R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky"

Transkript

1 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna jsme využili možnosti navštívit zázemí letištì. Na dìti zapùsobil bezpeènostní vstup, protože musely projít rámem a nechat zkontrolovat batohy. Zaujala také hasièská stanice, ale nejvíce jízda autobusem po letištní ploše, protože jsme se dostali do bezprostøední blízkosti startujících a pøistávajících letadel. Náplní semináøe nebyl jen dril, ale také relaxace a improvizace. Pøi nich si dospìlí odpoèinuli a dìti se naopak vyøádily. Semináø dopadl výbornì, k dobré atmosféøe pøispìl pøedevším kolektiv úèastníkù. Dovedou Múzy studovat? Úspìšnì probìhla další víkendová akce Jak líbají Múzy, která je urèena studentùm i zaèínajícím spisovatelùm - zkrátka všem, kteøí hledají klidné a pøívìtivé prostøedí, v nìmž se mohou uèit nebo tvoøit, aniž by je nìkdo vyrušoval. Bìhem soboty a nedìle v Pøemyšlenské vznikaly eseje o anglické literatuøe, v poledních pauzách probíhaly diskuse o arabské kultuøe nebo zemích jihovýchodní Asie, jak si úèastníci opakovali látku. Složené zkoušky a ulovené jednièky jsou dùkazem, že Múzy rozhodnì studium podporovat dovedou. Vytváøeli jsme brože a šperky Dìti získaly hodnì informací o technickém zázemí, ale i o podmínkách, které musí splnit každý, kdo chce pracovat jako letuška, pilot nebo profesionální hasiè. Jak se tanèí bachata Dílna tvorby šperkù si našla své pøíznivce. Pod rukama úèastníkù vykvetly brože z organzy ve tvaru kvìtin. Kromì toho všichni ocenili pøíležitost k navlékání korálkù a tvorbì náušnic, náramkù i náhrdelníkù. Lektor Ondøej Hník zamìøil lednový taneèní semináø pøedevším na základy a principy latinskoamerických tancù. Ty pøedvedl na jednoduchých tancích, u kterých zkušenost ukázala, že je dobøe zvládají i dìti. Je jimi dominikánský tanec bachata, dominikánský tanec merengue, kubánská cha-cha a mexická cumbia

2 ORANŽÁDA - OBÈASNÍK DDM PRAHA 8 ÚNOR 2011 NAŠE LETNÍ TÁBORY PØÍMÌSTSKÉ TÁBORY Pražské studánky. Vìk: 6-12 let Termín: Náplò: sportovnì-kulturní akce typu Lanové centrum, koupání nebo výlet do Labyrintária v Louèni Cena: 750,- Kè Kontakt: Lenka Kosinová Léto s keškami Vìk: 6-15 let Termín: Náplò: zamìøení na geocaching Cena: 500,- Kè (bez stravy) Kontakt: Alena Rýgrová Hrátky v pøírodì. Vìk: 8-14 let Termín: Náplò: výpravy do pøírody spojené s poznáváním zvíøat Cena: 500,- Kè (bez stravy) Kontakt: Jiøí Marek -2-

3 N A Š E L E T N Í T Á B O R Y Pražský øemeslný týden Vìk: 6-11 let Termín: Náplò: všeobecné zamìøení Cena: 750,- Kè Kontakt: Alena Kolmanová FILMSTORY Vìk: 8-14 Termín: Náplò: zaostøeno na filmové pøíbìhy a profese, úèastníky èeká i vlastní natáèení Cena: 750,- Kè Kontakt: Martina Ježková Pravìk Vìk: 7-15 let Termín: Náplò: peèení placek, pravìká výtvarná èinnost, vyprávìní o životì jeskynního èlovìka Cena: 750,- Kè Kontakt: Michal Èeloud - 3 -

4 P R O Z A N M A Y Š E L E L E N T Í N A Í P T R Á O B O P R O Y B A V E N Í TÁBORY V ÈR Tábor Lubenec Vìk: 7-14 let Termín: Cena: 3700,- Kè Kontakt: Radana Srncová Letní rybáøský tábor Vìk: 7-26 let Termín: Zamìøení: rybáøské Cena: 4500,- Kè Kontakt: Jiøí Marek A je to! Vìk: 8-14 let Termín: Cena: 2700,- Kè (bez dopravy) Kontakt: Richard Kresta Putování vesmírem Vìk: 4-8 let (maminky s dìtmi) Termín: zamìøení Cena: 3000,- Kè (bez dopravy) Kontakt: Dana Fleková Letní hrátky na Hrádku OBSAZENO Vìk: 7-13 let Termín: Zamìøení: tábornické dovednosti Cena: 3100,- Kè Kontakt: Martina Ježková Poklad na ostrovì Vìk: 8-14 let Termín: Cena: 3100,- Kè Kontakt: Jana Vargová Letní literární postavy na útìku OBSAZENO Vìk: let Termín: Zamìøení: literární Cena: 2000,- Kè Kontakt: Lucie Moravová Letní tábor Vìšín Vìk: 6-12 let Termín: Cena: 3200,- Kè Kontakt: Monika Brožová - 4 -

