DĚJINY ANGLIE ANDRÉ MAUROIS. Doplněné o novější období Michelem Mohrtem NAKLADATELSTVÍ LIDOVÉ NOVINY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚJINY ANGLIE ANDRÉ MAUROIS. Doplněné o novější období Michelem Mohrtem NAKLADATELSTVÍ LIDOVÉ NOVINY"

Transkript

1

2 - DĚJINY ANGLIE ANDRÉ MAUROIS Doplněné o novější období Michelem Mohrtem NAKLADATELSTVÍ LIDOVÉ NOVINY 2

3 André Maurois - Dějiny Anglie Simoně André Mauroisové Libraire Arthème Fayard, 1978 Translation Jiří Novotný, 1993 Cover &Typo Vladimír Vimr, 1993 All rights reserved ISBN

4 - Obsah OBSAH 4 OBSAH... 4 ÚVODNÍ POZNÁMKA... 7 KNIHA PRVNÍ... 8 POČÁTKY... 8 POLOHA ANGLIE... 9 PRVNÍ LIDSKÉ ZNÁMKY KELTOVÉ ŘÍMSKÝ VÝBOJ KONEC ŘÍMSKÉ ANGLIE ANGLOVÉ, JUTOVÉ A SASOVÉ OBRÁCENÍ ANGLOSASŦ NA VÍRU KŘESŤANSTVÍ A GERMÁNSTVÍ V ANGLII DÁNSKÉ VPÁDY A JEJICH DŦSLEDKY OD KRÁLE ALFRÉDA KE KRÁLI KNUTOVI NORMANSKÉ PANSTVÍ KNIHA DRUHÁ FRANCOUZŠTÍ KRÁLOVÉ DŦSLEDKY NORMANSKÉHO PANSTVÍ CENTRÁLNÍ VLÁDA DŦSLEDKY NORMANSKÉHO PANSTVÍ FEUDÁLNÍ SOUSTAVA A HOSPODÁŘSKÝ ŢIVOT DOBYVATELOVI SYNOVÉ ANARCHIE. JINDŘICH II. SPOR S TOMÁŠEM BECKETEM JINDŘICH II. JAKO SPRÁVCE ZEMĚ. SPRAVEDLNOST A BEZPEČNOSTNÍ SLUŢBA SYNOVÉ JINDŘICHA II. KRÁLOVA SMRT. RICHARD LVÍ SRDCE. KŘÍŢOVÁ VÝPRAVA A ZAJETÍ. JAN BEZZEMEK MAGNA CHARTA OBCE: MĚSTA A CECHY OBCE: UNIVERZITY OBCE: ŢEBRAVÍ MNIŠI JINDŘICH III. A ŠIMON Z MONTFORTU KNIHA TŘETÍ VELIKOST A ÚPADEK FEUDÁLNÍ SOUSTAVY EDUARD I. ( ) REFORMA ZÁKONŦ. VNITŘNÍ SPRÁVA POČÁTKY A VÝVOJ PARLAMENTU EDUARD I. A KELTOVÉ. DOBYTÍ WALESU. NEÚSPĚCH VE SKOTSKU. EDUARD II STOLETÁ VÁLKA (PRVNÍ ČÁST) ČERNÝ MOR A JEHO DŦSLEDKY PRVNÍ ANGLIČTÍ KAPITALISTÉ NEPOŘÁDKY V CÍRKVI SELSKÁ VZPOURA (1381)

5 André Maurois - Dějiny Anglie DRUHÁ ČÁST STOLETÉ VÁLKY. RICHARD II., JINDŘICH IV., JINDŘICH V., JINDŘICH VI. ANGLIČANÉ MIMO FRANCII VÁLKA DVOU RŦŢÍ ANGLIE NA KONCI STŘEDOVĚKU KNIHA ČTVRTÁ TUDOROVCI ANEB VÍTĚZSTVÍ MONARCHIE JINDŘICH VII MÍSTNÍ INSTITUCE V DOBĚ VLÁDY TUDOROVCŦ ANGLIČTÍ REFORMÁTOŘI JINDŘICH VIII ROZKOL A PRONÁSLEDOVÁNÍ EDUARD VI. aneb PROTESTANTSKÁ REAKCE MARIE TUDOROVNA aneb KATOLICKÁ REAKCE ALŢBĚTA A ANGLIKÁNSKÝ KOMPROMIS ALŢBĚTA A MOŘE ALŢBĚTA A MARIE STUARTOVNA ANGLIE ZA ALŢBĚTINY VLÁDY ZÁVĚR KNIHA PÁTÁ VÍTĚZSTVÍ PARLAMENTU JAKUB I. STUART A NÁBOŢENSKÝ PROBLÉM PRVNÍ KRÁLOVY SPORY S PARLAMENTEM BUCKINGHAM A KAREL I KRÁL BEZ PARLAMENTU DLOUHÝ PARLAMENT PRVNÍ OBČANSKÁ VÁLKA ARMÁDA PROTI PARLAMENTU CROMWELL U MOCI TRVALÉ DŦSLEDKY PURITÁNSTVÍ RESTAURACE JAKUB II. A REVOLUCE ROKU MRAVY A MYŠLENKY RESTAURACE. ZÁVĚR KNIHA ŠESTÁ MONARCHIE A OLIGARCHIE HOLANĎAN U VLÁDY DOBA KRÁLOVNY ANNY WALPOLOVA DOBA STAV MRAVŦ ( ) PITTOVA DOBA OSOBNÍ VLÁDA JIŘÍHO IV. ZTRÁTA AMERICKÝCH KOLONIÍ REVOLUCE A BRITSKÁ ŘÍŠE ZEMĚDĚLSKÁ A PRŦMYSLOVÁ REVOLUCE CITOVÁ REVOLUCE

6 - Obsah ZÁVĚR KNIHA SEDMÁ OD ARISTOKRACIE K DEMOKRACII POVÁLEČNÉ NESNÁZE VOLEBNÍ REFORMA Z ROKU TRIUMF SVOBODNÉHO OBCHODU PALMERSTONOVA ZAHRANIČNÍ POLITIKA VIKTORIÁNSKÁ ANGLIE DISRAELI A GLADSTONE IMPÉRIUM V DEVATENÁCTÉM STOLETÍ SOUMRAK LIBERALISMU OZBROJENÝ MÍR VELKÁ VÁLKA MEZI DVĚMA VÁLKAMI DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE ANGLIE SE PŘIPOJUJE K EVROPĚ ZÁVĚR Prameny DOSLOV ANDRÉ MAUROIS A JEHO DĚJINY ANGLIE Ediční poznámka

