OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1"

Transkript

1 III. OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost k odpovědnosti za vlastní protiprávní chování b) způsobilost nabývat práv a brát na sebe povinnosti c) způsobilost svým vlastním jednáním nebo opomenutím v souladu s právními normami zakládat, měnit nebo rušit právní vztahy např. uzavřít smlouvu, odstoupit od smlouvy d) způsobilost k závazným výkladům právních norem a předpisů souvisejících 2. Kdy člověk (fyzická osoba) nabývá plnou způsobilost k právním úkonům v občanskoprávních vztazích? a) v 18-ti letech, popř. sňatkem uzavřeným před dosažením tohoto věku b) v 15-ti letech c) v 21 letech d) v 19-ti letech po ukončení středoškolského studia, nebo v 18-ti letech po ukončení odborné školy anebo při prvním nástupu do zaměstnání 3. Kdy vzniká právnická osoba? a) vždy uzavřením písemné smlouvy o jejím zřízení b) dnem, kdy je zapsána do obchodního rejstříku nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak c) vždy přímo ze zákona d) po nabytí účinnosti rozhodnutí vydaného živnostenským úřadem 4. Od kterého dne může právnická osoba, která se zapisuje do obchodního rejstříku, nabývat práva a povinnosti? a) po uplynutí patnáctidenní lhůty od jejího zřízení b) ode dne zřízení c) od prvního dne následujícího měsíce kdy byla zřízena d) ode dne účinnosti zápisu do obchodního rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak 5. Kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat (činit právní úkony)? a) výlučně prokurista b) výlučně statutárním orgánem ustanovený ředitel c) výlučně ředitelem ustanovený pracovník d) statutární orgán a jiní její pracovníci nebo členové, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé a osoby, kterým příslušný orgán právnické osoby udělil k jednání plnou moc 6. Na základě jakého právního aktu vznikne zástupci oprávnění jednat za jiného jeho jménem? a) výhradně ze zákona b) výhradně na základě plné moci, avšak s výjimkou právních úkonů ohledně nemovitostí c) na základě zákona, rozhodnutím státního orgánu nebo na základě dohody o plné moci d) na základě zákona a jeho prováděcího předpisu 7. V jakém rozsahu je zmocněnec oprávněn jednat za osobu, která mu udělila plnou moc? a) plná moc opravňuje zmocněnce jednat v rozsahu uvedeném v plné moci b) plná moc opravňuje zmocněnce ke všem právním úkonům c) plná moc opravňuje zmocněnce jednat ve všech věcech s výjimkou koupě a prodeje pozemků d) plná moc opravňuje zmocněnce jednat v rozsahu, který mu je sdělen osobou

2 8. Kdy musí mít plná moc písemnou formu? a) jen je-li to vůle zastoupeného b) jde-li o speciální plnou moc c) jde-li o zastoupení k právnímu úkonu a to pouze u fyzické osoby d) jde-li o zastoupení k právnímu úkonu, který sám o sobě vyžaduje písemnou formu nebo jde-li o generální plnou moc 9. Podle zákoníku práce je zaměstnavatelem a) právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu b) právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu c) právnická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu d) fyzická osoba nebo právnická osoba zaměstnávající fyzickou osobu starší 15-ti let 10. Kdo je podnikatel? a) každý, kdo to o sobě prohlásí b) každý majitel podniku c) osoba zapsaná do obchodního rejstříku nebo osoba, která podniká na základě živnostenského nebo jiného oprávnění, a fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu d) osoba podnikající za účelem vytvoření zisku 11. Jaká činnost se považuje podle obchodního zákoníku za podnikání? a) podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku b) podnikáním je každá činnost, kterou provozuje podnikatel ; c) podnikáním je každá soustavná činnost prováděná jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou bez ohledu na to, zda je tato osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo zda má živnostenské, popř. jiné podnikatelské oprávnění, jeli prováděna samostatně, vlastním jménem této osoby a na její odpovědnost za účelem dosažení zisku d) podnikáním je každá činnost, kterou provozuje fyzická osoba, právnická osoba nebo skupina osob, které se sdružili za účelem dosažení zisku 12. Co je to podnik? a) fyzická nebo právnická osoba oprávněná podnikat b) věci, které slouží podnikání c) forma obchodní společnosti d) podnikem se rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze na svou povahu mají tomuto účelu sloužit. Podnik je věc hromadná. 