5 N A Š E L E T N Í T Á B O R Y Roztleskané prázdniny OBSAZENO Vìk: 9-20 let Termín: Zamìøení: sportovní Cena: 2840,- Kè Kontakt: Lenka Kosinová Volejbalový tábor OBSAZENO Vìk od: 18 let Termín: Zamìøení: sportovní Cena: 3000,- Kè Kontakt: Alena Kolmanová Napøíè Vìk: 6-9 let Termín: Cena: 2900,- Kè Kontakt: Alena Rýgrová Konta kt : Ha na Králová cz Itálie Vì k: 9-26 let Te r mín: Zamìøe ní: všeobecné Cena: 8600, - Kè Konta kt: Ja na Vanìèkov? vane ddmpraha8. cz CHORVA TSKO - Mezi námi piráty Vìk : 4-99 let Te r mín: Zamìøe ní: všeobecné Ce na : 7500, - Kè K ontakt: Dagma r Šilhánková ddmpraha8. cz V ZAHRANIÈÍ Za moøskou faunou a florou Vìk od: 3-99 let Termín: Cena: 7300,- Kè - 5 -

6 4.2. Ledová Praha Když se øekne muzeum, tak si vìtšina lidí pøedstaví zaprášené exponáty. My ale navštívíme muzeum novodobé lidové tvoøivosti, s názvem: Od céèek ke sprejerství. Sraz u metra C, Kobylisy. Od 9:00 do 16:00 h. Cena: ZDARMA Informace: Hana Králová, Klavírní odpoledne Pondìlní odpoledne ve spoleènosti J. S. Bacha. Víte, kdo to byl? Èím se proslavil? Pøijïte a dozvíte se. Od 17:00 h. Cena: 20 Kè Informace: Jana Vanìèková, Homo ludens - festival her Sejdeme se spoleènì nad širokou sbírkou deskových her klubu Na Desce a to nejen s kamarády, ale i tøeba s rodièi. Volné celodenní hraní, turnaj v deskové høe Nalož a jeï, možnost zakoupení hry Kiumbové. Od 10:00 do 18:00 h. Cena: Celý den 20 Kè, zápisné do turnaje 30 Kè Informace: Martina Ježková, - 6 -

7 C O P R O V Á S P Ø I P R A V U J E M E 4.2. Ledová Praha Když se øekne muzeum, tak si vìtšina lidí pøedstaví zaprášené exponáty. My ale navštívíme muzeum novodobé lidové tvoøivosti, s názvem: Od céèek ke sprejerství. Sraz u metra C, Kobylisy. Od 9:00 do 16:00 h. Cena: ZDARMA Informace: Hana Králová, Klavírní odpoledne Pondìlní odpoledne ve spoleènosti J. S. Bacha. Víte, kdo to byl? Èím se proslavil? Pøijïte a dozvíte se. Od 17:00 h. Místo: Dolákova Cena: 20 Kè Informace: Jana Vanìèková, Homo ludens - festival her Sejdeme se spoleènì nad širokou sbírkou deskových her klubu Na Desce a to nejen s kamarády, ale i tøeba s rodièi. Volné celodenní hraní, turnaj v deskové høe Nalož a jeï, možnost zakoupení hry Kiumbové. Od 10:00 do 18:00 h. Místo: Pøemyšlenská Cena: Celý den 20 Kè, zápisné do turnaje 30 Kè Informace: Martina Ježková, Kontakty na pracovníky Domu dìtí a mládeže v Praze 8 - Spirála Budova v ul. Pøemyšlenská, telefon a fax: , , na pracovníky: Budova v ul. Dolákova, telefon a fax: , , na pracovníky:

8 P Ø E M Y Š L E N S K Á ÚNOR Dìjepisná olympiáda okresní kolo, 8:00-12:00, zdarma Køížem krážem Afrika pøímìst. tábor, 9:00-17:00, cena: 750 Kè Koše košíèky dílna, 14:00-18:00, cena: 150 Kè Olympiáda AJ okresní kolo 8:00-17:00, zdarma Homo ludens festival her 10:00-18:00, deskové hry, cena: 20 Kè, zápisné do turnaje 30 Kè PET odpoledne výtvarná dílna z PET lahví, od 14:00, cena:50 Kè Tkaní dílna, 10:00-12:00, cena: 100 Kè dospìlý, 50 Kè dítì Tvoøivá dílna keramické šperky 14:00-16:00, cena: KLUB NA DESCE: pondìlí, støeda, pátek 15:00 19:00 úterý, ètvrtek 16:00 22:00 V dobì jarních prázdnin : 9:00-16:00 CENTRUM PRO PØEDŠKOLNÍ DÌTI ŠIPKA: pondìlí - pátek 8:30 12: a uzavøeno D O L Á K O V A 6.2. Únorový taneèní semináø latinsko-americké tance, 14:00-17:00, cena: 200 Kè Únorový taneèní semináø II latinsko-americké tance, 14:00-17:00, cena: 200 Kè Klavírní odpoledne pøíjemné odpoledne s J. S. Bachem, 17:00, cena: 20 Kè Poslechovka Michael Jackson, 17:00, cena: 20 Kè PØÍRODOVÌDNÉ POØADY: Pocta ledòáèkovi cena: 20 Kè/žák CENTRUM PRO PØEDŠKOLNÍ DÌTI POHODA: pondìlí pátek 8:30 12: a uzavøeno O S T A T N Í 3.2. Chemická olympiáda 8:00-12:00, ZŠ Šutka, zdarma 4.2. Ledová Praha 9:00-16:00, moderní muzeum, zdarma Bílá Vrána 2011 tábor, Velký Semerink, cena: Kè Èerná Vrána 2011 tábor, Velký Semerink, cena: Kè Lyžování v Rakousku pobyt v Gaflenz, cena: Kè Basketbal turnaj, 7:30-14:00, ZŠ Ústavní, zdarma První reprezentaèní ples DDM Spirála restaurace Na Vlachovce, 19:00, cena: 150 Kè 22. a Volejbal turnaj, ZŠ Libèická, 8:00-14:00, zdarma - 8 -