7 ÚVODNÍ POZNÁMKA André Maurois - Dějiny Anglie Na konci této knihy čtenář najde seznam děl, ze kterých jsem stále čerpal. I tento dlouhý seznam je pouze náčrtem bibliografie pro tak rozsáhlý námět. Opomenutí dalších prací souvisí spíše s potíţemi výběru neţ s jejich názory odporujícími mému pojetí. V jednom svazku není moţné vylíčit společně s dějinami Anglie i dějiny Skotska a Irska. Vztahy těchto tří zemí jsou tedy vyloţeny pouze nejstručněji, a pokud to bylo nutné. Ze stejných dŧvodŧ jsou zde pojednávány i dějiny britského impéria pouze z hlediska jejich funkce pro vnitřní dějiny Anglie. Nejdříve musím poděkovat panu Judgesovi, profesoru londýnské university, který laskavě pročetl korektury mé práce a jeho připomínky k některým místŧm jsem do konečného znění zapracoval. A poděkovat musím rovněţ mému překladateli a příteli Hamishovi Milesovi, který byl jako vţdy nejvzácnějším rádcem. A. M. 7

8 - Počátky KNIHA PRVNÍ POČÁTKY 8

9 I. I. POLOHA ANGLIE André Maurois - Dějiny Anglie Musíme mít stále na paměti, ţe nejsme částí pevniny, ale jejími sousedy. Tento Bolingbrokŧv výrok vymezuje zvláštní postavení Anglie. Anglie 1 je opravdu tak blízko pevniny, ţe z pobřeţí u Calais jsou vidět bílé vápencové útesy u Doveru, a to je pro dobyvatele velké pokušení. Anglie s Evropou tvořila po řadu tisíciletí jeden celek a vody Temţe se dlouho vlévaly do Rýna. První lovci zvěře, která se v Anglii rozmnoţila po době ledové, přišli z pevniny suchou nohou. Ale jakkoli mělká a úzká je mořská úţina, oddělující dnes anglický ostrov od Belgie a Francie, stačí k tomu, aby zemi, kterou chrání, určila zvláštní osud. II. Ostrovní, ale ne odloučená. Evropa je příliš blízko na to, aby ostrovní charakter myšlenek a mravŧ byl ryzí a bez příměsí. Lze dokonce říci, ţe je spíše jevem lidským neţ přírodním. Na počátku svých dějin byla Anglie stejně jako jiné země přepadena a bránila se velmi špatně. V té době ţila ze zemědělství a chovu dobytka. Její obyvatelé byli spíše pastýři a sedláky neţ kupci nebo námořníky. Mnohem později - aţ postaví mohutné loďstvo - Angličané pocítí, ţe je chrání pás moří, která lze dobře hájit, a poznají, ţe ostrovní odloučenost je skutečným dobrodiním. Zbavuje je totiţ obavy z cizího vpádu, na několik staletí je osvobodí od nákladŧ na armádu, které ovládají politiku jiných státŧ, a tak jim umoţní bez nebezpečí pokusit se o nové formy vlády. III. Příznivá náhoda rozhodla o tom, ţe nejpřístupnější část Anglie byla právě jihovýchodní rovina obrácená k Evropě. Kdyby se pŧda svaţovala opačným směrem a kdyby keltští a skandinávští piráti nepoznali při svých prvních cestách jenom nepřístupná pohoří, je pravděpodobné, ţe by se některá jejich tlupa pokusila o vpád, a dějiny země by byly naprosto jiné. Bouřlivé moře však hnalo lodě z evropské pevniny do hlubokých dobře chráněných zátok. Vápencové hřbety porostlé travou dovolovaly prozkoumat ostrov a vyhnout se přitom lesŧm a baţinám. Konečně i podnebí zde bylo 1 Autor prŧběţně uţívá označení Anglie (franc. Angleterre) i v případech, kdy v našem úzu by bylo běţné označení Británie - tj. pŧvodní jméno ostrova před invazí anglosaských kmenŧ - pozn. red. 9

10 KNIHA PRVNÍ - Poloha Anglie mírnější neţ v jiných zemích na stejné rovnoběţce, protoţe Anglie leţí v oblasti teplých zimních proudŧ s vlhkými a vlahými mlhami, přicházejícími z oceánu. Tak všechny znaky tohoto pobřeţí byly přímo stvořeny k tomu, aby podněcovaly dobyvatele, který se stal i tvŧrcem. IV. Tato přístupná Anglie leţí přímo naproti hranici, oddělující románské jazyky od jazykŧ germánských (dnes vlámštinu od francouzštiny). Byla tedy předurčena k tomu, aby přijímala jak posly románské a latinské kultury, tak posly kultury teutonské. V prŧběhu dějin Anglie se stane jejím dalším charakteristickým znakem to, ţe vyuţije pro svŧj vlastní typ kultury kombinaci sloţek obou těchto kultur. Tím se Anglie hluboce liší od Francie nebo Itálie, u kterých přes určité germánské přínosy vţdy vítězí latinský základ, a liší se také od Německa, kde byla latinská kultura vţdy pouhou ozdobou, často s hrŧzou zavrhovanou. Anglie se dostane do styku s latinským světem třikrát - římskými výboji, křesťanstvím a Normany. Tento trojnásobný styk ji hluboce poznamená. V. Opravdu lze říci - jakkoli to zní protismyslně -, ţe se poloha Anglie na zeměkouli mezi patnáctým a sedmnáctým stoletím změnila. Pro lidi ţijící ve starověku a středověku jsou tyto země, často zahalené mlhou, nejzazším krajem světa. Je to Ultima Thule, magická, téměř nelidská, v samé blízkosti pekla. Za skalami, které jsou bičovány obrovskými vlnami oceánu, začíná na západě nekonečné moře a na severu kraj věčného ledu. Sem se odvaţují jen ti nejstatečnější, protoţe tu nalézají zlato, perly a později vlnu. Ale jak by si mohli představit úţasnou budoucnost těchto ostrovŧ? Tenkrát bylo cílem veškerého lidského snaţení - přímo i nepřímo - Středomoří. K tomu, aby byly přemístěny obchodní cesty a z britských ostrovŧ mohla vzniknout tváří v tvář novému světu nejpředsunutější námořní základna Evropy, bylo zapotřebí přehrad islámu, objevení Ameriky a zvláště vystěhovalectví puritánŧ. VI. V osmnáctém a devatenáctém století umoţní Anglii konečně její ostrovní charakter - poté, co jí uţ dovolil pod ochranou loďstva poskytnout svým občanŧm mnohem více svobod, neţ měli obyvatelé pevniny -, aby díky témuţ loďstvu dobyla světové panství. Ovládnutí moří jakoţto vyřešení problému národní obrany, které Anglii uloţila její zeměpisná poloha, je částečným vysvětlením imperiálních dějin tohoto národa. Vynález letadla je pro Anglii nejdŧleţitější, ale také nejnebezpečnější událostí naší doby. 10