13. Co je mimo jiné obsahem zákoníku práce č. 262/2006 Sb.? a) zákon upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem b) zákon upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související c) zákon upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními, upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy d) zákon upravuje obecné postavení podnikatelů při uskutečňování podnikatelské činnosti 14. Kdy lze použít Občanský zákoník na pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce? a) nelze použít v žádném případě b) lze použít ve všech případech c) pouze v případě pracovněprávních sporů d) jen tehdy, jestliže to zákoník práce výslovně stanoví 15. Co je obchodní firma? a) obchodní firma je název podniku b) obchodní firma je název uvedený na razítku, které podnikatel používá c) obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku 2

3 d) obchodní firma je název provozovny podnikatele 16. Co je podle obchodního zákoníku obchodní firmou fyzické osoby? a) její jméno a příjmení, může obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se zpravidla k této osobě nebo druhu podnikání b) jakýkoliv její název i fantazijní c) název její činnosti, která je předmětem podnikání d) její jméno a příjmení s dodatkem označujícím její právní formu 17. Co je podle obchodního zákoníku obchodní firmou, obchodní společnosti nebo družstva a dalších právnických osob, které vznikají zápisem do obchodního rejstříku? a) obchodní firmou je jejich název a sídlo b) obchodní firmou může být jakýkoliv název c) obchodní firmou je název podnikatelské činnosti podnikatele s uvedením jeho jména a příjmení d) obchodní firmou je název, pod kterým jsou zapsány v obchodním rejstříku. Firmou právnické osoby, která se zapisuje do obchodního rejstříku na základě zvláštního právního předpisu a která vznikla před tímto zápisem,její název. Součástí obchodní firmy právnických osob je i dodatek označující jejich právní formu 18. Kdo byl dotčen na svých právech neoprávněným užíváním firmy, může se proti neoprávněnému uživateli domáhat a) aby se takového jednání zdržel a odstranil závadný stav, dále může požadovat vydání bezdůvodného obohacení, přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, a případně též náhradu škody, která podnikateli vznikla v důsledku neoprávněného užívání jeho obchodní firmy b) veřejné omluvy c) pouze náhradu škody d) zrušení živnostenského oprávnění 19. Co je místem podnikání fyzické osoby? a) adresa ředitelství b) název města nebo místa, kde je hlavní budova podniku c) je adresa zapsaná jako její místo podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci d) místo provozovny 20. Co je obchodní rejstřík? a) seznam právnických osob považovaných za podnikatele b) seznam živnostníků c) seznam podnikajících osob d) je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích 21. Kdo se zapisuje do obchodního rejstříku? a) osoby, které podnikají na základě živnostenského oprávnění b) všichni podnikatelé bez ohledu na to, zda jsou právnickou nebo fyzickou osobou c) pouze fyzické a právnické osoby, které o to požádají d) obchodní společnosti a družstva; zahraniční osoby a fyzické osoby, které jsou podnikateli a mají trvalý pobyt nebo bydliště v české republice nebo v některém z členských států Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor pokud o zápis požádají; další osoby stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní předpis; fyzická osoba, která je podnikatelem se zapíše vždy, jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku sto dvacet milionů Kč; provozuje živnost průmyslovým způsobem 22. Kdo vede v elektronické podobě obchodní rejstřík? a) obchodní rejstřík vedou všechny krajské dopravní úřady b) obchodní rejstřík vede podle zvláštního právního předpisu rejstříkový soud c) obchodní rejstřík vedou všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností d) obchodní rejstřík vedou všechny živnostenské úřady 23. Práce fyzických osob ve věku do 15 let nebo starších 15 let do skončení povinné školní docházky je a) povolena b) zakázána jen u vybraných činností 3

