29 4.2 Daň z přidané hodnoty Registrace pátce DPH Plátcem DPH se podnikatel povinně stane, pokud jeho obrat překročí 1 milion Kč za předchozích nejvýše 12 kalendářních měsíců následujících po sobě. Plátcem se přitom stane od začátku třetího měsíce po měsíci, ve kterém obrat překročil. Povinně se plátcem DPH podnikatel stává také z dalších důvodů: je členem sdružení, jehož některý člen je plátcem DPH nabývá majetek privatizací nebo prodejem podniku pokračuje v podnikání po zemřelé/m, která/ý byl/a plátcem DPH nakoupil zboží v EU (zboží v ceně nad Kč, zboží se spotřební daní, auto) přijal službu od zahraniční osoby poskytnul určitou službu plátci z jiného státu EU další - méně časté případy jsou vyjmenovány v 94 zákona o DPH Podnikatel se také může zaregistrovat dobrovolně, což může být vhodné, pokud jsou mezi jeho zákazníky firmy, které jsou plátci DPH. Registrace se provádí na příslušném finančním úřadu, při začátku podnikání se provádí registraci v rámci všech registrací na kterémkoliv živnostenském úřadu pomocí jednotného registračního formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty Zdaňovací období DPH je doba, za kterou pravidelně finančnímu úřadu podáváme přiznání k DPH a odvádíme DPH (oboje do 25. dne po skončení zdaňovacího období). čtvrtletní obrat nepřesáhl za předchozí kalendářní rok 10 milionů korun měsíční obrat za předchozí kalendářní rok vyšší než 10 milionů Kč Pokud obrat za rok přesáhl 2 miliony Kč, má podnikatel právo zvolit si zdaňovací období měsíční dobrovolně. 29

30 Plátce DPH musí uplatňovat DPH při prodeji svých služeb nebo zboží a vystavovat daňové doklady 14. Daňové doklady se musí 10 let archivovat. Musí se vést evidence přijatých i uskutečněných zdanitelných plnění včetně těch osvobozených od DPH 15. K tomu. Stejně jako doklady se musí i evidenci 10 let archivovat. Obrázek 6: Přiznání k DPH V daňovém přiznání 16 se uplatňuje nárok na vrácení DPH za přijatá plnění - vlastní daňové výdaje. Sníží se tak odvod DPH finančnímu úřadu. Nárok na odpočet se uplatní nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo a my jsme už obdrželi k němu daňový doklad. Nemůže se tedy žádat o odpočet DPH k plnění, které se sice uskutečnilo, ale daňový doklad jsme obdrželi až po skončení čtvrtletí Viz Uskutečnění zdanitelného plnění v 21 zákona o DPH. 15 Blíže viz 100 zákona o DPH. 16 Interaktivní formulář Přiznání k DPH další tiskopisy 17 Viz Info MF ČR 30