11 I. II. PRVNÍ LIDSKÉ ZNÁMKY André Maurois - Dějiny Anglie První stránka anglických dějin není - jak se často psalo - prázdná, ale je to spíše stránka popsaná znaky, které patří mnoha abecedám, k nimţ nemáme klíč. Některé části země, hlavně pahorkovité křídové duny wiltshirského hrabství, jsou posety stavbami, vybudovanými v prehistorických dobách. Nedaleko vesnice Avebury lze vidět obrovské pozŧstatky skutečného megalitického dómu. Více neţ pět set vztyčených balvanŧ zde tvoří veliké kruhy, k nimţ vedou široké cesty. Rozlehlý kruhovitý prostor je obehnán náspem, který vroubí vnitřní, travou porostlý příkop. Z tohoto náspu je i dnes ve vzdálenosti několika set metrŧ vidět umělý pahorek, který ční nad rovinou. Jeho stavba si vyţádala na tehdejších primitivních obyvatelích asi stejně práce, víry a odvahy, jako měli egyptští stavitelé v Gize. Na všech okolních kopcích se tyčí drnové mohyly nepravidelných tvarŧ, zčásti vejčité a zčásti kruhovité; jsou to náčelnické hroby, v nichţ se uvnitř kamenné místnosti nalezly kostry, popelnice a rŧzné klenoty. Toto pole hrdinŧ, prosté a vznešené linie mohyl, které se odráţejí na nebi, odváţný a jasný obrys náspu, kruhy a cesty, to vše svědčí jiţ o veliké civilizaci. II. Stavby v Avebury, chrám ve Stonehenge a mohyly na Hoře obrŧ svědčí o tom, ţe zde podle všeho ţil jiţ dva tisíce let před Kristem početný lid, který si zvykl pod vedením zvolené hlavy spojovat se ke společnému dílu. Po hřbetech kopcŧ se táhly travnaté pásy, které slouţily obyvatelŧm země jako silnice. Mnohé z nich si tento význam zachovávají dodnes. Automobil moderního Angličana, stejně jako v osmnáctém století vŧdce zástupu, sleduje dosud tyto staré cesty, které se táhnou vysoko nad údolími, dnes obdělanými a úrodnými, ale kdysi pro husté lesy a baţiny nepřístupnými. Tak byly některé trvalé znaky lidského zeměpisu pevně určeny jiţ v tomto - tajemstvím dosud zahaleném - období. Mnoho posvátných míst primitivních národŧ mělo pro jejich potomky zŧstat tajemstvím obestřenými kraji. Polohu budoucích měst našeptávala jiţ sama příroda. Canterbury bylo na cestě místem nejblíţe k východnímu břehu, odkud bylo moţno podle stavu mořského přílivu nebo odlivu v krátkém čase dosáhnout ten či onen přístav. Winchester má podobné postavení na západě země. V Londýně je jenom málo stop z prehistorického období, ale místo, kde se nyní 11

12 KNIHA PRVNÍ - První lidské známky rozkládá, muselo padnout do oka, protoţe leţí v hluboké, mimořádně bezpečné zátoce u ústí potoka jako pohodlné útočiště a zároveň i místo nejblíţe k moři, kde bylo moţno přemostit Temţi. III. Odkud přicházely rodiny doprovázené krávou, kozou, vepřem, které zalidňovaly Anglii, kdyţ zmizel paleolitický člověk na sklonku doby ledové? Objevené kostry ukazují na dvě rasy: jedna má lebku protáhlou a druhá lebku širokou. Ve školách se kdysi učilo, ţe protáhlé lebky jsou ve vejčitých mohylách a lebky široké v mohylách kruhovitých. Takové členění je sice pohodlné, ale nepřesné. Naneštěstí se podlouhlé lebky našly i v kruhovitých mohylách. K tvrzení, ţe megalitické stavby v Anglii svědčí o dvou rŧzných civilizacích, bylo třeba mimořádné dávky intelektuální samolibosti. Obecně se toto primitivní obyvatelstvo nazývá Ibery a lze předpokládat, ţe přišlo ze Španělska. Španělské nebo nešpanělské, v kaţdém případě jde o obyvatelstvo pŧvodu středomořského. Turista přijíţdějící z Malty je nesmírně překvapen společnými znaky, které vykazují megalitické stavby obou zemí navzájem od sebe tak vzdálených. V prehistorických dobách existovala na pobřeţí Středozemního moře, na březích Atlantiku i na britských ostrovech samých nepochybně značně homogenní civilizace, obdobně jako později křesťanství ve středověké Evropě. Tuto civilizaci přinesli do Anglie přistěhovalci, kteří zŧstali s Evropou ve styku díky kupcŧm, přicházejícím si do Británie pro kovy výměnou za plodiny z Levanty a jantar z Baltu. Obyvatelé ostrovŧ se postupně naučili jako obyvatelé pevniny novým technikám: zemědělství, umění stavět dlouhé lodě a umění tavit bronz. Musíme si uvědomit, ţe tento pokrok byl hrozně pomalý a trval několik století. Na přehlubokých Základech prehistorie leţí jenom slaboučká vrstva dob historických. Nespočetná pokolení prehistorického člověka nezanechala člověku historických časŧ jako viditelné a hmatatelné stopy jenom vztyčené, otesané kameny, cesty a studně, ale odkázala mu i slova, návody a instituce, bez nichţ by pokračování dobrodruţství lidských dějin nebylo moţné. 12