4 c) zakázána d) je povolena se souhlasem odpovědného zástupce 24. Jaké formy obchodních společností upravuje obchodní zákoník? a) společnost s ručením omezeným, akciovou společnost a družstvo b) veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciovou společnost a družstvo c) veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení d) veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciovou společnost 25. Kdy vznikne obchodní společnost? a) dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku b) podpisem společenské smlouvy c) notářským zápisem z ustavující valné hromady d) dnem zápisu do živnostenského rejstříku 26. K jakým účelům může být založeno družstvo? a) jen k podnikatelským účelům b) jen k nepodnikatelským účelům c) ke sdružení osob pracujících v zemědělství nebo službách d) jak k podnikatelským, tak k nepodnikatelským účelům 27. V jakém rozsahu odpovídá za své závazky společnost s ručením omezeným? a) do výše splacených vkladů b) jen do výše základního jmění c) celým svým majetkem d) jen do výše právním předpisem stanoveného kapitálu 28. Ručí společníci společnosti s ručením omezeným za závazky společnosti? a) ano, společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v Obchodním rejstříku b) ano, v plném rozsahu c) jen do výše svých vkladů d) ano, pokud se nedohodnou jinak 29. Jaký doklad musí předložit zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území ČR provozovat živnost a která má podle zvláštního zákona povinnost mít pro pobyt na území ČR povolení? a) nemá žádnou povinnost b) musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující udělení víza a doklad o zdravotním pojištění c) musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit pouze rodný list, doklad o zdravotní způsobilosti a doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání d) musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu 30. Jaké podmínky musí splnit podnikatel, který žádá o nebo provozuje koncesovanou živnost? a) musí být spolehlivý, odborně a zdravotně způsobilý b) musí být jen finančně způsobilý c) musí být starší 21 let, zdravotně způsobilý a odbornou způsobilost musí doložit vysvědčením o státní nebo maturitní zkoušce nebo jiným úředním dokladem o ukončení uceleného studia ve střední škole d) všeobecné podmínky stanovené živnostenským zákonem pro provozování živnosti a, jde-li o koncesovanou živnost, též zvláštní podmínky pro provozování živnosti stanovené zvláštním zákonem nebo přílohou č. 3 živnostenského zákona 31. Je ve smyslu 6 živnostenského zákona bezúhonným ten, kdo byl odsouzen za úmyslný trestný čin související s podnikáním? a) je považován za bezúhonného, pokud si obstará bezúhonného odpovědného zástupce b) není 4

5 c) není bezúhonným, pokud se to stalo opakovaně d) je bezúhonný pokud získá společenskou záruku od Svazu podnikatelů v dopravě a průmyslu ČR 32. Kdy vzniká oprávnění k provozování koncesované živnosti fyzické osobě? a) dnem podání žádosti o udělení živnostenského oprávnění b) dnem uvedeným v žádosti o udělení živnostenského oprávnění c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu o udělení koncese d) vždy prvním dnem následujícího měsíce po vydání rozhodnutí živnostenského úřadu o udělení koncese 33. Co musí udělat podnikatel při přerušení živnosti na dobu delší než 6 měsíců? a) je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit živnostenskému úřadu a finančnímu úřady b) je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit živnostenskému úřadu c) je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit finančnímu úřadu d) je povinen tuto skutečnost písemně oznámit finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, živnostenskému a obchodnímu rejstříku a odborové organizaci pokud u podnikatele působí 34. Co je to nemovitost? a) výhradně pozemky b) veškeré stavby a pozemky c) pozemky a stavby nad 20 m 2 d) pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem 35. Je vlastnické právo různých subjektů z hlediska ochrany diferencováno? a) vlastnické právo podnikatele má přednost před vlastnickým právem státu b) vlastnické právo všech vlastníků je rovnocenné a má stejný zákonný obsah a ochranu c) vlastnické právo státu požívá vyšší ochranu než vlastnické právo ostatních osob d) vlastnické právo českého a zahraničního podnikatele nemá přednost před vlastnickým právem státu 36. Připouští náš právní řád vyvlastnění a pokud ano, za jakých podmínek? a) vyvlastnění není možné b) vyvlastnění je možné na základě rozhodnutí orgánu státní správy i bez udání důvodů c) vyvlastnění je možné