13 I. III. KELTOVÉ André Maurois - Dějiny Anglie Mezi 6. a 4. stoletím před Kristem přišly do Anglie a do Irska postupné vlny pastýřských a válečnických kmenŧ, které pomalu zaujaly místo Iberŧ. Tyto kmeny patřily ke keltskému obyvatelstvu, které pŧvodně sídlilo na rozsáhlých územích v povodí Dunaje, na sever od Alp a v Galii. Proč se tyto kmeny stěhovaly? Pravděpodobně proto, ţe pastýřské kmeny jsou nuceny táhnout za svými stády, která vede hlad k novým pastvinám. Určitě však pŧsobily i lidské příčiny: dobrodruţný náčelník, touha dobývat, tlak silnějších národŧ. Nějaký kmen se přeplavil přes prŧliv La Manche a usadil se na břehu moře. Další kmen pronásledoval ten první, který odtáhl dále do vnitrozemí a zároveň vytlačoval tamní domorodce. Keltské kmeny rády válčily, a to i mezi sebou navzájem. Tvořili je velcí a silní muţi, jedlíci vepřového masa a ovesné kaše, pijáci piva a obratní vozkové. Latinští a řečtí autoři popisují Kelty jako lidi vysoké postavy, pruţného těla, bílé pleti a světlých vlasŧ. Ve skutečnosti bylo mnoho Keltŧ tmavovlasých, a vítězové, kteří se chtěli při triumfálním pochodu Římem pochlubit zajatci odpovídajícími lidové tradici, je museli třídit a barvit jim vlasy. Keltové sami si ze své rasy vytvořili ideální lidský typ a snaţili se všemoţně k němu přiblíţit. Odbarvovali si vlasy a líčili si tělo bílou pastelou. Římané také později říkali Keltŧm ze severního Irska Picti, coţ znamená malovaní muţi. II. V tomto dlouhém a pozvolném keltském vpádu rozlišují historici dvě hlavní vlny: první tvořili Goidelové nebo také Gaelové, kteří dali svŧj jazyk - gaelštinu - Irsku a skotským náhorním planinám, a druhou tvořili Britové neboli Bretoni nebo také Prythoni, jejichţ jazyk se stal jazykem Velšanŧ a Bretoncŧ, usazených ve Francii. Germánské vpády později v Anglii keltské jazyky vyhladily. Přeţilo jenom několik slov z domácího ţivota, zachráněných keltskými ţenami, se kterými se dobyvatelé oţenili, jako třeba cradle (kolébka), a místní jména. Avon (řeka) a Ox (voda) jsou slova s keltskými kořeny. Jméno Londýna, London, latinsky Lundinium, se pokládá za keltské jméno, které je shodné se jménem francouzské vesnice Londinières. Mnohem později byla některá keltská slova znovu přinesena do Anglie Skoty (clan - kmen, plaid - 13

14 KNIHA PRVNÍ - Keltové vlněný šátek, kilt - suknice horalŧ) a Iry (shamrock - bílý jetel, log - kláda, gag - roubík). Slovo slogan, pouţívané v americké reklamě, je keltské slovo pro válečný pokřik. Pokud jde o slovo Breton nebo také Prython, znamenalo: země tetovaných muţŧ. Kdyţ v roce 325 před Kristem přistál u anglických ostrovŧ Řek Pytheas, nazval je Prettaniké, a tento název si ostrovy téměř beze změny ponechaly dodnes. III. Znamenitého matematika a hvězdáře Pythea, Řeka z Marseille, pověřilo sdruţení kupcŧ výzkumem Atlantského oceánu. Tento Řek byl první, kdo obrátil světlo majáku dějin do temné oblasti, kam lidé jeho věku kladli hranice vesmíru. Pytheas nalezl v těch bájných krajích poměrně civilizovanou zemi. Tohoto muţe Středomoří překvapily bouřlivé vlny Atlantiku. Zdejší lid - napsal - pěstuje obilí, ale musí je mlátit v krytých sýpkách, protoţe podnebí je tu příliš vlhké. Britové, jak si povšiml, pili nápoj z kvašeného zrní smíchaný s medem a obchodovali cínem s galskými přístavy na pevnině. O dvě stě let později nám jiný cestovatel - Poseidónios - rovněţ popsal cínové doly a také to, jak jsou pruty cínu dopravovány nejdříve na hřbetech mezkŧ nebo koní a poté lodí aţ k ostrovu, který nazývá Ictis, přičemţ jde nepochybně o dnešní Mont-Saint Michel, Tento obchod byl svým významem dostatečným dŧvodem k pouţívání zlatých mincí, které Keltové dělali podle staterŧ Filipa Makedonského. Na první kovové minci, vyraţené v Anglii, byla hlava Apollónova, a to je dostatečným znamením, ţe tato civilizace je středomořského pŧvodu. IV. Nejlepším dokladem o zpŧsobu ţivota starých Keltŧ je svědectví Caesarovo. Kaţdé keltské město, kaţdá vesnice a skoro kaţdá rodina byla rozdělena na dvě strany. Povinností stařešiny kaţdé strany byla ochrana svých svěřencŧ. Tyto kmeny neměly ţádný smysl pro stát jako instituci a nezanechaly ţádné politické dědictví. V Anglii a Francii je stát výtvorem zároveň latinským i germánským. Sjednocení Keltové by byli nepřemoţitelní, ale jejich ustavičné vzájemné pŧtky znehodnocovaly jejich udatnost i inteligencí. Keltský kmen nebyl kmenem totemickým, ale kmenem rodinným, coţ jistě vytváří silnější vzájemná pouta, ale také překáţí rozvoji širších společností. Vidíme, ţe v zemích keltského pŧvodu zŧstala rodina jednotkou společenského ţivota. U Irŧ, zejména těch, kteří se vystěhovali do Spojených státŧ severoamerických, zŧstává politika kmenovou záleţitostí. V Caesarově době měly tyto rodinné kmeny zálibu v barvách, symbolech a erbech Tartany skotských kmenŧ jsou pravděpodobně keltského pŧvodu. Podle Caesara je ţivot v selské obci se 14

15 André Maurois - Dějiny Anglie společnými poli a pastvinami, který bude hrát v dějinách Anglie později velikou roli, vlastní Germaniím. U Keltŧ by nebyl slučitelný se soustavou stran, jak ji líčí Caesar. Pro tyto sotva usazené kočovníky bylo zemědělství konec koncŧ méně dŧleţité neţ lov, rybaření a chov dobytka. Ve Walesu stěhovalo obyvatelstvo své vesnice, aby si našlo nová loviště, nové pastviny u nové pozemky k obdělání, aţ do středověku. V. Nejváţenější třídou byla třída kněţí neboli druidŧ. Nic se tak nepodobá těmto druidŧm jako indičtí bráhmani a íránští mágové. Mnoho věcí z keltské víry připomíná Orient. Dlouhé pŧsty - tento irský náboţenský obřad - se podobá dharaně Hindŧ, kde bráhman hladoví na prahu svého protivníka tak dlouho, dokud se mu nedostane zadostiučinění. V Británii byli za časŧ Caesarových nejslavnější druidové. Kaţdý rok se shromaţďovali ve svém středisku - moţná ve Stonehenge -, ale jejich nejposvátnějším místem byl ostrov Mona (Anglesey). Druidové Galŧ nebo Belgŧ, kteří chtěli získat hlubší znalosti ve svém učení, odcházeli za tímto účelem do Britanie. Tady se učili velkému mnoţství veršŧ, které obsahovaly posvátná přikázání. Druidové učili, ţe smrt je pouze stěhování a ţivot pokračuje ve svých podobách a se svými statky ve světě mrtvých, který představuje velkou zásobu volných duší Zdá se, ţe tato zásobárna se pro ně neomezovala jenom na duše lidské, a ţe tedy věřili v metempsychózu, coţ je další rys společný s Orientem. VI. Mezi Kelty v Británii a Belgy, kteří ţili na druhé straně mořské úţiny, byly těsné a trvalé styky. V okamţiku římského vpádu vyslali britští Keltové na pevninu svým bratrŧm vojenské posily. Caesar však nicméně poznamenal, ţe Keltové z ostrovŧ byli hŧře vyzbrojeni neţ Keltové z Galie. Galští Keltové upustili od bojových vozŧ jako zastaralého válečného prostředku, protoţe našli na jiţních planinách dostatek dobrých koní. Britové neměli koně schopné unést náčelníka ve zbroji, a tak bojovali jako válečníci z dob Homérových a místo skutečného jezdectva měli spíše jízdní pěchotu. VII. V Británii stejně jako v Galii napodobovali pruţní a bystří Keltové po své poráţce rádi a bez předsudkŧ římskou civilizaci. Galští učitelé, kteří byli vychováni ve škole druidŧ, dali Galii její klasické vzdělání Později ve středověku připomenou irští mniši Evropě úctu k řeckým a latinským spisŧm. Keltové však nebyli jenom dobrými šiřiteli cizí vzdělanosti. Sami měli zálibu v umění a spirálovité ornamenty na jejich zbraních, špercích a nádobách 15

16 KNIHA PRVNÍ - Keltové svědčí o mnohem větší umělecké obrazotvornosti, neţ jakou kdy měli Římané. Do evropské literatury přinesli jako vlastní vklad orientální smysl pro tajemství a dramatické pojetí osudovosti. Keltský duch poznamenal Evropu snad právě bájí o Tristanovi a Isoldě a pověstí o králi Artušovi. Při utváření moderní Anglie sehrály keltské prvky, které se zachovaly na západě ostrovŧ, velmi dŧleţitou úlohu. Ještě ve dvacátém století se setkáváme s anglickými vládami a anglickými armádami, kterým předsedají nebo velí skotští, waleští nebo irští Keltové. 16

17 I. IV. ŘÍMSKÝ VÝBOJ André Maurois - Dějiny Anglie Pokud jsou slabé národy v dosahu silné vojenské moci, mohou jenom s velikými obtíţemi zŧstat svobodné. Kdyţ Římané dobyli Galii, stala se pro ně nejpřirozenějším cílem dalšího taţení Británie. Caesar potřeboval vítězství, aby ohromil Řím, a peníze, aby odměnil vojáky a své přívrţence. Doufal, ţe na těchto bájných britských ostrovech najde zlato, perly, otroky. Kromě toho povaţoval za uţitečné zastrašit britské Kelty pro jejich pomoc pevninským Keltŧm v boji proti němu. Koncem léta roku 55 před Kristem se rozhodl podniknout krátkou prŧzkumnou výpravu na druhou stranu moří. Informoval se u galských kupcŧ, kteří ho však - z neznalosti nebo přímo ze zlomyslnosti - neinformovali správně. Caesar s oblibou prováděl domorodou politiku, postupoval od jednoho kmene ke druhému a vyuţíval jedněch proti druhým. V tomto narychlo připraveném dobrodruţství byl tísněn časem. Nejprve vyslal jednu loď, aby vyhledala vhodné místo k přistání, a poté se vydal na cestu se dvěma legiemi. II. Tato operace dopadla dost špatně. Předem informovaní Britové ho očekávali se značnými silami jiţ na pobřeţí. Legionáři, kteří museli naskákat z lodí do ještě značně hlubokého moře, obtěţkáni svými zbraněmi a zmítáni a sráţeni vlnami, se jenom s mimořádným úsilím dostali na pevnou pŧdu. Caesar musel dát lučištnickým a prakovnickým galérám rozkaz krýt přistání uzavírací palbou. Římské síly měly daleko větší kázeň, daleko více válečnických zkušeností neţ Britové. Zkušení legionáři dokázali hned po přistání zaujmout postavení, chránit své lodě a vytvořit ze svých spojených štítŧ ţelvu. Keltové přitáhli s několika tisíci vozŧ. Válečníci sestoupili z vozŧ a jako pěchota se pustili do boje, zatímco vozkové se stáhli poněkud zpět, aby byli připraveni, v případě poráţky nebo ústupu, vzít kaţdý svého bojovníka zase na vŧz. Přes dílčí úspěchy poznal Caesar velmi brzy, ţe jeho malá armáda není v bezpečí. Jiţ samo moře s vysokými vlnami zničilo několik lodí. Blíţily se rovnodennostní bouře. Vyuţil lehké převahy, aby získal příslib záruk, a zvedl - bez ztráty tváře - znenadání krátce po pŧlnoci kotvy. Pak poslal senátu o této neslavné výpravě tak skvělou zprávu, ţe bylo odhlasováno dvacetidenní supplicatio na oslavu Caesarova 17