na základě příslušného ustanovení Listiny základních práv a svobod d) ve veřejném zájmu lze věc vyvlastnit nebo vlastnické právo omezit, nelze-li dosáhnout účelu jinak, a to jen na základě zákona, jen pro tento účel a za náhradu 37. Kdy se nabývá vlastnictví movité věci na nabyvatele, jde-li o převod na základě smlouvy? a) vždy dnem uzavřením smlouvy b) dnem převzetí věci, pokud ze smlouvy nebo právního předpisu nevyplývá něco jiného c) dnem ověření pravosti podpisů d) již složením finanční zálohy 38. Kdy dojde k převodu vlastnictví nemovitosti evidované v katastru nemovitostí na kupujícího? a) dnem podpisu smlouvy b) dnem uvedeným v předávacím protokolu c) dnem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí d) dnem na kterém se prodávající a kupující dohodli a uvedli do smlouvy 39. Co vyjadřuje spoluvlastnický podíl? a) reálné vymezení určité části společné věci (např. 2 pokoje ve společném domě) b) míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci c) užívací právo spoluvlastníka ke společné věci d) majetkový vztah spoluvlastníka ke společné věci 40. Jakou formu musí mít dohoda o zrušení spoluvlastnictví nemovitosti? a) dohoda musí být uzavřena před soudem b) dohoda může být ústní c) dohoda musí být vždy písemná d) dohoda může být ústní za přítomnosti nejméně jednoho svědka staršího 18 ti let 5

6 41. Který právní předpis upravuje závazkové vztahy uzavírané mezi podnikateli? a) pouze obchodní zákoník b) pouze občanský zákoník c) pouze o konkurzu a vyrovnání d) obchodní zákoník a podpůrně, kdy obchodní zákoník příslušnou právní úpravu neobsahuje, též občanský zákoník 42. Co jsou obchodní závazkové vztahy? a) veškeré vztahy mezi podnikateli b) vztahy mezi podnikateli a vztahy mezi podnikateli a občany při poskytování služeb c) určité vztahy mezi podnikateli vymezené Hospodářskou komorou ČR a Agrární komorou ČR d) vztahy mezi podnikateli, jestliže při jejich vzniku je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají jejich podnikatelské činnosti 43. Kdy lze (obecně) odstoupit od smlouvy? a) kdykoli bez udání důvodu b) pouze je-li to dohodnuto ve smlouvě c) pouze v případech, které stanoví smlouva nebo zákon d) v případě kdy jedné ze smluvních stran se bude smlouva v průběhu jejího plnění jevit jako nevýhodná 44. Který účastník obchodního závazkového vztahu může být v prodlení? a) jen věřitel b) jen dlužník c) jen poplatník d) dlužník i věřitel 45. Jaká je obecná promlčecí lhůta podle obchodního zákoníku? a) tříletá b) pětiletá c) čtyřletá d) dvouletá 46. Jaká je podle obchodního zákoníku promlčecí lhůta u nároků vůči dopravci za škody na dopravovaných věcech a z opožděného doručení zásilky, nejde-li o vědomě způsobenou škodu? a) tři roky b) jeden rok c) pět let d) dva roky 47. U kterých smluv se vyžaduje písemná forma? a) u smlouvy o převodu vlastnictví b) u obchodní smlouvy c) u smlouvy o převodu nemovitostí a u smluv, pro které písemnou formu stanoví zákon nebo dohoda účastníků d) u všech neobchodních smluv 48. Který právní předpis obsahuje ustanovení o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku? a) občanský a obchodní zákoník b) občanský zákoník c) občanský zákoník, obchodní zákoník a zákoník práce d) zákon o provozu na pozemních komunikacích 49. Co je předpokladem pro vznik odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti? a) porušení povinnosti, vznik škody jako majetkové újmy, která je napravitelná majetkovým plněním, příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením, zavinění b) porušení povinnosti bez ohledu na to, zda porušení povinnosti má souvislost se vznikem škody c) vznik škody bez ohledu na příčinu d) pouze porušení povinností 50. Jaký charakter má odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků? 6