18 KNIHA PRVNÍ - Římský výboj vítězství. III. Caesar však byl do té míry realista, ţe se nenechal oklamat jedním neúspěchem. Poznal povahu země, přístavy a britskou taktiku, pochopil, ţe Brity nemŧţe porazit bez jízdy, a rozhodl se k návratu v příštím roce (54 před Kristem). Tentokrát narazil na Brity spojené hrozbou velkého nebezpečí a podřízené náčelníkovi Cassivellaunovi, který ovládal území na sever od Temţe. Římská armáda se vypravila právě k této řece. Kdyţ Caesar dosáhl severního břehu, začal chytře vyjednávat. Vyuţil probouzející se ţárlivosti keltských náčelníkŧ, některé z nich poštval proti Cassivellaunovi, dosáhl podrobení některých kmenŧ, jiné porazil zbraněmi a nakonec při jednání se samotným Cassivellaunem stanovil výši ročního poplatku, který bude Británie ročně platit římskému lidu. Tento poplatek však jiţ v roce 52 přestal být vyplácen a občanská válka odvrátila na dlouhou dobu pozornost Říma od Britŧ. Cicero se tomuto výboji vysmíval, neboť nepřinesl nic neţ pár otrokŧ, dělníkŧ nejhrubšího zrna, mezi nimiţ nebyl ani jeden vzdělanec nebo hudebník, a byl spíše záleţitostí vnitřní politiky neţ vítězstvím impéria. IV. Kdyţ Caesar zemřel, zapomnělo se na Britanii po celé jedno století. Avšak Galie, svým duchem uţ zcela římská, vysílala do země své obchodníky. Peníze císařství tady měly vysoký kurs. Básník Martialis (43-104) se chlubil svými britskými čtenáři a nadšeně mluvil o mladé Britce, provdané za Římana, které se velmi zalíbilo v italském světě. Za časŧ císaře Claudia volaly rŧzné skupiny po výboji - vojevŧdci v něm viděli zdroj slávy a zisku, vyváţející obchodníci ţádali přítomnost legií pro zajištění bezpečnosti obchodu, galští správní úředníci si stěţovali na špatný vliv druidŧ, jejichţ aktivní centrum bylo stále v Británii, a nesčetní hodnostáři doufali ve výnosná místa v nové provincii. V roce 43 před Kristem vyslal tedy Claudius výpravu, kterou tvořily čtyři legie (II. Augustova, XX. Valeria Victoria, XIV. Gemina, Martia Victoria a slavná IX. Hispana z podunajské armády) včetně pomocných oddílŧ a jízdy, celkem asi padesát tisíc muţŧ. Zdálo se, ţe pro takovou armádu je dobytí země snadné, teprve po dosaţení horských oblastí Walesu a Skotska se setkala s váţnějším odporem. Z ostrova Mona, náboţenského centra druidismu, vyrazil strašlivý dav válečníkŧ, v jehoţ středu mávaly ţeny s rozpuštěnými vlasy zapálenými pochodněmi, zatímco sami druidové, oblečení v bílá dlouhá roucha, v hustých sevřených řadách, zvedali ruce a vzývali bohy. Na zdánlivě pacifikovaném jihovýchodě ohrozilo dobyvatele na krátký čas velké povstání, vedené královnou 18

19 André Maurois - Dějiny Anglie Boudiccou nebo také Boadiceou a vyvolané nespravedlností prvních římských správcŧ. Povstání však skončilo masakrem Britŧ. Začátkem druhého století byla celá bohatá rovina jihu podrobena. V. Římský zpŧsob okupace se prakticky neměnil - budování znamenitých cest, které umoţňovaly legiím rychlá přeskupení, a budování opevněných míst, ve kterých se zdrţovaly a ţily stálé posádky. Většina anglických měst s koncovkou -chester nebo -cester byla v době výboje římskými tábory (castra). Do malých britských městeček jako Camulodunum (Colchester) a Verulamium (Saint Albans) si legionářští vyslouţilci po skončení sluţební doby zvykli chodit na odpočinek. Města na severu - jako Lincoln a York - byla pŧvodně města posádková. Londýn (neboli Lundinium) v době Římanŧ stále rostl, protoţe dobyvatelé jím vedli všechny cesty, které spojovaly sever s jihem, a hlavní z nich - Watling Street - šla z Londýna do Chesteru. Londýna jako znamenitého přístavu vyuţívali Římané pro zásobování svých armád. VI. V malých městech zaloţených Římany se ulice křiţovaly v pravém úhlu. Lázně, chrám, fórum, bazilika měly svoje obvyklé místo. Jih Anglie byl brzy poset malými římskými domy. Malby na stěnách a mozaiky na podlaze zobrazovaly klasické výjevy: historii Orfeovu a historii Apollónovu. Hodnostáři a vojáci se v tomto podnebí se stálými mlhami snaţili s dosti malým zdarem vyvolat podobu Itálie. Bath (Aquae Sulis), který byl Simlou 2 římské Británie, zatímco Londýn její Kalkatou nebo Bombají, vystavěli jako dokonale římské lázeňské město. Keltové, nebo alespoň jejich část, se tomuto novému ţivotu přizpŧsobovali. Moţná by byli odbojnější, kdyby se cítili utlačováni, ale římská politika respektovala místní instituce. Nechala domorodce, aby spontánně přijali civilizaci, která měla v té době ohromný věhlas. Ostatně na nějaký významnější nátlak bylo mnoţství římských přistěhovalcŧ velmi malé. Bylo to několik kupcŧ, několik lichvářŧ, dŧstojníci a hodnostáři. Vojáci se velmi rychle asimilovali nebo je nahradili místní muţi. Děti, které měli legionáři s místními ţenami, byly vychovány v táboře a později se staly také vojáky. Římská civilizace nebyla rozpínavostí rasy, ale kultury. VII. Tento zpŧsob pokojného pronikání velmi šťastně vyuţil Tacitŧv tchán Agricola (v roce 79 aţ 85 po Kristu). Agricola byl vzor nového římského správce. Nepodobal se aristokratickým prokonsulŧm, kteří 2 Klimatické lázně v Indii ve výši 2160 m - pozn. red. 19

20 KNIHA PRVNÍ - Římský výboj Impérium jak zakládali, tak i okrádali. Agricola patřil k měšťanské patricijské vrstvě se všemi ctnostmi i slabostmi této třídy. Protoţe byl sám z provincie, vyvolával v obyvatelstvu provincií, které spravoval, vítr dŧvěry a sympatií, a také lépe rozuměl jeho případné odbojnosti. Dosáhl určitých válečných úspěchŧ, protoţe však poznal, ţe zbraněmi se získá jen málo, pokud razí cestu nespravedlnosti, chtěl příčinu války vykořenit v samém jejím základu. Agricola urovnával záleţitosti sám, do správních úřadŧ jmenoval poctivé muţe, stavěl se proti vyděračství daňových výběrčích a pokoušel se povzbuzovat Kelty k účasti na římském ţivotě. Vyzýval je ke stavbě lázní a trţišť, a chvále pilné domorodce a káraje nedbalce, nahradil nátlak čestným soupeřením. Syny náčelníkŧ nechal vychovávat podle římských zvykŧ, a mladíci se brzy začali odívat tógou Kdo by v rusovlasém uhlazeném Římanovi poznal dřívějšího barbarského Kelta? Mnozí Keltové začali v té době mluvit a psát dvěma jazyky. V Lundiniu se mluvilo latinsky a na pobřeţí bylo nepochybně slyšet i řečtinu a jiné jazyky středomořských námořníkŧ. Nalezla se cihla, na kterou dělník jako ţert vŧči kamarádovi napsal latinsky: Anstilis si bere kaţdý den týdenní dovolenou. Podobné nápisy dokazují, ţe i někteří řemeslníci a dělníci uměli latinsky, ale pro obyvatelstvo jako celek zŧstávaly běţným jazykem i nadále keltské dialekty. VIII. Tomuto pořímšťování Británie nemohlo být náboţenství ţádnou překáţkou, Římané byli snášenliví a bez zábran si přisvojovali neznámé bohy, Pokud pronásledovali aţ téměř do úplného vyhlazení druidismus, pak to bylo jenom proto, ţe v něm viděli politické nebezpečí. Keltského boha války Teutatise však ztotoţňovali s Martem. Ve velkých městech vystavěli chrámy císařŧm, Jupiterovi, Minervě. Mnoho nápisŧ a mosaik nalezených v Anglii připomíná Matky, Deae Matres, bohyně, jejichţ kult přinesli nepochybně z pevniny cizí vojáci. Jiní legionáři zase uctívali Mithru, a v Londýně byl objeven dokonce chrám zasvěcený bohyni Isis. Křesťanství bylo v Británii známo určitě jiţ ve třetím století. Na začátku čtvrtého století sídlil v Londýně biskup Restititus, který se prý zúčastnil společně s dalšími dvěma britskými biskupy synodu v Arles. Jeho diecése musela být malá a chudá, protoţe pro něho vyhlásili v Galii veřejnou sbírku na uhrazení nákladŧ spojených s cestou, které nemohli svému biskupovi zaplatit jeho věřící sami. IX. 20 Zatímco se jih a střed Británie stával ţivou součástí císařství, na severu římská okupace nijak nepokračovala. Na okraji stepí porost-

ANGLIE v 17. století 1

ANGLIE v 17. století 1 ANGLIE v 17. století 1 1603 umírá královna Alžběta I. / dcera Jindřicha VIII. / bez potomků. Na trůn nastupuje syn Marie Stuartovny skotský král Jakub VI., vládne jako Jakub I. / 1603 1625 / 1603 UNIE

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0102

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0102 Stěhování národů Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0102 Stěhování národů lze charakterizovat jako časový úsek mezi zánikem západořímské říše (můžeme říci, že počátek stěhování národů ve 4. století zánik

Více

Vikingská domovina. Vikingská domovina

Vikingská domovina. Vikingská domovina Vikingové. pocházeli ze Severní Evropy. Žili na území dnešního Dánska, Norska a Švédska. Podnebí v této oblasti bylo nehostinné, zimy dlouhé a obživy nedostatek. Vikingská domovina Vikingové pocházeli

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Anglická občanská válka

Anglická občanská válka Říká se, že nejhorší válka bývá ta občanská. S nezměněnou krutostí se v ní navzájem zabíjejí příslušníci jediného národa a následný rozvrat ve společnosti způsobuje mnoho let trvající problémy. Právě taková

Více

Velká Británie. 244 000 km 2 62,5 mil. obyv. (2012) Londýn Angličtina (skotština, velština) libra EU, NATO, G8, OECD konstituční monarchie Alžběta II.

Velká Británie. 244 000 km 2 62,5 mil. obyv. (2012) Londýn Angličtina (skotština, velština) libra EU, NATO, G8, OECD konstituční monarchie Alžběta II. Velká Británie 244 000 km 2 62,5 mil. obyv. (2012) Londýn Angličtina (skotština, velština) libra EU, NATO, G8, OECD konstituční monarchie Alžběta II. Velká Británie ministerský předseda: David Cameron

Více

Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali

Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali SICILIE Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali Sikelia, neboť původní obyvatelé se jmenovali Sikelové.

Více

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA Autor: Mgr. Jana Valchářová Vytvořeno: červen 2013 Název: VY_32_INOVACE_DE_07 Starověk_15 6. ročník Projekt Sedmikráska

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

VELKÁ BRITÁNIE JEDNA ZE ZEMÍ EU

VELKÁ BRITÁNIE JEDNA ZE ZEMÍ EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VELKÁ BRITÁNIE JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 VELKÁ BRITÁNIE

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová

Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová Práce s pracovním listem Stoletá válka - Počáteční text je připraven pro žáka, který už alespoň trochu ovládá český jazyk. Důležité věci jsou psané tučně. Neznámá slova

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 )

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP orientuje se v náboženské a politické situaci v Anglii na počátku 17. století, popíše situaci v Anglii v době revoluce FORMA

Více

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Název knihy Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč se říká? Achillova pata a další antická úsloví e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2016

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés!

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Řecko perské války Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Kde se nacházela Perská říše? Byla to rozlehlá říše, která měla své centrum na území dnešního Iránu

Více

ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO,

ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. 1 ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, pracovní list Po zániku

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_94 : Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Historie 03. Antické dějiny. Otázka číslo: 1. V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby. Sparta. Athény

Historie 03. Antické dějiny. Otázka číslo: 1. V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby. Sparta. Athény Historie 03 Antické dějiny Otázka číslo: 1 V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby Sparta Athény Peršané Otázka číslo: 2 Hegemonie Sparty nad Athénami nastala po bitvě u: Issu Leukter Aigospotamoi Plataj

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Starověký Řím - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Jméno a příjmení: 1. Zakroužkuj správnou odpověď TEST STAROVĚKÝ ŘÍM 1. Řím

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace. Výukový materiál

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace. Výukový materiál Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_18_3_Mimoevropské

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

Úvod Dobrého dne, můj pane, má paní! Zajímalo vás někdy, jaké by

Úvod Dobrého dne, můj pane, má paní! Zajímalo vás někdy, jaké by Úvod Dobrého dne, můj pane, má paní! Zajímalo vás někdy, jaké by bylo žít na hradě? Nebo si obléknout brnění a vrhnout se do boje na svém věrném oři? Díky této knížce poznáte, jak se žilo ve středověké

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

KOLONIALISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_2,3_31

KOLONIALISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_2,3_31 DĚJINY 20. STOLETÍ KOLONIALISMUS Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_2,3_31 K čemu jsou kolonie Po staru:

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

GERMÁNI. asi 1 000 p.n.l. - ve Skandinávii a na Jutském poloostrově žije skupina kmenů s podobnou kulturou - označovány jako germánské kmeny

GERMÁNI. asi 1 000 p.n.l. - ve Skandinávii a na Jutském poloostrově žije skupina kmenů s podobnou kulturou - označovány jako germánské kmeny STARÉ NÁRODY EVROPY GERMÁNI asi 1 000 p.n.l. - ve Skandinávii a na Jutském poloostrově žije skupina kmenů s podobnou kulturou - označovány jako germánské kmeny GERMÁNI Výčet některých germánských kmenů:

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

STÁTY A JEJICH HRANICE

STÁTY A JEJICH HRANICE STÁTY A JEJICH HRANICE STÁT politické uspořádání společnosti vytváří si vlastní mezinárodní vztahy s jinými státy, zajišťuje bezpečnost a obranu svého území podmínkou pro existenci státu je jeho uznání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII.