7 a) jde o odpovědnost podle zavinění b) jde o odpovědnost absolutní c) jde o odpovědnost osobní d) je objektivní odpovědností, která nezávisí na zavinění 51. Může se provozovatel vozidla zprostit své odpovědnosti, vznikne-li při provozu automobilu škoda třetí osobě a příčinou této škody byla okolnost, která má původ v provozu? a) odpovědnosti se zprostí, jestliže prokáže, že svým jednáním škodu nezavinil b) odpovědnosti se zprostí jen když prokáže, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat c) nemůže d) odpovědnosti se zprostí pouze v případě vznikne-li škoda malého rozsahu a zodpovědnost převezme pojišťovna 52. Který právní předpis upravuje smlouvy v dopravě? a) občanský i obchodní zákoník b) jen obchodní zákoník c) jen občanský zákoník d) zákon o silniční dopravě 53. Jaký charakter má smlouva o přepravě věci uzavřená mezi podnikateli a kterým zákonem je upravena? a) je upravena částečně obchodním a částečně občanským zákoníkem b) je upravena pouze občanským zákoníkem c) je podnikatelskou smlouvou upravenou zákonem o silniční dopravě d) je obchodní typovou smlouvou upravenou obchodním zákoníkem 54. Jakou smlouvou je smlouva o přepravě osob a který zákon ji upravuje? a) smlouvu o přepravě osob upravuje zákon o silniční dopravě jako zvláštní druh veřejnoprávní smlouvy b) je upravena občanským i obchodním zákoníkem a podle toho má charakter bud obchodní nebo občanskoprávní smlouvy c) není obchodní smlouvou a upravuje ji jen občanský zákoník d) smlouvu upravuje zákon o vnitrostátním a mezinárodním zasílatelství a má charakter podnikatelský 55. Jaký je vztah obchodního zákoníku k přepravním řádům? a) obchodní zákoník stanoví, že ustanovení přepravních řádů o odpovědnosti za škodu na zásilce jsou nepoužitelná, pokud jsou v rozporu s 622 a 624 obchodního zákoníku. Ostatní ustanovení přepravních řádů zůstala vydáním obchodního zákoníku nedotčena b) obchodní zákoník zrušil přepravní řády c) obchodní zákoník stanoví, že veškeré ustanovení přepravního řádu jsou neplatná, pokud se odchylují od ustanovení obchodního zákoníku d) obchodní zákoník se v případě přepravních řádů odvolává na zákon o silniční dopravě 56. Co jsou podstatné náležitosti smlouvy o přepravě věci, bez jejichž uvedení smlouva nevznikne? a) nejsou určeny b) ujednání o zásilce, jejím zabalení a o místě určení c) určení smluvních stran, popis zásilky, místo odeslání, místo určení, úplatnost d) zásilka nesmí být nebezpečná, nesmí ohrozit život a zdraví lidí a poškodit životní prostředí, počet výtisků a přílohy smlouvy, smluvní pokuta, platební schopnost 57. Kdy vznikne smlouva o přepravě věci v silniční dopravě? a) výhradně započetím přepravy b) i když je objednávka, smlouva vznikne až převzetím zásilky c) pouze přijetím objednávky d) přijetím objednávky nebo převzetím zásilky, popřípadě započetím přepravy 58. Kdo má ze smlouvy o přepravě věci odpovědnost za řádný obal zásilky a za správnost listin k zásilce? a) dopravce a odesílatel společně a nerozdílně b) dopravce c) odborně způsobilá osoba podle zákona o silniční dopravě 7

8 d) odesílatel 59. V případě, že se jedná o smlouvu o přepravě věci uzavřenou podle obchodního zákoníku, přejímá příjemce zásilky za podmínek stanovených obchodním zákoníkem ručení za pohledávky, které má dopravce u odesílatele. Jaké jsou to podmínky? a) když to dopravce s příjemcem dohodne b) příjemce zásilky přijetím zásilky přejímá ručení za úhradu pohledávek vůči odesílateli ze smlouvy týkající se přepravy převzaté zásilky, jestliže příjemce o těchto pohledávkách věděl nebo musel vědět c) jestliže si to přeje odesílatel d) příjemce zásilky nepřejímá ručení za úhradu pohledávek vůči odesílateli 60. Co je náložný list? a) průvodní listina zásilky, kterou se dokládá průběh přepravy b) nákladní list CMR c) listina s níž je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem této listiny d) nákladní list pro přepravu nebezpečných věcí po území ČR silničními motorovými vozidly 61. V kterém okamžiku odpovídá dopravce ze smlouvy o přepravě věci podle 622 obchodního zákoníku za škodu, která vznikla na zásilce? a) v době od jejího převzetí k přepravě do jejího vydání příjemci, této odpovědnosti se nemůže zprostit b) v době od jejího převzetí k přepravě do jejího vydání příjemci, ledaže ji nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče c) jen v době, kdy je zásilka naložena na vozidle d) v době přepravy, za předpokladu, že není zásilka doprovázena odesílatelem nebo příjemcem 62. Jaké jsou důsledky, jestliže si smluvní strany ve smlouvě o přepravě věci dohodnou v rozporu s ustanovením 622 obchodního zákoníku omezení odpovědnosti dopravce za škodu na zásilce, za škodu, která vznikne nebo se rozšíří proto, že dopravce nevynaložil odbornou péči k jejímu odvrácení nebo zmírnění a která nerespektují ustanovení 624 obchodního zákoníku o výši náhrady za zničenou nebo ztracenou zásilku? a) tato dohoda je neplatná b) tato dohoda má přednost před ustanovením zákona