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Datum: 8.9.2011 Předmět: Dějepis Ročník: 7. Klíčová slova: Francká

Více

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost Národní učební osnovy pro Anglii DĚJĚPIS Stupeň 1 1. Cíle: a) umístit události a objekty v chronologickém pořadí b) používat obecná slova a fráze spojované s chodem času (např. před, po, kdysi dávno, minulost)

Více

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI VY_32_INOVACE_02_Nejstarší osídlení naší vlasti NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://pravek.boiohaemum.cz/index.php

Více

Občanská válka v USA

Občanská válka v USA Občanská válka v USA AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP stanoví hospodářské a sociální rozdíly v severní a jižní části USA, objasní příčiny a výsledky občanské války v USA - práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0110

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0110 Počátky Anglie Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0110 Do 5. století bylo obyvatelstvo Britských ostrovů pod nadvládou Římanů. Po jejich odchodu docházelo ke sporům o moc mezi jednotlivými keltskými rody.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Karel IV. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět VZDĚLÁVACÍ OBOR: TÉMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Vlastivìda Lidé a čas

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Starověký Řím VY_32_INOVACE_D0306. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Starověký Řím VY_32_INOVACE_D0306. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Slované na českém území a Sámova říše

Slované na českém území a Sámova říše Slované na českém území a Sámova říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0115 Slovanské kmeny, původně žijící v oblastech mezi Dunajem a Dněprem (dnešní Ukrajina a východní Polsko), během stěhování národů

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

OBSAH 2. KNIHA - ŽIVOTNÍ PODMÍNKY A DUCHOVNÍ ATMOSFÉRA _ 79

OBSAH 2. KNIHA - ŽIVOTNÍ PODMÍNKY A DUCHOVNÍ ATMOSFÉRA _ 79 OBSAH ÚVOD - OBECNÉ ZAMĚŘENÍ VÝZKUMU 15 1. DÍL - VZNIK VZTAHŮ ZÁVISLOSTI 21 1. ČÁST - PROSTŘEDÍ 23 1. KNIHA - POSLEDNÍ NÁJEZDY 25 1. Muslimové a Maďaři 25 Evropa pod nájezdy a v obležení _ 25 Muslimové

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války

VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války PUNSKÉ VÁLKY Boj o ovládnutí západního středomoří 264 146 př. n. l. [1] GALIE HISPÁNIE ŘÍM KARTÁGO NUMIDIE Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Mezipředmětové vztahy

Mezipředmětové vztahy VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 6. ROČNÍK Téma, učivo Minulost, dějiny, Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Učení Mezipředmětové vztahy Poznámky dějepis

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

5. třída, ZŠ BŘEŢANY

5. třída, ZŠ BŘEŢANY 5. třída, ZŠ BŘEŢANY ŽIVOT NA ZÁMKU Nadále nejbohatší a také vládnoucí skupinou v zemi zůstávala hned po panovníkovi šlechta. V této době ţila převáţně v pohodlných a prostorných zámcích a palácích. K

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Řecko - Athény

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Řecko - Athény Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Řecko - Athény Autor: Mgr. Iva Chauturová Datum, třída: 31. 5. 2012, 1.D-UK

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 OBJEVNÉ PLAVBY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_09 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

Světové dědictví VELKÁ BRITÁNIE

Světové dědictví VELKÁ BRITÁNIE Světové dědictví VELKÁ BRITÁNIE Jako světové dědictví se označují nejrůznější kulturní a přírodní památky po celém světě, které byly pro svou unikátnost vybrány organizací UNESCO a přijaty na tzv. seznam

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Název materiálu: Opakování Řecko, Řím. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Název materiálu: Opakování Řecko, Řím. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Opakování Řecko, Řím Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Opakování - Starověké Řecko a Řím 1. Kde a proč zakládali Řekové osady? (použij

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Dějepis. Myšlenkové mapy pro děti. Dějepisss! Kouzelná cesta historií. V jakém předmětu jsou hadi nejlepší?

Dějepis. Myšlenkové mapy pro děti. Dějepisss! Kouzelná cesta historií. V jakém předmětu jsou hadi nejlepší? Dějepis Kouzelná cesta historií Nebyla by to legrace, kdybyste se mohli kouzlem přenést do jiné doby Mohli byste fandit svému oblíbenému gladiátorovi nebo bojovat s vlnami na člunu Vikingů. Ať už je vaše

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0106

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0106 Byzantská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0106 Byzantská říše je u historiků ustálený pojem, který však není oficiálním názvem státu. Jméno říše je odvozeno od názvu starověké osady Byzantion. Její

Více

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20 POLITICKÉ POMĚRY Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Dějepis, CJL 1. - 4. ročník oboru ZA, 1. 4. ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01 D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01/6-20 Mgr. Marcela Domalípová

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Jižní Evropa Španělsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Jižní Evropa Španělsko Kontinent : Evropa Oblast: Jižní Evropa Španělsko stát jižní Evropy Španělsko Španělsko oficiálně Španělské království stát ležící na Pyrenejském poloostrově. Ke Španělskému království patří i Kanárské

Více

EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ

EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ ANGLIE ANGLICKÁ REVOLUCE IX 28 18:20 1 EVROPA V 17. STOLETÍ ANGLIE Anglie obchodovala s vlnou a jejími produkty, šlechta začala podnikat, vytvářela manufaktury a došlo k procesu

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

ETRUSKOVÉ A ZALOŽENÍ ŘÍMA

ETRUSKOVÉ A ZALOŽENÍ ŘÍMA ETRUSKOVÉ A ZALOŽENÍ ŘÍMA Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o Etruscích a založení Říma. Základní pojmy Etruskové Latinové společenská hierarchie

Více

PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM. Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci

PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM. Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci K dispozici máte dvě verze: 1) s bílým pozadím pro úsporný tisk 2) s barevným pozadím, pokud se vám bude víc líbit Jedná se o oboustranný

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

OBSAH. Předmluva 13.

OBSAH. Předmluva 13. OBSAH Předmluva 13 ÚVOD: PROBLEMATIKA ZÁNIKU ŘÍMSKÉ REPUBLIKY Římská republika v novověkém obrazu dějin 15 Raná a pozdní republika 16 Hodnocení pozdní republiky v moderní historiografii 20 Problematika

Více

3.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

3.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 3.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 2.května 2013 Autorem materiálu

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více