c) tato dohoda platí jen v případě uplatnění námitky u soudu d) tato dohoda je ne platná pouze v případě, že má ústní formu 63. Jak vzniká pracovní poměr? a) výhradně uzavřením pracovní smlouvy b) uzavřením pracovní smlouvy, jmenováním nebo volbou c) uzavřením pracovní smlouvy nebo volbou d) uzavřením pracovní smlouvy nebo jmenováním 64. Co musí obsahovat pracovní smlouva? a) druh práce a výše mzdy b) druh práce, místo výkonu práce a výše mzdy c) druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce d) druh práce, výše mzdy, pracovní náplň, nárok na počet dnů dovolené 65. Jaká je povinnost zaměstnavatele z hlediska formy pracovní smlouvy? a) nemá povinnosti žádné b) zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně c) je povinen uzavřít písemnou pracovní smlouvu, jde-li o nezletilého zaměstnance d) zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně v případě je-li o to požádán 66. Kdy lze od pracovní smlouvy odstoupit? a) pokud zaměstnanec v den sjednaný v pracovní smlouvě nenastoupí do práce, aniž by mu v tom bránila překážka v práci nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele o této překážce b) kdykoliv c) za podmínek stanovených v pracovní smlouvě d) v případech stanovených v pracovním řádu se a souhlasem odborového orgánu pokud je ustanoven 8

9 67. Jak lze ukončit pracovní poměr? a) jen výpovědí b) jen dohodou c) finančním odstupným nebo naturálním plněním d) výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením pracovního poměru nebo zrušením ve zkušební době 68. Kdy může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď? a) kdykoli b) jen z důvodů a za podmínek stanovených zákoníkem práce c) na základě nařízení nadřízeného orgánu d) v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce 69. Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem, který je osobou se zdravotním postižením je zaměstnavatel a) povinen písemně oznámit příslušnému finančnímu úřadu b) povinen písemně oznámit příslušné zdravotní pojišťovně c) povinen písemně oznámit příslušnému úřadu práce d) Českému svazu tělesně postižených občanů 70. Má-li zaměstnanec při výkonu práce právo na bezpečnostní přestávku podle zvláštních právních předpisů a) nezapočítává se tato přestávka do pracovní doby b) započítává se tato přestávka do pracovní pohotovosti c) započítává se tato přestávka do pracovní doby d) započítává se tato přestávka do práce přesčas s možností jejího čerpání nebo finančního plnění ze strany zaměstnavatele 71. Nařízená práce přesčas nesmí obecně u zaměstnance činit a) více než 10 hodin v jednotlivých týdnech a 250 hodin v kalendářním roce b) více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce c) více než 5 hodin v jednotlivých týdnech a 100 hodin v kalendářním roce d) více než 12 hodin v jednotlivých týdnech a 500 hodin v kalendářním roce 72. Co, podle 100 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, stanoví nařízení vlády? a) vládní nařízení upravuje délku přesčasové práce zaměstnanců v silniční dopravě b) vládní nařízení stanoví odchylky v době řízení motorového vozidla v silniční dopravě c) vládní nařízení stanovuje limity dovolené a jejich čerpání zaměstnanci v silniční dopravě d) vládní nařízení stanoví odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě 73. Odpovídá podnikatel za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost, předepsanou pro výkon povolání, stanovenou zvláštními právními předpisy, znalost bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví? a) jen v některých případech b) ano c) neodpovídá d) odpovídá a to v souladu se směrnicemi Svazu zaměstnavatelů v dopravě, Institutu výchovy bezpečnosti práce a úřadu práce 74. Kdy mohou tuzemští zaměstnavatelé získat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí? a) bez omezení b) na základě povolení příslušného úřadu práce, pokud nelze na volné pracovní místo přijmout uchazeče o zaměstnání c) cizinec má alespoň přechodný pobyt v ČR d) bez omezení u osob z Evropské unie. U osob ze zemí mimo Evropskou unii na základě zkoušky z oblasti pracovněprávních vztahů a bezpečnosti práce a následného povolení úřadu práce. 75. Kdy může být přijat do zaměstnání v České republice cizí státní příslušník? a) bez omezení b) jedná-li se o příslušníka státu EU 9

10 c) má-li platné povolení k zaměstnání pokud zákon o zaměstnanosti nestanoví jinak, a platné povolení k pobytu na území České republiky d) je-li starší 15-ti let, má platné vízum nebo cestovní pas, zajištěné ubytování 76. Nastoupí-li do zaměstnání občan EU, u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání, je zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou tyto osoby zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy vyslány k výkonu práce, povinen a) této skutečnosti písemně informovat příslušný úřad práce nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce ( 87odst. 1, z. č. 435/1991 Sb., o zaměstnanosti) b) této skutečnosti písemně informovat finanční úřad a úřad práce nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce c) této skutečnosti písemně informovat Všeobecnou zdravotní pojišťovnu d) této skutečnosti písemně informovat Svaz zaměstnavatelů, odborový orgán pokud je ustanoven a úřad práce 10

11 PŘEDMĚT Č.2 SILNIČNÍ DOPRAVA A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY S NÍ SOUVISEJÍCÍ 1. K jakému druhu živností patří osobní a nákladní silniční motorová doprava a taxislužba? a) nejsou to živnosti, ale řídí se zvláštními předpisy b) živnosti vázané, podmíněné udělením povolení k přepravě c) živnosti ohlašovací d) živnosti koncesované 2. Na jakou silniční dopravu se vztahuje zákon o silniční dopravě? a) na dopravu silničními motorovými vozidly pro cizí potřeby a obdobnou dopravu pro vlastní potřeby, pokud se jí zajišťuje podnikatelská činnost, k níž je osoba provozující silniční dopravu oprávněna podle zvláštních předpisů, silniční dopravu nebezpečných věcí (za účelem podnikání i jiným účelem) a veškeré provozování mezinárodní silniční dopravy (za účelem podnikání i za jiným účelem) b) na všechny provozovatele nákladních vozidel a autobusů a na osobní automobily taxislužby c) na veškerou silniční dopravu pro cizí i pro vlastní potřeby d) na všechny provozovatele nákladní a osobní dopravy pro cizí potřeby 3. Kdo je podle zákona o silniční dopravě dopravními úřady a) jsou to krajské úřady; pro městskou autobusovou dopravu je dopravním úřadem Magistrát hlavního města Prahy, magistráty statutárních měst a obecní úřady obcí s rozšířenou působností; pro taxislužbu je dopravním úřadem v hlavním městě Praze Magistrát hl.m.prahy, ve statutárních městech magistráty těchto měst a obecní úřady obcí s rozšířenou působností b) živnostenský úřad c) dopravní úřad, v jehož územním obvodu má být doprava provozována d) všechny obecní úřady, kde jsou zřízeny odbory dopravy a silničního hospodářství 4. Kdo je podle zákona o silniční dopravě provozovatelem silniční dopravy (dopravcem)? a) právnická nebo fyzická osoba, která je držitelem silničního nákladního vozidla nebo autobusu b) právnická nebo fyzická osoba, která provozuje silniční dopravu podle zákona o silniční dopravě c) právnická nebo fyzická osoba, provozující výhradně dopravu pro cizí potřeby d) právnická nebo fyzická osoba provozující dopravu pro cizí potřebu 5. Tuzemský dopravce provozující silniční dopravu vozidly určenými k přepravě osob, s výjimkou osobních vozidel určených pro vlastní potřebu, a dopravce provozující silniční dopravu vozidly určenými k přepravě zvířat a věcí, jejichž celková hmotnost včetně přívěsu přesahuje 3,5 tuny, je povinen zajistit, aby řidič vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku. Jak dlouho musí tuzemský dopravce příslušný záznam uchovávat? a) po dobu 5-ti let od ukončení přepravy b) po dobu 3 let od ukončení přepravy c) po dobu dvou roků od ukončení přepravy d) po dobu 1 roku od ukončení přepravy 6. Kdo je oprávněn provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby soustavně, samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku? a) kdo má povolení k přepravě pro příslušný druh dopravy b) kdo má buď koncesi pro silniční motorovou dopravu (příp. pro taxislužbu) nebo povolení k přepravě pro příslušný druh dopravy c) kdo má dobrou pověst, je zdravotně a finančně způsobilý a má povolení od živnostenského úřadu d) ten, kdo má dobrou pověst; kdo je odborně způsobilý a má koncesi, pokud je provozování silniční dopravy pro cizí potřeby živností 7. Kdy postačuje k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby povolení od dopravního úřadu? a) pokud provozování silniční dopravy není živností b) vždycky c) nejde-li o provozování hromadné osobní dopravy d) jde-li o provozování nemotorové silniční dopravy 11